The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by atiroch.ponk, 2021-11-26 02:26:32

การอบรม กปน.

อบรม กปน.

Keywords: กปน.หนองโดน

ช้แี จงการฝึกอบรม

วัตถุประสงค์ของการฝกึ อบรม
เพอื่ ให้ จพง.ปน.และอสม. ที่เขา้ รับการฝึกอบรม
1. รบั ร้บู ทบาทหน้าทค่ี วามรบั ผดิ ชอบ
2. เข้าใจขน้ั ตอนการปฏบิ ัตงิ านกอ่ นการออกเสียงลงคะแนน ระหวา่ งการออก
เสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการดาเนนิ การภายหลงั การนรั บคะแนน
3. สามารถปฏิบตั ิหน้าทแี่ ละแกไ้ ขปัญหาในหนว่ ยเลอื กตั้งตามกฎหมาย คาส่ัง
ระเบียบ ประกาศ ข้อกาหนด และมติ กกต.ไดอ้ ยา่ งถูกตอ้ ง
ตัวชว้ี ดั
1. เชิงปริมาณ จานวนผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมอย่างนอ้ ย รอ้ ยละ 95
2. เชิงคณุ ภาพ พฤติกรรมการมสี ว่ นร่วมในการทดลองฝกึ ปฏบิ ัติ และทดลอง
ทาแบบทดสอบไดอ้ ยา่ งไม่ผดิ พลาด
กลมุ่ เปา้ หมาย จพง.ปน. หน่วยละ 11 คน (กปน. 9 คน + รปภ. 2 คน) และ
อสม.อย่างนอ้ ย 1 คน

แผ่นท่ี 1

ชแี้ จงการฝกึ อบรม (ตอ่ )

กาหนดการฝึกอบรม

08.00-08.30 น. ลงทะเบยี น
08.30-10.30 น.
ความร้เู ก่ียวกบั จพง.ปน.
10.30-12.00
- แนะนาเคร่ืองมอื และสอ่ื ประกอบการอบรม
12.00-13.00 น.
13.00-14.30 น. - บรรยายขนั้ ตอนการปฏิบตั งิ านของ กปน.
14.30-16.00 น.
16.00-16.30 น. - ฉายวดี ิทศั น์
16.30 น.
- ชี้แจงรูปแบบการฝกึ อบรม

การปฏบิ ตั ิหน้าท่ีของ กปน.ในการจัดการออกเสียงลงคะแนนก่อนวนั เลอื กตั้ง

และในวันเลอื กต้ัง พร้อมฝึกปฏิบตั ิ

(1) การรับมอบอุปกรณ์ฯ การจัดสถานท่ี และการออกเสียงลงคะแนน

รบั ประทานอาหารกลางวนั

(2) การจดั สถานทีน่ บั คะแนน การนับคะแนน การรายงานผลคะแนน

และการดาเนินการภายหลังการนับคะแนน

(3) การจัดทาและตรวจสอบแบบพิมพ์

วางแผนการจัดอบรม จพง. ปน. /สรปุ - ตอบข้อซักถาม

ปิดการฝึกอบรม/เดินทางกลับ แผน่ ท่ี 2

ผอ.กกต.จว.

แผน่ ท่ี 3

ในวนั เลือกตง้ั ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตง้ั มีชื่อใน
หนว่ ยเลือกตง้ั ใด ให้ไปแสดงตนพรอ้ ม
หลักฐาน ตอ่ กปน. ในหน่วยเลอื กต้งั ท่ี
ตนมชี ือ่ (มีสทิ ธิฯตอ้ งได้ใชส้ ิทธิฯ)

แผ่นที่ 4

ทีม่ าของเจ้าพนักงานผู้ดาเนนิ การเลอื กตง้ั ประจาหน่วยเลือกต้ัง (จพง.ปน.)

 ก่อนวนั เลือกต้งั ไม่น้อยกว่า 20 วนั
 ผู้อานวยการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ผอ.กต.อปท.) แตง่ ตั้ง
 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกต้ังประจาองค์กร

ปกครองทอ้ งถ่ิน (กกต.อปท.)
 แต่งต้งั ผูม้ ีสิทธเิ ลอื กตั้งเปน็ เจา้ พนกั งานผู้ดาเนนิ การเลือกตง้ั
(มีความเปน็ กลาง ไม่มีพฤติการณ์ชว่ ยเหลือผ้สู มัครในการหาเสียง)

แผน่ ท่ี 5

แผน่ ท่ี 6

ความสาคัญของ จพง.ปน.

1. เป็นผู้ดาเนินการจัดการเลือกตั้งประจาหน่วยเลือกต้ังให้เป็นไป
ดว้ ยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธภิ าพ

2. เป็นผคู้ วบคมุ การเลือกตงั้ ประจาหนว่ ยเลือกตงั้ ให้เป็นไปโดยสุจริต
เที่ยงธรรม และชอบดว้ ยกฎหมาย

3. เปน็ ผคู้ ุ้มครองและรักษาสทิ ธขิ องผู้มสี ิทธิเลือกตัง้ ในหน่วยเลือกต้งั
4. เป็นผู้อานวยความสะดวกในการใช้สิทธิเลือกต้ังแก่ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง

โดยเฉพาะคนพิการหรือทพุ พลภาพหรือผสู้ งู อายุ
5. เปน็ ผูว้ นิ ิจฉยั ช้ีขาดกรณีทมี่ ปี ญั หาในท่เี ลอื กตั้ง

แผ่นท่ี 7

หน้าทีแ่ ละอานาจของ กปน.

1. ดาเนนิ การเกยี่ วกบั การออกเสยี งลงคะแนนและการนับคะแนนในที่
เลือกต้งั ของแตล่ ะหน่วยเลอื กตง้ั และการรายงานผลการนบั คะแนน

(ระเบียบฯ ขอ้ 45)

2. ชว่ ยเหลอื อานวยความสะดวกแก่ผู้มสี ิทธเิ ลอื กตง้ั โดยเฉพาะคน
พกิ ารหรือทุพพลภาพ หรอื สูงอายุ (ระเบยี บฯข้อ 153)
3. ประชมุ และวนิ ิจฉยั ชข้ี าดกรณีการขอใช้สิทธิเลอื กตง้ั หรอื การ
ทกั ท้วงเกี่ยวกบั การลงคะแนนเลอื กตงั้ หรือคดั ค้านการนับคะแนน
เลือกตง้ั หรือการรวมคะแนน (ระเบียบฯข้อ 148,173)
4. ดาเนนิ การกลา่ วโทษกรณเี หน็ วา่ มีการกระทาผิดเกย่ี วกบั การ
เลือกตง้ั ในหน่วยเลือกตง้ั นัน้ (ระเบยี บฯข้อ 49)
5. ปฏบิ ัติหน้าทอี่ ื่นตามทไี่ ดร้ ับมอบหมาย (ระเบยี บฯขอ้ 45)

แผ่นท่ี 8

แผน่ ท่ี 9

หน้าท่ีและอานาจของ รปภ.

1. รักษาความปลอดภยั และความสงบเรยี บรอ้ ยบริเวณท่ี
เลอื กตง้ั
2. สนับสนุนการปฏบิ ตั หิ น้าทขี่ อง กปน.
3. รักษาความปลอดภยั บตั รเลอื กตง้ั หบี บัตรเลอื กต้ัง เอกสาร
และวัสดอุ ปุ กรณท์ เ่ี กี่ยวข้องตลอดระยะเวลาจนเสร็จส้ินภารกจิ
4. รบั แจง้ เหตุในกรณที ่ีมกี ารกระทาความผดิ ตามกฎหมายวา่
ดว้ ยการเลอื กตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. ในวนั เลือกตงั้
5. จับกุมและควบคุมตวั ผกู้ ระทาความผิดสง่ พนกั งานสอบสวน
ในกรณีท่พี บการกระทาความผดิ ตามกฎหมายเกยี่ วกับการ
เลือกต้ัง ส.ถ./ผ.ถ.ในวันเลือกตงั้ ฯลฯ

แผน่ ท่ี 10

ภารกิจ รปภ.ในการสนับสนนุ การปฏบิ ตั ิหนา้ ทขี่ อง กปน.

กปน. อาจมอบหมายให้ รปภ.ปฏบิ ัติหน้าท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงาน
เช่น
1. มี กปน.มาปฏบิ ัตหิ นา้ ทีไ่ ม่น้อยกวา่ กึ่งหน่งึ จนกวา่ จะมี กปน.ครบ
2. มี กปน.ออกไปจากหน่วยเลือกตั้งในระหว่างการลงคะแนน
3. มผี ู้มาใช้สทิ ธิเลือกต้ังจานวนมาก
4. การนับคะแนนเลือกตง้ั

แผ่นท่ี 11

ปดิ ประกาศ ณ ท่ีทาการ อปท. ท่มี กี ารเลอื กต้ัง
ปดิ ประกาศ ณ ทเ่ี ลอื กตงั้ ในวันเลอื กตงั้
แจ้งผไู้ ด้รบั แตง่ ตั้งทราบ (ส.ถ./ผ.ถ.2/5)
แตง่ ต้งั อสม.เปน็ ผูช้ ่วยเหลอื

แผน่ ท่ี 12

สถานะ ความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์

1. เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญานับแต่วันที่ได้รับการ
แต่งตั้ง จนส้นิ สุดการปฏิบตั ิหนา้ ที่ (พ.ร.บ.ฯ มาตรา 35)
2. การปฏิบัติหน้าท่ีตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ. 2562 หรือกฎหมาย ระเบียบ
ประกาศ หรือคาสั่งของ กกต. หรือปฏิบัติตามคาส่ังของศาลอัน
เกีย่ วกับการเลอื กตงั้ ตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ. 2562 หากได้กระทาโดยสุจริต
ย่อมได้รับความคุ้มครอง ไมต่ อ้ งรบั ผดิ ทง้ั ทางแพ่ง ทางอาญา หรือทาง
ปกครอง (พ.ร.บ.ฯ มาตรา 7)

แผ่นท่ี 13

สถานะ ความคมุ้ ครอง และสทิ ธิประโยชน์(ต่อ)

สิทธปิ ระโยชน์
เงนิ ชว่ ยเหลือกรณีประสบภยั จากการปฏิบัตหิ น้าที่
 กรณบี าดเจ็บ เบกิ ตามท่จี า่ ยจริง แตไ่ ม่เกิน 1 แสนบาท
 กรณีเสียชีวติ จานวน 1 แสนบาท
 กรณีผู้ปฏิบัตงิ านเสียชวี ิตหรอื ไดร้ บั บาดเจ็บให้ไดร้ ับเงินช่วยเหลอื เป็นการ
บารงุ ขวัญ ดงั น้ี
1. กรณีเสยี ชวี ิต รายละ 20,000 บ.
2. บาดเจ็บสาหสั รายละ 10,000 บ.
3. บาดเจบ็ ไมส่ าหัส รายละ 5,000 บ.
(ระเบียบ กกต.วา่ ดว้ ยเงนิ ชดเชยผ้ปู ระสบภยั เนอ่ื งจากการปฏิบตั ิงานเลอื กต้งั
พ.ศ. 2555)

แผน่ ท่ี 14

การปฏิบัติหนา้ ที่

1.ก่อนวันออกเสียงลงคะแนน
 เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติ

หนา้ ที่
 รับบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกต้ัง คูหา วัสดุอุปกรณ์

เอกสาร และแบบพิมพ์เกีย่ วกบั การเลือกตั้ง
 จัดทเี่ ลอื กตัง้

2.วันออกเสียงลงคะแนน (28 พฤศจิกายน 2564)

แผน่ ท่ี 15

:

แผน่ ท่ี 16

ไดก้ ารแตง่ ตง้ั ใหป้ ฏบิ ัตหิ น้าท่เี ปน็ ผชู้ ว่ ยปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการ
ประจาหนว่ ยเลอื กตง้ั

อปุ กรณท์ ี่ใช้

แผน่ ท่ี 17

แผน่ ท่ี 18

แผน่ ท่ี 19

แผน่ ท่ี 20

- ตรวจสอบเคร่อื งวัดอณุ หภมู ใิ ห้พรอ้ มใชง้ าน
- จดั เตรยี มวัสดุอุปกรณ์ และจดั สถานท่ีสาหรับปฏิบตั หิ น้าที่
- ปฏิบัติหน้าทีอ่ ยูน่ อกท่เี ลอื กตงั้ (ไมเ่ ขา้ ไปในบรเิ วณทเ่ี ลือกตัง้ )
- จัดใหผ้ มู้ ีสทิ ธเิ ลอื กตงั้ รักษาระยะหา่ งระหว่างบคุ คลอยู่เสมอ
- นัดหมายเวลาปฏบิ ัติหนา้ ที่ในวันเลือกตง้ั ก่อนเวลา 07.00 น. ณ
หน่วยเลือกต้ังท่ตี นปฏิบัตหิ น้าที่
- ผู้มีสทิ ธิเลือกตงั้ ท่ีอณุ หภูมิเกนิ 37.5 องศาเซลเซียส หรอื มาจาก
พ้นื ทค่ี วบคมุ สูงสดุ และเขม้ งวด (จ.ตาก จ.นครศรธี รรมราช
จ.นราธวิ าส จ.ปตั ตานี จ.ยะลา และจ.สงขลา(ตามแนบท้ายประกาศ
ศบค. ที่ 21/2564 ลงวนั ท่ี 12 พ.ย. 2564))แนะนาไปลงคะแนน

เลือกต้ัง ณ ท่ีลงคะแนนพเิ ศษ แล้วแจง้ ผ้มู สี ่วนเกยี่ วขอ้ งทราบ
แผน่ ที่ 21

อัตราค่าตอบแทน

ลาดบั ที่ ตาแหน่ง ค่าตอบแทน รวม

วัน วนั รบั วัสด/ุ วันเลอื กตัง้ ค่าพาหนะวัน

อบรม อปุ กรณ์ เลอื กตงั้

1 ประธาน 300 250 700 200 1,450
กปน.
250 450 200 1,200
2 กปน. 300 250 450 200 1,200
- 350 - 700
3 รปภ. 300

4 อสม. 350

แผน่ ท่ี 22

การอบรม

• กกต.ท้องถิ่น และ ผอ.กต.ท้องถ่ิน จดั ให้มกี ารอบรม จพง.ปน.
ภายใต้การกากับดูแลของ ผอ.กต.จังหวัด (ระบยี บฯข้อ 56)

• กปน.ประชุมและมอบหมายและจัดแบง่ หน้าท่ขี อง กปน. แต่ละคน
• กปน. รปภ.คนใดไม่สามารถเข้ารับอบรม ใหป้ ระธาน กปน.ช้ีแจง

และซักซอ้ มเกย่ี วกบั ข้นั ตอนการปฏิบัติหน้าที่

แผ่นที่ 23

การจดั แบ่งหน้าทีข่ อง จพง.ปน.

ประธาน กปน.

รปภ. อย่างน้อย 2 คน

กปน. กปน. กปน. กปน. กปน.
อานวยความสะดวก ตรวจบญั ชรี ายชือ่ มอบบัตรเลือกตง้ั ควบคมุ คูหา ควบคุมหบี บตั ร

กปน. กปน. กปน.
ทาหนา้ ที่สบั เปลี่ยน ตรวจบญั ชีรายช่อื มอบบตั รเลือกต้ัง

ผู้ชว่ ยปฏบิ ตั ิงานของ กปน. (อสม.)

แผ่นท่ี 24

ตัวอยา่ ง
การมอบหมายการ
ป ฏิ บั ติ ห น้ า ท่ี เ ป็ น
จพง.ปน. และ อสม.

เอกสารนี้ ให้ กปน. จดั ทาในวนั
อบรม จานวน 3 ชดุ
ชดุ ที่ 1 ปธ.กปน.เกบ็ ไวเ้ ป็น
หลักฐาน
ชดุ ที่ 2 สง่ ผอ.กต.ทอ้ งถิ่น
ชดุ ท่ี 3 สง่ สนง.กกต.จว.

แผ่นท่ี 25

ตวั อยา่ งผงั การจดั ที่นงั ่ อบรม “แบบแนวตง้ั ”

แผ่นท่ี 26

ตวั อยา่ งผงั การจดั ที่นงั ่ อบรม “แบบแนวนอน”

แผ่นท่ี 27

แผน่ ท่ี 28

การรับวสั ดุอปุ กรณแ์ ละการเก็บรกั ษา

• การรบั วัสดุอุปกรณ์ (ระเบียบฯข้อ 137) กปน.ไมน่ ้อยกว่า 3 คน + รปภ.
1. บัตรเลอื กตัง้ (ระเบยี บฯข้อ 130-138)
1.1ตรวจนับจานวนเล่ม หมายเลขเล่มท่ี และประเภทของการเลือกต้ัง ให้

ครบถ้วนถูกต้อง ตราประทับหรือเคร่ืองหมายท่ี ผอ.กต.จว. กาหนด ว่ามีการ
ประทบั ตราระหว่างตน้ ขัว้ บตั รกับตัวเลือกตัง้ ทุกฉบบั

1.2 ตรวจนับจานวนบัตรเลือกตั้งในแต่ละเล่มทีละบัตร (1 เล่ม มี 20 บัตร)
ใหค้ รบถ้วนตามจานวนบญั ชคี มุ บัตร เลือกตงั้ ของแตล่ ะหน่วยเลอื กตั้ง

1.3 เม่ือตรวจสอบจานวนบัตรเลือกตั้งตามข้อ (1.2) ถูกต้อง ครบถ้วนแล้วให้
บันทึกและให้ ปธ.กปน. กปน.และ รปภ. ลง ลายมือช่ือบนปกหน้าของบัตรเลือกต้ัง
และทะเบยี นคุม บัตรเลือกต้งั ถ้ามีจานวนบตั รไม่ถูกตอ้ งหรือไม่ครบถ้วนให้ หมายเหตุ
ไวบ้ นปกหน้าของบัตรเลอื กตัง้ นน้ั ด้วยว่ามไี ม่ ครบถว้ นหรอื ไมถ่ กู ต้องอย่างไร และแจ้ง
ให้ ผอ.กต.ท้องถ่นิ ทราบพรอ้ มบันทกึ ในบัญชีการสง่ มอบ-รบั มอบวสั ดุ อุปกรณ์

แผ่นท่ี 29

แผน่ ท่ี 30

บัตรเลือกต้งั

ตรวจสอบ และนับบัตรเลือกตั้งทุกบัตรให้
ครบถ้วน ตรวจจานวนเล่มท่ี และเลขที่
ของบัตรตรงกับบัญชีส่งมอบหรือไม่ (บัตร
เลือกต้ัง 1 เล่ม มี 20 บัตร) เม่ือครบถ้วน
ถูกต้อ งแ ล้ว จึง

แผ่นท่ี 31

การรบั วัสดอุ ปุ กรณ์และการเก็บรกั ษา (ต่อ)

2. แบบพิมพส์ าหรบั ใชใ้ นการปฏิบัติหนา้ ท่ี
2.1 แบบพิมพ์ท่ี กปน. ต้องใชใ้ นการปฏิบตั งิ าน
2.1.1 บัญชีรายชื่อผู้มสี ิทธิเลือกต้ัง (ส.ถ./ผ.ถ.1/5)จานวน 2 ชุด ดงั นี้
ชดุ ที่ 1 ใส่ปก (มเี ลขประจาตัวประชาชน 13 หลกั ) ใช้สาหรบั

การตรวจสอบและหมายเหตุการลงคะแนน
ชดุ ท่ี 2 ไมใ่ สป่ ก(ไม่มเี ลขประจาตวั ประชาชน 13 หลัก) สาหรบั

นาไปปดิ ประกาศท่ปี า้ ยประชาสมั พันธห์ น้าหนว่ ยเลอื กตงั้ แทนชดุ เดิม

แผ่นที่ 32

การรบั วสั ดอุ ุปกรณ์และการเกบ็ รกั ษา (ต่อ)

2.1.2 สมดุ แบบพมิ พ์ประจาหน่วยเลอื กต้งั จานวน 1 เลม่ จะมแี บบพมิ พ์ต่างๆ เช่น

(1) บัญชีรับมอบ–ส่งมอบวสั ดอุ ปุ กรณ์ การเลือกต้ัง
(2) ปา้ ยสาหรบั ปิดชอ่ งใสบ่ ตั รเลอื กตง้ั (ส.ถ./ผ.ถ. 5/1)
(3) ประกาศจานวนบัตรเลือกต้งั ก่อนการออกเสยี ง ลงคะแนน (ส.ถ./ผ.ถ. 5/2)
(4) รายงานเหตุการณ์ประจาท่ีเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 5/3)
(5) ประกาศรายการเกยี่ วกับจานวนบตั รเลอื กตงั้ เมื่อเสรจ็ สน้ิ การออกเสยี งลงคะแนน (ส.ถ./ผ.ถ.5/4)
(6) รายงานผลการนบั คะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ.5/7)
(7) รายงานการส่งหบี บตั รเลอื กตัง้ วสั ดุอุปกรณแ์ ละฯ (ส.ถ./ผ.ถ.5/10)
(8) ประกาศงดการลงคะแนนในวันเลือกต้งั (ส.ถ./ผ.ถ. 5/12)
(9) ประกาศงดการนับคะแนนเลอื กต้ัง (ส.ถ./ผ.ถ. 5/14)
(10) บนั ทึกขอ้ มลู จานวนบตั รเลือกต้งั (ส.ถ./ผ.ถ. 5/16)
(11) แบบทกั ทว้ งการปฏิบตั หิ น้าที่ของ กปน. แบบคัดคา้ นการนับคะแนนหรอื การรวมคะแนน (ส.ถ./ผ.ถ.5/5)
(12) คาเตอื นการกระทาความผิดเกีย่ วกับบัตรเลอื กตง้ั

2.1.3 แบบขดี คะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ.5/6)

แผน่ ที่ 33

การรบั วสั ดุอุปกรณ์และการเก็บรกั ษา (ตอ่ )

3.คาส่ัง และประกาศตา่ งๆ ที่ใช้ปิดประกาศ ณ ป้ายประชาสัมพนั ธ์หน้าหน่วย
เลือกต้ัง

3.1 คาส่งั แตง่ ต้งั กปน. และ รปภ.(ส.ถ./ผ.ถ.2/3)
3.2 ประกาศกาหนดหน่วยเลือกตง้ั และทีเ่ ลอื กต้ัง (ส.ถ./ผ.ถ.3/1)
3.3 ประกาศเปลย่ี นแปลงเขตของหน่วยเลือกตงั้ (ส.ถ./ผ.ถ.3/2) (ถ้าม)ี
3.4 ประกาศเปลี่ยนแปลงท่ีเลือกต้งั (ส.ถ./ผ.ถ.3/3) (ถา้ ม)ี
3.5 ประกาศบัญชีรายช่อื ผสู้ มคั รรบั เลอื กตั้งทไ่ี ด้รบั สมคั รรบั เลือกตงั้ และ
ไมไ่ ด้รบั สมคั รเลอื กตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ.4/4)
3.6 ประกาศช่ือผมู้ สี ิทธิสมัครรับเลอื กตงั้ (ส.ถ./ผ.ถ.4/5)
3.7 ประกาศชือ่ ผ้มู ีสิทธสิ มัครรบั เลอื กตั้ง (เพ่ิมเติม) (ส.ถ./ผ.ถ.4/6) (ถา้ ม)ี
3.8 คาสัง่ แตง่ ต้งั ผู้ช่วยปฏบิ ัตงิ านของ กปน.หรือ อสม.

แผน่ ท่ี 34

การรบั วัสดอุ ุปกรณ์และการเก็บรักษา (ต่อ)

4. วัสดุอปุ กรณอ์ น่ื ๆ เชน่

4.1 หีบบตั รเลอื กตงั้ ประเภทละ 1 หีบ

4.2 ตัวอยา่ งบัตรเลอื กต้งั

4.3 คูหาลงคะแนนจานวนไมน่ ้อยกว่า 3 คูหา พร้อมคาเตือน

4.4 สายรัดหรืออุปกรณ์อน่ื แทนสายรัด

4.5 ตะกร้าหรือภาชนะสาหรบั ใสบ่ ัตรเลือกตง้ั ขณะนับคะแนน

4.6 ถงุ วัสดใุ ส (ชัน้ ใน) สาหรับใสบ่ ัตรเลือกตง้ั ทีน่ บั คะแนนแลว้ /ถุงวัสดใุ ส (ช้นั นอก)
สาหรบั ใสถ่ ุงบตั รดี ถงุ บัตรเสีย ถงุ บัตรไมเ่ ลอื กผู้สมคั รผใู้ ด แบบขดี คะแนน และเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้ ง

4.7 ตลบั ชาด เทปกาว เทปใส มดี คตั เตอร์ ลวดเสียบ กาว หนงั ยาง เหล็กแหลม
ปากกาลูกล่ืน ปากกาเคมี ปากกาขดี คะแนน ป้ายปดิ ประกาศ บัตรทาบบตั รเลอื กตง้ั สาหรบั
ผู้พิการทางสายตา ไมบ้ รรทัด เชือกฟาง อปุ กรณ์เจาะมุมบตั รทว่ี นิ จิ ฉยั แล้ว ฯลฯ

4.8 ป้ายช่ือ กปน. ป้ายแสดงท่ตี ง้ั ของหนว่ ยเลือกตงั้ และท่เี ลือกตัง้ ป้ายทางเขา้ ป้าย
ทางออกท่ีเลือกต้ัง ป้ายบริเวณทีเ่ ลือกตัง้ และปา้ ยอื่นๆ

4.9 นาฬิกา

4.10 ธงชาติ ฯลฯ แผน่ ท่ี 35

แผน่ ท่ี 36

การรับวสั ดุอปุ กรณ์และการเก็บรักษา (ตอ่ )

การดาเนินการหลังจากตรวจรบั บัตรเลือกตัง้ หบี บัตร
เลอื กต้งั บัญชีรายชื่อ ผูม้ ีสิทธเิ ลอื กตัง้ แบบพมิ พ์ และ
วสั ดุอุปกรณอ์ ่ืนๆ (ระเบียบฯ ข้อ 138)
• เม่อื กปน. และ รปภ. ไดต้ รวจรบั บัตรเลือกตั้ง และ

วสั ดุอุปกรณ์ อ่นื ๆ ครบถ้วนถกู ต้องแลว้ ให้
ดาเนินการ ดงั นี้
1) ลงลายมือชื่อผ้มู อบและผรู้ ับมอบบนปกบตั ร
เลือกตง้ั ไว้เปน็ หลักฐาน
2) นาบตั รเลือกตง้ั ทั้งหมดแยกใสถ่ ุงพลาสตกิ ประเภท
ละ 1 ถงุ รัดด้วยหนังยาง

แผน่ ท่ี 37

การรับวัสดอุ ุปกรณแ์ ละการเกบ็ รักษา (ตอ่ )

3) บรรจลุ งในหีบบัตรเลือกตั้ง โดยให้บรรจุบัตร
เลอื กต้ังทงั้ 2 ประเภทลงในหีบบัตรเลอื กต้ังใบ
เดยี วกนั
4) ปดิ หีบบตั รเลือกต้งั และใสส่ ายรดั หรอื
อปุ กรณอ์ นื่ แทนสายรัด
5) ปดิ เทปกาวรอยต่อรอบหบี บัตรเลอื กต้งั แล้ว
ใหล้ งลายมอื ชือ่ คร่อมรอยต่อระหวา่ งเทปกาว
และฝาหบี บัตรเลอื กตัง้ 6) ปดิ ชอ่ งใสบ่ ัตร
เลอื กต้งั ดว้ ยปา้ ยสาหรับปดิ ชอ่ งใส่ บัตรเลือกต้งั
(ส.ถ./ผ.ถ.5/1)

แผน่ ท่ี 38

การรบั วัสดอุ ุปกรณแ์ ละการเกบ็ รักษา (ต่อ)

7) สาหรับบญั ชีรายชือ่ ผมู้ สี ทิ ธิเลือกต้ัง
แบบพิมพ์ และวัสดุอปุ กรณ์อื่นๆ ให้เก็บ
รวบรวมใส่ในถงุ วัสดใุ ส หรือใสล่ งใน
หบี บตั ร เลอื กตง้ั ท่ีเหลอื โดยไมใ่ ชส้ ายรดั
รดั หีบบัตร เลอื กต้ัง

5. การเก็บรักษาวสั ดอุ ปุ กรณ์ (ระเบยี บฯ ข้อ 138)
• ให้ กปน. และ รปภ. นาหีบบัตรเลือกต้งั ซงึ่ บรรจุบัตรเลือกตัง้ บัญชรี ายชื่อ ผู้

มีสทิ ธิเลอื กตั้ง แบบพมิ พ์ และวัสดุอุปกรณ์อน่ื ๆ ทไ่ี ดร้ ับมาไปเกบ็ รักษาไวใ้ น
ที่ปลอดภยั

แผ่นท่ี 39

การจัดเตรยี มสถานท่เี ลือกตั้งและตวั อย่างแผนผงั ท่ีเลือกตัง้

การจดั สถานท่เี ลือกตั้ง เปน็ หนา้ ทขี่ อง กปน. ดาเนินการตามความเหมาะสมของแต่ละสถานท่ี
ดังน้ี

1) จดั สถานทเี่ ลอื กตั้งตามตัวอยา่ งแผนผังท่ีเลือกตง้ั
2) กรณีใช้เต็นท์หรอื อาคารเปดิ โล่งเปน็ ทเ่ี ลอื กตั้ง ด้านหลงั ของคูหาลงคะแนนจะตอ้ งมีฉากปา้ ย
หรือวัสดุทึบ แสงสงู ไม่นอ้ ยกวา่ 1.5 เมตร ก้นั หรอื ปดิ บงั ไว้ เพอื่ ป้องกันมิให้ผ้อู ืน่ มองเห็นการ
ลงคะแนนของผมู้ าใชส้ ิทธเิ ลอื กตั้ง รวมท้ังใหเ้ ตรียมความพรอ้ มกรณีทต่ี อ้ งใช้ไฟฟ้า แสงสว่าง ใน
การนับคะแนน
3) ตรวจสอบคาสง่ั และประกาศทีป่ ิดไวท้ ป่ี า้ ยปิด ประกาศหน้าทเ่ี ลือกตง้ั ว่ามีอยูค่ รบถ้วนหรือไม่
ถ้าไม่มีหรอื ชารดุ เสียหายให้นาชุดสารองทไ่ี ดร้ ับมอบในวันรับวสั ดุ อปุ กรณ์ไปปิดประกาศให้
ครบถว้ น
4) ตดิ ป้ายหรือเครือ่ งหมายท่ีแสดงบริเวณทเ่ี ลอื กตงั้ ป้ายระบุท่ีนง่ั ในการปฏบิ ตั ิหนา้ ทีข่ อง กปน.
5) ใชแ้ ถบพลาสตกิ หรือวสั ดุอน่ื เช่น เชอื ก ขงึ แสดงขอบเขตท่เี ลือกตง้ั และบริเวณโดยรอบท่ี
เลือกตง้ั เพอื่ ใหม้ แี นวเขตทีช่ ัดเจน สะดวกต่อการปฏิบัติ หน้าท่ีของ กปน. และ รปภ. และการ
ลงคะแนนเลอื กตัง้ ของผู้มสี ทิ ธิเลอื กตง้ั

แผ่นที่ 40

การจัดเตรียมสถานท่เี ลอื กตั้งและตวั อย่างแผนผงั ท่เี ลอื กตั้ง

แผน่ ท่ี 36 แผน่ ท่ี 41

ตวั อยา่ งผงั ปา้ ยปดิ ประกาศแบบพิมพห์ นา้ ท่เี ลอื กตง้ั

แผ่นท่ี 42

การปฏบิ ตั ิงานในวนั ออกเสียงลงคะแนน
1. ก่อนเปิดการออกเสยี งลงคะแนน

1.1 เวลาประมาณ 07.00 น. กปน. และ รปภ. เดนิ ทางไปถึงที่เลอื กต้ังพร้อม
หบี บัตรเลือกต้ัง บตั รเลือกตง้ั บัญชีรายชื่อผูม้ ีสิทธิเลือกต้งั แบบพมิ พ์ และวสั ดุ
อุปกรณ์อน่ื ๆ (ระเบียบฯ ข้อ 139)

1.2 ตรวจความเรียบร้อยบริเวณโดยรอบ ภายในสถานท่ีลงคะแนนเลือกตั้ง
หากพบว่ามีป้ายหาเสียงของผู้สมัครให้นาออกไปจากบริเวณที่เลือกตั้งและเก็บ
รักษาไว้

1.3 ตรวจความเรียบร้อยของหีบบัตรเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ัง
แบบพิมพ์ และ วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ท่ีรับมอบมา โดยให้สังเกตสายรัดหีบบัตร
เลอื กตั้งหรอื อปุ กรณ์อืน่ ๆ แทนสายรดั และสภาพของหีบบัตรเลือกต้ังทั้งภายนอก
และภายในว่าอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยหรือไม่ ถ้าพบว่าไม่เรียบร้อยหรือชารุด
เสยี หายให้บันทกึ ในรายงานเหตุการณ์ประจาที่เลอื กตง้ั (ส.ถ./ผ.ถ. 5/3)

แผน่ ท่ี 43

การปฏิบัตงิ านในวันออกเสียงลงคะแนน
1. ก่อนเปิดการออกเสียงลงคะแนน

1.4 ตรวจสอบและปิดคาส่งั ประกาศตา่ งๆ ท่ปี ้ายประกาศหนา้ ทเ่ี ลอื กต้งั
1.5 เปิดหีบบตั รเลือกตัง้ และนาบตั รออกมาตรวจนับจานวนท้ังหมดแลว้
ประกาศจานวนบัตรเลือกตง้ั กอ่ นการออกเสยี งลงคะแนน (ส.ถ./ผ.ถ. 5/2)
1.6 กปน. ประชุมเพ่ือซกั ซ้อมและเตรียมปฏบิ ตั หิ นา้ ท่ตี ามหนา้ ที่ที่ไดร้ บั
มอบหมาย ในวนั เข้ารบั การอบรม

แผ่นท่ี 44

การปฏบิ ตั ิงานในวันออกเสยี งลงคะแนน
1. ก่อนเปิดการออกเสยี งลงคะแนน

1.7 เพือ่ เปน็ การอานวยความสะดวกแก่ผูม้ าใช้สทิ ธิเลือกต้ังและให้การตรวจสอบ
รายชอ่ื และมอบบตั รเลือกต้ังรวดเร็วข้ึน กปน. อาจแบ่งบัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง
ชุดที่ใช้ตรวจสอบและหมายเหตุการออกเสียงลงคะแนนออกเป็น 2 ชุด โดยให้
พิจารณาตามความเหมาะสม และเม่ือปิดการออกเสียงลงคะแนนแล้วให้รวมบัญชี
รายช่ือผูม้ สี ทิ ธเิ ลอื กตงั้ ดังกล่าวใหเ้ ปน็ ชดุ เดยี วดงั เดมิ (ระเบยี บฯ ข้อ 142)

1.8 กรณีท่ีมีผู้มาแสดงตนว่าเป็นตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งให้ผู้นั้นแสดงเอกสาร
คาส่ังแต่งต้ังหากเห็นว่าถูกต้องจึงจัดให้น่ังในที่ซึ่งจัดไว้ ณ ท่ีเลือกตั้ง ที่สามารถ
มองเห็นการปฏิบัติงานได้ และห้ามมิให้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็น กปน. หรือจับต้องบัตร
เลือกตั้ง หรือกล่าวโต้ตอบกับ กปน. หรือระหว่างกันเอง โดยประการที่จะเป็น
อุปสรรคแก่การเลอื กต้ัง (ระเบียบฯ ขอ้ 102-103)

1.9 เชิญธงชาติขึ้นบริเวณด้านหน้าท่ีเลือกตั้ง เช่นเดียวกับสถานที่ราชการ เว้น
แต่ทีเ่ ลือกตัง้ นัน้ ไมอ่ ยูใ่ นสถานทท่ี ี่มลี ักษณะทีส่ ามารถเชญิ ธงชาติได้ (ระเบียบฯ ข้อ 26)

แผ่นท่ี 45

การปฏบิ ตั ิงานในวนั ออกเสียงลงคะแนน
2. การเปดิ การออกเสียงลงคะแนน

2.1 เมือ่ ถงึ เวลา 08.00 น.ให้ กปน. นาหีบบตั รเลอื กตั้งแสดงใหผ้ ู้มีสิทธิ
เลือกตงั้ ซึง่ อยู่ ณ ท่ีเลอื กต้งั เห็นว่าเปน็ หบี เปล่า (ระเบยี บฯ ข้อ 143)

2.2 ปดิ หบี บัตรเลอื กต้ัง ปิดเทปกาวผนึกรอยต่อภายนอกหบี บัตรเลือกตั้ง(กรณี
ใช้หีบบัตรเลือกต้งั พลาสติกไมต่ ้องปิดเทปกาว) ใสส่ ายรัดหรืออุปกรณ์อื่นท่ีใช้
แทนสายรัด แลว้ เปิดช่องใสบ่ ัตรเลอื กตง้ั ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ.5/1 (ระเบยี บฯ ข้อ 143)

2.3 ปธ.กปน. บนั ทกึ การดาเนนิ การดังกล่าวในรายงานเหตุการณ์ประจาท่ี
เลือกต้ัง(ส.ถ./ผ.ถ.5/3)ให้ กปน.ไม่น้อยกว่า 3 คน
และผมู้ สี ิทธิเลือกตัง้ ไมน่ ้อยกว่า 2 คน ซึง่ อย่ใู นที่
เลือกตง้ั ในขณะนน้ั ลงลายมือช่อื ในแบบรายงานฯ
เว้นแต่ไม่มผี มู้ สี ทิ ธิเลอื กต้งั อยู่ ณ ทเ่ี ลอื กต้งั น้นั
(ระเบียบฯ ข้อ 143)

แผ่นที่ 46

การปฏบิ ตั งิ านในวันออกเสยี งลงคะแนน
2. การเปิดการออกเสียงลงคะแนน

2.4 ปธ.กปน. กล่าวเปิดการออกเสียงลงคะแนน เช่น กลา่ วว่า “บัดนี้ ถึง
เวลาการออกเสียงลงคะแนนแลว้ ขอเปิดการออกเสยี งลงคะแนน” (ระเบยี บฯ ข้อ 144)

2.5 ถา้ ถึงเวลาเปิดการออกเสยี งลงคะแนนแลว้ มี กปน. ท่ีได้รับคาสง่ั แตง่ ต้ัง
มาปฏบิ ตั หิ น้าท่ไี มค่ รบจานวน ให้ดาเนนิ การดังนี้ (ระเบยี บฯ ขอ้ 47)

มาน้อยกวา่ กึง่ หน่งึ

แผน่ ท่ี 47

การปฏบิ ัตงิ านในวันออกเสยี งลงคะแนน
2. การเปิดการออกเสียงลงคะแนน

2.6 ในระหว่างเปิดการออกเสียงลงคะแนน กปน. จะออกไปจากท่ีเลือกต้ังได้
เพยี ง คราวละหนง่ึ คน หรอื กรณีจาเป็นที่ต้องออกจากที่เลือกต้ังมากกว่าคราวละ
หน่ึงคน ให้ ปธ.กปน. อนุญาตเป็นกรณๆี ไป (ระเบยี บฯ ข้อ 154)

2.7 ในระหว่างเปิดการออกเสียงลงคะแนน ปธ.กกต. กกต. ลธ.กกต. ผตก.
ผอ.กต.จว. กกต.อปท. ผอ.กต.อปท. และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์
อักษรจาก กกต. มีสิทธิเข้าไปใน ท่ีเลือกต้ังในเขตท่ีรับผิดชอบ เพ่ือทาการ
สอดส่องดูแลหรือแนะนาให้การปฏิบัติหน้าที่เลือกต้ังเป็นไป โดยสุจริตและเที่ยง
ธรรม และให้ กปน. บันทึกเหตุผลความจาเป็นไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจาท่ี
เลือกต้ัง (ส.ถ./ผ.ถ.5/3) (ระเบยี บฯ ข้อ 155)

2.8 ภายใต้การกากับดแู ลของ กปน. โดยตอ้ งใหค้ นพิการหรือทุพพลภาพ หรือ
ผสู้ ูงอายุ ได้ออกเสยี งลงคะแนนด้วยตนเอง เว้นแต่ลักษณะทางกายภาพทาให้คน
พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุไม่สามารถทาเครื่องหมายลงในบัตรเลือกต้ัง
ได้ (ระเบยี บฯ ข้อ 153)

แผ่นที่ 48

การปฏบิ ัติงานในวนั ออกเสยี งลงคะแนน
3.ขัน้ ตอนการออกเสยี งลงคะแนน

1. กปน. ผูท้ าหนา้ ท่ีอานวยความสะดวกบริเวณท่เี ลอื กตั้ง (ระเบยี บฯ ขอ้ 141 และข้อ 146)
1.1ประชาสมั พันธ์ใหผ้ ู้มีสิทธเิ ลือกตั้งตรวจรายชอ่ื และลาดับที่จากบัญชีรายชื่อผมู้ สี ิทธิ

เลอื กต้งั ซง่ึ ปิดประกาศไว้ที่ปา้ ยหนา้ ทเี่ ลือกตงั้
1.2 แนะนาให้ผูม้ าใช้สทิ ธเิ ลอื กต้งั เตรียมหลกั ฐานแสดงตน เพ่อื ขอใชส้ ิทธิเลอื กตง้ั ดังน้ี
(1) บตั รประจาตวั ประชาชน หรอื บตั รประจาตัวประชาชนทห่ี มดอายุ หรอื
(2) บัตรหรือหลกั ฐานอน่ื ใดของทางราชการ หรือหนว่ ยงานของรฐั ออกใหท้ มี่ รี ปู ถ่าย

และมีเลขประจาตวั ประชาชน 13 หลกั ของผู้ถือบัตร ทยี่ งั ไม่หมดอายุ
1.3 แนะนาให้ผู้มาใช้สทิ ธิเลอื กตั้งเขา้ แถว

ใช้สทิ ธิเลือกตงั้ และจดั ระเบียบในทีเ่ ลือกตั้ง
รวมถงึ การอานวยความสะดวกในการ
ออกเสียงลงคะแนนแกค่ นพิการหรือ
ทพุ พลภาพ หรือผู้สูงอายุ

แผ่นท่ี 49


Click to View FlipBook Version