The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by g-91128178, 2021-05-05 09:50:00

TATACARA PENGURUSAN ASET KERAJAAN

TATACARA PENGURUSAN ASET KERAJAAN

TATACARA PENGURUSAN ASET
KERAJAAN

(HARTA MODAL & INVENTORI)

Disampaikan oleh:
Hjh Saudah Hj Matali

KPT SKPK Papar

PENGENALAN

 TPA adalah tatacara bagi menguruskan Harta
Modal dan inventori meliputi:-
Bab A – Penerimaan
Bab B – Pendaftaran
Bab C – Pengurusan / Penyimpanan dan
Pemeriksaan.
Bab D – Penyelenggaraan
Bab E – Pelupusan
Bab F – Kehilangan dan Hapuskira

2

DEFINISI ASET

 Aset bermaksud harta benda kepunyaan atau
milikan atau di bawah kawalan kerajaan yang
diberi atau yang disewa beli dengan wang
kerajaan, yang diterima melalui sumbangan atau
hadiah atau diperolehi melalui proses
perundangan.

 ASET ALIH bermaksud aset yang yang boleh
dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain
termasuk aset yang dibekalkan atau dipasang
dengan bangunan.

3

Sambungan….

 Harta yang mempunyai nilai dan boleh dijual
atau berpindah milik.

 Orang yang mempunyai kemahiran, mutu dan
kegunaan yang bernilai serta boleh
dimanfaatkan oleh individu / organisasi .

 Proses penjagaan, mengawal, memelihara,
mengendali dan menyenggara harta berbentuk
fizikal yang mempunyai nilai dan diperolehi
sama ada untuk digunakan terus atau kegunaan
masa akan datang.

4

PRINSIP PENGURUSAN ASET

 Proses pengendalian harta awam bermula dari
peringkat perolehan hingga pelupusan.

 Tujuan aset diperolehi ialah untuk memberi
perkhidmatan/keperluan

 Semua aset akan haus dan nilai akan
berkurangan/susut.

 Apabila kerosakan ditemui dan terlalu lewat
untuk dipulihkan.

 Kos berterusan bagi aset biasanya jauh melebihi
dari kos asal.

5

KATEGORI ASET KERAJAAN

1. TETAP:
a) Tanah – Dibawah bidang kuasa Pengarah
Tanah & Galian (KPTG)

2. BANGUNAN:
Di bawah bidang kuasa Jabatan Kerja Raya
(JKR)

3. ASET BERALIH:
a) Harta Modal
b) Inventori
c) Bekalan Pejabat
d) Stok Dalam Stor

6

KUMPULAN ASET

 Aset Alih terbahagi kepada 2 kumpulan iaitu:
1. HARTA MODAL
1.1. Aset alih yang harga perolehan asalnya
RM1,000.00 (satu ribu sahaja) dan ke
atas bagi setiap satu atau
1.2. Aset alih yang memerlukan
penyelenggaraan secara berjadual tanpa
mengira harga perolehan asal. (seperti
di buku panduan manual yg diterima
bersama semasa perolehan)

7

Sambungan…

2. INVENTORI
2.1. Aset alih yang harga perolehan asalnya
kurang RM1,000.00 setiap satu dan tidak
memerlukan penyelenggaraan berjadual.

2.2. Perabut, permaidani, hiasan, langsir dan
pinggan mangkok tanpa mengira
perolehan asal.

8

PENERIMAAN

“Pegawai Penerima “ialah pegawai yang

bertanggungjawab untuk menerima dan
mengesahkan terimaan aset;
Objektif: - memastikan aset yang diterima

menepati spesifikasi.
- penentuan kualiti, kuantiti sebenar
- memastikan aset diterima dalam

keadaan baik, sempurna dan selamat
untuk digunakan.

9

PENDAFTARAN

 Mewujudkan rekod maklumat aset
 Memudahkan pengesanan dan pemantauan
 Membolehkan keadaan aset mudah diketahui
 Memudahkan proses penyelenggaraan,

pelupusan dan penggantian aset.

 Pendaftaran adalah dalam tempoh 2 minggu
daripada aset diterima

10

ASET YANG DIBELI

 Maklumat perlu diperolehi:
 - No. Pesanan Sekolah
 - No. Invois / Bil
 - Nota Serahan (DO)
 - Dokumen kontrak (PKK/PMS)
 - Kad Jaminan (warranty card)
 - Manual pengguna / buku panduan
 - Dokumen lain yang berkaitan

11

JENIS KEW.PA

KEW. PA-1 - Laporan Penerimaan Aset
KEW. PA-2 - Daftar Harta Modal
KEW. PA-3 - Daftar Inventori
KEW. PA-4 - Senarai Daftar Harta Modal
KEW. PA-5 - Senarai Daftar Inventori
KEW. PA-6 - Pergerakan Harta Modal & Inv.
KEW. PA-7 - Senarai Aset di Lokasi
KEW. PA-8 - Laporan Tahunan Harta Modal

dan Inventori
KEW. PA-9 - Laporan Kerosakan
KEW. PA-10 - Laporan Pemeriksaan Harta Modal

12

Samb…

KEW. PA-11 - Laporan Pemeriksaan Inventori
KEW. PA-12 - Sijil Tahunan Pemeriksaan HM

& I. ke KPTJ
KEW. PA-13 - Senarai Aset - Penyelenggaraan
KEW. PA-14 - Daftar Penyelenggaraan H. Modal
KEW. PA-15 - Perlantikan Ahli Lembaga

Pemeriksa
KEW. PA-16 - Perakuan Pelupusan (PEP)
KEW. PA-17 - Perakuan Lembaga Pemeriksa
KEW. PA-18 - Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset

13

Samb..

KEW. PA -19 - Sijil Pelupusan aset
KEW. PA -20 - Laporan Tahunan Pelupusan
KEW. PA -21 - Tender Pelupusan Aset
KEW. PA -22 - Penyertaan Tender
KEW. PA -23 - Borang Jadual Tender
KEW. PA -24 - Kenyataan/Iklan Sebutharga
KEW. PA -25 - Borang Tawaran Sebutharga
KEW. PA -26 - Jadual Sebutharga yang diterima
KEW .PA -27 - Kenyataan Lelong
KEW. PA -28 - Laporan Awal Kehilangan Aset

14

Samb..

KEW. PA -29 - Perlantikan J/K Penyiasat
KEW. PA- 30 - Laporan Akhir J/K Penyiasat
KEW. PA -31 - Sijil Hapuskira
KEW. PA -32 - Laporan Tindakan

Tatatertib/Surcaj

15

DOKUMEN PENDAFTARAN

- KEW. P2-2 – Daftar Harta Modal
- KEW. PA-3 – Daftar Inventori
- KEW. PA-4 – Senarai Daftar Harta Modal
- KEW. PA-5 – Senarai Daftar Inventori

- - Daftar aset hendaklah sentiasa dikemaskini
apabila berlaku :-

- penambahan/penggantian/penaiktarafan aset
- Pemeriksaan aset, Pelupusan dan hapuskira

16

PELABELAN ASET

 Semua aset handaklah diberi tanda pengenalan
dengan cara melabel/mengecat dengan
‘HAK KERAJAAN MALAYSIA ’ (HKM)

 Pelabelan hendaklah dibuat dengan jelas dan
mudah dilihat. (guna dakwat kekal )

17

Sambungan…

 Setiap aset hendaklah ditanda dengan
NOMBOR SIRI Pendaftaran mengikut turutan
terimaan aset:

i. Kod Kementerian/Jabatan/Sekolah: KPM 153

(kod berasakan sistem fail Unit Pemodenan
Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia
(MAMPU)

ii. Kod kumpulan aset ialah :

Harta Modal = H

Inventori = I

iii. No. siri diwujudkan secara berurutan.

18

No. Siri (Harta Modal)

 Contoh:
pembelian alat penghawa dingin – 1 unit dalam
tahun kewangan 2010:

KPM/XBA4226-153/H/2010/1

(kod sekolah) kod KPM (harta modal)
(thn.beli) bil.aset

no siri hendaklah berturutan mengikut bilangan
aset yang dibeli / dibekalkan / sumbangan

19

NO. SIRI (Inventori)

 Perabot/kelengkapan:

- KPM/XBA4226-153/I/2010/1-20
contoh beli meja murid 20 buah

- KPM/XBA4226-153/I/2010/21-40
contoh beli kerusi murid 20 buah

20

FAIL DAFTAR ASET

 Penyimpanan:
 KEW.PA-2 dan KEW-PA-3 (Asal) hendaklah

disimpan dalam fail kulit keras (Ring Fail) dan
disimpan ditempat selamat, labelkan dan
asingkan mengikut kad daftar.
 Buku KEW.PA-6 (Pergerakan aset) tujuan
peminjaman /penempatan sementara hendaklah
diwujudkan dan disimpan oleh pegawai/PT yang
menjalankan tugas pengurusan aset.
 Salinan daftar aset hendaklah disimpan
mengikut lokasi.

21

SENARAI ASET DI LOKASI
 Senaraikan aset mengikut lokasi dalam

KEW.PA-7 dalam 2 salinan:
i. 1 salinan disimpan oleh PT yang

mengurus aset
ii. 1 salinan diletakkan mengikut lokasi
iii. KEW.PA-7 hendaklah sentiasa

dikemaskini jika ada perubahan aset;
kuantiti,lokasi

22

LAPORAN

 Laporan tahunan Harta Modal dan Inventori
disediakan dalam KEW.PA-8 dan kemukakan ke
JPN / PPD sebelum 15 Mac tahun berikutnya.

 Laporan suku tahun (setiap 3 bulan )
- Jan hingga Mac
- April hingga Jun
- Julai hingga September
- Oktober hinga Disember

Hantar ke JPN / PPD menngikut tarikh tersebut.

23

PENJELASAN CARA PENGISIAN

1. Laporan Penerimaan : KEW.PA-1
2. Daftar Harta Modal : KEW.PA-2
3. Daftar Inventori : KEW.PA-3
4. Senarai Daftar Harta Modal : KEW.PA-4
5. Senarai Daftar Inventori : KEW.PA-5
6. Daftar Pergerakan Harta Modal & Inventori :

KEW.PA-6
7. Senarai Aset Alih Kerajaan Di Lokasi:

KEW.PA-7
8. Laporan Tahunan Harta modal & Inventori:

KEW.PA-8

24

ADUAN KEROSAKAN

 Jika berlaku kerosakan aset, Kew.PA-9
hendaklah diisi dan kemukakan kepada Ketua
Jabatan untuk kelulusan.

 Pemeriksaan akan dilakukan ke atas:- fizikal,
rekod dan penempatan aset

 Tujuan pemeriksaan adalah untuk :
memastikan keadaan dan prestasinya
memastikan setiap aset mempunyai
daftar/rekod yang lengkap dan memastikan
setiap aset berada di lokasi sama seperti yang
tecatat dalam daftar.

25

Pegawai Yang Dilantik

 Ketua Jabatan hendaklah mencadangkan /
mencalonkan ke KPM untuk dilantik Pegawai
Pegawai berikut :-
i. 1 orang Pegawai Aset (Kump. Profesional)
ii. 2 orang Pegawai Pemeriksa Aset (Kump.
Profesional & Kump. Sokongan 1)
iii. 2 orang Pegawai Pelupusan (Kump.
Profesional & Kump. Sokongan 1)

26

PEKELILING

PP Bil. 5/2007 – Tatacara Pengurusan Aset Alih
Kerajaan (TPA)

Tujuan:
Pekeliling perbendaharaan ini bertujuan untuk
memperkemas dan memantapkan peraturan
Pengurusan Aset alih Kerajaan

Tarikh kuatkuasa mulai 2 Mac, 2007.

27

PELAKSANAAN (TPA)

- Semua maklumat berkaitan Harta Modal dan
Inventori di bawah kawalannya bagi tahun 2006
dari borang lama KEW.312 dan KEW.313
kepada borang baru dengan secepat mungkin
tidak melebihi enam (6) bulan mulai dari tarikh
Pekeliling ini dikeluarkan.

- Semua aset yang dimiliki sebelum tahun 2006,
hendaklah disenaraikan di dalam senarai daftar
Harta Modal (KEW.PA-4) dan Senarai Daftar
Inventori (KEW.PA-5) yang baru.

28

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH
KERAJAAN (TPA)

 PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PEGAWAI
PENGAWAL:

a. Mewujudkan Unit Pengurusan Aset.

b. Melantik:

i) Pegawai Aset di peringkat Jabatan/Sekolah

ii) Pegawai yang menjalankan pemeriksaan

ke atas aset

iii) Lembaga Pemeriksa bagi melaksanakan

pelupusan aset 29

Sambungan…
iv. Jawatankuasa Penyiasat bagi menyiasat kes

kehilangan aset.
v. Menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan Aset

Kerajaan (JKPAK)
vi. Mengemukakan laporan tahunan ke JPN /

PPD sebelum 15 Mac, tahun berikutnya:-
- Laporan Harta Modal dan Inventori
- Laporan Pemeriksaan Harta Modal &

Inventori
- Laporan Pelupusan Aset alih Kerajaan
- Laporan Tindakan surcaj / tatatertib (jika

ada)

30

J/KUASA PENGURUSAN ASET ALIH
KERAJAAN DI JABATAN / SEKOLAH

1. Keanggotaan JKPAK di Jabatan / Sekolah :-
Pengerusi : Pengarah / Pengetua / Guru Besar
Setiausaha: Pegawai Aset Jabatan / Sekolah
(GPK 1 / Kump. Prof.)
Ahli-Ahli : Semua Ketua Bahagian/K.
Panitia/K. Unit/Audit Dalam/PT Aset & Stor/
dan Pegawai-Pegawai lain yang sesuai.

31

Mesyuarat JKPAK

2. Agenda mesyuarat JKPAK adalah seperti:-
- kedudukan semasa aset alih Jabatan / Sekolah
- Laporan hasil pemeriksaan aset alih kerajaan
- Laporan Tindakan Pelupusan
- Laporan Tindakan surcaj / tatatertib
- Masalah-masalah berkaitan pengurusan aset

alih
3. Bidang tugas JKPAK adalah merancang,

memantau, mengawasi dan menyelia semua
aspek pengurusan aset alih kerajaan.

32

Sambungan….

4. Mesyuarat JKPAK hendaklah diadakan
sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh 3
bulan dan hasil mesyuarat hendaklah
dilaporkan kepada Pengarah ( Unit
Kewangan ) dan PPD

33

TERIMA KASIH

Selamat Maju Jaya

Boleh hubungui saya
Tel: 088-750513 (o)
013-8666585 (hp)

34


Click to View FlipBook Version