The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Potter, 2019-12-12 21:57:38

RPT SEJ T5 2020

RPT SEJ T5 2020

RPT SEJARAH TAHUN 5 2020

1
Page 1

RPT SEJARAH TAHUN 5 2020

TAJUK : 1. WARISAN NEGARA KITA FOKUS : UNIT 1. INSTITUSI RAJA TONGGAK KEDAULATAN NEGARA

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
/ TARIKH KANDUNGAN
6.1.1 Menyatakan maksud raja dan TP 1 : Murid mengetahui tentang i-THINK:
6.1 Institusi Raja kerajaan. institusi raja sebagai warisan Peta Bulatan
negara.
1 6.1.2 Menyatakan konsep daulat dan KBAT:
derhaka. TP 2 : Murid memahami tentang Menganalisis
6.1 Institusi Raja institusi raja sebagai warisan
2 K6.1.5 Menyatakan kepentingan taat setia negara. Aktiviti PAK-21:
kepada raja. Brainstorming
TP 3 : Murid boleh menerangkan (Sumbangsaran),
K6.1.6 Menyatakan kepentingan tentang institusi raja sebagai Rocket writing
mempertahankan institusi raja. warisan negara. (Penulisan pantas).
i-THINK:
6.1.3 Menyatakan kedudukan raja pada masa TP 4 : Murid boleh menguasai Peta Alir
kini. maklumat tentang institusi
raja sebagai warisan negara. KBAT:
6.1.4 Menyenaraikan negara-negara lain di Menganalisis
Asia yang mengamalkan sistem
pemerintahan beraja pada masa kini. Aktiviti PAK-21:
Think-pair-share
K6.1.7 Menyatakan penghargaan terhadap Presentations
institusi raja. (Persembahan)-
berpasangan.

2

Page 2

RPT SEJARAH TAHUN 5 2020

TAJUK : 1. WARISAN NEGARA KITA FOKUS : UNIT 2. WARISAN ISLAM DI MALAYSIA

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN
i-THINK:
6.2 Agama Islam 6.2.1 Menyatakan Islam sebagai warisan TP 1 : Murid mengetahui agama Peta Bulatan
negara. Islam sebagai warisan negara.
3 KBAT:
K6.2.5 Menyatakan peranan agama Islam TP 2 : Murid memahami agama Menilai
dalam membentuk perpaduan. Islam sebagai warisan negara.
Aktiviti PAK-21:
6.2 Agama Islam 6.2.2 Menyatakan Islam sebagai agama TP 3 : Murid boleh menerangkan i--Think Map - Peta
4 Persekutuan. tentang agama Islam sebagai Alir,
warisan negara. Presentations.
6.2 Agama Islam K6.2.6 Menyatakan nilai-nilai keagamaan i-THINK:
5 yang diamalkan bagi membentuk Peta Pokok, Peta Buih
masyarakat yang harmoni.
3 KBAT:
6.2.3 Menyatakan cara hidup TP 4 : Murid boleh menguasai Mengaplikasi
bermasyarakat dalam Islam. maklumat tentang agama
Islam sebagai warisan negara. Aktiviti PAK-21:
6.2.4 Menyatakan kesenian Islam di Role play, I-think map.
Malaysia. i-THINK:
Peta pokok
K6.2.7 Menyatakan kesenian Islam sebagai
salah satu warisan negara yang KBAT:
dibanggakan. Menganalisis

Aktiviti PAK-21:
Qudrat Activity
Galery Walk.

Page 3

RPT SEJARAH TAHUN 5 2020

TAJUK : 1. WARISAN NEGARA KITA FOKUS : UNIT 3. BAHASA MELAYU WARISAN KITA

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN
TP 1 : Murid mengetahui i-THINK:
6.3 Bahasa Melayu 6.3.1 Menyatakan asal usul bahasa tentang bahasa Melayu Peta Alir, Peta
sebagai warisan negara. Pelbagai Alir
6 Melayu. KBAT:
K6.3.4 Menyatakan bahasa Melayu sebagai TP 5 : Murid boleh membuat Menilai, mencipta
penilaian tentang bahasa
warisan negara yang dibanggakan. Melayu sebagai warisan Aktiviti PAK-21:
negara. Brainstorming,
6.3 Bahasa Melayu 6.3.2 Menyatakan bahasa Melayu sebagai Presentations.
TP 2 : Murid memahami bahasa i-THINK:
7 lingua franca. Melayu sebagai warisan Peta Buih
K6.3.5 Menyatakan bahasa Melayu sebagai Negara. KBAT:
Menganalisis
bahasa perpaduan. TP 6 : Murid boleh menzahirkan
idea yang rasional tentang Aktiviti PAK-21:
6.3.3 Menyatakan taburan penutur bahasa Melayu sebagai i-Think Map - Peta
warisan negara. Buih,
6.3 Bahasa Melayu bahasa Melayu di dunia. Presentations.
TP 4 : Murid boleh menguasai i-THINK:
8 K6.3.6 Menyatakan kepentingan bahasa maklumat tentang bahasa Peta Pokok
Melayu sebagai warisan KBAT:
Melayu sebagai bahasa ilmu. negara. Menganalisis

4 Aktiviti PAK-21:
Think pair share,
Gallery walk.

Page 4

RPT SEJARAH TAHUN 5 2020

TAJUK : 2. PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA FOKUS : UNIT 4. TERGUGATNYA KEDAULATAN NEGARA

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH
KANDUNGAN 7.1.1 Menyenaraikan kuasa luar yang TP 1 : Murid mengetahui i-THINK:
9 menjajah dan campur tangan di tentang penjajahan dan Peta pokok
7.1 Penjajahan dan negara kita. campur tangan kuasa luar
Campur di negara kita. KBAT:
K7.1.5 Menyatakan kepentingan Mengaplikasi
tangan kuasa luar memelihara kedaulatan dan TP 2 : Murid memahami
kemakmuran negara kita. tentang penjajahan dan Aktiviti PAK-21:
campur tangan kuasa luar Recap group, Table
7.1 Penjajahan dan 7.1.2 Menyatakan negeri-negeri yang di negara kita. talkers.
Campur berada di bawah penjajahan dan
10 tangan kuasa luar campur tangan British. TP 3 : Murid boleh menerangkan i-THINK:
tentang penjajahan dan Peta Pokok
K7.1.5 Menyatakan kepentingan campur tangan kuasa luar
memelihara kedaulatan dan di negara kita KBAT:
kemakmuran negara kita. Menganalisis

Aktiviti PAK-21:
Qudrat Activity,
Galery Walk.

11 LATIHAN KEMAHIRAN 1

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

(KUMPULAN B: 14.03.2020 - 22.03.2020)

5

Page 5

RPT SEJARAH TAHUN 5 2020

TAJUK : 2. PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA FOKUS : UNIT 5. PERJUANGAN TOKOH TEMPATAN

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH
KANDUNGAN 7.1.3 Menyatakan penjajahan dan campur TP 4 : Murid boleh menguasai i-THINK:
12 tangan British dalam pentadbiran dan maklumat tentang Peta Pokok
7.1 Penjajahan dan ekonomi. penjajahan dan campur
Campur tangan kuasa luar di negara KBAT:
7.1.4 Menyatakan kesan penjajahan dan kita. Menganalisis
tangan kuasa luar campur tangan British terhadap
pentadbiran dan sosioekonomi. TP 5 : Murid boleh membuat Aktiviti PAK-21:
penilaian tentang Café,
K7.1.6 Memanfaatkan kekayaan sumber penjajahan dan campur Presentations.
alam untuk kemajuan negara kita. tangan kuasa luar di
negara kita. i-THINK:
7.2 Perjuangan Tokoh 7.2.1 Menyenaraikan tokoh-tokoh tempatan Peta Buih Berganda
TP 6 : Murid boleh menzahirkan
Tempatan yang menentang penjajahan British. idea yang rasional berkaitan KBAT:
penjajahan dan campur Menilai, mencipta
13 menentang K7.2.5 Menyatakan rasa bangga terhadap tangan kuasa luar di negara
kita. Aktiviti PAK-21:
British perjuangan pemimpin terdahulu. Think-pair-share
Presentations
7.2 Perjuangan Tokoh 7.2.2 Menyatakan peristiwa penentangan i-THINK:
Peta alir
Tempatan tokoh tempatan terhadap British.
KBAT:
menentang K7.2.4 Menyatakan iktibar yang diperoleh Mengaplikasi
daripada perjuangan tokoh terdahulu.
14 British Aktiviti PAK-21:
Recap group,
K7.2.5 Menyatakan rasa bangga terhadap Brainstorming.

perjuangan pemimpin terdahulu.

6

Page 6

RPT SEJARAH TAHUN 5 2020

TAJUK : 2. PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA FOKUS : UNIT 5. PERJUANGAN TOKOH TEMPATAN

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
/ TARIKH KANDUNGAN TP 6 : Murid boleh menzahirkan
i-THINK:
7.2 7.2.3 Menyatakan sebab penentangan tokoh idea yang rasional berkaitan Peta Pokok
penjajahan dan campur tangan
Perjuangan Tokoh tempatan terhadap British. kuasa luar di negara kita. KBAT:
15 Tempatan Menilai
K7.2.6 Menyatakan kepentingan pertahankan TP 1 : Murid mengetahui Sejarah
kemerdekaan negara. Aktiviti PAK-21:
menentang kedaulatan negara. Round Table,
TP 2 : Murid memahami Sejarah Presentations.
British kemerdekaan negara.
i-THINK:
7.3 7.3.1 Menyatakan peristiwa ke arah Peta Titi

Sejarah perjuangan kemerdekaan. KBAT:
Menilai
Kemerdekaan 1957 K 7.3.5 Menyatakan pengorbanan tokoh-
Aktiviti PAK-21:
16 tokoh pejuang kemerdekaan yang Recap Group,I-think map

boleh dicontohi. i-THINK:
Peta Pokok
7.3 7.3.2 Menamakan tokoh-tokoh yang berjuang
KBAT:
Sejarah ke arah kemerdekaan. Mengaplikasi

Kemerdekaan 1957 K7. 3.7 Menyatakan kepentingan Aktiviti PAK-21:
Hot seat, Presentations
17 mempertahankan kedaulatan negara.

7

Page 7

RPT SEJARAH TAHUN 5 2020

TAJUK : 2. PERJUANGAN KEMERDEKAAN NEGARA FOKUS : UNIT 5. PERJUANGAN TOKOH TEMPATAN

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
/ TARIKH KANDUNGAN
i-THINK:
7.3 Sejarah 7.3.3 Menyatakan rundingan bagi TP 3 : Murid boleh menerangkan Peta Bulatan
Kemerdekaan mendapatkan kemerdekaan. Sejarah kemerdekaan negara.
KBAT:
18 1957 K 7.3.6 Menyatakan kepentingan permuafakatan dalam Menganalisis
perjuangan menuntut kemerdekaan

Aktiviti PAK-21:
Role-Play, Goldfish Bowl

19 7.3 Sejarah 7.3.4 Menyatakan detik-detik pengisytiharan TP 4 : Murid boleh menguasai i-THINK:
kemerdekaan. maklumat tentang Sejarah Peta Alir
Kemerdekaan kemerdekaan negara.
1957 K7. 3.7 Menyatakan kepentingan KBAT:
mempertahankan kedaulatan negara. Menilai

Aktiviti PAK-21:
Presentations, Peta i-
think

20 LATIHAN KEMAHIRAN 2
8
CUTI PENGGAL 1
(KUMPULAN B: 23.05.2020 - 07.06.2020)

CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
24-25.05.2020

Page 8

RPT SEJARAH TAHUN 5 2020

TAJUK : 3. YANG DI-PERTUAN AGONG FOKUS : UNIT 7. YANG DI-PERTUAN AGONG PAYUNG NEGARA

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN

8.1 Institusi Yang di- 8.1.1 Menyatakan Yang di-Pertuan Agong TP 1 : Murid mengetahui tentang i-THINK:
Pertuan Agong sebagai institusi ketua negara Malaysia. institusi Yang di-Pertuan Peta Alir
Agong.
8.1.2 Menyatakan cara pelantikan Yang di- KBAT:
Pertuan Agong TP 2 : Murid memahami tentang Mengaplikasi
institusi Yang di-Pertuan
21 Agong. Aktiviti PAK-21:
Rocket writing, Galery
K8.1.5 Menyatakan kepentingan menghargai walk.
Yang di-Pertuan Agong sebagai
lambang perpaduan.

K8.1.6 Menjelaskan keunikan institusi Yang
di-Pertuan Agong dalam sistem
pemerintahan di Malaysia.

8.1 Institusi Yang di- 8.1.3 Menyenaraikan bidang kuasa Yang di- TP 3 : Murid boleh menerangkan i-THINK:
tentang institusi Yang di- Peta Pokok
Pertuan Agong Pertuan Agong. Pertuan Agong.
KBAT:
8.1.4 Menyatakan alat-alat kebesaran Yang TP 4 : Murid boleh menguasai Menganalisis
maklumat tentang institusi
22 di-Pertuan Agong dan Permaisuri Yang di-Pertuan Agong. Aktiviti PAK-21:
Recap group, Bus Stop.
Agong.

K8.1.7 Menyatakan kepentingan
menghormati pemimpin negara.

9
Page 9

RPT SEJARAH TAHUN 5 2020

TAJUK : 4. IDENTITI NEGARA KITA FOKUS : UNIT 8. JATA NEGARA

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN
9.1.1 Menyenaraikan lambang pada Jata
9.1 Jata Negara Negara TP 1 : Murid mengetahui Jata i-THINK:
Negara sebagai lambang Peta Titi
23 9.1.2 Menyatakan makna lambang-lambang identiti negara.
pada Jata Negara. KBAT:
TP 2 : Murid memahami Jata Negara Mencipta
K9.1.4 Menyatakan kepentingan menghormati sebagai lambang identiti
Jata Negara. negara. Aktiviti PAK-21:
Puzzle it Out
K9.1.5 Menyatakan Jata Negara sebagai (Selesaikan),
lambang perpaduan. Presentations.

9.1 Jata Negara 9.1.3 Menyatakan cogan kata yang terdapat TP 4 : Murid boleh menguasai i-THINK:
pada Jata Negara. maklumat tentang Jata Peta Bulatan
24 Negara sebagai lambang KBAT:
K9.1.6 Menyatakan kepentingan menghayati identiti negara. Menilai
dan mengamalkan cogan kata Jata Aktiviti PAK-21:
Negara. Mind Map (Peta
Minda),
10 Presentations.

Page 10

RPT SEJARAH TAHUN 5 2020

TAJUK : 4. IDENTITI NEGARA KITA FOKUS : UNIT 9. BENDERA BERKIBAR

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN

9.2 Bendera 9.2.1 Menyatakan nama bendera kebangsaan TP 1 : Murid mengetahui i-THINK:
Kebangsaan 9.2.2 Menyatakan sejarah penciptaan bendera kebangsaan Peta Alir
sebagai identiti negara.
25 bendera kebangsaan. KBAT:
TP 2 : Murid memahami Menganalisis
K9.2.6 Menyatakan tujuan bendera bendera kebangsaan
kebangsaan dikibarkan. sebagai identiti negara. Aktiviti PAK-
21:
9.2 Bendera 9.2.3 Menyatakan makna warna dan TP 3 : Murid boleh menerangkan Hot seat
Kebangsaan lambang pada bendera kebangsaan. tentang bendera kebangsaan Galery walk
sebagai identiti negara.
26 K9.2.7 Menjelaskan kepentingan i-THINK:
menghormati bendera kebangsaan. Peta Pokok.

11 KBAT:
Menilai

Aktiviti PAK-
21:
Presentation,
Chart and Share
(Catat dan
kongsi)

Page 11

RPT SEJARAH TAHUN 5 2020

TAJUK : 4. IDENTITI NEGARA KITA FOKUS : UNIT 10. NEGARAKU

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN
i-THINK:
27 LATIHAN KEMAHIRAN 3 Peta Bulatan
KBAT:
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 Mengaplikasi
(KUMPULAN B: 25.07.2020 - 02.08.2020)

9.2 Bendera CUTI HARI RAYA AIDILADHA TP 4 : Murid boleh menguasai
Kebangsaan maklumat tentang bendera
31.07.2020 – 01.8.2020 kebangsaan sebagai identiti
27 negara.
9.2.4 Menyatakan etika menaikkan bendera
kebangsaan.

K9.2.8 Menyatakan bendera kebangsaan
sebagai simbol perpaduan.

Akt PAK-21:

Free Discussion

,

Think– Pair–

Share

9.2.5 Mengenal bendera kebangsaan negara- TP 5 : Murid boleh membuat i-THINK:

28-29 9.2 Bendera negara di Asia Tenggara. penilaian tentang bendera Peta Buih
Kebangsaan K9.2.8 Menyatakan bendera kebangsaan kebangsaan sebagai identiti

sebagai simbol perpaduan negara. KBAT:

TP 6 : Murid boleh menzahirkan Menganalisis

idea yang rasional tentang

bendera kebangsaan sebagai Akt PAK-21:

12 identiti negara. Rocket writing,

Page 12

RPT SEJARAH TAHUN 5 2020

Café

TAJUK : 4. IDENTITI NEGARA KITA FOKUS : UNIT 9. BENDERA

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN Murid berupaya untuk…
i-THINK:
9.3 Lagu Kebangsaan 9.3.1 Menyatakan nama lagu kebangsaan TP 1 : Murid mengetahui tentang Peta Alir
30 Malaysia. lagu kebangsaan sebagai
identiti negara. KBAT:
9.3.2 Menyatakan sejarah penciptaan lagu Mengaplikasi
kebangsaan Malaysia.
Aktiviti PAK-21:
K9.3.6 Menyatakan peranan lagu TP 2 : Murid memahami lagu Role play, I-think map
kebangsaan kebangsaan sebagai sebagai
identiti negara.
dalam membentuk jati diri.

9.3 Lagu Kebangsaan 9.3.3 Menyatakan lirik dan maksud Lagu TP 3 : Murid boleh menerangkan i-THINK:
31 Negaraku. tentang lagu kebangsaan Peta Bulatan
sebagai identiti negara.
K9.3.7 Menjelaskan kepentingan KBAT:
menyanyikan lagu kebangsaan dengan Menilai
bersemangat.
Aktiviti PAK-21:
Hot seat,
Presentations.

13
Page 13

RPT SEJARAH TAHUN 5 2020

TAJUK : 4. IDENTITI NEGARA KITA FOKUS : UNIT 10. NEGARAKU

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
/ TARIKH KANDUNGAN Murid berupaya untuk…
TP 4 : Murid boleh menguasai i-THINK:
9.3 Lagu Kebangsaan 9.3.4 Menyatakan etika menyanyikan lagu maklumat tentang lagu Peta Pokok
kebangsaan. kebangsaan sebagai identiti
32 negara. KBAT:
9.3.5 Menyatakan kepentingan lagu Mengaplikasi
kebangsaan. TP 5 : Murid boleh membuat
penilaian tentang lagu Aktiviti PAK-21:
K9.3.8 Menyatakan lagu kebangsaan kebangsaan sebagai identiti Recap Group
sebagai negara. Presentations

simbol perpaduan.

9.4 Bahasa Melayu 9.4.1. Menyatakan kedudukan bahasa TP 1 : Murid mengetahui bahasa i-THINK:
33 Melayu dalam perlembagaan kebangsaan sebagai identiti Peta Pokok
negara.
K9.4.4 Menyatakan kepentingan KBAT:
memperkasa bahasa kebangsaan sebagai TP 2 : Murid memahami bahasa Menganalisis
alat perpaduan kebangsaan sebagai identiti
negara. Aktiviti PAK-21:
K9.4.6. Menyatakan rasa bangga Round table,
menggunakan bahasa Melayu dalam presentations.
pertuturan dan penulisan.

14
Page 14

RPT SEJARAH TAHUN 5 2020

TAJUK : 4. IDENTITI NEGARA KITA FOKUS : UNIT 11. BAHASA MELAYU BAHASA KEBANGSAAN

MINGGU / STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH Murid berupaya untuk…

9.4.2. Menyatakan peranan bahasa TP 3 : Murid boleh menerangkan i-THINK:

9.4 Bahasa Melayu Kebangsaan tentang bahasa kebangsaan sebagai Peta Pokok

34 K9.4.4 Menyatakan kepentingan identiti negara.

memperkasa bahasa kebangsaan sebagai alat KBAT:

perpaduan TP 4 : Murid boleh menguasai Menilai

K9.4.6. Menyatakan rasa bangga maklumat tentang bahasa

menggunakan bahasa Melayu dalam kebangsaan sebagai identiti negara. Aktiviti PAK-21:

pertuturan dan penulisan. Talk partners,

Presentations.

TP 5 : Murid boleh membuat i-THINK:

9.4 Bahasa Melayu 9.4.3 Menyatakan usaha memartabatkan penilaian tentang bahasa Peta Bulatan

35 bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. kebangsaan sebagai identiti negara.
KBAT:

K9.4.5 Menyatakan rasa bangga TP 6 : Murid boleh menzahirkan Menilai

menggunakan bahasa Melayu dalam idea yang rasional tentang bahasa

pertuturan dan penulisan kebangsaan sebagai identiti negara. Aktiviti PAK-21:

Survey (Tinjauan),

gallery walk.

i-THINK:

9.5 Bunga Kebangsaan 9.5.1 Menyatakan nama bunga kebangsaan TP 1 : Murid mengetahui bunga Peta Buih

36 negara kita. kebangsaan sebagai identiti negara.

9.5.2 Menyatakan makna warna merah pada KBAT:

bunga kebangsaan. TP 2 : Murid memahami bunga Menilai

K9.5.5 Menyatakan keistimewaan bunga raya kebangsaan sebagai identiti negara.

sebagai bunga kebangsaan. Aktiviti PAK-21:

Survey, gallery
15

Page 15

RPT SEJARAH TAHUN 5 2020

walk

TAJUK : 4. IDENTITI NEGARA KITA FOKUS : UNIT 12. BUNGA KEBANGSAAN

MINGGU / STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH KANDUNGAN Murid berupaya untuk…

9.5.3 Menjelaskan kaitan bilangan TP 3 : Murid boleh i-THINK:
menerangkan Peta Pokok
9.5 Bunga Kebangsaan kelopak
bunga kebangsaan dengan tentang bunga KBAT:
kebangsaan Menganalisis
prinsip-
sebagai identiti negara
37 prinsip Rukun Negara

Aktiviti PAK-21:

K9.5.7 Menyatakan kebanggaan bunga TP 4 : Murid boleh menguasai Table cloth, Gallery walk

kebangsaan dijadikan lambang maklumat tentang

dalam bunga

pelbagai urusan. kebangsaan sebagai

identiti

negara.

9.5.4 Mengenal pasti bunga i-THINK:

9.5 Bunga Kebangsaan kebangsaan TP 5 : Murid boleh membuat Peta Buih

negara di Asia Tenggara. penilaian tentang bunga KBAT:
Menilai
kebangsaan sebagai identiti

38 K9.5.7 Menyatakan kebanggaan bunga negara.

kebangsaan dijadikan lambang Aktiviti PAK-21:

dalam TP 6 : Murid boleh Free Discussion,

16 pelbagai urusan. menzahirkan idea yang

Page 16

RPT SEJARAH TAHUN 5 2020

rasional tentang bunga Presentations
kebangsaan sebagai identiti
negara.

39 ULANGKAJI AKHIR TAHUN
17 TAJUK : SEMUA

MINGGU 40 – PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

MINGGU 41,42,43 - PENGURUSAN AKHIR TAHUN

CUTI DEEPAVALI
(KUMPULAN B: 13-16 NOVEMBER 2020)

CUTI AKHIR TAHUN

(KUMPULAN B: 22.11.2020 – 31.12.2020)

Page 17


Click to View FlipBook Version