The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

วารสารโรงเรียน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

วารสารโรงเรียน

วารสารโรงเรียน

วารสารโรงเรียนบัวแกว้ พทิ ยาคม 1

โรงเรยี นบวั แก้วพิทยาคมเปน็ สถาบันทางการศกึ ษาที่ กอ่ ต้ัง

เม่ือปี พ.ศ. 2537 และได้ผลิตบุคลากรเพื่อสร้างสรรค์ประเทศชาติ
มาแล้วหลายรุ่นเป็นความภาคภูมิใจของชาวขาว-แดง ที่ได้ร่วมกัน
พฒั นาสรา้ งสรรค์ให้โรงเรียน มชี อื่ เสยี งเป็นท่รี ู้จักของบุคคลท่ัวไป

ลูกศิษย์ที่รักยิ่งทุกคน หากเปรียบเทียบทุกคนเป็นต้นไม้
หลากหลายพรรณท่ีเบ่งบานอยู่ในร้ัวขาว-แดง โดยมีคุณครูคอยใส่
ปยุ๋ รดน้า พรวนดิน ดักจับแมลง ท่ีมาเกาะกินใบ ดอก จนตน้ ไม้
ต่างๆเกิดความสวยงาม มีช่ือเสียง ทั้งด้านวิชาการ ด้าน
กีฬา นาฏศิลป์ - ดนตรี และปลูกฝังคุณธรรม – จริยธรรม อยู่ใน
สงั คมไดอ้ ย่างมคี วามสุข

การท่ีมีคนมาอยู่รว่ มกันจานวนมากจาเป็นตอ้ งมีกฎระเบียบโดยเฉพาะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจานวน 19 ท่าน นกั เรียน ม.1-ม.6 จานวน 200 คน วารสารโรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม
ฉบับน้ีจึงเปน็ ฉบับท่ีรวบรวมผลงานโรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม ตลอดปีการศึกษา รวมท้ังการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียน อันกอ่ ใหเ้ กิดการพัฒนาในดา้ นต่างๆและส่งผลดตี อ่ นักเรียน

ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนท่ีให้ความไว้วางใจโรงเรียนบัวแก้วพิทยาคมโดยส่งบุตรหลานมา
ศึกษาในโรงเรยี นน้ี ตลอดจนให้ความร่วมมืออย่างดีในกจิ กรรมตา่ งๆ ของโรงเรียน ขอขอบใจนกั เรียน
ทุกคนท่ีปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบของโรงเรียน อยู่ใน โอวาทของครูทุกคนเป็นนักเรียนที่โรงเรียน
ภาคภูมิใจ

ว่าทร่ี .อ.
(ดร.ทิณกรณ์ ภูโทถ้า)

ผอู้ านวยการโรงเรยี นบวั แกว้ พทิ ยาคม

วารสารโรงเรียนบัวแกว้ พทิ ยาคม 2

กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว มีผลกระทบท้ัง

ด้านสังคม เศรษฐกิจ วฒั นธรรมและการศึกษา ช้ีให้เห็นว่าแนวโน้มการจัดการศึกษาจะต้อง
เผชิญกับความเปล่ียนแปลงอันหลากหลาย เป็นสัญญาณเตือนว่าในยุคแห่งภาพอนาคตของ
การศึกษาจะมีปรากฏการณ์ต่างๆเกิดข้ึนเกินกว่าจะคาดคิดถึง ซึ่งประชาสังคมทางการศึกษา
จาเป็นต้องหันมาทบทวนว่าพร้อมกับการเผชิญสิ่งท้าทายเหล่าน้ันหรือไม่และจะต้องจัดการ
อย่างไร

วารสารโรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม เป็ฯสื่อประสานระหว่างและผู้ปกครองนักเรียน
เพื่อให้ทราบความเคล่ือนไหวและกิจกรรมของโรงเรียน ผลงานขอ งนักเรียน และครู
ตลอดจนรางวลั แห่งความสาเรจ็ ตา่ งๆ ซงึ่ เป็นผลลพั ธ์ที่น่าภาคภมู ใิ จร่วมกันของคณะผู้บริหาร
คณะครู ผปู้ กครอง และนักเรียนโรงเรียนบัวแกว้ พทิ ยาคม ตลอดจนชมุ ชน องค์กรเครือข่าย
ความร่วมมือทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามาตลอด ในการจัดทาวารสาร
โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคมฉบบั นี้ ได้รับความร่วมมือ อย่างดียิง่ จากผู้รบั ผิดชอบทกุ กลุม่ งาน
จึงขอขอบคุณทกุ ท่านมา ณ โอกาสน้ี

ที่ปรกึ ษา กองบรรณาธกิ ารโรงเรียนบวั แกว้ พทิ ยาคม

นายสมศักด์ิ สพุ รรณคมุ้ ฝ่ ายขอ้ มลู ข่าวสาร
นายบณั ฑติ สอนโว
นายบญุ เสร็จ ภมู ิศักด์ิ นายจกั รพงษ์ ศิรมิ านนท์
นายหนเู วียน นาคดี นางสาวพัชรี ศรสี วัสด์ิ
พระครโู ฆษติ ธรรมพินจิ นางสาวัชรียา ทนนั ไธสง
นายสนั ตริ าษฎ์ ยธุ าชติ นางสาวนชิ าร์ ขนุ ศรี
นายใบสี แสนพัน นายพัฒนธ์ ินันต์ เรืองหิรัณเตชะกลู
นายบญุ ธรรม เจรญิ โสภารตั น์ นายศักดา สปุ ัญโญ
วา่ ท่ี ร.อ.ทิณกรณ์ ภโู ทถา้ นายชาติชาย พงพรม
นางสาวพัชรี ชนิ แสง
บรรณาธิการ นางสาวศศิธร บปุ ผา

นายจริ ธาดา ดารารศั มฉ์ิ าย บตุ ราช ฝ่ ายเผยแพร่
นางสาวนิชาร์ ขนุ ศรี นายจริ ธาดา ดารารศั ม์ฉิ าย บตุ ราช
นางสาวเบญจลกั ษณ์ จงปัตนา นายณัฐพล อนมุ าตย์
นางสาววัชรยี า ทนนั ไธสง
นางสาววิภาวี ไชยทองศรี ฝ่ ายพิสจู นอ์ กั ษร
นายพัฒนธ์ นิ นั ต์ เรืองหิรณั เตชะกลู
วา่ ท่ีรอ้ ยตรีสรุ ชยั ไมยโ์ พธิ์ นางสาวพชั รี ชินแสง
นางสาวศศิธร บปุ ผา

วารสารโรงเรียนบัวแกว้ พทิ ยาคม 3

สารบญั

วารสารโรงเรยี นบัวแก้วพิทยาคม ปีที่ ๑ ฉบบั ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

สาสน์ จากผอุ้ านวยการโรงเรียน กลมุ่ สาระการเรยี นร้ภู าษาไทย

ถ้อยแถลงบรรณาธิการ กลมุ่ สาระการเรียนรคู้ ณิตศาสตร์

สารบัญ กลมุ่ สาระการเรยี นรวู้ ิทยาศาสตร์

ประวัตสิ ถานศกึ ษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ความเป็นมารางวลั โรงเรยี นดีศรีตาบล กลุกม่ สาระการเรยี นรสู้ งั คมศกึ ษา
ศาสนา และวฒั นธรรม
ความเปน็ มารางวัลโรงเรียนคุณภาพ
ประจาตาบล กลมุ่ สาระการเรยี นรสู้ ขุ ศกึ ษาและพละ
ศกึ ษา
การศึกษาตอ่ ในระดบั อดุ มศึกษา
กล่มุ สาระการเรยี นรศู้ ิลปะ
เกียรตภิ ูมศิ ิษย์เก่าดเี ด่นโรงเรยี นบวั
แกว้ พิทยาคม กลุ่มสาระการเรยี นรกู้ ารงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ช่นื ชมนกั เรยี นท่ีมคี วามสามารถทาง
วิชาการ

วารสารโรงเรียนบัวแกว้ พทิ ยาคม 4

เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนในท้องถิ่น สภาตาบลศรีสุข

สาราญ โดย นายหนูเอี่ยม สุรพล กานันตาบลศรีสุขสาราญ จึงได้มีหนังสือขอความ
ร่วมมอื จากโรงเรียนอุบลรัตน์พทิ ยาคม ให้ไปจัดตั้งสาขาโรงเรียน ดังนน้ั นายวุฒ วงศ์คา
คูณ ผู้อานวยการโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม จึงได้มอบหมายให้นายวรี สุโพธ์ิชัย ผู้ช่วย
ผู้อานวยการ ไปเปน็ ผปู้ ระสานงานจัดตง้ั สาขาโรงเรยี น

โดยสภาตาบลศรีสุขสาราญ ได้เห็นชอบให้

โรงเรยี นใชป้ ระโยชน์จากท่ีสาธารณะส่วนกลาง ซึ่งอยู่ใน
ความดูแลของนิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จานวน
26 ไร่ 30 ตารางวา ให้เป็นทีต่ ้ังสาขาโรงเรยี น เปิดสอน
นักเรียน ชั้น ม.1 จานวน 2 ห้องเรียน รวม 90 คน
ต้ังแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2537 ใช้อาคารเรียน
ช่ัวคราวทีช่ ุมชนสร้างให้ 1 หลัง รวม 4 ห้องเรยี น และมี
ครูจากโรงเรียนแม่ไปช่วยสอน จานวน 6 คน พ.ศ.
2540

วารสารโรงเรียนบัวแกว้ พทิ ยาคม 5

เม่ือวันที่ 10 สิงหาคม 2540 กระทรวงศึกษาธกิ าร ได้

ประกาศ ยกฐานะสาขาโรงเรียน ให้เป็นโรงเรียนเอกเทศ ใช้ช่ือ
ว่า “โรงเรียนบวั แก้วพิทยาคม” อักษรย่อ บ.ก.พ. และ สานักงาน
สามัญศึกษาจังหวัดขอนแก่น ได้แต่งตั้งให้ นายวิรัช เจริญเชื้อ
ผู้อานวยการโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้า
สถานศกึ ษาโรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม อีกตาแหน่งหนง่ึ ต่อมา

วันที่ 28 ตลุ าคม 2540 กรมสามัญศึกษา จึงแต่งตัง้ ให้

นายวรี สุโพธ์ิชัย ผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม
ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะผู้บริหารสถานศึกษา ครูใหญ่โรงเรียนบัว
แก้วพิทยาคม ตอ่ มาได้ดารงตาแหน่งเป็นผ้อู านวยโรงเรยี นจนถึง
วนั ที่ 23 ธนั วาคม 2547 และ นายพสั กร แก้วพลิ า ย้ายมาดารง
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม ใน วันท่ี 8
ธันวาคม 2557 และไดเ้ กษียณอายรุ าชการเมื่อปี พ.ศ.2560

วารสารโรงเรียนบัวแกว้ พทิ ยาคม 6

วันท่ี 16 พฤษภาคม 2561 ว่าทรี่ ้อยเอก ดร.ทิณ

กรณ์ ภูโทถ้า ได้ย้ายมารับตาแหน่งผู้อานวยการ ปัจจุบันปี
การศึกษา 2561 จานวนห้องเรียน 7 ห้อง นักเรียน 212
คน มีครูสายผู้สอน 17 คน นักการภารโรง 1 คน มีอาคาร
เรียนถาวร 1 หลัง อาคารชั่วคราว 1 หลัง โรงอาหารแบบ
260 ทน่ี ัง่ จานวน 1 หลงั

วารสารโรงเรียนบัวแกว้ พทิ ยาคม 7

ประวตั ิการศึกษา
 ปริญญาตรี คณุ วฒุ ิ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขา ศิลปศึกษา จาก
มหาวิทยาลยั ขอนแกน่ ปี 2542
 ปริญญาตรี คุณวฒุ ิ รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) สาขา ทฤษฎีและเทคนิคทาง
รฐั ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสโุ ขทัยธรรมาธิราช ปี 2548
 ปริญญาโท คณุ วฒุ ิการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2551
 ปริญญาเอก คณุ วฒุ ิ ปรัชญาดษุ ฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 2561

วารสารโรงเรียนบัวแกว้ พทิ ยาคม 8

ประวตั ิการทางาน
 ครู โรงเรียนสาธิตอดุ มศึกษา (Satit Udomseuksa Academy School)
เมอื งพัทยา จ.ชลบรุ ี
 นกั วิชาการศึกษา ศนู ยบ์ ริการวิชาการ มหาวิทยาลยั ขอนแกน่
 ครู โรงเรียนวงั ใหมพ่ ัฒนา อ.เทพสถิต จ.ชยั ภมู ิ สานกั งานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาชยั ภมู ิ เขต 3
 รองผอู้ านวยการ โรงเรียนฉิมพลวี ิทยา สานกั งานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชยั ภมู ิ เขต 1

วารสารโรงเรียนบัวแกว้ พทิ ยาคม 9

โรงเรียนบวั แกว้ พทิ ยาคม ขอช่นื ชมนกั เรยี นระดบั ชั้นมธั ยมศึกษาปที ี่ ๖ ที่

มคี วามสามารถในการสอบคดั เลอื กเพื่อเขา้ ศึกษาต่อในระดบั อดุ มศกึ ษา โดยนาย
อนสุ รณ์ เพยี คาลือ ผา่ นการสอบคดั เลอื กในคณะศึกษาศาสตร์ สาขาการกสอน
วิชาภาษาไทย และนายคมสัน มหาหิงส์ ผ่านการสอบคัดเลือกในคณะ
ศกึ ษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏกราชวิทยาลัย
วทิ ยาเขตอีสาน จงั หวดั ขอนแก่น

ซ่ึงทางโรงเรยี นบวั แก้วพิทยาคม ขอแสดงความยนิ ดีกบั นักเรยี นที่ผา่ นการ
สอบในครั้งนเี้ ปน็ อยา่ งยง่ิ

วารสารโรงเรียนบัวแกว้ พทิ ยาคม 10

วารสารโรงเรียนบัวแกว้ พทิ ยาคม 11

พธิ ไี หว้ครูโรงเรียนบวั แก้วพิทยาคม อาภออบุ ลรัตน์
จงั หวัดขอนแก่น สานักงานเขตพืน้ ทก่ี ารศึกษามัธยมศึกษาเขต
๒๕ ซงึ่ นักเรียนตา่ งประทับใจและแสดงความกตัญญูกตเวกที
ต่อครูบาอาจารย์ที่ใหค้ วามรู้

วารสารโรงเรียนบัวแกว้ พทิ ยาคม 12

วนั ที่ ๘ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม อาเภออุบลรัตน์
จังหวัดขอนแก่น สานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ได้จัดพิธีมอบ
ประกาศนียบัตรและกจิ กรรมอาลาสถาบนั ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ใหก้ ับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนบัวแก้ว
พิทยาคม เวลา ๑๕.๓๐ น. เป็นต้นไป โอกาสนี้ ว่าท่่ีร้อยเอก ดร.ทิณกรณ์ ภูโทถ้า
ผู้อานวยการโรงเรียนบัวแก้วพิทยาคมได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีและมอบ
ประกาศนียบัตร สุดท้ายนี้ได้ให้โอวาทแก่นักเรียนตอนหน่ึงว่า "รากฐานตึกคืออิฐ
รากฐานชวี ติ คือการศกึ ษา" เพ่ือเปน็ แนวทางในการดาเนนิ ชีวติ ของนกั เรียนตอ่ ไป....

วารสารโรงเรียนบัวแกว้ พทิ ยาคม 13

วันที่ ๑๔ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม อาเภอุบลรัตน์ จังหวัด
ขอนแก่น สังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
อบุ ลรตั นส์ ัมพนั ธ์ ครงั้ ที่ ๓๑ ประจาปี ๒๕๖๒ ซึง่ ในขบวนพาเหรด โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม
ไดร้ ับมอบหมายให้จดั ขบวนแฟนซปี ระเพณีบญุ บงั้ ไฟ พร้อมท้ังนากองลูกเสือ-เนตรนารี เขา้ ร่วม
ถอื ธงชาติและธงพระปรมาภไิ ธย วปร.อีกด้วย...

วารสารโรงเรียนบัวแกว้ พทิ ยาคม 14

วันท่ี ๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม อาเภออุบลรัตน์
จังหวัดขอนแกน่ จดั กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ นครหลวง
เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยนักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้
อนุสาวรีย์ประตูชัย พระธาตหุ ลวงหอพระแก้ว และวัดศรีเมือง หลังจากน้ันชว่ งบ่ายได้นาคณะ
ครูและนักเรียมาศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ วัดหลวงพ่อพระใส จังหวัดหนองคาย ทั้งนักเรียน
โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม ได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมทัศนศึกษาในครั้งนี้เป็นอย่างมาก และถือ
วา่ เปน็ ครัง้ แรกของโรงเรยี นบวั แก้วพิทยาคม ที่ได้จดั กิจกรรมทศั นศกึ ษาในต่างประเทศ…

วารสารโรงเรียนบัวแกว้ พทิ ยาคม 15

โครงการเปิดประตูสู่ชุมชน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม นาเสนอ

ผลงาน/กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนต่อชุมชนในเขตพื้นที่บริการ ด้วยรูปแบบการแสดงบนเวที
การจัดนิทรรศการ เอกสารแผ่นประชาสัมพันธ์ และวิดิทัศน์แนะนาโรงเรียน นอกจากน้ียัง
ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนและโปรแกรมการเรียนที่หลากหลาย และสวัสดิการที่มากกว่า
"เพอื่ สรา้ งโอกาสทางการศกึ ษาและพัฒนาผเู้ รยี นใหเ้ ปน็ คนดมี คี ุณภาพ"

วารสารโรงเรียนบัวแกว้ พทิ ยาคม 16

เสร็จส้ินภารกิจการแข่งขันกีฬาเบญจมิตร

เกมส์ เจ้าภาพโดย ร.ร.บัวแก้วพิทยาคม ขอกราบ
ขอบพระคุณท่านประธานในพิธี ดร.อดิศักด์ิ มุ่งชู
ผอ.สพม.25 ท่านรองฯเกยี รตศิ ักด์ิ หอมพิกลุ รอง
ผอ.สพม.25 ท่านสมชาย มหาวังษ์ นายอาเภออุบล
รัตน์ ท่านผู้กากับการสถานีตารวจภูธรอุบลรัตน์
ผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร
สถานศึกษาและแขกผมู้ เี กยี รติทกุ ท่านที่มารว่ มเป็น
เกียรติในพิธีเปิดวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ท่ี
ผ่านมา

วารสารโรงเรียนบัวแกว้ พทิ ยาคม 17

วารสารโรงเรียนบัวแกว้ พทิ ยาคม 18

23 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
"พระปิยมหาราช" พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็น
ที่รักของคนไทยทุกคน ด้วยพระปรีชาญาณ
แ ล ะ ส า ย พ ร ะ เ น ต ร ที่ ย า ว ไ ก ล ท า ใ ห้ ส ย า ม
ประเทศรอดพน้ จากภัยคุกคามรอบดา้ น อาทิ
จากนักล่าอาณานิคม การเปล่ียนแปลงของ
สังคมโลก การปฏิวัติอุตสาหกรรมของ
ตะวันตก แนวคิดทางการเมืองแบบเสรี
ประชาธิปไตย และความก้าวหน้าของระบบ
การศึกษาโลก หากไม่มีพระองค์ท่านสยาม
ประเทศจะเป็นประเทศไทยอย่างเช่นทุกวันน้ี
หรือไม่ หรืออยา่ งน้อยระบบทาสจะส่งผลต่อ
สังคมไทยอย่างไร เป็นคาถามท่ีน่าศึกษาและ
วิเคราะห์เพ่ือให้เรียนรู้ที่จะสร้างความดีงาม
และพัฒนาชาตขิ องเราในวันขา้ งหนา้ ต่อไป

วารสารโรงเรียนบัวแกว้ พทิ ยาคม 19

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม โดย

ผู้อานวยการและคณะครู ร่วมพิธี
บาเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมราลึก
เ นื่ อ ง ใ น วั น ค ล้ า ย วั น ส ว ร ร ค ต
พระบาทสมเด็จพระปรมนิ ทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13
ตุลาคม 2561 ณ บริเวณสันเข่ือน
อุบลรัตน์ ด้วยสานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ พระผู้สถิตย์ในดวงใจนิ
รนั ดร์

วารสารโรงเรียนบัวแกว้ พทิ ยาคม 20

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนบัวแก้วพิทยา

คม อาเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมสัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการเฉลิม
พระเกียรติและพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ ของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่ง
วิทยาศาสตร์ไทย" ที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดาเนินทาง
ชลมารคและสถลมารค ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ท่ี
ทรงคานวณพยากรณ์ไว้ล่วงหน้า 2 ปี ว่าจะเกิดในวันอังคาร
ข้ึน 1 ค่า เดือน 10 ปีมะโรง สัมฤทธิศก จุลศักราช 1230
และเพ่ือเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงาน การค้นคว้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนโรงเรียนบัวแก้ว
พิทยาคม ภายในงานมีกิจกรรมการประกวดมิสรีไซเคิล การ
ประกวดนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ การแขง่ ขันจรวดขวดนา้
ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ และ
อืน่ ๆอีกมากมาย ซึง่ มีโรงเรียนในพนื้ ทม่ี ารว่ มกิจกรรมในครงั้ นี้
กันอย่างล้นหลาม โดยมีว่าท่ีร้อยเอก ดร.ทิณกรณ์ ภูโทถ้า
ผูอ้ านวยการโรงเรยี นบัวแกว้ พทิ ยาคม เป็นประธานในพธิ ี และ
มอบเกียรติบัตรและของรางวัลเพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้
นักเรยี นผ้ชู นะการแข่งขนั ต่อไป

วารสารโรงเรียนบัวแกว้ พทิ ยาคม 21

▲ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ
ครูและบคุ ลากรทางการศึกษา โรงเรยี นบวั แก้วพิทยาคม อาเภออุบลรตั น์ จงั หวัด
ขอนแก่น เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เน่ืองในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรชั กาลที่ ๙ ณ สถานีวทิ ยุโทรทัศน์แหง่ ประเทศไทย
จังหวัดขอนแก่น เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสานึกในพระมหากรุณาธคิ ุณ
อยา่ งหาท่ีสดุ มิได้ โดยมีวา่ ท่ีร้อยเอก ดร.ทิณกรณ์ ภูโทถ้า ผู้อานวยการโรงเรียน
บัวแก้วพิทยาคม เปิดกรวยดอกไม้ถวายสักการะและกล่าวนาถวายพระพรชัย
มงคล โดยเทปโทรทศั นช์ ดุ น้ีจะออกอากาศในวนั ท่ี ๑๒ สิงหาคม ศกน้ี…

วารสารโรงเรียนบัวแกว้ พทิ ยาคม 22

โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม ขอแสดงความยินดกี ับ “นางสาวกมลฉัตร มหา

เสนา” (น้องโมโม่) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ระดับชาติ การแข่งขันการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง
ระดับชน้ั ม.4-6 ณ สนามช้างอารนี า่ จงั หวดั บุรีรมั ย์

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของ
นกั เรียน ประจาปีการศกึ ษา 2561

วารสารโรงเรียนบัวแกว้ พทิ ยาคม 23

วารสารโรงเรียนบัวแกว้ พทิ ยาคม 24


Click to View FlipBook Version