The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

โครงการอบรมสมรรถนะวิชาชีพทุกสาขาวิชา ประ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by cic.auto, 2021-04-02 00:49:59

โครงการอบรมสมรรถนะวิชาชีพทุกสาขาวิชา2563

โครงการอบรมสมรรถนะวิชาชีพทุกสาขาวิชา ประ

bq.t dc$!4
Ttjf,'lf"l5?l} @6q hlUtFlil
trl

E

ttzu1Jf,)-e$T * EJ?dffi

da Al s{ A/

?vl tr 1ffi frJft"tTffixtrsruqJtrut ffi1ffi

:,,'

:;.t;.

;i,::''1:

li

r:,)..1gt

r&

fl o ouil'l n no1qftuu{1ugt'til tn5{ n1?
lq,

!

!d 1tJl,l tuu 1 9' Ir

f t u1 a u n1l0

v)

5Uvt............

v41, ?uvl

uuvrfl?,on?1il

dau:rtnrl {1u?'r{nfluuav{uil:sil1ru dlrsueru{ruuayn?1rJi?!fi0 ivrsra'unr:a1iil{uurnra

ud
?uvl

d

t5al__gggUrmnd:S:5:gnilIn:_U5__*________-_-_

tiau {aluranr:iyru1a"rlfl 1:oriilt"r,u'ln'la

r -J_anrrfivrsrdanr:arfinf,arrnra 1dor1fifi1n:{nr.9.YJ.}.f.x:1.1.*::.f:.9.f.1.1.fr.:.:.,ert

..-tJ*ifil.gdl n...22.t1.:...?)13.................n1rIrnurJfruh:rtnr:wrl:v

ffi ......:;;;;*-* -r.+p *.o--.............u',v, m^uarunAru...

toorSyrnrf rrfi uTn:rnr:rY.rneirruavkiuuudrru'rla:rnr:rrniouuid'luud'l

6.: ri a uu r rCold : n fi o r :ru'roq 6u'r rl

a/u.

..4......................{toorggvrrf, rtfi uTn:.:nr:

nf:r..tr:fl .ill$il....... r:n n1.......I

z. lfin:roaauuarurlfrrjh:1rr't1: f, lud:crrroJ r. aturf, n rfi u...td.V m.:y.wr
tr.f, .............. udriiTa:rnr:n.t ndmoil
O :ov.,h uuirar:nin arn:
(ureryrgt vroqiln::ru) O :a.:ah g uilu.:luuauRmud':ufi o
O :o.r ahsfiruurfi o nr:fn riauriniilnur
rie rarirr r uzl.: ufl il ua u {u rj:c ur 6u
@ :oral,Uirlnl:

r.ltL:.(:::...trg:.......-K.u.t.!.v..e'..........)
.....tfi.../..d CI/..3A....

g. nmuaoriiuror:oIdhouuu{'1iluavnrruiaIfi o aauh a rfi utor {rirur unpenruilnvr
.t&rrnn$p.xam

( 1fitT uri ) (uruduioni muau)

:ar{d1u'rtrnr: aher ufl il{1ullaya?ludarfi o

' .'.-.-..,.-J--.-.-.,.r/.-...-.....-

In:lnrr ou:-ilauitorlvnrritrirqndrttitr rJ:v't'rilnr:il figt 2s63 - 2564

t doyaaattrjrs$uiufiatpu utarrlndu ntir rfaufirmur{nrurudn4n:nrrriunr:aol

z dnuuch:lnr: D lotlrnzrrrt t.r.u.rurjrsrlftl

EI la:rn'nnrm 1:s{1urj:coh

n Ta:rnrrfirsn fluldquilrvrror aaa.)

3 ;?lilflsridoVrdollovnrul# qno;,ran{ lrn:nrt flofi.,!1nr!1u f,ofi.'a!fr.

gmaran{ ao'e. iol I tlmunranfdrrnr:vYruuluavmiuairrnTnunrililinurn:ilqui

unsglunlrilnyrtornnruilnur l,n:Er u# 2 nr:o'nnr:a.rirFlnur
llrui z. t druua-n 6n :orfi .l ilnur

+ nnrnfl elth/rdn n.r:ualrilina

1ufft1v'uuurltluse.rn'rr{anrrfintr.'rTt nuruugrun?Tralln:n drovld

radnqnrgrufl$ltin,iJt Inanrrr*onrrfinr*ruuudr uladmrnr:finuroqj 2 il:cnr:

?o{a?'rta1!r:n ocfr'alrirylunlorjcarnulunr:rtuunr:aauludruimt' anld

rJil'rifi lrulftt-raur:orirhjrj:cnouorfi illdoi.r n,r iirrfiunt:aouuar n
n-ltfu lrunTpuladnqo:nrrtlaunr:aou rlruitrnr: 6qrHlrfiufirnrudrn'rguagilRmuil:va.:do-rr

In:lnr:au:!fi!t:ailcvtr.:itrt'n4narrr?tr rnslfirinriuu rinf,nur:vdurJ:cnrnfielfn:itrtfl (rirt.)

uaffvduurvnrn!'uryq:itrdnrsuq.r (ilra.) ldiunrlrfinturfilrornnr:rEuuirfituuacuonlio.rrirruuac

arur :n rirkJrJ:vqndldlunr:rilfi uii mld

5 dnqrJ:ualC

5.1
5.2

s.z tdad'nao nznrf fu n a'lo rc srinrEuu rinfi nvr

o rf, 1illruuavn-rCind,rrio

c.r r?lrJ?uru
6.1.t u"nrluu rini{ntn

alu?rl 50 flu

tl'ruru 20 ffil

drru 50 nu

tftrnq 50 nu

2nuja. 'r.:

o1u,?u

dtnrr 30 nu

nlnnu 40 nu

a 10 nlJ

o1lr2u

4dlruunumuuavaerlirufio 11,1-

ao'ilifnyrndhrrcnonu .rurarm rlu#rilnr:ilrryr zsse

6.1.2 ntr

- uflunitrrirqou${ ,tnnu z R!
:oi'nnu RrJ
- ueurfitrnrtr'olhuy otl'nnu Fru
,l'rutu 5 nu
= narun?ndrtr*fl r rira'.r
- uauninrirr6dnyr:ofi nd ,l"rual 3 fi/
- saunitrunnfi nqnarrn::u
- uruunilrnr:uirufi ,firuru 5 nu
- uaryrrinnoufi trnofq:fi o ,t'rual 5 nu
- ununitrq:fiodrila_'n Iofruru, nu
6.2 r0.rqornrn

6.2-1 in6uu tinfinur iluqtr€uant'rnr:6ouq.rqpruacfinr:uhnllfdtdiuhJtl:vqnd'lf,lu

t'intJ:co"tt"u

zfi ontfl uacuiior&unauniriiqnr:z*acrzn7sorud

7.1 tauo?oaqlfinz.rnr:

ZZ niru'uln:.rnr:

7.3 ap)z.turnun.la

7.4 zvavnaro"rriunr: r6au qarnl 2163 _ duunu 2564

g wUrVlr a/ninanz uacuildldrr nr:ahr0ulrr{n1,

orn ttu ..n,..rii.rF+....$..."*.,.;{!J.....

tfl u riiu,r! rJ :cm *#.rdr...... 80,000........u rvr kiuri

s.1 ririaq.... .......u1y1

a.z diltaau

8.3 ri1nouuytu.."......-..,...,.......u.1y1

g aadnta.irl#iu

tgp..2tirnintiraiuulfinriniffrnnuurraun'rarandduqrnmrd'vrrirrnlnrJr ::vriqounn4'rtdttuutinrJ:cdlfulry

f, g -3 :fnticJu u"nFinut fi n'lT uffu rclolunr:au:larJ:rnusyn{itrfi nlurvn-unrn
10 nlrn'rnrr uasnr:il:sriunn Tatmrr

1 o. 1 uuuaauarud:cduaaln:lnr:

(uratltndu ul?jr)

tf rurail.ru"?r,rf,r.t1ufl'ruutua-nqn:nr:tiuunr:aou

tuurJffi:rlrm rj:vfdlurJ wu:nt na zll4

111- 6+

t rlaffimtrnr.zsl/

i?llul.urowol:a{:t rulrufill rfiurial

',.'i!.,'..;'......i.....-.i ;,..",....;

fr f,fdlJa ........-....,...

(urlarzlnfiu sl6{) (ur€rrrYaar d.rl:r$n)

i21l|t!drJu! tau! o{f2rflI1{1u?1e$tul nrrrrfiuuautol:afi rlruitrnr:

;d,: :::.:,h ...,.,,,...,...,.i....
(ur$iru: dufiisrur)
A ?t1)o7t?oun-:.....

fr{to

ar3,r rilutout o r{o1u?snr
(vfa4ffi ( )Irloqrrh

(uroft,dflf n:usu)

9a 0 n1T-?vrulaIu n'l:ol4ilrruuumm

4 O',lu?

............J........... /............

ruplfirlfirrum rJ1v.*r$$iilxprfl ;.s"' Eu

uvialtitln?ah?1tl qdf 'tu uruurruuavnmrr'r "fl, 241I

dj ru:rsnr: uaunitrrir.:auef r:lrsirln.lriilura'unr:o'riiyrftrurnra

1l /2564 dunt fiutau z56q

tior mouiht'nda;aqln:.:n1:ou:ilau::auvyrrritlfin4nam tr rJ:co".rilnr:ifnur 2s6T2564

(ou:ua::auv?sriiilarnr?trrir.raudrColn1:rniuilduFr ua vriud:n ausi)

tie,u {riruranr:iilula"unlrorfirdaurnra

rizu uflun?irtauri afru?tlnr: finrrud:va.rri ooln:rn1:ou:rcnr::nucilrrit.rfin4nartritr
tj:vo"rilnr:dnvt Na3-2564 ou:rlctil::ouvitrfinarslitrrir{uud lnafidrlddro 0".u.:uyYod, s :..'un.,

rfl rriuL4,orourn(raulradudr{ur6niluurwiru)

6r r5e,um riialil:nfi or:ru.r

( uruil:cfid uriuo"unf ) a^r-t1a.^....................:($../...................1u4?lfelJruarun?trdr.:uud
(uruil:vfid uriuo"unf)
2at'tutfr:ularriiurir.rril?1{rufl uuavrurj:vmru
l.mulfiural :o,r{riruranr:dluittnr:
ruiunz :oq cgr nt#nirfi u n r : Io stfiiu

\+oY',* .................. JII--.xr..k.I.n..

I&
(utarrflaur ?calrrn)

S nrurfiutoua.:{o"ruaanr:fl rs $nJ{luuacR?1rlizufi a /................/................
6niun'::arpih
g. ne r u niur,tY,l r,trir,: rur{a q
(16n uri )
r: rtrjiuau n': :orgyr ntrf,rfr rfi u n n rr :c tfi u u rYa q
,...........,J...r...........J................
ronar:nt d ..................J.

X'

j'Y: :::):li

s. gnutfiutol :0.: {ahue a nrdr auirar:iliil a rn:
\r1-/,ctqilun?:oqiln
:hL/Aq. Btoqiclan til:''tv..........

(uru6:un inriior)

.._.......-.J -....=.... -.J.,.......,......

q 2+x[b+

dlru unul r utlav n ?'l lt : ?il rt o

uuutj:crrorfl r:ci, l{dra

anruif nu iiltlldtlnr:orflittlu'rRm ununitr / i'lwud

lntzf,nv zs6g vdorru / In:rn'Dou:r6rJ::ouvn'Hitrihrlna'urin rJ:vohtnr:iln 256T2564

u,rJu1funTa.1aletot 10 au{t!

Of,ntnrsmu/la:rnr: nruunurYruuraaruilnur - rirnauuru 3,600.00 u1?l
10,170.00 ulvt
o nrrt uaurJfr rlBnr:ilrv,u'rdwrl:vurru - irlfraoa
o -d$a4 300.00 u'ril

- namJa lnil?l u'l1l

t?ll 14,070.00 u1?r

(urud:cifu uriuo"unf) (ursil:cfiil uriuduni)

Laltd :18/2563
ludbrirrJru
i vr s r dg nr :ar 6n duur n r a

zzt u4 r druar.iaql eitnadaulcla ftuinanuj r5t3o\nz.ogs<gggzt

(,L-

,1.,unr.'r.ilIl.-\..l!.. 3..1.1.s1t... X.. 9:t A .4 t a" n

25 bq

cu. ...........1.th,.r.n].y.: .(:p..qy.{......i.n.q:.{..?.m:g.rfo.f.sr," ^

.r r u .... r r h,. n n i..r:.f: r.Hy.{...... .......... ... dt r u \t't o"{

A?VilAuV1aufl1501tiltuu1n1a

t -\/

,Vyit e0k-ev

a{t0............ .........{..-...........................atif.r a{10.........,.............::........................14?14U1{',lUilaE

lirttrv//t! (urfrrm dufiiflur)

(.311.?iL*5.il..,...u.n1 3.T. rJ....I a{tJo..
(utgl"ann g::uinurn:ni)

a{tAo.
(urer6:un inrfior)

:o.r {oerur u nr:dh e,u€ilr:il in urn:

:'rudo{u{riruTn:tnr:

Ia:lnr:ouarauorrwnrritrihlnarttin rJrc,Dhfl ntrilnu 2!56T864

rior nr:rniguCuuaciiu;lroauC

1 623r0rc40t 'tJ1d.Ul u'la }/t:{finrl uaRt a^q%,'lfflfira' 02:00 nvsffiA' \b':oo
2 6231070002 :.l1?i.a7 ulu 5U1fl: ,afluon
3 6231070003 :.Jta.a u1u rn?fl M 0$: O0 n s41n t 4t'.o CI
4 6231010004 il'rd.Ar u1u uTin: r::6u:'rt oE '. oo 't6 toD
u::lT:l 4iNnt fe?6
5 6231070005 ilta.At u1u uYt6Tr{fl sfr i ao tt ice
6 6237010006 :Jla.ut u'lu qryfit'o u6{9r1 'itnr .rf }A'xnt
oQ,0d lJll+-"F ){, "'ooae
7 6231070007 :dta.Ul u1u rJ:vmd fla:nu1 rlpKK<t 7 NQNq- Ufl
riuauavarR hs .6 U ztr's') le, '. o 0
I 62370r0009 :.Jxa.Ar u'lt, l0r1{.1fi ilo{n1? ,J 1+tti" \b r00
0\ '" oo o,h{lff
9 62310t00t0 ilta.2/t u1A 4n?qi c o6+r# tl" .co
06' 00 rf,{n.- tl'nn
10 62310700t1 ilta.Ul u'tti rilo utEtl{rl I
11 6237010072 ilta.At ma r:r1nr n0{aou ch'oc ^ ^i
JtIfu?ro{ d"ih"i og"00
72 623r0r00r5 il?r..Ut IJlU qNqEfl ,{unail d#io"
a'luuon 4{lq 0'i : c,cr
73 6237070018 {za.A2 )1U :fila n0{[aFI rt..J o<S"'QFI tL:C.G
r6urna U\ao q$qy)
t4 6231070079 ilta.zJz )1tr lrnulduri iluas{o l. tt: oo
$lJil:A1nT Af: o- {?ua
t5 6231010020 :.J'n.2/2 J1g iuRvt: r:ounuvr: 40flrr) ll ioc
t6 6237070021 ilta.az J1U 111Uyl0{uyt €<t i 9d i rrt,l tri 01 ib r oo
17 6231010022 {ta.U2 t'lu ttt'rlJuvl R1:14 dcua
18 623r010023 l?, '.a2 u1u lRt19l ilUrr*r.vi 0!'-oa M jfis t(>: oo
t9 62?1010037 {xa.a2 u1u ,1isr D',t{t{u 0t:00
20 623r07m.24 {1a.U3 u1u fl9tT{.1tt ruJfrs oH'.(}0 \b;oo
miln't{v{ff
2l 6231010025 1J1d.U3 meJ $t'e 0uvt:otl atrfi4lbrgl1' 0,A:oQ 5{{rs+il te', S q
na'l[uu:
22 6231010026 :dxd.A3 u'lu NOO11{fl uauYn d',1'{-,.r".ru\ c8.,o0 a)qrh ll: oa

23 6231010027 1J1?1.2/3 u']u ,flu:nfino n't?1?{ oSv j 09:oo F5.n (c'. o0

24 6231010028 ilta.A3 u1u rflufl'r nartnia Alrr o{;os \s&x:l l(:oo
#qrAa-n
25 6231070029 :..]'2?i.U3 u1u 5:UU Itv140 og, aro N'62 l/L: e
t,6 $ e) '-c(
26 6nrcrc$o tJ2d.U3 ultJ flflfl1J 0uo1flu o9;0o to t\ t^/t d5 l!.oo
;mfir-,nf 'l
27 623101003t 1Jxd.A3 u1u nrnpwr{ tooYl:11U oL, (o ,ll'.nn
d A<? r a$ | 0o rfle,rfr6nd
28 623t0r0032 ilta.A3 u1t, t:o{ftfla uouaolo [fl05erdjn r lb 0e
29 623tOtOO34 lJxd.U3 u'lu i:nrd u'ruflfl on: oo nvLx
30 623r010035 thd.A3 ncl rlYlfitfln ulqrlJn{ rf cfl,l
n:v?rufi o{ -oo drilr \h/orl
3l 62370r0036 ilx.u3 u1E' ;0flnila ttrit,
il{14t{U E'. oo ilff'".', r(oo
32 6r2rorooo2 tJ?t.z/t u1u fu:nntu fiqu,6
33 6121010003 t].tt.3/7 ['1t, nirnrd i:411 7: oQ firilm 16"bo
Ihntut>
34 tJ1X.3/I lJ1U iuE?ru tnfl1uv19l Q:oc) rfo'y'.r"t) ll:Co
rdc,&n/
35 '6721070005 ,tlzl:z/t u'14 0.:tu 0i nn 1n*rf It: f)o
So-$
36 612t010006 :/,tr.itt u1u ilu'rrJ116 ,og: oo Rnffi-rfn 'L/""'OO
TrftTrrn o b'. o"\
'l'drnl" 16:0n
I'nnnl,.\ cq'.oo
r-Y;e6{{z \ L,. oo
ryt"ddt O?'-OA
iiio i(il,^r^, rh'oo

tf,rnrD nftnE

ryitlcr 0u1\XAt trlo', oo

6t\\1, qAt \[: oc)

E&rrarrdoXa ru fufr ro iir.rra! |'/al to:02 ufird r srn s

lnxnrrau:tato::ucilrqitrf,nrlnartrim rJ:;,irilntrilnu 2:5612:;64

rdoq nrflnlouduuacriufl rnsuC
uerunitrri'rruuC

37 6121010008 tJtt.ztt u1u riurfuria lrfiuuurr dz;;'{d O2'. oo rir.,-hdJ 16:oo

38 6r2r0t00t0 tJtt.3/I u1t, rj:urnri lfiun:Cvrn dt u.rd,lr' 0a" 0d drbl /{ri lA: 0O
39 612t010017 tJtr.3/t u'lt fi:ri'ruri lnail:w::l dr rir,r Q\'-00 u'lrbi
1o -' oa
40 61210100t2 :J.tt.z/t u10 fi:vn"nr lunrir"rual +r'{r,c;8H 0n'. oo frt.fior.l ' r'.0 o

47 67210t00t3 rJtt.Stl u1u n:uvl ila1ta n?rrn O€ioo tR+"r' t(,Oo
tv\ 6u!
l-utuv42 6t2t0t0014 l1a3/t u':ro lr::rul:6 o('or n \st{'. | 6 "0\
r{Ert
43 612t0t0076 il1a.3/l u1t, aiaiq c 09) g0 dicrtt/ \1.' o4
{6|JMU dtn{ ll,, 0 0
A \'' AA fitAni t6.0o
44 6121010079 :'Jtt.317 ult E5flnel QOrrl! jq"'olri
0,9 0o j4v i'ry 4b,,0a
45 6r2ru0a2l i1a3/7 u1u ou?flu 2:ct'ln obB nd
o9: oo aRBna t6', 00
46 612t0!0022 iltt.g/t [1t tnavrS yt't14u?n y(\
0n 8'rr\+tni 06tOo
47 612t010023 iltr.s/t u1u 0!JTU?l: t?u:u n] /\1m 1 ,**
"0d l6roa
48 6t2t010024 1J1r.3/I ultJ IU6 ?rt6uQa , u;i V*S^'rt
stri'oxJ oi _' {to ,lb:00
49 6r2101Q025 tJtt.Ztt u:lu Itsiani ,4to:0n \t'l rtnf 0n qfn/
o4:oo
50 6t210t0029 tJtt.gtz rJ',lg rqun: iJnilcn:u of j Q o

5l 61210t0035 rJtt,.3/2 J',lg uadm6 3l{tcl rroP-d 08'- oa N-ft-r_q^l,l: rl oo

52 6t2t010037 llr.ztz JlIJ ilrnni {u?.:fi 6qtllri 0l: os de )lll t h', o0
xaTP4 g>'. 0 o :ItuYa*
53 6t21070038 rJtt.3/2 JlEJ ,u?ruu 1U141ytTrU ityot.n^t h o\:00 ?vrr*t r ll, : O n

54 6t21010039 rJtt.3/2 u'tg 8uqn.:rf ouyt:tT{u: 1[r,1Dnfr ,E .'oo ntnf,iy-J \tf , 00
55 6121070040 1J7x.3/2 u1r, ru:{ntq4ilo Dqlnru4lJ
t5 : oo

56 6t2r010043 l'tt.ztz u1g il5ilA n1ilu cA\kro 9 -'c.ru .,fs,-1- l!-oo
nrtyr:rdu
I57 6121010045 !/''lf.d.3/2 u'ltJ iu!?rNl ,:o{t?uu 6rXo-.? L-0o ffia# \c"-.'oO
|58 6727010048 muni
|59 6121010050 tJtt.3/2 u1u flnaviu ilun: n"{t-ri tt X'. oo H*,;, 15:eO
|60 6121010102 ilzr..ZtZ ulu fiufl: o'i : oo
!.|xt.3/2 u'leJ 141fuilon f6 l.6T' b 1-{Itt t(:oo
61 6127010105 l:r,.3/2 u1g a]1U1fU ob-oo
O']J OrC d'tnz t[ -bn
oluuvl o6. oo
^rlql 0\ilrrv't' ltr , 00

GrrIHu{

62 6121010108 rJzt,.3/2 u1e, ,aailtg ouv|:tdul uo'F;,t/tu 0[ ;rfi LflFr, f,v 4-6.09

63 6L2t0r0Ltt tJ'tt.3/2 u1g uJ51 0n:u?'ta bNol\ 0q DO HJSl thlr,0
64 67270t0172 lJtt.3/2 p']u [terieuil u0nu0g -l
65 6121010051 tJtt.3/3 1U sUUO: 'trrair/ 0r n o 't6; o0
ioftrl \{rya< rq ote(
66 6721070f.53 tJ:tq,3/3 u1g ru?ru fiin R Oq1 : OO ll- : Qo
0uyl 6$u6[
67 61210t0054 tJlt.3/3 tJlg ;::uifld ffi'rL9rcl 0g:co 1l:0O
68 6121010055 1J1ifr.3/3 u'lu 6::il:nu :nu't{u D\r, rd lL.oe
69 6t210100s6 l'tr.3/3 u'ru t?ttu trslt,1^J oE:oo ffi7rlqEa,l
*{ It^ t0 U
doai A8)0r *.;t,'(nu( \t.'. o o
f,:[Trfi 0s',0 o
-
r0l1Yl0{ nib,ft,

70 6121010058 lxa3/3 ulB fi:flytT |f{{tn tnh oq "oo *1ilv l h'n0
7t iltr.3/3 u'lt, unSuyt: Ou: oo t ['; oo
duarn *^$*.*( *.O]-.*ri

72 612t0t0060 t?fl.3/3 u'tg uniuvrf lvr8ar: I rn\trl ot'.0a uaJqn!

73 6121070061 tJtt.ZtZ u1u uoil{u flnf o|g'ro/ 0t.'0 p {ruoff \a;a o

:rarrudogn ru 1d toiulillJ 2s64 r?ar 10:02 vnird zsln s

Ia:rnrrou:uaro::uctl'llitrdnrlnnrtritr il:c'irtnr:ilnu 2:t6T2564

rdar nrrrnlauduuacliuil:nsuC
uflunitldrrsuC

74 6721010062 iltr.gtz u'tu rivrorwd lilnuTfl r\?fw.r f o* OO rK^[vrf 'Ltu ^ Oo
ilnrnr
75 6727070063 rJtt.3/3 u'ttl ulr?t?flru Ltant gfi*rr\m,ql {)\ n0 fiuv,f,n' it \G -ort
76 61270t0064 :J?f,.3/3 u1u Gqrur fruifuns
77 6721010065 :j?x.3/3 u1u rJBuvt: lordu d g"w cur ofi .00 rJFrr't \e'on
78 6127070066 tJ't?'3/3 u1u n.:fl6: t{ila2aR 0); oo tEu#
79 6127010067 :.Jtt.3/3 u1g n{flfl: fiuuJ:vraig h*t> 1V',oo
uaunlt'lt, oq 00 .vtvln
80 6127010068 tJtt.3/3 tJlg [1fl{a |'lnuauil: 'u 9eJ r) t'6'-811
81 6727070069 ilnt.3/3 [1t, n:ds flirirurrg
ouvt:u:lr t/l oQ oa 'r, ilA7 tu,oo
82 6121010070 lJtt.l/l [1U n:?1ry dur:61n: &'.oO I 6:os
rfiuudrnr v.t67Wi \6tt/^
83 672107007t ilxa.3/3 u1u n,llpnr noaililu0 r( OD
84 672t010072 tJ11'3/3 ultJ [{na 0auail v5Vt-) oQ ob uJdg Itr'' o o
85 612t0t0074 'tht.ztz u1u :JfiNI
ttur #sl.rd ox'oo dtt'=ttf It--oo
86 6121010077 lJtt.3/4 ultJ t:nfi
d{?tanT an^ht ()5:0 0 6v1ill 0{tt I [ .oq
87 672ra70078 i?n,-3/4 u'rt, irruvrivrd 4nlo ,r')na oQ.oo
88 6121010081 :.l?f,.3/4 ultJ fi:.ttlYt6 lntT{0u ?DFtr' f6.O0
89 6121010083 ,J?f'3/4 u1u flnnn1 qdnl or, Ocl lu', 0 0
T11u1 frqnl
90 6121010085 :.l?fd.3/4 u1u 4nnqtl h1h\- OB : OCI I1t" ""Q
arrqj:cfiil m1fil.'
9t 6t2t070086 :]lt-3/4 lt1U dSJtY{t: E?f I J. t aB",oO 4t'OO
u6uqt?u I1l YIT'HJ U n9: OO bto)^vrirr,"j
92 6727010087 il1a.3/4 lt'lu d:11::6U r!.:qfitnnarr g7:.OO t6ioo
1 60uvETn olyre r"'t{ Cafrrur"tt/
?{nTa{ T8^- ef) lL '@
93 6121010088 :.Jtt.3/4 u1u el:qilfi n'ndnar,lo oi.f,}. t^d'",
94 6121010089 rJtt.3I4 u'tu ct:?tfu a10?1vl r 6'- os
n{arn rv ft rwrt't l5:o 0
95 6121010090 iltt..zA rJ',tt, t:flrf1l9 16.oo
"bd"rrr o()-. bD kk..>-, l3)oo
96 6721070093 'tJ'tt.3/4 r.l1u troria FfI,LN
97 6727070095 rJ'tt.3/4 u1u i!:?E fsvrF OTroO f rV)trr./ lbroo

98 6121010098 :J'F,.3/4 u1u {fltng rt\ r^j oL '-oo ttvni rh:00
99 6721070099 lJtt-s/q u1u aq?ruu l6:oo
100 6721010725 !ffi.3/4 u1u rnu4'l Fs&ri O\t eO nfisi ll'ao

1 6t21030001 {x.3/7 u'lu n.q'B,n^'r { d,o rrt a,, )qoo ftsdoS 4lr.o0q,A"

2 6121030005 :J,ra3l7 u'lu R',rr{avt5 bn$ 1s:dA e.Dx'- | 4t,Ofl
eTLrrl
3 6121030008 tJ'tt,3/I uxu i:ITil CS:{X) FsoF
4 6t210300a9 rJ1l.3/1 ulaJ n{nfl: 'ou{ffi
5 61270300t0 u1X.3/7 u,lt, ffitlrt: offioo t*oirrKt{r,l
| 4 tklrr
6 6121030077 :.J'tt.3/1 u:lu ;pEvr: o P'.00 q,r rl
7 61210300r5 :'J?ft.3/r u1u Dn4vr6 04.00
[r\V1|1
8 6121030018 tJzt.3/I u'lrl lmnur
6unor nnqon 09 oo c\nfiol tb
n:ild2s4{ fl oi rru ir.;j
oi.rlo i'|i 0q,0 0 Ib"0"s00
ufuaufl: dsrrt,w
i.lstfi5A s5rnN 0c,oo aJJ1'^t l\: oo
ail?{ 0t:00 l&".oo
rr{O'rrry "tttIz%l. t66
[n:rtdri An: on ) 6l, od lrl
Napuqs qonFoYtl \f. "- c/o
4rYndtraqa a O\r00
,,r?qn:n 0rl 00 anls-6, h\fi
6l0f\9&n crb:00
4on>>Wrl
er\ Yvlt
uJ+J\Ll

g

rirdt ivr ur #u nr:orfin{su't n1 a
uaqjfi rr8/2s64

r{rd'{fu urfian1tolfifl fi ''! lfl la

fi oec'ld / bdk.'

rd a.r usi.{dlnm, n:tunr:s,ir uf, ulruTn:lf 'l'lTo'r. iixir1}J5: nuvitr6nqn alcllitr

rjrs'irflnr:flflu1 bdbsn bdbd

n1ilfi imul#unr:r16rnrderurnrn r.hu:jtrnr: Tnl,uruunitmjrquuFioseirtfiunr:o'olnl{fl'15

ou:ilAlri5fruvitrfin4nallrlitl r.J:vqirflnr:fiflul bdbo' - bAualufu4nid "ot fiurnl bdbd fu

ur.runitrtrluur{ivrorA'ru'rr:arfiflnsru'lfl1aIoufifnqr-Jirntrirdot#{udritlnr:otlriln15flnou5il

fi n.luf nrTru{rtolulr#n n, : uac rfl nfi ntu n'r : usriuildufi r.rn sviufr :n uud tfr

si'qrfu ufiotvinr:o"lr'fiulruln:rnr:r pi'lndrrrffu"iilrihonrrlrEuu{outtacu::qi'nqrJ:valri

ime,a-unt:o16nt-uurorrir dwousilrtou*rnrlunr:pi':,fr^ulruln:lnr:ou5ila'.5snusitrdvrqn

attritr rj:vdriinr:fiflu1 lodbon - bdbd drsiohjfi

o. f, olufllf llnrtdl'tuiirursnrt T{:uflu tj:sf,run::unl:
ll:5iln'll
or.o urud'uitld inrfiot
o.b u1u6:r,,el uri nililnl:
EsilrttFl
r.*'irfiiosmildtr fl5Tiln15[AvtntT{n-l?
6).d u1{41'in'nu1

fiufird 'lr.i'drrj6ns.r urusdr drra3l afiuar4r-tunr:s{rtfrun'l:o'.rnrirrtrirflu"lr.J

rfi'runlurtiuuiotJ

rD. nalsfl tlunltah udrtfi uo'ru frsulttsl rJ:sotun::unt:
b.o ll'l{d'l l:ldU'l uotstJvl::uu n5liln1t
r.jrqrvrrfitl
b.b lJ]U1-{ti.Jg n55iln15
{a
qd n::iln'll
b.Gn U1UYll,,r+flnFl alqflDFl
n::iln15
u.a uruvr?drrfi lauvtrt
n15ilfl15
aa aoroicg
n::iln17
b,d ulu1{1r?uu 4i'fr'uvri
vr'zuduvri n5:11fl15
b.u uretlnr'a:
fFuluvlo fllliln17
b.s', u"tUilf;:fin fl:xiln1:
b.d u']ulfln'tu5umui lr145f|J n55iln1lttavtatlqnlT
b,ct uruqdinri rut nifli fl 1 ; ua u {"dr o rat l.4nr:

b.oo U'lUfixJsil{d ttnu0uvlS
b.oo urotJ:vfirj riounB
b,ob urt;fnJfin

I'Urird ?1.rtt$.tuuavrJrcarusrufiunguyfl:1it]fl1:rJrooirll uacFl'rtfrulruhi'rfluhldru

nrrurEuuioo ,Raonau$rttruflryurrirlliiort*.riiiunr:n-nfiont:xunsil:varulruriut"Su

, .llJ e /m. n6UUfl::ljfl'l:.'.

mliflillnu?14$

-b-

m. fifucnt?l|n, :druf,Bnr: mo{Edilrlt,r U:corun::unr:
m.o ulut{Ql! nT:iln'l:
en,b u'ioilr*frm 40uYl5 fl5:!n15
q6uquilel nrrrJfi1IuAvffit'lqn15
en.en UrU(fr'*rri aarn;ry

6n.d 111u1fl1i15

..fi rnirvrt sirv rird t'nrir rir nd m rfl or -il cr d'r n d r? I rtl {'lu

u. r{rurirdfiEn: riT tfi u:T sn1:nltiri-rl4ufi n r:t olTn:l nrr

d. Ro&n :t iln 1 r0hutt t cfl #ufru ri indo.r d:sorun::unr:

d,o u'iu6tfisl uriu6'umi fl:5iln15
a.u urail:*'ftJ fl:5lJfl15
mourjt:lru n551lfl1luatlaq1qn'l:
d.6n U'lUt.lflu !

<.< uru4frnri nfu$uylFt

il.rrhd.. frujrfvintTn{runrf{iul dnTrnnr:lnnfrr:launlrruatu*uitnav4nr.urduoan4niitlfifrualru:T r1:snuna

b. t'ttulorat#

rfluhjriruflr'ruriuufou

d. 66ucn:tiln'n:huornl:a0rud Ynrfio'r rJ:votun::unr:
d.o u1u65ejPl n:fl|n15
a.u urulfinri tor6u n5:iln1:

d.m U1E6l'"1'lT tryioc nT5ilfl1l

*A o{cnrcg n::t|n1l$asta?J1qn1:
vyat{il{u
d.d u1uailflfln :n :ril fl 1 i rlas{tir tr tat'n1 n r
a.c urudq:du da
61qil5o
ar /

d-b u'luil?nflfl

fi rdrd r. dnrn'3 uu an, udlioriu :ol ua va nru$oi rl 1 lftfl uh1pir unrru Lfiuu{ou

b. n fusn:tunr:dl1aaflctiluu

b.o u1.l611fiAU',l f,smtclol il:corun::un'l:

u.u uruYrrniud larastrt NTSUNlT

u.m r"lrulnrn: aaro3rg n;5iln'l:

b.d u4 4slltluYlfl n:tltf'l'15
oiount fl::iln1T$nctat1qfl15
u1u414fiU

u.c uTufrufrgl

f,nfird ei. #ouiuivrulniuncnruvfiillru4nviru tfir{lutrJdranlliltiuuios

r:U, {rrtyri gu io n a r:a qm s tfi uu w {oust rlu ilr c n'l n fi Urier: airra :-u {ui r,r
iil$lnt ng{nruqru uavu"nuiuu rinfl nur

/sr. AfUcflTiufll:...

sr. nilrfl l:urlrt ahu{ndofraq :ntilo{ il:sgrunr:untt
n::un1:
sr.6r lJ'1861trd 0lJtturJ
n5tilfl'15
d tl fl5Tilnl:Uav[6?J1Un1:
14U0.111.11'
s/.b u"l{a'lx;11::tu
sr,m lJ1{41?i:l1iU1

6'r.d u1{A??{'5 flulJ?9ItXJ',l

fiuft d rjfru$urirfi rfl nsi'lErrl ril:ctfi erusrufr'aFi

d. nilsn5:ltflttshunr:tiu

d.o d Tfl[]J0{ rJ:vorun:tunr:
n5riln'll
il1U61ttfl auil5f1{{ n:5iln1:
ququilFr n ::lJ fi 15 ltas tat'lu n1:
d.b u1{a"l?96l1 oItnilvfivuc 0

d,m u1{a'f i#oo']

d.d 41

u1{?{'l?ttylofu'l

fiurfrrd rJ fr tifr r,r rir d rfi n sir u n ru I v rfi u u qr ur i : iliu

d. nilcnttlrnrtdlrs{tcfiurua

6([email protected] X,dvldYadll0trfl5?9llt1 u1l il:vorunttunrt
u1!{l{'lugli
6(.b u1uilu-itf,no n5:iln''15
qfUqilYl9l
c(.6n UlUAACylinU nt:iln15
laustrt
e.a uraur;riuei n55iln11
d6'uvri
c(.d uluillritigt tlnuouvl5 n55iln1T
ud^tu4:t! n T5il n'i 5 lla v Ia g 11..1 fl 1 ?
vluG(.b uluurrdtr6
n::iln1iufi s4t1fl latlunlr
d.c, U1uOUaHfl{Fl

fir,rrird o. d{urrn3u!rn{olfionr:rJ:sifiuarnlnt lnr:r uasritnrrtJ:vtfiur'lafitn::u

u. ;t'q{ ua v I r uer u ru at#{ris 6'u riry t r vr s ru r,t d'.r ra i o du

,'od hiuou.nrdld'iulour4rlruudlfil#rfrtf,un''rnruurirvr'odrlrai.:niocfiot#rflerrua6

ufiYrl{:'ltfl'tTaU{f!,Fl

il*{ r-ufiqb rfiou u'urnu ft.n. bdbd

(urud'trizud Ttlttflu)
{drurunr:tfl uldu n1:o'tfi w{'aurerra

riufi n {o n ? 1 il ufi cyrl :u tlxl

T1u{'lun'r:d:rqu

AVdU

?ilu1au n1:01fl vi uuu'rq1 a

ctt

uuilngon?TJ

dfU:rgn1!......unr.u-nisrE-:.s-eru.d.f'!:.er-igr.nr-:-.i-U.s.rd-unr:-er-fij-'r.-d'--u.-u:fnn

fiAlrl|r'4' nln. /2s64 iufr rs fiurnr 2564

t50{

t:gu1 Y o au du
ru01u?ufl1:?vtu1aun1:0'rty{tuu'tn1a
U

:n rr d u^ u n ?t r t r r u u o{ ua v uaru nt rr rt' a ru r.l r ur- tr n r u' n t r urj :v dr r{o s u6'r

:1uas[ao&uer[mstunouflr:sl"rtfiumunr:dnln:qn1:ou:ilailT:nuy?trdvrynarrtitr il:ssirflnr:finur

2563 - 2564 -Jdg^rd"t, ufr r ua vilu?i:fl rruet {u

t5o{ nr: rm5uufr

f)i fig /l2u5n6r4:dt):u'ontururinrsrur^"trrntrrutusun:s:i[lnu1a:vou"-rrrufiuunmt-rurrlnro:{oni1l iro.ulr:urrla-su'r::fnl']u: sriJsordlfnl-utrtunfarrrrrirri:trrlnrurJr:ivraohtrfl
!

nr:finur 2563 - 2564 nirirurj:stuluiudrnr:fi ro fiurnu 2564 nar 15.30 u. ru unrunimrituuri

ft 6 uuu r rn'olJ :nfi o r :cur

ilu:6u)
n:fi unuaou ttatunimti'lr rluri

U

(ur tnj :vfi r.l udu o-uvri)

u-r ufir uar u nit ni r r a u ni'

r$h t l ttro rn

Orrs$ \o n'"

6, rri urhsk fi,r

:r udo rUlui iriru n r:d :ctil
rdo.r Tn:rnr:ourilail:5nuvitrfi n4narclritr rJ:coelfl nr: dnv 2563 - 2564

ieudu.rnr:fAr 1--5ailurnu 2564 nal15.30 u.

ard

fu tt9{un?t1t1{luugl

{r{TrJ:vqr adil'l[lJ91
1. urrann'aur
9touf[5
z. urar-irufin
rul
:. uruil:sfiil
4 uluqfu? ttfllJ0uYt:

s. uruuvurdni{ uor:t,rJu::ru
uo1a6:{v{1utu
- a- d
6. U'ruvr?fln91 1a
dlqvrf,el
7. \lu4frF|i
8. urun:nind n9ftutlJll9l
9. urutn:a: s[ailYt?t
to.uruil:vfisl
It.ururoFliflil aato3ry

L2.uruousnrd ,'rauT:

IJ
uvd

11ruAUvr:

tJ14:fU

?mu1a u n1:0111?'{ 1JUU 1 0 1 e

vd 0?+z
TUYI

ltt d 1, iud... ..1...$..fl,.fl,..2501.

uuvlfltf on?1il r?a 1.........I.u...?. g............

iud Jl fium u zs-6-!. .......

td:a{

r:uu 9o u a u du
zsuo1u? n''r5?vr u1a u
n150'ltT{fl uu1n1a

r.lud ur,runirrdrruuei uacur{undlordou alruitrnr: frnrrlrJ:valriovudl

:raav16uouurtirr.rnr:q"rrfiumu udorJsnutario nr:6'nTn:{fl1:ou:tlal::nusitrdn4nartritr

r-f :vcirfln1:finur 2s63 - 2564 tiltirlrJ:vql tuiud.rnT:d to fiurnu 2564 trar 15.30 u.

ru uruunitrdrruud

tunr:d ttatunirrcirruuoi uasuarunrirsrdorr nlTuitrnr: 6rtooqrgln:1u{1uttan1:
rJ:vtrd'tneim :ruavtdund'luuturnioud

6{riuuiltfio1d:pru:rt

I

)M

(uruouvrwr{ fifiirU)

n:fi unuaou uarunitrtirl uupi
U

Nz //tl.'/

(u'r urj :sfi rJ uriuo'uvri)

#rvfir uar u nitldrr u u ri'

l|+ hll'tvrrr

tt\Htonq

:1u{1un1rd:vqu nfrd u2564

1n:rnr:auruam:ousirrfi nqnaruisr rJ:v'irtnr:ilnwr 2s63 - 2s64

[Atod8{onrd1ttlsr:t iltru?,r1uasfludlngun
iudrnT:d 16 fiurnu 2s64 Lxa115.3o u.
6u ur{unasrrir.:sud iilsrdan't:ariiyrffsu'rera

{rdrrJ:vqu ?rurrrsl

1. urrararYaur pioufl5

2. uruuirufier ru€

a. ururj:sfiil u"nuauvr:

4 u1u1i6gg vto.i:u1I::6u
U
s. uluyrcurfind
, <- i uo'a1q t5{il'tutu

6. U',tUil?finfl 1a
a1qil6a
7. :'nuqfrafi
8. uruYr:nivri nltfutuvl9l
9. uTuln:a: sLailut?t
10.urud:snin
tt.ururafiilirrd aoto:6u

12.u'ruousilrri ts'r0uvt:

6

T{qJAUvl:

il14:fU

EruTt tilrdrrJ:stu

- lilfi qi'tilrrhil:srn
lJt

r?uj:stunar 15.30 u.
I

tuluduu?1tcver 1 rA:a{u,:v51uuos{Ay,rutsqilflr1u

-u'r{dl?n-aur f,.:urrrn sriuildr :ornsilrirurunl:al1u?t1nr: fi'uorlufirj:vtu16or

nhvurrnr:o-orln:rnr:ou:ilail:TnusitrdT{4nartritT r.J:vsirtlnrifinul 2563 - 2s64 rdor

n'r:rs,6Erudufiruavdud:ouuri In:rnr:osd'nduiufi tg fiurnr 2s64 Eu rulunitrdrruupi nar 08.00

u. uastpirir{utunr:{'nTn:{n1:ouiuau::nusitrfiuynarurirr il:coelilnr:finu, 2563 - 2564lqfl

q[vrv4und[:uu uunfIinu1 tt4ny n?lillyv&r?afl{n- uqLyuillnu<q-n ftnuqtrrulgattd?u 6oqnIq nou:rJLq1vd4r?ulJ4luuelfl14u tlavr4Jn

i ogo v a v vI
u ur olduT,a,q

rJ fl
rfi obfr rfi er n r r u f ua v r'n uv rYu rin rE u rin fi n si

tsrfi sum:sd z rdoriu:o{r1r,{1un1flhesilnf.:du#r
- rl rd

uJtJ

:gtudtAJ'u21tg?t 3 r4:oa4{durua{r

- rtl iltidl

rrriigu?1rwo q rdawuorCof,orrsur

- 1|ld

uJll

:studuu?1tcIil 5-dtTa{Aou'l

to ifir firr,,t u H u ni m ti
u td u T a il : v fi rJ u ri u o-uvt n ei m d.r tYu n o u n T : prh tfi ul r u ua v

niuunnr:uauilou14rr1uilfirdmrilnhdrd LT8/2564 rdotrilrfinsradrt5otornr:f,nln:tn1:ou:tl

au::auvimfirqnartTitr rJ:v,irtnr:finur 2563 - zso4 rdo.:nr:rqiaudufiruavliuf,:ouuriodxd

J

[UUTI

r6nrJ:vqu r?a1 16.30 u.

W).

(urusucilrd fifiirU)
{orr:rumunr:rJ:vqu

Rlilnlrdrsqu n9.rd t/2s64

Tn:rnr:au:xrdn::6rusisrfiililnarmitr rj:c,iriln1:dnv 2563 - 2564

td:do{-{ n15tgt:uxrlrur.r?uav}iu6:nuupi

iud.rn,:fi to fiurnu 2s64 Lxa115.3o u.

AI da v A gotJUl 9'lA
?{'Ifl'l{lUU9l ?fl 1:0
6U U9,lufl UlaU fl 1tT'l

t_':.f:,

(It4

t4u{t6f ooon
rA?A,il?vrg1fl:

att

[*

453orlTrIbolJrn I

fi qo oua*.""r/004)f im a ta-u nr: orfi n{au r sr r a
tobo raqj o ofruafrqu
dr m o{ur r nra o'ruin a vrui
odoeno

qb fiurnr udbd

r:a{4 flan?1iloqrn:1s1C4a1:uuratrurCu, ua?ilu1n:

[:uu4Yayy!ddoq u1d4u3t?u yt roa r[ otrl9r
r,ronn1:

ddeirilrd'ru i. uuunouiur0rgrfluivrurn: OU o QUU

2. riruuqnr: Q1U?U

au o flUU

01U?U

6yruTavteJraa lunr:orfrI il{uv u1n'ra t/lyo a uSln:{nr:ou:ilau::nuvitrfi Inmnarrrirr

l6sir rf,

rj:vsirfln't:6nur uaum - bdbd rto.r n'r:rsr:'uufr{ual'ruasyiud':nuuri tui'unniyrj o.( u-urnl
i

tedbd l?61 od.oo lJ. - ob.oo u. ru $s{unitldrruufi iyurdunr:olfivr{uurnra tvr'omiurrr'nus

ua vn? "llJY?YytltI"t{fl1lJ.11uilu6t:fl uu gl

:d iil atu n r
u r a'u n r :o rd vrdu u r n r drtn dr o n? 1 il a q rn : r svi'u n a r n :m n r,rrir u r ru
flo.lv,ia1'cua tvr'otiluivturn:lunr:c-erTn:rnr:ou:tJdu::fluuitrdr,'r4nalrlarl rJ:sohilnr:finur

todbsn - tedbd tiol nr:tniuldufiluasnua':nuupi Fl'lilfur?aluasattluvlta-{na1?
A?TB1uaun1:0'dlgr{vtuu'tn't }1v?{ouI 't{aulaI r0c\y[yFt5un?1ilou[n:lvr6aorn|viruq lun&i{iIl
I

dr Geruilrw{'oIr.J:nfi or:rurlfinruoqrn:rvri' uaurorJouqrurrl il Ion.rad

t0[laq{n?luuUu1no

r90Jalu?u u1n1a

ut{un2t'tt'r{tJu9l ouvnrri irvfirur{

ahuitrnr: ...vt1u
Ivr :fivrr{ZTu I ?t1i osnb-bdcrc(to o .....n:?0t?tuo

Website : wwwchaibadan.ac.th
Emai[ : cic.autopchaibadan.ac.th

anrufinur:rt{ayr:s:rsilru d:ysirtjnr:fi nur teddb

n'rrilTUtrf,'ufiud

rJ:str#ur{ud

iud ro fiurnu zsoq

Tn:rnr:au:uau::nuvinfinqnartritr rJ:sct"riln,r:ifnur 2563-2s64

iudiduau:il 1e fiu1nil 2564

ru ufl ilnarlrirrsuri iyrsra-snr:ar{lildetulora

!-aldUqnlnr 0 2562

!'ar{o!ealnr f, 2s63
o {a4ardntrssdrflsaau

lb4au{nqm e:
- r'ar6arurJsaru

llb{ftJrri*us 2s6z

o riarla*tdrurn'

ib{{ar.rid'i 0 2s62
* l'n4rarcrelo'url

darlnarct:rorud
v rlarladoruilcnaunrr

lbra(nrld:;naunrr i

- falau'ugru{rufe

obqarifuSru{lur-a

nuulivrn{r\rj L i,iitl i-'-:J- t,;,r i: ali
Jlu{hffn5
nE l
{1unfflsu
rirrrJwura'lriud
lrunrrfryd

nun- e
nuornt6nrut'i
ltuwrilau
muil:snfuriird

* 4tuuswruuanlr$ruiia
nil: ld UrlUtlaUrtlllJtM il

druqilddauRilT;{uisd

rluerlxt:!!a
lruir-s lfruu ulgnrl
un:furJrAr{

oruilwdftrcsnrrus
uar5runrrinut
Jlseiildfucacfle nreil
unnl*nauEtnr

= ,+ru5finrr
muuSn4otnrliuunrrdal

Jrx{fiaatrau:l*rituR

muiuar?nraraulialilr1o

lruarf:inrr:sululnr6

otEaRr:rtaunr:dal

- rtrufi rnrnrhrEau rlninel
ctfitnrlrinr*su rlndnm

orunrriillntr
flurlncfa{
lruulguulatirunvnts

o

fl'114U9tfl'13

no1uu9n1:

Tn:r n r:ou :u du rraugisrfi ilil n aruitrfirnr rJ :sqirfl nr:6nur bdbsr - bdbd
I
td;o{ fl 1tt9t:t ill'tu9,t? llasfl ud:ouun
?vcUAdrln:il oet tlUlfltl bdbd

6u ua.runet, drtsud imsrfisnr:orfivr#su1n1a

*tttcltta****tFtt*lc*ta**** x*rt**rtnltrc *ar**rr

[?a'1 :1Ufl1: ilil1Urilq

od.oo - od.eno uv1n[:uu uan<yfylrdnu1tlavrutfl't:?tJou:il a{vtsruuu

od.sno - oc(.oo ul vu d Y{:Ltau Yo a u n1:o1t1v{tvuu191a

oc{.oo - oo.Gno ut u? 0lru il 0'lu? u nl5?1r u1a u
oo.6no - oo.dd
rarl U
oo.dd - ob.oo
olcr.oo - ot6n.oo na1?[uqLn:{n150u:tJ
o6n.oo - od.6no
od.eno - od.dd olj ::J t:0{ddAaovrd6 tfl : utJY'turu?a1u:u fl ''tTllua:6t eJun
od.dd - ob.oo
n1:

lrvlflvl'tua1il't:?1{

ou:il td:o{ n1: sq < $asfl |udd :o{l'Xtu
[u?a

UU 1 14't Tfl a 1{ ? u
T{ fl vt''ruo

0U:ll[:J0dt.6: nl:tlAilAilU:61UUfl

yv,ltflyl'tuo114't:?'t{

0u:lJ tJ:-0rd{c tilnunnl:ilua:nuua

il* *r4rl1 g n4str am fi n r : nJ d gu uU a r rr a l n'r iln?1 rI n4il1 sd

"';"""":" u:r;iu""{u""vri)
(urgrJ:cfr-,rJ

UYati

14?14U1 [rB,rUfl ? fl ',lU1{r UU9

R''U:UrAuAtOU[n:{fl17

$

n'l?rfl1rsfrrfiu{1u

R'ril t1 eJ{'lufl a n1:fi1 tfi ut,tu

-Tn:rnr:ou:il6tt rtrruv?u,rfr n4 narsrirr rJ:sd.rfl nr:Finur 2563 2564

d.{&

uSor nmrn3uufi ufi ruasriu€l:ouud

iufi tg fiurnt 2s64

nriT r rtjprTn:{n1:ou:ildl::nusitrfi n Q{:lUAv 4oas n1:9t1IUU Ln:{fl 1:
d:vsirflnr:frn:un 2563
Tquuru{rriani n:uau [OUfl

ou:ilail::nuv?trfivr

rj:ssr"rflnr:frnv 2563

na(,{r'6,[u[n4lg:gAtqu, 9t:

frrodr$urfiu:fifn:

{r{rdruou:u In :r nrou:lal::nuvitdn4 namrim il:s'l"rt nr:fi nur 256T2564

QtUtndU:n-Ue 9:Yl.&lYltJtl

https://qrgo. pa ge. ti n k/tQ6y

rruu 6t ou n 1 il n er ufi ryr otoTn r{ n 1:

u!ildaro.lla?u6nrtluuavntlilfLtilahxaorlnrlur fnifnmdf,da taronrraxrlaxru(rrrouvnrolrrixvlnfilrl/r ilrc{rflnrrilnl'l 256&...

ttll u 6t a il 0'l lI n ?'l il n o urfr u u R v a ?'l tJ rtlo ill a ta

s a0iclntJ, a UatnF4 ln:s1- l-nAi4la t^a Lnsf fll5alJ5u

rSEru

a :i 5tJ 6ilu 55 R'lrflll \t ? fl 'l f, Ur v! n 6t'l ?l'l ? fl 'l

rhv:irfl nrrd n :e'l 2563-256 4

nr:naunffu 51 rrflnr:

rar s uuinr:1tn:rvr,{

III GI

siroau 51 n"a

I zra

(D ue[o

:voTunr:6n:cr

riroau 51 da

O tl't?,.
O ilra.

https://rtocs.google.comfformdd/lSZBMOorSmBTNLTn9gLhUrmlkhl6bzrTHhOTT9EIOo/viewanalytics 2

1n

a4t25U ulJuilatralrn?ll6ariluuava'lruflonalaraurlnrtru fnilnndflda tnronrrarrrauil{rrrowrlrtrnfln4naurlur iln{r0nrrdlnrr 2563-...

rU{until'l

nirnal 51 ria

fttili'i ! rit*':x:-ix;+f.lt:e;:::1i{,;'i''i$ ttr;rfri:er-ruriillr.'i{iJl"itr'J$rii'fi{:tu #irfi-1:1*"i {tl:1rr!.:fiqri;g;r

i-t tuT"-:-hrri a{i i.p:'ji;:,::,.t ir:
i.tj'J1?,iqt ilf ry'di"r: q; 'r ".5 il.-r :.1;i 1l:ir*1,: ri:-lp;;r ru fi rn i'i;it-i:.:;t*'fin l$

:'#n rT n ::i^i,t: "i n i?i 4 r,: i d,u'.i d il,) r #i i.i

1. riaunr:ailrulinr'rsu rTnf,nurfin?1ilf n?''til6t''trJ1T6lyt1\t6itudtJf56'mvvl''t0
I ?tr {Iil rl a{ fl ''t fl 'l ou raotu:ydu to

droou 50 zia

20

https://docs.google.comfforms/d/lSZBMOorBmBTNLTn99LhUrmlkhl6bzrTHhOTT9EIOo/viewanalytics /

2n

2t4l25U urlusauolle?ufirrtluuavelrurtloilalq!aufnrlsu rlnilnrrrilfda laronrrarrrlaur!frrrousur.:lrnfn{nsurirrr irCrfnrrilnrr 2563-...

2. uffonr:ail5lJfinr'tuu findn:crfinrrlf a2'1ru6t'lr15nu1\:6i1uFtilrrnuvl4'l\t

izlr {Jvrs ao fl 'r fl 't o urartu:vd'uto

droau 50 n'a

30

3. nr:au:ruzirertlilTnr'5rJu rTndnl*u-arurrirtcturdaonr:rJfr:i6oruludn''tu
il:vn a u n r:rd o:i rYu ar sri gr rd r-rau

rirorau 50 da

30

https://docs.google.com/forms/d/lStZBMOorSmBTNLTn99LhUrmlkhl6bzrTHhOTT9ElOo/viewanalytics 3n

uuildailolttn?rrtne trluuarellrtloilalesaoilnrtsu flnilnrrdflda lnr.rnr:arr!arlrrtf,!fioucytrllurir4nmlr?rn il*{rinrrdnrl 2563-...

4. nt:autlvirtr.ifinr'rau findnsrfinrrfiolurfi'nuvdlilrrnrirhltritufiio:lrc:ir

fulri

droau 50 ria
zv

15
10

0

5. rTnu-:su rindnl*rfiara#ruqvrdvrlrn15r'TUuqonsuuf,.rn''trr?fifun'liailfrl
riraar 50 ria

't5
10

0

https://docs.google.comlforms/d/lSZBMOorSmBTNLTnggLhUrmlkhl6bzrTHhOTTgElOo/viewanalytics 4n

uuuda!o1ra11!6nlrtuuauf,2lrfloilahna.trfnrtsu ilnrlnrrdflda lnronrraufliailr!f,rrrournrllrnf,rvlneurln ilr{rf nrrilnrr 256}.. .
6. tint-:su findnt*ralil1rnd'lFn1rlfliilo5:Je'lnn'l5a:r5!tiluof,ailil'l6trF1ufllfia

rr50'J1ul6i
riroau 50 rIa

20
15
10
5
0

7. n r t a u :ru vi r tra"fi n r-rs u fi n 6 n l*r fi rfi'n s v u n v r c n n d td 6 tu n r ril :v n a u a 1 dil 1 01
adrouviaB.:
droar 50 ria

20
15
10
5
0

hftps://docs.google.comrTorms/d/lStZBMOorSmBTNLTn99LhUrmlkhl6bzrTHhOTTgElOo/viewanalytias 2

5n

uillJf,ar.|ol|ln2lttfeltluuavallrr{oilalcrta{fnFsu ifnfnmdfda tar.tnrraurlalrrcflrrowur$rnfnylnaurl:n ir{rfnrrflnrr 2563....

8. r rm sJ n :fi n r ufrr r 1 il 6tt u 1 ro tu n 1rri 1 u vt a o ?fa { n

niroau 50 ria
20

15
10

5
n

9. rv s v rr a.'r u f, y dt a''r u rzhd t rnu n r ia u iil fi n ?'l rl n4 rI.'r v 6trJ

piroar 50 ria

30

https://docs.google.confforms/d/lSZBAAOorBmBTNLTnggLhUrmlkht6bzrTHhoTTgElOo/viewanalytics 6n

a4l25u uutrf,auolin2'lrfelrtuuacntlufoiata!a.tilnrtsr rlnifnrrthda lnronrralr]rarrru6tnlnnusiroldlfi{{ndrlrli1 irdrfnrrilnrr 2563-...
1o. fnt"tslu rin6n:*T fin?1ilfloilatauRc6o'j'lIar.:nrrdfi:Jrv1s?tti6iaoY?finrtsu

rTndnpr

riroau 50 zia

30

?Jatfluattuva)ildl

oiroau 1 ria
rranrirusiu
riiarardfi"toqnaf-r':{iura':afrra'l1or Google :ruorunr:nvriio - riariruuotunrdyfuEnr! - uTsursn':rurfludrudr

hftps://docs.google.comrTorms/d/lSZBMOorBmBTNLTngglhUrmlkhl6bzrTHhOTTgEtOoMewanatytics 7n

itrhnrTr rffi:Bin j

rdi1a ]1,trh1 ) snl

€sh(w gd ffi
"}?dryffiTVl @ed &JruTF}&.$

rrp{?Jflq$Tq8J%qffi

,6d ti'f

tt t t? v] fii ffi ru ffi Tffi 1 qi$ru -r$ friu pt *T

31.i

f.l

t;t\

iri .:1,
ni
-',i l:
rlil
,+. ..& i
.,,:.4
\t'i!r!: l
',fi
':

,l.t-,*


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Work instruction
Next Book
เรื่อง คลั่งสั่งรัก