The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Potter, 2019-12-12 21:47:27

RPT PSV THN 5 2020

RPT PSV THN 5 2020

[1]

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TAHUN 5

MODUL 1 : MENGGAMBAR TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : LUKISAN TAJUK : SEJAMBAK BUNGA

MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN

MINGGU 1.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal, memahami dan ▪ 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
1 Membuat persepsi dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada bahasa seni visual, media serta proses dan
menggunakan bahasa seni lukisan. ▪ teknik pada karya lukisan di samping
& visual yang ada pada karya 1.1.1 Unsur Seni ▪ Pada akhir pelajaran, mengamalkan nilai-nilai murni.
lukisan.
1.1.1.1 Jalinan - tampak murid dapat : 2. Mengetahui, memahami dan menjelaskan
MINGGU 1.1.1.2 Bentuk - ilu ▪ Menghasilkan bahasa seni visual, media serta proses dan
2 1.1.1.3 Ruang - cetek teknik pada karya lukisan di samping
lukisan mengamalkan nilai-nilai murni.
1.1.2 Prinsip Rekaan menggunakan
1.1.2.1 Kepelbagaian- hal benda (subject 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
matter) media kering kefahaman bahasa seni visual, media serta
dengan proses dan teknik dalam penghasilan karya
1.1.2.2 Kesatuan - komposisi menekankan lukisan di samping mengamalkan nilai-nilai
bahasa seni visual. murni.
▪ Mengaplikasikan
4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
1.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa ▪ media serta proses kefahaman bahasa seni visual, media serta
Mengaplikasikan bahasa seni seni visual, media serta proses dan teknik dalam dan teknik secara proses dan teknik dalam penghasilan karya
visual dan media dalam penghasilan lukisan. kreatif. lukisan yang betul dan mengikut disiplin di
penghasilan karya lukisan. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media Membuat apresiasi samping mengamalkan nilai-nilai murni.
terhadap karya.
1.2.1.1 Alat - tiada 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual, media serta
1.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, pensel, pen proses dan teknik dalam penghasilan karya
lukisan yang betul dan kreatif serta
marker atau pen gel atau pen teknikal mengikut disiplin di samping mengamalkan
nilai-nilai murni.
1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses
6. Menzahirkan idea berpandukan kemahiran
dan teknik dalam penghasilan karya bahasa seni visual, proses dan teknik dalam
penghasilan karya lukisan yang kreatif dan
1.2.2.1 Teknik - titik unik mengikut disiplin yang betul dan boleh
dicontohi serta boleh membuat apresiasi
1.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan terhadap hasil karya sendiri dan rakan
Penzahiran idea melalui secara lisan dengan menghubungkaitkan
pelbagai sumber, kajian dan kefahaman bahasa seni visual, media, serta proses sejarah seni atau adi guru atau tokoh seni
teknologi dalam penghasilan atau warisan seni negara di samping
lukisan. dan teknik dalam penghasilan media secara kreatif. mengamalkan nilai-nilai murni.

1.4 APRESIASI SENI 1.3.1 Memilih dan memanipulasi media secara
Apresiasi terhadap karya
sendiri dan rakan kreatif
berpandukan bahasa seni
visual, sejarah seni dan 1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam
budaya.
penghasilan karya lukisan

1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang

sesuai dalam penghasilan karya lukisan

Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya

sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek
bahasa seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam

proses penghasilan karya
1.4.3 Membuat ulasan karya sendiri dan rakan

secara lisan

[2]

MODUL 2 : MEMBUAT CORAK DAN REKAAN (TERANCANG) TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : CATAN TAJUK : HIASAN KOTAK TISU

MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN

Murid dapat mengenal, memahami, dan ▪ Pada akhir pelajaran, 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
2. bahasa seni visual, media serta proses
MINGGU 2.1 PERSEPSI ESTETIK menyatakan bahasa seni visual yang ada pada murid dapat : 3. dan teknik pada karya corak terancang
3 Membuat persepsi dan ▪ Menghasilkan corak 4. teknik catan di samping mengamalkan
menggunakan bahasa seni corak terancang dengan menggunakan teknik nilai-nilai murni.
& visual yang ada pada karya terancang
corak teknik catan. catan. menggunakan Mengetahui, memahami dan menjelaskan
MINGGU teknik catan bahasa seni visual, media serta proses
4 2.2 APLIKASI SENI 2.1.1 Unsur Seni dengan dan teknik pada karya corak terancang
Mengaplikasikan bahasa seni menekankan teknik catan di samping mengamalkan
visual dan media dalam 2.1.1.1 Rupa - geometri atau organik bahasa seni visual. nilai-nilai murni.
penghasilan karya corak ▪ Menghasilkan corak
terancang dengan 2.1.1.2 Warna –harmoni terancang dengan Mengaplikasikan pengetahuan dan
menggunakan teknik mengaplikasikan kefahaman bahasa seni visual, media
catan. 2.1.2 Prinsip Rekaan media serta proses serta proses dan teknik dalam
dan teknik secara penghasilan karya corak terancang teknik
2.1.2.1 Kontra - rupa motif kreatif. catan di samping mengamalkan nilai-nilai
murni.
2.1.2.2 Imbangan - simetri ▪ Menggunakan
corak sebagai Menzahirkan idea, pengetahuan dan
2.1.2.3 Kesatuan - susunan motif hiasan pada kefahaman bahasa seni visual, media
rekaan. serta proses dan teknik dalam
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa penghasilan karya corak terancang teknik
▪ Membuat apresiasi catan yang betul dan mengikut disiplin di
seni visual, media serta proses dan teknik dalam terhadap karya. samping mengamalkan nilai-nilai murni.

penghasilan corak terancang dengan

menggunakan teknik catan.

2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media

2.2.1.1Alat - berus lukisan, palet, acuan

berbentuk geometri atau organik

dan alatan lain yang sesuai

2.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, cat air atau cat

poster atau cat tempera

2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses

dan teknik dalam penghasilan karya

2.2.2.1 Teknik - basah atas kering

2.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
Penzahiran idea melalui kefahaman bahasa seni visual, media serta proses kefahaman bahasa seni visual, media
pelbagai sumber, kajian dan dan teknik dalam penghasilan corak terancang serta proses dan teknik dalam
teknologi dalam penghasilan dengan menggunakan teknik catan secara kreatif. penghasilan karya corak terancang teknik
corak terancang dengan 2.3.1 Memilih dan memanipulasi media secara catan yang betul dan kreatif serta
menggunakan teknik catan. mengikut disiplin di samping
kreatif mengamalkan nilai-nilai murni.
2.4 APRESIASI SENI 2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam
Apresiasi terhadap karya 6. Menzahirkan idea berpandukan
sendiri dan rakan penghasilan karya corak terancang teknik catan kemahiran bahasa seni visual, proses
berpandukan bahasa seni 2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang dan teknik dalam penghasilan karya
visual, sejarah seni dan corak terancang teknik catan yang kreatif
budaya. sesuai dalam penghasilan karya corak dan unik mengikut disiplin yang betul dan
terancang teknik catan boleh dicontohi serta boleh membuat
2.3.4 Menggunakan hasil corak sebagai hiasan apresiasi terhadap hasil karya sendiri dan
pada rekaan rakan secara lisan dengan
menghubungkaitkan sejarah seni atau adi
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya guru atau tokoh seni atau warisan seni
sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek negara di samping mengamalkan nilai-
bahasa seni visual. nilai murni.
2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam

proses penghasilan karya
2.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan

secara lisan

[3]

MODUL 3 : MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : ARCA TIMBUL TAJUK : MAGNET HIASAN (FRIDGE MAGNET)

MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN

MINGGU 3.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal, memahami dan ▪ Pada akhir pelajaran, 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
5 Membuat persepsi dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada murid dapat : bahasa seni visual, media serta proses
menggunakan bahasa seni
& visual yang ada pada arca arca timbul. ▪ Menghasilkan arca dan teknik pada arca timbul di samping
timbul. 3.1.1 Unsur Seni timbul dengan mengamalkan nilai-nilai murni.
MINGGU menekankan
6 3.2 APLIKASI SENI 3.1.1.1 Jalinan -sentuh bahasa seni visual. 2. Mengetahui, memahami dan
Mengaplikasi bahasa seni 3.1.1.2 Bentuk - konkrit
visual dan media dalam 3.1.1.3 Warna - sekunder atau tertier ▪ Mengaplikasikan menjelaskan bahasa seni visual, media
penghasilan arca timbul. 3.2.1 Prinsip Rekaan media serta proses
3.2.1.1 Imbangan - simetri atau tidak simetri dan teknik secara serta proses dan teknik pada arca timbul
3.3 EKSPRESI KREATIF 3.2.1.2 Kepelbagaian - rupa kreatif.
Penzahiran idea melalui di samping mengamalkan nilai-nilai
pelbagai sumber, kajian, dan ▪ Membuat apresiasi
teknologi dalam penghasilan murni.
arca timbul.
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa terhadap karya. 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
3.4 APRESIASI SENI
Apresiasi terhadap karya seni visual, media serta proses dan teknik dalam kefahaman bahasa seni visual, media
sendiri dan rakan serta proses dan teknik dalam
berpandukan bahasa seni penghasilan arca timbul. penghasilan arca timbul di samping
visual, sejarah seni dan mengamalkan nilai-nilai murni.
budaya. 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media

3.2.1.1 Alat – kotak, model 3D dan alatan lain yang 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual, media
sesuai serta proses dan teknik dalam
penghasilan arca timbul yang betul dan
3.2.1.2 Bahan - Plaster of Paris atau tanah liat, cat mengikut disiplin di samping

poster atau cat tempera dan bahan lain mengamalkan nilai-nilai murni.

yang sesuai

3.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses

dan teknik dalam penghasilan arca timbul

3.2.2.1 Teknik - acuan 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual, media
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan serta proses dan teknik dalam

kefahaman bahasa seni visual, media serta proses penghasilan arca timbul yang betul dan
dan teknik dalam penghasilan arca timbul secara kreatif serta mengikut disiplin di samping
kreatif mengamalkan nilai-nilai murni.
3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara
6. Menzahirkan idea berpandukan
kreatif kemahiran bahasa seni visual, proses
dan teknik dalam penghasilan karya arca
3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam timbul yang kreatif dan unik mengikut
penghasilan karya disiplin yang betul dan boleh dicontohi
serta boleh membuat apresiasi terhadap
3.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang hasil karya sendiri dan rakan secara lisan
sesuai dalam penghasilan arca timbul dengan menghubungkaitkan sejarah seni
atau adi guru atau tokoh seni atau
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya
sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek warisan seni negara di samping
bahasa seni visual.
mengamalkan nilai-nilai murni.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam

proses penghasilan karya
3.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan
secara lisan

[4]

MODUL 4 : MEMBUAT KRAF TRADISIONAL TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : TEKAT TAJUK : KIPAS HIASAN

MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN

4.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal, memahami dan ▪ Pada akhir pelajaran, 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
Membuat persepsi dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada murid dapat : bahasa seni visual, media serta proses
MINGGU menggunakan bahasa seni tekat mudah ▪ Menghasilkan tekat dan teknik pada corak tekat di samping
7 visual yang ada pada tekat 4.1.1 Unsur Seni mengamalkan nilai-nilai murni.
mudah. mudah dengan
4.1.1.1 Rupa - organik atau geometri menekankan
4.1.1.2 Jalinan - sentuh bahasa seni visual. 2. Mengetahui, memahami dan
4.1.2 Prinsip Rekaan ▪ Mengaplikasikan
& 4.1.2.1 Kontra - warna media serta proses menjelaskan bahasa seni visual, media
4.1.2.2 Ritma dan pergerakan - susunan dan teknik secara
kreatif. serta proses dan teknik pada corak tekat
coraK
▪ Membuat apresiasi di samping mengamalkan nilai-nilai
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa terhadap karya.
MINGGU seni visual, media serta proses dan teknik dalam murni.
8
4.2 APLIKASI SENI 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
Mengaplikasikan bahasa seni penghasilan corak batik. kefahaman bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam
visual dan media dalam 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media penghasilan corak tekat di samping
penghasilan tekat mudah. mengamalkan nilai-nilai murni.

4.2.1.1 Alat - gunting, jarum, ram dan alatan

lain yang sesuai 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual, media
4.2.1.2 Bahan - box board, mounting board, serta proses dan teknik dalam
penghasilan corak tekat yang betul dan
kain baldu atau kain yang sesuai, mengikut disiplin di samping
mengamalkan nilai-nilai murni.
benang dan bahan lain yang sesuai

4.2.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses

dan teknik dalam penghasilan karya.

4.2.2.1 Teknik -tekat

4.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
Penzahiran idea melalui kefahaman bahasa seni visual, media
pelbagai sumber, kajian dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses serta proses dan teknik dalam
teknologi dalam penghasilan penghasilan corak tekat yang betul dan
tekat mudah. dan teknik dalam penghasilan corak batik secara kreatif serta mengikut disiplin di samping
mengamalkan nilai-nilai murni.
4.4 APRESIASI SENI kreatif.
Apresiasi terhadap karya
sendiri dan rakan 4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara
berpandukan bahasa seni
visual, sejarah seni dan kreatif.
budaya.
4.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam 6. Menzahirkan idea berpandukan
kemahiran bahasa seni visual, proses
penghasilan karya dan teknik dalam penghasilan corak tekat
yang kreatif dan unik mengikut disiplin
4.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang yang betul dan boleh dicontohi serta

sesuai dalam penghasilan corak tekat boleh membuat apresiasi terhadap hasil
karya sendiri dan rakan secara lisan
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya
dengan menghubungkaitkan sejarah seni
sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek atau adi guru atau tokoh seni atau
warisan seni negara di samping
bahasa seni visual. mengamalkan nilai-nilai murni.

4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan

4.4.2 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan

secara lisan

4.4.3 Menyatakan tokoh atau adiguru seni kraf

tekat

[5]

MODUL 1 : MENGGAMBAR TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : CATAN TAJUK : PEMANDANGAN DI TEPI PANTAI

MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN

1.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal, memahami dan ▪ Pada akhir pelajaran, 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
Membuat persepsi dan bahasa seni visual, media serta proses
menggunakan bahasa seni menyatakan bahasa seni visual yang ada pada murid dapat : dan teknik pada karya catan di samping
visual yang ada pada karya catan. ▪ Menghasilkan catan mengamalkan nilai-nilai murni.
catan. 1.1.1 Unsur Seni
menggunakan 2. Mengetahui, memahami dan
1.2 APLIKASI SENI 1.1.1.1 Jalinan - tampak media basah menjelaskan bahasa seni visual, media
Mengaplikasikan bahasa seni 1.1.1.2 Bentuk - ilusi dengan serta proses dan teknik pada karya
1.1.1.3 Warna - warna panas atau warna menekankan catan di samping mengamalkan nilai-
visual dan media dalam bahasa seni visual. nilai murni.
penghasilan karya catan. sejuk ▪ Menghasilkan
1.1.1.4 Ruang - ruang dalam media serta proses 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
1.1.2 Prinsip Rekaan dan teknik secara kefahaman bahasa seni visual, media
1.1.2.1 Kepelbagaian - hal benda ( subject kreatif. serta proses dan teknik dalam
▪ Membuat apresiasi penghasilan karya catan di samping
matter ) mengamalkan nilai-nilai murni.
1.1.2.2 Kesatuan - komposisi terhadap karya.
4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa kefahaman bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam
MINGGU seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya catan yang betul dan
9 mengikut disiplin di samping
penghasilan catan. mengamalkan nilai-nilai murni.

1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual, media
1.2.1.1 Alat - berus lukisan dan palet serta proses dan teknik dalam
penghasilan karya catan yang betul dan
& 1.2.1.2 Bahan - kertas lukisan dan cat air kreatif serta mengikut disiplin di
samping mengamalkan nilai-nilai murni.
atau cat poster atau cat tempera
6. Menzahirkan idea berpandukan
MINGGU 1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses kemahiran bahasa seni visual, proses
10 dan teknik dalam penghasilan karya
dan teknik dalam penghasilan karya catan yang kreatif dan unik mengikut
disiplin yang betul dan boleh dicontohi
1.2.2.1 Teknik - basah atas kering serta boleh membuat apresiasi terhadap
hasil karya sendiri dan rakan secara
1.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan lisan dengan menghubungkaitkan
Penzahiran idea melalui kefahaman bahasa seni visual, media serta proses sejarah seni atau adi guru atau tokoh
dan teknik dalam penghasilan catan secara kreatif. seni atau warisan seni negara di
pelbagai sumber, kajian dan 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara samping mengamalkan nilai-nilai murni.
teknologi dalam penghasilan
catan. kreatif
1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam
1.4 APRESIASI SENI
Apresiasi terhadap karya penghasilan karya catan
sendiri dan rakan 1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang
berpandukan bahasa seni
visual, sejarah seni dan sesuai dalam penghasilan karya catan
budaya.
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya
M 11 sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek

bahasa seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam

proses penghasilan karya
1.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri

dan rakan secara lisan

PENTAKSIRAN 1

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
(KUMPULAN B: 14.03.2020 - 22.03.2020)

[6]

MODUL 2 : MEMBUAT CORAK DAN REKAAN (TERANCANG) TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
TAJUK : HIASAN BALANG KUIH
AKTIVITI : KOLAJ

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN
KANDUNGAN

2.1 PERSEPSI Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan Pada akhir pelajaran, murid 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
ESTETIK bahasa seni visual yang ada pada corak terancang dengan dapat : bahasa seni visual, media serta proses dan
Membuat persepsi dan menggunakan teknik kolaj. ▪ Menghasilkan corak teknik pada karya corak terancang teknik
menggunakan bahasa 2.1.1 Unsur Seni
seni visual yang ada terancang kolaj di samping mengamalkan nilai-nilai
pada corak terancang 2.1.1.1 Rupa - geometri atau organik menggunakan teknik murni.
dengan menggunakan 2.1.1.2 Jalinan - sentuh
teknik kolaj. 2.1.1.3 Warna - primer @ sekunder @ tertier kolaj dengan
2.1.2 Prinsip Rekaan menekankan bahasa 2. Mengetahui, memahami dan menjelaskan
2.2 APLIKASI SENI 2.1.2.1 Harmoni - rupa bahasa seni visual, media serta proses dan
Mengaplikasikan seni visual.
bahasa seni visual dan 2.1.2.2 Kesatuan- susunan motif teknik pada karya corak terancang teknik
media dalam ▪ Menghasilkan corak
penghasilan corak Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni kolaj di samping mengamalkan nilai-nilai
terancang dengan visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan terancang dengan
menggunakan teknik corak terancang dengan menggunakan teknik kolaj. murni.
kolaj. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media mengaplikasikan

2.3 EKSPRESI seperti: media serta proses 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
KREATIF 2.2.1.1 Alat - gunting kefahaman bahasa seni visual, media serta
Penzahiran idea melalui 2.2.1.2 Bahan -bekas makanan, gam,kertas dan teknik secara proses dan teknik dalam penghasilan karya
pelbagai sumber, kreatif. corak terancang teknik kolaj di samping
kajian, dan teknologi warna, manik dan bahan lain yang sesuai ▪ Membuat apresiasi mengamalkan nilai-nilai murni.
dalam penghasilan 2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses terhadap karya.
corak terancang
MINGGU dengan menggunakan dan teknik dalam penghasilan karya 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
12 & 13 teknik kolaj 2.2.2.1 Teknik – kolaj kefahaman bahasa seni visual, media serta
proses dan teknik dalam penghasilan karya
2.4 APRESIASI SENI Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman corak terancang teknik kolaj yang betul dan
Apresiasi terhadap bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam mengikut disiplin di samping mengamalkan
karya sendiri dan rakan penghasilan corak terancang dengan menggunakan teknik
berpandukan bahasa kolaj secara kreatif. nilai-nilai murni.
seni visual, sejarah seni 2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara
dan budaya. 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
kreatif
2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam kefahaman bahasa seni visual, media serta
proses dan teknik dalam penghasilan karya
penghasilan karya corak terancang teknik kolaj corak terancang teknik kolaj yang betul dan
2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang kreatif serta mengikut disiplin di samping
mengamalkan nilai-nilai murni.
sesuai dalam penghasilan karya corak
terancang teknik kolaj 6. Menzahirkan idea berpandukan kemahiran
2.3.4 Menggunakan hasil corak untuk dijadikan bahasa seni visual, proses dan teknik
hiasan pada rekaan dalam penghasilan karya corak terancang
teknik kolaj yang kreatif dan unik mengikut
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan disiplin yang betul dan boleh dicontohi
rakan dengan menumpukan aspek bahasa seni visual. serta boleh membuat apresiasi terhadap
hasil karya sendiri dan rakan secara lisan
2.4.1Mempamerkan karya yang dihasilkan dengan menghubungkaitkan sejarah seni
2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam
atau adi guru atau tokoh seni atau warisan
proses penghasilan karya seni negara di samping mengamalkan
2.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan
nilainilai murni.
secara lisan

[7]

MODUL 3 : MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : ASEMBLAJ TAJUK : LAMPU MEJA

MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN

MINGGU 3.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal, memahami dan ▪ Pada akhir pelajaran, 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
14 Membuat persepsi dan bahasa seni visual, media serta proses
menggunakan bahasa seni menyatakan bahasa seni visual yang ada pada murid dapat : dan teknik pada asemblaj di samping
& visual yang ada pada arca asemblaj. ▪ Menghasilkan mengamalkan nilai-nilai murni.
teknik asemblaj. 3.1.1 Unsur Seni
MINGGU assemblaj 2. Mengetahui, memahami dan
15 3.2 APLIKASI SENI 3.1.1.1 Bentuk - konkrit dengan menjelaskan bahasa seni visual, media
Mengaplikasikan bahasa seni 3.1.1.2 Jalinan - sentuh menekankan serta proses dan teknik pada asemblaj
visual dan media dalam 3.1.1.3 Ruang - ruang nyata bahasa seni di samping mengamalkan nilai-nilai
penghasilan arca teknik 3.1.2 Prinsip Rekaan visual. murni.
asemblaj. 3.1.2.1 Imbangan - tidak simetri ▪ Mengaplikasikan
3.1.2.2 Kepelbagaian - bentuk dan bahan media serta proses 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
dan teknik secara kefahaman bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa ▪ kreatif. penghasilan asemblaj di samping
Membuat apresiasi mengamalkan nilai-nilai murni.
seni visual, media serta proses dan teknik dalam
penghasilan asemblaj. terhadap karya. 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual, media
3.2.1Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media serta proses dan teknik dalam
penghasilan asemblaj yang betul dan
3.2.1.1 Alat - gunting, dan alatan lain yang mengikut disiplin di samping
mengamalkan nilai-nilai murni.
sesuai.

3.2.1.2 Bahan - gam, bahan kutipan dan

bahan lain yang sesuai

3.2.2 Mengetahui penggunaan mediaserta proses

dan teknik dalam penghasilan karya

3.2.2.1 Teknik - binaan

3.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
Penzahiran idea melalui kefahaman bahasa seni visual, media serta proses kefahaman bahasa seni visual, media
pelbagai sumber, kajian, dan dan teknik dalam penghasilan asemblaj secara serta proses dan teknik dalam
teknologi dalam penghasilan kreatif. penghasilan asemblaj yang betul dan
arca teknik asemblaj. 3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif serta mengikut disiplin di
samping mengamalkan nilai-nilai murni.
3.4 APRESIASI SENI kreatif
Apresiasi terhadap karya 6. Menzahirkan idea berpandukan
sendiri dan rakan 3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam kemahiran bahasa seni visual, proses
berpandukan bahasa seni penghasilan karya dan teknik dalam penghasilan asemblaj
visual, sejarah seni dan yang kreatif dan unik mengikut disiplin
budaya. 3.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang yang betul dan boleh dicontohi serta
sesuai dalam penghasilan asemblaj boleh membuat apresiasi terhadap hasil
karya sendiri dan rakan secara lisan
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya dengan menghubungkaitkan sejarah
sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek seni atau adi guru atau tokoh seni atau
bahasa seni visual. warisan seni negara di samping
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan mengamalkan nilai-nilai murni.
3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam

proses penghasilan karya
3.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan

secara lisan

[8]

MODUL 4 : MEMBUAT KRAF TRADISIONAL TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : TENUNAN TAJUK : ALAS PINGGAN

MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN

Murid dapat mengenal, memahami dan ▪ Pada akhir pelajaran, 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal

4.1 PERSEPSI ESTETIK menyatakan bahasa seni visual yang ada pada murid dapat : bahasa seni visual, media serta proses
Membuat persepsi dan ▪ Menghasilkan dan teknik pada tenunan mudah di
MINGGU menggunakan bahasa seni tenunan mudah. samping mengamalkan nilai-nilai murni.
16 visual yang ada pada tenunan mudah 2. Mengetahui, memahami dan
tenunan mudah 4.1.1 Unsur Seni dengan menjelaskan bahasa seni visual, media
& menekankan serta proses dan teknik pada tenunan
4.1.1.1 Garisan - tebal atau nipis bahasa seni visual. mudah di samping mengamalkan nilai-
▪ Mengaplikasikan nilai murni.
4.1.1.2 Jalinan - sentuh media serta proses 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
dan teknik secara kefahaman bahasa seni visual, media
4.1.2 Prinsip Rekaan kreatif. serta proses dan teknik dalam
▪ Membuat apresiasi penghasilan tenunan mudah di samping
4.1.2.1 Kontra -warna terhadap karya.
mengamalkan nilai-nilai murni.
MINGGU 4.1.2.2 Ritma dan pergerakan - berselang-seli 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
17
4.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa kefahaman bahasa seni visual, media
Mengaplikasi bahasa seni serta proses dan teknik dalam
visual dan media dalam seni visual, media, serta proses dan teknik dalam
penghasilan tenunan mudah yang betul
penghasilan tenunan mudah penghasilan tenunan mudah. dan mengikut disiplin di samping
mengamalkan nilai-nilai murni.
4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual, media
4.2.1.1 Alat - gunting, set gantian (pemidang serta proses dan teknik dalam
penghasilan tenunan mudah yang betul
kayu, pembaris, jarum kait, dan sikat) dan kreatif serta mengikut disiplin di
samping mengamalkan nilai-nilai murni.
dan alatan lain yang sesuai
6. Menzahirkan idea berpandukan
4.2.1.2 Bahan - benang bulu kambing kemahiran bahasa seni visual, proses
dan teknik dalam penghasilan tenunan
(benang kait) atau tali rafia atau mudah yang kreatif dan unik mengikut
disiplin yang betul dan boleh dicontohi
bahan lain yang sesuai serta boleh membuat apresiasi terhadap
hasil karya sendiri dan rakan secara lisan
4.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dengan menghubungkaitkan sejarah seni

dan teknik dalam penghasilan tenunan mudah atau adi guru atau tokoh seni atau
warisan seni negara di samping
4.2.2.1 Teknik – tenunan mengamalkan nilai-nilai murni.

4.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan
Penzahiran idea melalui
pelbagai sumber, kajian, dan kefahaman bahasa seni visual, media, serta proses
teknologi dalam penghasilan
tenunan mudah. dan teknik dalam penghasilan tenunan mudah

4.4 APRESIASI SENI secara kreatif.
Apresiasi terhadap karya
sendiri dan rakan 4.3.1 Memilih dan memanipulasi media secara
berpandukan bahasa seni
visual, sejarah seni dan kreatif
budaya.
4.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam

penghasilan karya

4.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang

sesuai dalam penghasilan tenunan mudah

Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya

sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek

bahasa seni visual.

4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan

4.4.2 Membuat ulasan karya sendiri dan rakan

secara lisan

4.4.3 Menyatakan tokoh atau adiguru seni kraf

tenunan

[9]

MODUL 1 : MENGGAMBAR TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : MONTAJ TAJUK : PEMANDANGAN DASAR LAUT

MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN

MINGGU 1.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal, memahami, dan menyatakan ▪ 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
18 & 19 bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik montaj. bahasa seni visual, media serta proses dan
Membuat persepsi dan Pada akhir pelajaran, teknik pada gambar teknik montaj di
& menggunakan bahasa seni 1.1.1 Unsur Seni samping mengamalkan nilai-nilai murni.
visual yang ada pada 1.1.1.1 Bentuk - ilusi murid dapat :
MINGGU gambar teknik montaj. 1.1.1.2 Warna - sekunder dan tertier ▪ Menghasilkan 2. Mengetahui, memahami dan menjelaskan
1.1.1.3 Ruang - ruang dalam bahasa seni visual, media serta proses dan
20 gambar teknik pada gambar teknik montaj di
(LK2) 1.1.2 Prinsip Rekaan menggunakan samping mengamalkan nilai-nilai murni.
1.1.2.1 Kepelbagaian –imej teknik gosokan
1.1.2.2 Kesatuan – komposisi dengan
menekankan
bahasa seni 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual, media serta
1.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni ▪ visual. proses dan teknik dalam penghasilan
visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan ▪ Mengaplikasikan gambar teknik montaj di samping
Mengaplikasi bahasa seni gambar teknik montaj. media serta
visual dan media dalam proses dan teknik mengamalkan nilai-nilai murni.
penghasilan gambar teknik 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
montaj. 1.2.1.1 Alat - gunting secara kreatif.
1.2.1.2 Bahan -kertas lukisan, gam dan
gambar daripada bahan bercetak Membuat 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
apresiasi terhadap kefahaman bahasa seni visual, media serta
1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses karya. proses dan teknik dalam penghasilan

dan teknik dalam penghasilan karya gambar teknik montaj yang betul dan

1.2.2.1 Teknik – montaj mengikut disiplin di samping mengamalkan

nilai-nilai murni.

1.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
Penzahiran idea melalui kefahaman bahasa seni visual, media, serta proses dan kefahaman bahasa seni visual, media serta
pelbagai sumber, kajian, dan teknik dalam penghasilan gambar teknik montaj secara proses dan teknik dalam penghasilan
teknologi dalam penghasilan kreatif. gambar teknik montaj yang betul dan kreatif
1.3.1 Memilih dan memanipulasi media secara serta mengikut disiplin di samping
teknik montaj. mengamalkan nilai-nilai murni.
kreatif
1.4 APRESIASI SENI 1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam 6. Menzahirkan idea berpandukan kemahiran
Apresiasi terhadap karya bahasa seni visual, proses dan teknik dalam
sendiri dan rakan penghasilan karya gambar teknik montaj penghasilan gambar teknik montaj yang
berpandukan bahasa seni 1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang kreatif dan unik mengikut disiplin yang betul
visual, sejarah seni dan dan boleh dicontohi serta boleh membuat
budaya. sesuai dalam penghasilan karya gambar apresiasi terhadap hasil karya sendiri dan
teknik montaj rakan secara lisan dengan
M 20 menghubungkaitkan sejarah seni atau adi
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri guru atau tokoh seni atau warisan seni
dan rakan dengan menumpukan aspek bahasa seni negara di samping mengamalkan nilai-nilai
visual. murni.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam

proses penghasilan karya
1.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri

dan rakan secara lisan

PENTAKSIRAN 2

[10]

CUTI PENGGAL 1
(KUMPULAN B: 23.05.2020 - 07.06.2020)

(CUTI HARI RAYA AIDILFITRI : 24-25.05.2020)

MODUL 2 : MEMBUAT CORAK DAN REKAAN (TERANCANG) TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : STENSILAN TAJUK : BEG HADIAH

MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN

Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan
bahasa seni visual yang ada pada corak terancang
1. Mengenal, mengetahui dan memerihal bahasa
2.1 PERSEPSI ESTETIK dengan menggunakan teknik stensilan.
Membuat persepsi dan 2.1.1 Unsur Seni seni visual, media serta proses dan teknik pada
menggunakan bahasa seni 2.1.1.1 Rupa - positif atau negatif ▪ Pada akhir pelajaran, karya corak terancang teknik stensilan di
2.1.1.2 Warna - penggenap murid dapat : samping mengamalkan nilai-nilai murni.

visual yang ada pada corak 2.1.2 Prinsip Rekaan ▪ Menghasilkan 2. Mengetahui, memahami dan menjelaskan
terancang dengan 2.1.2.1 Imbangan – simetri corak terancang bahasa seni visual, media serta proses dan
menggunakan teknik 2.1.2.2 Kontra – warna menggunakan teknik pada karya corak terancang teknik
stensilan teknik stensilan
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni stensilan di samping mengamalkan nilai-nilai
dengan
visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan murni.
corak terancang dengan menggunakan teknik stensilan
2.2 APLIKASI SENI 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media menekankan 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman
Mengaplikasikan bahasa seni bahasa seni bahasa seni visual, media serta proses dan
seperti: visual. teknik dalam penghasilan karya corak
visual dan media dalam 2.2.1.1 Alat - gunting, kad manila atau alatan
penghasilan corak terancang ▪ Menghasilkan terancang teknik stensilan di samping
dengan menggunakan teknik lain yang sesuai
MINGGU stensilan. 2.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, cat poster corak terancang mengamalkan nilai-nilai murni.
21 atau cat air atau, oil pastel atau pensel warna
2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dengan 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
& dan teknik dalam penghasilan karya
2.2.2.1 Teknik – stensilan mengaplikasikan kefahaman bahasa seni visual, media serta
MINGGU
22 media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya

proses dan corak terancang teknik stensilan yang betul

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan teknik secara dan mengikut disiplin di samping mengamalkan

2.3 EKSPRESI KREATIF kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan kreatif. nilai-nilai murni.
Penzahiran idea melalui teknik dalam penghasilan corak terancang dengan ▪ Menggunakan
pelbagai sumber, kajian dan menggunakan teknik stensilan secara kreatif. 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
teknologi dalam penghasilan 2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara corak sebagai kefahaman bahasa seni visual, media serta
corak terancang dengan hiasan pada proses dan teknik dalam penghasilan karya
menggunakan teknik kreatif. rekaan. corak terancang teknik stensilan yang betul
stensilan. 2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam ▪ Membuat dan kreatif serta mengikut disiplin di samping
penghasilan karya corak terancang teknik stensilan apresiasi mengamalkan nilai-nilai murni.
2.4 APRESIASI SENI 2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai terhadap karya.
dalam penghasilan karya corak terancang 6. Menzahirkan idea berpandukan kemahiran
teknik stensilan bahasa seni visual, proses dan teknik dalam
2.3.4 Menggunakan hasil corak untuk membuat penghasilan karya corak terancang teknik
stensilan yang kreatif dan unik mengikut
Rekaan

Apresiasi terhadap karya Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri disiplin yang betul dan boleh dicontohi serta

sendiri dan rakan dan rakan dengan menumpukan aspek bahasa seni boleh membuat apresiasi terhadap hasil karya

berpandukan bahasa seni visual. sendiri dan rakan secara lisan dengan

visual, sejarah seni dan 2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan menghubungkaitkan sejarah seni atau adi guru

budaya. 2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam atau tokoh seni atau warisan seni negara di
proses penghasilan karya
2.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan samping mengamalkan nilai-nilai murni.

secara lisan

[11]

MODUL 3 : MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : STABAIL TAJUK : BUNGA

MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN

3.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal, memahami dan ▪ Pada akhir pelajaran, 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
Membuat persepsi dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada murid dapat : bahasa seni visual, media serta proses
menggunakan bahasa seni stabail. ▪ Menghasilkan dan teknik pada stabail di samping
visual yang ada pada 3.1.1 Unsur Seni mengamalkan nilai-nilai murni.
stabail. stabail dengan
3.1.1.1 Bentuk - konkrit menekankan 2. Mengetahui, memahami dan menjelaskan
3.2 APLIKASI SENI 3.1.1.2 Ruang - ruang nyata bahasa seni visual. bahasa seni visual, media serta proses
Mengaplikasi bahasa seni 3.1.2 Prinsip Rekaan ▪ Mengaplikasikan dan teknik pada stabail di samping
visual dan media dalam 3.1.2.1 Imbangan - simetri atau tidak simetri media serta proses mengamalkan nilai-nilai murni.
penghasilan stabail. 3.1.2.2 Kepelbagaian - bahan dan teknik secara
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa kreatif. 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
3.3 EKSPRESI KREATIF ▪ Membuat apresiasi kefahaman bahasa seni visual, media
Penzahiran idea melalui seni visual, media serta proses dan teknik dalam serta proses dan teknik dalam
pelbagai sumber, kajian dan penghasilan stabail. terhadap karya. penghasilan stabail di samping
teknologi dalam penghasilan mengamalkan nilai-nilai murni.
MINGGU stabail. 3.2.1Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
23 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
3.4 APRESIASI SENI 3.2.1.1 Alat - gunting dan alatanlain yang sesuai. kefahaman bahasa seni visual, media
& Apresiasi terhadap karya serta proses dan teknik dalam
sendiri dan rakan 3.2.1.2 Bahan - mounting board atau straw board, penghasilan stabail yang betul dan
MINGGU berpandukan bahasa seni mengikut disiplin di samping
24 visual, sejarah seni dan gam, bahan kutipan dan bahan lain yang sesuai. mengamalkan nilai-nilai murni.
budaya.
3.2.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual, media
dan teknik dalam penghasilan karya. serta proses dan teknik dalam
penghasilan stabail yang betul dan kreatif
3.2.2.1 Teknik - binaan serta mengikut disiplin di samping
mengamalkan nilai-nilai murni.
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan
6. Menzahirkan idea berpandukan
kefahaman bahasa seni visual, media serta proses kemahiran bahasa seni visual, proses
dan teknik dalam penghasilan stabail
dan teknik dalam penghasilan stabail secara yang kreatif dan unik mengikut disiplin
yang betul dan boleh dicontohi serta
kreatif. boleh membuat apresiasi terhadap hasil
karya sendiri dan rakan secara lisan
3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara dengan menghubungkaitkan sejarah seni
atau adi guru atau tokoh seni atau
kreatif warisan seni negara di samping
mengamalkan nilai-nilai murni.
3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam

penghasilan karya

3.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang

sesuai dalam penghasilan stabail

Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya

sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek

bahasa seni visual.

3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan

3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam

proses penghasilan karya

3.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan

secara lisan

[12]

MODUL 4 : MEMBUAT KRAF TRADISONAL TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : ALAT PERTAHANAN DIRI TAJUK : KERIS

MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN

4.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal, memahami, dan ▪ Pada akhir pelajaran, 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal bahasa
Membuat persepsi dan seni visual, media serta proses dan teknik pada
menggunakan bahasa seni menyatakan bahasa seni visual yang ada pada murid dapat : model alat pertahanan diri di samping
visual yang ada pada mengamalkan nilai-nilai murni.
model alat pertahanan diri. model alat pertahanan diri. ▪ Menghasilkan
2. Mengetahui, memahami dan menjelaskan
4.1.1 Unsur Seni model alat bahasa seni visual, media serta proses dan
teknik pada model alat pertahanan diri di
4.1.1.1 Garisan - beralun atau lurus atau pertahanan diri samping mengamalkan nilai-nilai murni.

melengkung dengan 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual, media serta proses dan
4.1.1.2 Jalinan - sentuh atau tampak menekankan teknik dalam penghasilan model alat
pertahanan diri di samping mengamalkan nilai-
4.1.1.3 Bentuk - konkrit bahasa seni visual. nilai murni.

4.1.2 Prinsip Rekaan ▪ Mengaplikasikan 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual, media serta
4.1.2.1 Imbangan - tidak simetri media serta proses proses dan teknik dalam penghasilan model
alat pertahanan diri yang betul dan mengikut
4.1.2.2 Penegasan – bentuk dan teknik secara disiplin di samping mengamalkan nilai-nilai
murni.
MINGGU kreatif.
25 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
4.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa ▪ Membuat apresiasi kefahaman bahasa seni visual, media serta
& proses dan teknik dalam penghasilan model
Mengaplikasi bahasa seni seni visual, media serta proses dan teknik dalam terhadap karya. alat pertahanan diri yang betul dan kreatif serta
visual dan media dalam mengikut disiplin di samping mengamalkan
penghasilan model alat penghasilan model alat pertahanan diri. nilai-nilai murni.
pertahanan diri.
4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 6. Menzahirkan idea berpandukan kemahiran
bahasa seni visual, proses dan teknik dalam
4.2.1.1 Alat - gunting dan alatan yang sesuai penghasilan model alat pertahanan diri yang
kreatif dan unik mengikut disiplin yang betul
4.2.1.2 Bahan - mounting board atau kad dan boleh dicontohi serta boleh membuat
apresiasi terhadap hasil karya sendiri dan
MINGGU manila atau kertas lukisan, gam, cat air atau rakan secara lisan dengan menghubungkaitkan
26 sejarah seni atau adi guru atau tokoh seni atau
cat poster dan bahan lain yang sesuai warisan seni negara di samping mengamalkan
nilai-nilai murni.
4.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses

dan teknik dalam penghasilan karya.

4.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan
Penzahiran idea melalui kefahaman bahasa seni visual, media serta proses
pelbagai sumber, kajian, dan dan teknik dalam penghasilan model alat

teknologi dalam penghasilan pertahanan diri secara kreatif.
model alat pertahanan diri. 4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara

kreatif
4.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam

penghasilan karya
4.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang

sesuai dalam penghasilan model alat
pertahanan diri

4.4 APRESIASI SENI Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya
Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek
sendiri dan rakan bahasa seni visual.
berpandukan bahasa seni 4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan

visual, sejarah seni dan 4.4.2 Membuat ulasan karya sendiri dan rakan
budaya. secara lisan

4.4.3 Menyatakan fungsi alat pertahanan diri

M 27 PENTAKSIRAN 3

[13]

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
(KUMPULAN B: 25.07.2020 - 02.08.2020)

(CUTI HARI RAYA AIDILADHA : 31.07.2020 – 01.8.2020)

MODUL 1 : MENGGAMBAR TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : CETAKAN TAJUK : KAPAL LAYAR

MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN

1.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal, memahami, dan menyatakan bahasa ▪ Pada akhir 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
Membuat persepsi dan seni visual yang ada pada gambar teknik cetakan. pelajaran, murid 2. bahasa seni visual, media serta proses
menggunakan bahasa seni 1.1.1 Unsur Seni dapat : dan teknik pada gambar teknik cetakan di
visual yang ada pada gambar ▪ Menghasilkan samping mengamalkan nilai-nilai murni.
teknik cetakan. 1.1.1.1 Rupa - geometri dan organik
MINGGU 1.1.1.2 Warna - primer dan sekunder gambar Mengetahui, memahami dan
28 1.1.1.3 Jalinan - tampak menggunakan
1.1.2 Prinsip Rekaan teknik cetakan menjelaskan bahasa seni visual, media
1.1.2.1 Kontra - warna dengan
1.1.2.2 Imbangan - tidak simetri menekankan serta proses dan teknik pada gambar

bahasa seni teknik cetakan di samping mengamalkan

visual. nilai-nilai murni.

1.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni ▪ Mengaplikasik 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
MINGGU Mengaplikasi bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam kefahaman bahasa seni visual, media
29 visual dan media dalam penghasilangambar teknik cetakan. an media
gambar teknik cetakan. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media serta proses dan teknik dalam
serta proses
1.2.1.1 Alat - berus lukisan, palet, tali parcel, penghasilan gambar teknik cetakan di
dan teknik
straw board atau box board, samping mengamalkan nilai-nilai murni.
gunting dan alatan lain yang secara kreatif.
sesuai
1.2.1.2 Bahan- kertas lukisan, gam, dan cat ▪ Membuat 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual, media
poster atau cat tempera apresiasi serta proses dan teknik dalam
1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses terhadap
karya. penghasilan gambar teknik cetakan yang
dan teknik dalam penghasilan cetakan
betul dan mengikut disiplin di samping

mengamalkan nilai-nilai murni.

1.3 EKSPRESI KREATIF 1.2.2.1 Teknik - kolograf 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman kefahaman bahasa seni visual, media

Penzahiran idea melalui bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam serta proses dan teknik dalam

pelbagai sumber, kajian, dan penghasilan gambar teknik cetakan secara kreatif penghasilan gambar teknik cetakan yang

teknologi dalam penghasilan 1.3.1 Memilih dan memanipulasi media secara betul dan kreatif serta mengikut disiplin

teknik cetakan. kreatif di samping mengamalkan nilai-nilai

1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam murni.

1.4 APRESIASI SENI penghasilan karya gambar teknik cetakan 6. Menzahirkan idea berpandukan
Apresiasi terhadap karya 1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang kemahiran bahasa seni visual, proses
dan teknik dalam penghasilan gambar
sendiri dan rakan sesuai dalam penghasilan gambar teknik teknik cetakan yang kreatif dan unik
berpandukan bahasa seni cetakan mengikut disiplin yang betul dan boleh
visual, sejarah seni dan dicontohi serta boleh membuat apresiasi
budaya. Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan dengan menumpukan aspek bahasa seni visual. terhadap hasil karya sendiri dan rakan
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam secara lisan dengan menghubungkaitkan
sejarah seni atau adi guru atau tokoh
proses penghasilan karya seni atau warisan seni negara di samping
1.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan mengamalkan nilai-nilai murni.

secara lisan

[14]

MODUL 2 : MEMBUAT CORAK DAN REKAAN (TIDAK TERANCANG) TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : TIUPAN TAJUK : TANGLUNG HIASAN

MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN
2.1 PERSEPSI ESTETIK
MINGGU Membuat persepsi dan Murid dapat mengenal, memahami, dan ▪ Pada akhir pelajaran, 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
30 menggunakan bahasa seni bahasa seni visual, media serta proses
& visual yang ada pada menyatakan bahasa seni visual yang ada pada murid dapat : dan teknik pada karya corak tidak
corak tidak terancang terancang teknik tiupan di samping
MINGGU dengan menggunakan teknik corak tidak terancang dengan menggunakan teknik ▪ Menghasilkan corak mengamalkan nilai-nilai murni.
31 tiupan.
tiupan. tidak terancang 2. Mengetahui, memahami dan
2.2 APLIKASI SENI menjelaskan bahasa seni visual, media
Mengaplikasi bahasa seni 2.1.1 Unsur Seni menggunakan serta proses dan teknik pada karya
visual dan media dalam corak tidak terancang teknik tiupan di
penghasilan corak tidak 2.1.1.1 Garisan - beralun atau pancaran atau teknik tiupan samping mengamalkan nilai-nilai murni.
terancang dengan
menggunakan teknik tiupan. berserabut dengan 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual, media
2.3 EKSPRESI KREATIF 2.1.1.2 Jalinan - tampak menekankan serta proses dan teknik dalam
Penzahiran idea melalui penghasilan karya corak teknik tiupan di
pelbagai sumber, kajian dan 2.1.1.3 Warna - primer, sekunder dan tertier bahasa seni visual. samping mengamalkan nilai-nilai murni.
teknologi dalam penghasilan
corak tidak terancang 2.1.2 Prinsip Rekaan ▪ Menghasilkan corak 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
dengan menggunakan teknik kefahaman bahasa seni visual, media
tiupan. 2.1.2.1 Ritma dan pergerakan - rawak tidak terancang serta proses dan teknik dalam
penghasilan karya corak tidak terancang
2.4 APRESIASI SENI 2.1.2.2 Kepelbagaian –warna dan garisan dengan teknik tiupan yang betul dan mengikut
Apresiasi terhadap karya disiplin di samping mengamalkan nilai-
sendiri dan rakan Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa ▪ mengaplikasikan nilai murni.
berpandukan bahasa seni seni visual, media serta proses dan teknik dalam ▪ media serta proses
visual, sejarah seni dan penghasilan corak corak tidak terancang dengan dan teknik secara 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
budaya. menggunakan teknik tiupan. kreatif. kefahaman bahasa seni visual, media
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media Menggunakan serta proses dan teknik dalam
corak sebagai penghasilan karya corak tidak terancang
2.2.1.1 Alat - penyedut minuman, berus hiasan pada teknik tiupan yang betul dan kreatif serta
lukisan, paletdan alatan lain yang sesuai rekaan. mengikut disiplin di samping
Membuat apresiasi mengamalkan nilai-nilai murni.
2.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, cat air atau cat terhadap karya
poster dan bahan lain yang sesuai 6. Menzahirkan idea berpandukan
kemahiran bahasa seni visual, proses
2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya
corak teknik tiupan yang kreatif dan unik
dan teknik dalam penghasilan karya mengikut disiplin yang betul dan boleh
dicontohi serta boleh membuat apresiasi
2.2.2.1 Teknik - tiupan terhadap hasil karya sendiri dan rakan
secara lisan dengan
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan menghubungkaitkan sejarah seni atau
adi guru / tokoh seni / warisan seni
kefahaman bahasa seni visual, media serta proses negara di samping mengamalkan nilai-
nilai murni.
dan teknik dalam penghasilan corak tidak

terancang dengan menggunakan teknik tiupan

secara kreatif.

2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara

kreatif

2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam

penghasilan karya corak teknik tiupan

2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang

sesuai dalam penghasilan corak teknik tiupan

2.3.4 Menggunakan hasil corak membuat rekaan

Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya

sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek

bahasa seni visual.

2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan

2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam

proses penghasilan karya

2.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan

secara lisan

[15]

MODUL 1 : MENGGAMBAR TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : STENSILAN TAJUK : KARTUN

MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN

1.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal, memahami, dan ▪ Pada akhir pelajaran, 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
Membuat persepsi dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada murid dapat : bahasa seni visual, media serta proses
MINGGU menggunakan bahasa seni gambar teknik stensilan. ▪ Menghasilkan dan teknik pada karya corak terancang
32 visual yang ada pada gambar 1.1.1 Unsur Seni teknik stensilan di samping
teknik stensilan. gambar mengamalkan nilai-nilai murni.
& 1.1.1.1 Rupa - geometri dan organik menggunakan
1.2 APLIKASI SENI 1.1.1.2 Jalinan - tampak teknik stensilan 2. Mengetahui, memahami dan
MINGGU Mengaplikasi bahasa seni 1.1.1.3 Warna - sekunder dan tertier dengan menjelaskan bahasa seni visual, media
33 visual dan media dalam 1.1.2 Prinsip Rekaan menekankan serta proses dan teknik pada karya
penghasilan gambar teknik 1.1.2.1 Kepelbagaian - warna bahasa seni visual. corak terancang teknik stensilan di
stensilan. 1.1.2.2 Kesatuan - komposisi ▪ Mengaplikasikan samping mengamalkan nilai-nilai murni.

1.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa media serta proses 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
Penzahiran idea melalui dan teknik secara kefahaman bahasa seni visual, media
pelbagai sumber, kajian, dan seni visual, media, serta proses dan teknik dalam
teknologi dalam penghasilan penghasilan gambar teknik stensilan. kreatif. serta proses dan teknik dalam
gambar teknik stensilan. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media ▪ Membuat apresiasi penghasilan karya corak terancang
teknik stensilan di samping
1.4 APRESIASI SENI seperti: terhadap karya. mengamalkan nilai-nilai murni.
Apresiasi terhadap karya 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
sendiri dan rakan 1.2.1.1 Alat - gunting, kad manila, span atau kefahaman bahasa seni visual, media
berpandukan bahasa seni serta proses dan teknik dalam
visual, sejarah seni dan berus lukisan dan alatan lain yang sesuai. penghasilan karya corak terancang
budaya. teknik stensilan yang betul dan mengikut
1.2.1.2 Bahan -kertas lukisan, kertas warna, disiplin di samping mengamalkan nilai-
nilai murni.
gam dan bahan lain yang sesuai 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual, media
1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses
serta proses dan teknik dalam
dan teknik dalam penghasilan karya penghasilan karya corak terancang

1.2.2.1Teknik - stensilan teknik stensilan yang betul dan kreatif
serta mengikut disiplin di samping
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan mengamalkan nilai-nilai murni.
6. Menzahirkan idea berpandukan
kefahaman bahasa seni visual, media, serta proses kemahiran bahasa seni visual, proses
dan teknik dalam penghasilan karya
dan teknik dalam penghasilan gambar teknik corak terancang teknik stensilan yang
kreatif dan unik mengikut disiplin yang
stensilan secara kreatif. betul dan boleh dicontohi serta boleh
membuat apresiasi terhadap hasil karya
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara sendiri dan rakan secara lisan dengan
menghubungkaitkan sejarah seni atau
kreatif
adi guru atau tokoh seni atau warisan
1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam seni negara di samping mengamalkan
nilai-nilai murni.
penghasilan karya gambar teknik stensilan

1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang

sesuai dalam penghasilan gambar teknik

stensilan

Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya

sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek

bahasa seni visual.

1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan

1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam

proses penghasilan karya

1.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan

secara lisan

[16]

MODUL 2 : MEMBUAT CORAK DAN REKAAN (TIDAK TERANCANG) TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : IKATAN DAN CELUPAN TAJUK : TALI LEHER

MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN

2.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal, memahami dan ▪ Pada akhir pelajaran, 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
Membuat persepsi dan 2. bahasa seni visual, media serta proses
MINGGU menggunakan bahasa seni menyatakan bahasa seni visual yang ada pada murid dapat : 3. dan teknik pada karya corak tidak
34 visual yang ada padacorak 4. terancang teknik ikatan dan celupan di
tidak terancang dengan corak tidak terancang dengan menggunakan teknik ▪ Menghasilkan corak samping mengamalkan nilai-nilai murni.
& menggunakan teknik ikatan 5. Mengetahui, memahami dan menjelaskan
dan celupan. ikatan dan celupan. tidak terancang bahasa seni visual, media serta proses
MINGGU 6. dan teknik pada karya corak tidak
35 2.2 APLIKASI SENI 2.1.1Unsur Seni menggunakan terancang ooooteknik ikatan dan celupan
Mengaplikasi bahasa seni di samping mengamalkan nilai-nilai murni.
visual dan media dalam 2.1.1.1 Garisan – pancaran / tebal / nipis teknik ikatan dan
penghasilan corak tidak Mengaplikasikan pengetahuan dan
terancang dengan 2.1.1.2 Jalinan - tampak celupan dengan kefahaman bahasa seni visual, media
menggunakan teknik ikatan
dan celupan. 2.1.1.3 Warna - primer dan sekunder menekankan serta proses dan teknik dalam
penghasilan karya di samping
2.3 EKSPRESI KREATIF 2.1.2 Prinsip Rekaan bahasa seni visual. mengamalkan nilai-nilai murni.
Penzahiran idea melalui Menzahirkan idea, pengetahuan dan
pelbagai sumber, kajian, dan 2.1.2.1 Imbangan – simetri atau tidak simetri ▪ Menghasilkan corak kefahaman bahasa seni visual, media
teknologi dalam penghasilan serta proses dan teknik dalam
corak tidak terancang 2.1.2.2 Ritma dan pergerakan - garisan tidak terancang penghasilan karya corak tidak terancang
dengan menggunakan teknik teknik ikatan dan celupan yang betul dan
ikatan dan celupan. Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa ▪ dengan mengikut disiplin di samping
seni visual, media serta proses dan teknik dalam ▪ mengamalkan nilai-nilai murni.
2.4 APRESIASI SENI penghasilan corak tidak terancang dengan mengaplikasikan Menzahirkan idea, pengetahuan dan
Apresiasi terhadap karya menggunakan teknik ikatan dan celupan. media serta proses kefahaman bahasa seni visual, media
sendiri dan rakan 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dan teknik secara serta proses dan teknik dalam
berpandukan bahasa seni kreatif.
visual, sejarah seni dan 2.2.1.1 Alat - gelang getah, tali rafia, batu, Menggunakan penghasilan karya corak tidak terancang
budaya. guli dan alatan lain yang sesuai corak sebagai teknik ikatan dan celupan yang betul dan
hiasan pada
2.2.1.2 Bahan - kain kapas putih, pewarna rekaan. kreatif serta mengikut disiplin di samping
fabrik dan bahan lain yang sesuai. Membuat apresiasi mengamalkan nilai-nilai murni.
terhadap karya Menzahirkan idea berpandukan
2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses kemahiran bahasa seni visual, proses
dan teknik dalam penghasilan karya. dan teknik dalam penghasilan karya
corak teknik ikatan dan celupan yang
2.2.2.1 Teknik - ikatan dan celupan kreatif dan unik mengikut disiplin yang
betul dan boleh dicontohi serta boleh
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan membuat apresiasi terhadap hasil karya
sendiri dan rakan secara lisan dengan
kefahaman bahasa seni visual, media serta proses menghubungkaitkan sejarah seni atau adi
dan teknik dalam penghasilan corak tidak guru atau tokoh seni atau warisan seni
terancang dengan menggunakan teknik ikatan dan
negara di samping mengamalkan nilai-
celupan secara kreatif. nilai murni.
2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara

kreatif.
2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam
penghasilan karya corak teknik ikatan dan celupan
2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang

sesuai dalam penghasilan corak tidak
terancang teknik ikatan dan celupan
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya
sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek
bahasa seni visual.

2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.
2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam

proses penghasilan karya.
2.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan

secara lisan

[17]

MODUL 4 : MENGENAL KRAF TRADISIONAL TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : ALAT PERHIASAN DIRI TAJUK : CUCUK SANGGUL

MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN

4.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal, memahami, dan ▪ Pada akhir pelajaran, 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
Membuat persepsi dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada alat murid dapat : bahasa seni visual, media serta proses
MINGGU menggunakan bahasa seni perhiasan diri. ▪ Menghasilkan dan teknik pada model alat perhiasan diri
36 visual yang ada pada alat 4.1.1 Unsur Seni di samping mengamalkan nilai-nilai murni.
perhiasan diri. perhiasan diri
& 4.1.1.1 Jalinan - sentuh dengan 2. Mengetahui, memahami dan menjelaskan
4.1.1.2 Bentuk - konkrit menekankan bahasa seni visual, media serta proses
MINGGU 4.1.1.3 Warna - primer atau sekunder atau bahasa seni visual. dan teknik pada model alat perhiasan diri
37 tertier ▪ Mengaplikasikan di samping mengamalkan nilai-nilai murni.
4.1.2 Prinsip Rekaan media serta proses
4.1.2.1 Imbangan - simetri dan teknik secara 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual, media
4.1.2.2 Penegasan - hiasan pada rekaan kreatif. serta proses dan teknik dalam
▪ Membuat apresiasi penghasilan model alat perhiasan diri di

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa terhadap karya.

4.2 APLIKASI SENI seni visual, media, serta proses dan teknik dalam samping mengamalkan nilai-nilai murni.

Mengaplikasi bahasa seni penghasilan alat perhiasan diri. 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
visual dan media dalam 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media kefahaman bahasa seni visual, media
penghasilan alat perhiasan serta proses dan teknik dalam
diri. 4.2.1.1 Alat - gunting penghasilan model alat perhiasan diri
4.2.1.2 Bahan - box board atau kad manila yang betul dan mengikut disiplin di
samping mengamalkan nilai-nilai murni.
atau kertas warna, gam atau pita
perekat, labuci atau manik atau
bahan lain yang sesuai

4.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
dan teknik dalam penghasilan karya kefahaman bahasa seni visual, media

4.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan serta proses dan teknik dalam
Penzahiran idea melalui kefahaman bahasa seni visual, media serta proses
dan teknik dalam penghasilan model alat perhiasan penghasilan model alat perhiasan diri
pelbagai sumber, kajian, dan yang betul dan kreatif serta mengikut
teknologi dalam penghasilan diri secara kreatif. disiplin di samping mengamalkan nilai-
4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara nilai murni.

alat perhiasan diri. kreatif 6. Menzahirkan idea berpandukan

4.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam kemahiran bahasa seni visual, proses

penghasilan karya dan teknik dalam penghasilan model alat

4.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang perhiasan diri yang kreatif dan unik

sesuai dalam penghasilan model alat mengikut disiplin yang betul dan boleh

perhiasan diri dicontohi serta boleh membuat apresiasi

terhadap hasil karya sendiri dan rakan

Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya secara lisan dengan menghubungkaitkan

4.4 APRESIASI SENI sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek sejarah seni atau adi guru atau tokoh seni

Apresiasi terhadap karya bahasa seni visual. atau warisan seni negara di samping

sendiri dan rakan 4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan mengamalkan nilai-nilai murni.

berpandukan bahasa seni 4.4.2 Membuat ulasan karya sendiri dan rakan

visual, sejarah seni dan secara lisan

budaya. 4.4.3 Menyatakan fungsi alat perhiasan diri

[18]

MODUL 1 : MENGGAMBAR TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
AKTIVITI : POSTER TAJUK : MALAYSIA MAJU

MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF TAHAP PENGUASAAN CATATAN

1.1 PERSEPSI ESTETIK Murid dapat mengenal, memahami dan ▪ Pada akhir pelajaran, 1. Mengenal, mengetahui dan memerihal
Membuat persepsi dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada murid dapat : bahasa seni visual, media serta proses
MINGGU menggunakan bahasa seni poster. ▪ Menghasilkan dan teknik pada karya poster di samping
38 visual yang ada pada karya 1.1.1 Unsur Seni mengamalkan nilai-nilai murni.
poster. poster dengan
& 1.1.1.1 Rupa - muka taip menekankan 2. Mengetahui, memahami dan menjelaskan
1.1.1.2 Warna - primer, sekunder & tertier bahasa seni visual. bahasa seni visual, media serta proses
MINGGU 1.1.1.3 Ruang - ilusi ▪ Mengaplikasikan dan teknik pada karya poster di samping
39 1.1.2 Prinsip Rekaan media serta proses mengamalkan nilai-nilai murni.
1.1.2.1 Imbangan - simetri @ tidak simetri dan teknik secara
1.1.2.2 Kontra - warna kreatif. 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan
1.1.2.3 Penegasan - muka taip ▪ Membuat apresiasi kefahaman bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa terhadap karya.

1.2 APLIKASI SENI seni visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya poster di samping

Mengaplikasikan bahasa seni penghasilan poster. mengamalkan nilai-nilai murni.

visual dan media dalam 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
penghasilan poster. seperti: kefahaman bahasa seni visual, media
1.2.1.1 Alat - berus lukisan, paletdan alatan serta proses dan teknik dalam
lain yang sesuai penghasilan karya poster yang betul dan
1.2.1.2 Bahan -kertas lukisan, kertas mengikut disiplin di samping
warna,majalah, gam dan cat poster mengamalkan nilai-nilai murni.
atau oil pastel atau cat air atau cat

1.3 EKSPRESI KREATIF poster atau cat tempera dan bahan 5. Menzahirkan idea, pengetahuan dan
lain yang sesuai kefahaman bahasa seni visual, media
1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses serta proses dan teknik dalam
dan teknik dalam penghasilan poster penghasilan karya poster yang betul dan
1.2.2.1 Teknik - campuran
kreatif serta mengikut disiplin di samping
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan mengamalkan nilai-nilai murni.
kefahaman bahasa seni visual, media serta proses
6. Menzahirkan idea berpandukan
Penzahiran idea melalui dan teknik dalam penghasilan poster secara kreatif.
kemahiran bahasa seni visual, proses
pelbagai sumber, kajian dan 1.3.1 Memilih dan memanipulasi media secara
dan teknik dalam penghasilan karya
teknologi dalam penghasilan kreatif
poster yang kreatif dan unik mengikut
karya poster. 1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam
disiplin yang betul dan boleh dicontohi
penghasilan karya poster
serta boleh membuat apresiasi terhadap
1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang
hasil karya sendiri dan rakan secara lisan
sesuai dalam penghasilan karya poster
dengan menghubungkaitkan sejarah seni
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya
atau adi guru atau tokoh seni atau
1.4 APRESIASI SENI sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek
warisan seni negara di samping
Apresiasi terhadap karya bahasa seni visual.
mengamalkan nilai-nilai murni.
sendiri dan rakan 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan

berpandukan bahasa seni 1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam

visual, sejarah seni dan proses penghasilan karya

budaya. 1.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan

secara lisan

[19]

MINGGU 40
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

MINGGU 41-43
PENGURUSAN AKHIR TAHUN

CUTI DEEPAVALI
(KUMPULAN B: 13-16 NOVEMBER 2020)

CUTI AKHIR TAHUN
(KUMPULAN B: 22.11.2020 – 31.12.2020)

[20]


Click to View FlipBook Version