The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ประวัติเเละสถานที่ท่องเที่ยวของเขื่อนลำตะคอง

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

เขื่อนลำตะคอง

ประวัติเเละสถานที่ท่องเที่ยวของเขื่อนลำตะคอง

Keywords: เขื่อนลำตะคอง,เขื่อน

เข่ือนลำตะคอง @ โครำช

จดั ทำโดย...
ด.ญ. รัตนำวลี รีเรืองชัย
ชัน้ ม.3/2 เลขท่ี 35

E-book เขอื่ นเก็บนำ้ ลำตะคอง
1. ประวตั ิควำมเป็นมำของเข่ือนเก็บนำ้ ลำตะคลอง
เข่ือนลำตะคองสร้ำงขนึ ้ ในปี พ.ศ.2507-2512 เพื่อกกั เก็บนำ้ ไว้
อปุ โภคบริโภค กำรเกษตรและลดอทุ กภยั เข่ือนลำตะคองสร้ำงขนึ ้ บริเวณช่อง
เขำเขื่อนลนั่ กบั ช่องเขำถ่ำนเสียตวั เข่ือนเป็นเขอื่ นดนิ สงู 40.30 ม.สนั เข่ือนยำว
527 ม.กว้ำง10 ม.อำ่ งเก็บนำ้ เหนือเข่ือนมคี วำมยำวตลอดลำนำ้ 19 กม.มพี ืน้ ท่ี
277,000 ไร่สำมำรถกกั เก็บนำ้ ได้ 310ล้ำน ลบ.ม.

https://sites.google.com/site/aunglovethailand/pr
awati-kheuxn-la-ta-khlxng

2. อำณำเขตของเขื่อนเก็บนำ้ ลำตะคลอง (เหนือ/ใต้/ออก/ตก)
สถำนีวจิ ยั เพ่อื รักษำต้นนำ้ ลำตะคอง ตงั ้ อยตู่ อนบนของพืน้ ที่ลมุ่ นำ้ ลำ

ตะคอง ในท้องท่ตี ำบลหมสู ี อำเภอปำกช่อง จงั หวดั นครรำชสมี ำ อยรู่ ะหว่ำง
เส้นละตจิ ดู ที่ 14 องศำ 30 ลบิ ดำ - 14 องศำ 32 ลบิ ดำ เหนือ และลองจิจดู ที่
101 องศำ 19 ลบิ ดำ - 101 องศำ 22 ลบิ ดำ ตะวนั ออก ห่ำงจำก
กรุงเทพมหำนครประมำณ 195 กม. ก่อนถึงอำเภอปำกชอ่ ง 5 กม. จะมีทำง
แยกไปอทุ ยำนแหง่ ชำตเิ ขำใหญ่ ให้เลีย้ วไปตำมถนนธนะรัชต์ ประมำณ 21
กม. จะมที ำงแยกทำงขวำมือเข้ำไปท่ีทำกำรสถำนีวจิ ยั ฯ ลำตะคอง ระยะทำง
ประมำณ 4 กม. ลมุ่ นำ้ ลำตะคองบริเวณเหนืออำ่ งเก็บนำ้ ลำตะคอง มพี ืน้ ท่ี
ทงั ้ หมด ประมำณ 1,315 ตร.กม. หรือประมำณ 821,875 ไร่ ตงั ้ อย่ใู นท้องท่ี
ตำบลจนั ทกึ ตำบลปำกช่อง ตำบลหนองสำหร่ำย ตำบลหมสู ี ตำบลขนงพระ
ตำบลวงั กะทะ ตำบลคลองมว่ ง และตำบลโปร่งตำลอง อ.ปำกชอ่ ง จ.
นครรำชสีมำ ซงึ่ ครอบคลมุ พืน้ ท่ีรวม 8 ตำบล ครอบคลมุ พืน้ ท่ีบริเวณห้วยลำตะ
คองตอนบน ห้วยลำตะคองตอนลำ่ ง และห้วยหนิ ลบั และอย่ใู นป่ำสงวน
แหง่ ชำตปิ ่ำเขำเสยี ดอ้ำ ป่ำเขำนกยงู ป่ำเขำอำ่ งหิน ตำมประกำศกระทรวง
ฉบบั ที่ 147 (พ.ศ.2509) เลม่ ท่ี 83 ตอนที่ 104 รำชกิจจำนเุ บกษำ 22
พฤศจิกำยน 2509 ป่ำโครงกำรเพ่ือใช้สอยแบบเอนกประสงค์ปำกชอ่ ง-สีควิ ้
(นม. 10) และอทุ ยำนแห่งชำตเิ ขำใหญ่

http://www.dnp.go.th/watershed/research/ltk_st
ation.htm

3. ขนำดควำมจ/ุ ปริมำณกำรกกั เก็บนำ้ ลำตะคลอง
ปริมำณนำ้ ท่ีระดบั เก็บกกั 310 ล้ำน ลบ.ม. ปริมำณนำ้ ที่ระดบั เก็บกกั

สงู สดุ 445 ล้ำน ลบ.ม.

http://web.rid.go.th/lproject/const/project/compl
eted%20project/lamtakong/lamtakong.html

4. กำรผลติ ฟำ้ จำกเขอื่ นเก็บนำ้ ลำตะคลอง
โรงไฟฟำ้ ใต้ดิน (Underground Powerhouse)
โรงไฟฟำ้ ตงั ้ อย่ลู กึ จำกผิวดนิ ประมำณ 350 เมตร มีขนำดกว้ำง 23
เมตร ยำว 175 เมตร สงู 47 เมตร ภำยในโรงไฟฟำ้ ติดตงั ้ เคร่ืองกำเนิดไฟฟำ้
ขนำด 250 เมกะวตั ต์ จำนวน 4 เคร่ือง

www.egat.co.th/index.php?option=com_content&
view=article&id=2951&Itemid=244

5. วถิ ีชีวติ ของชำวบ้ำนทอี่ ำศยั อย่ใู กล้เขื่อนลำตะคลอง
บริเวณริมเข่ือนลำตะคอง ถนนมติ รภำพ อำเภอปำกชอ่ ง จงั หวดั นครรำชสีมำ
จะพบแมค่ ้ำจำนวนหลำยรำยมีกำรนำเอำปลำจำกเขื่อนลำตะคองทีช่ ำวประมง
ได้หำทกุ ๆวนั มำวำงขำยให้กบั ผ้ทู ่ีขบั ข่ีสญั จรผำ่ นไปมำได้จบั ฉ่ำยใช้สอย ซือ้ ไป
ฝำกครอบครัวเพ่ือเป็นอำหำร ในรำคำยอ่ มเยำกว่ำท้องตลำด โดยมสี นิ ค้ำอยู่
หลำยประเภทประกอบไปด้วย ปลำนิล ปลำบกึ ปลำคงั ปลำตะเพียน ปลำ
ฉลำด ปลำเนือ้ ออ่ น และก้งุ แมน่ ำ้ สร้ำงรำยได้เลยี ้ งครอบครัวเป็นอยำ่ งดี

www.komchadluek.net/news/local/413247

6. แหลง่ ท่องเที่ยวท่ีน่ำสนใจ
ไฮไลท์ยอดนยิ มของกำรเที่ยวเขำยำยเท่ียงคอื อ่ำงพกั นำ้ ตอนบน โรงไฟฟำ้ ลำ
ตะคอง ชมกงั หนั ลมยกั ษ์ วิวเขื่อนลำตะคอง มจี กั รยำนให้เชำ่ ปั่นเท่ยี วรอบอ่ำง
แบบเพลนิ ๆ อีกจดุ คือเส้นทำงทอ่ งเที่ยวเชิงนิเวศบ้ำนเขำยำยเท่ียง เป็นเส้นทำง
ป่ำปลกู พืน้ ฟรู ะยะสนั ้ สนิ ้ สดุ ท่ผี ำยำยเท่ียงซงึ่ เป็นจดุ ชมวิวสวยสดุ บนเขำ

http://i-san.tourismthailand.org/2350/

7. ถนนมอเตอร์เวย์ที่ตดั ผำ่ นเขือ่ นเก็บนำ้ ลำตะคลอง
มอเตอร์เวย์โครำช” ช่วงผำ่ นลำตะคองกลำยเป็น “ถนนสวยที่สดุ ในประเทศ

ไทย” นอกจำกกำรจรำจรจำกไป-กลบั โครำช-กรุงเทพฯท่จี ะสะดวกขนึ ้ แล้ว
ถนนมอเตอร์เวย์สำยอสี ำนนี ้จะเป็นเส้นทำงที่สวยงำมท่ีสดุ ในประเทศไทยอีก
ด้วย โดยเฉพำะชว่ งเลยี บเข่ือนลำตะคอง ที่เรำจะสำมำรถชมววิ เขอ่ื นลำตะคอง
ผ่ำนถนนมอเตอร์เวย์ลอยฟำ้ เส้นนีท้ สี่ วยงำมที่สดุ

http://www.koratstartup.com/3567884/


Click to View FlipBook Version