The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

วารสาร ประจำเดือนตุลาคม 2564

วารสารประเดือนตุลาคม1

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ศูนย์ศลิ ปาชพี บางไทร

รางวลั สถานศกึ ษาพระราชทาน
ประจาปกี ารศกึ ษา 2563
วษท.ศนู ย์ศิลปาชพี บางไทร ตลุ 1า4คม
ศึกษาดงู านวทิ ยาลยั สารพัดชา่ งสุรนิ ทร์
kasetbangsai.ac.th 2564 ฉบบั ที่ 3

ในวันถ่ี 14 ตุลาฌม 2564 นาฝปิฝะพัชร์ สถิตปรีชาไรจน์ รองพู้อานวฝการฟา่ ฝวิชาการ
พร้อมด้วฝฌณะฌรู สาหรับการดาเนินการไฌรงการศืกผาดูงาน ณ วิถฝาลัฝสารพัดช่างสุรินถร์
จังหวดั สรุ นิ ถร์ เพื่อพัฒนาฌรูและบุฌลากรถางการศืกผาสาหรับกิจกรรมศืกผาดูงานในมิติของด้าน
หลักสูตรการจัดการเรีฝนการสอนในสถานศืกผาต่างพ๊ืนถ่ีและเฝ่ีฝมชมการพัฒนาระบบการจัดถ่ี
ถันสมัฝตาม นไฝบาฝรัฐมนตรีกระถรวงศืกผาธิการ นางสาวตรีนุช เถีฝนถอง รัฐมนตรีว่าการ
กระถรวงศืกผาธิการ ซ่ืงจากการศืกผาดูงานในฌร๊ังนี๊ฌณะพู้บริหารและฌณะฌรู สามารถนาส่ิงถี่
โด้รบั มาปรับปรงุ พัฒนางานตามฟา่ ฝงานตามลาดบั ตอ่ โป

วิทยาลยั เกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศลิ ปาชพี บางไทร

59 หมู่ 1 ตาบลโพแตง อาเภอบางไทร จงั หวัดพระนครศรีอยธุ ยา เบอรโ์ ทรศพั ท์ 035-704-152
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง สานกั งานคณะกรรมการการอาชวี ศกึ ษา กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ศูนย์ศลิ ปาชพี บางไทร

รางวลั สถานศกึ ษาพระราชทาน
ประจาปกี ารศกึ ษา 2563
วษท.ศนู ย์ศิลปาชพี บางไทร ตลุ 1า4คม
ศึกษาดงู านวทิ ยาลยั สารพัดชา่ งสุรนิ ทร์
kasetbangsai.ac.th 2564 ฉบบั ที่ 3

ในวันถ่ี 14 ตุลาฌม 2564 นาฝปิฝะพัชร์ สถิตปรีชาไรจน์ รองพู้อานวฝการฟา่ ฝวิชาการ
พร้อมด้วฝฌณะฌรู สาหรับการดาเนินการไฌรงการศืกผาดูงาน ณ วิถฝาลัฝสารพัดช่างสุรินถร์
จังหวดั สรุ นิ ถร์ เพื่อพัฒนาฌรูและบุฌลากรถางการศืกผาสาหรับกิจกรรมศืกผาดูงานในมิติของด้าน
หลักสูตรการจัดการเรีฝนการสอนในสถานศืกผาต่างพ๊ืนถ่ีและเฝ่ีฝมชมการพัฒนาระบบการจัดถ่ี
ถันสมัฝตาม นไฝบาฝรัฐมนตรีกระถรวงศืกผาธิการ นางสาวตรีนุช เถีฝนถอง รัฐมนตรีว่าการ
กระถรวงศืกผาธิการ ซ่ืงจากการศืกผาดูงานในฌร๊ังนี๊ฌณะพู้บริหารและฌณะฌรู สามารถนาส่ิงถี่
โด้รบั มาปรับปรงุ พัฒนางานตามฟา่ ฝงานตามลาดบั ตอ่ โป

วิทยาลยั เกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศลิ ปาชพี บางไทร

59 หมู่ 1 ตาบลโพแตง อาเภอบางไทร จงั หวัดพระนครศรีอยธุ ยา เบอรโ์ ทรศพั ท์ 035-704-152
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง สานกั งานคณะกรรมการการอาชวี ศกึ ษา กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ศูนย์ศลิ ปาชพี บางไทร

รางวลั สถานศกึ ษาพระราชทาน
ประจาปกี ารศกึ ษา 2563
วษท.ศนู ย์ศิลปาชพี บางไทร ตลุ 1า4คม
ศึกษาดงู านวทิ ยาลยั สารพัดชา่ งสุรนิ ทร์
kasetbangsai.ac.th 2564 ฉบบั ที่ 3

ในวันถ่ี 14 ตุลาฌม 2564 นาฝปิฝะพัชร์ สถิตปรีชาไรจน์ รองพู้อานวฝการฟา่ ฝวิชาการ
พร้อมด้วฝฌณะฌรู สาหรับการดาเนินการไฌรงการศืกผาดูงาน ณ วิถฝาลัฝสารพัดช่างสุรินถร์
จังหวดั สรุ นิ ถร์ เพื่อพัฒนาฌรูและบุฌลากรถางการศืกผาสาหรับกิจกรรมศืกผาดูงานในมิติของด้าน
หลักสูตรการจัดการเรีฝนการสอนในสถานศืกผาต่างพ๊ืนถ่ีและเฝ่ีฝมชมการพัฒนาระบบการจัดถ่ี
ถันสมัฝตาม นไฝบาฝรัฐมนตรีกระถรวงศืกผาธิการ นางสาวตรีนุช เถีฝนถอง รัฐมนตรีว่าการ
กระถรวงศืกผาธิการ ซ่ืงจากการศืกผาดูงานในฌร๊ังนี๊ฌณะพู้บริหารและฌณะฌรู สามารถนาส่ิงถี่
โด้รบั มาปรับปรงุ พัฒนางานตามฟา่ ฝงานตามลาดบั ตอ่ โป

วิทยาลยั เกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศลิ ปาชพี บางไทร

59 หมู่ 1 ตาบลโพแตง อาเภอบางไทร จงั หวัดพระนครศรีอยธุ ยา เบอรโ์ ทรศพั ท์ 035-704-152
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง สานกั งานคณะกรรมการการอาชวี ศกึ ษา กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ศูนย์ศลิ ปาชพี บางไทร

รางวลั สถานศกึ ษาพระราชทาน
ประจาปกี ารศกึ ษา 2563
วษท.ศนู ย์ศิลปาชพี บางไทร ตลุ 1า4คม
ศึกษาดงู านวทิ ยาลยั สารพัดชา่ งสุรนิ ทร์
kasetbangsai.ac.th 2564 ฉบบั ที่ 3

ในวันถ่ี 14 ตุลาฌม 2564 นาฝปิฝะพัชร์ สถิตปรีชาไรจน์ รองพู้อานวฝการฟา่ ฝวิชาการ
พร้อมด้วฝฌณะฌรู สาหรับการดาเนินการไฌรงการศืกผาดูงาน ณ วิถฝาลัฝสารพัดช่างสุรินถร์
จังหวดั สรุ นิ ถร์ เพื่อพัฒนาฌรูและบุฌลากรถางการศืกผาสาหรับกิจกรรมศืกผาดูงานในมิติของด้าน
หลักสูตรการจัดการเรีฝนการสอนในสถานศืกผาต่างพ๊ืนถ่ีและเฝ่ีฝมชมการพัฒนาระบบการจัดถ่ี
ถันสมัฝตาม นไฝบาฝรัฐมนตรีกระถรวงศืกผาธิการ นางสาวตรีนุช เถีฝนถอง รัฐมนตรีว่าการ
กระถรวงศืกผาธิการ ซ่ืงจากการศืกผาดูงานในฌร๊ังนี๊ฌณะพู้บริหารและฌณะฌรู สามารถนาส่ิงถี่
โด้รบั มาปรับปรงุ พัฒนางานตามฟา่ ฝงานตามลาดบั ตอ่ โป

วิทยาลยั เกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศลิ ปาชพี บางไทร

59 หมู่ 1 ตาบลโพแตง อาเภอบางไทร จงั หวัดพระนครศรีอยธุ ยา เบอรโ์ ทรศพั ท์ 035-704-152
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง สานกั งานคณะกรรมการการอาชวี ศกึ ษา กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

วทิ ยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ศูนย์ศลิ ปาชพี บางไทร

รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน
ประจาปีการศึกษา 2563
วษท.ศนู ย์ศิลปาชีพบางไทร ตุล1า5คม
การประชุมสาหรับการเตรียมความพร้อม
kasetbangsai.ac.th 2564 ฝ่ายงานบรหิ ารทรัพยากร ฉบบั ท่ี 4

ในวนั ถี่ 15 ตุลาฌม 2564 เวลา 09.00 น. นาฝสุรพล นาพุฒา ตาแหนง่ รองพู้อานวฝการ
ฟา่ ฝบริหารถรัพฝากร พร้อมด้วฝฌณะฌรูและบุฌลากรถางการศืกผา ในฟา่ ฝงานบริหารถรัพฝากร

ซื่งโด้ดาเนินการจัดประชุมเตรีฝมฌวามพร้อมสาหรับ การเปิดภาฌเรีฝนถ่ี 2 ปึการศืกผา 2564
เพ่ือวางแพนการดาเนินงาน พร้อมถ๊ังมอบหมาฝให้แต่ละฟา่ ฝงานโด้สรุปพลการดาเนินงาน ในภาฌ
เรฝี นถี่พ่านมาพร้อมถ๊ังให้การสนบั สนุนสาหรับการเพิ่มบุฌฌลากรในการปฏิบัติหน้าถ่ีตามภารกิจฟา่ ฝ
งานถ่ีสาฌัญเพ่ิมเติม และมีแนวถางนไฝบาฝการเตรีฝมฌวามพร้อมให้กับแต่ละฟา่ ฝงานในการ
ดาเนนิ การเปิดภาฌเรีฝนถี่ 2 ปึการศืกผา 2564 ของฟา่ ฝบรหิ ารถรพั ฝากร ณ หอ้ งประชมุ บุหงา

วิทยาลยั เกษตรและเทคโนโลยีศนู ย์ศลิ ปาชีพบางไทร

59 หมู่ 1 ตาบลโพแตง อาเภอบางไทร จังหวดั พระนครศรีอยธุ ยา เบอรโ์ ทรศพั ท์ 035-704-152
สถาบนั การอาชวี ศึกษาเกษตรภาคกลาง สานกั งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

วิทยาลยั เกษตรและเทคโนโลยี
ศนู ย์ศิลปาชีพบางไทร

รางวัลสถานศกึ ษาพระราชทาน
ประจาปีการศกึ ษา 2563
วษท.ศนู ย์ศลิ ปาชพี บางไทร ตุล1า5คม
การประชุมสาหรับการเตรียมความพร้อม
kasetbangsai.ac.th 2564 ฝ่ายแผนงานและความรว่ มมือ ฉบับที่ 5

ในวันถ่ี 15 ตุลาฌม 2564 เวลา 13.30 น. นาฝสุรพล นาพุฒา ตาแหน่ง รองพู้อานวฝการ
ฟา่ ฝแพนงานและฌวามร่วมมือ พร้อมด้วฝฌณะฌรูและบุฌลากรถางการศืกผา ในฟา่ ฝแพนงานและ
ฌวามร่วมมือ ซ่ืงโด้ดาเนินการจัดประชุมเตรีฝมฌวามพร้อมสาหรับ การเปิดภาฌเรีฝนถ่ี 2
ปึการศกื ผา 2564 เพื่อวางแพนการดาเนินงาน พร้อมถ๊ังมอบหมาฝให้แต่ละฟา่ ฝงานโด้สรุปพลการ
ดาเนินงาน ในภาฌเรีฝนถี่พ่านมา และให้แนวถางนไฝบาฝการเตรีฝมฌวามพร้อมสาหรับการ
ปฏิบัติงานประจาฟา่ ฝ ซื่งมุ่งเน้นประเด็นเร่ืองของ การบริหารจัดการงบประมาณประจาปึ 2565
ให้กับแต่ละฟา่ ฝงานในการดาเนินการเปิดภาฌเรีฝนถี่ 2 ปึการศืกผา 2564 ของฟา่ ฝแพนงานและ
ฌวามรว่ มมือ ณ หอ้ งประชมุ บุหงา

วทิ ยาลยั เกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศลิ ปาชพี บางไทร

59 หมู่ 1 ตาบลโพแตง อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยธุ ยา เบอรโ์ ทรศพั ท์ 035-704-152
สถาบันการอาชวี ศกึ ษาเกษตรภาคกลาง สานักงานคณะกรรมการการอาชวี ศึกษา กระทรวงศกึ ษาธิการ

วทิ ยาลยั เกษตรและเทคโนโลยี
ศนู ย์ศลิ ปาชพี บางไทร

รางวลั สถานศกึ ษาพระราชทาน
ประจาปกี ารศกึ ษา 2563
วษท.ศูนย์ศิลปาชพี บางไทร ตลุ 1า8คม
การประชุมสาหรับการเตรยี มความพร้อม
kasetbangsai.ac.th 2564 ฝ่ายพัฒนากจิ การนักเรียน นกั ศกึ ษา ฉบบั ที่ 6

ในวันถี่ 18 ตุลาฌม 2564 เวลา 09.00 น. นาฝรักสี่ เตชะพลประสิถธ์ิ ตาแหน่ง รองพู้อานวฝการ
ฟา่ ฝพัฒนากิจการนักเรีฝน นักศืกผา พร้อมด้วฝฌณะฌรูและบุฌลากรถางการศืกผา ในฟา่ ฝพัฒนากิจการ

นกั เรีฝน นักศืกผา ซื่งโด้ดาเนินการจัดประชุมเตรีฝมฌวามพร้อมสาหรับ การเปิดภาฌเรีฝนถี่ 2 ปึการศืกผา

2564 เพ่ือวางแพนการดาเนินงาน พร้อมถั๊งมอบหมาฝให้แต่ละฟ่าฝงานโด้สรุปพลการดาเนินงาน
ในภาฌเรีฝนถี่พ่านมาพร้อมถั๊งให้การสนับสนุนสาหรับการเพ่ิมบุฌฌลากรในการปฏิบัติหน้าถี่ตามภารกิจฟา่ ฝ
งานถ่ีสาฌัญเพิ่มเติม และมอบแนวถางนไฝบาฝการเตรีฝมฌวามพร้อมให้กับแต่ละฟา่ ฝงานในการดาเนินงาน
เปิดภาฌเรีฝนถี่ 2 ปึการศกื ผา 2564 ของฟา่ ฝพัฒนากิจการนักเรฝี น นกั ศืกผา ณ หอ้ งประชุมบุหงา

วทิ ยาลยั เกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชพี บางไทร

59 หมู่ 1 ตาบลโพแตง อาเภอบางไทร จงั หวดั พระนครศรอี ยุธยา เบอรโ์ ทรศพั ท์ 035-704-152
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง สานักงานคณะกรรมการการอาชวี ศกึ ษา กระทรวงศึกษาธกิ าร

วทิ ยาลยั เกษตรและเทคโนโลยี
ศูนย์ศลิ ปาชพี บางไทร

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
ประจาปกี ารศกึ ษา 2563
วษท.ศูนย์ศลิ ปาชีพบางไทร ตุล1า9คม
การประชุมประจาเดือน ตุลาคม
kasetbangsai.ac.th 2564 ฉบบั ที่ 7

ในวันถ่ี 19 ตลุ าฌม 2564 เวลา 09.00 น. นาฝพิเชผฐ์ หาดี ตาแหน่งพู้อานวฝการวิถฝาลัฝเกผตร

และเถฌไนไลฝีศูนฝ์ศิลปาชีพบางโถร พร้อมด้วฝพู้บริหารฌณะฌรูและบุฌลากรถางการศืกผา ดาเนินการจัด

ประชุมประจา เดือนตุลาฌม สาหรับการเตรีฝมฌวามพร้อม การเปิดภาฌ เรีฝนถ่ี 2 ปึการศืกผา 2564
เพื่อวางแพนการดาเนินงาน พร้อมถั๊งมอบหมาฝให้แต่ละฟา่ ฝงานโด้สรุปพลการดาเนินงาน ในภาฌเรีฝนถ่ี
1 ปึการศกื ผา 2564 พรอ้ มถ๊ังใหก้ ารสนับสนุนสาหรับการเพิ่มบุฌฌลากรในการปฏิบัติหน้าถี่ตามภารกิจฟา่ ฝ
งานถี่สาฌัญเพิ่มเติม และมอบแนวถางนไฝบาฝสาหรับการขับเฌล่ือนของสถานศืกผา แต่ละฟา่ ฝงานในการ
ดาเนนิ งานเปิดภาฌเรีฝนถ่ี 2 ปึการศืกผา 2564 ณ ห้องประชมุ บุหงา

วทิ ยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศนู ย์ศิลปาชีพบางไทร

59 หมู่ 1 ตาบลโพแตง อาเภอบางไทร จงั หวดั พระนครศรีอยุธยา เบอรโ์ ทรศัพท์ 035-704-152
สถาบันการอาชีวศกึ ษาเกษตรภาคกลาง สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึ ษา กระทรวงศกึ ษาธิการ

วทิ ยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ศนู ย์ศิลปาชีพบางไทร

สถานศกึ ษารางวัลพระราชทาน
ประจาปีการศกึ ษา 2563
วษท.ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ตลุ 1า9คม
ประมวลผลงานดีเด่น เชิงประจกั ษ์
kasetbangsai.ac.th 2564
จัดทาวีดทิ ัศนร์ ่วมกับกระทรวงวฒั นธรรม ฉบบั ท่ี 8

ในวันถี่ 6 กนั ฝาฝน 2564 ตามถี่สานักงานปลัดกระถรวงวัฒนธรรม ร่วมกับวัดประฝุรวงศา
วาสวรวิหาร จัดกิจกรรมการพลิตวีดีถัศน์องฌ์ฌวามรู้ถางด้านวัฒนธรรม พร้อมเพฝแพร่
ประชาสัมพันธ์พ่านส่ือออนโลน์ นาไดฝนาฝสุรพล นาพุ ฒา ตาแหน่งรองพู้อานวฝการสถานศืกผา
นางสาว พัถธวรรณ ขาศิริ ฌรูประจาแพนก วิชาพืชศาสตร์พร้อมฌณะ ฌรูวิถฝาลัฝ เกผตร
และเถฌไนไลฝศี นู ฝ์ศลิ ปาชีพบางโถร โด้ร่วมถา่ ฝถอดฌวามรดู้ ้านธรรมชาตแิ ละจักรวาล สาธิตการถา
โม้ดัด ณ วัดประฝุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเถพมหานฌร “ติดตามรับชมโด้ถี่
ชอ่ ง 9MCOT“

วิทยาลยั เกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

59 หมู่ 1 ตาบลโพแตง อาเภอบางไทร จังหวดั พระนครศรอี ยุธยา เบอรโ์ ทรศพั ท์ 035-704-152
สถาบนั การอาชีวศกึ ษาเกษตรภาคกลาง สานกั งานคณะกรรมการการอาชวี ศึกษา กระทรวงศกึ ษาธิการ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ศนู ย์ศลิ ปาชีพบางไทร

สถานศกึ ษารางวลั พระราชทาน
ประจาปกี ารศกึ ษา 2563
วษท.ศนู ย์ศิลปาชีพบางไทร ตุล1า9คม
ประมวลผลงานดเี ดน่ เชิงประจักษ์
kasetbangsai.ac.th 2564
กราารยเผกยารแพKร-่ปFaรrะmชาทสทัมพบ.นั 5ธ์ ฉบับท่ี 9

ในวันถ่ี 24 กันฝาฝน 2564 ไดฝ 2564 ตามถี่สานักงานสานักงานฌณะกรรมการการ
อาชวี ศืกผา โด้รบั นไฝบาฝจากฌุณหญงิ กัลฝา ไสภณพนิช รฐั มนตรีช่วฝวา่ การกระถรวงศืกผาธิการ
โด้มอบวิถฝาลัฝเกผตรและเถฌไนไลฝีและวิถฝาลัฝประมงถ่ัวประเถศ ดาเนินการ จัดถาและพลิตวีดี
ถั ศ น ์ อ ง ฌ ์ ฌ ว า ม รู้ ถ า ง ด้ า น เ ก ผ ต ร เ พื่ อ จั ด ถ า ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ ์ ใ น ร า ฝ ก า ร K-Farm
ถาง ถถบ.5 พร้อมเพฝแพร่ประชาสัมพันธ์พ่านส่ือออนโลน์ นาไดฝนาฝพิเชผฐ์ หาดี ตาแหน่ง
พู้อานวฝการวิถฝาลัฝเกผตรและเถฌไนไลฝีศูนฝ์ศิลปาชีพบางโถร พร้อมด้วฝพู้บริหารฌณะฌรูและ
บุฌลากรถางการศืกผา

วทิ ยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศนู ย์ศิลปาชพี บางไทร

59 หมู่ 1 ตาบลโพแตง อาเภอบางไทร จงั หวัดพระนครศรอี ยุธยา เบอรโ์ ทรศพั ท์ 035-704-152
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง สานกั งานคณะกรรมการการอาชีวศกึ ษา กระทรวงศึกษาธกิ าร

วิทยาลยั เกษตรและเทคโนโลยี
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

สถานศกึ ษารางวัลพระราชทาน
ประจาปีการศกึ ษา 2563
วษท.ศนู ย์ศิลปาชีพบางไทร ตุล2า9คม
2564 การประชมุ คณะกรรมการ
kasetbangsai.ac.th
องค์การเกษตรกรในอนาคตแหง่ ประเทศไทย
ฉบบั ท่ี 11

ระหว่างวนั ถ่ี 27 - 28 ตุลาฌม 2564 นาฝพิเชผฐ์ หาดี ตาแหน่งพ้อู านวฝการวถิ ฝาลัฝเกผตร
และเถฌไนไลฝีศูนฝ์ศิลปาชีพบางโถร เข้าร่วมประชุมฌณะกรรมการองฌ์การเกผตรกรในอนาฌตแห่ง

ประเถศโถฝ ในพระราชูปถมั ภ์สมเดจ็ พระเถพรตั นราชสุดาฯ สฝามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ฌรั๊งถี่ 1
ประจาปึการศืกผา 2564 (อกถ. ระดับชาติ ฌร๊ังถ่ี 42) ไดฝ ดร.สุถพ แก่งสันเถีฝะ เลขาธิการ
ฌณะกรรมการการอาชวี ศืกผาเป็นประธาน ในการเตรีฝมงานการประชมุ วิซาการองฌ์การเกผตรกรใน
อนาฌตแหง่ ประเถศโถฝ ณ วถิ ฝาลฝั เกผตรและเถฌไนไลฝีสระแกว้

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศนู ย์ศิลปาชพี บางไทร

59 หมู่ 1 ตาบลโพแตง อาเภอบางไทร จงั หวดั พระนครศรีอยธุ ยา เบอร์โทรศัพท์ 035-704-152
สถาบันการอาชีวศกึ ษาเกษตรภาคกลาง สานกั งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธกิ าร

วิทยาลยั เกษตรและเทคโนโลยี
ศนู ย์ศลิ ปาชพี บางไทร

สถานศึกษารางวลั พระราชทาน
29 ประจาปกี ารศึกษา 2563
ตุลาคม โครงการปฏบิ ัตกิ ารพฒั นาการเรียนการสอน
วษท.ศนู ย์ศลิ ปาชพี บางไทร
2564 ตามหลักการสะเต็มศกึ ษา (STEM Education)
kasetbangsai.ac.th
ฉบบั ที่ 12

ระหว่างวันถี่ 25 - 27 ตุลาฌม 2564 นาฝพิเชผฐ์ หาดี ตาแหน่งพู้อานวฝการ

วิถฝาลัฝเกผตรและเถฌไนไลฝีศูนฝ์ศิลปาชีพบางโถร พร้อมด้วฝพู้บริหารฌณะฌรูและ

บุฌลากรถางการศืกผา เขา้ รว่ มไฌรงการประชุมเชงิ ปฏบิ ัติการพัฒนาการเรีฝนการสอน

ตามหลักการสะเต็มศืกผา (STEM Education) ใ น ก า ร พั ฒ น า พู้ เ รี ฝ น

วิชาชีพเกผตรสู่ Smart Farmer และการวัดและประเมินพลแบบออนโลน์

ณ วิถฝาลฝั เกผตรและเถฌไนลศี นู ฝศ์ ลิ ปาชพี บางโถร

วิทยาลยั เกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศลิ ปาชีพบางไทร

59 หมู่ 1 ตาบลโพแตง อาเภอบางไทร จงั หวัดพระนครศรีอยธุ ยา เบอรโ์ ทรศพั ท์ 035-704-152
สถาบันการอาชีวศกึ ษาเกษตรภาคกลาง สานกั งานคณะกรรมการการอาชวี ศึกษา กระทรวงศกึ ษาธิการ

Mediateacher school 14 ขา่ วประชาสมั พันธ์โMรงeเdรียiaนtสeือ่ aกcารhสeอrน sดcอhทoคoอlม
Mediateacher school
ตุลาคม กจิ กรรม...........................................

2564

ขอ้ ฌวามการจดั กิจกรรม ขอ้ ฌวามการจัดกิจกรรม ข้อฌวามการจดั
กิจกรรม ขอ้ ฌวามการจดั กจิ กรรม ข้อฌวามการจดั กิจกรรม ข้อฌวามการ
จดั กิจกรรม ข้อฌวามการจัดกิจกรรม ข้อฌวามการจัดกิจกรรม ข้อฌวามก
ารจัดกจิ กรรม ขอ้ ฌวามการจัดกิจกรรม ขอ้ ฌวามการจดั กิจกรรม ขอ้ ฌวาม
การจัดกิจกรรม ข้อฌวามการจัดกิจกรรม ข้อฌวามการจดั กิจกรรม

สานักงานเขตพื๊นถี่การศกื ผากรงเถพมหานฌร เขต 1
สานักงานฌณะกรรมการการศกื ผาข๊นั พื๊นฐาน กระถรวงศกื ผาธกิ าร


Click to View FlipBook Version