The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 60011210079, 2021-03-16 23:28:46

การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับมือในสภาวะโรคระบาด COVID-19 จังหวัดขอนแก่น

การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อประชาสัมพันธ

รายงานปฏบิ ัติงานสหกิจศกึ ษา
การผลติ สือ่ มัลติมีเดียเพอ่ื ประชาสมั พนั ธ์ เรอ่ื ง การรบั มือในสภาวะโรคระบาด COVID-19 จงั หวดั ขอนแก่น

โดย
นายศภุ ชัย ไชยเวช 59011210143
นางสาวอรญา บุญมา 60011210053
นางสาวจริ นนั ท์ กุลสุวรรณ 60011210059
นายนนั ทภิ าคย์ เหมวงษ์ 60011210079

ปฏบิ ตั งิ าน
ณ สานกั งานสาธารณสขุ จังหวดั ขอนแก่น
Khonkaen Provincial Health Office
ถนน ศรีจันทร์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จงั หวดั ขอนแก่น 40000

วนั ท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
เร่ือง ขอส่งรายงานปฏิบัตงิ านสหกิจศกึ ษา
เรยี น อาจารยท์ ่ปี รึกษาสหกจิ ศกึ ษา สาขาสารสนเทศศาสตร์ ดร.นภัสกร กรวยสวสั ด์ิ

ตามที่ข้าพเจ้า นายศุภชัย ไชยเวช นายนันทิภาคย์ เหมวงษ์ นางสาวอรญา บุญมา และนางสาวจิรนันท์
กุลสุวรรณ นสิ ติ สาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา ระหวา่ งวนั ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2563 ถึงวนั ท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ในตาแหน่ง ผชู้ ่วยเจ้าพนักงานโสตทัศน
ศึกษา ณ สานักงานสาธารณสุข ถนน ศรีจันทร์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 ได้รับ
มอบหมายให้ทาโครงงาน การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับมือในสภาวะโรคระบาด COVID-
19 จงั หวดั ขอนแก่น และปฏบิ ัตงิ านตามทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย

บดั น้ี การปฏิบตั งิ านสหกจิ ศกึ ษาไดเ้ สรจ็ สิ้นแล้ว ข้าพเจ้าจึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมกันนี้ จานวน 1
เล่ม เพ่อื ขอรับคาปรกึ ษาตอ่ ไป

จึงเรียนมาเพอ่ื โปรดพิจารณา
ขอแสดงความนบั ถอื
คณะผูจ้ ัดทา

คานา
รายงานเล่มนเ้ี ปน็ ส่วนหน่งึ ของรายวิชาสหกิจศึกษา จัดทาข้นึ เพื่อให้ผู้อ่านได้มีความเข้าใจเร่ืองการผลิตส่ือ
มัลติมีเดียเพ่ือประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับมือในสภาวะโรคระบาด COVID-19 จังหวัดขอนแก่น ของสานักงาน
สาธารณสุข ตลอดจนเร่ืองท่ีเกี่ยวกับความเป็นมาของสานักงานสาธารณสุข เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ท่ีสนใจเร่ือง
เกย่ี วกบั สานกั งานสาธารณสุขได้นาไปศกึ ษาตอ่ ไป
ทางผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีจะศึกษาต่อไป หากมีข้อผิดพลาด
ประการใดผ้จู ดั ทาต้องขออภยั มา ณ โอกาสน้ดี ว้ ย

คณะผจู้ ดั ทา

กิตติกรรมประกาศ

การท่ีข้าพเจ้าได้มาฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ หอสมุดแห่งชาติ ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2563 ถึง
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้รับคาแนะนา และความช่วยเหลือต่างๆ คณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน
เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เก่ียวข้องทุกท่าน ส่งผลให้การปฏิบัติงานคร้ังนี้สาเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี จากความร่วมมือและ
การสนับสนนุ จากหลายฝา่ ย ดังน้ี

1. นางสาวนพพร การถัก นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

2. นางจริ าภรณ์ บญุ ปก พยาบาลวชิ าชีพชานาญการ

3. นางวรรณกร ตาบา้ นดู่ นักวิชาการสาธารณสขุ ชานาญการ

4. นายชัยวัฒน์ คากุ้ม เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

5. นางสาวสุรจั นี ศรีนางใย เจ้าพนกั งานโสตทศั นศึกษา

6. ดร.นภัสกร กรวยสวัสด์ิ อาจารย์ท่ีปรกึ ษาสหกจิ ศกึ ษา

และบุคคลท่านอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวนามทุกท่านท่ีได้ให้คาแนะนาช่วยเหลือในการจัดทารายงาน ข้าพเจ้าใคร่

ขอขอบพระคณุ ผทู้ มี่ ีสว่ นเกย่ี วขอ้ งทกุ ท่านทม่ี ีส่วนรว่ มในการให้ข้อมูลและเป็นท่ีปรึกษาในการทารายงานฉบับนี้จน

เสร็จสมบรู ณ์ ตลอดจนให้การดูแล ให้ความเข้าใจ เกี่ยวกับชีวิตของการทางานจริง ซ่ึงข้าพเจ้าขอขอบพระคุณเป็น

อย่างสูงไว้ ณ ท่นี ี้ด้วย

คณะผู้จดั ทา
31 มีนาคม 2564

บทคัดยอ่

การปฏิบัติงานสหกจิ ศึกษา ณ สานักงานสาธารณสุขจังหวดั ขอนแก่น ได้จัดทาโครงงานการผลิตสอ่ื
มัลติมเี ดยี เพื่อประชาสมั พันธ์ เร่ือง การรบั มือในสภาวะโรคระบาด COVID-19 จงั หวดั ขอนแกน่ โดยรายงานฉบับน้ี
มวี ัตถุประสงคเ์ พื่อการผลติ ส่ือมลั ติมเี ดยี เพื่อประชาสมั พนั ธ์ เร่ือง การรบั มือในสภาวะโรคระบาด COVID-19
จังหวัดขอนแก่น และเพอื่ เป็นแนวทางการปฏิบัตติ นในสภาวะโรคระบาด COVID-19 จงั หวัดขอนแกน่

การปฏิบตั ิงานตง้ั แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ 2563 ถงึ วันที่ 1 มีนาคม 2564 ไดจ้ ัดทาสื่อมลั ตมิ เี ดยี เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ เร่อื ง การรับมือในสภาวะโรคระบาด COVID-19 จงั หวดั ขอนแกน่ เพื่อเป็นแนวทางการปฏบิ ตั ติ น
ในสภาวะโรคระบาด COVID-19 จังหวดั ขอนแกน่

ประสบการณ์คร้งั นส้ี ามารถนาไปใชป้ ระโยชน์ในการทางาน ในชวี ติ ประจาวนั ไดอ้ ย่างมสี ิทธิภาพ ทาใหไ้ ด้
เรยี นรู้การปฏบิ ัตงิ านจริง ก่อใหเ้ กดิ ทกั ษะและประสบการณ์ในการทางาน ทาให้นสิ ติ มีความพร้อมทจ่ี ะก้าวเขา้ สู่
ชวี ติ การทางานอย่างเต็มรูปแบบ

บทที่ 1

บทนา

การแพร่กระจายอยา่ งรวดเรว็ ของเช้ือ SARS-CoV-2 ซึง่ เปน็ สาเหตุของโรคติดเชอื้ โคโรน่าไวรัส 2019 หรอื
โควดิ -19 (COVID-19) จนเกิดเป็นการระบาดใหญท่ ั่วโลก (pandemic) ทาใหเ้ กดิ ปัญหาท่ีสง่ ผลกระทบต่อ
ประชาชนในประเทศตา่ งๆ ทั่วโลกอยา่ งไม่เคยมีมาก่อนทง้ั ปญั หาด้านการควบคุมโรคและการจดั การทรัพยากร
ในระบบบรบิ าลสุขภาพเพ่ือรองรับผ้ปู ว่ ยและลดอตั ราการเสยี ชีวิตจากโควิด-19 ประเทศไทยเปน็ หนึ่งในหลาย
ประเทศทัว่ โลกท่ีตอ้ งพัฒนานโยบายเพ่อื รับมือจดั การกับการระบาดของโควิด-19 ภายในประเทศ มกี ารประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินทวั่ ราชอาณาจักรตามพระราชกาหนดการบรหิ ารราชการในสถานการณฉ์ กุ เฉนิ เพื่อควบคุมการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 โดยคาดหวังว่าชดุ นโยบายดงั กล่าวจะทาให้
สามารถลดจานวนผตู้ ดิ เชื้อลงอย่างรวดเรว็ เหมือนกับประสบการณใ์ นต่างประเทศ ดังตัวอย่างเช่นการจัดกาควบคุม
การระบาดโควิด-19 ในประเทศจนี ซ่งึ มีมาตรการปิดเมือง (lockdown) หลังจากมีพบการระบาดคร้ังแรกของโลกท่ี
เมอื งอฮู่ ่ัน

ปจั จบุ ันจงั หวัดขอนแกน่ มีการเฝา้ ระวงั เปน็ อยา่ งดีแต่ยังมีผู้ตดิ เชอื้ จากไวรัสโควิด-19 และยงั จะปฏบิ ัติการ
เป็นระดบั พนื้ ท่คี วบคุม เรามคี วามเข้มข้นในการป้องกนั และเฝ้าระวงั การแพร่ระบาดของเชอื้ ไวรสั โควิด-19 แม้
ตรวจกลุ่มเส่ียงแลว้ พบวา่ เสี่ยงตา่ เรากจ็ ะมกี ารติดตามผลต่อเน่ือง และเนน้ มาตรการทางสังคม พร้อมขอความ
รว่ มมือทุกคนในจังหวดั ขอนแก่น ได้ปฏิบัตติ ามมาตรการป้องกันการแพรร่ ะบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 อย่าง
เคร่งครัด และใช้แอปพลเิ คชั่นหมอชนะ

จงึ มแี นวคดิ ทีจ่ ะผลติ ส่อื มลั ติมีเดยี ท่ีจะชว่ ยในการสื่อสาร เช่น ขอ้ ความ กราฟิก (Graphic)
ภาพเคลือ่ นไหว (Animation) เสียง (Sound) และวีดีทัศน์ (Video) ให้ผูค้ นในพน้ื ที่ขอนแกน่ ปฏบิ ัตติ ามและคน
ท่ีมาจากพนื้ ทีเ่ สยี่ งไดร้ ายงานตัวตามควิ อารโ์ ค๊ดของจงั หวดั ขอนแกน่

วัตถุประสงคใ์ นการศึกษา
1. เพือ่ การผลติ สือ่ มลั ตมิ เี ดียเพอื่ ประชาสมั พนั ธ์ เรือ่ ง การรับมือในสภาวะโรคระบาด COVID-19 จังหวดั

ขอนแก่น
2. เพ่ือเป็นแนวทางการปฏบิ ัติตนในสภาวะโรคระบาด COVID-19 จังหวดั ขอนแกน่

ประโยชน์ทค่ี าดวา่ จะได้รับ
1. ไดส้ ื่อมัลตมิ ีเดยี เพื่อประชาสัมพันธ์ เรอ่ื ง การรบั มอื ในสภาวะโรคระบาด COVID-19 จังหวัดขอนแก่น
2. ชาวจงั หวัดขอนแกน่ เกิดความตระหนักและเล็งเห็นถงึ ความสาคัญของปัญหาการเกดิ โรคระบาด

COVID-19
รายละเอียดของสถานประกอบ

1. ช่อื สถานประกอบการ
สานักงานสาธารณสขุ เลขท่ี 108 หมู่ 4 ถนน ศรีจันทร์ ตาบลในเมือง อาเภอเมอื ง จงั หวัด

ขอนแก่น 40000 เบอร์โทร 043221125 ต่อ 113 (คุณตุ๊ก 094-5369888)
2. งานท่ีปฏบิ ัติ
ผูช้ ว่ ยเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
3. สถานทีป่ ฏบิ ตั ิงาน
สานักงานสาธารณสขุ ถนน ศรจี ันทร์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จงั หวัดขอนแก่น 40000
4. หวั หนา้ งาน
คุณนพพร การถกั หวั หน้ากลุ่มส่อื สารความเสย่ี งและสร้างความรอบร้ดู ้านสุขภาพ
5. ระยะเวลาท่ีปฏิบัตงิ าน
ตงั้ แต่วนั ท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึงวนั ท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

บทท่ี 2

ประวัตขิ ององคก์ ร
สานกั งานสาธารณสุขจงั หวดั ขอนแก่น ตัง้ ขน้ึ เมอื่ ปลายสมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 2 เมอ่ื ปี พ.ศ.2488 แต่เดมิ

ใชช้ อื่ วา่ "ที่ทาการสาธารณสขุ จงั หวัดขอนแกน่ " โดยมขี ุนผจญโรคาพาธเปน็ สาธารณสขุ จังหวดั ขอนแกน่ คนแรก
ขณะนน้ั ผู้วา่ ราชการจังหวัดขอนแกน่ คอื นายอดุ ม บุญประกอบ ท่ีทาการสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นไดต้ ั้งหนว่ ย
ปฏิบตั ิงานบนอาคารศาลากลางจังหวัดซึ่งเปน็ อาคารไม้ 2 ช้นั ประมาณปี พ.ศ.2494 ได้เกดิ อัคคภี ัย ทาให้อาคาร
ศาลากลางจงั หวัดขอนแกน่ ถูกไฟไหม้หมดทัง้ หลังท่ีทาการสาธารณสุขจงั หวดั ขอนแก่นจึงได้ย้ายไปปฏิบตั งิ านท่ี
สานกั งานชัว่ คราวบน "สุขศาลา" ซง่ึ เปน็ สถานพยาบาลของสานักงานเทศบาลเมืองขอนแกน่ ในขณะนน้ั (สถานี
ขนสง่ ปรบั อากาศในปัจจบุ ัน) และศาลากลางจังหวดั ขอนแก่นได้เปดิ ท่ีทาการช่วั คราว
ท่โี รงเรียนสนามบิน (โรงเรียนอนบุ าลขอนแก่น ในปัจจบุ นั ) ตอ่ มาเม่ือมีการกอ่ สร้างอาคารศาลากลางจังหวัดขึน้
ใหม่ เปน็ อาคารคอนกรตี เสรมิ เหลก็ 2 ชั้นแลว้ เสรจ็ ทบ่ี ริเวณตรงขา้ มกบั สถานีตารวจภูธรอาเภอเมืองขอนแก่น
ไดแ้ ก่ ตลาดบางลาภูในปัจจุบัน ที่ทาการสาธารณสขุ จังหวดั ไดย้ า้ ยไปทาการทีบ่ นช้นั 2 มุมด้านตะวันตกของ
อาคาร และเปลี่ยนชื่อสานักงานใหม่วา่ "ท่ที าการอนามัยจังหวดั ขอนแกน่ "

พ.ศ.2507 รัฐบาลได้จดั สรรงบประมาณในการกอ่ สรา้ งอาคารกลางจังหวัดข้ันใหม่เน่ืองจากมีการขยายตัว
ของชุมชนและหน่วยงานราชการมีนโยบายให้แตล่ ะหน่วยงานราชการสงั กัดกระทรวงตา่ ง ๆ ได้จัดสร้างสานักงาน
ของตัวเองข้นึ เป็นเอกเทศเพื่อลดความแออัดในการทางานใหบ้ ริการแก่ประชาชน ศาลากลางจังหวัดขอนแกน่
อาคารใหม่ กค็ ืออาคารหลังเก่าในปัจจุบนั น้ี ได้วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 17 กมุ ภาพนั ธ์ 2507 สร้างเสรจ็ และเปดิ
ดาเนนิ การได้เมื่อปลายปี พ.ศ.2508 และมอบอาคารศาลากลางเกา่ (ทว่ี ่าการอาเภอเมอื ง) ให้เป็นท่ีวา่ การอาเภอ
เมอื ง(ชัน้ บน) และสานักงานเทศบาลเมืองขอนแกน่ (ชนั้ ล่างทท่ี าการอนามัยจังหวดั ขอนแกน่ ไดย้ ้ายไปอยู่ที่อาคาร
ศาลากลางจงั หวัดขอนแกน่ อาคารใหม่ชนั้ 3 (ศาลากลางหลังเกา่ ปจั จบุ ัน) มุมดา้ นทิศตะวนั ออกของอาคารและใน
ระหวา่ งนน้ั มี นายสมชาย กลิ่นแก้ว เปน็ ผู้ว่าราชการจงั หวดั ขอนแก่น
และมนี ายแพทย์อานวย อุทธงกร เปน็ อนามยั จังหวดั

ปี พ.ศ.2509 ที่ทาการอนามยั จังหวดั ขอนแกน่ ได้งบประมาณในการกอ่ สรา้ งท่ที าการใหม่ในบรเิ วณถนน
อนามัยข้างศนู ยว์ ณั โรค(เกา่ )ในปัจจุบันโดยสรา้ งเปน็ อาคารคอนกรีตเสรมิ เหลก็ สองชน้ั ช้นั บนคอื ที่ทาการอนามยั
จังหวดั ชน้ั ลา่ งเปดิ เปน็ สถานบรกิ ารเรียกวา่ "หน่วยกามโรค" จนถึง พ.ศ.2518 ที่ทาการอนามยั จงั หวัดจงึ ได้เปล่ียน
ช่ือเป็น "สานกั งานนายแพทย์ใหญจ่ ังหวัดขอนแก่น" โดยมีนายแพทยป์ ระมุข จันทวมิ ล ดารงตาแหนง่ นายแพทย์
ใหญ่จังหวดั ขอนแกน่ และมีนายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร เป็นรองนายแพทยใ์ หญ่จังหวดั ขอนแกน่ จนกระทงั่ ในปี
พ.ศ.2519 กระทรวงสาธารณสขุ กาหนดให้มี "สานกั งานสง่ เสรมิ วิชาการและบรกิ ารสาธารณสุข" ขึ้นในสานักงาน

นายแพทย์ใหญ่จังหวดั ขอนแก่นอีกหนง่ึ สานักงานโดยนายแพทย์ไพจิตร ปวะบตุ ร เป็นผู้อานวยการคนแรกของ
หน่วยงานนี้

ปี พ.ศ.2519 เปล่ยี นจากสานักงานนายแพทย์ใหญจ่ ังหวัดขอนแก่นเป็น "สานกั งานสาธารณสขุ จังหวดั
ขอนแก่น" จนถงึ ปัจจุบันสาหรับสานกั งานสาธารณสขุ ระดับอาเภอ กเ็ ปลย่ี นมาเปน็ สานักงานสาธารณสขุ อาเภอ
เชน่ เดยี วกนั ส่วนผู้ท่ีดารงตาแหนง่ สาธารณสขุ อนามยั จังหวดั นายแพทยใ์ หญจ่ งั หวดั หรอื นายแพทยส์ านัก
สาธารณสุขจงั หวัดขอนแก่น คอื นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชรเ์ วลา
ชอ่ื และสถานที่ตั้ง

สานักงานสาธารณสขุ จังหวัดขอนแกน่ ทีอ่ ยู่ 108 ถนนศรจี นั ทร์ ตาบลในเมือง อาเภอเมอื ง จังหวัด
ขอนแก่น ทต่ี งั้ จ.ขอนแก่น อ.เมอื งขอนแกน่ ต.ในเมือง หมู่ 0 โทร. 043-221125 แฟกซ์ 043-224037 อเี มล์
[email protected] เวบ็ ไซต์ www.kkpho.go.th การเดินทางสู่สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน่
สามารถใชเ้ สน้ ทางได้หลายเส้นทาง ดังแสดงไว้ในรปู ท่ี 1

รูปที่ 1 แผนทแ่ี สดงท่ตี ง้ั และเสน้ ทาง สานักงานสาธารณสุข จังหวดั ขอนแก่น

ไวรัสโคโรนา COVID-19
คอื ไวรัสโคโรนาเปน็ ไวรัสในวงศใ์ หญ่ทเ่ี ปน็ สาเหตุของโรคท้ังในสตั ว์และคนในคนน้นั ไวรสั โคโรนาหลาย

สายพนั ธุ์ทาให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจตง้ั แตโ่ รคหวดั ธรรมดาจนถงึ โรคท่ีมีอาการรนุ แรง เช่น โรคทางเดนิ
หายใจตะวนั ออกกลาง (MERS) และโรคระบบทางเดนิ หายใจเฉียบพลนั ร้ายแรง (SARS) ไวรสั โคโรนาท่คี ้นพบ
ลา่ สดุ ทาใหเ้ กิดโรคติดเช้อื ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19

โรคโควดิ 19 คือ โรคตดิ ต่อซงึ่ เกิดจากไวรัสโคโรนาชนิดทีม่ ีการค้นพบลา่ สุดไวรสั และโรคอุบตั ิใหมน่ ไ้ี ม่เป็น
ที่รู้จกั เลยก่อนที่จะมีการระบาดในเมอื งอู่ฮนั่ ประเทศจีนในเดอื นธนั วาคมปี 2019 ขณะนโี้ รคโควดิ 19 มีการ
ระบาดใหญ่ไปทว่ั สง่ ผลกระทบแกห่ ลายประเทศทั่วโลก

อาการของโรคโควดิ 19 คอื อาการทว่ั ไปทพ่ี บมากที่สดุ คือ ไข้ ไอ และอ่อนเพลยี อาการที่พบนอ้ ยกว่าแต่
อาจมีผลตอ่ ผปู้ ว่ ยบางรายคอื ปวดเมือ่ ย คัดจมูก น้ามูกไหล เจบ็ คอ ท้องเสีย ลิน้ ไม่รบั รส จมูกไมไ่ ด้กลิน่ หรือผนื่
ตามผิวหนัง หรือสีผวิ เปลี่ยนตามนิว้ มอื นว้ิ เทา้ อาการเหลา่ นี้มกั จะไม่รุนแรงนักและค่อยๆเร่มิ ทีละน้อยบางรายติด
เชอื้ แต่มีอาการไม่รุนแรงผ้ปู ว่ ยส่วนมาก (80%) หายปว่ ยได้โดยไม่ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาล ประมาณ 1 ใน 5
ของผู้ตดิ เช้ือโควิด 19 มีอาการหนักและหายใจลาบาก ผ้สู ูงอายุและมโี รคประจาตัวเชน่ ความดันโลหติ สูง โรคหวั ใจ
โรคเบาหวาน หรอื มะเร็งมีแนวโนม้ ที่จะมอี าการป่วยรนุ แรงกว่า อยา่ งไรก็ตามทกุ คนสามารถตดิ โรคโควิด 19 ได้
และอาจป่วยรุนแรง คนทกุ เพศทกุ วัยท่ีมีอาการไข้ และ/หรือไอร่วมกับอาการหายใจลาบาก ติดขดั เจ็บหน้าอก
เสยี งหาย หรอื เคลอ่ื นไหวไม่ได้ ควรปรึกษาแพทย์ทนั ที หากเป็นไปได้ แนะนาให้โทรไปล่วงหนา้ เพอื่ สถานพยาบาล
จะได้ให้คาแนะนา

โรคโควิด 19 แพรร่ ะบาดได้เราสามารถรบั เชื้อจากผูต้ ิดเชือ้ โควดิ 19 คนอนื่ โรคน้ีสามารถแพร่จากคนสูค่ น
ผ่านทางละอองน้ามูก นา้ ลายจากจมูกหรือปากซ่ึงออกมาเม่ือผู้ป่วยโรคโควิด 19 ไอ จามหรือพูดละอองเหลา่ น้ี
ค่อนข้างหนัก ไปไม่ได้ไกล และจะตกลงส่พู ื้นอย่างรวดเรว็ เรารบั เชอ้ื โรคโควิด 19 ไดจ้ ากการหายใจเอาละอองเข้า
ไปจากผปู้ ่วย เพราะฉะนั้นจงึ จาเปน็ อยา่ งยงิ่ ที่เราจะรักษาระยะห่างจากผอู้ ื่นอยา่ งน้อย 1 เมตร ละอองเหลา่ น้ยี งั ตก
ลงส่วู ัตถแุ ละพ้นื ผิวต่างๆ เช่น โต๊ะ ลูกบดิ ประตู ราวจบั และเม่ือคนเอามือไปจบั พนื้ ผิวเหล่านนั้ แล้วมาจับตา จมูก
หรอื ปาก ก็จะมีเชื้อโรค นเ่ี ป็นเหตุผลว่าทาไมเราจงึ ต้องล้างมือบ่อยๆดว้ ยนา้ และสบู่หรือใช้แอลกอฮอล์ล้างมือ

การปอ้ งกันตวั เองและการแพรร่ ะบาดของโรคติดตามขา่ วสารขอ้ มูลลา่ สดุ เก่ยี วกับการระบาดของโรคโควดิ
19 ซง่ึ หาได้จากเว็บไซตข์ ององค์การอนามัยโลกและหนว่ ยงานด้านสาธารณสขุ ของท่านหลายประเทศทั่วโลกมี
ตัวเลขผ้ปู ว่ ยยืนยนั และหลายประเทศกาลังมีการระบาดใหญ่ ทางการในประเทศจนี และบางประเทศประสบ
ความสาเรจ็ ในการชะลอการระบาดสถานการณ์ไม่สามารถคาดเดาได้จึงควรติดตามข่าวสารต่อเนอ่ื ง

1. เราสามารถลดความเส่ยี งในการตดิ เชอ้ื หรือการแพรเ่ ชื้อไดด้ ้วยการทาตามข้อควรระวงั ดงั นี้
ลา้ งมือบ่อยๆให้สะอาดด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือดว้ ยนา้ และสบู่เพราะการทาความสะอาดมือด้วยสองวธิ นี ้ีเป็นการ
ฆา่ เชอื้ โรคที่อยูบ่ นมือเรา

2. รกั ษาระยะอย่างน้อย 1 เมตร จากผอู้ น่ื เพราะเมื่อคนไอ จาม หรอื พดู จะทาให้เกดิ ฝอยละอองขนาด
เล็กจากจมูกและลาคอซ่ึงอาจมีเชอ้ื โรคได้ ถ้าอยู่ใกล้เกินไปกจ็ ะหายใจเอาฝอยละอองเหล่านนั้ เข้าไปดว้ ยซงึ่ มเี ชื้อ
โรคปนอยู่ ในกรณีทีค่ นน้นั ไม่สบาย

3. เล่ยี งการไปพนื้ ทหี่ นาแน่น เพราะเมื่อคนมารวมตวั กันเป็นจานวนมากเรามีโอกาสเสี่ยงทจ่ี ะเข้าใกล้
ผู้ป่วยโควิด 19 และเมื่อคนหนาแนน่ กจ็ ะรักษาระยะห่าง 1 เมตรไดย้ าก

4. เลยี่ งการเอามือมาจบั ตา จมูกและปาก เพราะมือไปสัมผัสอะไรมาหลายอย่างและอาจไปสัมผสั เช้ือโรค
มาดว้ ย เมื่อมือปนเปื้อนกจ็ ะส่งตอ่ เชื้อโรคไปยงั ตา จมูกและปาก จากน้นั เช้ือโรคกจ็ ะเข้าสู่ร่างกายและทาให้เราป่วย
ท้ังตัวเราเองและคนรอบข้างควรมสี ุขลักษณะท่ดี เี ก่ยี วกบั ระบบทางเดนิ หายใจ ซ่ึงหมายความว่า ตอ้ งปิดปากทุก
คร้งั ทไ่ี อหรอื จามด้วยข้อศอกหรือด้วยกระดาษทชิ ชู จากน้ันทิง้ กระดาษทชิ ชทู ันทแี ละล้างมอื เพราะฝอยละออง
แพรเ่ ช้ือได้ ถ้ามีมารยาทในการไอ/จามทด่ี ี เราก็ป้องกนั คนรอบตัวจากเชื้อโรคอ่ืนๆดว้ ยเช่น หวดั ไขห้ วดั และโรคโค
วิด 19

5. อยู่บา้ นและแยกตัวเองถึงแม้จะมีอาการเพยี งเล็กน้อย เช่น ไอ ปวดศรี ษะ ไข้ จนกว่าจะหายดี ให้ใครมา
ส่งเสบียงและสงิ่ ของจาเปน็ แตห่ ากต้องออกจากบา้ นใส่หน้ากากเพ่อื ปอ้ งกันการไปแพร่เชอื้ ให้ผู้อ่นื เพราะการเลย่ี ง
การสมั ผัสกบั ผู้อนื่ เป็นการป้องกันผอู้ ่ืนจากเช้อื โควิด 19 และเชอ้ื โรคอ่นื ๆ

6. หากมีอาการไข้ และ/หรือไอร่วมกับอาการหายใจลาบาก/ติดขดั ควรปรึกษาแพทย์ทันทีหากเปน็ ไปได้
แนะนาใหโ้ ทรไปล่วงหนา้ เพื่อสถานพยาบาลจะได้ใหค้ าแนะนา เพราะหน่วยงานของรฐั และท้องถน่ิ มีขอ้ มลู ของ
สถานการณ์ล่าสุดในพ้นื ที่ของท่าน การโทรไปแจง้ ลว่ งหนา้ จะทาใหเ้ จ้าหน้าทส่ี าธารณสขุ สามารถแนะนาท่านใหไ้ ป
ยงั หน่วยบรกิ ารทางการแพทย์ได้อยา่ งเหมาะสม ท้งั นี้ เพอ่ื เป็นการปอ้ งกันตัวทา่ นเองและป้องการการแพร่กระจาย
ของไวรัสและเชือ้ โรคอนื่ ๆด้วย

7. ติดตามขา่ วสารข้อมลู จากแหลง่ ท่นี า่ เชอื่ ถือ เชน่ องค์การอนามัยโลกและหนว่ ยงานสาธารณสขุ เพราะ
ทางการและท้องถนิ่ จะให้ขอ้ มูลไดด้ ที ่สี ดุ วา่ คนในพื้นที่ควรจะทาอยา่ งไรเพ่ือปอ้ งกนั ตนเอง
วธิ ที ไี่ ด้ผลทสี่ ุดท่จี ะป้องกนั ท่านและผอู้ ื่นจากโควดิ 19 คอื

 การล้างมือบ่อยๆ
 เล่ียงการเอามือมาสัมผัสตา จมกู และปาก
 ปดิ ปากและจมูกด้วยกระดาษทชิ ชูหรอื ขอ้ ศอกเม่ือไอหรือจาม ทงิ้ กระดาษทชิ ชทู ันทีและล้างมือให้สะอาด
 รักษาระยะหา่ งอยา่ งน้อย 1 เมตรจากผอู้ นื่

ส่อื มัลตมิ ีเดีย
สอ่ื มัลตมิ ีเดีย คือ ระบบสอื่ สารขอ้ มลู ข่าวสารหลายชนิดโดยผ่านสือ่ ทางคอมพวิ เตอร์ซ่งึ ประกอบด้วย

ข้อความ ฐานขอ้ มูล ตัวเลข กราฟิก ภาพเสยี ง และวดี ีทศั น์ (Jeffcoate. 1995)
สอ่ื มลั ติมเี ดีย คอื การใชค้ อมพิวเตอร์สื่อความหมายโดยการผสมผสานสื่อหลายชนิด เชน่ ขอ้ ความ กราฟ

ภาพศิลป์ (Graphic Art) เสยี ง ภาพเคลื่อนไหว (Animation) และวดี ีทศั น์ เป็นต้น ถา้ ผู้ใชส้ ามารถควบคุมส่ือ
เหล่านี้ใหแ้ สดงออกมาตามต้องการได้ ระบบนจี้ ะเรยี กว่า มัลตมิ ีเดยี ปฏิสมั พันธ์ (Interactive Multimedia)
(Vaughan. 1993)

สอื่ มลั ตมิ ีเดยี คอื โปรแกรมซอฟต์แวร์ท่ีอาศัยคอมพิวเตอร์เปน็ สื่อในการนาเสนอโปรแกรมประยกุ ต์ซึง่
รวมถึงการนาเสนอข้อความสีสัน ภาพกราฟิก (Graphic images) ภาพเคลือ่ นไหว (Animation) เสยี ง (Sound)
และภาพยนตรว์ ีดิทัศน์ (Full motion Video) สว่ นมัลติมเี ดียปฏสิ ัมพนั ธ์ (Interactive Multimedia) จะเป็น
โปรแกรมประยุกตท์ ่ีรับการตอบสนองจากผู้ใช้คยี บ์ อร์ด (Key board) เมาส์ (Mouse) หรือตัวช้ี (Pointer) (Hall.
1996)

ดังนั้นจึงสามารถสรุปความหมายของส่อื มลั ติมเี ดียได้ว่า สอื่ มลั ติมีเดีย คอื การใชค้ อมพิวเตอรร์ ว่ มกับ
โปรแกรมซอฟตแ์ วร์ในการสอ่ื ความหมายโดยการผสมผสานสอื่ หลายชนดิ เชน่ ข้อความ กราฟิก (Graphic)
ภาพเคล่อื นไหว (Animation) เสียง (Sound) และวดี ีทัศน์ (Video) เปน็ ตน้ และถ้าผใู้ ช้สามารถท่จี ะควบคุมสื่อให้
นาเสนอออกมาตามต้องการได้จะเรยี กวา่ สอื่ มลั ติมเี ดยี ปฏิสมั พนั ธ์ (Interactive Multimedia) การปฏิสัมพนั ธ์
ของผ้ใู ชส้ ามารถจะกระทาไดโ้ ดยผ่านทางคีย์บอร์ด (Keyboard) เมาส์ (Mouse) หรือตัวช้ี (Pointer) เปน็ ต้น การ
ใชส้ อ่ื มลั ติมเี ดยี ในลักษณะปฏิสมั พนั ธ์กเ็ พอื่ ชว่ ยให้ผู้ใชส้ ามารถเรยี นรหู้ รือทากจิ กรรม รวมถงึ ดสู ื่อตา่ งๆ ด้วยตนเอง
ได้ สื่อตา่ งๆ ท่ีนามารวมไวใ้ นส่ือมัลตมิ เี ดีย เช่น ภาพ เสยี ง วดี ีทัศน์ จะชว่ ยให้เกิดความหลากหลายในการใช้
คอมพวิ เตอร์อันเปน็ เทคโนโลยีคอมพวิ เตอร์ในแนวทางใหม่ทท่ี าใหก้ ารใช้คอมพวิ เตอร์น่าสนใจ และเรา้ ความสนใจ
เพิม่ ความสนุกสนานมากยงิ่ ขึ้น

บทท่ี 3
รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน
การปฏบิ ตั งิ านสหกจิ ศึกษา ณ สานกั งานสาธารณสุขจังหวดั ขอนแกน่ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จงั หวดั
ขอนแกน่ ปฏิบัตงิ านตัง้ แตว่ นั ท่ี 1 ธนั วาคม พ.ศ 2563 ถงึ วันท่ี 31 มนี าคม พ.ศ 2564 มีรายละเอยี ดดังตอ่ ไปน้ี
1. การปฏิบตั งิ านในการทาสอ่ื มลั ติมเี ดยี
 การเก็บรวบรวมข้อมลู
 การสร้างสอื่ มลั ติมเี ดยี
 การเผยแพร่
การเกบ็ รวบรวมข้อมูล

เรม่ิ ตน้

กาหนดหวั ขอ้ เรอื่ งที่จะดาเนนิ การปัญหาทพี่ บ

ศกึ ษาเอกสารและงานวจิ ยั ทเ่ี ก่ียวขอ้ ง

วิเคราะหเ์ นอื้ หา แกไ้ ข

ตรวจสอบ ไมผ่ ่าน
ความถกู ตอ้ ง

ผา่ น แกไ้ ข

ออกแบบ/ผลติ สอ่ื มลั ติมเี ดยี

ทดลอง ไมผ่ ่าน
ใช้
ผา่ น

เผยแพร่

ประเมินผล

จบการทางาน

การสรา้ งสอื่ มัลติมีเดยี
จัดทา (Storyboard)

ตัวอยา่ ง การออกแบบโครงเร่ือง(Storyboard)
แสดงแบบโครงสรา้ งตารางการออกแบบโครงเร่อื งแอนเิ มชน่ั สองมติ เิ รื่องการ์ตนู สแกน qr code ถะแหม๋

ฉากท่ี รปู ภาพ คาอธบิ าย

ฉากเปดิ เรอ่ื ง “การ์ตนู เรอื่ งแกนqr

codeถะแหม”

กลอ้ ง : แพลนลงข้างล่าง

1 เสยี งเพลงแคนประกอบ
เสียงประกอบ : เพลงแคน

ฉากเมืองกรงุ เทพมหานคร
กล้อง : ซูมไปทต่ี กึ
เสยี งประกอบ : เพลงแคน
เสยี งประกอบ2: รถว่งิ

2

ฉากหอ้ งขอนลกู ชายยายแกน่
เสียงประกอบ : เพลงแคน
เสียงประกอบ2: เสยี งโทรศัพทเ์ ข้า

3

ฉากแม่โทมาหาลกู ลูกจะกลบั
ขอนแก่นแต่แม่เลยบอกจะไปถาม
อสม ก่อน
4 เสียงประกอบ : เพลงแคน

ฉากยายแก่นไปถาม อสม
เสยี งประกอบ : เพลงแคน
5

ฉากแมก่ ลบั บา้ นเอาqr code
จาก อสม มาใหล้ กู สแกนก่อนกลบั
ขอนแกน่
6 เสยี งประกอบ : เพลงแคน

ฉากVDOตวั อย่างการสแกนqr
code
เสยี งประกอบ : เพลงแคน
7

ฉากขอนกลับถงึ บ้านแล้ว
เตอื นคนดวู ่าอย่าลมื สแกนqr
code ก่อนท่ีจะกลับมาทขี่ อนแกน่
8 เสียงประกอบ : เพลงแคน
เสียงประกอบ2: เสียงรถ

ฉากจบ “ด้วยความปรารถนา
ดจี าก สานกั งานสาธารณสขุ
จังหวัดขอนแกน่ ”
9 เสียงประกอบ : เพลงแคน

แสดงแบบโครงสร้างตารางการออกแบบโครงเรอ่ื งแอนเิ มชน่ั สองมติ ิเรื่องการ์ตูนมขี า่ วดีมาบอก

ฉากท่ี รูปภาพ คาอธบิ าย

ฉากเปดิ เร่อื ง “มขี ่าวดีมา

บอก”

กลอ้ ง : แพลนลงข้าง

1 เสยี งประกอบ : ข่าวดคี ารา
บาว

“ไทยมีวัคซีนแลว้ นะ”
เสียงประกอบ : ข่าวดีคารา
บาว

2

“คนทจี่ ะได้ฉดี กอ่ นกค็ อื ”
เสียงประกอบ : ขา่ วดคี ารา
บาว

3

“บคุ ลากรทางการแพทย”์
เสียงประกอบ : ข่าวดีคารา
บาว
4

“ผู้มีโรคประจาตวั ”
เสียงประกอบ : ขา่ วดีคารา
บาว
5

“ผู้สูงอาย”ุ
เสียงประกอบ : ขา่ วดีคารา
บาว
6

“เจ้าหนา้ ทท่ี เี่ ก่ียวข้อง”
เสียงประกอบ : ขา่ วดคี ารา
บาว
7

“แต่ไมต่ ้องเป็นหว่ งไป”
เสยี งประกอบ : ขา่ วดีคารา
บาว
8

“เรายงั มีวัคซีนอย่อู กี อย่าง
หนง่ึ ”
เสียงประกอบ : ข่าวดคี ารา
9 บาว

“คือ”
เสยี งประกอบ : ข่าวดีคารา
บาว
10

“Distancing เว้นระยะหา่ ง
ระหว่างกัน”
เสยี งประกอบ : ข่าวดีคารา
11 บาว

“Mask Wearing สวม
หน้ากากอนามัยตลอดเวลา”
เสียงประกอบ : ขา่ วดคี ารา
12 บาว

“Hand Washing ลา้ งมือ
บ่อยๆ”
เสยี งประกอบ : ขา่ วดคี ารา
13 บาว

“Testing ตรวจวดั อณุ หภมู ิ
ร่างกายบอ่ ยๆ”
เสยี งประกอบ : ขา่ วดีคารา
14 บาว

“Thai Cha Na เช็คอินผา่ น
แอปพลิเคชั่นไทยชนะทุกครั้ง”
เสียงประกอบ : ข่าวดีคารา
15 บาว

ฉากจบ “ด้วยความปรารถนาดี
จาก สานกั งานสาธารณสุข
จงั หวดั ขอนแก่น”
16 เสียงประกอบ : ขา่ วดคี ารา
บาว

บนั ทึกเสียงในการใช้ทาส่ือ
จดั ทาโดยใชโ้ ปรแกรม

- Adobe Animate cc 2020
- Vegas Pro 16
เก็บรายละเอยี ดและเสยี งประกอบ
ส่งใหห้ ัวหนา้ งานตรวจสอบความถูกต้อง
การเผยแพร่
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สาธารณสุขจงั หวดั ขอนแก่น

2. การปฏบิ ตั ิงานทไี่ ด้รบั มอบหมายกิจกรรมตา่ งๆ
การถ่ายภาพ/แต่งภาพ

การแถลงข่าวประกาศเจตนารมณแ์ สดงตน

ก้าวท้าใจ

ขา่ วรายงานผู้ติดเชื้อ
การประชมุ

คนขอนแก่นทุกครอบครวั มหี มอประจาตัว 3 คน
ผ้วู า่ ไปเปดิ ตัวเคร่อื งตรวจโควิดอตั โนมัติทีส่ นามบนิ ขอนแก่น

แถลงขา่ วการประชุมสหกรณ์ออมทรพั ยส์ าธารณสขุ ขอนแก่น
งานใส่แมสไดโนเสารท์ บี่ ึงแกน่ นคร

งาน พอ.สว.
Big cleaning day

ถา่ ยวีดโี อ/ตดั ต่อวดี ีโอ
วดี ีโอการฉดี วัคซนี

วดี โี อการสแกนควิ อาร์โคด๊ รายงานตัวเขา้ จังหวดั ขอนแกน่

Infographicการเกษยี นหนงั สือ

บทท่ี 4

สรุปผล

ดา้ นสังคม

มีระบบการทางานร่วมกนั ทางานเป็นทมี อยา่ งมีประสิทธภิ าพและเป็นระบบเพราะการทางานใหม้ ี
ประสิทธภิ าพนนั้ ตอ้ งมีความตรงตอ่ เวลาประสานงานฝ่ายตา่ งๆในสว่ นที่เกี่ยวข้องเพือ่ การทางานดาเนินปอยา่ งมี
ประสทิ ธภิ าพ ต้องมีประสบการณ์และเช่ยี วชาญในแตล่ ะกลุม่ งาน ทาใหไ้ ด้เรียนรู้การทางานของแตล่ ะกล่มุ งานดว้ ย
และฝึกทักษะกระบวนการตา่ งๆ ในแตล่ ะกลมุ่ งานส่งผลให้ได้ประสบการณใ์ นการปรับตวั เข้ากบั งานและสงั คม
ไดม้ ากขึน้

ดา้ นทฤษฎี

ได้เรยี นรูแ้ ละศึกษารวบรวมข้อมูลเอกสารเพิ่มเติมจากเอกสารภายในสานกั งานสาธารณสุขจังหวัด
ขอนแกน่ และยังได้มีโอกาสเข้าร่วมรับฟังการเกดิ โรคระบาด COVID-19 ในจงั หวัดขอนแก่นเพอ่ื เตรยี มการรบั มือ
COVID-19 รวมท้ังการเขา้ ร่วมกจิ กรรมต่างๆทสี่ านักงานสาธารณสุขจงั หวดั ขอนแกน่ ได้จัดขนึ้ เพื่อเปน็ ประโยชนใ์ น
การปฏิบตั ิงาน

ดา้ นปฏิบัติงาน

ไดฝ้ กึ การปฏบิ ตั ิงานจริง เรียนรกู้ ารปฏิบัติงานโดยเจา้ พนักงานผู้เชยี วชาญท่ีไดถ้ ่ายทอดประสบการณ์ทกั
ทักษะต่างๆ ในการทางาน ทาให้มีความชานาญในการปฏิบัตงิ านได้ถกู ต้อง

บทที่ 5

ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ปัญหา
1. ข้อมูลภายในสานักงานบางขอ้ มลู ไม่สามารถนามาเปิดเผยได้ จงึ ได้ขอ้ มูลมาเทา่ ทท่ี างสานักงาน จะ

สะดวกให้
2. ประสทิ ธิภาพของคอมพวิ เตอรม์ กี ารทางานท่ลี า่ ช้า

ขอ้ เสนอแนะ
1. ทาความเขา้ ใจกบั สานักงานและสอบถามข้อมลู ท่ีสานกั งานจะสะดวกให้เทา่ นั้น
2. ควรมคี อมพวิ เตอร์/โนต้ บ๊คุ สว่ นตวั ในการทางาน


Click to View FlipBook Version