The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พศ 2562

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by copy_1686, 2019-12-18 04:34:57

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พศ 2562

Pakham District Non-Formal Informal Education Center

ศูนย์การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอาเภอปะคา

สานักงาน ส่งเสริมการศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศยั จังหวัดบุรีรัมย์

สานักปลัดกระทรวงศกึ ษาธิการ

http://101.51.150.92/pakham/ [email protected]คำนำ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอปะคา ซึ่งได้นานโยบายและจดุ เนน้ การดาเนนิ งานประจาปีของสานักงาน กศน.
มาเป็นกรอบในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แสดงให้เห็นถึงงาน โครงการ
กจิ กรรมเปา้ หมายและงบประมาณในปงี บประมาณ พ.ศ.2562 ทจ่ี ะขับเคล่อื นนโยบาย ยทุ ธศาสตร์และจดุ เน้น
สาคัญของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงาน กศน. รวมทั้งงานตามบทบาทภารกิจหลักให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ของสานักงาน กศน. “คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
สามารถดารงชวี ิตที่เหมาะสมกับช่วงวัยสอดคล้องกับหลักปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง และมีทักษะที่จาเป็น
ในโลกศตวรรษที่ 21”

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอปะคา ขอขอบคุณผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ท่ีให้ความร่วมมือในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฉบับน้ีจนสาเร็จได้
เป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จะเป็นแนวทางในการ
บริหารงาน/โครงการ และงบประมาณ ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการดาเนินงานของผู้บริหาร รวมท้ังเป็น
ขอ้ มูลสาหรับหนว่ ยงานและผูส้ นใจกจิ กรรมงานการศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั ตอ่ ไป

ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอปะคา

แผนปฏบิ ตั กิ ารประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 กศน.อาเภอปะคา จงั หวดั บรุ รี ัมย์

สารบัญ ข

คำนำ หนา้
สำรบญั
สว่ นที่ 1 บทนำ ก

ขอ้ มูลทวั่ ไปอาเภอปะคา 1
ประวัตอิ าเภอปะคา จงั หวดั บรุ รี มั ย์ 1
ทตี่ ้งั อาเภอปะคา 1
พื้นท่ีอาณาเขตอาเภอปะคา 2
การแบง่ เขตการปกครอง 2
สภาพชุมชนอาเภอปะคา 3
ประชากร 3
สภาพเศรษฐกจิ 4
กาพาณชิ ย์ 4
การบริการ 4
การทอ่ งเท่ยี ว 4
สภาพสงั คม 5
แหลง่ ทอ่ งเที่ยว 5
ทรพั ยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 6
สภาพทวั่ ไป กศน.อาเภอปะคา 6
ประวัตคิ วามเป็นมาของสถานศกึ ษา 7
อาณาเขตทีต่ ง้ั สถานศกึ ษา 7
โครงสร้างการบรหิ ารสถานศกึ ษา 8
ทาเนียบผู้บริหาร 8
จานวนบคุ ลากร 9
รายละเอียดบุคลากรของสถานศกึ ษา 9
คณะกรรมการสถานศกึ ษา กศน.อาเภอปะคา 10
คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา 11
อาสาสมคั รส่งเสริมการอา่ น 11
บ้านหนงั สอื ชมุ ชน 16
แหลง่ เรยี นรู้และภาคเี ครอื ขา่ ย 19
20

แผนปฏบิ ัตกิ ารประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 กศน.อาเภอปะคา จงั หวดั บรุ รี มั ย์

สำรบัญ(ตอ่ ) ค

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 20
แหลง่ การเรียนรูแ้ ละภาคเี ครอื ข่าย 25
ส่วนท่ี 2 นโยบำยและจดุ เนน้ กำรดำเนินงำนสำนักงำน กศน. 32
นโยบายและจดุ เนน้ การดาเนนิ งานสานักงาน กศน.ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 32
วิสัยทัศน์ 32
พันธกิจ 32
เป้าประสงค์ 32
ตวั ชว้ี ดั 33
นโยบายเรง่ ดว่ นเพ่อื ขบั เคลอื่ นยทุ ธศาสตร์การพฒั นาประเทศ 34
ภารกจิ ตอ่ เนือ่ ง 38
บทบาทหน้าทขี่ องสถานศึกษา 45
46
ส่วนท่ี 3 ทศิ ทำงกำรดำเนินงำนของ กศน.อำเภอ
46
การวิเคราะห์ SWOT ของสถานศึกษา
50
ปรัชญา เอกลักษณ์ อตั ลักษณ์ วิสัยทัศน์
51
พนั ธกิจ
52
สว่ นท่ี 4 โครงกำร/กจิ กรรมประจำปีงบประมำณ
52
รายละเอียดเปา้ หมายและงบประมาณ ประจาปี พ.ศ.2562 54
94
โครงการ/กจิ กรรมประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คณะผูจ้ ดั ทำ

แผนปฏบิ ตั กิ ารประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 กศน.อาเภอปะคา จงั หวดั บรุ รี มั ย์

ส่วนที่ 1
บทนำ

ข้อมูลทว่ั ไปอำเภอปะคำ

เมอื งปะพระทองคำ้ ถำ้ จำรกึ พนั ปี ควำญดศี รปี ะคำ้ อำรยธรรมรงุ่ เรอื ง

ประวตั อิ ำเภอปะคำ จงั หวดั บุรีรัมย์

อำเภอปะคำ เดิมเป็นตำบลหนึ่ง ท่ีข้ึนกับอำเภอนำงรอง มีประวัติควำมเป็นมำว่ำ “ปะคำ” เป็นชื่อ
ของหมู่บ้ำนหน่ึง ซึ่งเป็นบ้ำนป่ำ มีเรื่องเล่ำสืบทอดกันมำว่ำ เดิมชำวไทย ตระกูลหนึ่ง อพยพมำจำกเมือง
โครำช (จังหวัดนครรำชสีมำ) มำต้ังถิ่นฐำนอยู่ ผู้นำของตระกูล คือหลวงอุดมพนำเวช ได้มำต้ังบ้ำนเมือง
พร้อมเจ้ำเมืองนำงรองสมัยโบรำณ ตระกูลนี้มีอำชีพในกำรจับชำ้ งป่ำ เพรำะบริเวณนี้มีช้ำงป่ำชกุ ชุม ต่อมำมี
ผคู้ นเพม่ิ มำกขึ้น จนเป็นหมู่บำ้ นเล็ก ๆ หมบู่ ำ้ นหนง่ึ ชำวบ้ำนพดู ภำษำไทยโครำชตำมต้นตระกูล

ตอ่ มำชำวบ้ำนพบอุโบสถเกำ่ แกม่ พี ระพุทธรปู 2 องค์ องค์หนงึ่ เป็นพระพุทธรปู หิน อกี องคห์ นึ่งเป็น
พระพทุ ธรปู ทองคำ มีหน้ำตักกว้ำง 1 ศอก 1 คืบ ชำวบำ้ นจงึ สร้ำงวดั ข้ึนบริเวณนั้น เรียกวำ่ “วัดปะพระ
ทองคำ” และคำว่ำปะพระทองคำ จึงกลำยเป็นช่ือหมู่บ้ำนไปด้วย ต่อมำข่ำวเรื่องชำวบ้ำนปะพระทอง คำ
พบพระพุทธรูปทองคำ ได้เลื่องลือไปถึงกรุงเทพมหำนคร ในต้นสมัยรัชกำลท่ี 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
พระองคจ์ งึ มรี บั สงั่ ใหส้ มเดจ็ เจำ้ ฟ้ำนครสวรรค์ เสดจ็ มำอญั เชญิ พระพุทธรปู ทองคำไปประดษิ ฐำนไวท้ ี่กรุงเทพฯ
เม่ือกระทำพิธีอัญเชญิ เสรจ็ แล้ว กน็ ำบรรทุกเกวียนไป มีเรือ่ งเลำ่ ลอื กนั ว่ำตลอดระยะทำงพระพุทธรปู ได้แสดง
อภินิหำรใหป้ รำกฏคือ ทำให้เกวียนหักหลำยคร้ังหลำยครำ บ้ำนปะพระ-ทองคำนี้ ผู้คนเร่ิมมีมำกขึ้นเร่ือย ๆ
จนกลำยเป็นหมู่บ้ำนใหญ่ และอำจเน่ืองมำจำกคนไทยชอบพูดสั้น ๆกะทัดรัด คำว่ำ “ปะพระทองคำ” จึง
เหลอื เป็น “ปะคำ” ตรำบเทำ่ ทุกวันน้ี สว่ นวัดปะพระทองคำน้นั ต่อมำกเ็ รยี กว่ำ “วดั โพธิ์ย้อย” เนือ่ งมำจำก
ภำยในบรเิ วณวดั มีโพธิย์ ้อยอยู่ จำนวน 3 ต้น ต่อมำบ้ำนปะคำ ยกฐำนะเปน็ ตำบลข้ึนต่ออำเภอนำงรอง

เมื่อบ้ำนเมืองขยำยตัวมำกขึ้น จึงได้แยกกำรปกครองออกจำกอำเภอนำงรอง ต้ังกิ่งอำเภอละหำน
ทรำย ตำบลปะคำก็แยกมำข้ึนกับกิ่งอำเภอละหำนทรำย เมื่อก่ิงอำเภอละหำนทรำยได้ยกฐำนะเป็นอำเภอ
ทำงรำชกำรพิจำรณำเห็นว่ำตำบลปะคำเป็นตำบลที่เก่ำ และสภำพพ้ืนท่ีเหมำะสมแก่กำรยกฐำนะเป็นก่ิง
อำเภอ จึงได้ประกำศยกฐำนะตำบลปะคำเป็น กิ่งอำเภอปะคำ เม่ือวันที่ 1 ธันวำคม 2521 เนื่องจำกกิ่ง
อำเภอปะคำมีท้องท่ีกวำ้ งขวำง มีชุมชนและกำรค้ำหนำแน่น มีสภำพเจรญิ ข้ึนกว่ำเดิมมำก ทำงรำชกำรจึง
ได้ประกำศยกฐำนะขนึ้ เปน็ อำเภอปะคำ เม่ือวันท่ี 16 มนี ำคม 2528 ทงั้ น้ี เพื่อประโยชน์แกก่ ำรปกครอง
ควำมสะดวกของประชำชน และส่งเสริมทอ้ งทใี่ หเ้ จริญย่ิงข้นึ

แผนปฏบิ ตั กิ ารประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 กศน.อาเภอปะคา จงั หวดั บรุ รี มั ย์

2

แผนท่ีจงั หวดั บรุ ีรมั ย์

แผนท่อี ำเภอปะคำ จงั หวัดบุรีรมั ย์
ทต่ี ง้ั อำเภอปะคำ

อำเภอปะคำ ต้ังอยทู่ ำงทิศตะวนั ตกเฉยี งใต้ของจงั หวัดบุรรี มั ย์ หรอื ทำงตอนใต้ของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ห่ำง
จำกจังหวัดบรุ ีรัมย์ ตำมระยะทำงสำยบุรีรัมย์–นำงรอง และสำยนำงรอง-ปะคำ ประมำณ 77 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 296,029
ตำรำงกโิ ลเมตร

พ้ืนทีอ่ ำณำเขตอำเภอปะคำ

- ทศิ เหนอื ตดิ ต่อกับอำเภอโนนสวุ รรณ และอำเภอนำงรอง จงั หวดั บรุ รี ัมย์
- ทศิ ใต้ ติดตอ่ กับอำเภอโนนดินแดง และอำเภอเสงิ สำง (จงั หวัดนครรำชสมี ำ)
- ทศิ ตะวันออก ตดิ ตอ่ กบั อำเภอละหำนทรำย และอำเภอโนนดนิ แดง จังหวัดบุรรี ัมย์
- ทิศตะวนั ตก ติดตอ่ กับอำเภอเสงิ สำง (จงั หวัดนครรำชสมี ำ)

แผนปฏบิ ัตกิ ารประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 กศน.อาเภอปะคา จงั หวดั บรุ รี มั ย์

3

กำรแบง่ เขตกำรปกครอง

แบ่งเขตกำรปกครองตำมพระรำชบญั ญัตลิ กั ษณะกำรปกครองท้องถ่นิ พทุ ธศักรำช 2457 เปน็ เขต

เทศบำล 1 แหง่ กบั 4 ตำบล 77 หมูบ่ ้ำน ดังน้ี

เทศบำลตำบลปะคำ 10 หม่บู ำ้ น

ตำบลไทยเจรญิ 14 หมู่บ้ำน

ตำบลหนองบวั 12 หมบู่ ้ำน

ตำบลโคกมะม่วง 22 หมูบ่ ้ำน

ตำบลหูทำนบ 19 หมู่บำ้ น

ตำรำงแสดงรำยชอ่ื หมบู่ ้ำนของอำเภอปะคำ

หมูท่ ี่ ตำบลปะคำ ตำบลหทู ำนบ ตำบลหนองบวั ตำบลไทยเจรญิ ตำบลโคกมะม่วง
ช่อื หมูบ่ ้ำน ชื่อหมบู่ ำ้ น
ชอ่ื หม่บู ำ้ น ชอ่ื หมบู่ ำ้ น ช่ือหมูบ่ ้ำน

1 บ้ำนปะคำ บำ้ นสขุ สำรำญ บ้ำนหนองน้ำขุ่น บ้ำนไทยเจริญ บำ้ นเทพพัฒนำ

2 บ้ำนปะคำ บ้ำนหนองขนุน บำ้ นโคกกลำง บำ้ นถนนหกั บ้ำนเทพสำมัคคี

3 บำ้ นโคกง้วิ บำ้ นโคกวำ่ น บ้ำนหนองบวั บ้ำนโคกลอย บำ้ นโคกมะมว่ ง

4 บำ้ นกองพระทรำย บ้ำนไทยเจรญิ บำ้ นบอ่ ทอง บำ้ นโคกสมบูรณ์ บ้ำนมะม่วงหวำน

5 บ้ำนทงุ่ ไผ่ บำ้ นโคกไมแ้ ดงหวั กระสัง บำ้ นดอนนำงงำม บำ้ นโคกปรำสำท บ้ำนบหุ ญำ้

6 หนองบอน บำ้ นหูทำนบ บ้ำนตลำดแย้ บำ้ นโคกสงู บำ้ นโคกเขำหญ้ำคำ

7 บ้ำนหนองกรำด บ้ำน น้อยพัฒนำ บำ้ นดอนใต้ บ้ำนหนองเสมด็ บำ้ นปลมื้ พัฒนำ

8 บ้ำนปำ่ ยำง บ้ำนโคกสงำ่ บ้ำนหนองนำ้ ใส บ้ำนหนองพังศรี บ้ำนเริงแกว้

9 บำ้ นประชำสำมคั คี บ้ำนหนองตอ้ บ้ำนดอนใตพ้ ฒั นำ บำ้ นโนนสวรรค์ บำ้ นปลมื้ ใต้

10 บำ้ นหนองสนวน บ้ำนสขุ สำรำญ2 บำ้ นโคกเจรญิ บ้ำนโคกสงำ่ บ้ำนโคกเขำพัฒนำ

11 บ้ำนโคกวำ่ นพัฒนำ บ้ำนดอนเจริญสขุ บำ้ นสินพฒั นำ บ้ำนเทพเจรญิ

12 บำ้ นน้อยพฒั นำ บ้ำนคลองหวำย บำ้ นโคกปรำสำทพร บ้ำนโคกวดั

13 บำ้ นเนินสะอำด บำ้ นโคกสำมคั คี บำ้ นดงใหญพ่ ัฒนำ

14 บ้ำนซบั ประดู่ บ้ำนโคกลอยสอง บ้ำนซบั ใหม่

15 บ้ำนศรีสมบูรณ์ บ้ำนบอ่ นำ้ ใส

16 บำ้ นส่ีเหล่ียมโนนทอง บำ้ นเขำยอ้ ยพัฒนำ

17 บ้ำนเนนิ ทอง บ้ำนทรำยทอง

18 บำ้ นหนองต้อพัฒนำ บำ้ นเริงทรพั ย์

19 บ้ำนใหมใ่ สสวำ่ ง คลองหลวงพัฒนำ

20 บำ้ นทรัพยเ์ จริญ

21 บ้ำนทรัพยเ์ จริญ

22 บ้ำนปลมื้ อุดม

สภำพชมุ ชนของอำเภอปะคำ
ภูมิประเทศสว่ นใหญ่เปน็ ทรี่ ำบสูง สภำพทว่ั ไปเปน็ ป่ำไมเ้ บญจพรรณ อยใู่ นเขตป่ำสงวนแหง่ ชำติ
ปำ่ ดงใหญ่ และบำงสว่ นเปน็ ท่รี ำบล่มุ มีลำนำ้ ไหลผำ่ น 2 สำย คอื ลำนำงรอง และลำน้ำมำศ

แผนปฏบิ ัตกิ ารประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 กศน.อาเภอปะคา จงั หวดั บรุ รี ัมย์

4

ประชำกร

ประชำกรทงั้ ส้นิ 45,728 คน แยกเปน็ ชำย 22,883 คน หญิง 22,806 คน ประชำกรแยกเป็น

ตำบล ดังนี้

ท่ี ตำบล ชำย หญงิ รวม จำนวน

ครวั เรือน

1 เทศบำลตำบลปะคำ 3,549 3,629 7,178 2,570

2 ตำบลหูทำนบ 5,584 5,565 11,148 3,304

3 ตำบลหนองบวั 3,159 3,201 6,360 1,851

4 ตำบลไทยเจรญิ 3,589 3,519 7,108 1,969

5 ตำบลโคกมะมว่ ง 7,008 6,926 13,934 4,187

รวม 22,883 22,889 45,728 13,881

หมำยเหตุ : ข้อมูลสำนักบรหิ ำรกำรทะเบยี น กรมกำรปกครอง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรรี มั ย์ 20 ธนั วำคม
2560

สภำพเศรษฐกิจ

กำรประกอบอำชีพ ประชำกรส่วนใหญป่ ระกอบอำชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนำ ทำไร่ ทำสวน

พำณชิ ยกรรม รับจำ้ ง และอื่น ๆ

กำรเกษตรกรรม ปลูกพืชเศรษฐกจิ ทีส่ ำคัญ ไดแ้ ก่ ขำ้ ว มนั สำปะหลงั ออ้ ย ยำงพำรำ ไมผ้ ล

หมอ่ นไหม พืชผกั และอน่ื ๆ

กำรปศุสตั ว์ มกั จะทำเปน็ อตุ สำหกรรมในครวั เรือน หรอื อตุ สำหกรรม ขนำดเลก็ เชน่ โรงสีขำ้ ว

ลำนมันสำปะหลงั โรงงำนผลติ นำ้ ด่ืม โรงงำนผลิตขนมจนี เป็นตน้

กำรพำณชิ ย์ มีตลำดสดซึง่ เปน็ ของเทศบำลตำบลปะคำ โลตัสเอก็ ซเพรส เซเวน่ อเี ลฟเวน่ สำหรับ

เป็นทีซ่ ือ้ – ขำยสนิ ค้ำอุปโภค/บรโิ ภคตำ่ ง ๆ และมรี ้ำนคำ้ ขนำดเล็กกระจำยอยทู่ วั่ ไปทงั้ ในเขตเทศบำล และ

เขตชมุ ชน / หมบู่ ำ้ นต่ำง ๆ

อำชพี เสริม ได้แก่ แกะสลักหนิ ทรำย ทำขนม/กล้วยฉำบ ทอเสอ่ื /จกั สำน เพำะเหด็ ฟำง กระเป๋ำ

เชอื ก เล้ียงสัตว์

กำรพำณิชย์

สถำนีนำ้ มนั เชอ้ื เพลงิ ขนำดเลก็ จำนวน 10 แหง่

ธนำคำร จำนวน 2 แหง่

สหกรณ์กำรเกษตร จำนวน 1 แหง่

กำรบรกิ ำร

โรงแรม จำนวน 1 แหง่

แผนปฏบิ ัตกิ ารประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 กศน.อาเภอปะคา จงั หวดั บรุ รี มั ย์

5

กำรทอ่ งเทย่ี ว

ถำ้ เป็ดทอง

ปรำสำทและพิพธิ ภณั ฑบ์ ำ้ นโคกง้วิ

วัดโพธย์ิ ้อย

สภำพสงั คม

กำรศึกษำ

อำเภอปะคำ สังกัดสำนกั งำนเขตพนื้ ท่ีประถมศกึ ษำบรุ รี มั ย์ เขต 3 จังหวดั บุรรี มั ย์

มสี ถำนศกึ ษำทั้งสนิ้ 23 แห่ง ดงั น้ี

1. โรงเรียนประถมศึกษำ (สงั กดั สพท.บร. 3) จำนวน 6 แหง่

2. โรงเรยี นมธั ยมศกึ ษำขยำยโอกำส จำนวน 12 แห่ง

3. โรงเรยี นมัธยมศึกษำ จำนวน 2 แหง่ ได้แก่ ไทยเจริญวทิ ยำ และโรงเรียน

ปะคำพทิ ยำคม

4. มหำวิทยำลัยรำชภัฏศนู ยอ์ ดุ มศกึ ษำเฉลมิ พระเกยี รติ 72 พรรษำ มหำรำชนิ ี

อำเภอปะคำ จงั หวัดบรุ รี ัมย์ จำนวน 1 แหง่

5. สถำนศึกษำในสงั กัดสำนกั งำนปลดั กระทรวงศกึ ษำธิกำร จำนวน 2 แห่ง คอื

5.1 กำรศึกษำเอกชน จำนวน 1 แหง่

5.2 สงั กัดสำนกั งำน กศน. จำนวน 1 แห่ง

ศำสนำ

ประชำชนสว่ นใหญข่ องอำเภอปะคำนับถือศำสนำพทุ ธรปู 97.90 % และนับถอื คริสต์

2.10% มีดงั น้ี

1. วดั สำนักสงฆ์ จำนวน 13 แห่ง

2. โบสถค์ ริสต์ จำนวน 1 แหง่

ด้ำนศลิ ปวฒั นธรรม ประเพณี

อำเภอปะคำ มปี ระเพณสี ำคัญๆ ได้แก่ ประเพณีลอยกระทง ประเพณแี หเ่ ทียนพรรษำ
ประเพณบี ญุ บัง้ ไฟ ประเพณแี ข่งเรือ และประเพณีบญุ หวั มันใหญ่

แตล่ ะตำบล ไดม้ กี ำรจัดงำนประเพณสี ำคญั ตำ่ งๆ ในแตล่ ะตำบลตำมควำมถนดั และควำม
เหมำะสมในแตล่ ะพ้ืนที่ ดงั นี้

1. ตำบลปะคำ ดำ้ นประเพณลี อยกระทง งำนศำลหลกั เมอื งปะคำ และแหเ่ ทียน
พรรษำ

2. ตำบลหูทำนบ ด้ำนประเพณีแข่งเรอื และประเพณบี ญุ บั้งไฟ
3. ตำบลไทยเจริญ ดำ้ นประเพณบี ญุ บง้ั ไฟ
4. ตำบลหนองบวั ดำ้ นประเพณีแหเ่ ทียนพรรษำ
5. ตำบลโคกมะม่วง ด้ำนประเพณบี ญุ หวั มันใหญ่

แผนปฏบิ ัตกิ ารประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 กศน.อาเภอปะคา จงั หวดั บรุ รี ัมย์

6

ดำ้ นสำธำรณสุข

สถำนบรกิ ำรดำ้ นสำธำรณสขุ มีดงั น้ี

โรงพยำบำลขนำด 30 เตียง จำนวน 1 แหง่

สำธำรณสขุ อำเภอปะคำ จำนวน 1 แห่ง

โรงพยำบำลสง่ เสริมสขุ ภำพตำบล จำนวน 8 แห่ง

สถำนอี นำมยั จำนวน 8 แหง่

คลินิก จำนวน 2 แห่ง

ร้ำนขำยยำแผนปจั จุบนั จำนวน 2 แห่ง

แหลง่ ท่องเทย่ี ว
โบรำณสถำน
1. ถ้ำเป็ดทอง (ตำบลโคกมะมว่ ง)
2. ปรำสำทวดั โคกง้วิ (ตำบลปะคำ)

3. ถำ้ หัวละเลงิ (ตำบลหทู ำนบ)
4. ปรำสำทตำเสำ (ตำบลปะคำ)
5. ปรำสำทตำดำ (ตำบลไทยเจรญิ )
6. บำ้ นโคกปรำสำท (ตำบลไทยเจรญิ )
7. วดั โพธิย์ อ้ ย (ตำบลปะคำ)

โบรำณวตั ถุ
พพิ ธิ ภณั ฑว์ ัดโคกงว้ิ พระพทุ ธรูปเก่ำแก่วดั โพธิย์ อ้ ย (ตำบลปะคำ)

ทรพั ยำกรธรรมชำตแิ ละส่งิ แวดล้อม
แหล่งน้ำสำยสำคัญของอำเภอปะคำ ไดแ้ ก่ หว้ ยลำมำศ ซึง่ ไหลผำ่ นอำเภอปะคำตลอดทั้งปี และ

ใชห้ ลอ่ เล้ียงประชำกรในอกี 2 อำเภอของจังหวดั บุรรี มั ย์ ไดแ้ ก่ อำเภอนำงรอง และอำเภอลำปลำยมำศ
หนว่ ยสง่ บำรงุ และรกั ษำน้ำลำปลำยมำศ (ฝำยปะคำ)

แผนปฏบิ ัตกิ ารประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 กศน.อาเภอปะคา จงั หวดั บรุ รี ัมย์

7

สภำพท่ัวไป กศน.อำเภอปะคำ

ชอ่ื สถำนศกึ ษำ ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอำเภอปะคำ
ทอี่ ยู่ : ตงั้ อยู่ 129 หมทู่ ่ี 9 ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวดั บรุ รี มั ย์ รหสั ไปรษณยี ์ 31220
โทรศพั ท์ 0 4464 6125
โทรสำร 0 4464 6125
E-mail : pakham.nfe.go.th
Website : http://101.51.150.92/pakham/
สงั กัด สำนกั งำนสง่ เสริมกำรศกึ ษำนอกระบบและกำรศกึ ษำตำมอธั ยำศยั จงั หวดั บรุ รี ัมย์
สำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
กระทรวงศึกษำธกิ ำร

ประวัตคิ วำมเป็นมำของสถำนศึกษำ

ในปี พ.ศ. 2539 กระทวงศึกษำธิกำรได้ประกำศของกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องจัดต้ังศูนย์บริกำร
กำรศึกษำนอกโรงเรียนอำเภอ/กิ่งอำเภอ เมื่อวันท่ี 27 สิงหำคม 2536 พร้อมศูนย์บริกำรกำรศึกษำนอก
โรงเรียนอำเภออ่ืน ๆ ท่ัวประเทศจำนวน 798 แห่ง มีฐำนะเป็นสถำนศึกษำและส่วนรำชกำรระดับอำเภอ
โดยมนี ำยแก้ว แจง้ ประจักษ์ เปน็ ผู้บริหำรศนู ย์บรกิ ำรกำรศกึ ษำนอกโรงเรียนอำเภอปะคำ คนแรก

ต่อมำได้มีพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย พุทธศักรำช
2551 ประกำศตอนพิเศษ 60 ง ในรำชกิจจำนุเบกษำ ลงวันท่ี 3 มีนำคม 2551 มีผลบังคับใช้ในวันท่ี
4 มีนำคม 2551 จึงได้เปลี่ยนชื่อจำก ศูนย์บริกำรกำรศึกษำนอกโรงเรียนอำเภอปะคำ เป็นศูนย์กำรศึกษำ
นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอำเภอปะคำ สังกัด สำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
สำนักงำนปลดั กระทรวงศกึ ษำธกิ ำร กระทรวงศึกษำธิกำร

แผนปฏบิ ตั กิ ารประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 กศน.อาเภอปะคา จงั หวดั บรุ รี ัมย์

8

อำณำเขตท่ตี ั้งสถำนศกึ ษำ

อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ต้ังอยู่ทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้จังหวัดบุรีรัมย์ หรือทำงตอนใต้ของ
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ หำ่ งจำกตัวจังหวดั ตำมระยะทำงหลวงแผน่ ดิน สำยบุรรี ัมย์ – นำงรองและนำงรอง –
ปะคำ ระยะทำงประมำณ 78 กโิ ลเมตร มพี น้ื ทป่ี ระมำณ 296.029 ตำรำงกโิ ลเมตรหรอื ประมำณ 185,018.25
ไร่ คดิ เป็นร้อยละ2.87 ของพืน้ ท่ีจังหวดั บุรรี มั ย์

ทศิ เหนือ ตดิ ตอ่ กบั หอประชุม่วี ่ำกำรอำเภอปะคำ จังหวัดบรุ รี ัมย์

ทศิ ใต้ ตดิ ตอ่ กบั ศนู ย์พัฒนำเดก็ เล็กเทศบำลตำบลปะคำ จงั หวดั บรุ ีรัมย์

ทศิ ตะวนั ออก ตดิ ต่อกบั กองร้อยอำสำสมคั รรักษำดินแดนอำเภอปะคำ จงั หวดั บรุ ีรมั ย์

ทิศตะวันตก ตดิ ต่อกับ เทศบำลตำบลปะคำ จังหวดั บุรรี ัมย์

โครงสร้ำงกำรบรหิ ำรสถำนศกึ ษำ

ผู้อำนวยกำรสถำนศกึ ษำ

คณะกรรมกำรสถำนศกึ ษำ

กลมุ่ อำนวยกำร กล่มุ กำรจดั กำรศึกษำนอกระบบ กลุ่มงำนภำคีเครือขำ่ ยและ
และกำรจัดกำรศกึ ษำตำมอธั ยำศยั กิจกำรพิเศษ
- งำนธุรกำรและสำรบรรณ
- งำนกำรเงินและบัญชี - งำนสง่ เสรมิ กำรรู้หนังสือ - งำนส่งเสริมสนับสนุนภำคี
- งำนพสั ดุ - งำนกำรศกึ ษำพืน้ ฐำนนอกระบบ เครอื ข่ำย
- งำนบคุ ลำกร - งำนกำรศึกษำตอ่ เนอ่ื ง
- งำนอำคำรและสถำนท่ี - งำนกจิ กำรพิเศษ
- งำนแผนงำนโครงกำร * กำรศกึ ษำเพือ่ พฒั นำอำชพี - งำนโครงกำรอันเนอื่ งมำจำก
- งำนประชำสมั พนั ธ์ * กำรศกึ ษำเพอื่ พัฒนำทกั ษะชวี ติ
- งำนสวสั ดกิ ำร * กำรศกึ ษำเพือ่ พัฒนำสงั คมและชุมชน พระรำชดำริ
- งำนข้อมลู สำรสนเทศและ * กำรศกึ ษำตำหลักปรชั ญำของ - งำนปอ้ งกันแกไ้ ขปัญหำ
เศรษฐกิจพอเพยี ง
รำยงำน ยำเสพติด/โรคเอดส์
- งำนนเิ ทศภำยในและตดิ ตำม - งำนกำรศึกษำตำมอธั ยำศยั - งำนส่งเสริมกจิ กรรม
- งำนพฒั นำแหลง่ เรยี นร้แู ละภูมปิ ัญญำ
และประเมนิ ผล ประชำธปิ ไตย
- งำนประกนั คณุ ภำพภำยใน ท้องถ่ิน - งำนสนับสนุน ส่งเสรมิ
- งำนจดั และพัฒนำศนู ยก์ ำรเรียนชมุ ชน
สถำนศึกษำ - งำนพัฒนำหลกั สตู ร ส่อื นวตั กรรมทำง นโยบำย จังหวัด/อำเภอ ฯลฯ
- งำนเลขำนุกำร
กำรศกึ ษำ
คณะกรรมกำรสถำนศกึ ษำ - งำนทะเบยี นและวดั ผล
- ศนู ย์รำชกำรใสสะอำด - งำนศนู ย์บรกิ ำรใหค้ ำปรกึ ษำแนะนำ
- งำนกจิ กำรนกั ศึกษำ
- งำนห้องสมดุ ประชำชน
- งำน กศน.ตำบล

แผนปฏบิ ตั กิ ารประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 กศน.อาเภอปะคา จงั หวดั บรุ รี ัมย์

ทำเนยี บผู้บรหิ ำร ตำแหนง่ 9
ที่ รำยชื่อผบู้ รหิ ำร หัวหนำ้ ศนู ย์ 2
ระยะเวลำดำรงตำแหน่ง
1 นำยแกว้ แจ้งประจักษ์ หวั หนำ้ ศนู ย์ 2 พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2539
2 นำยสถิต แทน่ ทอง ผ้อู ำนวยกำร พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2540
3 นำยพงษศ์ ักด์ิ ไชยสวุ รรณ รักษำกำรในตำแหนง่ พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2547
4 นำยแกว้ แจง้ ประจกั ษ์ ผู้อำนวยกำร พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2549

5 นำงกรแก้ว แบบกลำง ผอู้ ำนวยกำร พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2550
6 นำยสนธยำมนตรี เรอื งมนตรี ผอู้ ำนวยกำร พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2552
7 นำงพรรณี รำชจนั ทร์ รักษำกำรในตำแหนง่ พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553
ผู้อำนวยกำร
8 นำยสนธยำมนตรี เรอื งมนตรี ผู้อำนวยกำร พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2554
9 นำงศุภสิ รำ ยอดโต รักษำกำรในตำแหนง่ พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2554
ผูอ้ ำนวยกำร
10 นำยโกเมน จินำวลั ย์ ผอู้ ำนวยกำร พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2560
11 นำงสำวณัฏฐณชิ ำ อนิ ทรโสภำ ผอู้ ำนวยกำร พ.ศ. 2560 - ปจั จบุ ัน

จำนวนบคุ ลำกร ต่ำกวำ่ ป.ตรี จำนวน ป.เอก รวมจำนวน
- ป.ตรี ป.โท -1
ประเภท/ตำแหน่ง - --
- -1 --
ผู้บรหิ ำร - -- --
ขำ้ รำชกำรครู - -- - 12
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ - -- --
ลูกจำ้ งประจำ - 12 - -2
พนักงำนรำชกำร - -- -1
ครูศนู ยก์ ำรเรียนชมุ ชน 1 2- -1
ครผู ู้สอนคนพิกำร 1 1- - 17
บรรณำรักษ์อตั รำจ้ำง --
เจ้ำหนำ้ ที่บนั ทึกขอ้ มลู 15 1

รวมจำนวน

แผนปฏบิ ตั กิ ารประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 กศน.อาเภอปะคา จงั หวดั บรุ รี ัมย์

10

รำยละเอยี ดบคุ ลำกรของสถำนศกึ ษำ

ที่ ช่ือ-สกลุ ตำแหน่ง วุฒกิ ำรศกึ ษำ ประสบกำรณ์
งำน กศน.
1 นำงสำวณัฎฐณชิ ำ อินทรโสภำ ผูอ้ ำนวยกำร ปริญญำโท 11 ปี
10 ปี 4 เดอื น
กำรบริหำรกำรศึกษำ 4 ปี 4 เดอื น
11 ปี 4 เดือน
2 นำงสำวจรุ รี ตั น์ จบสญั จร ครู กศน.ตำบล ปรญิ ญำตรี บธ.บ. 4 ปี 10 เดือน
8 ปี 7 เดอื น
กำรเงนิ และกำรธนำคำร 8 ปี 11 เดือน
4 ปี 3 เดือน
3 นำงสำวสุกญั ญำ คงทนั ดี ครู กศน.ตำบล ปริญญำตรี บธ.บ. 14 ปี 11 เดือน
3 ปี 7 เดอื น
กำรบริหำรทรพั ยำกรมนษุ ย์ 15 ปี 3 เดอื น
13 ปี 11 เดอื น
4 นำงสำวภัชชญำ ดวงนลิ ครู กศน.ตำบล ปริญญำตรี รป.บ. 8 ปี 4 เดือน
6 ปี 9 เดือน
รฐั ประศำสนศำสตร์ 6 ปี 9 เดือน
11 เดือน
5 นำงสำวนิพำกร ชะนะนำน ครู กศน.ตำบล ปริญญำตรี ศศบ.
6 ปี 9 เดือน
ภำษำองั กฤษ

6 นำยศรำวธุ ดนุ โคกสูง ครู กศน.ตำบล ปริญญำตรี วท.บ.

ออกแบบผลิตภัณฑ์

7 นำยอดิศร ออ่ นลำไพ ครู กศน.ตำบล ปรญิ ญำตรี ศศ.บ.

รฐั ประศำสนศำสตร์

8 นำงเพช็ รรตั น์ โพธ์ิหอม ครู กศน.ตำบล ปริญญำตรี บธ.บ.

บัญชี

9 นำยสรำวทุ ธ โสพรรมมี ครู กศน.ตำบล ปรญิ ญำตรี บธ.บ.

เศรษฐศำสตรธ์ รุ กิจ

10 นำงสำวสุภวิ นั กองคำ ครู กศน.ตำบล ปริญญำตรี บธ.บ.

บัญชี

11 นำงสำวนวพร ศรวี งศ์ ครู กศน.ตำบล ปริญญำตรี บธ.บ.

บญั ชี

12 นำยสำคร สขุ พนั ธ์ ครู กศน.ตำบล ปริญญำตรี ค.บ

ครศุ ำสตร์บณั ฑิต

13 นางสาวสิริกรประภา นนุ่ คา นักจัดกำรงำนทั่วไป ปริญญำตรี ศศบ.

ศลิ ปศำสตรบ์ ัณฑิต

14 นำงสำวเสำวรี พิบำล ครผู ู้สอนคนพิกำร ปริญญำตรี ค.บ.

กำรศึกษำประถมวยั

15 นำงสำวปนดั ดำ หำญวำรี ครผู ูส้ อนคนพกิ ำร ปรญิ ญำตรี วท.บ.

ส่ิงทอ

16 นำยพิทยำทร สำเรจ็ รมั ย์ บรรณำรกั ษ์ ปรญิ ญำตรี ศศบ.

บรรณำรักษศำสตร์และ

สำรสนเทศศำสตร์

17 นำงสำวกติ ตวิ รรณ พลศกั ดิ์ เจ้ำหน้ำทบี่ นั ทกึ ประกำศนียบตั รวิชำชพี ช้นั สูง

ขอ้ มลู (ปวส.)บญั ชี

แผนปฏบิ ัตกิ ารประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 กศน.อาเภอปะคา จงั หวดั บรุ รี ัมย์

คณะกรรมกำรสถำนศกึ ษำ กศน.อำเภอปะคำ ตำแหน่ง 11
ท่ี ชอื่ - สกุล
หมำยเหตุ
1 นำยสำฤทธ์ิ ไหลครบรุ ี ประธำนคณะกรรมกำร
หมำยเหตุ
2 พระครวู ิบลู ญำณสถติ กรรมกำร

3 นำงสำวเบญจพร ฉวีวรรณ กรรมกำร

4 นำยวงศว์ ำณิช ดดั สำโรง กรรมกำร

5 นำยบญุ ลอ้ ม อันทำมำ กรรมกำร

6 นำงสำวนกิ ร สมมุ่ง กรรมกำร

7 นำยสพุ รรณ จนั ทรพ์ ำยัพ กรรมกำร

8 นำยชีวี เชอื้ มำก กรรมกำร

9 นำงสำวณัฏฐณชิ ำ อนิ ทรโสภำ กรรมกำรและเลขำนกุ ำร

10 นำงสำวนวพร ศรีวงศ์ ผชู้ ว่ ยเลขำนุกำร

คณะกรรมกำรองค์กรนักศกึ ษำ ตำแหน่ง
คณะกรรมกำรองคก์ รนกั ศึกษำตำบลปะคำ ประธำน
รองประธำน
ท่ี ชอ่ื -สกลุ รองประธำน
1 นำงศิรำณี คงสบื
2 นำงกนกอร อดุ มพงษ์ กรรมกำร
3 นำงสำววนั ดี ปรำบพยัคฆำ กรรมกำร
กรรมกำร
4 นำงสำวประกอบ อ่วมอำจ กรรมกำร
5 นำงเกษ แก้วชำติ กรรมกำร
6 นำงสำวนันทนิ ี เขม็ จีน กรรมกำรและเลขำนุกำร
7 นำงสทุ นิ โตครี ี
8 นำงปอ๊ ด ประจำจันทร์
9 นำงสำวธนำภำ หลอ่ เภรี

แผนปฏบิ ตั กิ ารประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 กศน.อาเภอปะคา จงั หวดั บรุ รี มั ย์

12

คณะกรรมกำรองคก์ รนักศกึ ษำตำบลหทู ำนบ ตำแหน่ง หมำยเหตุ
ท่ี ช่อื -สกลุ ประธำน
1 นำยสัณหวสั ห์ สีหเนตร รองประธำน
2 นำงวรรณำ ศรที ำนนท์ รองประธำน
3 นำงธีรนำถ ประจง
4 นำงพรนภำ หอมกระโทก กรรมกำร
5 นำงเสำวนิตย์ จันทรง์ ำม กรรมกำร
6 นำยสมหมำย พนู สดี กรรมกำร
7 นำงสำวชลธชิ ำ บุญประสำท กรรมกำร
8 นำงสำวสุภคั ศรำ จบนชุ กรรมกำร
9 นำงสำวพรณิภำ พันธรุ ะ กรรมกำรและเลขำนกุ ำร

คณะกรรมกำรองค์กรนักศึกษำตำบลหนองบวั ตำแหน่ง หมำยเหตุ
ท่ี ชื่อ-สกุล ประธำน
1 นำยทองอนิ ทร์ บญุ เทพ รองประธำน
2 นำงอนิ ฑริ ำ นวลศรี รองประธำน
3 นำยพรี ะพล แถวพนั ธ์
4 นำงสำวเกศนิ ี แววกระโทก กรรมกำร
5 นำงสำวดวงสดุ ำ แกว้ มะไฟ กรรมกำร
6 นำงสำวชฎำพร สุดำบตุ ร กรรมกำร
7 นำยอทุ ัย ตองดำ กรรมกำร
8 นำงบญุ รอด บวั จะโป๊ะ กรรมกำร
9 นำยยทุ ธศลิ บรรญรงค์ กรรมกำรและเลขำนกุ ำร

คณะกรรมกำรองค์กรนกั ศึกษำตำบลไทยเจริญ ตำแหนง่ หมำยเหตุ
ท่ี ชอ่ื -สกุล ประธำน
1 นำงนี บุญทฆี ์ รองประธำน
2 นำยประเคน อบเชย รองประธำน
3 นำงบุญหนำ ตองดำ
4 นำงสำวอำรีย์ คมปกั กรรมกำร
5 นำยทองสำ เทยี นแกด๊ กรรมกำร
6 นำงจำรัสศรี จนั ทรเ์ ปรียง กรรมกำร
7 นำยบตุ รดำ พิบำล กรรมกำร
8 นำงสมหวัง ดวงขำ กรรมกำร
9 นำงกมลลักษณ์ บุญอบ กรรมกำรและเลขำนกุ ำร

แผนปฏบิ ตั กิ ารประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 กศน.อาเภอปะคา จงั หวดั บรุ รี มั ย์

คณะกรรมกำรองค์กรนกั ศกึ ษำตำบลโคกมะมว่ ง ตำแหน่ง 13
ที่ ช่ือ-สกลุ ประธำน
1 นำงสำวพรนภิ ำ อปุ ชนิ รองประธำน หมำยเหตุ
2 นำงสำวศริ ิรตั น์ สรอ้ ยสน เหรญั ญกิ
3 นำงสำวศโิ รรตั น์ ทองดี หมำเหตุ
กรรมกำร
4 นำงสำวชมพนู ชุ แซ่ลิม้ กรรมกำร
5 นำยพรี ะเดช ศรีแก้ว กรรมกำร
6 นำงสำวกำญจนำ นรินทรช์ ำติ กรรมกำร
7 นำยวภมู ินทร์ คำพะทำ กรรมกำร
8 นำยวศิ รตุ รำษเี มฆ กรรมกำรและเลขำนุกำร
9 นำงสำวขนษิ ฐำ ศรีวรรณรตั น์

อำสำสมัคร กศน. ทอ่ี ยู่
อำสำสมัคร กศน.ตำบลปะคำ หมทู่ ี่ 1 บำ้ นปะคำ
หมทู่ ี่ 2 บ้ำนปะคำ
ท่ี ชื่อ – สกุล หมู่ท่ี 3 บ้ำนโคกง้ิว
1 นำงสำววันดี ปรำบพยัคฆำ หมู่ท่ี 4 บำ้ นกองพระทรำย
2 นำงสำอำงค์ ศรีพรมมำ หม่ทู ี่ 5 บำ้ นทงุ่ ไผ่
3 นำงสมศรี มีเช้อื หมทู่ ่ี 6 บ้ำนหนองบอน
4 นำงกนกอร อุดมพงษ์ หม่ทู ่ี 7 บำ้ นหนองกรำด
5 นำงสำวมำลัย นำคชลธี หมู่ท่ี 8 บำ้ นปำ่ ยำง
6 นำงทำนอง ทองเลือ่ ม หมู่ที่ 9 บำ้ นประชำสำมัคคี
7 นำงสอื้น แปน้ ดวงเนตร หมทู่ ี่ 10 บ้ำนหนองสนวน
8 นำงดวงเนตร ปะนำเต
9 นำงสำวจนิ ดำว เรอื งนำรอง
10 นำงน้อย ชยั มณี

แผนปฏบิ ัตกิ ารประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 กศน.อาเภอปะคา จงั หวดั บรุ รี ัมย์

14

อำสำสมคั ร กศน.ตำบลหทู ำนบ ทีอ่ ยู่ หมำเหตุ
ท่ี ชือ่ – สกลุ หมู่ท่ี 1 บำ้ นสุขสำรำญ
1 นำงสำวชลลดำ ชรรู ัมย์ หมู่ที่ 2 บำ้ นหนองขนนุ
2 นำงสำวภำดี โคตรอรญั หมู่ที่ 3 บำ้ นโคกวำ่ น
3 นำงบังอร พลทำมลู หมู่ท่ี 4 บ้ำนไทยเจรญิ
4 นำงบญุ มำ ตะโสรัตน์ หมูท่ ่ี 5 บำ้ นโคกไม้แดง
5 นำงน้อย รำชมำจกั ร์ หมทู่ ่ี 6 บำ้ นหทู ำนบ
6 นำงแตน นำดี หมทู่ ี่ 7 บ้ำนน้อยพฒั นำ
7 นำงชำนำญ สมพงษ์ หม่ทู ี่ 8 บำ้ นโนนสงำ่
8 นำงม่ำนฟำ้ พวงแก้วพะเนำว์ หมู่ที่ 9 บ้ำนหนองตอ้
9 นำงชำรี มำรสูตร หมู่ที่ 10 บำ้ นสุขสำรำญ 2
10 นำงมี ใจดี หมู่ท่ี 11 บำ้ นโคกว่ำนพฒั นำ
11 นำยสมศรี ยอดแก้วทะเล หมู่ท่ี 12 บ้ำนน้อยสำมคั คี
12 นำงวรรณำ อำนไธสง หมู่ท่ี 13 บ้ำนเนินสะอำด
13 นำงผอง เพ็งเพำ หมู่ท่ี 14 บำ้ นซบั ประดู่
14 นำงบญุ ชู สมนั สขุ หมทู่ ่ี 15 บ้ำนศรสี มบรู ณ์
15 นำยมงคล มำลำชำติ หมทู่ ี่ 16 บ้ำนสเ่ี หล่ียมโนนทอง
16 นำงพมิ พกิ ำ เพชรสูงเนนิ หมู่ที่ 17 บ้ำนเนนิ ทอง
17 นำยประสิทธิ์ มูลเคำ้ หมู่ที่ 18 บ้ำนหนองต้อพัฒนำ
18 นำงบัวคำ หลอ่ เภรี หมทู่ ่ี 19 บำ้ นใหม่ใสสวำ่ ง
19 นำยเดช สมุ งั
ท่อี ยู่ หมำเหตุ
อำสำสมัคร กศน.ตำบลหนองบวั หมทู่ ี่ 1 บำ้ นหนองน้ำข่นุ
ที่ ช่อื – สกลุ หมทู่ ่ี 2 บ้ำนโคกกลำง
1 นำยจำนง ทพิ ย์พันธ์ หมทู่ ี่ 3 บำ้ นหนองบัว
2 นำงอรณุ ร้งุ ขุนเวยี งแก้ว หมทู่ ี่ 4 บำ้ นบ่อทอง
3 นำงสำวกุหลำบ วรรณวเิ ศษ หมทู่ ี่ 5 บ้ำนดอนนำงงำม
4 นำยสุริยำ ยงั สนิท หมู่ท่ี 6 บำ้ นตลำดแย้
5 นำยภำนวุ ฒั น์ ค้ำขนึ้ หม่ทู ่ี 7 บำ้ นดอนใต้
6 นำยอนุชำ พรเวยี ง หมทู่ ่ี 8 บ้ำนหนองนำ้ ใส
7 นำยทศพล พันณรงค์ หมทู่ ี่ 9 บำ้ นดอนใตพ้ ัฒนำ
8 นำงวรรณนำ ฉนุ เช้อื หมู่ที่ 10 บำ้ นโคกเจรญิ
9 นำยชัย ลำพิมพ์ หม่ทู ่ี 11 บ้ำนดอนเจรญิ สขุ
10 นำยทองอนิ ทร์ บญุ เทพ หมู่ที่ 12 บำ้ นคลองหวำย
11 นำงบญุ ยัง ดดั สำโรง
12 นำยสันติธรรม จิตนำ

แผนปฏบิ ตั กิ ารประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 กศน.อาเภอปะคา จงั หวดั บรุ รี มั ย์

15

อำสำสมัคร กศน.ตำบลไทยเจรญิ ท่อี ยู่ หมำเหตุ
ท่ี ชื่อ – สกุล หมทู่ ่ี 1 บ้ำนไทยเจริญ
1 นำยสมบัติ พลบตุ รศรี หมทู่ ี่ 2 บ้ำนถนนหัก
2 นำยวฒุ ิ บญุ ทีฆ์ หมทู่ ี่ 3 บ้ำนโคกลอย
3 นำยบญุ ลอ้ ม อันทำมำ หมทู่ ี่ 4 บ้ำนโคกสมบูรณ์
4 นำยสงครำม สขุ พันธ์ หมูท่ ่ี 5 บำ้ นโคกปรำสำท
5 นำยสนิท วำปีเน หมู่ที่ 6 บำ้ นโคกสงู
6 นำยอดลุ ย์ สีแพน หมทู่ ี่ 7 บ้ำนหนองเสม็ด
7 นำยพันแสง แสงโคตร หมู่ท่ี 8 บำ้ นหนองพงั ศรี
8 นำยสุภณ โยธำนันท์ หมู่ที่ 9 บำ้ นโนนสวรรค์
9 นำยทองสำ เทียนแกด๊ หมทู่ ี่ 10 บ้ำนโคกสง่ำ
10 นำยสมคิด ศรดี ำคำ หมู่ที่ 11 บ้ำนสนิ พฒั นำ
11 นำยปรชี ำ อนิ ทรกำแหง หมู่ท่ี 12 บำ้ นปรำสำทพร
12 นำยสเุ ทพ ประทุมศรี หมทู่ ่ี 13 บำ้ นโคกสำมคั คี
13 นำยบญุ ยงค์ พนั ทะทำ้ ว หมทู่ ี่ 14 บำ้ นโคกลอย 2
14 นำยศลิ ำ เทียนแกด๊
ทอี่ ยู่ หมำยเหตุ
อำสำสมคั ร กศน.ตำบลโคกมะมว่ ง หมู่ท่ี 1 บ้ำนเทพพัฒนำ
ที่ ช่ือ-สกลุ หมทู่ ี่ 2 บ้ำนเทพสำมคั คี
1 นำงวงั แกว้ หำญไพรี หมู่ที่ 3 บ้ำนโคกมะม่วง
2 นำงตุ๋ย พรมสัยยำ
3 นำงเดอื น เจรญิ รมั ย์ หมทู่ ี่ 4 บำ้ นมะม่วงหวำน
หมู่ท่ี 5 บำ้ นบุหญำ้
4 นำงอ่วย ริมกระโทก หมูท่ ่ี 6 บำ้ นโคกเขำหญำ้ คำ
5 นำงสำวทัศนีย์ อรญั ศักด์ิ หมทู่ ี่ 7 บำ้ นปลื้มพัฒนำ
6 นำยชเู กยี รติ เลีย่ มกระโทก หมู่ท่ี 8 บ้ำนเรงิ แกว้
7 นำงสดุ ใจ เกิดสขุ หมู่ท่ี 9 บ้ำนปลื้มใต้
8 นำยบุญ เจรญิ ศลิ ป์ หมู่ที่ 10 บำ้ นโคกเขำพฒั นำ
9 นำงเก็จมณี พรมดำว หมู่ท่ี 11 บ้ำนเทพเจรญิ
10 นำงนภำพร ปรึกษำครบุรี หมูท่ ่ี 12 บ้ำนโคกวัด
11 นำยสุพรรณ พิพว่ นนอก หมทู่ ี่ 13 บ้ำนดงใหญพ่ ัฒนำ
12 นำยประยรู งำมสะอำด หมู่ท่ี 14 บำ้ นซบั ใหม่
13 นำงสมภำร จรจนั ทร์ หมทู่ ี่ 15 บ้ำนบอ่ น้ำใส
14 นำงอนำมัย คำมำ หมู่ท่ี 16 บ้ำนเขำยอ้ ยพฒั นำ
15 นำงนงลักษณ์ พรมดำว หมู่ที่ 17 บำ้ นทรำยทอง
16 นำยบุญมี กมมำลี หมทู่ ี่ 18 บ้ำนเรงิ ทรพั ย์
17 นำงวไิ ลวรรณ แซล่ ้ิม
18 นำยสวุ รรณ พรมสุรนิ ทร์

แผนปฏบิ ตั กิ ารประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 กศน.อาเภอปะคา จงั หวดั บรุ รี ัมย์

อำสำสมคั ร กศน.ตำบลโคกมะม่วง (ตอ่ ) ทอี่ ยู่ 16
หมู่ท่ี 19 บำ้ นคลองหลวงพฒั นำ
ที่ ชื่อ-สกุล หมทู่ ี่ 20 บ้ำนทรัพยเ์ จรญิ หมำยเหตุ
19 นำยบุญหนำ จนั ทรส์ ุด หมู่ที่ 21 บำ้ นทรัพยเ์ จรญิ
20 นำยอำนงค์ ป้อมรกั ษำ หมทู่ ่ี 22 บำ้ นปลืม้ อดุ ม
21 นำงสำวสมพร ศรมี ว่ ง
22 นำยนคร ตนั สดุ

อำสำสมคั รสง่ เสรมิ กำรอำ่ น ท่ีอยู่ หมำยเหตุ
อำสำสมคั รสง่ เสริมกำรอำ่ นตำบลปะคำ หมทู่ ี่ 1 บำ้ นปะคำ
หมทู่ ่ี 2 บำ้ นปะคำ
ท่ี ชอื่ -สกลุ หมู่ท่ี 3 บำ้ นปะคำ
1 นำงสำวชรนิ ทรร์ ตั น์ วดั นำงรอง
2 นำงสำวฑิพำกร ประดิษฐว์ งศ์ หมทู่ ี่ 4 บ้ำนกองพระทรำย
3 นำงทนงค์ เพขรนำงรอง หมทู่ ่ี 5 บ้ำนทงุ่ ไผ่
4 นำงสำวพจนำ จบนชุ หมทู่ ่ี 6 บ้ำนหนองบอน
5 นำยบญุ มำ นำคชลธี หมทู่ ี่ 7 บ้ำนหนองกรำด
6 นำงสมโชค ชำญปอ้ ม หมู่ที่ 8 บ้ำนป่ำยำง
7 นำงสมบูรณ์ ตึดสนั โดษ หมทู่ ่ี 9 บำ้ นประชำสำมคั คี
8 นำงสำยสนุ ยี ์ เพง็ จนั ทร์ หมทู่ ่ี 10 บำ้ นหนองสนวน
9 นำงนชุ ำ พำนิคม
10 นำงสำวจุฑำทพิ ย์ จงวงษ์ ทอ่ี ยู่ หมำยเหตุ
หม่ทู ่ี 1 บำ้ นสุขสำรำญ
อำสำสมคั รส่งเสริมกำรอำ่ นตำบลหทู ำนบ หมทู่ ่ี 2 บ้ำนหนองขนนุ
ที่ ชื่อ-สกุล หมทู่ ี่ 3 บำ้ นโคกว่ำน
1 นำยสมบูรณ์ สวุ รรณจนั ทร์
2 นำงภำดี โคตอรัญ หมทู่ ่ี 4 บำ้ นไทยเจรญิ
3 นำงเปรียง เทยี นทอง หม่ทู ่ี 5 บำ้ นโคกไมแ้ ดง
4 นำงสวำ่ ง จำกรมั ย์ หมทู่ ี่ 6 บ้ำนหทู ำนบ
5 นำงสำวกชกร แจง้ ไพร หมู่ท่ี 7 บำ้ นน้อยพัฒนำ
6 นำงกำเหลียว เกดิ นำรี หมทู่ ่ี 8 บำ้ นโนนสง่ำ
7 นำงนูน มภี กั ด์ิ หมูท่ ี่ 9 บ้ำนหนองต้อ
8 นำยเฉลยี ว แยม้ ทองหลำง หมู่ที่ 10 บำ้ นสขุ สำรำญ 2
9 นำงสำวสมปอง นุงกระโทก หมู่ท่ี 11 บำ้ นโคกวำ่ นพฒั นำ
10 นำงพรมมำ เกรียงศรี หมทู่ ่ี 12 บ้ำนน้อยสำมัคคี
11 นำงสำเนยี ง คะเรรมั ย์ หมทู่ ่ี 13 บ้ำนเนินสะอำด
12 นำงเตย ยงอำหำร
13 นำงบัวทอง ปัดไธสง

แผนปฏบิ ัตกิ ารประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 กศน.อาเภอปะคา จงั หวดั บรุ รี มั ย์

อำสำสมคั รสง่ เสริมกำรอำ่ นตำบลหูทำนบ (ตอ่ ) ทอี่ ยู่ 17
หมทู่ ี่ 14 บ้ำนซับประดู่
ท่ี ชอื่ -สกลุ หม่ทู ่ี 15 บ้ำนศรีสมบรู ณ์ หมำยเหตุ
14 นำงสองเมอื ง เพม่ิ ชำติ หม่ทู ่ี 16 บำ้ นสี่เหลีย่ มโนนทอง
15 นำงแตง แกล้มกลำ้ หมู่ท่ี 17 บ้ำนเนนิ ทอง หมำยเหตุ
16 นำยวิมล น้อยบำท หมู่ที่ 18 บำ้ นหนองตอ้ พฒั นำ
17 นำงสำวจติ รกัญญำ วเิ ศษสยั หมู่ท่ี 19 บำ้ นใหม่ใสสวำ่ ง
18 นำยประนอม ตมุ้ จงกล
19 นำงทองทรพั ย์ ปกั กะตำ

อำสำสมคั รส่งเสริมกำรอำ่ นตำบลหนองบวั ท่ีอยู่
ท่ี ชอ่ื -สกุล หมทู่ ี่ 1 บำ้ นหนองนำ้ ขุ่น
1 นำงสำเนยี ง ทิพยพ์ ันธ์ หมู่ท่ี 2 บ้ำนโคกกลำง
2 นำยจรญั ฉัตรดอน หมทู่ ี่ 3 บ้ำนหนองบวั
3 นำยเยอื้ ง ทอ่ งกระโทก
หม่ทู ่ี 4 บ้ำนบ่อทอง
4 นำยวรวธุ หำรผกั แวน่ หมูท่ ่ี 5 บ้ำนดอนนำงงำม
5 นำยสมหมำย ค้ำขนึ้ หมู่ที่ 6 บำ้ นตลำดแย้
6 นำยสมพงษ์ กำ้ นศรีรตั น์ หมูท่ ี่ 7 บ้ำนดอนใต้
7 นำงสมบรู ณ์ บำเพ็ญพงษ์ หมู่ที่ 8 บ้ำนหนองนำ้ ใส
8 นำงสำวจงรัก โอนกระโทก หมทู่ ่ี 9 บำ้ นดอนใต้พัฒนำ
9 นำยประกอบ แอบผกั แวน่ หมู่ท่ี 10 บำ้ นโคกเจรญิ
10 นำงสำวกนกรดำ จะแมรัมย์ หมทู่ ่ี 11 บำ้ นดอนเจรญิ สุข
11 นำงวันเพญ็ ด่ำนกลำง หมู่ที่ 12 บ้ำนคลองหวำย
12 นำยณัฐกติ ต์ิ หอมกระโทก

อำสำสมคั รสง่ เสริมกำรอำ่ นตำบลไทยเจรญิ ท่ีอยู่ หมำยเหตุ
ท่ี ชอ่ื -สกุล หมู่ที่ 1 บ้ำนไทยเจรญิ
1 นำยทวี ดนิ ไธสง หมู่ที่ 2 บ้ำนถนนหกั
2 นำยอ่อนตำ เนตรหำญ หมู่ที่ 3 บ้ำนโคกลอย
3 นำยมณี เหมวหิ ก
หมทู่ ี่ 4 บำ้ นโคกสมบูรณ์
4 นำงสจุ รรยำ กลำ้ เจรญิ หมู่ที่ 5 บ้ำนโคกปรำสำท
5 นำยวสนั อำสำกลำง หมู่ท่ี 6 บ้ำนโคกสงู
6 นำยสำยชล ดีระหำญ หมู่ที่ 7 บ้ำนหนองเสม็ด
7 นำงกลั ยำ ประยงค์ หมทู่ ี่ 8 บำ้ นหนองพงั ศรี
8 นำงอมรรัตน์ จำดนอก หมู่ที่ 9 บำ้ นโนนสวรรค์
9 นำงนิตยำ สเี ทพ หมู่ที่ 10 บ้ำนโคกสง่ำ
10 นำยทองใบ โยแกว้ หมู่ที่ 11 บ้ำนสินพฒั นำ
11 นำงจีรวรรณ คมปกั

แผนปฏบิ ตั กิ ารประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 กศน.อาเภอปะคา จงั หวดั บรุ รี มั ย์

อำสำสมคั รส่งเสรมิ กำรอำ่ นตำบลไทยเจริญ (ตอ่ ) 18

ท่ี ชือ่ -สกุล ท่อี ยู่ หมำยเหตุ
12 นำยสุรัตน์ ประทุมโพธิ์ หมทู่ ่ี 12 บำ้ นปรำสำทพร
13 นำยประเคน อบเชย หมูท่ ่ี 13 บ้ำนโคกสำมคั คี หมำยเหตุ
14 นำงเสำร์ เทย่ี งธรรม หมทู่ ่ี 14 บ้ำนโคกลอย 2

อำสำสมคั รส่งเสริมกำรอำ่ นตำบลโคกมะมว่ ง ท่ีอยู่
ที่ ชอื่ -สกุล หมู่ท่ี 1 บำ้ นเทพพฒั นำ
1 นำยสุรพงษ์ โพธ์นิ ำงรอง หมูท่ ่ี 2 บำ้ นเทพสำมัคคี
2 นำงเมตตำ มลิ ยะกำกี หมทู่ ี่ 3 บำ้ นโคกมะม่วง
3 นำงดำว ถำดจงั หรีด
หมทู่ ่ี 4 บ้ำนมะมว่ งหวำน
4 นำงอ่วย รมิ กระโทก หมทู่ ่ี 5 บ้ำนบหุ ญำ้
5 นำงสำวทศั นยี ์ อรญั ศกั ด์ิ หมูท่ ่ี 6 บำ้ นโคกเขำหญ้ำคำ
6 นำยชเู กยี รติ เลย่ี มกระโทก หมู่ที่ 7 บำ้ นปล้มื พัฒนำ
7 นำงทองใส แสงออ่ น หมทู่ ่ี 8 บ้ำนเรงิ แกว้
8 นำยบุญ เจรญิ ศิลป์ หมทู่ ่ี 9 บ้ำนปลื้มใต้
9 นำงปญั จำ วสิ ำพล หมทู่ ี่ 10 บำ้ นโคกเขำพัฒนำ
10 นำงนภำพร ปรึกษำครบรุ ี หมทู่ ่ี 11 บ้ำนเทพเจรญิ
11 นำยสุพรรณ พพิ ว่ นนอก หมูท่ ่ี 12 บ้ำนโคกวัด
12 นำยประยรู งำมสะอำด หมู่ที่ 13 บ้ำนดงใหญพ่ ฒั นำ
13 นำงสมภำร จรจนั ทร์ หมทู่ ี่ 14 บำ้ นซบั ใหม่
14 นำยประสทิ ธ์ิ คำมำ หมู่ท่ี 15 บำ้ นบ่อน้ำใส
15 นำงรุ่งทวิ ำ คำพะทำ หมทู่ ี่ 16 บ้ำนเขำยอ้ ยพฒั นำ
16 นำยบญุ มี กมมำลี หมทู่ ี่ 17 บำ้ นทรำยทอง
17 นำยสมบตั ิ โลกระโทก หมู่ท่ี 18 บำ้ นเรงิ ทรพั ย์
18 นำยสวุ รรณ พรมสรุ นิ ทร์ หมู่ที่ 19 บ้ำนคลองหลวงพฒั นำ
19 นำยบญุ หนำ จันทรส์ ุด หมทู่ ่ี 20 บ้ำนทรัพยเ์ จรญิ
20 นำยอำนงค์ ป้อมรักษำ หมู่ที่ 21 บ้ำนทรพั ยเ์ จรญิ
21 นำงธงชัย ชำตปิ ระสงค์ หมทู่ ่ี 22 บ้ำนปลื้มอุดม
22 นำยนคร ตันสุด

แผนปฏบิ ตั กิ ารประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 กศน.อาเภอปะคา จงั หวดั บรุ รี ัมย์

19

บำ้ นหนงั สอื ชมุ ชน ท่ีตง้ั ผู้รับผดิ ชอบ
ที่ กศน.ตำบล หมู่ท่ี 2 บ้ำนปะคำ นำยประกำสทิ ธิ์ ประดษิ ฐวงษ์
1 กศน.ตำบลปะคำ
หม่ทู ี่ 4 บำ้ นไทยเจรญิ นำงจำรวุ รรณ ไพเรำะ
2 กศน.ตำบลหทู ำนบ
หมทู่ ่ี 6 บ้ำนนอ้ ยหทู ำนบ นำงคำนึง ทองครบรุ ี
3 กศน.ตำบลหูทำนบ
หมูท่ ี่ 9 บ้ำนหนองตอ้ นำยอนุชำ ชพู งษ์
4 กศน.ตำบลหูทำนบ หม่ทู ี่ 13 บำ้ นเนนิ สะอำด นำงลำไพ สมชำติ
5 กศน.ตำบลหูทำนบ หมู่ท่ี 16 บำ้ นส่ีเหลีย่ มโนนทอง นำยวมิ ล น้อยบำท
6 กศน.ตำบลหูทำนบ รพ.สต.หนองบวั หมทู่ ่ี 1 บ้ำนหนองน้ำขุ่น นำยจำนง ทิพยพ์ ันธ์
7 กศน.ตำบลหนองบวั หมูท่ ี่ 1 บ้ำนไทยเจริญ นำยสมบตั ิ พลบตุ รศรี
8 กศน.ตำบลไทยเจรญิ โรงพยำบำลส่งเสรมิ สขุ ภำพตำบลโคก นำงวงั แกว้ หำญไพรี
9 กศน.ตำบลโคกมะมว่ ง มะมว่ ง

ศนู ยก์ ำรเรยี นชมุ ชน ที่ตั้ง ผรู้ ับผดิ ชอบ
ชอื่ กศน.ตำบล หมู่ท่ี 5 ตำบลปะคำ นำงสำวสกุ ัญญำ คงทันดี
หมู่ที่ 5 ตำบลหทู ำนบ นำงสำวภชั ชญำ ดวงนลิ
ศนู ย์กำรเรียนชุมชนบำ้ นทุ่งไผ่ หมทู่ ่ี 7 ตำบลหทู ำนบ นำยศรำวธุ ดุนโคกสูง
ศูนย์กำรเรยี นชมุ ชนบำ้ นโคกไม้แดงหัวกระสงั หมู่ท่ี 18 ตำบลหทู ำนบ นำงสำวนิพำกร ชะนะนำน
ศนู ย์กำรเรยี นชุมชนบ้ำนนอ้ ยพัฒนำ หม่ทู ี่ 6 ตำบลหนองบวั นำยอดิศร ออ่ นลำไพ
ศนู ย์กำรเรยี นชมุ ชนบ้ำนหนองตอ้ หมู่ที่ 3 ตำบลไทยเจรญิ นำยวุฒินันท์ นำมนำค
ศนู ยก์ ำรเรียนชุมชนบำ้ นตลำดแย้ หม่ทู ่ี 11 ตำบลไทยเจรญิ นำงสุภวิ นั กองคำ
ศูนย์กำรเรยี นชุมชนบ้ำนโคกลอย หมทู่ ่ี 9 ตำบลโคกมะม่วง นำงเพชรรตั น์ โพธิ์หอม
ศนู ย์กำรเรยี นชุมชนบำ้ นสินพฒั นำ หมูท่ ่ี 6 ตำบลโคกมะมว่ ง นำยสำคร สุขพนั ธ์
ศูนย์กำรเรียนชมุ ชนบำ้ นปล้มื ใต้ หมู่ท่ี 14 ตำบลโคกมะม่วง นำยสำคร สขุ พนั ธ์
ศูนยก์ ำรเรียนชมุ ชนบำ้ นโคกเขำหญ้ำคำ
ศูนยก์ ำรเรียนชุมชนบ้ำนซับใหญ่

กำรศกึ ษำนอกโรงเรียนระดบั กำรศึกษำขน้ั พน้ื ฐำน

ที่ ระดับกำรศึกษำ ชำย หญิง รวม หมำยเหตุ
29 55
1 ระดับประถมศึกษำ 26 220 610
484 1,069
2 ระดบั มัธยมศกึ ษำตอนต้น 390
733 1,734
3 ระดบั มธั ยมศกึ ษำตอน 585

ปลำย

รวม 1,001

แผนปฏบิ ัตกิ ารประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 กศน.อาเภอปะคา จงั หวดั บรุ รี มั ย์

20

แหลง่ เรียนรแู้ ละภำคเี ครือขำ่ ย
หอ้ งสดุ ประชำชนอำเภอปะคำ
ตง้ั อยู่ท่ี ถนนสนิทพฒั นำ 2 ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จงั หวัดบุรรี มั ย์ (ตรงขำ้ มเทศบำลตำบลปะคำ)

กศน.ตำบล ทีต่ ั้ง ผรู้ ับผิดชอบ
ท่ี กศน.ตำบล หมู่ที่ 9 บำ้ นประชำสำมคั คี ตำบลปะคำ นำงสำวจุรรี ัตน์ จบสญั จร
1 กศน.ตำบลปะคำ
หม่ทู ี่ 1 บำ้ นสขุ สำรำญ ตำบลหทู ำนบ นำงสำวภัชชญำ ดวงนลิ
2 กศน.ตำบลหทู ำนบ
หม่ทู ่ี 3 บ้ำนหนองบวั ตำบลหนองบวั นำยอดิศร อ่อนลำไพ
3 กศน.ตำบลหนองบวั
หม่ทู ่ี 5 บ้ำนโคกปรำสำท ตำบลไทยเจรญิ นำยสรำวทุ ธ โสพรมมี
4 กศน.ตำบลไทยเจรญิ หมู่ที่ 12 บำ้ นโคกวัด ตำบลโคกมะมว่ ง นำงสำวนวพร ศรวี งศ์
5 กศน.ตำบลโคกมะม่วง

ภมู ปิ ญั ญำท้องถน่ิ ควำมรคู้ วำมสำมำรถ ท่ีตง้ั
ตำบลปะคำ ศลิ ปวฒั นธรรม
ศิลปวฒั นธรรม หมทู่ ี่ 1 บ้ำนปะคำ ตำบลปะคำ
ท่ี ภมู ปิ ัญญำทอ้ งถิ่น ศำสนำและประเพณี อำเภอปะคำ จงั หวัดบรุ รี มั ย์
1 กำรทำปะกำช้ำง
2 พระพุทธรปู สมั ฤทธิ์ เกษตรกรรม/เศรษฐกิจพอเพยี ง หมู่ที่ 2 บำ้ นปะคำ ตำบลปะคำ
3 นำยเที่ยง ชุดจีน อำเภอปะคำ จงั หวดั บุรรี ัมย์
เกษตรกรรม
4 นำยวฒั นำ บวรชำติ กำรเลีย้ งไกช่ น หมทู่ ี่ 4 บ้ำนกองพระทรำย
อตุ สำหกรรมและหัตถกรรม ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ
5 นำยสุข ชุดจนี กำรทอเสอื่ จังหวดั บุรรี มั ย์

6 นำงนอ้ ย จบสญั จร หมทู่ ี่ 4 บ้ำนกองพระทรำย
ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ
จังหวดั บรุ รี ัมย์

หมทู่ ่ี 4 บ้ำนกองพระทรำย
ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ
จงั หวดั บุรรี ัมย์

หม่ทู ี่ 4 บำ้ นกองพระทรำย
ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ
จงั หวดั บุรรี มั ย์

แผนปฏบิ ัตกิ ารประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 กศน.อาเภอปะคา จงั หวดั บรุ รี มั ย์

21

ตำบลหทู ำนบ ควำมรคู้ วำมสำมำรถ ท่ีตง้ั
ที่ ภูมปิ ัญญำทอ้ งถ่ิน เกษตรกรรม หม่ทู ี่ 6 บำ้ นหูทำนบ
1 กำรทำสวนผกั ปลอดสำรพษิ
ศิลปวัฒนธรรม หมู่ที่ 6 บ้ำนหูทำนบ
นำงทองใบ ทับทวี อตุ สำหกรรมและหัตถกรรม บำ้ นเลขท่ี 57 หมทู่ ่ี 9
2 กำรทำปะกำช้ำง (กำรผลติ /กำรบริโภค) บ้ำนหนองตอ้
3 กำรทำไม้กวำดทำงมะพร้ำว อตุ สำหกรรมและหตั ถกรรม บำ้ นเลขที่ 87 หมู่ที่ 10
(กำรผลติ /กำรบรโิ ภค) บำ้ นสขุ สำรำญ 2
นำยสงวน เรอื งกระโทก อุตสำหกรรมและหัตถกรรม บ้ำนเลขท่ี 87/1 หม่ทู ่ี 10
4 นำงสพุ ล ทิพยโ์ กมล (กำรผลิต/กำรบริโภค) บ้ำนสขุ สำรำญ2
เกษตรกรรม บำ้ นเลขท่ี 37 หมทู่ ่ี 12
กำรทำขนมจนี (กำรผลติ /กำรบรโิ ภค) บำ้ นน้อยพัฒนำ
5 กำรทำขนมจนี อุตสำหกรรมและหตั ถกรรม บำ้ นเลขที่ 1 หมู่ท่ี 16
(กำรผลิต/กำรบริโภค) บำ้ นส่ีเหล่ยี มโนนทอง
นำยฉตั รชยั ทพิ ย์โกมล เกษตรกรรม พื้นที่สำธำรณะหนองไม้เสียบ
6 กำรปุ๋ยชวี ภำพ หม่ทู ี่ 12 บำ้ นนอ้ ยสำมัคคี

7 กำรทอเสอ่ื ทอผ้ำไหม
นำงรงุ่ ฤดี เกรียงศรี

8 กำรทำเกษตรผสมผสำน
นำยพรม จำระณะ

ตำบลหนองบวั ควำมรคู้ วำมสำมำรถ ท่ีตง้ั
ท่ี ภมู ปิ ญั ญำทอ้ งถน่ิ อุตสำหกรรม และหตั ถกรรม
1 กำรทำขนมจนี (กำรผลติ /กำรบรโิ ภค) บ้ำนเลขที่ 87 หมทู่ ี่ 2
บำ้ นโคกกลำง ตำบลหนองบวั
นำงลำลี พำกี่ง กำรจดั กำรทรัพยำกรธรรมชำติ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรรี มั ย์
และส่งิ แวดลอ้ ม
2 สระนำ้ สำธำรณะ หมู่ท่ี 2 บ้ำนโคกกลำง
เกษตรกรรม ตำบลหนองบวั อำเภอปะคำ
3 กำรทำสวน จังหวดั บรุ รี ัมย์
นำยทองย้อย ทะนวณรัมย์ อุตสำหกรรม และหตั ถกรรม
(กำรผลิต/กำรบริโภค) บำ้ นที่ 24 หมู่ที่ 4 บำ้ นบ่อทอง
4 กำรทำไมก้ วำดดอกหญ้ำ ตำบลหนองบวั อำเภอปะคำ
นำงเสนห่ ์ บวั จะโปะ๊ อุตสำหกรรม และหัตถกรรม จงั หวัดบุรรี มั ย์
(กำรผลิต/กำรบริโภค)
5 กำรทำไมก้ วำดทำงมะพร้ำว บ้ำนเลขท่ี 46 หมู่ท่ี 9 บำ้ นดอน
นำยสงวน เรืองกระโทก ใต้
ตำบลหนองบวั อำเภอปะคำ
จงั หวัดบรุ รี ัมย์

บำ้ นเลขที่ 57 หม่ทู ี่ 9 บำ้ นดอน
ใต้
ตำบลหนองบวั อำเภอปะคำ
จังหวัดบุรรี มั ย์

แผนปฏบิ ัตกิ ารประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 กศน.อาเภอปะคา จงั หวดั บรุ รี มั ย์

ตำบลหนองบวั (ตอ่ ) ควำมรคู้ วำมสำมำรถ 22

ที่ ภมู ปิ ญั ญำทอ้ งถิ่น อุตสำหกรรม และหัตถกรรม ที่ตง้ั
(กำรผลติ /กำรบริโภค) บ้ำนเลขที่ 87 หมทู่ ่ี 8
6 กำรทำกระยำสำท บำ้ นบ่อน้ำใส ตำบลหนองบวั
นำงสมใจ ตรีตรอง อำเภอปะคำ จังหวดั บรุ รี ัมย์
ตำบลหนองบวั อำเภอปะคำ
7 โรงเรยี นบำ้ นดอนนำงงำม แหล่งเรยี นรู้ จงั หวัดบรุ รี มั ย์
ตำบลหนองบวั อำเภอปะคำ
8 โรงเรยี นบำ้ นหนองน้ำข่นุ แหล่งเรยี นรู้ จงั หวดั บรุ รี มั ย์
ตำบลหนองบวั อำเภอปะคำ
9 สถำนอี นำมัยตำบลหนองบวั แหลง่ เรยี นรู้ จังหวัดบรุ รี มั ย์
ตำบลหนองบวั อำเภอปะคำ
10 วดั หนองน้ำขนุ่ ศำสนำและประเพณี จงั หวดั บุรรี มั ย์
ตำบลหนองบวั อำเภอปะคำ
11 วัดบำ้ นดอน ศำสนำและประเพณี จังหวดั บุรรี มั ย์

ตำบลไทยเจริญ ควำมรคู้ วำมสำมำรถ ที่ตง้ั
ที่ ภมู ปิ ัญญำทอ้ งถน่ิ กำรผลิต/กำรบรโิ ภค
1 กำรทำแหนมเห็ด หมทู่ ่ี 2 บ้ำนถนนหกั
ตำบลไทยเจรญิ อำเภอปะคำ
2 กำรเลย้ี งโคนม เกษตรกรรม จังหวัดบรุ รี มั ย์
นำยฉลอม มลำศรี
วสิ ำหกิจชุมชน หมู่ที่ 3 บำ้ นโคกลอย
3 กำรทำขนมขำ้ วโป่ง (กำรผลิต/กำรบริโภค) ตำบลไทยเจรญิ อำเภอปะคำ
วสิ ำหกิจชมุ ชน จังหวดั บรุ รี ัมย์
4 กำรทอผำ้ ไหม/ผำ้ ฝำ้ ย
หมทู่ ี่ 4 บ้ำนโคกสมบูรณ์
5 กำรปลูกหม่อนเลยี้ งไหม เกษตรกรรม ตำบลไทยเจรญิ อำเภอปะคำ
นำยบุญชว่ ย กลมเกลยี ว จงั หวดั บุรรี มั ย์

6 กำรสลักลำยไทย ศลิ ปวฒั นธรรม หมทู่ ี่ 4 บำ้ นโคกสมบรู ณ์
นำยเลยี่ ม แวดดงบงั ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ
จงั หวัดบุรรี มั ย์

หมทู่ ี่ 7 บำ้ นหนองเสมด็
ตำบลไทยเจรญิ อำเภอปะคำ
จังหวดั บรุ รี มั ย์

หมูท่ ่ี 9 บ้ำนโนนสวรรค์
ตำบลไทยเจรญิ อำเภอปะคำ
จงั หวัดบุรรี ัมย์

แผนปฏบิ ตั กิ ารประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 กศน.อาเภอปะคา จงั หวดั บรุ รี มั ย์

กศน.ตำบลไทยเจริญ (ตอ่ ) ควำมรคู้ วำมสำมำรถ 23

ที่ ภูมปิ ญั ญำทอ้ งถน่ิ อตุ สำหกรรมและหตั ถกรรม ท่ีตง้ั
7 กำรจกั สำน (กำรผลิต/กำรบริโภค) หมู่ท่ี 9 บ้ำนโนนสวรรค์
ตำบลไทยเจรญิ อำเภอปะคำ จงั หวดั
นำยจำก นำมไพร บุรรี ัมย์
หมทู่ ่ี 9 บำ้ นโนนสวรรค์
8 กำรถักทอกระติ๊บด้วยเชอื ก อุตสำหกรรม ตำบลไทยเจรญิ อำเภอปะคำ จังหวดั
บุรีรัมย์
นำงสง่ำ ปองนำน และหตั ถกรรม หม่ทู ่ี 9 บ้ำนโนนสวรรค์
ตำบลไทยเจรญิ อำเภอปะคำ จังหวัด
(กำรผลิต/กำรบรโิ ภค) บุรีรัมย์
หมทู่ ี่ 10 บำ้ นโคกสง่ำ
9 กำรทอผ้ำไหม อตุ สำหกรรมและหตั ถกรรม ตำบลไทยเจรญิ อำเภอปะคำ จงั หวัด
บุรีรัมย์
นำงสังวร โครตรประทมุ (กำรผลติ /กำรบริโภค) หมทู่ ี่ 10 บำ้ นโคกสง่ำ
ตำบลไทยเจรญิ อำเภอปะคำ จงั หวดั
10 กำรเล้ียงกบ เกษตรกรรม บรุ รี ัมย์
นำยหลำ ภิบำล หมู่ท่ี 10 บ้ำนโคกสง่ำ
ตำบลไทยเจรญิ อำเภอปะคำ จงั หวัด
11 กำรจักสำน อุตสำหกรรมและหัตถกรรม บรุ รี มั ย์
นำยซอย มำยนอก (กำรผลิต/บริโภค) หมู่ที่ 11 บำ้ นสนิ พัฒนำ
ตำบลไทยเจรญิ อำเภอปะคำ จงั หวดั
12 หมอสมนุ ไพร กำรแพทยแ์ ผนไทย บรุ ีรัมย์
นำยหลำ ภิบำล หมทู่ ี่ 13 บำ้ นโคกลอย
ตำบลไทยเจรญิ อำเภอปะคำ
13 นำยบญุ เหลอื ถ้ำกลำง อุตสำหกรรมและหตั ถกรรม จังหวดั บรุ รี มั ย์
(กำรผลติ /บริโภค) วัดบำ้ นโคกลอย ตำบลไทยเจริญ
อำเภอปะคำ จังหวัดบุรรี ัมย์
14 ประเพณบี ญุ บ้ังไฟ ศำสนำและประเพณี บำ้ นแม่หมู่ท่ี 5, 13, 14, 17
นำยสุดใจ ปกั กำเวสงู อำเภอปะคำ จังหวัดบรุ รี ัมย์

15 ลอยกระทง ศำสนำและประเพณี
พระครอู ทุ ัยสำรคุณ
อตุ สำหกรรมและหัตถกรรม
16 กำรทำก่องข้ำวจำกวัสดุ (กำรผลติ /กำรบริโภค)
ในทอ้ งถิน่
กลุม่ แมบ่ ำ้ นหมู่

แผนปฏบิ ตั กิ ารประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 กศน.อาเภอปะคา จงั หวดั บรุ รี ัมย์

24

ตำบลโคกมะมว่ ง

ที่ ภูมปิ ญั ญำทอ้ งถิ่น ควำมรคู้ วำมสำมำรถ ที่ตง้ั

1 นำยอดุ ม มณฑลจงิ้ หรีด ดนตรไี ทย ชำ่ งทำระนำด เลขท่ี 385 หมทู่ ี่ 2

2 นำงวลิ ำวรรณ รวมกระโทก กำรทำไม้กวำดดอกหญ้ำ เลขที่ 443/1 หมู่ 3 บำ้ นโคกมะม่วง

3 นำงเตม็ ยมนตั ถ์ กำรทอเสอ่ื กก เลขที่ 204 หมทู่ ่ี 3 บ้ำนโคกมะมว่ ง

4 นำยสุพจน์ เจรญิ รมั ย์ กลุ่มปลกู ผัก หมู่ท่ี 3 บำ้ นโคกมะมว่ ง

5 นำงเสวย บุญเกดิ กำรเล้ยี งไหม หมทู่ ่ี 4 บำ้ นมะม่วงหวำน

6 นำงผึ้ง ศรสี ังข์ กำรทำไม้กวำดดอกหญำ้ หมทู่ ี่ 4 บ้ำนมะม่วงหวำน

7 นำงสมฤทัย ใหญก่ ระโทก กำรทอผำ้ หม่ทู ี่ 4 บำ้ นมะม่วงหวำน

8 นำงเป๋ำ ตรีเมฆ กำรกรองหญำ้ คำ เลขที่ 127/1 หมทู่ ี่ 4 บ้ำนมะม่วงหวำน

9 นำงลำยำน ออ่ นปะคำ กำรทอเสอ่ื หมู่ที่ 5 บ้ำนบุหญ้ำ

10 นำยวินยั มรุ ำษี สวนสมุนไพร เลขที่ 468/3 หมทู่ ่ี 7 บ้ำนปลืม้ พัฒนำ

กำรแพทย์แผนไทย

11 นำยหำญ อนิ ทรศรี ช่ำงตมี ดี เลขท่ี 108/9 หมทู่ ่ี 11

12 นำยสุบิน เจรญิ รัมย์ เตำเผำถำ่ นประหยดั เลขที่ 381 หมูท่ ่ี 11

พลงั งำน

13 กล่มุ อนุรกั ษ์ ปำ่ ดงใหญ่ 4 กำรทำนำ้ ประปำภูเขำ หมู่ท่ี 14 บำ้ นทรัพย์เจรญิ

14 นำยไสว รุง่ เรอื ง กำรทำป๋ยุ ชวี ภำพ หมู่ท่ี 15 บำ้ นบ่อน้ำใส

15 นำงสมพร อไุ รรกั ษ์ กำรกรองหญ้ำคำ เลขท่ี 432 หมู่ที่ 17

16 นำงประคอง ป้อมจัตรุ สั กำรถกั เปล เลขที่ 46 หม่ทู ่ี 19 บ้ำนคลองหลวงพฒั นำ

17 กล่มุ แม่บำ้ น กำรทำก่องขำ้ วจำกวัสดุ แมบ่ ำ้ น หมทู่ ่ี 5, 13, 14, 17

หมูท่ ี่ 5, 13, 14, 17 ในท้องถ่ิน

18 นำงแหน ศรประสิทธิ์ กำรสำนตะแกรง เลขที่ 183/1

แผนปฏบิ ัตกิ ารประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 กศน.อาเภอปะคา จงั หวดั บรุ รี มั ย์

25

แหล่งกำรเรียนรภู้ ำคีเครอื ข่ำย
ตำบลปะคำ
- แหล่งเรยี นรวู้ ดั โพธย์ิ อ้ ย หม่ทู ี่ 1 บำ้ นปะคำ ตำบลปะคำ จังหวัดบรุ ีรมั ย์

- แหลง่ เรียนรู้ประวัติศำสตรป์ รำสำทวดั โคกง้วิ หมูท่ ่ี 3 บ้ำนโคกง้วิ ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จงั หวดั
บุรีรัมย์

- แหลง่ เรยี นร้ดู ้ำนเครื่องจักรสำนบ้ำนปะคำ หมูท่ ่ี 4 บ้ำนกองพระทรำย ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ
จังหวดั บุรรี มั ย์

แผนปฏบิ ัตกิ ารประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 กศน.อาเภอปะคา จงั หวดั บรุ รี มั ย์

26

- แหล่งเรียนรูด้ ำ้ นวิถีเกษตรธรรมชำตบิ ้ำนปะคำ หมทู่ ี่ 4 บ้ำนกองพระทรำย ตำบลปะคำ
อำเภอปะคำ จังหวดั บุรรี มั ย์

- แหล่งเรียนรูก้ ลุ่มอำชีพกำรเพำะเห็ดนำงฟ้ำบำ้ นทงุ่ ไผ่ หมทู่ ี่ 5 บำ้ นทงุ่ ไผ่ ตำบลปะคำ อำเภอ
ปะคำ จงั หวดั บุรรี มั ย์

ตำบลไทยเจริญ
- แหล่งเรยี นร้ทู ำงประวัตศำสตรป์ รำสำทหนองตำสีหรอื ตำดำ หมูท่ ่ี 4 บ้ำนโคกสมบูรณ์ตำบล

ไทยเจรญิ

แผนปฏบิ ัตกิ ารประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 กศน.อาเภอปะคา จงั หวดั บรุ รี ัมย์

27

- แหล่งเรยี นรแู้ กะสลกั หนิ ทรำยบ้ำนสนิ พฒั นำ หม่ทู ่ี 10 บำ้ นสินพฒั นำ ตำบลไทยเจริญ
อำเภอปะคำ จงั หวัดบรุ รี มั ย์

- แหลง่ เรยี นรทู้ ำงด้ำนอำชีพทอเสอ่ื กกบำ้ นโคกปรำสำท หมู่ที่ 5 บำ้ นโคกปรำสำท ตำบลไทย
เจรญิ อำเภอปะคำ จังหวดั บรุ รี ัมย์

- แหลง่ เรยี นรทู้ อผ้ำไหมบำ้ นโคกสมบรู ณ์ หมู่ท่ี 4 บำ้ นโคกสมบรู ณ์ ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะ
คำ จงั หวัดบรุ ีรมั ย์

แผนปฏบิ ตั กิ ารประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 กศน.อาเภอปะคา จงั หวดั บรุ รี มั ย์

28

ตำบลโคกมะมว่ ง
- แหลง่ เรียนรทู้ ำงธรรมชำตแิ ละประวัตศิ ำสตร์ถำ้ เปด็ ทอง หมทู่ ่ี 16 บำ้ นโคกเขำพัฒนำ ตำบล

โคกมะม่วง จงั หวัดบรุ รี มั ย์

- แหล่งเรยี นรทู้ ำงด้ำนอำชีพเสริมกลมุ่ ทอเสอ่ื บำ้ นปล้มื พฒั นำ หม่ทู ี่ 9 ตำบลโคกมะม่วง
อำเภอปะคำ จงั หวดั บุรรี ัมย์

- แหล่งเรียนรู้ทำงธรรมชำตปิ ำ่ ดงใหญ่ หมูท่ ่ี 14 บำ้ นดงใหญ่พฒั นำ ตำบลโคกมะมว่ ง อำเภอปะ
คำ จังหวัดบรุ รี ัมย์

แผนปฏบิ ตั กิ ารประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 กศน.อาเภอปะคา จงั หวดั บรุ รี มั ย์

29

- แหล่งเรียนรู้ทำงด้ำนอำชีพเสริมกลุ่มทำกะเป๋ำจำกเชือกบ้ำนปล้ืมพัฒนำ หมู่ที่ 9 บ้ำนปล้ืม
พัฒนำ ตำบลโคกมะมว่ ง อำเภอปะคำ จงั หวดั บรุ รี มั ย์

- แหลง่ เรียนร้ดู ำ้ นกำรประกอบอำชพี กำรทำไรม่ นั สำปะหลงั บำ้ นโคกมะมว่ งและบำ้ นปล้ืม
พฒั นำ

ตำบลหทู ำนบ
- แหลง่ เรยี นร้ดู ำ้ นกำรส่งเสรมิ กำรเกษตรสถำนวี ิจัยทดสอบพนั ธุส์ ตั วบ์ ุรรี ัมย์
- แหล่งเรียนรูด้ ้ำนกำรแปรรปู อำหำรสัตวส์ ถำนที ดสอบอำหำรสัตวบ์ รุ ีรัมย์

แผนปฏบิ ตั กิ ารประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 กศน.อาเภอปะคา จงั หวดั บรุ รี มั ย์

30

กลุ่มอำชีพ

ตำบลปะคำ
- กลุ่มนำ้ พริกบ้ำนปะคำ
- กล่มุ เห็ดฟำงบำ้ นประชำสำมัคคี
- กลมุ่ กลว้ ยฉำบบ้ำนหนองกรำด
- กลุ่มผกั ปลอดสำรพษิ บ้ำนหนองกรำด
- อำชีพไรน่ ำสวนผสมบ้ำนปะคำ
- อำชพี จกั รสำนบ้ำนปะคำ
- อำชีพถกั หมอนและงำนหตั ศลิ ป์บ้ำนหนองกรำด

ตำบลหทู ำนบ
- กลมุ่ ทอผ้ำไหม
- กลุ่มทอเสอื่

ตำบลหนองบวั
- กลุ่มดอกไม้จันทน์
- กลุม่ กระยำสำรท
- กลุ่มผลิตภณั ฑ์ประดษิ ฐ์จำกหลอดกำแฟ

ตำบลไทยเจรญิ
- กลมุ่ แกะสลกั หนิ ทรำยบ้ำนสินพัฒนำ
- กลุม่ อำชพี ปุ๋ยชวี ภำพบ้ำนโคกปรำสำท
- กลุ่มทอเสอ่ื บำ้ นโคกปรำสำท
- กลมุ่ ทอผ้ำไหมบำ้ นโคกสมบรู ณ์
- กลุ่มปัน้ กระถำงบำ้ นโคกปรำสำท
- กลมุ่ ดอกไมป้ ระดษิ ฐจ์ ำกกระป๋องพลำสตกิ บำ้ นสนิ พฒั นำ

ตำบลโคกมะมว่ ง
- กลุ่มทอเสอื่
- กลมุ่ อำชพี ปลกู มันสำปะหลังบำ้ นปลมื้ พฒั นำ
- กลมุ่ เฟอรน์ เิ จอรจ์ ำกตอไมบ้ ้ำนดงใหญพ่ ฒั นำ
- กลมุ่ อำชีพปลูกพทุ รำบำ้ นโคกเขำพฒั นำ
- กลุม่ ทอผ้ำไหมบำ้ นปลม้ื พฒั นำ
- กลมุ่ กระเป๋ำเชอื กบ้ำนปลมื้ พัฒนำ

ภำคีเครือขำ่ ย
1. เทศบำลตำบลปะคำ ตำบลปะคำ

2. องค์กำรบรหิ ำรสว่ นตำบลไทยเจรญิ ตำบลไทยเจริญ

3. องค์กำรบรหิ ำรสว่ นตำบลหทู ำนบ ตำบลหทู ำนบ

4. องคก์ ำรบริหำรสว่ นตำบลหนองบัว ตำบลหนองบวั

5. องค์กำรบริหำรสว่ นตำบลโคกมะม่วง ตำบลโคกมะมว่ ง

6. โรงเรยี นอนบุ ำลปะคำ ตำบลปะคำ

7. โรงเรียนไทยเจรญิ วทิ ยำ ตำบลไทยเจรญิ

แผนปฏบิ ัตกิ ารประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 กศน.อาเภอปะคา จงั หวดั บรุ รี ัมย์

31

8. โรงเรยี นบำ้ นสุขสำรำญ ตำบลหูทำนบ
9. โรงเรียนบำ้ นหินโคน ตำบลโคกมะม่วง

แผนปฏบิ ตั กิ ารประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 กศน.อาเภอปะคา จงั หวดั บรุ รี มั ย์

สว่ นที่ 2
นโยบำยและจดุ เน้นกำรดำเนินงำนของสำนักงำน กศน.

นโยบำยและจุดเนน้ กำรดำเนินงำน สำนักงำน กศน. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
วิสัยทศั น์
คนไทยได้รบั โอกำสกำรศกึ ษำและกำรเรียนร้ตู ลอดชีวิตอยำ่ งมีคณุ ภำพ สำมำรถดำรงชวี ติ ทเี่ หมำะสม

กับชว่ งวยั สอดคลอ้ งกับหลกั ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยี ง และมที กั ษะทจ่ี ำเป็นในโลกศตวรรษท่ี 21

พันธกจิ
1. จดั และสง่ เสริมกำรศกึ ษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอธั ยำศัยท่มี ีคุณภำพ เพือ่ ยกระดบั กำรศึกษำ
พฒั นำทักษะกำรเรยี นรขู้ องประชำชนทกุ กล่มุ เปำ้ หมำยใหเ้ หมำะสมทกุ ช่วงวยั พรอ้ มรบั กำรเปลย่ี นแปลง
บรบิ ททำงสงั คม และสร้ำงสงั คมแหง่ กำรเรยี นรตู้ ลอดชีวติ
2. สง่ เสรมิ สนับสนนุ และประสำนภำคีเครอื ข่ำย ในกำรมีส่วนรว่ มจัดกำรศกึ ษำนอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศยั และกำรเรยี นรู้ตลอดชวี ติ รวมท้งั กำรดำเนนิ กิจกรรมของศนู ยก์ ำรเรียนและแหลง่
กำรเรียนรู้อ่ืนในรูปแบบตำ่ งๆ
3. ส่งเสรมิ และพฒั นำกำรนำเทคโนโลยที ำงกำรศกึ ษำ และเทคโนโลยีดจิ ิทัลมำใชใ้ หเ้ กดิ
ประสิทธภิ ำพในกำรจดั กำรศกึ ษำนอกระบบและกำรศกึ ษำตำมอัธยำศัยใหก้ บั ประชำชนอย่ำงทวั่ ถึง
4. พัฒนำหลักสูตร รปู แบบกำรจดั กจิ กรรมกำรเรยี นรู้ สอื่ และนวัตกรรม กำรวัดและประเมนิ ผลใน
ทกุ รปู แบบใหส้ อดคล้องกับบรบิ ทในปจั จบุ ัน
5. พฒั นำบุคลำกรและระบบกำรบรหิ ำรจัดกำรให้มปี ระสทิ ธภิ ำพ เพอ่ื มุง่ จดั กำรศกึ ษำและกำรเรียนรู้
ทีม่ ีคุณภำพ โดยยึดหลักธรรมำภบิ ำล

เปำ้ ประสงค์
1. ประชำชนผู้ดอ้ ย พลำด และขำดโอกำสทำงกำรศกึ ษำ รวมทงั้ ประชำชนท่ัวไปไดร้ ับโอกำส ทำง
กำรศกึ ษำในรปู แบบกำรศกึ ษำนอกระบบระดบั กำรศึกษำขัน้ พนื้ ฐำน กำรศกึ ษำตอ่ เนอื่ ง และกำรศึกษำ ตำม
อธั ยำศยั ทีม่ ีคุณภำพอย่ำงเทำ่ เทียมและท่ัวถึง เปน็ ไปตำมสภำพ ปญั หำ และควำมตอ้ งกำรของแต่ละ
กลุ่มเปำ้ หมำย
2. ประชำชนได้รับกำรยกระดับกำรศกึ ษำ สร้ำงเสรมิ และปลูกฝังคณุ ธรรม จริยธรรม และควำมเป็น
พลเมอื ง อนั นำไปส่กู ำรยกระดบั คณุ ภำพชวี ิตและเสรมิ สร้ำงควำมเขม้ แข็งให้ชุมชน เพ่ือพัฒนำไปสู่ควำมมนั่ คง
และย่งั ยนื ทำงดำ้ นเศรษฐกิจ สงั คม วัฒนธรรม ประวัติศำสตร์ และส่งิ แวดลอ้ ม
3. ประชำชนไดร้ บั โอกำสในกำรเรยี นรู้และมเี จตคตทิ ำงวทิ ยำศำสตร์และเทคโนโลยีทเ่ี หมำะสม
สำมำรถคดิ วิเครำะห์ และประยกุ ต์ใชใ้ นชวี ติ ประจำวัน รวมท้งั แก้ปญั หำและพฒั นำคณุ ภำพชวี ิตไดอ้ ยำ่ ง
สร้ำงสรรค์
4. ประชำชนไดร้ บั กำรสรำ้ งและส่งเสรมิ ให้มนี สิ ยั รกั กำรอำ่ นเพอ่ื กำรแสวงหำควำมรู้ดว้ ยตนเอง
5. ชมุ ชนและภำคเี ครอื ข่ำยทกุ ภำคส่วน รว่ มจดั สง่ เสรมิ และสนบั สนุนกำรดำเนินงำนกำรศกึ ษำ นอก
ระบบและกำรศึกษำตำมอธั ยำศยั รวมท้ังกำรขบั เคลอื่ นกิจกรรมกำรเรียนรู้ของชุมชน
6. หน่วยงำนและสถำนศกึ ษำพัฒนำ เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ เทคโนโลยดี จิ ิทลั มำใชใ้ นกำรยกระดับ
คณุ ภำพในกำรจดั กำรเรียนรแู้ ละเพ่มิ โอกำสกำรเรียนร้ใู หก้ ับประชำชน

แผนปฏบิ ตั กิ ารประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 กศน.อาเภอปะคา จงั หวดั บรุ รี มั ย์

33

7. หน่วยงำนและสถำนศกึ ษำพฒั นำสอ่ื และกำรจดั กระบวนกำรเรยี นรู้ เพอื่ แกป้ ญั หำและพฒั นำ
คณุ ภำพชีวติ ท่ีตอบสนองกบั กำรเปลยี่ นแปลงบรบิ ทดำ้ นเศรษฐกิจ สงั คม กำรเมอื ง วฒั นธรรม ประวัติศำสตร์
และสง่ิ แวดลอ้ ม รวมทง้ั ตำมควำมต้องกำรของประชำชนและชุมชนในรูปแบบท่หี ลำกหลำย

8. หน่วยงำนและสถำนศกึ ษำมีระบบกำรบรหิ ำรจัดกำรท่ีเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล
9. บุคลำกรของหนว่ ยงำนและสถำนศกึ ษำได้รบั กำรพฒั นำเพอ่ื เพม่ิ สมรรถนะในกำรปฏบิ ัตงิ ำน
กำรศึกษำนอกระบบและกำรศกึ ษำตำมอธั ยำศัยอยำ่ งมปี ระสทิ ธภิ ำพ
ตวั ชี้วัด
ตวั ชี้วดั เชิงปรมิ ำณ
1. จำนวนผเู้ รยี นกำรศกึ ษำนอกระบบระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนที่ได้รบั กำรสนบั สนนุ ค่ำใช้จำ่ ยตำม
สทิ ธิ ทีก่ ำหนดไว้
2. จำนวนของคนไทยกลมุ่ เปำ้ หมำยต่ำงๆ ทเี่ ข้ำรว่ มกจิ กรรมกำรเรยี นร/ู้ ได้รบั บริกำรกจิ กรรม
กำรศกึ ษำตอ่ เนอื่ ง และกำรศกึ ษำตำมอธั ยำศัยที่สอดคลอ้ งกบั สภำพ ปัญหำ และควำมตอ้ งกำร
3. รอ้ ยละของกำลงั แรงงำนทสี่ ำเรจ็ กำรศึกษำระดับมัธยมศกึ ษำตอนต้นขนึ้ ไป
4. จำนวนภำคเี ครอื ข่ำยทเ่ี ข้ำมำมีส่วนรว่ มในกำรจดั /พฒั นำ/สง่ เสริมกำรศึกษำ (ภำคีเครือข่ำย :
สถำนประกอบกำร องคก์ ร หนว่ ยงำนท่มี ำรว่ มจดั /พฒั นำ/สง่ เสริมกำรศกึ ษำ)
5. จำนวนประชำชน เดก็ และเยำวชนในพ้ืนท่สี งู และชำวไทยมอแกน ในพน้ื ท่ี 5 จงั หวัด 11 อำเภอ
ได้รบั บรกิ ำรกำรศกึ ษำตลอดชีวติ จำก ศศช. สงั กดั สำนักงำน กศน.
6. จำนวนผรู้ บั บริกำรในพน้ื ทเี่ ปำ้ หมำยได้รบั กำรสง่ เสรมิ ดำ้ นกำรรู้หนงั สอื และกำรพฒั นำทักษะชวี ิต
7. จำนวนนักเรยี น/นกั ศกึ ษำทไ่ี ดร้ ับบรกิ ำรตวิ เข้มเต็มควำมรู้
8. จำนวนประชำชนกลมุ่ เปำ้ หมำยทเ่ี ข้ำรับกำรฝึกอำชีพ เห็นช่องทำงในกำรประกอบอำชพี
9. จำนวนครู กศน. ตน้ แบบกำรสอนภำษำอังกฤษเพอื่ กำรสือ่ สำรสำมำรถเป็นวทิ ยำกรแกนนำได้
10. จำนวนประชำชนทไ่ี ด้รบั กำรฝกึ อบรมภำษำองั กฤษเพอ่ื กำรสอ่ื สำรดำ้ นอำชีพ
11. จำนวนผสู้ งู อำยภุ ำวะพึ่งพงิ ในระบบ Long Term Care มีผดู้ ูแลทม่ี ีคณุ ภำพและมำตรฐำน
12. จำนวนกล่มุ เป้ำหมำยไดร้ บั กำรพัฒนำศักยภำพเป็นวทิ ยำกรแกนนำ กศน. ในเรือ่ งเศรษฐกจิ
ดจิ ทิ ลั และสำมำรถขยำยผลเชงิ พืน้ ที่ “ศูนย์ดจิ ทิ ัลชมุ ชน” ไดจ้ นเกิดเป็นรปู ธรรม
13. จำนวนประชำชนในพื้นท่ที ส่ี ำมำรถนำควำมรเู้ กย่ี วกบั เศรษฐกิจและกำรใช้เครอื่ งมอื ดิจิทัลตำ่ งๆ
ไปประยุกต์ใชใ้ นชวี ิตประจำวนั
14. จำนวนเกษตรกรท่ีผ่ำนกำรอบรมเปน็ Master Trainer
ตวั ชี้วดั เชงิ คณุ ภำพ
1. รอ้ ยละของคะแนนเฉล่ยี ผลกำรทดสอบทำงกำรศกึ ษำระดับชำติ กำรศกึ ษำนอกระบบ (N-NET) ทกุ
รำยวชิ ำทกุ ระดับ
2.. ร้อยละของผู้เรียนทไี่ ดร้ ับกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำข้นั พ้นื ฐำนเทยี บกบั คำ่ เป้ำหมำย
3. รอ้ ยละของประชำชนกลุม่ เปำ้ หมำยทีล่ งทะเบยี นเรียนในทุกหลกั สูตร/กจิ กรรมกำรศึกษำต่อเนอ่ื ง
เทียบกับเป้ำหมำย
4. ร้อยละของผู้ผ่ำนกำรฝกึ อบรม/พัฒนำทกั ษะอำชพี ระยะส้ันสำมำรถนำควำมรไู้ ปใช้ในกำรประกอบ
อำชพี หรอื พฒั นำงำนได้
5. รอ้ ยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนทจ่ี งั หวัดชำยแดนภำคใตท้ ไี่ ดร้ บั กำรพัฒนำศกั ยภำพ หรือทักษะดำ้ น
อำชพี สำมำรถมงี ำนทำหรอื นำไปประกอบอำชพี ได้

แผนปฏบิ ตั กิ ารประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 กศน.อาเภอปะคา จงั หวดั บรุ รี ัมย์

34

6. รอ้ ยละของผูจ้ บหลักสูตร/กจิ กรรมท่ีสำมำรถนำควำมรูค้ วำมเขำ้ ใจไปใชไ้ ด้ตำมจดุ มงุ่ หมำยของ
หลักสูตร/กจิ กรรม กำรศกึ ษำตอ่ เนอ่ื ง

7. ร้อยละของประชำชนทไ่ี ด้รับบรกิ ำรมคี วำมพงึ พอใจตอ่ กำรบริกำร/เขำ้ ร่วมกิจกรรมกำรเรยี นรู้
กำรศึกษำตำมอธั ยำศัย

8. ร้อยละของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับบรกิ ำร/เข้ำรว่ มกิจกรรมท่ีมคี วำมรู้ควำมเขำ้ ใจ/เจตคติ/
ทักษะ ตำมจุดมุ่งหมำยของกจิ กรรมทก่ี ำหนด ของกำรศกึ ษำตำมอธั ยำศยั

9. ร้อยละของผูเ้ ข้ำรว่ มกิจกรรมทีส่ ำมำรถอำ่ นออกเขยี นได้และคิดเลขเป็นตำมจดุ มงุ่ หมำยของ
กิจกรรม

10. รอ้ ยละของนกั เรยี น/นกั ศกึ ษำทมี่ ีผลสมั ฤทธ์ทิ ำงกำรเรียนในวชิ ำท่ไี ด้รับบรกิ ำรติวเขม้ เตม็ ควำมรู้
เพิ่มสูงขึ้น

นโยบำยเรง่ ด่วนเพอื่ รว่ มขบั เคลื่อนยทุ ธศำสตรก์ ำรพฒั นำประเทศ
1.ยทุ ธศำสตรด์ ำ้ นควำมมั่นคง
1.1 พัฒนำและเสริมสรำ้ งควำมจงรกั ภักดตี อ่ สถำบนั หลกั ของชำติ โดยปลูกฝงั และสรำ้ ง

ควำม ตระหนกั รถู้ งึ ควำมสำคญั ของสถำบันหลกั ของชำติ รณรงคเ์ สรมิ สร้ำงควำมรกั และควำมภำคภูมใิ จใน
ควำมเปน็ คน ไทยและชำติไทย น้อมนำและเผยแพรศ่ ำสตร์พระรำชำ หลักปรชั ญำของเศรษฐกิจพอเพียง
รวมถงึ แนวทำง พระรำชดำรติ ำ่ งๆ

1.2 เสรมิ สรำ้ งควำมรคู้ วำมเข้ำใจทีถ่ ูกตอ้ ง และกำรมีสว่ นรว่ มอย่ำงถกู ต้องกับกำรปกครอง
ระบอบ ประชำธปิ ไตยอนั มพี ระมหำกษตั ริยท์ รงเปน็ ประมขุ มีควำมเปน็ พลเมอื งดี ยอมรับและเคำรพควำม
แตกตำ่ งใน สงั คมพหุวฒั นธรรม และควำมหลำกหลำยทำงควำมคดิ และอดุ มกำรณ์

1.3 ร่วมขับเคล่อื นกำรพฒั นำประเทศตำมโครงกำรไทยนิยม ยงั่ ยืน โดยบูรณำกำรขบั เคลื่อน
กำร ทำงำนตำมแนวทำงประชำรฐั ดำเนินโครงกำร/กิจกรรมในพน้ื ท่ที ัง้ ในระดบั ตำบล หมู่บ้ำน โดยใช้ทมี
ขบั เคลอ่ื น กำรพฒั นำประเทศตำมโครงกำรไทยนิยม ย่งั ยืน ระดับตำบลเปน็ แกนหลัก และสนบั สนุนกลไกกำร
ขบั เคล่ือน ในพนื้ ทีท่ ุกระดับต้งั แตจ่ ังหวัด อำเภอ ตำบล และหมบู่ ำ้ น

1.4 พัฒนำกำรจดั กำรศกึ ษำนอกระบบและกำรศกึ ษำตำมอธั ยำศัยในเขตพฒั นำพเิ ศษ
เฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และพ้ืนทชี่ ำยแดน

1) พฒั นำรูปแบบกำรจดั กำรศึกษำนอกระบบและกำรศกึ ษำตำมอธั ยำศัยใหม้ ีควำม
สอดคลอ้ งกับ บรบิ ทของสงั คม วฒั นธรรม และพน้ื ท่ี เพอ่ื สนบั สนนุ กำรแก้ไขปญั หำและพฒั นำพนื้ ที่

2) เรง่ จัดทำแผนและมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยท่ีชดั เจนสำหรบั หนว่ ยงำนและ
สถำนศกึ ษำ รวมท้งั บุคลำกรที่ปฏิบตั งิ ำนในพ้นื ท่เี ขตพัฒนำพเิ ศษเฉพำะกิจจงั หวดั ชำยแดนภำคใต้ โดยบรู ณำ
กำรแผนและปฏิบตั ิงำน ร่วมกบั หน่วยงำนควำมมน่ั คงในพนื้ ที่

3) สง่ เสริมและสนับสนนุ กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ในสถำบันศึกษำปอเนำะ ใน
รปู แบบตำ่ งๆ ท่ีหลำกหลำยตรงกบั ควำมตอ้ งกำรของผเู้ รียน อำทิ กำรเพมิ่ พนู ประสบกำรณ์ กำรเปดิ โลกทัศน์
กำรยดึ ม่นั ในหลักคุณธรรมและสถำบันหลกั ของชำติ

4) สนบั สนนุ ให้มกี ำรพฒั นำบคุ ลำกรทุกระดับทกุ ประเภทให้มสี มรรถนะทส่ี ูงขน้ึ
เพื่อให้สำมำรถ ปฏิบตั งิ ำนไดอ้ ย่ำงมปี ระสทิ ธภิ ำพ

2. ยุทธศำสตรด์ ำ้ นกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
2.1 เร่งรดั ดำเนนิ กำรจัดกำรศึกษำอำชพี เพอ่ื ยกระดบั ทกั ษะอำชพี ของประชำชนสฝู่ มี อื

แรงงำน

แผนปฏบิ ตั กิ ารประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 กศน.อาเภอปะคา จงั หวดั บรุ รี มั ย์

35

1) จดั กำรศกึ ษำอำชพี เพ่ือกำรมงี ำนทำทีส่ อดคลอ้ งกับศักยภำพของชมุ ชน และควำม
ต้องกำรของ ตลำด ให้ประชำชนสำมำรถนำไปประกอบอำชีพได้จริง โดยให้เน้นหลักสูตรกำรศึกษำอำชีพช่ำง
พื้นฐำน โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนอำชีพ เช่น กำรเรียนผ่ำน Youtube กำร
เรียนผำ่ น Facebook Live ระบบกำรเรยี นรูใ้ นระบบเปดิ สำหรับมหำชน (Massive Open Online Courses :
MOOCs) นโยบำยเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ 5 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
(Computer Assisted Instruction : CAI) เป็นต้น รวมถึงสนับสนุนใหเ้ กิดระบบกำรผลติ ทีค่ รบวงจร และเปดิ
พื้นที่สว่ นรำชกำรเป็นทแ่ี สดงสนิ คำ้ ของชุมชนเพ่อื เปน็ กำรสร้ำงรำยไดใ้ ห้กับชุมชน

2) บรู ณำกำรควำมร่วมมือในกำรพฒั นำฝีมอื แรงงำนกับสำนกั งำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศกึ ษำ ผำ่ นศนู ย์ประสำนงำนกำรผลติ และพฒั นำกำลงั คนอำชีวศกึ ษำภำคทว่ั ประเทศ เพอื่ มุง่ พัฒนำทกั ษะ
ของประชำชน โดยใช้ประโยชน์จำกศักยภำพและภูมิสังคมเฉพำะของพ้ืนที่ และดำเนินกำรเชิงรุกเพื่อเสริม
จุดเด่นในระดับภำค ในกำรเป็นฐำนกำรผลิตและกำรบริกำรท่ีสำคัญ รวมถึงมุ่งเน้นสร้ำงโอกำสในกำรสร้ำง
รำยได้ เพ่ือตอบสนองต่อ ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนทงั้ ภำคอุตสำหกรรมและกำรบริกำร

3) พฒั นำกลุม่ อำชพี พ้ืนฐำนท่ีรองรบั กำรพฒั นำเขตเศรษฐกจิ พิเศษ เชน่ เขตพัฒนำ
พิเศษ ภำคตะวันออก เขตเศรษฐกจิ ตะวนั ตก ที่สำมำรถพฒั นำศกั ยภำพไปสู่ระดบั ฝมี ือแรงงำน

2.2 พัฒนำทกั ษะใหป้ ระชำชนเพ่อื กำรสรำ้ งมลู คำ่ เพม่ิ ให้กบั สนิ ค้ำและบรกิ ำร
1) พัฒนำทักษะและส่งเสรมิ ใหป้ ระชำชนประกอบธรุ กจิ กำรคำ้ ออนไลน์ (พำณิชย์

อเิ ล็กทรอนิกส)์ มกี ำรใช้ควำมคิดสรำ้ งสรรคเ์ ชงิ นวตั กรรมในกำรประกอบอำชพี สรำ้ งทกั ษะอำชีพทส่ี ูงข้นึ ให้กบั
ประชำชน เพือ่ รว่ มขบั เคลอื่ นเศรษฐกจิ ดจิ ทิ ัล

2) ส่งเสรมิ ให้ประชำชนใชเ้ ทคโนโลยีในกำรท ำช่องทำงเผยแพร่และจำหนำ่ ย
ผลิตภัณฑข์ องวสิ ำหกิจ ชมุ ชนให้เป็นระบบครบวงจรและสนบั สนุนกำรจำหน่ำยสนิ คำ้ และผลติ ภัณฑ์ผำ่ นศนู ย์
จำหนำ่ ยสินค้ำและผลติ ภณั ฑ์ ออนไลน์ กศน. (ONIE Online Commerce Center : OOCC) เพอื่ จำหนำ่ ย
สินคำ้ ออนไลน์ระดับตำบล รวมท้ัง ดำเนินกำรเปิดศนู ยใ์ หค้ ำปรึกษำ OOCC กศน. เพอ่ื เปิดช่องทำงในกำรให้
คำปรกึ ษำกับประชำชนเก่ียวกับกำรคำ้ ออนไลน์เบอื้ งตน้

3) พฒั นำทกั ษะภำษำองั กฤษเพ่อื กำรสอ่ื สำรของประชำชนในรูปแบบต่ำงๆ อยำ่ ง
เปน็ รูปธรรม โดยเน้นทกั ษะภำษำเพ่อื อำชพี ทงั้ ในภำคธรุ กจิ กำรบริกำร และกำรทอ่ งเทยี่ ว รวมทัง้ พัฒนำสอื่
กำรเรียนกำรสอน ภำษำอังกฤษ เพอื่ สง่ เสรมิ กำรใช้ภำษำเพอ่ื กำรสอื่ สำรและกำรพฒั นำอำชพี

3. ยุทธศำสตรด์ ำ้ นกำรพฒั นำและเสริมสรำ้ งศักยภำพทรพั ยำกรมนษุ ย์
3.1 ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรทู้ ปี่ ลูกฝังคุณธรรม สรำ้ งวนิ ัย จติ สำธำรณะ ควำม

รบั ผิดชอบ ตอ่ สว่ นรวม และกำรมีจติ อำสำ ผำ่ นกิจกรรมรปู แบบตำ่ งๆ เชน่ กจิ กรรมลกู เสือ กศน. กจิ กรรม
จติ อำสำ ตลอดจน สนบั สนุนให้มีกำรจดั กิจกรรมเพอ่ื ปลกู ฝังคณุ ธรรม จรยิ ธรรมให้กบั บุคลำกรในองคก์ ร

3.2 สง่ เสริมกำรจดั กระบวนกำรเรยี นรทู้ ตี่ อบสนองกบั กำรเปลีย่ นแปลงในศตวรรษท่ี 21
รวมท้ัง ควำมตอ้ งกำรของประชำชนและชมุ ชน ในรปู แบบท่ีหลำกหลำย ใหป้ ระชำชนคดิ เปน็ วเิ ครำะห์ได้
ตัดสนิ ใจ ภำยใตข้ ้อมลู ทถ่ี กู ตอ้ ง

3.3 พฒั นำศักยภำพคนดำ้ นทกั ษะและควำมเข้ำใจในกำรใช้เทคโนโลยีดิจทิ ลั (Digital
Literacy)

1) พฒั นำควำมรู้และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลของครแู ละบคุ ลำกรทำงกำรศึกษำ
เพอื่ ใหส้ ำมำรถ ใช้ Social Media และ Application ต่ำงๆ ในกำรพฒั นำรปู แบบกำรจดั กำรเรียนกำรสอน

2) สง่ เสรมิ กำรจดั กำรเรียนรดู้ ำ้ นเทคโนโลยดี จิ ิทัล เพอ่ื ใหป้ ระชำชนมที ักษะควำม
เข้ำใจและใช้ เทคโนโลยีดิจทิ ลั ที่สำมำรถนำไปใชป้ ระโยชน์ในชีวติ ประจำวนั รวมท้ังสรำ้ งรำยได้ใหก้ ับตนเองได้

แผนปฏบิ ตั กิ ารประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 กศน.อาเภอปะคา จงั หวดั บรุ รี มั ย์

36

3.4 พัฒนำทกั ษะดำ้ นภำษำอังกฤษ และภำษำอ่ืนๆ เพ่ือรองรบั กำรพฒั นำประเทศ
1) พฒั นำรปู แบบกำรจดั กำรเรยี นกำรสอนภำษำอังกฤษ และภำษำอน่ื ๆ ที่

สอดคลอ้ งกบั บริบท ของพน้ื ท่ี โดยใช้สือ่ เทคโนโลยีดิจทิ ัล Social Media และ Application ตำ่ งๆ
2) จัดและสง่ เสรมิ กำรเรยี นกำรสอนภำษำองั กฤษ และภำษำอนื่ ๆทส่ี อดคลอ้ งกบั

บริบทของพืน้ ที่ และควำมตอ้ งกำรของประชำชน เพ่อื รองรับกำรพัฒนำประเทศ
3.5 ส่งเสรมิ กำรพฒั นำสขุ ภำวะของประชำชนทุกวยั โดยกำรสรำ้ งควำมรคู้ วำมเขำ้ ใจ กำร

สนับสนนุ กิจกรรมสุขภำวะ และสร้ำงเครอื ขำ่ ยภำคประชำชน ในกำรเฝ้ำระวงั ปอ้ งกนั และควบคมุ โรค ใหก้ บั
ประชำชนทกุ ชว่ งวัย โดยเฉพำะในพื้นทห่ี ำ่ งไกล พืน้ ทช่ี ำยแดน และชำยแดนภำคใต้ โดยประสำนงำน รว่ มกับ
โรงพยำบำลสง่ เสริมสุขภำพตำบล และเจ้ำหน้ำที่ อสม. ในกำรให้ควำมรเู้ กี่ยวกับกำรดูแลสขุ ภำวะอนำมยั
ใหก้ บั ประชำชน รวมทัง้ ผลติ ชดุ ควำมรเู้ ก่ียวกบั สุขภำวะ สขุ อนำมัย เพอ่ื ใชป้ ระกอบกำรเรียนรใู้ นหลกั สูตร
กำรศึกษำของ กศน.

3.6 เพิม่ อตั รำกำรอำ่ นของประชำชน โดยกำรจัดกิจกรรมสง่ เสรมิ กำรอำ่ นในรปู แบบตำ่ งๆ
เชน่ อำสำสมัครส่งเสริมกำรอำ่ น ห้องสมดุ ประชำชน บำ้ นหนงั สอื ชุมชน ห้องสมุดเคลอื่ นที่ ผลกั ดันให้เกิด
หอ้ งสมุด ส่กู ำรเป็นหอ้ งสมุดเสมือนจริงตน้ แบบ เพอ่ื พัฒนำให้ประชำชนมีควำมสำมำรถในระดบั อำ่ นคลอ่ ง
เขำ้ ใจ ควำม คิดวเิ ครำะหพ์ น้ื ฐำน และสำมำรถรับรู้ข้อมูลขำ่ วสำรท่ถี กู ต้องและทันเหตุกำรณ์ รวมทงั้ นำควำมรู้
ที่ไดร้ ับไปใช้ ปฏิบตั จิ รงิ ในชวี ติ ประจำวัน

3.7 เตรียมควำมพรอ้ มกำรเข้ำส่สู ังคมผสู้ งู อำยทุ ่เี หมำะสมและมคี ณุ ภำพ
1) สง่ เสรมิ กำรจัดกิจกรรมใหก้ บั ประชำชนเพื่อสร้ำงควำมตระหนกั ถึงกำร

เตรียมพร้อมเข้ำสู่สังคม ผู้สงู อำยุ (Aging Society) มีควำมเขำ้ ใจในพัฒนำกำรของช่วงวัย รวมทั้งเรียนรแู้ ละมี
สว่ นรว่ มในกำรดแู ล รับผดิ ชอบผสู้ งู อำยใุ นครอบครวั และชมุ ชน

2) พัฒนำกำรจดั บริกำรกำรศกึ ษำและกำรเรียนรู้สำหรับประชำชนในกำรเตรยี ม
ควำมพรอ้ ม เข้ำส่วู ยั สงู อำยทุ เี่ หมำะสมและมคี ณุ ภำพ

3) จดั กำรศกึ ษำเพอ่ื พฒั นำคณุ ภำพชวี ิตสำหรบั ผู้สูงอำยภุ ำยใต้แนวคดิ “Active
Aging” กำรศึกษำ เพอ่ื พัฒนำคณุ ภำพชวี ิต และพัฒนำทกั ษะชีวติ ใหส้ ำมำรถดแู ลตนเองท้งั สขุ ภำพกำยและ
สุขภำพจิต และรู้จักใช้ ประโยชน์จำกเทคโนโลยี

4) สร้ำงควำมตระหนกั ถงึ คณุ คำ่ และศักด์ิศรขี องผ้สู งู อำยุ เปิดโอกำสให้มีกำร
เผยแพร่ภมู ปิ ัญญำ ของผสู้ ูงอำยุ และให้มสี ว่ นรว่ มในกิจกรรมด้ำนต่ำงๆ ในชุมชน เช่น ดำ้ นอำชพี กีฬำ ศำสนำ
และวฒั นธรรม

5) จดั กำรศึกษำอำชีพเพอื่ รองรับสังคมผสู้ ูงอำยุ โดยบูรณำกำรควำมร่วมมอื กับ
หนว่ ยงำนท่ี เกีย่ วขอ้ ง ในทุกระดับ

3.8 พัฒนำหลักสตู รกำรศกึ ษำนอกระบบระดบั กำรศึกษำข้นั พื้นฐำน โดยใช้กระบวนกำร
“สะเต็มศกึ ษำ” (STEM Education)

3.9 กำรสง่ เสรมิ วทิ ยำศำสตรเ์ พื่อกำรศกึ ษำ
1) จดั กจิ กรรมวทิ ยำศำสตรเ์ ชิงรุกทั้งในสถำนศึกษำ และในชมุ ชน
2) ให้ควำมรวู้ ทิ ยำศำสตรอ์ ย่ำงง่ำย วทิ ยำศำสตรใ์ นวิถชี วี ิต วทิ ยำศำสตร์ใน

ชีวิตประจำวนั กบั ประชำชน
3) รว่ มมอื กับหนว่ ยงำนวทิ ยำศำสตรอ์ นื่ ในกำรพฒั นำสอื่ และรปู แบบกำรจดั

กิจกรรมทำงวิทยำศำสตร์

แผนปฏบิ ัตกิ ารประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 กศน.อาเภอปะคา จงั หวดั บรุ รี ัมย์

37

3.10 ส่งเสรมิ และพฒั นำระบบกำรสะสมและเทยี บโอนหนว่ ยกำรเรียน (Credit Bank System)
ของสถำนศกึ ษำ ใหม้ ีคุณภำพ มำตรฐำน และสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของกลมุ่ เป้ำหมำย เพอื่
ประโยชน์ ในกำรดำเนินกำรเทยี บโอนควำมรูแ้ ละประสบกำรณ์ไดอ้ ย่ำงมปี ระสทิ ธภิ ำพ

3.11 สร้ำงกระบวนกำรเรยี นรูใ้ นรปู แบบ E-learning ที่ใช้ระบบเทคโนโลยีเขำ้ มำบรหิ ำรจัดกำร
เรยี นรู้ เพอ่ื เปน็ กำรสร้ำงและขยำยโอกำสในกำรเรยี นร้ใู ห้กบั กลมุ่ เปำ้ หมำยได้สะดวก รวดเรว็ ตรงตำม ควำม
ตอ้ งกำรของประชำชนผูร้ ับบรกิ ำร เช่น ระบบกำรเรียนรใู้ นระบบเปดิ สำหรับมหำชน (Massive Open Online
Courses : MOOCs) คอมพิวเตอรช์ ว่ ยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI)

3.12 สง่ เสริมกำรร้ภู ำษำไทย เพม่ิ อตั รำกำรรู้หนังสอื และยกระดับกำรรู้หนงั สือของประชำชน
1) สง่ เสริมกำรรู้ภำษำไทย ใหก้ ับประชำชนในรูปแบบตำ่ งๆ โดยเฉพำะประชำชนในเขต

พัฒนำ พิเศษเฉพำะกจิ จังหวดั ชำยแดนภำคใต้ ใหส้ ำมำรถฟงั พูด อำ่ น และเขียนภำษำไทย เพื่อประโยชนใ์ น
กำรใช้ ชีวติ ประจำวนั ได้

2) เรง่ จัดกำรศกึ ษำเพอ่ื เพ่ิมอตั รำกำรรู้หนังสือ และคงสภำพกำรร้หู นงั สือ ใหป้ ระชำชน
สำมำรถ อ่ำนออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น โดยมกี ำรวัดระดบั กำรรู้หนงั สือ กำรใช้สอ่ื กระบวนกำร และ
กิจกรรมพฒั นำ ทกั ษะในรปู แบบตำ่ งๆ ท่เี หมำะสม และสอดคลอ้ งกบั สภำพพ้นื ทแี่ ละกลมุ่ เป้ำหมำย

3) ยกระดับกำรรหู้ นงั สอื ของประชำชน โดยจัดกิจกรรมพฒั นำทักษะกำรรหู้ นงั สือในรปู แบบ
ตำ่ งๆ รวมท้ังพฒั นำใหป้ ระชำชนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพือ่ เปน็ เครอื่ งมอื ในกำรเรยี นรู้ตลอดชวี ติ
ของ ประชำชน

4. ยุทธศำสตรด์ ้ำนกำรสรำ้ งโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสงั คม
4.1 เพมิ่ โอกำสทำงกำรศึกษำใหก้ ับประชำกรวัยเรยี นทอี่ ยูน่ อกระบบกำรศกึ ษำ
1) เร่งดำเนินกำรหำตวั ตนของประชำกรวยั เรยี นทอี่ ยนู่ อกระบบกำรศกึ ษำ ให้กลบั

เขำ้ สู่ระบบ กำรศกึ ษำ โดยใชก้ ลวิธี “เคำะประตูบำ้ น รกุ ถึงท่ี ลยุ ถึงถน่ิ ” โดยประสำนกับสำนักงำนศกึ ษำธิกำร
จังหวดั เพอื่ ดำเนินกำรตรวจสอบขอ้ มลู ทะเบยี นรำษฎรเ์ ทียบกบั ข้อมลู กำรลงทะเบยี นเรยี นของทุกหนว่ ยงำน
ค้นหำผ้ทู ี่ไมไ่ ด้ อยใู่ นระบบกำรศึกษำเปน็ รำยบคุ คล และรวบรวมจัดทำเปน็ ฐำนขอ้ มลู และลงพ้ืนที่ตดิ ตำมหำ
ตัวตนของ กลุ่มเป้ำหมำย หำสำเหตขุ องกำรไม่เข้ำเรียน และสอบถำมควำมต้องกำรในกำรศกึ ษำตอ่ พรอ้ มทง้ั
จำแนกขอ้ มูล ตำมประเภทของสำเหตุ และประเภทควำมต้องกำรในกำรศึกษำต่อ และส่งต่อกลุ่มเป้ำหมำย
เพ่อื ใหร้ ับกำรศกึ ษำ ตอ่ ตำมควำมตอ้ งกำรของกลมุ่ เปำ้ หมำยไดอ้ ย่ำงมปี ระสิทธภิ ำพ

2) ตดิ ตำมผลของกลุ่มเป้ำหมำยประชำกรวัยเรียนท่ีอยู่นอกระบบกำรศึกษำท่ไี ดร้ ับ
กำรจัดหำ ที่เรยี น และทัง้ จดั ทำฐำนข้อมูลผสู้ ำเรจ็ กำรศกึ ษำของกลุม่ เปำ้ หมำย รวมท้งั พฒั นำระบบเพอ่ื กำร
ตดิ ตำม กลุ่มเปำ้ หมำยทีไ่ ดร้ ับกำรชว่ ยเหลอื ให้กลับเขำ้ สู่ระบบกำรศกึ ษำแบบครบวงจร โดยติดตำมตัง้ แต่กำร
เข้ำศึกษำตอ่ จนจบกำรศึกษำ

4.2 พฒั นำรปู แบบกำรจัดกำรศกึ ษำทำงไกล ใหม้ คี วำมทนั สมัย มีหลักสตู รและสำระกำร
เรียนรู้ ทห่ี ลำกหลำย และสถำนศึกษำ กศน. สำมำรถนำไปใช้ในกำรจัดกำรเรยี นรู้ใหก้ บั กลุ่มเปำ้ หมำยได้อย่ำง
เหมำะสม

4.3 ยกระดบั กำรศึกษำใหก้ บั กลุ่มเปำ้ หมำยทหำรกองประจำกำร รวมทัง้ กลมุ่ เปำ้ หมำย
พิเศษอน่ื ๆ เช่น ผู้ต้องขงั คนพิกำร เด็กออกกลำงคัน ใหจ้ บกำรศึกษำนอกระบบระดบั กำรศึกษำขัน้ พ้นื ฐำน
สำมำรถนำ ควำมรู้ทไ่ี ด้รบั ไปพัฒนำตนเองไดอ้ ยำ่ งต่อเนือ่ ง

4.4 ส่งเสรมิ และสนบั สนนุ ให้เกดิ ตน้ แบบเมอื งแหง่ กำรเรียนรู้เพ่อื สง่ เสรมิ กำรเรียนรอู้ ย่ำง
ตอ่ เนอ่ื ง ให้กับประชำชนในชมุ ชน โดยกำหนดพ้นื ท่นี ำรอ่ งทีผ่ ำ่ นมำตรฐำนเทยี บวดั (Benchmark) ของ
สำนกั งำน กศน.

แผนปฏบิ ตั กิ ารประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 กศน.อาเภอปะคา จงั หวดั บรุ รี ัมย์

38

4.5 พฒั นำหลกั สตู รกำรจดั กำรศกึ ษำอำชพี ระยะส้ัน ใหม้ คี วำมหลำกหลำย ทนั สมัย
เหมำะสมกบั บรบิ ทของพ้ืนท่ี และตอบสนองควำมตอ้ งกำรของประชำชนผรู้ ับบริกำร

4.6 ขบั เคลอื่ นกำรดำเนนิ งำนภำยใตแ้ ผนพัฒนำกำรศกึ ษำระดับภำค
1) สรำ้ งควำมรคู้ วำมเข้ำใจใหก้ ับบุคลำกรของสำนกั งำน กศน. เกี่ยวกบั กำร

ดำเนินงำนภำยใต้ แผนพฒั นำกำรศึกษำระดบั ภำค เพอ่ื รว่ มขบั เคลอ่ื นยุทธศำสตรก์ ำรพฒั นำภำค
2) เร่งจดั ทำยทุ ธศำสตรแ์ ละแผนพัฒนำกำรศกึ ษำระดบั ภำค ของสำนกั งำน กศน.

ใหส้ อดคลอ้ ง กับแผนพฒั นำกำรศกึ ษำระดบั ภำค
5. ยทุ ธศำสตรด์ ้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวติ ทเี่ ปน็ มิตรตอ่ ส่งิ แวดลอ้ ม
5.1 สง่ เสรมิ ใหม้ กี ำรให้ควำมรู้กบั ประชำชนเกี่ยวกบั กำรป้องกนั ผลกระทบและปรับตวั ตอ่

กำร เปลยี่ นแปลงสภำพภูมิอำกำศและภัยพิบัติธรรมชำติ
5.2 สรำ้ งควำมตระหนักถงึ ควำมสำคญั ของกำรสรำ้ งสงั คมสีเขยี ว สง่ เสรมิ ควำมรใู้ ห้กบั

ประชำชน เกี่ยวกบั กำรคดั แยก กำรแปรรูป และกำรกำจัดขยะ รวมท้ังกำรจดั กำรมลพษิ ในชมุ ชน
5.3 ส่งเสรมิ ใหห้ นว่ ยงำนและสถำนศึกษำใชพ้ ลังงำนทเ่ี ปน็ มติ รกบั สิ่งแวดลอ้ ม รวมทั้งลด

กำรใช้ ทรัพยำกรทสี่ ง่ ผลกระทบต่อสง่ิ แวดล้อม เชน่ รณรงค์เรือ่ งกำรลดกำรใช้ถงุ พลำสติก กำรประหยดั ไฟฟำ้
เปน็ ต้น

6. ยุทธศำสตรด์ ำ้ นกำรปรับสมดุลและพฒั นำระบบกำรบรหิ ำรจดั กำรภำครฐั
6.1 พฒั นำและปรบั ระบบวธิ กี ำรปฏบิ ัตริ ำชกำรใหท้ นั สมัย มีควำมโปร่งใส ปลอดกำร

ทุจรติ และ ประพฤตมิ ิชอบ บรหิ ำรจดั กำรบนขอ้ มูลและหลกั ฐำนเชงิ ประจักษ์ มุ่งผลสมั ฤทธ์ิมีควำมโปรง่ ใส นำ
นวัตกรรม และเทคโนโลยรี ะบบกำรท ำงำนท่เี ป็นดิจิทลั มำใช้ในกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ

6.2 พัฒนำระบบฐำนขอ้ มลู สำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำเพอื่ กำรบริหำรจดั กำรอยำ่ งเปน็
ระบบ และ เชอื่ มโยงกับระบบฐำนขอ้ มูลกลำงของกระทรวงศกึ ษำธกิ ำร เพอ่ื กำรบริหำรจดั กำรและบรู ณำกำร

ขอ้ มลู ของ ประชำชนอยำ่ งเปน็ ระบบ
6.3 สง่ เสริมกำรพฒั นำบคุ ลำกรทุกระดบั อยำ่ งตอ่ เนอ่ื ง ให้มคี วำมรแู้ ละทกั ษะตำม

มำตรฐำน ตำแหน่ง ให้ตรงกับสำยงำน ควำมชำนำญ และควำมต้องกำรของบุคลำกร

ภำรกิจตอ่ เนอื่ ง

1. ดำ้ นกำรจัดกำรศกึ ษำและกำรเรียนรู้
1.1 กำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำข้นั พื้นฐำน
1) สนบั สนุนกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบตงั้ แต่ปฐมวยั จนจบกำรศึกษำขน้ั พ้นื ฐำน

โดยดำเนนิ กำร ใหผ้ ู้เรยี นไดร้ บั กำรสนับสนนุ ค่ำจัดซอื้ หนังสือเรยี น คำ่ จดั กจิ กรรมพัฒนำคณุ ภำพผเู้ รยี น และค่ำ
จดั กำรเรยี น กำรสอนอยำ่ งทว่ั ถึงและเพยี งพอ เพอื่ เพิม่ โอกำสในกำรเข้ำถึงบรกิ ำรทำงกำรศกึ ษำทม่ี คี ุณภำพโดย
ไมเ่ สยี คำ่ ใชจ้ ำ่ ย

2) จดั กำรศกึ ษำนอกระบบระดับกำรศกึ ษำขน้ั พืน้ ฐำนใหก้ บั กลุม่ เปำ้ หมำยผ้ดู อ้ ย
พลำด และขำดโอกำส ทำงกำรศึกษำ ท้ังระบบกำรใหบ้ รกิ ำร ระบบกำรเรยี นกำรสอน ระบบกำรวัดและ
ประเมินผลกำรเรยี น ผำ่ นกำรเรียน แบบเรยี นรู้ดว้ ยตนเอง กำรพบกลุ่ม กำรเรยี นแบบชน้ั เรยี น และกำรจดั
กำรศกึ ษำทำงไกล

แผนปฏบิ ตั กิ ารประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 กศน.อาเภอปะคา จงั หวดั บรุ รี มั ย์

39

3) จัดใหม้ กี ำรประเมินเพือ่ เทียบระดับกำรศกึ ษำ และกำรเทียบโอนควำมรูแ้ ละ
ประสบกำรณ์ ทมี่ คี วำมโปรง่ ใส ยุตธิ รรม ตรวจสอบได้ มีมำตรฐำนตำมทกี่ ำหนด และสำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำร ของกลุ่มเปำ้ หมำยได้อยำ่ งมีประสิทธภิ ำพ

4) จดั ให้มกี ิจกรรมพฒั นำคณุ ภำพผเู้ รยี นท่ีมคี ุณภำพทผ่ี ้เู รยี นตอ้ งเรียนร้แู ละเขำ้ รว่ ม
ปฏบิ ัติ กิจกรรม เพอ่ื เปน็ สว่ นหน่งึ ของกำรจบหลักสตู ร อำทิ กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมสำมคั คี กิจกรรมเกย่ี วกบั
กำรปอ้ งกนั และแกไ้ ขปัญหำยำเสพติด กำรบำเพญ็ สำธำรณประโยชนอ์ ยำ่ งต่อเน่อื ง กำรสง่ เสริมกำรปกครอง
ในระบอบประชำธิปไตยอนั มีพระมหำกษัตรยิ ท์ รงเปน็ ประมขุ กจิ กรรมลกู เสือ เนตรนำรี และยุวกำชำด
กจิ กรรม จิตอำสำ และกำรจดั ตงั้ ชมรม/ชุมนุม พร้อมทัง้ เปดิ โอกำสให้ผเู้ รยี นนำกิจกรรมกำรบำเพญ็ ประโยชน์
อ่นื ๆ นอกหลักสตู ร มำใชเ้ พม่ิ ช่วั โมงกจิ กรรมใหผ้ เู้ รียนจบตำมหลักสตู รได้

1.2 กำรสง่ เสริมกำรรหู้ นังสอื
1) พัฒนำระบบฐำนข้อมูลผไู้ มร่ ้หู นงั สอื ให้มีควำมครบถว้ น ถกู ต้อง ทันสมัยและเป็น

ระบบเดยี วกนั ทง้ั สว่ นกลำงและสว่ นภูมภิ ำค
2) พัฒนำหลกั สูตร สอื่ แบบเรยี น เครื่องมอื วดั ผลและเครอื่ งมอื กำรดำเนนิ งำนกำร

ส่งเสริมกำรรหู้ นงั สอื ท่ีสอดคลอ้ งกบั สภำพแต่ละกลุม่ เปำ้ หมำย
3) พฒั นำครู กศน. และภำคีเครือขำ่ ยทีร่ ว่ มจดั กำรศกึ ษำ ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ

และทักษะกำรจัดกระบวนกำรเรียนรูใ้ หก้ ับผไู้ ม่ร้หู นงั สอื อยำ่ งมปี ระสิทธภิ ำพ และอำจจดั ใหม้ อี ำสำสมัคร
ส่งเสริมกำรรู้หนังสือในพืน้ ทที่ ม่ี คี วำมต้องกำรจำเปน็ เป็นพเิ ศษ

4) สง่ เสริม สนับสนนุ ใหส้ ถำนศึกษำจัดกิจกรรมส่งเสรมิ กำรร้หู นงั สือ กำรคงสภำพ
กำรรู้หนังสอื กำรพฒั นำทักษะกำรร้หู นงั สือให้กับประชำชนเพือ่ เปน็ เครื่องมอื ในกำรศึกษำและเรยี นรอู้ ยำ่ ง
ต่อเนอื่ งตลอดชวี ิตของประชำชน

1.3 กำรศกึ ษำตอ่ เนอ่ื ง
1) จัดกำรศึกษำอำชีพเพื่อกำรมีงำนท ำอย่ำงย่ังยืน โดยให้ควำมสำคัญกับกำรจัด

กำรศึกษำอำชีพ เพื่อกำรมีงำนทำในกลุ่มอำชีพเกษตรกรรม อุตสำหกรรม พำณิชยกรรม คหกรรม และอำชพี
เฉพำะทำง หรือกำรบริกำร รวมถึงกำรเน้นอำชีพช่ำงพ้ืนฐำน ที่สอดคล้องกับศักยภำพของผู้เรียน ควำม
ต้องกำรและ ศักยภำพของแต่ละพ้นื ท่ี ตลอดจนสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับศูนย์ฝึกอำชีพชุมชน โดยจัดให้มีหน่ึง
อำชพี เด่นตอ่ หนง่ึ ศูนยฝ์ กึ อำชีพ รวมทั้งให้มกี ำรกำกับ ตดิ ตำม และรำยงำนผลกำรจัดกำรศกึ ษำอำชพี เพ่ือกำร
มงี ำนทำอย่ำง เป็นระบบและตอ่ เน่ือง

2) จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำทักษะชีวิตให้กับทุกกลุ่มเป้ำหมำย โดยเฉพำะคนพิกำร
ผู้สูงอำยุ ท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรจำเป็นของแต่ละบุคคล และมุ่งเน้นให้ทุกกลุ่มเป้ำหมำยมีทักษะกำร
ดำรงชีวติ ตลอดจนสำมำรถประกอบอำชีพพ่งึ พำตนเองได้ มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจดั กำรชีวิตของ
ตนเอง ให้อย่ใู นสังคมไดอ้ ยำ่ งมีควำมสุข สำมำรถเผชิญสถำนกำรณ์ตำ่ ง ๆ ทเ่ี กดิ ข้ึนในชวี ิตประจำ วนั ไดอ้ ยำ่ งมี
ประสิทธภิ ำพ และเตรยี มพรอ้ มสำหรับกำรปรบั ตัวใหท้ ันตอ่ กำรเปลีย่ นแปลงของข่ำวสำรข้อมูลและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ในอนำคต โดยจัดกิจกรรมที่มีเนื้อหำสำคัญต่ำงๆ เช่น สุขภำพกำยและจิต กำรป้องกันภัยยำเสพติด
เพศศกึ ษำ คุณธรรมและค่ำนยิ มทพี่ ึงประสงค์ควำมปลอดภยั ในชีวติ และทรพั ยส์ ิน ผำ่ นกำรศึกษำรปู แบบตำ่ ง ๆ
อำทิ ค่ำยพฒั นำทกั ษะชวี ติ กำรจดั ต้งั ชมรม/ชุมนุม กำรส่งเสริมควำมสำมำรถพิเศษต่ำง ๆ

3) จัดกำรศกึ ษำเพอื่ พฒั นำสังคมและชุมชน โดยใช้หลักสตู รและกำรจัดกระบวนกำร
เรียนรู้ แบบบูรณำกำรในรูปแบบของกำรฝึกอบรม กำรประชุม สัมมนำ กำรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรจัด
กิจกรรม จิตอำสำ กำรสร้ำงชุมชนนักปฏิบัติ และรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีเหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย และบริบทของ
ชุมชน แตล่ ะพ้ืนที่ เคำรพควำมคดิ ของผู้อื่น ยอมรับควำมแตกตำ่ งและหลำกหลำยทำงควำมคิดและอุดมกำรณ์

แผนปฏบิ ตั กิ ารประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 กศน.อาเภอปะคา จงั หวดั บรุ รี ัมย์

40

รวมทั้ง สังคมพหุวัฒนธรรม โดยจัดกระบวนกำรให้บุคคลรวมกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สร้ำง
กระบวนกำรจิต สำธำรณะ กำรสร้ำงจิตสำนึกควำมเป็นประชำธิปไตย กำรเคำรพในสิทธิ และรับผิดชอบต่อ
หน้ำท่ีควำมเป็น พลเมืองดี กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กำรบำเพ็ญประโยชน์ในชมุ ชน กำรบรหิ ำรจดั กำร
นำ้ กำรรบั มือกับสำ ธำรณภยั กำรอนุรกั ษพ์ ลงั งำนทรพั ยำกรธรรมชำตแิ ละสง่ิ แวดล้อม ชว่ ยเหลือซง่ึ กนั และกัน
ในกำรพัฒนำสงั คม และชมุ ชนอยำ่ งย่งั ยนื

4) กำรจดั กิจกรรมกำรเรยี นรตู้ ำมหลักปรชั ญำเศรษฐกิจพอเพยี งผ่ำนกระบวนกำร
เรยี นรูต้ ลอดชีวิต ในรูปแบบตำ่ งๆ ให้กับประชำชน เพ่อื เสรมิ สร้ำงภมู คิ มุ้ กัน สำมำรถยืนหยัดอยู่ไดอ้ ยำ่ งม่นั คง
และมกี ำรบริหำร จดั กำรควำมเส่ยี งอยำ่ งเหมำะสม ตำมทศิ ทำงกำรพัฒนำประเทศสคู่ วำมสมดุลและยง่ั ยนื

1.4 กำรศกึ ษำตำมอธั ยำศัย
1) ส่งเสรมิ ให้มีกำรพัฒนำแหลง่ กำรเรียนร้ใู นระดับตำบล เพอื่ กำรถำ่ ยทอดองค์

ควำมรู้ และจัดกจิ กรรม เพอ่ื เผยแพรอ่ งค์ควำมรู้ในชุมชนได้อยำ่ งท่วั ถึง
2) จดั กิจกรรมส่งเสรมิ กำรเรยี นรูเ้ พอ่ื ปลกู ฝงั นิสัยรกั กำรอำ่ น และพฒั นำ

ควำมสำมำรถในกำรอำ่ น และศักยภำพกำรเรยี นรขู้ องประชำชนทุกกลมุ่ เป้ำหมำย
3) ส่งเสริมให้มีกำรสร้ำงบรรยำกำศ และสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำรอ่ำนให้เกิดข้ึนใน

สังคมไทย โดยสนับสนุนกำรพัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่ำงกว้ำงขวำงและทั่วถึง เช่น พัฒนำห้องสมุด
ประชำชน ทุกแห่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชวี ิตของชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนอำสำสมัครส่งเสริมกำรอ่ำน
กำรสร้ำงเครือข่ำย ส่งเสริมกำรอ่ำน จัดหน่วยบริกำรเคล่ือนท่ีพร้อมอุปกรณ์เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน
และกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย ให้บริกำรกับประชำชนในพื้นที่ต่ำงๆ อย่ำงท่ัวถึง สม่ำเสมอ รวมท้ังเสริมสร้ำง
ควำมพร้อมในด้ำนส่ืออุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนกำรอ่ำน และกำรจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมกำรอ่ำนอย่ำง
หลำกหลำย

4) จัดสร้ำงและพัฒนำศูนย์วิทยำศำสตร์เพ่ือกำรศึกษำ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ตลอดชีวิต ของประชำชน และเป็นแหล่งท่องเท่ียวประจำท้องถิ่น โดยจัดทำและพัฒนำ
นทิ รรศกำร สื่อและกิจกรรม กำรศกึ ษำท่ีเนน้ กำรเสรมิ สร้ำงควำมร้แู ละสรำ้ งแรงบนั ดำลใจ สอดแทรกวธิ ีกำรคิด
และปลูกฝงั เจตคติ ทำงวิทยำศำสตร์ ผำ่ นกำรฝกึ ทกั ษะกระบวนกำรที่บูรณำกำรควำมร้ดู ้ำนวทิ ยำศำสตร์ ควบคู่
กับเทคโนโลยี วิศวกรรมศำสตร์ และคณิตศำสตร์ รวมทั้งสอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
บริบทของของชุมชน และประเทศ รวมทั้งกำรเปลี่ยนแปลงระดับภูมิภำคและระดับโลก เพื่อให้ประชำชนมี
ควำมรู้และควำมสำมำรถ ในกำรคิดเชิงวิเครำะห์ มีทักษะท่ีจำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 มีควำมสำมำรถในกำร
ปรับตัวรองรับผลกระทบ จำกกำรเปล่ียนแปลงในอนำคตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และสำมำรถนำควำมรู้และ
ทักษะไปประยุกต์ใช้ในกำร ดำเนินชีวิต กำรพัฒนำอำชีพ กำรรักษำสิ่งแวดล้อม กำรบรรเทำและป้องกันภัย
พบิ ัตทิ ำงธรรมชำติ

1.5 พฒั นำ กศน. ตำบล สู่ “กศน.ตำบล 4G”
1) พัฒนำครู กศน. และบุคลำกรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัดกิจกรรมกำรศึกษำและกำร

เรียนรู้ : Good Teacher ให้เป็นตัวกลำงในกำรเชื่อมโยงควำมรู้กับผู้รับบริกำร มีควำมเป็น “ครูมืออำชีพ” มี
จิตบริกำร มีควำม รอบรู้และทันต่อกำรเปลยี่ นแปลงของสงั คม เป็นผู้จัดกิจกรรมกำรเรยี นรู้และบริหำรจัดกำร
ควำมรทู้ ีด่ ี รวมทัง้ เป็นผู้ปฏบิ ัติงำนอย่ำงมคี วำมสขุ

2) พัฒนำ กศน.ตำบล ให้มีบรรยำกำศและสภำพแวดล้อมเอ้ือต่อกำรเรียนรู้อย่ำง
ต่อเน่ือง : Good Place Best Check-In มีควำมพรอ้ มในกำรให้บริกำรกิจกรรมกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ เป็น
แหล่งข้อมูลสำธำรณะที่ ง่ำยต่อกำรเข้ำถึง และสะดวกต่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงสร้ำงสรรค์ มีส่ิงอำนวย
ควำมสะดวก ดงึ ดูดควำมสนใจ และมคี วำมปลอดภัยสำหรบั ผ้รู บั บรกิ ำร

แผนปฏบิ ัตกิ ารประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 กศน.อาเภอปะคา จงั หวดั บรุ รี ัมย์

41

3) ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ภำยใน กศน. ตำบล : Good Activities ให้มี
ควำมหลำกหลำย น่ำสนใจ ตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน เพ่ือพัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้ของประชำชน
รวมทัง้ เปิดโอกำส ให้ชุมชนเข้ำมำจัดกจิ กรรมเพ่ือเชอ่ื มโยงควำมสมั พนั ธข์ องคนในชุมชน

4) เสริมสร้ำงควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำย : Good Partnership ท้ังภำครัฐ
ภำคเอกชน และ องค์กรปกครองสว่ นท้องถ่ิน รวมทั้งส่งเสรมิ และสนับสนุนกำรมีส่วนรว่ มของชุมชน เพ่ือสรำ้ ง
ควำมเข้ำใจ และให้ เกิดควำมร่วมมือในกำรส่งเสริม สนับสนุน และจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้กับ
ประชำชนอย่ำงมีคณุ ภำพ

1.6 ประสำนควำมร่วมมือหน่วยงำน องคก์ ร หรือภำคสว่ นตำ่ งๆ ทมี่ ีแหลง่ เรยี นรูอ้ น่ื ๆ เช่น
พิพิธภัณฑ์ ศูนย์เรียนรู้ แหล่งโบรำณคดี ห้องสมุด เพ่ือส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัยให้มีรูปแบบที่
หลำกหลำย และตอบสนองควำมตอ้ งกำรของประชำชน

2. ด้ำนหลักสูตร ส่ือ รูปแบบกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล งำนบริกำรทำง
วิชำกำร และกำรประกันคณุ ภำพกำรศกึ ษำ

2.1 ส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตร รูปแบบกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้และกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริม กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยท่ีหลำกหลำย ทันสมัย รวมทั้งหลักสูตรท้องถิ่นที่
สอดคลอ้ งกบั สภำพบรบิ ทของพื้นท่ี และควำมตอ้ งกำรของกลุ่มเป้ำหมำยและชมุ ชน

2.2 สง่ เสรมิ กำรพฒั นำส่ือแบบเรียน ส่ืออเิ ลก็ ทรอนิกส์และสอ่ื อนื่ ๆ ทีเ่ อื้อต่อกำรเรยี นรขู้ อง
ผู้เรยี น กลมุ่ เป้ำหมำยทว่ั ไปและกลุ่มเปำ้ หมำยพิเศษ

2.3 พฒั นำรปู แบบกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลให้มคี วำมทนั สมยั ด้วยระบบห้องเรยี นและกำร
ควบคมุ กำรสอบออนไลน์

2.4 พัฒนำระบบกำรประเมินเพื่อเทียบระดับกำรศึกษำ และกำรเทียบโอนควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ ให้มีคุณภำพ มำตรฐำน และสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงมี
ประสทิ ธภิ ำพ

2.5 พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำนอกระบบทุกหลักสูตร โดยเฉพำะ
หลักสูตร ในระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนให้ได้มำตรฐำน โดยกำรน ำแบบทดสอบกลำง และระบบกำรสอบ
อิเลก็ ทรอนกิ ส์ (e-Exam) มำใชอ้ ยำ่ งมปี ระสิทธิภำพ

2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำวิจัย พัฒนำหลักสูตร รูปแบบกำรจัดกระบวนกำร
เรียนรู้ กำรวดั และประเมนิ ผล และเผยแพร่รปู แบบกำรจัด ส่งเสรมิ และสนับสนุนกำรจดั กำรศกึ ษำนอกระบบ
และกำรศึกษำ ตำมอัธยำศัย เพื่อให้มีกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงกว้ำงขวำงและมีกำรพัฒนำให้เหมำะสมกับ
บริบทอยำ่ งตอ่ เนอื่ ง

2.7 พัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำให้ได้มำตรฐำน เพื่อพร้อมรับกำร
ประเมิน คุณภำพภำยนอก โดยพัฒนำบุคลำกรใหม้ ีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ตระหนักถึงควำมสำคัญของระบบกำร
ประกัน คุณภำพ และสำมำรถดำเนินกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำได้อย่ำงต่อเน่ืองโดยใช้กำร
ประเมิน ภำยในด้วยตนเอง และจัดให้มีระบบสถำนศึกษำพ่ีเล้ียงเข้ำไปสนับสนุนอย่ำงใกล้ชิด สำหรับ
สถำนศึกษำท่ียังไม่ได้ เข้ำรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ให้พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้ได้คุณภำพ
ตำมมำตรฐำนที่
กำหนด

3. ดำ้ นเทคโนโลยีเพ่อื กำรศกึ ษำ
3.1 ผลิตและพัฒนำรำยกำรวิทยุและรำยกำรโทรทัศน์เพื่อกำรศึกษำให้เช่ือมโยงและ

ตอบสนองต่อ กำรจัดกิจกรรมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยของสถำนศึกษำ เพ่ือกระจำย

แผนปฏบิ ัตกิ ารประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 กศน.อาเภอปะคา จงั หวดั บรุ รี ัมย์

42

โอกำส ทำงกำรศึกษำสำหรับกลุ่มเป้ำหมำยต่ำงๆ ให้มีทำงเลือกในกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยและมีคุณภำพ
สำมำรถพัฒนำ ตนเองให้รู้เท่ำทันส่ือและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรสื่อสำร เช่น รำยกำรพัฒนำอำชีพเพ่ือ
กำรมีงำนท ำ รำยกำรติวเข้มเติมเต็มควำมรู้ ฯลฯ เผยแพร่ทำงสถำนีวิทยุศึกษำ สถำนีวิทยุโทรทัศน์เพ่ือ
กำรศกึ ษำ กระทรวงศกึ ษำธกิ ำร (ETV) และทำงอินเทอรเ์ น็ต

3.2 พัฒนำกำรเผยแพร่กำรจัดกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศยั ผำ่ นระบบ
เทคโนโลยดี จิ ิทลั และชอ่ งทำงออนไลนต์ ำ่ งๆ เช่น Youtube Facebook หรอื Application อื่นๆ เพ่ือสง่ เสริม
ให้ครู กศน. นำเทคโนโลยดี ิจิทัลมำใชใ้ นกำรสร้ำงกระบวนกำรเรยี นรูด้ ้วยตนเอง (Do It Yourself : DIY)

3.3 พัฒนำสถำนีวิทยุศึกษำและสถำนีโทรทัศน์เพื่อกำรศึกษำ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ผลิต และกำรออกอำกำศใหก้ ลมุ่ เป้ำหมำยสำมำรถใชเ้ ปน็ ชอ่ งทำงกำรเรียนรูท้ ่ีมีคุณภำพได้อย่ำงต่อเนอื่ งตลอด
ชีวิต โดยขยำยเครือข่ำยกำรรับฟังให้สำมำรถรับฟังได้ทุกที่ ทุกเวลำ ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ และเพิ่ม
ช่องทำง ให้สำมำรถรับชมรำยกำรโทรทัศน์ได้ทั้งระบบ Ku -Band C -Band Digital TVและทำงอินเทอร์เน็ต
พร้อมท่ีจะรองรับ กำรพัฒนำเป็นสถำนีวิทยโุ ทรทศั น์เพือ่ กำรศึกษำสำธำรณะ (Free ETV)

3.4 พัฒนำระบบกำรให้บริกำรสื่อเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำให้ได้หลำยช่องทำงท้ังทำง
อินเทอร์เน็ต และรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น Application บนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี และ Tablet, DVD, CD, VCD และ
MP3 เปน็ ต้น เพ่ือให้กล่มุ เป้ำหมำยสำมำรถเลือกใชบ้ รกิ ำรเพอ่ื เข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำและกำรเรยี นรไู้ ดต้ ำม
ควำมตอ้ งกำร

3.5 สำรวจ วิจัย ติดตำมประเมินผลด้ำนกำรใช้สื่อเทคโนโลยีเพอ่ื กำรศึกษำอย่ำงต่อเนอื่ ง
และนำผล มำใช้ในกำรพัฒนำงำนให้มีควำมถูกต้อง ทันสมัยและสำมำรถส่งเสริมกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
ตลอดชวี ติ ของประชำชนไดอ้ ย่ำงแทจ้ ริง

4. ด้ำนโครงกำรอันเนอ่ื งมำจำกพระรำชดำริ หรอื โครงกำรอนั เกีย่ วเน่อื งจำกรำชวงศ์
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรดำเนินงำนโครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชดำริ หรือ

โครงกำร อนั เกยี่ วเนอ่ื งจำกรำชวงศ์
4.2 จัดทำฐำนข้อมูลโครงกำรและกิจกรรมของ กศน. ที่สนองงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำก

พระรำชดำริ หรือโครงกำรอนั เก่ียวเนอ่ื งจำกรำชวงศ์ ที่สำมำรถนำไปใชใ้ นกำรวำงแผน กำรตดิ ตำมประเมินผล
และกำรพฒั นำงำนได้อย่ำงมปี ระสทิ ธภิ ำพ

4.3 ส่งเสริมกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรดำเนินงำนเพื่อสนับสนุนโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชดำริ เพ่ือใหเ้ กดิ ควำมเข้มแข็งในกำรจดั กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอธั ยำศยั

4.4 พัฒนำศูนย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำ “แม่ฟ้ำหลวง” ให้มีควำมพร้อมในกำรจัด
กำรศึกษำ นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศยั ตำมบทบำทหน้ำทีท่ ี่กำหนดไวอ้ ยำ่ งมปี ระสิทธภิ ำพ

4.5 จัดและส่งเสริมกำรเรียนร้ตู ลอดชีวิตให้สอดคล้องกับวถิ ชี ีวิตของประชำชนบนพืน้ ท่สี ูง
ถิน่ ทุรกันดำร และพืน้ ทช่ี ำยขอบ

5. ดำ้ นกำรศกึ ษำในจงั หวัดชำยแดนภำคใต้ พน้ื ทเี่ ขตเศรษฐกจิ พิเศษ และพื้นทบ่ี ริเวณชำยแดน
5.1 พฒั นำกำรจดั กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอธั ยำศยั ในจังหวัด ชำยแดน

ภำคใต้
1) จัดและพัฒนำหลักสูตร และกิจกรรมส่งเสริมกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ท่ี

ตอบสนองปัญหำ และควำมต้องกำรของกลุ่มเปำ้ หมำย รวมท้งั อตั ลกั ษณ์และควำมเป็นพหุวัฒนธรรมของพืน้ ที่
2) พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนอย่ำงเข้มข้นและ

ตอ่ เนื่อง เพื่อให้ผเู้ รียนสำมำรถนำควำมรู้ทไ่ี ดร้ บั ไปใช้ประโยชนไ์ ดจ้ ริง

แผนปฏบิ ตั กิ ารประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 กศน.อาเภอปะคา จงั หวดั บรุ รี ัมย์

43

3) ให้หน่วยงำนและสถำนศึกษำจัดให้มีมำตรกำรดูแลรักษำควำมปลอดภัยแก่
บคุ ลำกร และนกั ศกึ ษำ กศน. ตลอดจนผู้มำใชบ้ รกิ ำรอยำ่ งท่ัวถึง

5.2 พฒั นำกำรจัดกำรศึกษำแบบบูรณำกำรในเขตพฒั นำเศรษฐกิจพเิ ศษ
1) ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัดทำแผนกำรศึกษำตำม

ยุทธศำสตร์ และบรบิ ทของแตล่ ะจงั หวัดในเขตพฒั นำเศรษฐกิจพเิ ศษ
2) จัดทำหลักสูตรกำรศึกษำตำมบริบทของพื้นที่ โดยเน้นสำขำท่ีเป็นควำมต้องกำร

ของตลำด ใหเ้ กดิ กำรพฒั นำอำชพี ไดต้ รงตำมควำมตอ้ งกำรของ
5.3 จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง ของศูนย์ฝึกและพัฒนำอำชีพรำษฎรไทยบริเวณ

ชำยแดน (ศฝช.)
1) พัฒนำศนู ย์ฝกึ และพัฒนำอำชพี รำษฎรไทยบรเิ วณชำยแดนใหเ้ ป็นศูนย์ฝึกและ

สำธิต กำรประกอบอำชีพด้ำนเกษตรกรรม และศูนย์กำรเรียนรู้ต้นแบบกำรจัดกิจกรรมตำมแนวพระรำชดำริ
ปรัชญำ เศรษฐกจิ พอเพยี ง สำหรับประชำชนตำมแนวชำยแดน ด้วยวิธีกำรเรียนรทู้ ีห่ ลำกหลำย

2) มุ่งจัดและพัฒนำกำรศึกษำอำชีพโดยใช้วิธีกำรหลำกหลำย ใช้รูปแบบเชิงรุก
เพอื่ กำรเข้ำถงึ กลุ่มเป้ำหมำย เช่น กำรจดั มหกรรมอำชพี กำรประสำนควำมร่วมมอื กับเครือข่ำย กำรจดั อบรม
แกนนำด้ำนอำชีพ ที่เน้นเรื่องเกษตรธรรมชำติที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนชำยแดน ให้แก่ประชำชนตำม
แนวชำยแดน

6. ด้ำนบคุ ลำกร ระบบกำรบริหำรจัดกำร และกำรมีสว่ นรว่ มของทุกภำคสว่ น
6.1 กำรพัฒนำบุคลำกร
1) พัฒนำบุคลำกรทุกระดับ ทุกประเภทให้มีสมรรถนะสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งก่อน

และระหวำ่ ง กำรดำรงตำแหน่งเพ่ือให้มีเจตคติที่ดีในกำรปฏิบตั ิงำน สำมำรถปฏิบัติงำนและบริหำรจัดกำรกำร
ดำเนินงำน ของหน่วยงำนและสถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรในสังกัดพัฒนำ
ตนเอง เพือ่ เลอื่ นตำแหน่งหรือเลอ่ื นวิทยฐำนะ โดยเนน้ กำรประเมนิ วทิ ยฐำนะเชิงประจักษ์

2) พัฒนำศึกษำนิเทศก์ กศน. ให้มีสมรรถนะท่ีจำเป็นครบถ้วน มีควำมเป็นมืออำชีพ
สำมำรถ ปฏิบัติกำรนิเทศได้อย่ำงมีศักยภำพ เพื่อร่วมยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบและ
กำรศกึ ษำ ตำมอัธยำศัยในสถำนศึกษำ

3) พัฒนำหัวหน้ำ กศน. ตำบล/แขวง ให้มีสมรรถนะสูงขึ้น เพื่อกำรบริหำรจัดกำร
กศน. ตำบล/แขวง และกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทภำรกิจอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยเน้นกำรเป็นนักจัดกำร
ควำมรู้และผูอ้ ำนวย ควำมสะดวกในกำรเรยี นร้เู พ่อื ให้ผ้เู รียนเกดิ กำรเรยี นรทู้ ีม่ ปี ระสทิ ธิภำพอยำ่ งแท้จรงิ

4) พัฒนำ ครูกศน. และบุคลำกรที่เก่ียวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำให้สำมำรถ
จัดรูปแบบกำรเรียนรู้ ได้อย่ำงมีคุณภำพ โดยส่งเสริมให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดทำแผนกำรสอน กำร
จัดกระบวนกำรเรยี นรู้ กำรวดั และประเมนิ ผล และกำรวิจยั เบื้องต้น

5) พัฒนำศักยภำพบุคลำกร ท่ีรับผิดชอบกำรบริกำรกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ ให้มี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถและมีควำมเป็นมอื อำชพี ในกำรจดั บรกิ ำรสง่ เสรมิ กำรเรยี นรตู้ ลอดชีวิตของประชำชน

6) ส่งเสริมใหค้ ณะกรรมกำร กศน. ทกุ ระดับ และคณะกรรมกำรสถำนศกึ ษำ มสี ว่ น
รว่ มในกำรบริหำร กำรดำเนนิ งำนตำมบทบำทภำรกิจของ กศน. อยำ่ งมปี ระสิทธิภำพ

7) พัฒนำอำสำสมัคร กศน. ให้สำมำรถทำหน้ำที่สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำนอก
ระบบและกำรศึกษำ ตำมอัธยำศยั ไดอ้ ย่ำงมีประสทิ ธิภำพ

แผนปฏบิ ตั กิ ารประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 กศน.อาเภอปะคา จงั หวดั บรุ รี มั ย์

44

8) พัฒนำสมรรถนะและเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคลำกร รวมทั้งภำคี
เครือข่ำย ท้ังในและต่ำงประเทศในทุกระดับ โดยจัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้ำงสัมพันธภำพและเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำร ท ำงำนร่วมกันในรูปแบบท่ีหลำกหลำยอยำ่ งตอ่ เน่อื ง

6.2 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้นื ฐำนและอตั รำกำลงั
1) จดั ทำแผนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและดำเนนิ กำรปรับปรงุ สถำนท่ี และวสั ดุ

อุปกรณ์ ให้มคี วำมพร้อมในกำรจัดกำรศกึ ษำและกำรเรียนรู้
2) บริหำรอัตรำกำลังที่มีอยู่ ท้ังในส่วนที่เป็นข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร และ

ลกู จ้ำง ใหเ้ กิด ประสทิ ธภิ ำพสงู สดุ ในกำรปฏิบตั ิงำน
3) แสวงหำควำมร่วมมือจำกภำคีเครือข่ำยทุกภำคส่วนในกำรระดมทรัพยำกรเพื่อ

นำมำใช้ในกำร ปรับปรุงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนให้มีควำมพร้อมสำหรับดำเนินกิจกรรมกำรศึกษำนอกระบบและ
กำรศกึ ษำตำมอธั ยำศยั และกำรสง่ เสริมกำรเรียนรสู้ ำหรับประชำชน

6.3 กำรพฒั นำระบบบรหิ ำรจัดกำร
1) พัฒนำระบบฐำนข้อมูลให้มีควำมครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกันท่ัว

ประเทศอย่ำงเป็นระบบเพื่อให้หน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดสำมำรถนำไปใช้เป็นเคร่ืองมือสำคัญในกำร
บริหำรกำรวำงแผน กำรปฏิบัติงำน กำรติดตำมประเมินผล รวมทั้งจัดบริกำรกำรศึกษำนอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศยั อย่ำงมปี ระสิทธิภำพ

2) เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ โดยพัฒนำระบบกำรกำกับ
ควบคุม และเรง่ รดั กำรเบกิ จำ่ ยงบประมำณใหเ้ ปน็ ตำมเป้ำหมำยทก่ี ำหนดไว้

3) พัฒนำระบบฐำนข้อมูลรวมของนักศึกษำ กศน. ให้มีควำมครบถ้วน ถูกต้อง
ทันสมัยและเช่ือมโยงกันทั่วประเทศ สำมำรถสืบค้นและสอบทำนได้ทันควำมต้องกำรเพ่ือประโยชน์ในกำรจัด
กำรศกึ ษำใหก้ ับผเู้ รียนและกำรบริหำรจดั กำรอย่ำงมีประสทิ ธภิ ำพ

4) ส่งเสริมให้มีกำรจัดกำรควำมรู้ในหน่วยงำนและสถำนศึกษำทุกระดับ รวมทั้ง
กำรศึกษำวจิ ัยเพอื่ สำมำรถนำมำใช้ในกำรพัฒนำประสิทธภิ ำพกำรดำเนินงำนทส่ี อดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ประชำชนและชุมชนพร้อมท้งั พัฒนำขดี ควำมสำมำรถเชิงกำรแขง่ ขนั ของหนว่ ยงำนและสถำนศกึ ษำ

5) สร้ำงควำมร่วมมือของทุกภำคส่วนท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ ในกำรพัฒนำ
และสง่ เสรมิ กำรจัดกำรศกึ ษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย และกำรเรยี นรตู้ ลอดชวี ิต

6) ส่งเสริมกำรใช้ระบบสำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ (E-office) ในกำรบริหำรจัดกำร
เช่น ระบบกำรลำระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบกำรขอใช้รถรำชกำร ระบบกำรขอใชห้ ้องประชุม เป็น
ต้น

6.4 กำรกำกบั นิเทศ ติดตำม ประเมนิ และรำยงำนผล
1) สร้ำงกลไกกำรกำกับ นิเทศ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลกำรดำเนินงำน

กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยให้เชื่อมโยงกับหน่วยงำน สถำนศึกษำ และภำคีเครือข่ำยท้ัง
ระบบ

2) ให้หน่วยงำนและสถำนศึกษำท่ีเก่ียวข้องทุกระดับ พัฒนำระบบกลไกกำรกำกับ
ติดตำมและรำยงำนผลกำรนำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ ให้สำมำรถตอบสนองกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยในแตล่ ะ
เรือ่ งไดอ้ ย่ำงมปี ระสิทธิภำพ

3) ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร และสื่ออื่น ๆ ที่เหมำะสม
เพอื่ กำรกำกบั นิเทศ ติดตำม ประเมนิ ผล และรำยงำนผลอยำ่ งมีประสทิ ธภิ ำพ

แผนปฏบิ ตั กิ ารประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 กศน.อาเภอปะคา จงั หวดั บรุ รี มั ย์

45

4) พัฒนำกลไกกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำรประจำปีของหน่วยงำน สถำนศึกษำ เพื่อกำรรำยงำนผลตำมตัวช้ีวัดในคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ประจำปีของสำนักงำน กศน. ใหด้ ำเนนิ ไปอย่ำงมปี ระสทิ ธภิ ำพ เปน็ ไปตำมเกณฑ์ วธิ ีกำร และระยะเวลำที่
กำหนด

5) ให้มีกำรเชื่อมโยงระบบกำรนิเทศในทุกระดับ ท้ังหน่วยงำนภำยในและภำยนอก
องค์กร ต้ังแต่ส่วนกลำง ภูมิภำค กลุ่มจังหวัด จังหวัด อำเภอ/เขต และตำบล/แขวง เพื่อควำมเป็นเอกภำพใน
กำรใช้ข้อมูลและกำรพัฒนำงำนกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศยั
บทบำทและหนำ้ ท่ีของสถำนศึกษำ

1. จัดกำรศกึ ษำนอกระบบและกำรศกึ ษำตำมอธั ยำศยั
2. สง่ เสรมิ สนบั สนุนและประสำนงำนภำคเี ครอื ข่ำย เพอ่ื กำรจดั กำรศกึ ษำนอกระบบและกำรศกึ ษำ

ตำมอัธยำศยั
3. พฒั นำคณุ ภำพหลกั สตู ร สอื่ กระบวนกำรเรยี นรู้และมำตรฐำนกำรศึกษำนอกระบบ
4. จัด ส่งเสริม สนบั สนนุ และประสำนงำนกำรจัดกำรศกึ ษำตำมโครงกำรอันเนอ่ื งมำจำกพระรำชดำรใิ น

พื้นที่
5. จดั ส่งเสริม สนบั สนนุ พัฒนำแหลง่ เรยี นรู้และภมู ปิ ญั ญำท้องถิ่น
6. พัฒนำครูและบคุ ลำกรทำงกำรศึกษำนอกระบบและกำรศกึ ษำตำมอธั ยำศยั
7. ดำเนนิ กำรประกันคณุ ภำพภำยใน ใหส้ อดคลอ้ งกบั ระบบหลักเกณฑแ์ ละวิธกี ำรทก่ี ำหนด
8. กำกับ ดแู ล ตรวจสอบ นิเทศภำยใน ตดิ ตำมประเมนิ ผลและรวบรวมรำยงำนผลกำรดำเนินงำน

กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศยั

แผนปฏบิ ัตกิ ารประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 กศน.อาเภอปะคา จงั หวดั บรุ รี มั ย์

ส่วนที่ 3

ทศิ ทำงกำรดำเนนิ งำนของ กศน.อำเภอ

ทศิ ทำงกำรดำเนนิ งำนของ กศน.อำเภอปะคำ

กำรวิเครำะห์ SWOT ของสถำนศึกษำ
กำรวิเครำะหอ์ งค์กร ศูนยก์ ำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอธั ยำศยั อำเภอปะคำ ภำยใตป้ จั จยั
ตำมสภำพแวดลอ้ มภำยนอก และสภำพแวดลอ้ มภำยใน ดงั นี้

ตำรำงวเิ ครำะหส์ ภำพแวดล้อมภำยในองค์กร

ประเดน็ พิจำรณำ จุดแข็ง (S : Strength) จุดออ่ น (W : Weakness)

1. ด้ำนบุคลำกร/อำสำสมัคร/ 1. บุคลำกรสว่ นใหญ่เปน็ คนในพืน้ ทที่ ำให้ 1. บคุ ลำกรบำงสว่ นยงั ขำด

เครอื ข่ำยรว่ มจดั กิจกรรม กศน. มคี วำมคล่องตัวในกำรปฏบิ ตั งิ ำนและกำร ควำมรคู้ วำมสำมำรถในกำรใช้

อำเภอปะคำ ประสำนงำนทด่ี ี เทคโนโลยีทำใหป้ ฏิบัตงิ ำนไม่

2. บคุ ลำกรทุกคนไดรบั กำรพฒั นำควำมรู้ คล่องตวั เท่ำท่คี วร

ควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ิงำนตำมที่ 2. บุคลำกรทป่ี ฏิบัตงิ ำนมคี วำม

หน่วยงำนต้นสังกดั จัดอยำ่ งตอ่ เนอื่ ง หลำกหลำยดำ้ นสำขำวชิ ำ แตไ่ ม่

3. บคุ ลำกรมมี นุษยสมั พันธม์ ี ตรงกับงำนทไ่ี ดร้ ับมอบหมำยเชน่

ควำมสำมำรถในกำรประสำนงำนกบั ภำคี เจ้ำหนำ้ ทกี่ ำรเงิน , บัญช,ี พัสดุ

เครือข่ำยในพน้ื ท่ที ำให้สำมำรถดำเนนิ งำน บำงครงั้ ทำใหเ้ กิดควำมผดิ พลำด

กศน.ได้อยำ่ งมีประสทิ ธิภำพ

4. มีครู กศน.ตำบลครบทกุ ตำบลจงึ

สำมำรถให้บรกิ ำรไดค้ รอบคลมุ ทุกพืน้ ที่

5. คณะกรรมกำรสถำนศกึ ษำให้

ควำมสำคญั และให้ควำมรว่ มมือในกำร

ปฏิบัตงิ ำนเปน็ อยำ่ งดี

6. ภำคีเครอื ขำ่ ยและชมุ ชนใหค้ วำม

รว่ มมอื ในกำรปฏบิ ัตงิ ำนเปน็ อยำ่ งดี

2. ด้ำนหลกั สตู ร/กิจกรรม 1. กศน.อำเภอปะคำ มีหลักสูตรวชิ ำชพี 1. ผเู้ รียนบำงคนไม่สำมำรถรว่ ม

ระยะส้ันท่หี ลำกหลำย สอดคล้องกบั ควำม ทำกิจกรรมพัฒนำคณุ ภำพชวี ติ

ต้องกำรของกลมุ่ เป้ำหมำย ของผเู้ รยี น (กพช.) จำนวน 200

2. สถำนศึกษำมหี ลักสตู รและกจิ กรรมที่ ช่วั โมง

หลำกหลำย มีควำมยืดหยุ่นตรงกบั ควำม 2. หลกั สูตรกำรจัดกำรศกึ ษำเพอื่

ตอ้ งกำรของกลมุ่ เป้ำหมำย พฒั นำอำชีพยังไมค่ รอบคลุมทกุ

กลมุ่ เป้ำหมำย ขำดควำมตอ่ เนื่อง

ในกำรต่อยอดไปสกู่ ำรมรี ำยได้

และกำรมงี ำนทำอยำ่ งยั่งยืน

แผนปฏบิ ัตกิ ารประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 กศน.อาเภอปะคา จงั หวดั บรุ รี ัมย์


Click to View FlipBook Version