The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by เขตรัตน์ ม่วงสุข, 2019-08-15 08:37:18

โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

การดาเนนิ งานโรงเรยี นคณุ ธรรม
โรงเรียนพนมรอกวทิ ยาข้นั ตอนที่ 1
สรา้ งการรับรูแ้ ละการยอมรบั

1. ใช้การสอื่ สารในองคก์ ร
• การสอื่ สารด้วยวธิ กี ารและช่องทางท่หี ลากหลาย
• การส่อื สารท้งั ในแนวดง่ิ แนวนอน และแนวไขว้
• การส่อื สารทัง้ แบบเป็นทางการและไม่เปน็ ทางการ
• การสื่อสารอย่างตอ่ เนอ่ื งเปน็ ระยะๆ อยา่ งสมา่ เสมอ
• ให้ข้อมูลทแี่ สดงใหเ้ หน็ ถงึ คณุ ค่า ความสาคญั และประโยชน์

ทเ่ี กดิ กบั ผเู้ รียน ครู ผู้บริหาร และชุมชน

2. กระตุ้นการสรา้ งการรับรอู้ ยา่ งต่อเน่อื ง
3. ปลูกฝังจติ สานกึ โดยการน้อมนาพระราชดารสั

พระราชกรณียกิจ หลกั การทรงงานของในหลวงรชั กาลท่ี 9
4. สร้างความตระหนกั โดยช้ีแจงหน้าทีค่ วามรบั ผิดชอบตาม

รฐั ธรรมนูญ นโยบาย หลักสูตรการศกึ ษาขนั้ พน้ื ฐาน ฯลฯ
5. ประเมนิ ความกา้ วหน้าเป็นระยะๆ นาผลมากระต้นุ ใหเ้ กดิ ความ

ต่นื ตัว
6. ศึกษาแหลง่ เรยี นรู้เพื่อสร้างแรงบนั ดาลใจ
7. ประชาสัมพันธ์สรา้ งการรับรูใ้ ห้บุคคลภายนอกขัน้ ตอนท่ี 2
การคดั สรรและพฒั นาครูแกนนา

คณุ ลกั ษณะครแู กนนา

1. มีภาวะผนู้ า
2. มีทัศนคติเชงิ บวก (success attitude)
3. มีมนษุ ย์สมั พันธ์
4. เปน็ แบบอย่างทีด่ ี
5. สมาชิกในโรงเรียนใหก้ ารยอมรับ

10

การพัฒนาครแู กนนา

1. ใหโ้ อกาสในการปฏบิ ัตงิ าน
2. พัฒนาความรู้ความสามารถ
3. เสริมแรงเชงิ บวก
4. ประเมินความก้าวหน้าของงาน
5. สร้างทมี งาน แบง่ ภาระรับผิดชอบให้ทว่ั ถึง
6. สร้างแกนนารุ่นตอ่ ไป เพ่ือสง่ ต่อภารกิจ
7. สง่ เสริมใหม้ โี อกาสแสดงผลงาน สร้างความภาคภมู ิใจ

11

ขน้ั ตอนท่ี 3
กาหนดคณุ ธรรมอัตลกั ษณข์ องโรงเรยี น

องคป์ ระกอบคุณธรรมอัตลักษณข์ องโรงเรยี น

คณุ ธรรมอัตลักษณข์ องโรงเรียน ประกอบดว้ ย

1. พฤตกิ รรมบ่งชเ้ี ชิงบวก
เชน่ มาทันเวลา แต่งกายถูกระเบียบ

2. คณุ ธรรมเปา้ หมาย
เชน่ ความมวี ินยั ความรับผิดชอบ

15

องค์ประกอบคุณธรรมอัตลักษณข์ องโรงเรียน

คณุ ธรรมอัตลกั ษณ์

คณุ ธรรม พฤติกรรมบง่ ชี้
เปา้ หมาย เชงิ บวก

16

วธิ ีกาหนดคุณธรรมอตั ลกั ษณข์ องโรงเรยี น

1. ใชว้ ิธีระดมสมอง

2. ผู้บรหิ าร ครู นกั เรียน แยกกนั ทา

3. กาหนดพฤตกิ รรมบ่งช้เี ชงิ บวกจาก ปัญหา - สาเหตุ

4. กาหนดคุณธรรมเป้าหมายทสี่ อดคล้องกับพฤตกิ รรมบ่งช้ีเชงิ

บวก ไมเ่ กนิ 3 คุณธรรม

5. นาคณุ ธรรมอตั ลักษณ์ของ ผู้บรหิ าร ครู นักเรียน มาหลอมรวม

เปน็ คณุ ธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรยี น โดยใหม้ ีคณุ ธรรมเปา้ หมาย

จานวน 3 คณุ ธรรม

6. เมือ่ ได้คณุ ธรรมอัตลกั ษณข์ องโรงเรียนแลว้ ใหจ้ ัดทาเป็นตาราง

คณุ ธรรมอัตลักษณ์ 17

วธิ ีกาหนดคณุ ธรรมอัตลกั ษณ์

4 3

คุณธรรม พฤตกิ รรมบง่ ช้ี
เปา้ หมาย เชงิ บวก

1 2

ปญั หา สาเหตุ

18

การคน้ หาปญั หา

1. ระบุปญั หาท่ตี ้องการแกไ้ ขเร่งดว่ น
มผี ลกระทบต่อความศรัทธา หรือ
ภาพลกั ษณข์ องโรงเรยี น

2. ปัญหาทรี่ ะบุต้องเป็นปัญหาที่ตวั เอง
แกไ้ ขได้

19

การคน้ หาปัญหาสาคญั ทต่ี อ้ งการแกไ้ ข

คาชี้แจง ให้สมาชกิ แตล่ ะคนระบปุ ัญหาสาคัญ ท่ตี ้องการแก้ไข 3 ปญั หา

ลาดับ ปญั หาสาคญั ท่ีต้องการแกไ้ ข

1

2

3

20หลอมรวมคุณธรรมเปา้ หมายของนักเรยี น ครู และผู้บริหาร

คาช้ีแจง
1. นาคณุ ธรรมเปา้ หมาย และพฤติกรรมบ่งชเี้ ชงิ บวกของครู นักเรยี นผบู้ รหิ ารมากรองลงในตาราง

คุณธรรมเป้าหมาย พฤตกิ รรมบง่ ช้ีเชงิ บวก

ความรบั ผิดชอบ ผบู้ ริหาร ครู นักเรยี น
มวี ินัย
จิตอาสา จัดลาดับความสาคญั ของงาน สง่ งานตามกาหนดเวลา สง่ งานตรงเวลา ไมม่ าสาย

มคี วามตรงตอ่ เวลาในการปฏบิ ัติ ปฏิบัตหิ นา้ ทีส่ อนดว้ ยความ แต่งกายถกู ระเบยี บ
รักษาความสะอาด
หน้าท่ี ซอ่ื สัตยเ์ ทยี่ งธรรม อาสาชว่ ยเหลอื งานโรงเรยี น ครู

อุทศิ เวลาปฏบิ ัติงาน นอกเวลา ใหค้ วามร่วมมือในการทางาน

ราชการ และกิจกรรมตา่ งๆ

22จัดทาตารางคุณธรรมอตั ลักษณ์ของโรงเรยี น

คาช้แี จง
1. ให้นาคุณธรรมเป้าหมายของโรงเรียนมาใช่ในตารางช่องคุณธรรม

2. ใหน้ าพฤตกิ รรมบง่ ช้ีเชงิ บวกของผูท้ เ่ี ก่ยี วขอ้ งมาใส่ในชอ่ งพฤติกรรมบง่ ชี้เชิงบวก

อตั ลกั ษณ์ ผู้บรหิ าร คณุ ธรรมเปา้ หมาย นกั เรยี น
ครู
ความรับผดิ ชอบ ความซือ่ สตั ย์ ความมรี ะเบยี บวนิ ัย
ความมรี ะเบียบวินัย ความรบั ผิดชอบ ความสามคั คี ความรบั ผดิ ชอบ

จิตอาสา ความมีระเบยี บวนิ ัย ความมีระเบยี บวินัย จิตอาสา

ความรับผดิ ชอบ

24

คณุ ธรรมอตั ลกั ษณท์ ี่ฝ่ายบรหิ ารรว่ มกนั กาหนด

คณุ ธรรมเป้าหมาย พฤตกิ รรมบ่งชเี้ ชงิ บวก

ความซอ่ื สัตย์ ซ่อื ตรงตอ่ หนา้ ท่ี
รกั ษาผลประโยชน์ของราชการ

ความรบั ผิดชอบ ตรงต่อเวลา อทุ ิศเวลาใหแ้ ก่ราชการ

ความมีระเบียบวนิ ยั การประพฤติตนเปน็ แบบ
อยา่ งทด่ี ี
27

คุณธรรมอัตลกั ษณท์ ี่ครูรว่ มกันกาหนด

คณุ ธรรมเป้าหมาย พฤตกิ รรมบ่งชี้เชงิ บวก

ความสามัคคี ใหค้ วามร่วมมอื ในการทางานและ
ความมวี นิ ัย กิจกรรมตา่ งๆ
ปฏิบัตหิ น้าทส่ี อนดว้ ยความซือ่ สัตยเ์ ท่ยี ง
ธรรม

ความรบั ผดิ ชอบ สง่ งานตรงเวลา เขา้ สอนตรงเวลา

28

คณุ ธรรมอัตลกั ษณท์ ่ีนักเรียนร่วมกันกาหนด

คณุ ธรรมเป้าหมาย พฤตกิ รรมบง่ ชเ้ี ชิงบวก

ความมวี ินยั แต่งกายถูกระเบียบ รักษาความสะอาด

ความรบั ผดิ ชอบ สง่ งานตรงเวลา ไม่มาสาย

จิตอาสา อาสาชว่ ยเหลอื งานโรงเรียน ครู

29

คณุ ธรรมเป้าหมายท่แี ต่ละฝา่ ยกาหนด

คณุ ธรรมเปา้ หมาย

ผบู้ รหิ าร ครู นกั เรียน

ความซ่อื สตั ย์ ความสามัคคี ความมีวนิ ัย

ความรบั ผิดชอบ ความมวี นิ ยั ความรับผิดชอบ

ความมวี นิ ัย ความรบั ผดิ ชอบ จิตอาสา

30

หลอมรวมคณุ ธรรมเปา้ หมายของนกั เรยี น ครู และผ้บู ริหาร

ขอ้ มลู ประกอบการฝึกหลอมรวมเปน็ คณุ ธรรมเป้าหมายของโรงเรยี น

คณุ ธรรมเป้าหมาย

ผบู้ รหิ าร ครู นกั เรยี น
ความมวี นิ ัย
ความซอ่ื สตั ย์ ความสามัคคี ความรับผิดชอบ
จติ อาสา
ความรบั ผดิ ชอบ ความมีวนิ ัย

มีระเบียบวนิ ยั ความรบั ผดิ ชอบ

คุณธรรมเปา้ หมาย

นักเรยี น ครู ผ้บู รหิ าร โรงเรียน
ความมวี นิ ยั
ความรับผิดชอบ ความสามัคคี ความซื่อสัตย์ ความรบั ผิดชอบ
จติ อาสา ความมวี นิ ัย
ความมีวินัย ความรบั ผิดชอบ จิตอาสา

ความรับผดิ ชอบ มรี ะเบยี บวนิ ยั

31

ขั้นตอนท่ี 4
กาหนดวิธกี ารเพอ่ื บรรลคุ ุณธรรมอัตลกั ษณ์

ข้นั ตอนท่ี 5
ลงมอื ปฏบิ ตั ติ ามวิธกี ารที่กาหนด

แนวทางการลงมือปฏบิ ัติ

1. น้อมนาหลักการทรงงานมาใช้ เช่น “ทาอยา่ งมีความสุข”
“ทาตามลาดับขน้ั ”

2. นาหลกั การพัฒนาโรงเรียนคณุ ธรรมมาใช้ ไดแ้ ก่
• ทาทั้งโรงเรียน
• ทาอย่างมสี ว่ นร่วม
• ทาจากล่างขึน้ บน
• ทาอย่างต่อเนอ่ื ง สมา่ เสมอ

36

ข้นั ตอนท่ี 6นโยบายและ ผบู้ ริหาร และ 10 มิถุนายน 62

แผนปฏบิ ตั ิของโรงเรยี น หัวหน้าแผนงาน

คณะกรรมการดาเนนิ งาน ผูบ้ ริหาร และ 10 มิถุนายน 62
นายก้านบุญสวน

การรบั รู้ การให้ความ ผู้บรหิ าร 10 มิถนุ ายน 62
ร่วมมอื ในการพฒั นา กลมุ่ บรหิ ารงานวิชาการ 22 มถิ ุนายน 62
โรงเรียนคุณธรรม
วิทยากรครแู กนนา
การอบรมใหค้ วามรู้ แก่
ครู และนกั เรยี น

ไดแ้ นวทางการพัฒนา ครูแกนนาง
โรงเรยี นคณุ ธรรม และนักเรียนแกนนา

ได้คุณธรรมอัตลกั ษณ์ คณะครู ผ้บู รหิ าร 2 กรกฎาคม 62

ของโรงเรียน และนักเรยี น

ได้โครงงานคณุ ธรรม นกั เรยี นแต่ละห้องเรยี น 2 กรกฎาคม 62
อตั ลกั ษณข์ องนกั เรียน

อไดัต้โลคกั รษงงณาน์ขอคงณุ คธรรู รผมูบ้ ริหารครู และผูบ้ ริหาร 2 กรกฎาคม 62

ครู ผู้บรหิ าร และนักเรียน ครูแกนนา และ กรกฎาคม 62
ส.ค. – ธ.ค. 62
รบั รู้ คณุ ธรมมอัตลักษณ์ นกั เรยี นแกนนา
ส.ค. – ธ.ค. 62
โครงงานประสบผลสาเรจ็ ผู้รบั ผดิ ชอบโคงงาน

ตามวตั ถปุ ระสงค์ ทกุ คน

พฤติกรรมเชิงบวก เพิ่ม คณะดาเนนิ งาน
มากขน้ึ

มสี ่งิ แวดลอ้ ท่อี ้ือตอ่ การ คณะดาเนนิ งาน ส.ค. – ธ.ค. 62
พัฒนาคณุ ธรรมอัตลักษณ์ ส.ค 62. – ก.พ.63

มีการบูณการในทกุ ครูผสู้ อน ม.ค.63
รายวชิ า

ได้แนวทางการสรา้ งความ คณะดาเนนิ งาน
ร่วมมือ

ไดแ้ นวทางการติดตาม คณะดาเนนิ งาน ม.ค.63
นิเทศภายใน
ม.ค.63
ได้รบั การสง่ เสรมิ สนับสนุน คณะดาเนนิ งาน ม.ค.63
การดาเดินงาน ก.พ.63
ก.พ. 63
เกดิ กระบวนการนิเทศ คณะดาเนนิ งาน ก.พ. 63
ตดิ ตามภายใน ก.พ. 63
ก.พ. 63
ไดผ้ ลการประเมนิ ที่บรรลุ คณะดาเนินงาน
วัตถปุ ระสงค์ คณะดาเนินงาน
ได้รบั ความรว่ มมอื จากทุก คณะดาเนินงาน
ภาคส่วน
ได้ข้อมูลเพื่อใช้ในการ
พฒั นา

เกดิ การพัฒนาตอ่ ยอด คณะดาเนนิ งาน

เกดิ การแลกเปล่ยี นเรยี นรู้ คณะดาเนินงาน
ในโรงเรียน

ไดแ้ ลกเปล่ยี นเรียนรูก้ บั คณะดาเนนิ งาน ม.ี ค. 63
เครอื ขา่ ย มี.ค. 63 เป็นตน้ ไป

สังคมเกิดการรบั รูแ้ ละให้ คณะดาเนินงาน
การยอมรับ

ประมวลภาพกจิ กรรม

การทาอัตลักษณ์คณุ ธรรมของโรงเรยี นพนมรอกวิทยา
โดย คณะครู นกั เรยี นและบคุ ลากรทางการศึกษาทกุ คนมสี ่วนรว่ ม

ประมวลภาพกิจกรรม

โรงเรยี นพนมรอกจดั อบรมขยายผลตาม
โครงการพัฒนาโรงเรียนคณุ ธรรม มลู นิธยิ ุวพัฒน์

วันท่ี 2 กรกฏาคม 2562
Click to View FlipBook Version
Previous Book
storm-doors Andersen
Next Book
#MeuMundoGold