The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

บทที่-3-พรบคอมพิวเตอร์_2560

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by タクトMr.Takuto, 2019-11-28 02:21:20

บทที่-3-พรบคอมพิวเตอร์_2560

บทที่-3-พรบคอมพิวเตอร์_2560

เล่น Social Network ใหป้ ลอดภยั “รู้” ไวเ้ ลี่ยงอนั ตราย

1เรอื่ ง
กฎหมายพระราชบญั ญตั วิ า่ ดว้ ย
การกระทาความผดิ เกย่ี วกับคอมพวิ เตอร์(ฉบบั ที่ 2) 2560
ให้ไว้ ณ วันท่ี 23 มกราคม 2560

(แกไ้ ขเพิม่ เติม)

เนื้อหาประจาบท

1. บทนำ

2. อำชญำกรรมคอมพวิ เตอร์

3. พ.ร.บ.ว่ำด้วยกำรกระทำผดิ เก่ียวกบั คอมพวิ เตอร์
- ควำมเปน็ มำ
- โครงสรำ้ งของกฎหมำย
- บทนยิ ำมศัพท์

5

บทนำ

ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาใหม้ ีการนาระบบเครอื ข่าย
อินเทอร์เนต็ และการสอ่ื สารเข้ามามีบทบาทในชีวติ ประจาวัน การประกอบธุรกจิ การ
ทาธุรกรรมทางอเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ กนั มากขึน้ ขณะเดยี วกนั กม็ ผี ้ใู ชเ้ ทคโนโลยสี ารสนเทศ
ในทางทไ่ี ม่ถูกตอ้ ง ดงั นั้น การพฒั นาความรู้ทางด้านวทิ ยาการ ดา้ นคอมพิวเตอร์ และ
การส่อื สารอย่างเดยี วคงไมเ่ พยี งพอ ผใู้ ชจ้ ะต้องศึกษาและให้ความสาคญั ตอ่ กฎหมาย
และประเด็นจรยิ ธรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศดว้ ย เพื่อใหป้ ฏิบัตไิ ดถ้ กู ตอ้ ง
ตามกฎหมาย และระมดั ระวงั การละเมดิ ประเด็นจริยธรรมทีอ่ าจจะเกดิ ขน้ึ ท้งั โดยตั้งใจ
และไม่ตง้ั ใจ อนั จะกอ่ ให้เกิดความเสยี หายแกต่ นเองและหนว่ ยงาน

6

อาชญากรรมทางคอมพวิ เตอร์

• อาชญากรรมทใี่ ชค้ อมพิวเตอรเ์ ปน็ องค์ประกอบ
ในการกระทาความผิด ท้งั ทางตรง และ ทางออ้ ม
โดยเกย่ี วขอ้ งกับอาชญากรรมในหลายๆ รปู แบบ

เป็น เป้าหมาย ในการกระทาความผดิ (Computer Crimes)
 เป็น เคร่อื งมือ ในการกระทาความผดิ (Computer Related Crimes)
 เป็นอุปกรณ์ การเกบ็ ขอ้ มูล ที่เกย่ี วข้องกับการกระทาความผิด

7

อาชญากรรมทางคอมพวิ เตอร์

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ มี 2 ลกั ษณะ

1. อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Crimes)
อาชญากรรมรปู แบบใหม่ ซึง่ กฎหมายทีม่ อี ยู่ในปจั จบุ ัน
ไม่เพียงพอทีจ่ ะปรับใชแ้ ละดาเนินคดี จาเป็นตอ้ งออกกฎหมาย
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ข้นึ มารองรบั โดยตรง ได้แก่
 การเจาะระบบคอมพวิ เตอร์ (การบกุ รกุ )
 การดักจับขอ้ มลู ในเครอื ขา่ ยคอมพิวเตอร์
การขโมย เพมิ่ แก้ไข เปล่ียนแปลง ทาลายข้อมลู
 Spam Mail, Virus , Trojan , Backdoor
 การก่อการร้ายทางไซเบอร์

8

อาชญากรรมทางคอมพวิ เตอร์

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ มี 2 ลักษณะ

2. อาชญากรรมที่เกีย่ วข้องกบั คอมพิวเตอร์
(Computer Related Crimes)
อาชญากรรมแบบด้งั เดมิ
ใชค้ อมพวิ เตอร์ช่วยในการกระทาความผดิ
หรอื เปน็ การใชเ้ ทคโนโลยีชว่ ยในการกระทาความผิด
ในรูปแบบดงั้ เดมิ ซงึ่ สามารถปรบั ใชก้ ฎหมายท่มี ีอยู่ในปัจจบุ ันดาเนินคดไี ด้
ไดแ้ ก่ คดีข่มขู่ , หม่ินประมาท , ก่อความเดือนร้อน,ราคาญ,ฉ้อโกง,การพนนั ขาย
สินค้าผดิ กฎหมาย, ละเมิดลขิ สิทธิ์ จาหนา่ ย/ เผยแพร่ / ชว่ ยใหเ้ ผยแพร่ ภาพ
ลามกอนาจาร

9

10

ความเป็ นมา

สมเดจ็ พระเจ้าอยู่หวั มหาวิชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ให้ไว้ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560

เหตผุ ลหลักการ
“เทคโนโลยกี ้ำวหน้ำ กฎหมำยอำญำตำมไมท่ นั
ตอ้ งใหม้ กี ฎหมำยว่ำดว้ ยกำรกระทำควำมผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์”
ระบบคอมพวิ เตอร์มสี ่วนสำคญั ต่อกำรประกอบกจิ กำรและกำรดำรงชวี ิต หำกมกี ำร
กระทำต่อระบบคอมพิวเตอร.์ .....ย่อมเกิดควำมเสียหำย กระทบเศรษฐกิจ สงั คม ควำม
มน่ั คง ตอ่ ควำมสงบสขุ และศีลธรรมอันดี

11

ความเป็ นมา (ต่อ)

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินีเ้ รียกว่า“พระราชบัญญตั ิว่าด้วยการ
กระทาความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560”

มาตรา 2 พ.ร.บ.นี้ให้ใช้บังคับเมื่อพน้ กาหนดหนึ่งรอ้ ยยีส่ ิบวนั
นบั แตว่ นั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปน็ ต้นไป

มาตรา 4 ให้ รมต.ดิจิทลั เพื่อเศรษฐกจิ และสังคมรักษาการให้ตามพรบ.นี้
และมีอานาจแต่งต้งั พนกั งานเจา้ หน้าทีก่ บั ออกกฏกระทรวงและประกาศ
เพือ่ ปฏิบตั ิการตามพรบ.นี

12

โครงสร้างของกฎหมาย

มาตรา ๑ ชอ่ื กฎหมาย มาตรา ๒ วนั บังคับใช้ มาตรา 3 มาตราท่ี 4
กฎหมาย ให้ รมต.ดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสงั คม
รักษาการใหต้ าม
พรบ.นีแ้ ละมีอานาจ
แต่งตง้ั พนักงาน
เจ้าหนา้ ท่กี ับออกกฏ

กระทรวงและ
ประกาศเพื่อ
ปฏิบตั ิการตาม

พรบ.นี

13

โครงสรา้ งของกฎหมาย(ตอ่ )

หมวด ๑ ความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ มาตรา ๕ ถึงมาตรา ๑๗
ส่วนทีแ่ รก : กระทำตอ่ คอมพิวเตอร์/ข้อมูลคอมพวิ เตอร์ อนั กระทบตอ่ ควำมลบั
ควำมครบถว้ น และสภำพพร้อมใชง้ ำนของระบบคอมพิวเตอรแ์ ละข้อมลู คอมพิวเตอร์

ส่วนทีส่ อง : ใชค้ อมพิวเตอร/์ ข้อมลู คอมพิวเตอรก์ ระทำควำมผิดอื่น

หมวด 2 พนักงานเจ้าหนา้ ที่ มาตรา ๑๘ ถึงมาตรา ๓๐

14

พ.ร.บ. วา่ ดว้ ยการกระทาความผดิ เกย่ี วกบั คอมพวิ เตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

คานิยาม พ.ร.บ.นี้ มาตรา 3 หมวด ๑ หมวด ๒
ความผิดเก่ียวกับคอมพวิ เตอร์
พนกั งานเจา้ หนา้ ที่

ระบบคอมพวิ เตอร์ กระทาตอ่ คอมพวิ เตอร์ ใชค้ อมพวิ เตอรก์ ระทา พนกั งานเจา้ หนา้ ที่ ผใู้ หบ้ รกิ าร
ขอ้ มลู คอมพวิ เตอร์ ความผดิ
ขอ้ มลู จราจรทาง ม.๒๖: เก็บขอ้ มลู จราจร
คอมพวิ เตอร์ ม.๕: การเขา้ ถงึ ระบบคอมฯ ม.๑๑: Spam mail อานาจหนา้ ที่ (ม.๑๘): (๑) มหี นังสอื / ๙๐ วันไมเ่ กนิ ๑ ปี
ผใู้ หบ้ รกิ าร ม.๖: การลว่ งรมู ้ าตรการการป้องกนั ม.๑๔: การปลอมแปลง เรยี กเพอ่ื ใหถ้ อ้ ยคา/เอกสาร (๒) เรยี กขอ้ มลู ม.๒๗: ไมป่ ฏบิ ัตติ าม
ผูใ้ ชบ้ รกิ าร การเขา้ ถงึ ขอ้ มลู คอมพวิ เตอร/์ จราจร (๓) สงั่ ใหส้ ง่ มอบขอ้ มลู ทอ่ี ยใู่ น คาสัง่ พนักงานเจา้ หนา้ ที่
พนกั งานเจา้ หนา้ ท่ี ม.๗: การเขา้ ถงึ ขอ้ มลู คอมฯ เผยแพร่เนอื้ หาอนั ไม่ ครอบครอง (๔) ทาสาเนาขอ้ มลู หรอื คาสง่ั ศาล ระวาง
รฐั มนตรี ม.๘: การดกั รับขอ้ มลู คอมฯ เหมาะสม (๕) ส่ังใหส้ ง่ มอบขอ้ มลู /อปุ กรณ์ โทษปรบั
ม.๙: การรบกวนขอ้ มลู คอมฯ ม.๑๕: ความรับผดิ ของผู ้ (๖) ตรวจสอบ/เขา้ ถงึ (๗) ถอดรหัสลบั
ม.๑๒ บทหนัก ม.๑๐: การรบกวนระบบคอมฯ ใหบ้ รกิ าร (๘) ยดึ /อายดั ระบบ
ม.๑๓: การจาหน่าย/ เผยแพร่ ม.๑๖: การเผยแพรภ่ าพ ขอ้ จากดั /การตรวจสอบการใชอ้ านาจ
ชดุ คาสง่ั เพอื่ ใชก้ ระทาความผดิ จากการตดั ตอ่ /ดดั แปลง (ม.๑๙): ยนื่ คารอ้ งตอ่ ศาลในการใชอ้ านาจ
ตาม ม.๑๘ (๔)-(๘) , สง่ สาเนาบนั ทกึ
รายละเอยี ดใหแ้ กศ่ าลภายใน ๔๘ ชม.,
ยดึ /อายัดหา้ มเกนิ ๓๐ วัน ขอขยายไดอ้ กี
๖๐ วัน (ม.๑๘(๘))

มผี ลบงั คบั ใชภ้ ายหลงั ประกาศใช้ ๓๐ วนั (ม.๒) การ block เว็บไซต์ พนักงานเจา้ หนา้ ทโี่ ดย
กระทาความผดิ นอกราชอาณาจกั ร ตอ้ งรบั โทษ ความเหน็ ชอบของรมว.ทก.ยนื่ คารอ้ งตอ่ ศาล (ม.
ภายในราชอาณาจกั ร์ (ม.๑๗) ๒๐)
ความรบั ผดิ ของพนกั งานเจา้ หนา้ ท:่ี (ม.
๒๒ ถงึ มาตรา ๒๔)
พยานหลกั ฐานทไี่ ดม้ าโดยมชิ อบ อา้ ง
และรับฟังมไิ ด ้ (ม.๒๕)

การรบั ฟงั พยานหลกั ฐานทไี่ ดม้ าตาม พ.ร.บ. การแตง่ ตง้ั /กาหนดคณุ สมบตั พิ นกั งาน
ฉบบั นี้ (ม. ๒๕) เจา้ หนา้ ท/่ี การประสานงาน (ม.๒๘-๒๙)

บทนิยามศพั ท์
• “ระบบคอมพวิ เตอร์” หมำยควำมวำ่ อปุ กรณ์ หรือชุดอุปกรณ์

ของคอมพิวเตอร์ทเี่ ช่อื มกำรทำงำนเขำ้ ด้วยกนั โดยไดก้ ำหนดคำสง่ั
ชดุ คำสั่ง หรือสงิ่ อ่ืนใด และแนวทำงปฏิบัติงำนให้อปุ กรณ์ หรือ
ชุดอุปกรณท์ ำหน้ำทป่ี ระมวลผลขอ้ มูลโดยอัตโนมัติ

16

บทนิยามศพั ท(์ ตอ่ )
• ข้อมลู คอมพวิ เตอร์ หมำยควำมวำ่ ข้อมลู ข้อควำม คำส่ัง ชุดคำสั่ง หรอื

สิ่งอน่ื ใด บรรดำที่อยใู่ นระบบคอมพวิ เตอรอ์ ำจประมวลผลได้ และใหม้ ี
ควำมมีควำมหมำยรวมถึงขอ้ มูลอิเล็กทรอนกิ ส์ตำมกฎหมำยวำ่ ดว้ ย
ธุรกรรมทำงอเิ ล็กทรอนกิ ส์ดว้ ย

17

บทนิยามศพั ท(์ ตอ่ )

• ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หมำยควำมว่ำ ข้อมูลเก่ียวกับกำร
ติดต่อส่ือสำร ของระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งแสดงถึงแหล่งกำเนิด ต้นทำง
ปลำยทำง เส้นทำง เวลำ วันท่ี ปริมำณ ระยะเวลำ ชนิดของบริกำร หรือ
อนื่ ๆ ท่เี ก่ียวขอ้ งกบั กำรตดิ ต่อสอ่ื สำรของระบบคอมพวิ เตอร์ นนั้

Traffic Data : Log File
หลักฐำนสำคญั ในกำรดำเนนิ คดี

 ข้อมูลอิเล็กทรอนกิ ส์ ตำม พ.ร.บ.ว่ำดว้ ยธุรกรรมเลก็ ทรอนกิ ส์ 2544 หมำยควำมวำ่
ข้อควำมทีไ่ ดส้ รำ้ ง สง่ เกบ็ รักษำหรอื ประมวลผลด้วยวธิ ีกำรทำงอเี ล็กทรอนิกส์ เชน่
วธิ กี ำรแลกเปลย่ี นขอ้ มลู ทำงอิเล็กทรอนกิ ส์ จดหมำยอเิ ลก็ ทรอนิกส์ โทรเลข โทรพิมพ์
หรอื โทรสำร

18

บทนิยามศพั ท(์ ตอ่ )
• ผใู้ ห้บริการ หมำยควำมวำ่

(1) ผู้ให้บริกำรแก่บุคคลอ่ืนในกำรเข้ำสู่อินเตอร์เน็ต หรือให้สำมำรถติดต่อถึง
กันโดยประกำรอื่นโดยผ่ำนทำงระบบคอมพิวเตอร์ ท้ังนี้ไม่ว่ำจะให้บริกำรใน
นำมของตนเอง หรอื ในนำมหรือเพื่อประโยชน์ของบคุ คลอ่นื
(2) ผใู้ หบ้ รกิ ำรเก็บรกั ษำข้อมลู คอมพวิ เตอรเ์ พื่อประโยชน์ของบคุ คลอนื่

Technology Crime Suppression Division

Royal Thai Police

19

บทนิยามศพั ท(์ ตอ่ )

“พนักงานเจ้าหน้าท”ี่ หมำยควำมว่ำ ผูซ้ ่ึง รมต.ICT
แต่งตง้ั ให้ปฏบิ ตั ิตำม พ.ร.บ.น้ี

พนกั งำนเจำ้ หน้ำท่ี – ผมู้ ีควำมร้คู วำมเชีย่ วชำญเกีย่ วกับระบบคอมพิวเตอร์ และมี
คณุ สมบัติตำมท่ี รมต. กำหนด
“รฐั มนตรี” หมำยควำมว่ำ รัฐมนตรีผูร้ กั ษำกำรตำมพระรำชบญั ญตั นิ ี้

20

บทนิยามศพั ท(์ ตอ่ )

• ผูใ้ ชบ้ ริการ หมำยควำมว่ำผู้ใช้บริกำรของผู้ให้บริกำรไม่ว่ำต้องเสียค่ำใช้

บริกำรหรือไม่ก็ตำม

ผใู้ ชบ้ ริการของผใู้ หบ้ ริการทุกประเภท
เชน่ ผใู้ ช้ อินเตอรเ์ น็ต , Public Mail ต่าง ๆ เป็ นตน้

21

ประกาศกระทรวง ICT
เรอื่ ง หลกั เกณฑก์ ารเกบ็ รักษาข้อมลู จราจรฯของผ้ใู ห้บริการ

(1) ผู้ให้บริกำรแก่บุคคลอื่นในกำรเข้ำสู่อินเตอร์เน็ต หรือให้สำมำรถติดต่อถึงกันโดย
ประกำรอื่นโดยผ่ำนทำงระบบคอมพิวเตอร์ ท้ังน้ีไม่ว่ำจะให้บริกำรในนำมของตนเอง
หรอื ในนำมหรือเพ่อื ประโยชน์ของบุคคลอน่ื มี 4 ประเภท
ก. ผปู้ ระกอบกจิ กำรโทรคมนำคมและกจิ กำรภำพและเสียง
ข. ผู้ใหบ้ ริกำรเขำ้ ถึงระบบเครือขำ่ ยคอมพิวเตอร์
ค. ผูใ้ ห้บรกิ ำรเชำ่ ระบบคอมพวิ เตอรห์ รือเชำ่ โปรแกรมประยุกต์
ง. ผู้ให้บริกำรร้ำนอินเตอรเ์ นต็

22

ประกาศกระทรวง ดจิ ิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
เรอ่ื ง หลกั เกณฑ์การเก็บรกั ษาข้อมูลจราจรฯของผใู้ หบ้ ริการ (ต่อ)

(2) ผูใ้ หบ้ รกิ ำรเกบ็ รกั ษำข้อมลู คอมพวิ เตอร์เพ่ือประโยชน์ของบุคคลอืน่
หมำยถึง ผใู้ หบ้ ริกำรขอ้ มลู คอมพวิ เตอรผ์ ำ่ นแอพลิเคชัน่ ตำ่ ง ๆได้แก่

2.1 ผู้ให้บริกำรเวบ็ บอร์ด (web board)หรือผใู้ หบ้ ริกำรบลอ็ ก (Blog)
2.2 ผู้ให้บริกำรกำรทำธุรกรรมทำงกำรเงนิ ทำงอินเตอรเ์ น็ต (Internet Banking )
และผูใ้ ห้บรกิ ำรชำระเงินทำงอิเล็กทรอนกิ ส์ (Electronic Payment Service
Provider)
2.3 ผใู้ ห้บรกิ ำรเว็บเซอรว์ สิ (web Service )
2.4 ผ้ใู หบ้ รกิ ำรพำณชิ ยอ์ ิเลก็ ทรอนกิ ส์(e-Commerce) หรอื ธุรกรรมทำง
อเิ ลก็ ทรอนกิ ส์(e-Transactions)

23

ลกั ษณะความผิด

• ควำมผดิ ฐำน เข้าถงึ โดยมิชอบ ซ่ึงระบบคอมฯ / ขอ้ มลู คอมฯ

(Unauthorized Access) ม.5,6,7, 8

• ควำมผดิ ฐำน แก้ไขเปลยี่ นแปลง ข้อมลู คอมพวิ เตอรข์ องผู้อืน่ โดยมิ

ชอบ (Computer Distortion) ม.9,10,12

• ควำมผดิ ฐำน เผยแพร่ ข้อมลู คอมพิวเตอร์ทผ่ี ดิ กฎหมำย

(Dissemination of Illegal Content) ม.14,15,16
• ควำมผดิ เบ็ดเตล็ด (Miscellaneous) ม.11 , ม.13

24

หมวด 1
ความผิดเกยี่ วกับคอมพวิ เตอร์

มาตรา 5 การเข้าถงึ ระบบคอมพวิ เตอรโ์ ดยมชิ อบ

ผู้ใดเข้ำถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพวิ เตอร์
ที่มีมำตรกำรปอ้ งกนั กำรเข้ำถงึ โดยเฉพำะ

และมำตรกำรนัน้ มิไดม้ ไี วส้ ำหรบั ตน
ต้องระวำงโทษจำคกุ ไมเ่ กนิ หกเดือน

หรอื ปรบั ไมเ่ กินหนงึ่ หม่นื บาท
หรอื ทงั้ จำทัง้ ปรบั

25

หมวด 1
ความผิดเกี่ยวกับคอมพวิ เตอร์ (ตอ่ )

มาตรา 5

องคป์ ระกอบความผิด
1. กำรเขำ้ ถงึ (access) ไมว่ ่ำด้วยวิธีใด ๆ
2. โดยมชิ อบ ( without legal right) ปรำศจำกสิทธโิ ดยชอบธรรม
3. ระบบคอมพิวเตอร์ท่มี ีวิธีปอ้ งกันกำรเข้ำถงึ โดยเฉพำะ

(Specific Measure) และมำตรกำรนัน้ มิได้มีไวส้ ำหรับตน
เจา้ ของไม่ให้เขา้ ระบบคอมพวิ เตอรข์ องเขา แลว้ เราแอบเข้าไปซะงนั้

26

หมวด 1
ความผิดเกีย่ วกบั คอมพวิ เตอร์ (ต่อ)

มาตรา 6

การเปดิ เผยมาตรการปอ้ งกันการเขา้ ถงึ ระบบคอมพวิ เตอร์ที่ผ้อู ่นื จดั ทาขึ้นเป็นการเฉพาะโดยมชิ อบ

ผูใ้ ดล่วงรมู้ าตรการปอ้ งกนั การเข้าถึง
ระบบคอมพวิ เตอร์ที่ผ้อู ื่นจัดทาข้นึ เปน็
การเฉพาะ ถ้านามาตรการดงั กลา่ วไปเปิดเผย
โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแกผ่ ูอ้ ื่น

ต้องระวางโทษจาคุกไมเ่ กินหนึง่ ปี
หรือปรบั ไมเ่ กินสองหมืน่ บาท หรือทั้งจาทง้ั ปรบั

27

หมวด 1
ความผดิ เกยี่ วกับคอมพิวเตอร์ (ตอ่ )

มาตรา 6

องคป์ ระกอบความผดิ
1. ล่วงรู้มำตรกำรปอ้ งกันกำรเขำ้ ถึงระบบคอมพวิ เตอร์
ท่ีผู้อื่นจัดทำขน้ึ เปน็ กำรเฉพำะ ( กำรลว่ งรจู้ ะได้มำอยำ่ งไรก็ตำม )
2. เปิดเผยโดยมิชอบ( เมื่อเปิดเผยแล้วผู้ใดจะทรำบหรือนำไปใช้หรือไม่ ไมส่ ำคญั )
3. ในประกำรที่นำ่ จะเกดิ ควำมเสียหำยแก่ผ้อู ่ืน ( ไม่เสยี หำย ไมเ่ ปน็ ควำมผิด )
4. เจตนำ (ประมำทไม่ผิด)
แอบไปรู้วิธีการเขา้ ระบบคอมพวิ เตอร์ของชาวบา้ น แล้วเท่ียวไปประกาศใหค้ นอื่นรู้

28

การเผยแพรม่ าตรการปอ้ งกนั การเขา้ ถงึ ระบบคอมพิวเตอร์

29

การเผยแพรม่ าตรการปอ้ งกนั การเขา้ ถงึ ระบบคอมพิวเตอร์

30

หมวด 1
ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์

มาตรา 7 การเขา้ ถงึ ขอ้ มูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ

ผ้ใู ดเขำ้ ถงึ โดยมิชอบซ่ึงขอ้ มูลคอมพิวเตอร์
ทมี่ ีมำตรกำรป้องกันกำรเข้ำถึงโดยเฉพำะและมำตรกำรนนั้ มิได้มไี วส้ ำหรับตนต้องระวำง

โทษจำคกุ ไมเ่ กนิ สองปี หรอื ปรบั ไมเ่ กินสห่ี มื่นบาทหรือทง้ั จำทงั้ ปรบั

องคป์ ระกอบควำมผดิ เชน่ เดียวกับมำตรำ 5
เพยี งเปล่ียนจำก ระบบคอมพวิ เตอร์ เป็น ขอ้ มูลคอมพิวเตอร์
ไมเ่ กดิ ความเสียหาย ผิดหรอื ไม่?
เครอ่ื งคอม ไมต่ ง้ั Password มีคนอ่นื มาเข้าใช้ผิดหรือไม่?

31

หมวด 1
ความผิดเกี่ยวกบั คอมพิวเตอร์ (ต่อ)

มาตรา 7

องคป์ ระกอบความผิดตาม
1. การเข้าถึง (access) ทั้งหนำ้ เครื่องฯ หรอื ควบคมุ ระยะไกล
2. โดยมิชอบ ( without right) ปรำศจำกสทิ ธิโดยชอบธรรม
3. ข้อมูลคอมพิวเตอรท์ ่ีมวี ธิ ปี ้องกันกำรเข้ำถงึ โดยเฉพำะ
4. เจตนา
พึงระลึกว่า ขอ้ มลู ตอ้ งเป็นกำรเกบ็ หรอื ส่งด้วยวิธกี ำรทำงคอมพวิ เตอร์
ไม่รวมอปุ กรณ์เก็บข้อมลู แยก เช่น แผน่ ซดี ี ฯลฯ เว้นแตจ่ ะไดน้ ำเข้ำระบบคอมพวิ เตอร์ “

ขโมยแผ่นซีดี ผิดหรอื ไม่”

ข้อมูลของเขา เขาเกบ็ ไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ดีๆ
แล้วแอบไปล้วงขอ้ มูลของเขาออกมา คุก 2 ปี ปรบั 40,000 บำท

32

หมวด 1
ความผดิ เกยี่ วกบั คอมพิวเตอร์ (ตอ่ )

มาตรา 8 การดกั รบั ขอ้ มลู คอมพิวเตอร์ของผ้อู ื่นโดยมชิ อบ

ผ้ใู ดกระทำโดยประกำรใดโดยมชิ อบ
ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนกิ ส์ เพอื่ ดักรับไวซ้ ่งึ
ข้อมลู คอมพวิ เตอรข์ องผ้อู นื่ ทอ่ี ยรู่ ะหวำ่ งกำรสง่ ใน
ระบบคอมพวิ เตอรแ์ ละข้อมูลคอมพวิ เตอรน์ ้นั
มิไดม้ ไี วเ้ พ่อื ประโยชน์สำธำรณะหรือเพือ่ ใหบ้ ุคคลท่วั ไปใช้
ประโยชน์ได้ ต้องระวางโทษจาคกุ ไม่เกนิ สามปี หรอื
ปรบั ไม่เกนิ หกหมนื่ บาท หรือทง้ั จำท้งั ปรบั

33

หมวด 1
ความผดิ เกย่ี วกับคอมพิวเตอร์ (ตอ่ )

มาตรา 8

องค์ประกอบความผดิ
1. กระทำโดยประกำรใดโดยมิชอบดว้ ยวิธีกำรทำงอเิ ล็กทรอนกิ ส์ เพอื่ ดกั รับไว้
2. ข้อมูลคอมพวิ เตอร์ของผอู้ ่ืนท่ี อยูร่ ะหวา่ งการส่งในระบบคอมพวิ เตอร์
3. ข้อมลู คอมพิวเตอรน์ นั้ มไิ ด้มีไวเ้ พ่อื ประโยชนส์ ำธำรณะหรือเพื่อใหบ้ ุคคลทวั่ ไปใช้ประโยชนไ์ ด้
4. เจตนำ

เขาสง่ ขอ้ มูลหากันผ่านเครอื ขา่ ยคอมพิวเตอร์แบบส่วนต๋วั ส่วนตัว
แลว้ เราทะลงึ่ ไปดักจับข้อมลู ของเขา คกุ 3 ปี 60,000 บาท

34

หมวด 1
ความผิดเกยี่ วกบั คอมพวิ เตอร์ (ตอ่ )

Wire-tap devices => adapt from voice recorder

Process I = tap at EDC
(compromise with merchant)

EDC
TEL

Process II = tap between
telephone’s line

Device HQ Bank
MP3
Wire tap ขโมยข้อมูลบัตรเครดติ

Process II = tap between
telephone’s line

Device HQ Bank

Wire tap ขโมยข้อมูลบัตรเครดติ

MP3

มาตรา 9 หมวด 1
ความผดิ เก่ยี วกับคอมพิวเตอร์ (ตอ่ )

การทาให้เสยี หาย ทาลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง
เพิม่ เตมิ ขอ้ มูลคอมพวิ เตอรโ์ ดยมชิ อบ

ผใู้ ดทำให้เสยี หำย ทำลำย แก้ไข เปลี่ยนแปลง
หรอื เพมิ่ เติมไมว่ ่ำทง้ั หมดหรอื บำงสว่ น ซงึ่
ข้อมลู คอมพวิ เตอร์ของผูอ้ ื่นโดยมิชอบ ต้องระวำง
โทษจำคุกไมเ่ กนิ ห้ำปี หรือปรับไมเ่ กินหน่งึ แสน
บำทหรอื ทัง้ จำทงั้ ปรับ

หมวด 1
ความผดิ เกี่ยวกับคอมพวิ เตอร์ (ตอ่ )

มาตรา 9 การทาใหเ้ สียหาย ทาลาย แกไ้ ข เปลีย่ นแปลง เพิม่ เตมิ
ขอ้ มูลคอมพวิ เตอร์โดยมชิ อบ

องคป์ ระกอบความผดิ
1. กระทาการอันเป็นการทาให้เสยี หาย ทาลาย แก้ไข

เปลย่ี นแปลงหรือเพ่มิ เติมโดยมชิ อบ
2. ข้อมลู คอมพิวเตอร์ของผู้อื่น
3. เจตนา

ขอ้ มลู ของเขาอยใู่ นระบบคอมพวิ เตอรข์ องเขา เราดันมอื บอนไป
(modify หรือปรับแก้) ติด คกุ 5 ปี ปรบั 100,000-

หมวด 1
ความผดิ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ต่อ)

มาตรา 10 การกระทาเพอ่ื ใหก้ ารทางานของระบบคอมพวิ เตอร์ของผู้อืน่
ไมส่ ามารถทางานตามปกตไิ ด้

• มาตรา 10 ผู้ ใดกระทาการด้วยประการใดโดยมิชอบ

เพ่อื ใหก้ ารทางานของระบบคอมพิวเตอร์ของผูอ้ ่ืนถูกระงับ
ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวน จนไมส่ ามารถทางานตามปกติได้
ต้องระวางโทษจาคกุ ไมเ่ กินห้าปี หรอื ปรับไมเ่ กินหนึง่ แสนบาท
หรอื ทง้ั จาท้งั ปรับ

หมวด 1
ความผดิ เกย่ี วกับคอมพิวเตอร์ (ต่อ)

มาตรา 10

องคป์ ระกอบความผิด

1.กระทาการดว้ ยประการใดโดยมิชอบ รวมถึงการกระทาทางกายภาพ
2 .มีเจตนาพิเศษเพือ่ ใหก้ ารทางานของระบบ เพ่ือใหม้ ีผลทาลายการทางานของระบบดว้ ย
คอมพิวเตอรข์ องผอู้ ื่นถกู ระงบั ชะลอขัดขวาง
หรือรบกวน จนไมส่ ามารถทางานตามปกตไิ ด้

ระบบคอมพวิ เตอรข์ องชาวบา้ นทางานอยดู่ ีๆ เราดนั ยงิ packet หรือ message

หรือ virus หรือ trojan หรือ worm หรืออะไรก็ตามเขา้ ไปก่อกวนจนระบบเขา
เดี้ยง … เจอคุกไม่เกิน 5 ปหี รือปรับไม่เกิน100,000บาท หรือทั้งจาท้ังปรับ

42

หมวด 1
ความผดิ เก่ยี วกับคอมพวิ เตอร์ (ต่อ)

43

หมวด 1
ความผดิ เกีย่ วกบั คอมพิวเตอร์ (ตอ่ )

มาตรา 11 สง่ ขอ้ มูลคอมพิวเตอร์รบกวนการใช้
ระบบคอมพวิ เตอรข์ องบคุ คลอ่นื โดยปกติสุข

• มาตรา 11 ผูใ้ ดส่งข้อมลู คอมพิวเตอรห์ รือ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แกบ่ คุ คลอื่นโดย
ปกปิดหรือปลอมแปลงแหลง่ ทีม่ าของการสง่
ข้อมลู ดงั กล่าว อันเปน็ การรบกวนการใช้
ระบบคอมพวิ เตอร์ของบุคคลอ่นื โดยปกติสุข
ตอ้ งระวางโทษปรับไมเ่ กินหนง่ึ แสนบาท

44

หมวด 1
ความผิดเกยี่ วกับคอมพิวเตอร์ (ต่อ)

มาตรา 11 ม.11 ส่งข้อมลู คอมพิวเตอรร์ บกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกตสิ ขุ

องค์ประกอบความผิด
1. ส่งข้อมลู คอมพิวเตอร์ หรือจดหมายอีเล็กทรอนกิ ส์
2. โดยปกปดิ หรือปลอมแปลงแหล่งทีม่ าของการสง่ ข้อมูล
3. อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบคุ คล

อื่นโดยปกตสิ ขุ

เขาไมไ่ ดอ้ ยากได้ขอ้ มลู หรอื อีเมลจ์ ากเราเลย.. เราก็ทาตวั เซ้าซีส้ ่งให้เขาซ้าๆ
อยู่นน่ั แหละจนทาใหเ้ ขาเบือ่ หน่ายราคาญ … เจอปรบั ไมเ่ กิน100,000บาท

มาตรา 12 หมวด 1
ความผดิ เกย่ี วกบั คอมพวิ เตอร์ (ต่อ)

บทลงโทษทีห่ นกั ขึ้น การกระทาที่กอ่ ใหเ้ กิดความเสียหาย
แกป่ ระชาชนหรือการรกั ษาความมนั่ คงของประเทศ ฯลฯ

• มาตรา 12 ถา้ การกระทาตามมาตรา 5,6,7,8,11
* ถา้ การกระทาตอ่ ขอ้ มูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอรท์ ีเ่ กีย่ วกับการ

รักษาความปลอดภยั ของประเทศ สาธารณะ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ โครงสรา้ งพืน้ ฐานอันเปน็ ประโยชนต์ อ่ สาธารณะ

(ต้องระวางโทษจาคุกตัง้ แต่ 1 – 7 ป)ี
(ปรับตั้งแต่ สองหมื่น-หนึ่งแสนสีห่ มื่นบาท)
** ถา้ การกระทาผิดตามวรรคหนึง่ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อ
ขอ้ มลู คอมพวิ เตอรห์ รือระบบคอมพิวเตอร์ดงั กล่าว ต้องระวางโทษจาคกุ
ตัง้ แต่ 1-10 ปี ปรบั ต้ังแต่ 20,000-200,000 บาท

หมวด 1
ความผิดเกยี่ วกับคอมพิวเตอร์ (ต่อ)

มาตรา 12 บทลงโทษทีห่ นกั ขึน้ การกระทาที่ก่อใหเ้ กิดความเสียหาย
แกป่ ระชาชนหรือการรักษาความมั่นคงของประเทศ ฯลฯ

• มาตรา 12 ถ้าการกระทาตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10

*** เปน็ การกระทาต่อข้อมลู คอมพวิ เตอรห์ รอื ระบบคอมพวิ เตอร์ ตามวรรคหนึง่ 9 ต้อง
ระวางโทษจาคกุ ตั้งแต่ 3 ปี-15 ปี ปรับไม่เกิน 60,000-300,000 บาท

**** ถ้าการกระทาผิดตามวรรค1 หรือวรรค 3 โดยมไิ ด้มเี จตนาฆา่ แตเ่ ปน็ เหตใุ หบ้ ุคคลอืน่
ถงึ แก่ความตาย ต้องระวางโทษจาคกุ ตงั้ แต่ 5-20 ปี ปรับ 100,000-400,000 บาท

มาตรา 12 หมวด 1
ความผดิ เกีย่ วกบั คอมพวิ เตอร์ (ตอ่ )

มาตรา 12 ถา้ การกระทาตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10

มาตราท่ี 12/1 ถำ้ เรำทำผดิ มำตรำ 9 หรอื มำตรำ 10 แลว้ ... เปน็ เหตุใหเ้ กดิ
อนั ตรำยแก่บุคคลอ่นื หรือทรัพยส์ นิ ของผูอ้ ่ืน

** จาคุกไม่เกิน 10 ปี และปรบั ไมเ่ กิน 200,000บาท**

หมวด 1
ความผิดเก่ียวกับคอมพวิ เตอร์ (ต่อ)

มาตรา 13 การจาหน่ายชุดคาสัง่ ทีจ่ ัดทาขึน้ เพือ่ นาไปใช้เปน็ เครือ่ งมอื ใน
การกระทาความผิด

ผใู้ ดจำหนำ่ ยหรือเผยแพรช่ ดุ คาสั่งท่จี ัดทำขึน้ โดยเฉพำะเพอ่ื นำไปใช้
เป็นเคร่อื งมอื ในกำรกระทำควำมผิดตำม มำตรำ 5 มำตรำ 6 มำตรำ

7 มำตรำ 8 มำตรำ 9 มำตรำ 10 หรือมำตรำ 11

*ต้องระวางโทษจาคุกไมเ่ กินหนง่ึ ปี หรอื ปรับไปเกนิ สองหมืน่ บาท

ทั้งจาทง้ั ปรบั *

หมวด 1
ความผิดเกี่ยวกบั คอมพิวเตอร์ (ตอ่ )

มาตรา 13 การจาหนา่ ยชุดคาสงั่ ที่จัดทาขน้ึ เพือ่ นาไปใช้เปน็ เครอ่ื งมือในการ
กระทาความผิด

องคป์ ระกอบความผดิ

1. จำหน่ำย หรือ เผยแพร่
2. ชุดคำสง่ั ท่จี ดั ทำข้นึ โดยเฉพำะเพือ่ นำไปใชเ้ ปน็ เคร่อื งมือในกำรกระทำควำมผิด

ตำม มำตรำ 5 มำตรำ 6 มำตรำ 7 มำตรำ 8 มำตรำ 9 มำตรำ 10 หรือมำตรำ 11
3. เจตนำ

ถ้าเราขาย หรือ เผยแพรซ่ อฟตแ์ วรเ์ พ่อื ช่วยให้ใครๆ ทาเร่อื งแยๆ่
เจอคกุ ไมเ่ กนิ 1 ปหี รือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจาทงั้ ปรบั


Click to View FlipBook Version