The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Pawitchaya J, 2021-12-16 22:20:36

planner mock up

planner 2022

ปกหน้า PLANNER

I
FWURMTIUYTREE

CHUL OLYMPIC

วิสัยทัศน์

เพื่อสร้างโอกาสให้กับคนท้องถิ่นและส่งมอบสิ่งที่ดีให้กับทุกคน

จุลนิยม
หลังปกหน้า
1. รับผิดชอบนิยม 2. พัฒนานิยม

รับผิดชอบหน้าที่ของตนเอง พัฒนาเพื่อความยั่งยืน
เน้นความยั่งยืน เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
เห็นประโยชน์ส่วนรวมก่อน ทุกระดับกระตือรือร้น ไม่ยึดติด
ประโยชน์ส่วนตน กับสิ่งเดิม
โปร่งใส ยุติธรรมไม่เอาเปรียบ มุมมองกว้าง กล้าลองสิ่งใหม่
สื่อสารให้เกิดความเข้าใจในสังคม พร้อมเรียนรู้ตลอดเวลา

3. ยืดหยุ่นนิยม 4. สำเร็จนิยม

ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ ทำงานให้สำเร็จ ไม่ใช่แค่เสร็จ
ชิดและต่อเนื่อง รับผิดและรับชอบร่วมกัน
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ทันเวลาและมีคุณภาพ
แสวงหาความร่วมมือกับคน แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็น
เก่ง ธรรมตามผลงาน
ปรับวิธีการทำงานเพื่อให้งาน ให้โอกาสคนที่จริงใจกับสังคม
สำเร็จ

2022 A - ภาพรวม

ปฏิทินวันหยุดปี 2565 กลุ่มจุล

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม

SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT1

12345

12345
2345678 6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26
23 24 25 26 27 28 29 27 28
27 28 29 30 31


30 31

มิถุนายน
1 วันขึ้นปีใหม่
22 หยุดแทน 21 (วันเฉลิมฉลองรถ D8) SUN MON TUE WED THU FRI SAT

เมษายน พฤษภาคม


1234
5 6 7 8 9 10 11
SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25

12 1234567 26 27 28 29 30


3456789 8 9 10 11 12 13 14
10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 3 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 นางเจ้าฯ พระบรมราชินี
24 25 26 27 28 29 30
29 30 31กันยายน
13-16 เทศกาลวันสงกรานต์
1 วันแรงงานแห่งชาติ SUN MON TUE WED THU FRI SAT
29 วันปู่จุล-ย่าสาย (วันหยุดบริษัท)
123
กรกฎาคม สิงหาคม 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30


12
123456
3456789 7 8 9 10 11 12 13
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 313128 วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 12 วันแม่แห่งชาติ

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT SUN MON TUE WED THU FRI SAT1

12345123
2345678 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30


25 26 27 28 29 30 31
30 31

31 วันสิ้นปี
13 วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9

A - ภาพรวม 2021 LIFE REVIEW
ทบทวนตัวเองปี 2564

WORK 100%
LIFE 100%
100%
HAPPINESS

DREAM FOR 2022 A - ภาพรวม
ความฝันสำหรับปี 2565

.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................

คุณพร้อมสำหรับปี 2565 หรือยัง? ไปกันเถอะ

A - ภาพรวม

Learn from yesterday,
live for today, hope for tomorrow.
The important thing is not to stop questioning."เรียนรู้จากวันวาน ใช้ชีวิตอยู่ในวันนี้ มีความหวังกับวันพรุ่งนี้

สิ่งสำคัญคืออย่าหยุดตั้งคำถาม"- อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ -

CRUSH YOUR GOALS A - ภาพรวม

เป้าหมายของฉัน :
สิ่งที่ต้องทำ :

ติดตามเป้าหมาย :

MONTHLY PLANNER

PRIORITY.

เดือน : ________________

SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY

B - MONTHLY PLAN

รับผิดชอบ 100 WORK 100%
นิยม 75 100%

ยืดหยุ่น 50 พัฒนา
นิยม 25 นิยม

สำเร็จ LIFE 100%
นิยม HAPPINESS

MONTHLY PLANNER

PRIORITY.

เดือน : ________________

SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY

B - MONTHLY PLAN

รับผิดชอบ 100 WORK 100%
นิยม 75 100%

ยืดหยุ่น 50 พัฒนา
นิยม 25 นิยม

สำเร็จ LIFE 100%
นิยม HAPPINESS

MONTHLY PLANNER

PRIORITY.

เดือน : ________________

SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY

B - MONTHLY PLAN

รับผิดชอบ 100 WORK 100%
นิยม 75 100%

ยืดหยุ่น 50 พัฒนา
นิยม 25 นิยม

สำเร็จ LIFE 100%
นิยม HAPPINESS

MONTHLY PLANNER

PRIORITY.

เดือน : ________________

SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY

B - MONTHLY PLAN

รับผิดชอบ 100 WORK 100%
นิยม 75 100%

ยืดหยุ่น 50 พัฒนา
นิยม 25 นิยม

สำเร็จ LIFE 100%
นิยม HAPPINESS

MONTHLY PLANNER

PRIORITY.

เดือน : ________________

SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY

B - MONTHLY PLAN

รับผิดชอบ 100 WORK 100%
นิยม 75 100%

ยืดหยุ่น 50 พัฒนา
นิยม 25 นิยม

สำเร็จ LIFE 100%
นิยม HAPPINESS

MONTHLY PLANNER

PRIORITY.

เดือน : ________________

SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY

B - MONTHLY PLAN

รับผิดชอบ 100 WORK 100%
นิยม 75 100%

ยืดหยุ่น 50 พัฒนา
นิยม 25 นิยม

สำเร็จ LIFE 100%
นิยม HAPPINESS

MONTHLY PLANNER

PRIORITY.

เดือน : ________________

SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY

B - MONTHLY PLAN

รับผิดชอบ 100 WORK 100%
นิยม 75 100%

ยืดหยุ่น 50 พัฒนา
นิยม 25 นิยม

สำเร็จ LIFE 100%
นิยม HAPPINESS

MONTHLY PLANNER

PRIORITY.

เดือน : ________________

SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY

B - MONTHLY PLAN

รับผิดชอบ 100 WORK 100%
นิยม 75 100%

ยืดหยุ่น 50 พัฒนา
นิยม 25 นิยม

สำเร็จ LIFE 100%
นิยม HAPPINESS

MONTHLY PLANNER

PRIORITY.

เดือน : ________________

SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY

B - MONTHLY PLAN

รับผิดชอบ 100 WORK 100%
นิยม 75 100%

ยืดหยุ่น 50 พัฒนา
นิยม 25 นิยม

สำเร็จ LIFE 100%
นิยม HAPPINESS

MONTHLY PLANNER

PRIORITY.

เดือน : ________________

SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY

B - MONTHLY PLAN

รับผิดชอบ 100 WORK 100%
นิยม 75 100%

ยืดหยุ่น 50 พัฒนา
นิยม 25 นิยม

สำเร็จ LIFE 100%
นิยม HAPPINESS

MONTHLY PLANNER

PRIORITY.

เดือน : ________________

SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY

B - MONTHLY PLAN

รับผิดชอบ 100 WORK 100%
นิยม 75 100%

ยืดหยุ่น 50 พัฒนา
นิยม 25 นิยม

สำเร็จ LIFE 100%
นิยม HAPPINESS

MONTHLY PLANNER

PRIORITY.

เดือน : ________________

SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY

B - MONTHLY PLAN

รับผิดชอบ 100 WORK 100%
นิยม 75 100%

ยืดหยุ่น 50 พัฒนา
นิยม 25 นิยม

สำเร็จ LIFE 100%
นิยม HAPPINESS

C - WEEKLY PLAN If you can't fly then run, if you can't run then walk,
if you can't walk then crawl,

but whatever you do you have to keep moving
forward."ถ้าคุณบินไม่ได้ก็วิ่ง ถ้าคุณวิ่งไม่ได้ก็เดิน
ถ้าคุณเดินไม่ได้ก็คลาน

ทำอย่างไรก็ได้ให้เคลื่ อนไปข้างหน้า"- ดร.มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ -
(นักคิดนักปฏิรูปคนสำคัญของโลก)

_W_EE_K__OF__: _______ หเมป้าาย C - WEEKLY PLAN
สิ่งที่ต้องทำ
วMันOจNันDAทYร์
วTันUEอัSงDคAาYร น่าสิจ่งดที่จำ
วันพุธ

WEDNESDAY

วันพฤหัสบดี

THURSDAY

วันศุกร์

FRIDAY

วันเสาร์

SATURDAY

วันอาทิตย์

SUNDAY

C - WEEKLY PLAN W__EE_K__OF__: _______ หเมป้าาย
สิ่งที่ต้องทำ
วMันOจNันDAทYร์
วTันUEอัSงDคAาYร น่าสิจ่งดที่จำ
วันพุธ

WEDNESDAY

วันพฤหัสบดี

THURSDAY

วันศุกร์

FRIDAY

วันเสาร์

SATURDAY

วันอาทิตย์

SUNDAY

_W_EE_K__OF__: _______ หเมป้าาย C - WEEKLY PLAN
สิ่งที่ต้องทำ
วMันOจNันDAทYร์
วTันUEอัSงDคAาYร น่าสิจ่งดที่จำ
วันพุธ

WEDNESDAY

วันพฤหัสบดี

THURSDAY

วันศุกร์

FRIDAY

วันเสาร์

SATURDAY

วันอาทิตย์

SUNDAY

C - WEEKLY PLAN W__EE_K__OF__: _______ หเมป้าาย
สิ่งที่ต้องทำ
วMันOจNันDAทYร์
วTันUEอัSงDคAาYร น่าสิจ่งดที่จำ
วันพุธ

WEDNESDAY

วันพฤหัสบดี

THURSDAY

วันศุกร์

FRIDAY

วันเสาร์

SATURDAY

วันอาทิตย์

SUNDAY

_W_EE_K__OF__: _______ หเมป้าาย C - WEEKLY PLAN
สิ่งที่ต้องทำ
วMันOจNันDAทYร์
วTันUEอัSงDคAาYร น่าสิจ่งดที่จำ
วันพุธ

WEDNESDAY

วันพฤหัสบดี

THURSDAY

วันศุกร์

FRIDAY

วันเสาร์

SATURDAY

วันอาทิตย์

SUNDAY

C - WEEKLY PLAN W__EE_K__OF__: _______ หเมป้าาย
สิ่งที่ต้องทำ
วMันOจNันDAทYร์
วTันUEอัSงDคAาYร น่าสิจ่งดที่จำ
วันพุธ

WEDNESDAY

วันพฤหัสบดี

THURSDAY

วันศุกร์

FRIDAY

วันเสาร์

SATURDAY

วันอาทิตย์

SUNDAY

_W_EE_K__OF__: _______ หเมป้าาย C - WEEKLY PLAN
สิ่งที่ต้องทำ
วMันOจNันDAทYร์
วTันUEอัSงDคAาYร น่าสิจ่งดที่จำ
วันพุธ

WEDNESDAY

วันพฤหัสบดี

THURSDAY

วันศุกร์

FRIDAY

วันเสาร์

SATURDAY

วันอาทิตย์

SUNDAY

C - WEEKLY PLAN W__EE_K__OF__: _______ หเมป้าาย
สิ่งที่ต้องทำ
วMันOจNันDAทYร์
วTันUEอัSงDคAาYร น่าสิจ่งดที่จำ
วันพุธ

WEDNESDAY

วันพฤหัสบดี

THURSDAY

วันศุกร์

FRIDAY

วันเสาร์

SATURDAY

วันอาทิตย์

SUNDAY

_W_EE_K__OF__: _______ หเมป้าาย C - WEEKLY PLAN
สิ่งที่ต้องทำ
วMันOจNันDAทYร์
วTันUEอัSงDคAาYร น่าสิจ่งดที่จำ
วันพุธ

WEDNESDAY

วันพฤหัสบดี

THURSDAY

วันศุกร์

FRIDAY

วันเสาร์

SATURDAY

วันอาทิตย์

SUNDAY

C - WEEKLY PLAN W__EE_K__OF__: _______ หเมป้าาย
สิ่งที่ต้องทำ
วMันOจNันDAทYร์
วTันUEอัSงDคAาYร น่าสิจ่งดที่จำ
วันพุธ

WEDNESDAY

วันพฤหัสบดี

THURSDAY

วันศุกร์

FRIDAY

วันเสาร์

SATURDAY

วันอาทิตย์

SUNDAY

_W_EE_K__OF__: _______ หเมป้าาย C - WEEKLY PLAN
สิ่งที่ต้องทำ
วMันOจNันDAทYร์
วTันUEอัSงDคAาYร น่าสิจ่งดที่จำ
วันพุธ

WEDNESDAY

วันพฤหัสบดี

THURSDAY

วันศุกร์

FRIDAY

วันเสาร์

SATURDAY

วันอาทิตย์

SUNDAY

C - WEEKLY PLAN W__EE_K__OF__: _______ หเมป้าาย
สิ่งที่ต้องทำ
วMันOจNันDAทYร์
วTันUEอัSงDคAาYร น่าสิจ่งดที่จำ
วันพุธ

WEDNESDAY

วันพฤหัสบดี

THURSDAY

วันศุกร์

FRIDAY

วันเสาร์

SATURDAY

วันอาทิตย์

SUNDAY

_W_EE_K__OF__: _______ หเมป้าาย C - WEEKLY PLAN
สิ่งที่ต้องทำ
วMันOจNันDAทYร์
วTันUEอัSงDคAาYร น่าสิจ่งดที่จำ
วันพุธ

WEDNESDAY

วันพฤหัสบดี

THURSDAY

วันศุกร์

FRIDAY

วันเสาร์

SATURDAY

วันอาทิตย์

SUNDAY

C - WEEKLY PLAN W__EE_K__OF__: _______ หเมป้าาย
สิ่งที่ต้องทำ
วMันOจNันDAทYร์
วTันUEอัSงDคAาYร น่าสิจ่งดที่จำ
วันพุธ

WEDNESDAY

วันพฤหัสบดี

THURSDAY

วันศุกร์

FRIDAY

วันเสาร์

SATURDAY

วันอาทิตย์

SUNDAY

_W_EE_K__OF__: _______ หเมป้าาย C - WEEKLY PLAN
สิ่งที่ต้องทำ
วMันOจNันDAทYร์
วTันUEอัSงDคAาYร น่าสิจ่งดที่จำ
วันพุธ

WEDNESDAY

วันพฤหัสบดี

THURSDAY

วันศุกร์

FRIDAY

วันเสาร์

SATURDAY

วันอาทิตย์

SUNDAY

C - WEEKLY PLAN W__EE_K__OF__: _______ หเมป้าาย
สิ่งที่ต้องทำ
วMันOจNันDAทYร์
วTันUEอัSงDคAาYร น่าสิจ่งดที่จำ
วันพุธ

WEDNESDAY

วันพฤหัสบดี

THURSDAY

วันศุกร์

FRIDAY

วันเสาร์

SATURDAY

วันอาทิตย์

SUNDAY

_W_EE_K__OF__: _______ หเมป้าาย C - WEEKLY PLAN
สิ่งที่ต้องทำ
วMันOจNันDAทYร์
วTันUEอัSงDคAาYร น่าสิจ่งดที่จำ
วันพุธ

WEDNESDAY

วันพฤหัสบดี

THURSDAY

วันศุกร์

FRIDAY

วันเสาร์

SATURDAY

วันอาทิตย์

SUNDAY

C - WEEKLY PLAN W__EE_K__OF__: _______ หเมป้าาย
สิ่งที่ต้องทำ
วMันOจNันDAทYร์
วTันUEอัSงDคAาYร น่าสิจ่งดที่จำ
วันพุธ

WEDNESDAY

วันพฤหัสบดี

THURSDAY

วันศุกร์

FRIDAY

วันเสาร์

SATURDAY

วันอาทิตย์

SUNDAY

Genius is one percent inspiration C - WEEKLY PLAN
and ninety-nine percent perspiration"การเป็นอัจฉริยะ ประกอบด้วย
แรงบันดาลใจ 1% และหยาดเหงื่ออีก 99%"- โทมัส อัลวา เอดิสัน -
(นักประดิษฐ์และนักธุรกิจชาวอเมริกัน
ฉายา "พ่อมดแห่งเมนโลพาร์ก" )

C - WEEKLY PLAN _W_EE_K__OF__: _______ หเมป้าาย
สิ่งที่ต้องทำ
วMันOจNันDAทYร์
วTันUEอัSงDคAาYร น่าสิจ่งดที่จำ
วันพุธ

WEDNESDAY

วันพฤหัสบดี

THURSDAY

วันศุกร์

FRIDAY

วันเสาร์

SATURDAY

วันอาทิตย์

SUNDAY

_W_EE_K__OF__: _______ หเมป้าาย C - WEEKLY PLAN
สิ่งที่ต้องทำ
วMันOจNันDAทYร์
วTันUEอัSงDคAาYร น่าสิจ่งดที่จำ
วันพุธ

WEDNESDAY

วันพฤหัสบดี

THURSDAY

วันศุกร์

FRIDAY

วันเสาร์

SATURDAY

วันอาทิตย์

SUNDAY

C - WEEKLY PLAN _W_EE_K__OF__: _______ หเมป้าาย
สิ่งที่ต้องทำ
วMันOจNันDAทYร์
วTันUEอัSงDคAาYร น่าสิจ่งดที่จำ
วันพุธ

WEDNESDAY

วันพฤหัสบดี

THURSDAY

วันศุกร์

FRIDAY

วันเสาร์

SATURDAY

วันอาทิตย์

SUNDAY

_W_EE_K__OF__: _______ หเมป้าาย C - WEEKLY PLAN
สิ่งที่ต้องทำ
วMันOจNันDAทYร์
วTันUEอัSงDคAาYร น่าสิจ่งดที่จำ
วันพุธ

WEDNESDAY

วันพฤหัสบดี

THURSDAY

วันศุกร์

FRIDAY

วันเสาร์

SATURDAY

วันอาทิตย์

SUNDAY

C - WEEKLY PLAN _W_EE_K__OF__: _______ หเมป้าาย
สิ่งที่ต้องทำ
วMันOจNันDAทYร์
วTันUEอัSงDคAาYร น่าสิจ่งดที่จำ
วันพุธ

WEDNESDAY

วันพฤหัสบดี

THURSDAY

วันศุกร์

FRIDAY

วันเสาร์

SATURDAY

วันอาทิตย์

SUNDAY

_W_EE_K__OF__: _______ หเมป้าาย C - WEEKLY PLAN
สิ่งที่ต้องทำ
วMันOจNันDAทYร์
วTันUEอัSงDคAาYร น่าสิจ่งดที่จำ
วันพุธ

WEDNESDAY

วันพฤหัสบดี

THURSDAY

วันศุกร์

FRIDAY

วันเสาร์

SATURDAY

วันอาทิตย์

SUNDAY

C - WEEKLY PLAN _W_EE_K__OF__: _______ หเมป้าาย
สิ่งที่ต้องทำ
วMันOจNันDAทYร์
วTันUEอัSงDคAาYร น่าสิจ่งดที่จำ
วันพุธ

WEDNESDAY

วันพฤหัสบดี

THURSDAY

วันศุกร์

FRIDAY

วันเสาร์

SATURDAY

วันอาทิตย์

SUNDAY

_W_EE_K__OF__: _______ หเมป้าาย C - WEEKLY PLAN
สิ่งที่ต้องทำ
วMันOจNันDAทYร์
วTันUEอัSงDคAาYร น่าสิจ่งดที่จำ
วันพุธ

WEDNESDAY

วันพฤหัสบดี

THURSDAY

วันศุกร์

FRIDAY

วันเสาร์

SATURDAY

วันอาทิตย์

SUNDAY

C - WEEKLY PLAN _W_EE_K__OF__: _______ หเมป้าาย
สิ่งที่ต้องทำ
วMันOจNันDAทYร์
วTันUEอัSงDคAาYร น่าสิจ่งดที่จำ
วันพุธ

WEDNESDAY

วันพฤหัสบดี

THURSDAY

วันศุกร์

FRIDAY

วันเสาร์

SATURDAY

วันอาทิตย์

SUNDAY

_W_EE_K__OF__: _______ หเมป้าาย C - WEEKLY PLAN
สิ่งที่ต้องทำ
วMันOจNันDAทYร์
วTันUEอัSงDคAาYร น่าสิจ่งดที่จำ
วันพุธ

WEDNESDAY

วันพฤหัสบดี

THURSDAY

วันศุกร์

FRIDAY

วันเสาร์

SATURDAY

วันอาทิตย์

SUNDAY

C - WEEKLY PLAN _W_EE_K__OF__: _______ หเมป้าาย
สิ่งที่ต้องทำ
วMันOจNันDAทYร์
วTันUEอัSงDคAาYร น่าสิจ่งดที่จำ
วันพุธ

WEDNESDAY

วันพฤหัสบดี

THURSDAY

วันศุกร์

FRIDAY

วันเสาร์

SATURDAY

วันอาทิตย์

SUNDAY


Click to View FlipBook Version