The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by adzruladzhari, 2019-01-06 22:34:01

Rancangan tahunan sains T5 2019

Rancangan tahunan sains T5 2019

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN INDERA SHAHBANDAR
26660 PEKAN, PAHANG

PQ R

SAINS

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

TINGKATAN 5 2019

MINGGU HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI / CATATAN

01/01/19 TEMA : MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN BENDA HIDUP
[SELASA] BAB 1 : MIKROORGANISMA DAN KESANNYA KE ATAS HIDUPAN

CUTI TAHUN BAHARU 2019

1.1 Pengelasan Mikroorganisma 1. i-Think – Peta Pokok

M1 Pada akhir subtopik ini, murid seharusnya dapat: 2. Eksperimen- menggunakan
mikroskop untuk melihat mikrob
[02-04/01/19]  Mengelaskan pelbagai jenis mikroorganisma ke
dalam kumpulan berdasarkan ciri sepunya 3. ICT

 Mengelaskan pelbagai kumpulan mikroorganisma 4. KBAT- Soalan struktur pengayaan
kepada bakteria, kulat, protozoa, virus dan alga

 Mengkonsepsikan pengelasan mikroorganisma

M2 1.2 Kesan Faktor Yang Mempengaruhi Aktiviti 1. i-Think – Peta Buih
Mikroorganisma 2. Eksperimen PEKA- Faktor suhu,
[07-11/01/19]
Pada akhir subtopik ini, murid seharusnya dapat: nilai pH, cahaya, nutrien dan
M3 kelembapanmenggunakan
 Mengenal pasti faktor persekitaran yang
[14-18/01/19] mempengaruhi aktiviti mikroorganisma 3. ICT

 Menerangkan keperluan nutrien dalam aktiviti 4. KBAT- Soalan struktur pengayaan
mikroorganisma
(SPM tahun lepas)
 Mereka bentuk eksperimen untuk mengkaji kesan
factor persekitaran yang mempengaruhi aktiviti 1. i-Think – Peta Buih
mikroorganisma
2. ICT
 Menjelaskan melalui contoh situasi dalam
kehidupan harian di mana aktiviti mikroorganisma 3. KBAT- Soalan struktur pengayaan
dipengaruhi oleh factor persekitaran
(SPM tahun lepas)
1.3 Peranan Mikroorganisma Berfaedah Dalam
Kehidupan Harian

Pada akhir subtopik ini, murid seharusnya dapat:

 Memberi contoh kegunaan mikroorganisma dalam
kehidupan harian

 Menerangkan peranan mikroorganisma yang
berfaedah dalam kehidupan harian

 Menjanakan idea tentang potensi penggunaan
mikroorganisma dalam pelbagai bidang

2

MINGGU HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI / CATATAN
1.4 Kesan Mikroorganisma Berbahaya Kepada
1. i-Think – Peta Buih
Manusia

M3 Pada akhir subtopik ini, murid seharusnya dapat: 2. ICT

[14-18/01/19]  Menyatakan kesan mikroorganisma yang berbahaya 3. KBAT- Soalan struktur pengayaan
kepada manusia dan ke atas makanan
(SPM tahun lepas)
 Menghubungkaitkan jenis mikroorganisma dengan
penyakit dan memerihalkan gejala penyakit
berkenaan

 Menghuraikan cara jangkitan penyakit yang
disebabkan oleh mikroorganisma

M4 1.5 Pencegahan Jangkitan Penyakit Yang 1. i-Think – Peta Pokok
Disebabkan Oleh Mikroorganisma
[21-25/01/19] 2. ICT

Pada akhir subtopik ini, murid seharusnya dapat: 3. KBAT- Soalan struktur pengayaan

 Meyenaraikan cara mencegah jangkitan penyakit (SPM tahun lepas)
 Menerangkan cara kawalan vektor dan pelbagai

kaedah pensterilan
 Menerangkan maksud keimunan dan jenis

keimunan serta kepentingannya

1.6 Cara Merawat Penyakit Akibat Mikroorganisma

Pada akhir subtopik ini, murid seharusnya dapat: 1. i-Think – Peta pokok
2. Projek – sediakn bahan
M5  Menyatakan cara merawat penyakit yang
disebabkan oleh mikroorganisma herba
[28/01-01/02/19] 3. Eksperimen PEKA- antibiotik
 Menerangkan kesan antibiotik terhadap
mikroorganisma. 4. ICT

 Menerangkan bahaya rawatan tanpa pengawasan 5. KBAT- Soalan struktur pengayaan
san preskripsi doktor
(SPM tahun lepas)
1.7 Keagungan Tuhan Mencipta Organisma Seni
Yang Mempunyai Kesan Yang Menakjubkan Discussion

Pada akhir subtopik ini, murid seharusnya dapat:

 Menghubungkaitkan kehadiran mikroorganisma
dengan kehidupan manusia dan keseimbangan
alam

3

MINGGU HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI / CATATAN
M6
TEMA : PENYENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUP
[04-08/02/19] BAB 2 : NUTRISI DAN PENGELUARAN MAKANAN

M6 2.1 Kepentingan Mengambil Makanan Bernutrisi 1. ICT
dan Mengamalkan Tabiat Pemakanan Yang Sihat
[5-6/02/19]
Pada akhir subtopik ini, murid seharusnya dapat: 2. Perbincangan kumpulan –
M7  Mengenal pasti nilai kalori untuk kelas makanan yang mengira nilai kalori
berlainan
[11-15/02/19]  Menganggarkan nilai kalori untuk makanan yang 3. KBAT- Soalan struktur pengayaan
dimakan
M8  Menerangkan faktor yang mempengaruhi keperluan (SPM tahun lepas)
kalori individu
[18-22/02/19]  Menghubungkaitkan masalah kesihatan dengan amalan
pengambilan nutrisi dan tabiat pemakanan

 Mewajarkan kepentingan pengambilan makanan

bernutrisi dan mengamalkan tabiat pemakanan yang
baik

CUTI TAHUN BARU CINA 1. i-Think – Peta pokok

[SELASA-RABU]

2.2 Keperluan Nutrien Oleh Tumbuhan

Pada akhir subtopik ini, murid seharusnya dapat:

 Menyatakan maksud makronutrien 2. Merea Bentuk Eksperimen
 Menyenaraikan makronutrien
 Menyatakan maksud mikronutrien 3. ICT
 Menyenaraikan mikronutrien
 Menyatakan kesan kekurangan nitrogen, fosforus dan 4. KBAT- Soalan struktur pengayaan

kalium dalam proses pertumbuhan tumbuhan (SPM tahun lepas)
 Menyatakan fungsi utama nitrogen, fosforue dan kalium
1. Projek- Menanam pokok
dalam proses pertumbuhan tumbuhan kacang tanah

2.3 Kitar Nitrogen dan Kepentingannya

Pada akhir subtopik ini, murid seharusnya dapat

 Memerihalkan kitar nitrogen 5. KBAT- Soalan struktur pengayaan
 Menerangkan proses-proses yang terlibat dalam kitar
(SPM tahun lepas)
nitrogen

 Menerangkan kepentingan kitar nitrogen

2.4 Kepentingan Amalan Pengambilan Nutrisi Yang Baik Gather information and
discussion
Pada akhir subtopik ini, murid seharusnya dapat
 Mengaamalkan tabiat pemakanan yang sihat 4
 Merancang cara menguruskan sumber makanan untuk
mengelakkan pembaziran

 Memerihalkan faedah mengamalkan tabiat pemakanan

yang sihat

MINGGU HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI / CATATAN

TEMA: KESEIMBANGAN DAN PENGURUSAN ALAM SEKITAR
BAB 3: PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN ALAM SEKITAR

3.1 Menganalisa keseimbangan alam semulajadi 1. ICT

Pelajar dapat : 2. Melawat taman herba –lukis
siratan makanan
M9  memerihalkan maksud keseimbangan alam
 menyatakan kitar semulajadi yang membantu dalam 3. Kumpul maklumat &
[25/2-01/03/19] perbincangan berkumpulan :
mengekalkan keseimbangan alam - kesan bencana alam terhadap
 menerangkan bagaimana kitar semulajadi dapat Keseimbangan alam
- cara mengekalkan
membantu dalam mengekalkan keseimbangan alam keseimbangan alam
 menerangkan bagaimana siratan makanan dapat

membantu dalam mengekalkan keseimbangan alam
 menerangkan dengan contoh kesan bencana alam

terhadap keseimbangan alam

 mencadangkan cara-cara untuk mengekalkan

keseimbangan alam.

3.2 Menganalisa kesan pencemaran terhadap alam sekitar 1. ICT

Pelajar dapat: 2. Kumpul maklumat :
- punca pencemaran alam s
M9  mengenal pasti punca-punca pencemaran terhadap sekitar
persekitaran - kesan pencemaran
[25/2-01/03/19] alam sekitar
 menerangkan kesan pencemaran terhadap alam sekitar
 memerihalkan pemanasan global 3. Perbincangan
 menghubungkaitkan kesan rumah hijau dengan berkumpulan

pemanasan global
 menyatakan maksud lapisan ozon
 menerangkan kepentingan lapisan ozon
 menyatakan bahan kimia yang memusnahkan lapisan

ozon
 menyenaraikan sumber bahan kimia yang

memusnahkan lapisan ozon
 menerangkan kesan pemusnahan lapisan ozon keatas

hidupan.

M10 ULANGKAJI UJIAN PENCAPAIAN 1

[04-08/03/19] UJIAN PENCAPAIAN 1
PERBINCANGAN UJIAN PENCAPAIAN 1
M11

[11-15/03/19]

M11

[11-15/03/19]

5

MINGGU HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI / CATATAN

3.3 Mensintesis idea tentang pemeliharaan dan 1. ICT
pemuliharaan alam sekitar dan pengawalan 2. Kumpul maklumat :
pencemaran
- langkah untuk pemeliharaan
Pelajar dapat : dan pemuliharaan alam sekitar

M12  menyatakan kepentingan pemeliharaan dan - impak yang terhasil
pemuliharaan alam sekitar daripada langkah yang telah
[18-22/03/19] dijalankan
 menjanakan idea tentang pengawalan pencemaran alam
sekitar

 menerangkan dengan conto bagaimana pemeliharaan

dan pemuliharaan alam sekitar dapat menyumbangkan
kepada persekitaran yang bersih dan sihat.

M12 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 1. ICT

[18-22/03/19] [23-31/03/2019] 2. KBAT- Soalan struktur
pengayaan (SPM tahun
3.4 Menilai kepentingan pengurusan sumber alam secara lepas)
terancang dalam mengekalkan keseimbangan alam

Pelajar dapat:

 menjana idea tentang cara-cara yang sesuai untuk
pengolahan sumber alam bagi mengekalkan
keseimbangan alam semulajadi

 menerangkan dengan contoh kesan-kesan pengolahan
sumber alam yang tidak terancang

 mewajarkan keperluan bagi pengurusan alam sekitar
yang terancang

3.5 Mengamalkan sikap bertanggungjawab ke atas Jalankan aktiviti :
pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar  berkempen
 jungle tracking/ jejak
Pelajar dapat : denai
 folio
 mengamalkan sikap yang baik untuk memelihara dan
M12 memulihara alam sekitar.

[18-22/03/19]

6

MINGGU HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI / CATATAN

TEMA: JIRIM DALAM ALAM
BAB 4: SEBATIAN KARBON

4.1 Menganalisa kepelbagaian sebatian karbon

M13 Pelajar dapat: 1. ICT - sebatian karbon

[01-05/04/19]  menyatakan maksud sebatian karbon 2. Pengelasan sebatian
 menyatakan maksud sebatian organik karbon kepada sebatian
 memberikan contoh sebatian organik organik dan bukan organik
 menyatakan maksud sebatian bukan organik
 memberikan contoh sebatian bukan organik
 membanding dan membezakan sebatian organik dengan

sebatian bukan organik
 mengelaskan bahan kepada bahan organik dan bukan

organik
 menyatakan maksud hidrokarbon
 menyenaraikan sumber hidrokarbon.

4.2 Menganalisa alkohol dan kesannya kepada kesihatan 1. Kumpul maklumat

M13 Pelajar dapat : 2. Eksperimen penghasilan
etanol.
[01-05/04/19]  menyatakan unsur yang terdapat dalam alkohol
 memberi contoh alkohol 3. ICT – kegunaan dan kesan
M14  memerihalkan proses penghasilan alkohol, menyatakan alkohol terhadap kesihatan

[08-12/04/19] ciri umum alkohol 4. KBAT- Soalan struktur
 menyenaraikan kegunaan alkohol, menerangkan dengan Pengayaan(SPM tahunlepas)

contoh kesan alkohol terhadap kesihatan.

M15 4.3 Menganalisa lemak dan kesannya kepada kesihatan 1. Bandingan dan bezakan jenis
lemak dalam bentuk grafik
[15-19/04/19] Pelajar dapat :
2. Perbincangan berkumpulan
 memberikan contoh lemak – Kesan memakan makanan
 menyatakan sumber lemak yang kaya dengan lemak
 menyatakan unsur-unsur yang terdapat dalam lemak tepu dan lemak tak tepu ke
 menyatakan maksud lemak tepu atas kesihatan
 menyatakan maksud lemak tak tepu
 membanding dan membezakan antara lemak tepu 3. KBAT- Soalan struktur
Pengayaan(SPM tahun lepas)
dengan lemak tak tepu
 menerangkan dengan contoh kesan memakan makanan

yang kaya dengan lemak tepu ke atas kesihatan

7

MINGGU HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI / CATATAN
M15
4.4 Menganalisa kelapa sawit serta kepentingannya kepada 1. Memerhati dan lukis rajah
[15-19/04/19] pembangunan negara berlabel buah kelapa sawit

M16 Pelajar dapat: 2. Kumpul maklumat

[22-26/04/19]  memerihalkan struktur buah kelapa sawit - kegunaan dan bahan
 memerihalkan proses pengekstrakan minyak kelapa berkhasiat minyak kelapa
M16 sawit
sawit daripada buah kelapa sawit
[22-26/04/19]  menyenaraikan kegunaan minyak kelapa sawit 3. Perbincangan berkumpulan
 menyenaraikan bahan berkhasiat yang terdapat dalam - Potensi minyak kelapa

minyak kelapa sawit 1. Eksperimen – pembuatan
 memerihalkan aktiviti penyelidikan dan pembangunan sabun

tempatan ke atas kelapa sawit, mencadangkan potensi 2. ICT – tindakan pencucian
kegunaan kelapa sawit. sabun
4.5 Menganalisa proses pembuatan sabun daripada minyak
dan tindakan pencucian sabun 3. KBAT- Soalanstruktur
Pengayaan(SPM tahun lepas)
Pelajar dapat :
 menyatakan minyak mengandungi asid lemak dan
gliserol
 memberikan satu contoh asid lemak
 memerihalkan proses pembuatan sabun
 menyatakan sabun sebagai garam yang dihasilkan
daripada tindakbalas antara asid lemak dengan larutan
natrium hidroksida
 menyatakan ciri-ciri komponen molekul sabun
 menerangkan tindakan pencucian sabun.

4.6 Memahami polimer semulajadi 1. Aktiviti dengan menggunakan
manik untuk menunjukkan :
Pelajar dapat : - monomer
 menyatakan maksud polimer - polimer
 memberikan contoh-contoh polimer - pempolimeran
 menyatakan maksud monomer - penyahpolimeran
 memberikan contoh-contoh monomer
 memerihalkan pempolimeran 2. Eksperimen – lateks
 memerihalkan penyahpolimeran
 menyatakan maksud polimer semulajadi 3. ICT- simulasi pemvulkanan
 memberikan contoh polimer semulajadi getah
 menyatakan maksud polimer sintetik
 memberikan contoh polimer sintetik 4. Lukis rajah skema dan
 menyatakan ciri getah asli menghubungkait ciri-ciri getah
 menerangkan tindakan asid ke atas lateks tervulkan dengan struktur
 menerangkan tindakan larutan ammonia ke atas lateks molekulnya
 memerihalkan getah tervulkan
 menghubungkaitkan cirri-ciri getah tervulkan dengan 5. Perbincangan – kegunaan
struktur molekulnya getah tervulkan
 menyenaraikan kegunaan getah tervulkan.
6., KBAT- Soalan Struktur
Pengayaan(SPM tahun lepas)

8

MINGGU HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI / CATATAN

M16 4.7 Menghargai kajian saintifik terhadap penggunaan Gather information from
sebatian karbon untuk kesejahteraan hidup books, magazines and
[22-26/04/19] internet on scientist’
Pelajar dapat: discoveries on the use of
M 17  memerihalkan kepentingan penemuan saintis terhadap carbon compounds .Present
kegunaan sebatian karbon. and exhibit the information
01.05.2019 gathered.
CUTI UMUM : HARI PEKERJA
M 17 [RABU] 1. Memerhati model enjin petrol
empat lejang dan bincangkan
[29/4-03/05/19] ULANGKAJI PEPERIKSAAN ½ TAHUN struktur dan operasinya

M 18 PEPERIKSAAN ½ TAHUN 2. Lukis dan labelkan rajah
peringkat lejang enjin petrol
[06-10/05/19] PEPERIKSAAN ½ TAHUN dua lejang, petrol empat
lejang dan diesel empat lejang
M 19 SAMBUTAN HARI GURU
[KHAMIS] 3. Bandingan dan bezakan:
[13-17/05/19] - enjin petrol empat lejang dan
PERBINCANGAN PEPERIKSAAN ½ TAHUN dua lejang
16.05.19 - enjin petrol empat lejang dan
CUTI PERTENGAHAN TAHUN diesel empat lejang
M 20 [25/05-9/06/2019]
4. KBAT- Soalan struktur
[20-24/05/19] TEMA: DAYA DAN GERAKAN Pengayaan(SPM tahunlepas)
BAB 5: GERAKAN
M21
5.1 Menganalisa gerakan kenderaan di atas darat
[10-14/06/19]
Pelajar dapat :

 memerihalkan struktur dan prinsip operasi kenderaan
tidak berenjin

 memerihalkan struktur dan prinsip
 operasi kenderaan berenjin
 menerangkan struktur dan prinsip operasi enjin petrol

empat lejang
 menerangkan struktur dan prinsip operasi enjin diesel

empat lejang
 menerangkan struktur dan prinsip operasi enjin petrol

dua lejang
 membanding dan membezakan struktur dan prinsip

operasi enjin petrol empat lejang dan enjin diesel empat
lejang
 membanding dan membezakan enjin petrol empat lejang
dengan enjin petrol dua lejang

 menghubungkaitkan struktur dan operasi enjin dengan

pergerakan kenderaan.

9

MINGGU HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI / CATATAN

5.2 Menganalisa konsep laju, halaju dan pecutan 1. Eksperimen – kelajuan dan

Pelajar dapat: pecutan troli
 menyatakan maksud jarak
 mendefinisikan laju 2. KBAT- Soalan Struktur
 mendefinisikan halaju pengayaan (SPM tahun lepas)
 nyatakan unit bagi laju dan halaju
M22  mendefinisikan pecutan
 menyatakan unit bagi pecutan
[17-21/06/19]  menerangkan hubungan di antara laju,halaju dan
pecutan
 membanding dan membezakan laju,halaju dan pecutan
 menentukan halaju dan pecutan objek yang bergerak
 menyelesaikan masalah berkaitan halaju dan pecutan.

5.3 Memahami konsep inersia 1. Eksperimen – inersia

M23 Pelajar dapat: 2. ICT – ciri keselamatan
 menyatakan maksud inersia yang digunakandalam kereta
[24-28/06/19]  memberi contoh berkaitan inersia dalam kehidupan untuk mengurangkan
seharian kesan negatif inertia
 menerangkan dengan contoh hubungkait di antara jisim
dan inersia 3. KBAT- Soalan struktur
menyatakan ciri keselamatan yang digunakan dalam kereta pengayaan (SPM tahun lepas)
untuk mengurangkan kesan negatif inersia.

M23 5.4 Mengaplikasikan konsep momentum 1. Eksperimen –momentum

[24-28/06/19] Pelajar dapat: 2. ICT – aplikasi mementum
 mendefiniskan momentum dalam:
 menerangkan perkaitan di antara momentum, jisim dan a. Rekabentuk kenderaan
halaju dengan mengambil
 menyatakan Prinsip Keabadian Momentum kira ciri keselamatan
 menerangkan dengan contoh aplikasi momentum dalam b. Penggunaan pelantak
kehidupan seharian. cerucuk
c. Kelajuan dan had muatan
berat untuk kenderaan
berat

10

MINGGU HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI / CATATAN

5.5 Mensintesis konsep tekanan 1. Eksperimen – tekanan

M24 Pelajar dapat: 2. Perbincangan berkumpulan
 mendefinisikan tekanan – aplikasi tekanan dalam
[01-05/07/19  menerangkan perkaitan antara tekanan,daya dan luas kehidupan harian
permukaan
M24  menerangkan dengan contoh aplikasi tekanan dalam 3. Aktiviti menyelesaikan
kehidupan seharian, masalah berkaitan tekanan
[01-05/07/19  menyelesaikan masalah melibatkan tekanan.
 P=F 4. KBAT- Soalan struktur
A pengayaan (SPM tahun lepas)

5.6 Mengaplikasi prinsip sistem hidraulik dalam kehidupan 1. Memeriksa model– sistem hidraulik
seharian
2. Eksperimen – kesan pemindahan
Pelajar dapat: tekanan oleh cecair
 menyatakan prinsip pemindahan tekanan oleh cecair
 menghubungkaitkan tekanan pada omboh kecil dengan 3. Perbincangan berkumpulan –
tekanan pada omboh besar dalam operasi sistem hidraulik aplikasi sistem hidraulik dalam
 menerangkan kesan pemindahan tekanan oleh cecair brek hidraulik dan jek hidraulik

 menyelesaikan masalah perhitungan berkaitan 4. KBAT- Soalan struktur
pengayaan (SPM tahun lepas)
5.7 Menganalisis gerakan kenderaan di air
1. Eksperimen – prinsip Archimedes

M25 Pelajar dapat: 2. Perbincangan berkumpulan
 menyatakan prinsip operasi kenderaan di air - aplikasi prinsip Archimedes
[08-12/07/19]  mengenalpasti bentuk kenderaan bagi memudahkan
pergerakan di air dalam kapal laut dan kapal
M26  menghubungkait antara bentuk yang sesuai bagi gerakan di air selam
dengan reka bentuk kenderaan
[15-19/07/19]  menyatakan Prinsip Archimedes 3. KBAT- Soalan struktur
 menerangkan dengan contoh aplikasi prinsip Archimedes . pengayaan (SPM tahun lepas)
M26
5.8 Menganalisa gerakan kenderaan di udara 1. Bandingan dan bezakan - roket
[15-19/07/19] dan jet
Pelajar dapat:
 menyatakan prinsip operasi kenderaan di air 2. Eksperimen – prinsip Bernoulli
 membanding dan membezakan daya yang dijanakan
oleh enjin jet dan enjin roket 3. KBAT- Soalan struktur
 menyatakan Prinsip Bernoulli pengayaan (SPM tahun lepas)
 menerangkan aplikasi Prinsip Bernoulli dalam kapal terbang.
1. Lakonan - amalanbaik dalam
5.9 Menghargai kebolehan dan kreativiti manusia dalam pengendalian kenderaan
mencipta dan mereka bentuk kenderaan untuk
kesejahteraan hidup.

Pelajar dapat:
 mewajarkan keperluan untuk mereka cipta kenderaan
 mengaitkan kreativiti manusia dalam mereka bentuk kenderaan
 mempraktikkan amalan baik dalam mengendalikan kenderaan
 mempraktikkan sikap prihatin apabila menggunakan sistem
pengangkutan awam.

11

MINGGU HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI / CATATAN

TEMA: PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INDUSTRI DALAM MASYARAKAT

BAB 6: TEKNOLOGI MAKANAN DAN PENGHASILAN MAKANAN

6.1 Menganalisa kaedah dan bahan yang digunakan dalam 1. ICT – Pemprosesan
makanan dan pembungkusan
teknologi pemprosesan makanan

makanan

M27 Pelajar dapat : 2. Perbincangan berkumpulan
 memerihalkan pemprosesan makanan - Kesan Penggunaan berlebihan
[22-26/07/19]  memberi contoh makanan yang telah diproses bahan kimia dalam pemprosesan
 menerangkan tujuan memproses makanan makanan
M27  menyatakan jenis bahan kimia yang digunakan dalam

[22-26/07/19] pemprosesan makanan

M27  menerangkan fungsi bahan kimia yang digunakan dalam

[22-26/07/19] pemprosesan makanan

 menerangkan dengan contoh teknologi yang digunakan

dalam pemprosesan dan pembungkusan makanan

 menerangkan kesan penggunaan berlebihan bahan

kimia dalam pemprosesan makanan.

6.2 Menganalisa cara untuk meningkatkan pengeluaran 1. Kumpul maklumat
makanan
- cara untuk meningkatkan
pengeluaran makanan

Pelajar dapat : 2. Perbahasan : kebaikan dan
 menerangkan keperluan mempertingkatkan kualiti dan keburukan makanan yang
kuantiti pengeluaran makanan diubahsuai secara kejuruteraan
 menerangkan dengan contoh kaedah untuk

mempertingkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran

makanan

 memerihalkan dengan contoh maksud makanan diubah

suai secara kejuruteraan genetik

 menyatakan kebaikan dan keburukan makanan yang

diubahsuai secara kejuruteraan genetik.

6.3 Menghargai sumbangan teknologi dalam pengeluaran

makanan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup

Pelajar dapat:
 memerihalkan aktiviti penyelidikan dan pembangunan
(R&D) dalam pengeluaran makanan
 meramalkan kehidupan manusia jika berlaku
ketidakseimbangan antara penambahan penduduk
dengan kemajuan teknologi pengeluaran makanan.

M27 6.4 Mengamalkan pemikiran kritis dan analitis dalam 1. Kumpul maklumat – Akta
membuat pemilihan makanan yang diproses makanan dan peraturan makanan
[22-26/07/19]
Pelajar dapat: 2. Perbincangan berkumpulan
[10-18/08/19]  mewajarkan keperluan pendidikan kepada pengguna – maklumat dalam label makanan
tentang amalan pemilihan makanan yang diproses
 mempraktikkan pemikiran kritis dan analitis semasa
memilih makanan yang diproses.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

12

MINGGU HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI / CATATAN

TEMA: PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INDUSTRI DALAM MASYARAKAT
BAB 7: BAHAN SINTETIK DALAM INDUSTRI

M28 7.1 Memahami polimer sintetik 1. Kumpul maklumat
– contoh, kegunaan
[29/07-02/08/19] Pelajar dapat: dan proses pembuatan
polimer sintetik
 menyenaraikan polimer sintetik
 menyatakan kegunaan polimer sintetik,
 memerihalkan proses pembuatan polimer sintetik
 menghubungkaitkan ciri-ciri umum getah sintetik dengan

kegunaannya
 memberikan contoh barangan yang diperbuat daripada

getah sintetik
 memberikan contoh barangan yang diperbuat daripada

kombinasi getah asli dan getah sintetik membanding dan
membezakan getah sintetik dengan getah asli

7.2 Menganalisa plastik 1. Bandingan dan bezakan plastik
Pelajar dapat: termoset dan termoplastik

M28  menyenaraikan contoh-contoh plastik
 menyenaraikan kegunaan plastik
[29/07-02/08/19]  menyatakan jenis plastik
 menyenaraikan ciri-ciri bahan termoplastik
 menyenaraikan ciri-ciri bahan plastik termoset
 mengelaskan pelbagai barangan plastik kepada

termoplastik dan plastic termoset
 membanding dan membezakan termoplastik dan plastic

termoset,
 mencadangkan potensi kegunaan plastik
 menerangkan kesan pelupusan bahan plastik yang tidak

terancang terhadap alam sekitar memerihalkan
pengurusan pelupusan

M28 7.3 Mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam 1. Perbincangan berkumpulan
pelupusan polimer sintetik
[29/07-02/08/19] - kepentingan dan cara
Pelajar dapat: pelupusan bahanpolimer

 menerangkan kepentingan pelupusan bahan polimer sintetik yang terancang
sintetik yang terancang

 mencadangkan cara-cara melupuskan bahan polimer
sintetik untuk memelihara alam sekitar

 mengamalkan sikap yang baik dalam melupuskan bahan
polimer sintetik.

13

MINGGU HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI / CATATAN

TEMA: PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INDUSTRI DALAM MASYARAKAT
BAB 8: ELEKTRONIK DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT (ICT)

M29 8.1 Memahami gelombang radio ICT – ciri gelombang

[05-09/08/19] Pelajar dapat:
 memerihalkan ciri-ciri gelombang
 mengenalpasti kedudukan gelombang radio di dalam
spektrum elektromagnet
 menghubungkaitkan ciri-ciri gelombang radio dalam
komunikasi.

M29 8.2 Menganalisa komunikasi radio 1. Memerhati komponen

[05-09/08/19] Pelajar dapat: elektronik dan radio
 mengenalpasti komponen elektronik yang digunakan
dalam radio dan simbolnya 2. Lukis rajah skema dan
 menerangkan fungsi komponen elektronik dalam radio perihalkan sistem pemancar
 memerihalkan sistem pemancar radio, radio dan system penerimaan
radio
 memerihalkan system penerimaan radio, menerangkan
penghantaran dan penerimaan isyarat dalam sistem
komunikasi radio.

M29 8.3 Memahami komunikasi satelit ICT - sistem komunikasi
satelit
[05-09/08/19] Pelajar dapat:
 memerihalkan bagaimana sistem komunikasi satelit
berfungsi
 menyatakan kelebihan penggunaan satelit dalam
penghantaran maklumat, menyenaraikan aplikasi
komunikasi satelit.

M29 8.4 Menyedari kepentingan penggunaan ICT untuk Perbincangan berkumpulan
kesejahteraan hidup manusia - kegunaan alat komunikasi
[05-09/08/19]]
Pelajar dapat : untuk kesejahteraan hidup
 mewajarkan kegunaan alat komunikasi untuk manusia
kesejahteraan hidup manusia
14
M30 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
[10-18/08/19]
[19-23/08/19]
ULANGKAJI PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM
M31
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM
[26-30/08/19]

MINGGU HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI / CATATAN
CUTI HARI KEBANGSAAN
[31/08/19]
M32 [SABTU]
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM
[02-06/09/19]
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM
M33
PERBINCANGAN & POST-MORTEM PEP.
[09-13/09/19] PERCUBAAN

M34 PROGRAM 2Q PECUTAN AKHIR SAINS SPM

[16-20/09/19] GERAK GEMPUR SPM

M35 PROGRAM 2Q PECUTAN AKHIR SAINS SPM

[23-27/09/19] PROGRAM 2Q PECUTAN AKHIR SAINS SPM

M36 PROGRAM 2Q PECUTAN AKHIR SAINS SPM

[30/09-04/10/19] CUTI HARI DEEPAVALI
[AHAD-ISNIN]
M37
PROGRAM 2Q PECUTAN AKHIR SAINS SPM
[07-11/10/19]
SPM UJIAN BERTULIS
M38
PECUTAN AKHIR SPM
[14-18/10/19]
SPM UJIAN BERTULIS
M39
CUTI AKHIR TAHUN 2019
[21-25/10/19] (23.11.2019 – 01.01.2020)

[27-28/10/19]

M40

[28/10/-1/11/19]

M41

[04-08/11/19]

M42

[11-15/11/19]

M43

[18-22/11/19]

15


Click to View FlipBook Version