The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ด้านที่ 1 การจัดการเรียนการสอน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by snz.st, 2022-07-03 11:53:51

2-1

ด้านที่ 1 การจัดการเรียนการสอน

แฟ้มสะสมผลงาน

เพอ่ื ประกอบการประเมินผลการปฏบิ ตั งิ าน
การเตรยี มความพร้อมและพฒั นาอยา่ งเข้ม
ตาแหน่งครูผู้ช่วย

องคป์ ระกอบท่ี 2 การประเมนิ ผลการปฏบิ ตั งิ าน

ดา้ นที่ 1 การจัดการเรียนการสอน

นายฉตั รพล สาระไทย

ตาแหน่ง ครูผชู้ ่วย

โรงเรยี นวดั ราษฎรบ์ รู ณะ

สานกั งานเขตพนื้ ที่การศกึ ษาประถมศกึ ษา สมทุ รปราการ เขต 25
สานกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขนั้ พนื้ ฐาน

กระทรวงศกึ ษาธิการ

องคป์ ระกอบท่ี 2 การประเมนิ ผลการปฏบิ ตั งิ าน
ด้านท่ี 1 การจัดการเรียนการสอน

การนาผลการวิเคราะหห์ ลกั สูตรมาตรฐานการเรียนรู้ และตวั ช้ีวดั หรือผลการเรียนรู้
มาใชใ้ นการจดั ทารายวิชาและออกแบบหน่วยการเรียนรู้

การจดั กิจกรรมการเรียนรู้ อานวยความสะดวกในการเรียนรู้ และสง่ เสริมการเรียนรู้
ดว้ ยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยเนน้ ผูเ้ รียนเป็นสาคญั

การจดั กิจกรรมการเรียนรู้ อานวยความสะดวกในการเรียนรู้ และสง่ เสริมการเรียนรู้
ดว้ ยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยเนน้ ผูเ้ รียนเป็นสาคญั

การเลือกและใชส้ ่ือ เทคโนโลยี และแหลง่ เรียนรู้ ท่ีสอดคลอ้ งกบั กิจกรรมการเรียนรู้

การจดั กิจกรรมการเรียนรู้ อานวยความสะดวกในการเรียนรู้ และสง่ เสริมการเรียนรู้
ดว้ ยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยเนน้ ผูเ้ รียนเป็นสาคญั

การเลือกและใชส้ ่ือ เทคโนโลยี และแหลง่ เรียนรู้ ท่ีสอดคลอ้ งกบั กิจกรรมการเรียนรู้

การเลือกและใชส้ ่ือ เทคโนโลยี และแหลง่ เรียนรู้ ท่ีสอดคลอ้ งกบั กิจกรรมการเรียนรู้

การจดั กิจกรรมการเรียนรู้ อานวยความสะดวกในการเรียนรู้ และสง่ เสริมการเรียนรู้
ดว้ ยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยเนน้ ผูเ้ รียนเป็นสาคญั

การจดั กิจกรรมการเรียนรู้ อานวยความสะดวกในการเรียนรู้ และสง่ เสริมการเรียนรู้
ดว้ ยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยเนน้ ผูเ้ รียนเป็นสาคญั


Click to View FlipBook Version