The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

061-DSKP-KSSM-Tingkatan-2-Pendidikan-Islam-v2

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Malia Malia, 2019-12-03 03:29:05

061-DSKP-KSSM-Tingkatan-2-Pendidikan-Islam-v2

061-DSKP-KSSM-Tingkatan-2-Pendidikan-Islam-v2

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

kurikulum standard sekolah menengah

Pendidikan Islam

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Tingkatan 2KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

!"#$!"%"&'()*+,*#,'(-!.%*/'&-+-+0*/''
'
'

Pendidikan Islam

Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran

Tingkatan 2

Bahagian Pembangunan Kurikulum
APRIL 2016

Terbitan 2016

© Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa
juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat
kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9,
Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

KANDUNGAN v
vi
Rukun Negara................................................................................................................................................................. vii
Falsafah Pendidikan Kebangsaan................................................................................................................................... viii
Definisi Kurikulum Kebangsaan ...................................................................................................................................... 1
Kata Pengantar................................................................................................................................................................ 2
Pendahuluan.................................................................................................................................................................... 2
Matlamat ......................................................................................................................................................................... 3
Objektif ............................................................................................................................................................................ 4
Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah.......................... ............................................................................. 5
Fokus .............................................................................................................................................................................. 5
Elemen Perpaduan ......................................................................................................................................................... 7
Kemahiran Abad Ke-21 .................................................................................................................................................. 8
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi........................................................................................................................................ 10
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran .......................................................................................................................... 13
Elemen Merentas Kurikulum ........................................................................................................................................... 17
Pentaksiran Sekolah ....................................................................................................................................................... 18
Organisasi Kandungan ...................................................................................................................................................

Al-Quran ................................................................................................................................................................

Hadis ..................................................................................................................................................................... 29
Akidah .................................................................................................................................................................... 32
Fiqah ...................................................................................................................................................................... 35
Sirah dan Tamadun Islam ...................................................................................................................................... 43
Akhlak Islamiah ...................................................................................................................................................... 48
Panel Penggubal ............................................................................................................................................................ 54
Penghargaan .................................................................................................................................................................. 55

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;

Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara

akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi

kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains

dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada
Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia
yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta
memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara”

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vi

DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN

3. Kurikulum Kebangsaan
(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk
kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan,
kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu
perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani,
mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang
diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.

Sumber:Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997
[PU(A)531/97.]

viiKATA PENGANTAR dan nilai, serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad
Ke-21 dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT).
Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang Penyepaduan tersebut dilakukan untuk melahirkan insan
dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2017 akan seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan
menggantikan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah jasmani sebagaimana tuntutan Falsafah Pendidikan
(KBSM) yang mula dilaksanakan pada tahun 1989. KSSM Kebangsaan.
digubal bagi memenuhi keperluan dasar baharu di bawah Pelan
Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 agar Bagi menjayakan pelaksanaan KSSM, pengajaran dan
kualiti kurikulum yang dilaksanakan di sekolah menengah pembelajaran guru perlu memberi penekanan kepada KBAT
setanding dengan standard antarabangsa. Kurikulum dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran
berasaskan standard yang menjadi amalan antarabangsa telah Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek,
dijelmakan dalam KSSM menerusi penggubalan Dokumen supaya murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan
Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) untuk semua dalam abad ke-21.
mata pelajaran yang mengandungi Standard Kandungan,
Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi. Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi
penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak
Usaha memasukkan standard pentaksiran di dalam dokumen yang terlibat dalam penggubalan KSSM. Semoga pelaksanaan
kurikulum telah mengubah landskap sejarah sejak Kurikulum KSSM akan mencapai hasrat dan matlamat Sistem Pendidikan
Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan Kebangsaan.
Kebangsaan. Menerusinya murid dapat ditaksir secara
berterusan untuk mengenal pasti tahap penguasaannya dalam Dr. SARIAH BINTI ABD. JALIL
sesuatu mata pelajaran, serta membolehkan guru membuat Pengarah
tindakan susulan bagi mempertingkatkan pencapaian murid. Bahagian Pembangunan Kurikulum
DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam tunjang
Kerangka KSSM, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran

viiiKSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2

PENDAHULUAN Allah SWT. Murid juga dibimbing agar boleh menghubungkait
antara ilmu aqli dan ilmu naqli untuk memberi sumbangan
KSSM Pendidikan Islam digubal bagi memenuhi keperluan kepada tamadun umat.
membina dan membentuk peribadi muslim yang memahami,
mengamalkan dan menghayati Islam secara menyeluruh. Bagi mencapai hasrat tersebut, proses pengajaran dan
pembelajaran (PdP) perlu dirancang dan dilaksanakan dengan
KSSM Pendidikan Islam ini memberi penekanan kepada aspek berkesan. Pelbagai kaedah pentaksiran digunakan bagi
ilmu, amali, amalan, penghayatan dan pembudayaan. Melalui membolehkan murid dinilai dengan lebih autentik dan holistik.
mata pelajaran ini murid dibekalkan dengan pengetahuan asas Pentaksiran formatif dijalankan secara berterusan semasa
tentang al-Quran, Hadis, Akidah, Fiqah, Sirah dan Tamadun pengajaran dan pembelajaran untuk mengesan perkembangan
Islam, dan Akhlak Islamiah. Murid bukan sekadar dibekalkan dan pencapaian murid dalam pembelajaran. Pentaksiran
dengan ilmu pengetahuan, malah mereka dididik untuk sumatif dilaksanakan untuk menentukan tahap penguasaan dan
mengamal dan menghayati ilmu yang dipelajari. Melalui mata pencapaian murid.
pelajaran ini juga murid dibimbing untuk mampu
membangunkan diri serta masyarakat berasaskan al-Quran dan KSSM Pendidikan Islam diharap menjadi wadah kepada
al-Sunnah. pembentukan modal insan yang memahami, mengamal dan
menghayati Islam secara menyeluruh serta beristiqamah dan
Kemahiran abad ke-21, Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) boleh dicontohi.
dan kemahiran menaakul dimasukkan secara eksplisit dalam
dokumen kurikulum Pendidikan Islam agar modal insan yang
dilahirkan mampu memenuhi keperluan masa kini.

KSSM Pendidikan Islam ini juga digubal bagi melahirkan murid
yang mampu mengintegrasikan tuntutan fardhu ain dan fardhu
kifayah dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai khalifah

1

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2

MATLAMAT

Matlamat KSSM Pendidikan Islam adalah untuk membina dan 6. Membaca hadis pilihan dengan betul.
membentuk hamba dan khalifah Allah SWT yang berilmu, 7. Merumus kefahaman hadis pilihan dan mengamalkannya.
beriman, bertaqwa, beramal soleh, berakhlak mulia dan 8. Merumus kefahaman akidah Islamiah dan meyakini sebagai
berketerampilan berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah serta
menyumbang ke arah mempertingkatkan tamadun bangsa dan pegangan dan tunjang dalam kehidupan.
negara serta kesejahteraan alam demi mencapai kesejahteraan 9. Merumus kefahaman ilmu fiqah dan mengamalkannya serta
dunia dan akhirat.
menghayatinya dalam kehidupan.
OBJEKTIF 10. Merumus kefahaman sirah Nabi Muhammad SAW, sejarah

KSSM Pendidikan Islam bertujuan membolehkan murid tokoh-tokoh dan tamadun Islam serta mengambil iktibar
mencapai objektif berikut: daripadanya.
11. Merumus kefahaman akhlak Islamiah dan mengamalkan
1. Membaca ayat pilihan daripada al-Quran dengan betul, serta menghayatinya dalam kehidupan.
lancar, bertajwid dan fasih. 12. Membaca dan menulis jawi untuk melestarikan tulisan jawi
sebagai warisan budaya.
2. Melazimi bacaan al-Quran dalam kehidupan.
3. Menghafaz ayat pilihan daripada al-Quran dengan betul,

lancar, bertajwid dan fasih.
4. Mengamalkan bacaan ayat hafazan pilihan dalam solat dan

amalan kehidupan.
5. Merumus kefahaman ayat al-Quran pilihan dan

mengamalkannya.

2

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3

KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. Kesepaduan ini bertujuan
KSSM dibina berasaskan enam tunjang, iaitu Komunikasi; membangunkan modal insan yang menghayati nilai-nilai murni
Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Keterampilan Diri; berteraskan keagamaan, berpengetahuan, berketerampilan,
Perkembangan Fizikal dan Estetika; serta Sains dan Teknologi. berpemikiran kritis dan kreatif serta inovatif sebagaimana yang
Enam tunjang tersebut merupakan domain utama yang digambarkan dalam Rajah 1. Kurikulum Pendidikan Islam
menyokong antara satu sama lain dan disepadukan dengan digubal berdasarkan enam tunjang Kerangka KSSM.

Rajah 1: Kerangka KSSM
3

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2

FOKUS 3. Amalan
Amalan bermaksud mengamalkan ilmu yang dipelajari
KSSM Pendidikan Islam berfokuskan aspek ilmu, amali, dalam kehidupan harian. Contohnya setelah mempelajari
amalan, penghayatan dan pembudayaan. Berikut adalah tentang teori solat dan melaksanakan solat secara amali
maksud kepada setiap satu aspek tersebut mengikut konteks murid hendaklah dibimbing agar mengamalkan solat dalam
KSSM Pendidikan Islam. kehidupan harian. Murid perlu sentiasa diingatkan agar
mendirikan solat walau apa keadaan sekali pun. Guru perlu
1. Ilmu menyediakan senarai semak bagi memantau sejauh mana
murid melaksanakan solat setiap hari.
Ilmu bermaksud isi kandungan atau fakta ilmu yang
ditentukan di dalam Standard Kandungan (SK) dan 4. Penghayatan
Standard Pembelajaran (SP). Contohnya dalam tajuk solat Penghayatan bermaksud menghayati kesan dan pengajaran
mengandungi fakta tentang hukum solat, syarat wajib, dari amalan-amalan yang dilaksanakan. Contohnya
syarat sah, rukun solat dan sebagainya. Isi kandungan atau matlamat pensyariatan solat ialah bagi mencegah daripada
fakta tersebut disampaikan secara teori kepada murid. melakukan perkara keji dan mungkar. Murid perlu diingatkan
agar sentiasa menjauhi perkara keji dan mungkar kerana
2. Amali mereka telah melaksanakan solat.
Amali bermaksud melaksanakan secara amali teori-teori
yang dipelajari. Contohnya setelah murid diajar secara teori 5. Pembudayaan
tentang sujud iaitu meletakkan dahi, dua tapak tangan, dua Pembudayaan bermaksud menjadikan amalan-amalan baik
lutut dan dua hujung kaki ke lantai, murid diminta yang diamalkan secara individu sebagai amalan yang
melaksanakan sujud secara amali. Amali sangat penting dilaksanakan secara berjamaah atau beramai-ramai.
dilaksanakan bagi memastikan kefahaman yang betul Contohnya amalan melaksanakan solat dijadikan amalan
tentang sesuatu teori. Guru perlu membetulkan sekiranya semua warga sekolah, akhirnya akan wujud budaya solat
mendapati ada kesilapan semasa murid melakukan amali. berjamaah di sekolah.

4

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2

ELEMEN PERPADUAN KEMAHIRAN ABAD KE-21

Elemen Perpaduan diterjemahkan secara eksplisit dalam Satu daripada hasrat KSSM adalah untuk melahirkan murid
kurikulum Pendidikan Islam. Ia dijelmakan melalui tiga konstruk yang mempunyai Kemahiran Abad Ke-21 dengan memberi
utama perpaduan iaitu menerima, menghormati dan mengurus fokus kepada kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan
kepelbagaian. Setiap konstruk utama pula mempunyai sub kerjaya yang berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran Abad
konstruk masing-masing yang sebenarnya merupakan elemen Ke-21 bermatlamat untuk melahirkan murid yang mempunyai
perpaduan yang perlu dipupuk dalam kalangan murid. ciri-ciri yang dinyatakan dalam profil murid seperti dalam Jadual
1 supaya berupaya bersaing di peringkat global. Penguasaan
Sub konstruk menerima kepelbagaian merujuk kepada murid SK dan SP dalam kurikulum Pendidikan Islam menyumbang
yang bersifat terbuka, bertoleransi, percaya dan sanggup kepada pemerolehan Kemahiran Abad Ke-21 dalam kalangan
bekerjasama walaupun beberza agama, bangsa, budaya dan murid.
bahasa. Manakala sub konstruk menghormati kepelbagaian
merujuk kepada murid yang boleh mengamalkan sikap atau Jadual 1: Profil Murid PENERANGAN
tingkah laku yang berhemah tinggi, menghargai dan perihatin PROFIL MURID
walaupun berbeza agama, bangsa, budaya dan bahasa. Mereka mampu menghadapi dan
Berdaya Tahan mengatasi kesukaran, mengatasi
Seterusnya sub konstruk mengurus kepelbagaian pula merujuk cabaran dengan kebijaksanaan,
kepada murid yang boleh mengamalkan sikap atau tingkah laku Mahir keyakinan, toleransi dan empati.
yang amanah, adil dan rasional walaupun berbeza agama, Berkomunikasi
bangsa, budaya dan bahasa. Mereka menyuarakan dan meluahkan
fikiran, idea dan maklumat dengan
Guru-guru yang mengajar mata pelajaran ini hendaklah yakin dan kreatif secara lisan dan
menyesuaikan elemen ini dengan tajuk yang berkaitan dengan bertulis, menggunakan pelbagai
perpaduan tanpa mengubah disiplin dan kandungan mata media dan teknologi.
pelajaran ini.

5

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2

PROFIL MURID PENERANGAN PROFIL MURID PENERANGAN
Pemikir
Mereka berfikir secara kritikal, kreatif Berprinsip pembelajaran sepanjang hayat secara
Kerja Sepasukan dan inovatif; mampu untuk menangani Bermaklumat berterusan.

Bersifat Ingin Tahu masalah yang kompleks dan Mereka berintegriti dan jujur,
membuat keputusan yang beretika. kesamarataan, adil dan menghormati
Mereka berfikir tentang pembelajaran maruah individu, kumpulan dan
komuniti. Mereka bertanggungjawab
dan diri mereka sebagai pelajar. atas tindakan, akibat tindakan serta
Mereka menjana soalan dan bersifat keputusan mereka.

terbuka kepada perspektif, nilai dan Mereka mendapatkan pengetahuan
tradisi individu dan masyarakat lain. dan membentuk pemahaman yang
Mereka berkeyakinan dan kreatif luas dan seimbang merentasi
pelbagai disiplin pengetahuan.
dalam menangani bidang Mereka meneroka pengetahuan
pembelajaran yang baharu dengan cekap dan berkesan dalam
konteks isu tempatan dan global.
Mereka boleh bekerjasama secara Penyayang/Prihatin Mereka memahami isu-isu etika /
berkesan dan harmoni dengan orang undang-undang berkaitan maklumat
yang diperoleh.
lain. Mereka mengalas
tanggungjawab bersama serta Mereka menunjukkan empati, belas
menghormati dan menghargai kasihan dan rasa hormat terhadap
keperluan dan perasaan orang lain.
sumbangan yang diberikan oleh Mereka komited untuk berkhidmat
setiap ahli pasukan. Mereka kepada masyarakat dan memastikan
kelestarian alam sekitar.
memperoleh kemahiran interpersonal
melalui aktiviti kolaboratif, dan ini Mereka mempamerkan kasih sayang,
menjadikan mereka pemimpin dan sokongan dan rasa hormat terhadap
negara.
ahli pasukan yang lebih baik.

Mereka membangunkan rasa ingin Patriotik

tahu semula jadi untuk meneroka
strategi dan idea baru. Mereka

mempelajari kemahiran yang
diperlukan untuk menjalankan inkuiri
dan penyelidikan, serta menunjukkan
sifat berdikari dalam pembelajaran.
Mereka menikmati pengalaman

6

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan,
kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dinyatakan dalam bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi
kurikulum secara eksplisit supaya guru dapat menterjemahkan dan berupaya mencipta sesuatu. KBAT merangkumi kemahiran
dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP) bagi merangsang berfikir kritis, kreatif dan menaakul dan strategi berfikir.
pemikiran berstruktur dan berfokus dalam kalangan murid.
Penerangan KBAT adalah berfokus kepada empat tahap Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai
pemikiran seperti Jadual 2. sesuatu idea secara logik dan rasional untuk membuat
pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan
Jadual 2: Tahap Pemikiran dalam KBAT bukti yang munasabah.
Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk
TAHAP PEMIKIRAN PENERANGAN menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai
dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir
Mengaplikasi Menggunakan pengetahuan, tidak mengikut kelaziman.
Menganalisis kemahiran, dan nilai dalam situasi Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat
Menilai berlainan untuk melaksanakan pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional.
Mencipta sesuatu perkara Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan
berfokus untuk menyelesaikan masalah.
Mencerakinkan maklumat kepada
bahagian kecil untuk memahami KBAT boleh diaplikasi dalam bilik darjah melalui aktiviti
dengan lebih mendalam serta berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian
hubung kait antara bahagian masalah dan projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat
berkenaan berfikir seperti peta pemikiran dan peta minda serta penyoalan
aras tinggi untuk menggalakkan murid berfikir.
Membuat pertimbangan dan
keputusan menggunakan
pengetahuan, pengalaman,
kemahiran, dan nilai serta memberi
justifikasi

Menghasilkan idea atau produk
atau kaedah yang kreatif dan
inovatif

7

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2

KSSM Pendidikan Islam menekan penggunaan pelbagai Murid lebih bermotivasi kerana dapat menghasilkan sesuatu
strategi PdP digunakan untuk menyampaikan ilmu kepada produk.
murid. Keberkesanan PdP bergantung kepada kreativiti guru Pembelajaran Kontekstual
merancang, mengolah dan melaksanakan pendekatan, kaedah
serta teknik secara bersepadu dan sitematik. PdP yang Pembelajaran kontekstual adalah kaedah pembelajaran yang
berpusatkan murid bagi menggalakkan penglibatan yang aktif mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian individu,
dapat menimbulkan suasana pembelajaran yang menarik. masyarakat dan persekitaran. Kaedah ini menyediakan
Pembelajaran secara hands-on dan berpusatkan murid amat pembelajaran secara konkrit yang melibatkan aktiviti hands on
ditekan dalam proses tersebut. Antara strategi yang dan mind-on. Pembelajaran berlaku apabila murid berupaya
dicadangkan adalah seperti berikut: menghubungkaitkan pengetahuan baharu secara bermakna
dan menghayati kerevelenan pembelajaran dalam kehidupan
Pembelajaran Berpusatkan Murid mereka.

Strategi PdP dalam mata Pendidikan Islam haruslah Pembelajaran Masteri
berpusatkan murid bagi membolehkan mereka berinteraksi dan
menguasai kemahiran belajar melalui pengalaman sendiri. Pembelajaran ini memastikan semua murid menguasai hasil
pembelajaran dalam sesuatu unit sebelum berpindah ke unit
Pembelajaran Berasaskan Projek pembelajaran yang lain. Pembelajaran ini dipecahkan kepada
beberapa unit kecil untuk mudah dikuasai. Murid mesti
Murid menggunakan maklumat lama dan baharu untuk menguasai 80% aras masteri sebelum berpindah ke unit
menghasilkan sesuatu yang nyata. Kaedah ini melibatkan pembelajaran yang lain.
murid-murid mengkaji sesuatu isu, menyiasat dan
mempersembahkan dapatannya. Hal ini juga dapat membantu
guru menilai perkembangan atau kualiti pembelajaran murid.

8

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2

Pembelajaran Luar Bilik Darjah mendengar, menyoal, berbincang, membuat rujukan dan kaji
siasat. Aktiviti ini boleh dijalankan secara berasingan atau
Aktiviti kurikulum yang dilaksanakan di luar bilik darjah secara digabungkan dalam pelbagai teknik pembelajaran seperti kerja
terancang dan berstruktur serta berpusatkan murid. Kaedah ini projek, simulasi, lawatan, main peranan dan kuiz.
dapat mengukuhkan pemahaman murid terhadap konsep yang
dipelajari semasa di dalam bilik darjah, memberi pengalaman Talaqqi dan Musyafahah
pembelajaran dalam situasi yang sebenar, mengembangkan
kemahiran sosial dan kerja berpasukan.

Pembelajaran Konstruktivisme Kaedah talaqqi dan musyafahah dilaksanakan dengan cara
guru berhadapan dengan murid atau bersemuka. Guru akan
Konstruktivisme ialah suatu kaedah pembelajaran yang memperdengarkan bacaan ayat al-Quran sebagai bacaan
menggalakkan murid membina sendiri pengetahuan atau contoh dan meminta murid mendengarnya dan memerhati
konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman pergerakan bibir dengan teliti. Setelah bacaan itu diulang oleh
sedia ada. Dalam proses ini, murid akan menyesuaikan ilmu guru beberapa kali, guru meminta murid membacanya dan guru
pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan sedia ada mendengar dengan teliti dan membetulkan bacaan murid sama
untuk membina pengetahuan baharu. Pembelajaran ini ada dari segi makhraj dan hukum tajwid.
menjadikan murid lebih faham, yakin dan seronok belajar dan
mengamalkan sepanjang hayat. Bagi memastikan sesuatu PdP berjaya dan mencapai objektif,
guru perlu memahami dan menguasai SK, SP dan standard
Pembelajaran Berasaskan Inkuiri prestasi (SPi) dengan jelas dan tepat. Kemahiran guru
mengaplikasikan pendekatan, kaedah dan teknik dalam proses
Kemahiran inkuiri merupakan kaedah pengajaran dan PdP Pendidikan Islam akan membantu murid mencapai
pembelajaran yang berpusatkan murid. Murid berperanan standard kandungan dan standard pembelajaran yang
merancang dan menjalankan aktivit pembelajaran. Mereka ditetapkan. Guru juga perlu merancang dan melaksanakan
melibatkan diri secara aktif untuk mencari dan mengumpul
maklumat melalui pelbagai aktiviti seperti memerhati,

9

pentaksiran bagi mengesan SPi dapat dicapai oleh murid KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2
mengikut kebolehan masing-masing.
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)
Daya kreativiti dan inovatif murid perlu dibangunkan ke tahap
optimum supaya murid mampu menyumbang ke arah EMK ialah unsur nilai tambah yang diterapkan dalam proses
pembangunan agama, masyarakat, bangsa dan negara. Guru PdP selain yang ditetapkan dalam standard kandungan.
yang kreatif dan inovatif dalam proses PdP akan merangsang Elemen-elemen ini diterapkan bertujuan mengukuhkan
dan memotivasikan murid bagi meneroka bidang ilmu yang kemahiran dan keterampilan modal insan yang dihasratkan
baharu, menjana idea untuk menghasilkan tugasan dengan serta dapat menangani cabaran semasa dan masa hadapan.
lebih kreatif, menilai kualiti hasil kerja dan mengerah pemikiran Elemen-elemen di dalam EMK adalah seperti berikut:
bercapah seterusnya menyerlahkan personaliti individu yang
kreatif. Kreativiti ini juga akan dapat menjana idea murid dalam 1. Bahasa
mengaitkan ilmu Islam dengan ilmu sains, teknologi dan Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu
kemanusiaan. dititikberatkan dalam semua mata pelajaran.
Semasa PdP bagi setiap mata pelajaran, aspek
Guru Pendidikan Islam mempunyai akauntibiliti untuk sebutan, struktur ayat, tatabahasa, istilah dan laras
memastikan kemahiran berfikir aras tinggi berlaku dalam setiap bahasa perlu diberi penekanan bagi membantu murid
sesi PdP Pendidikan Islam supaya Islam dapat direalisasikan menyusun idea dan berkomunikasi secara berkesan.
sebagai satu cara hidup.
2. Kelestarian Alam Sekitar

Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar
dalam jiwa murid perlu dipupuk melalui PdP semua
mata pelajaran.
Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan
alam sekitar dalam membentuk etika murid untuk
menghargai alam.

10

3. Nilai Murni KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2

Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata o Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran,
pelajaran supaya murid sedar akan kepentingan dan keselamatan); dan
mengamalkannya.
Nilai murni merangkumi aspek kerohanian, o Penggunaan teknologi dalam aktiviti PdP.
kemanusiaan dan kewarganegaraan yang menjadi
amalan dalam kehidupan harian. 5. Patriotisme

4. Sains dan Teknologi Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua mata
pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat masyarakat.
Menambahkan minat terhadap sains dan teknologi Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang
dapat meningkatkan literasi sains serta teknologi dalam mempunyai semangat cintakan negara dan berbangga
kalangan murid. sebagai rakyat Malaysia.
Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat
membantu serta menyumbang kepada pembelajaran 6. Kreativiti dan Inovasi
yang lebih cekap dan berkesan.
Pengintegrasian Sains dan Teknologi dalam PdP Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi
merangkumi empat perkara iaitu: untuk mengumpul, mencerna dan menjana idea atau
o Pengetahuan sains dan teknologi (fakta, prinsip, mencipta sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham
atau gabungan idea yang ada.
konsep yang berkaitan dengan sains dan Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui
teknologi); ubah suaian, membaiki dan mempraktikkan idea.
o Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu
kemahiran manipulatif tertentu); untuk memastikan pembangunan modal insan yang
mampu menghadapi cabaran Abad 21.
Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dalam
PdP.

11

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2

7. Keusahawanan mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai yang
diperolehi melalui elemen Penggunaan dan
Penerapan elemen keusahawanan bertujuan Pengeluaran Lestari, Kewarganegaraan Global dan
membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan Perpaduan.
sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid. Elemen Kelestarian Global penting dalam menyediakan
Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam PdP melalui murid bagi menghadapi cabaran dan isu semasa di
aktiviti yang mampu memupuk sikap seperti rajin, jujur, peringkat tempatan, negara dan global.
amanah dan bertanggungjawab serta membangunkan Elemen ini diajar secara langsung dan secara sisipan
minda kreatif dan inovatif untuk memacu idea ke dalam mata pelajaran yang berkaitan.
pasaran.
10. Pendidikan Kewangan
8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi Penerapan elemen Pendidikan Kewangan bertujuan
membentuk generasi masa hadapan yang
Penerapan elemen Teknologi Maklumat dan Komunikasi berkeupayaan membuat keputusan kewangan yang
(TMK) dalam PdP memastikan murid dapat bijak, mengamalkan pengurusan kewangan yang
mengaplikasi dan mengukuhkan pengetahuan dan beretika serta berkemahiran menguruskan hal ehwal
kemahiran asas TMK yang dipelajari. kewangan secara bertanggungjawab.
Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid Elemen Pendidikan Kewangan boleh diterapkan dalam
menjadi kreatif malah menjadikan PdP lebih menarik PdP secara langsung ataupun secara sisipan.
dan menyeronokkan serta meningkatkan kualiti Penerapan secara langsung adalah melalui tajuk-tajuk
pembelajaran. seperti Wang yang mengandungi elemen kewangan
secara eksplisit seperti pengiraan faedah mudah dan
9. Kelestarian Global faedah kompaun. Penerapan secara sisipan pula
Elemen Kelestarian Global bermatlamat melahirkan diintegrasikan melalui tajuk-tajuk lain merentas
murid berdaya fikir lestari yang bersikap responsif
terhadap persekitaran dalam kehidupan harian dengan

12

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2

kurikulum. Pendedahan kepada pengurusan kewangan PENTAKSIRAN SEKOLAH
dalam kehidupan sebenar adalah penting bagi Pentaksiran Sekolah (PS) adalah sebahagian daripada
menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran pendekatan pentaksiran yang merupakan satu proses
dan nilai yang dapat diaplikasikan secara berkesan dan mendapatkan maklumat tentang perkembangan murid yang
bermakna. dirancang, dilaksana dan dilapor oleh guru yang berkenaan.
Proses ini berlaku secara formal dan tidak formal supaya guru
dapat menentukan tahap penguasaan sebenar murid. PS perlu
dilaksanakan secara holistik berdasarkan prinsip inklusif,
autentik dan setempat. Maklumat yang diperoleh dari PS akan
digunakan oleh pentadbir, guru, ibu bapa dan murid dalam
merancang tindakan susulan ke arah peningkatan
perkembangan pembelajaran murid.

PS boleh dilaksanakan oleh guru secara formatif dan sumatif.
Pentaksiran secara formatif dilaksanakan seiring dengan proses
PdP, manakala pentaksiran secara sumatif dilaksanakan pada
akhir sesuatu unit pembelajaran penggal, semester atau tahun.
Dalam melaksanakan PS guru perlu merancang, membina item,
mentadbir, memeriksa, merekod dan melapor tahap
penguasaan murid dalam mata pelajaran yang diajar
berdasarkan DSKP.

PS berperanan mengukuhkan pembelajaran murid serta
mampu memberi maklumat yang sah tentang apa yang telah
dilaksanakan atau dicapai dalam satu-satu proses PdP. PS

13

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2

amat penting untuk menentukan keberkesanan guru dan pihak menunjukkan tahap penguasaan murid dalam perkembangan
sekolah dalam usaha menghasilkan insan yang harmoni dan atau kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalam
seimbang. PS merupakan aktiviti yang berterusan yang standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara
memerlukan komitmen yang tinggi serta hala tuju yang jelas mendatar (konstruk) dan perkembangan menegak (Tahap
daripada guru dan pihak sekolah untuk memperkembang Penguasaan). Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau
potensi setiap murid ke tahap maksimum. lebih qualifier menggunakan perkataan atau rangkai kata yang
betul menggambarkan standard dalam bentuk hasil
Ciri-ciri Pentaksiran Sekolah pembelajaran. SPi dibina sebagai panduan untuk guru
PS mempunyai ciri-ciri berikut: menambah baik PS sejajar dengan pelaksanaan Pentaksiran
1. Holistik iaitu mampu memberi maklumat keseluruhan Rujukan Standard. Penyataan khusus SPi bagi matapelajaran
KSSM Pendidikan Islam adalah seperti jadual 3 dan 5.
tentang pencapaian pengetahuan dan kemahiran serta Jadual 3: Penyataan Tahap Penguasaan Ayat al-Quran Bacaan
pengamalan nilai murni. dan Hafazan
2. Berterusan iaitu aktiviti pentaksiran berjalan seiring dengan
PdP. TAHAP TAFSIRAN
3. Fleksibel iaitu kaedah pentaksiran yang pelbagai mengikut PENGUASAAN
kesesuaian dan kesediaan murid. Membaca dan menghafaz ayat al-Quran
4. Berasaskan standard kurikulum. 1 pilihan dengan bimbingan.
5. Pelaksanaan pentaksiran formatif yang dijalankan seiring
dengan proses PdP dan pentaksiran sumatif yang 2 Membaca dan menghafaz ayat al-Quran
dijalankan pada akhir unit pembelajaran, semester atau pilihan dengan betul.
tahun.
3 Membaca dan menghafaz ayat al-Quran
Standard Prestasi pilihan dengan betul, lancar serta bertajwid.
SPi ialah penyataan tentang tahap perkembangan
pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standard dan Membaca dan menghafaz ayat al-Quran
4 pilihan dengan betul, lancar serta bertajwid

dan fasih serta mengamalkannya.

14

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2

TAHAP TAFSIRAN Jadual 5: Penyataan Tahap Penguasaan Ayat Al-Quran
PENGUASAAN
Membaca dan menghafaz ayat al-Quran Kefahaman, Hadis, Akidah, Fiqah, Sirah dan
5 pilihan dengan betul, lancar serta bertajwid
dan fasih serta mengamalkannya secara Tamadun Islam, dan Akhlak Islamiah
6 beradab.
Membaca dan menghafaz ayat al-Quran TAHAP TAFSIRAN
pilihan dengan betul, lancar serta bertajwid PENGUASAAN
dan fasih serta mengamalkannya secara
beradab dan istiqamah. Mengingat perkara asas tentang ilmu al-Quran,
1 hadis, akidah, fiqah, sirah dan tamadun Islam

dan akhlak Islamiah

Memahami tentang ilmu al-Quran, hadis, akidah,
2 fiqah, sirah dan tamadun Islam dan akhlak

Islamiah

Jadual 4: Huraian Tahap Kualiti Bacaan dan Hafazan al-Quran. Mengaplikasi tentang ilmu al-Quran, hadis,
3 akidah, fiqah, sirah dan tamadun Islam dan
TAHAP TAFSIRAN
KUALITI akhlak Islamiah
Dapat membaca al-Quran dengan betul pada
Betul perkara berikut: Menganalisis tentang ilmu al-Quran, hadis,
4 akidah, fiqah, sirah dan tamadun Islam dan
Sebutan asas huruf hijaiyah
Baris fathah, dhommah, kasrah, sukun dan akhlak Islamiah serta mengamalkannya.
shaddah.
Alif Lam Qamariah dan Alif Lam Syamsiah. Menilai tentang ilmu al-Quran, hadis, akidah,
Bacaan pendek dan Mad Asli. 5 fiqah, sirah dan tamadun Islam dan akhlak

Islamiah serta mengamalkannya secara beradab.

Merumus tentang ilmu al-Quran, hadis, akidah,

Lancar Dapat membaca al-Quran dengan lancar 6 fiqah, sirah dan tamadun Islam dan akhlak
Islamiah serta mengamalkannya secara beradab

Bertajwid Dapat membaca al-Quran mengikut keseluruhan dan istiqamah.
hukum tajwid.

Fasih Dapat membaca al-Quran dengan fasih mengikut
lahjah arab.

15

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2

Tahap Penguasaan Keseluruhan TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
Tahap penguasaan keseluruhan perlu ditentukan bagi memberi
satu nilai tahap penguasaan murid di akhir sesi persekolahan. pelbagai bentuk komunikasi.
Tahap penguasaan keseluruhan ini merangkumi domain
kognitif, psikomotor dan afektif murid secara kolektif dan holistik Murid menggunakan pengetahuan berkaitan
dengan melihat semua aspek semasa proses pembelajaran 3 Pendidikan Islam untuk melaksanakan
murid secara berterusan melalui pelbagai kaedah. Guru boleh
membuat pertimbangan profesional untuk memberi satu nilai sesuatu kemahiran pada suatu situasi.
tahap penguasaan keseluruhan murid berdasarkan pengalaman
guru bersama murid, kebijaksanaan serta melalui perbincangan 4 Murid mengamalkan sesuatu kemahiran
rakan sejawat. Tahap penguasaan keseluruhan diberi selepas berkaitan Pendidikan Islam
murid mempelajari bidang-bidang yang terdapat di dalam
Komponen Pendidikan Islam. Murid mengamalkan sesuatu kemahiran
5 berkaitan Pendidikan Islam pada situasi baru

dengan beradab.

Jadual 6: Pernyataan Tahap Penguasaan Keseluruhan KSSM Murid berupaya menggunakan pengetahuan
6 dan kemahiran berkaitan Pendidikan Islam

sedia ada untuk digunakan pada situasi baru
secara beradab dan istiqamah.

Pendidikan Islam

TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN

Murid tahu perkara asas, atau boleh

1 melakukan kemahiran asas, atau memberi
respon terhadap perkara asas berkaitan

Pendidikan Islam.

2 Murid menunjukkan kefahaman berkaitan
Pendidikan Islam dengan menjelaskan

sesuatu perkara yang dipelajari dalam

16

KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2

ORGANISASI KANDUNGAN 6. Bidang Akhlak Islamiah
6.1. Akhlak dengan Allah SWT.
Organisasi kandungan KSSM Pendidikan Islam adalah seperti 6.2. Akhlak sesama manusia dan makhluk lain.
berikut:
1. Bidang Al-Quran. Penggunaan Dokumen Standard Kurikulum dan
Pentaksiran
1.1. Bacaan dan hafazan ayat al-Quran pilihan. DSKP ialah dokumen yang mengintegrasikan kurikulum dan
1.2. Bacaan dan Kefahaman ayat al-Quran pilihan.
pentaksiran yang merangkumi SK, SP, dan SPi. DSKP
2. Bidang Hadis
2.1. Bacaan dan Kefahaman Hadis pilihan memastikan guru melaksanakan proses PdP dan seterusnya

3. Bidang Akidah menjalankan pentaksiran dengan merujuk kepada satu
3.1. Ilahiyat
3.2. Nubuwat dokumen sahaja. Guru melaksanakan PdP melalui SK dan SP
3.3. Sami’yat
serta mentaksir perkembangan dan pencapaian murid melalui
4. Bidang Fiqah
4.1. Ibadat SPi seperti jadual 7.
4.2. Muamalat
4.3. Munakahat Jadual 7: Jadual Organisasi DSKP, Standard Kandungan,
4.4. Jenayah
Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi.
5. Bidang Sirah dan Tamadun Islam
5.1. Sirah Nabi. Standard Standard Standard
5.2. Sejarah tokoh-tokoh Islam. Kandungan Pembelajaran Prestasi
5.3. Tamadun Islam.
Penyataan spesifik Satu penetapan Satu set kriteria
tentang perkara kriteria atau yang
yang murid patut indikator kualiti menunjukkan
ketahui dan boleh pembelajaran dan tahap-tahap
lakukan dalam satu pencapaian yang penguasaan
tempoh boleh diukur bagi murid sebagai
persekolahan setiap standard petunjuk bahawa
merangkumi aspek kandungan. sesuatu perkara
pengetahuan, itu telah dikuasai.
kemahiran dan nilai.

17

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2‬‬

‫‪.1‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬

‫تاهف‬ ‫ستندرد فمبلاجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬

‫فغواساءن‬ ‫موريد دافت‪:‬‬ ‫ممباخ دان مغحفظ اية‬
‫‪ 1.10.1‬ممباخ اية ‪ 8‬سورة آل عمران دغن بتول‪،‬‬
‫ممباخ دان مغحفظ اية ‪ 8‬سورة آل عمران دغن‬ ‫‪ 8‬سورة آل عمران‬ ‫‪1.10‬‬
‫بيمبيغن‪.‬‬ ‫لنخر سرتا برتجويد‪.‬‬ ‫مغعملكنث‬
‫‪1‬‬ ‫‪ 1.10.2‬مثاتاكن اينتيساري اية‪.‬‬ ‫سخارا برادب دان‬
‫‪ 1.10.3‬مغحفظ اية ‪ 8‬سورة آل عمران دغن بتول‪،‬‬ ‫استقامة‪.‬‬
‫ممباخ دان مغحفظ اية ‪ 8‬سورة آل عمران دغن‬ ‫‪2‬‬
‫بتول‪.‬‬ ‫لنخر سرتا برتجويد‪.‬‬
‫‪ 1.10.4‬مغعملكن باخاءن اية ‪ 8‬سورة آل عمران‬
‫ممباخ دان مغحفظ اية ‪ 8‬سورة آل عمران دغن‬ ‫‪3‬‬ ‫دالم صلاة دان ذيكير سخارا برادب دان‬
‫بتول‪ ،‬لنخر سرتا برتجويد‪.‬‬
‫استقامة‪.‬‬
‫ممباخ دان مغحفظ اية ‪ 8‬سورة آل عمران دغن‬ ‫‪4‬‬
‫بتول‪ ،‬لنخر سرتا برتجويد دان مغعملكن باخاءنث‪.‬‬

‫ممباخ دان مغحفظ اية ‪ 8‬سورة آل عمران دغن‬

‫‪ 5‬بتول‪ ،‬لنخر سرتا برتجويد دان مغعملكن باخاءنث‬
‫سخارا برادب‪.‬‬

‫‪ 6‬ممباخ دان مغحفظ اية ‪ 8‬سورة آل عمران دغن‬

‫‪18‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬

‫تاهف‬ ‫ستندرد فمبلاجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬

‫بتول‪ ،‬لنخر سرتا برتجويد دان مغعملكن باخاءنث‬ ‫فغواساءن‬

‫سخارا برادب دان استقامة‪.‬‬

‫ممباخ دان مغحفظ اية ‪ 18‬سورة آل عمران دغن‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 1.11‬ممباخ دان مغحفظ اية موريد دافت‪:‬‬
‫بيمبيغن‪.‬‬
‫‪ 18‬سورة آل عمران ‪ 1.11.1‬ممباخ اية ‪ 18‬سورة آل عمران دغن بتول‪،‬‬
‫لنخر سرتا برتجويد‪.‬‬ ‫مغعملكنث سخارا‬
‫ممباخ دان مغحفظ اية ‪ 18‬سورة آل عمران دغن‬ ‫‪2‬‬ ‫برادب دان استقامة‪ 1.11.2 .‬مثاتاكن اينتيساري اية‪.‬‬
‫بتول‪.‬‬
‫‪ 1.11.3‬مغحفظ اية ‪ 18‬سورة آل عمران دغن بتول‪،‬‬
‫ممباخ دان مغحفظ اية ‪ 18‬سورة آل عمران دغن‬ ‫‪3‬‬ ‫لنخر سرتا برتجويد‪.‬‬
‫بتول‪ ،‬لنخر سرتا برتجويد‪.‬‬
‫‪ 1.11.4‬مغعملكن باخاءن اية ‪ 18‬سورة آل عمران‬
‫ممباخ دان مغحفظ اية ‪ 18‬سورة آل عمران دغن‬ ‫‪4‬‬ ‫دالم صلاة دان ذيكير سخارا برادب دان‬
‫بتول‪ ،‬لنخر سرتا برتجويد دان مغعملكن باخاءنث‪.‬‬
‫استقامة‪.‬‬
‫ممباخ دان مغحفظ اية ‪ 18‬سورة آل عمران دغن‬
‫‪ 5‬بتول‪ ،‬لنخر سرتا برتجويد دان مغعملكن باخاءنث‬
‫سخارا برادب‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬

‫تاهف‬ ‫ستندرد فمبلاجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬

‫فغواساءن‬

‫ممباخ دان مغحفظ اية ‪ 18‬سورة آل عمران دغن‬

‫‪ 6‬بتول‪ ،‬لنخر سرتا برتجويد دان مغعملكن باخاءنث‬
‫سخارا برادب دان استقامة‪.‬‬

‫ممباخ دان مغحفظ اية ‪ 26‬دان ‪ 27‬سورة آل عمران‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 1.12‬ممباخ دان مغحفظ اية موريد دافت‪:‬‬
‫دغن بيمبيغن‪.‬‬
‫‪ 26‬دان ‪ 27‬سورة آل ‪ 1.12.1‬ممباخ اية ‪ 26‬دان ‪ 27‬سورة آل عمران دغن‬

‫ممباخ دان مغحفظ اية ‪ 26‬دان ‪ 27‬سورة آل عمران‬ ‫‪2‬‬ ‫بتول‪ ،‬لنخر سرتا برتجويد‪.‬‬ ‫عمران مغعملكنث‬
‫دغن بتول‪.‬‬ ‫‪ 1.12.2‬مثاتاكن اينتيساري اية‪.‬‬
‫سخارا برادب دان‬

‫ممباخ دان مغحفظ اية ‪ 26‬دان ‪ 27‬سورة آل عمران‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 1.12.3‬مغحفظ اية ‪ 26‬دان ‪ 27‬سورة آل عمران‬ ‫استقامة‪.‬‬
‫دغن بتول‪ ،‬لنخر سرتا برتجويد‪.‬‬ ‫دغن بتول‪ ،‬لنخر سرتا برتجويد‪.‬‬

‫ممباخ دان مغحفظ اية ‪ 26‬دان ‪ 27‬سورة آل عمران‬ ‫‪ 1.12.4‬مغعملكن باخاءن اية ‪ 26‬دان ‪ 27‬سورة آل‬

‫‪ 4‬دغن بتول‪ ،‬لنخر سرتا برتجويد دان مغعملكن‬ ‫عمران دالم صلاة دان ذيكير سخارا برادب دان‬
‫استقامة‪.‬‬
‫باخاءنث‪.‬‬

‫‪ 5‬ممباخ دان مغحفظ اية ‪ 26‬دان ‪ 27‬سورة آل عمران‬

‫‪20‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬

‫تاهف‬ ‫ستندرد فمبلاجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬

‫دغن لنخر سرتا برتجويد دان مغعملكن باخاءنث‬ ‫فغواساءن‬

‫سخارا برادب‪.‬‬

‫ممباخ دان مغحفظ اية ‪ 26‬دان ‪ 27‬سورة آل عمران‬
‫‪ 6‬دغن بتول‪ ،‬لنخر سرتا برتجويد دان مغعملكن‬

‫باخاءنث سخارا برادب دان استقامة‪.‬‬

‫مثاتاكن فركارا اساس حكوم نون ساكنة دان تنوين‬ ‫‪1‬‬ ‫موريد دافت‪:‬‬ ‫‪ 1.13‬منيلاي حكوم نون‬
‫‪ 1.13.1‬منرغكن مقصود دان خارا باخاءن حكوم‬ ‫ساكنة دان تنوين دان‬
‫يغ دفلاجري‬ ‫دان حكوم‬ ‫حكوم يغ‬
‫خونتوه‪:‬‬
‫منجلسكن حكوم نون ساكنة دان تنوين دان حكوم‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ .i‬إظهار حلقي‬ ‫دفلاجري دان‬
‫يغ دفلاجري‬
‫‪.ii‬‬ ‫مغعملكنث دالم باخاءن‬
‫مغفليكاسي حكوم نون ساكنة دان تنوين دان‬ ‫‪3‬‬
‫‪.iii‬‬ ‫سخارا‬
‫يغ دفلاجري‬ ‫حكوم‬ ‫‪.‬‬
‫‪.iv‬‬
‫مغاناليسيس حكوم نون ساكنة دان تنوين دان‬ ‫‪4‬‬
‫يغ دفلاجري دان مغعملكنث دالم‬ ‫حكوم‬ ‫‪.v‬‬

‫‪21‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬

‫تاهف‬ ‫ستندرد فمبلاجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬

‫فغواساءن‬ ‫‪ 1.13.2‬منرغكن مقصود دان خارا باخاءن حكوم‬
‫خونتوه‪:‬‬
‫باخاءن‬
‫‪.i‬‬
‫مننتوكن حكوم نون ساكنة دان تنوين دان حكوم‬
‫‪.ii‬‬
‫يغ دفلاجري دان مغعملكنث دالم باخاءن‬ ‫‪5‬‬
‫‪.iii‬‬
‫سخارا ‪.‬‬
‫‪ 1.13.3‬مغنل فستي دان ممباخ يغ‬
‫مننتوكن حكوم نون ساكنة دان تنوين دان حكوم‬ ‫مغاندوغي حكوم ‪.‬‬

‫يغ دفلاجري دان مغعملكنث دالم باخاءن‬ ‫‪ 1.13.4‬مغعملكن حكوم تجويد دأتس دالم باخاءن‬
‫سخارا ‪.‬‬
‫‪ 6‬سخارا ‪.‬‬

‫ممباخ اية ‪ 103‬سورة آل عمران دغن بيمبيغن‪.‬‬ ‫‪ 1.14‬ممباخ اية ‪ 103‬سورة آل موريد دافت‪:‬‬
‫مثاتاكن اية‪.‬‬ ‫عمران دغن بتول‪ ،‬لنخر ‪ 1.14.1‬ممباخ اية ‪ 103‬سورة آل عمران دغن بتول‪1 ،‬‬
‫لنخر سرتا برتجويد‪.‬‬
‫ممباخ اية ‪ 103‬سورة آل عمران دغن بتول‪.‬‬ ‫‪ 1.14.2‬مثاتاكن ترجمهن اية‪2 .‬‬ ‫سرتا برتجويد دان‬
‫منرغكن ‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬

‫ممباخ اية ‪ 103‬سورة آل عمران دغن بتول‪،‬‬ ‫تاهف‬ ‫ستندرد فمبلاجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬
‫فغواساءن‬
‫لنخر سرتا برتجويد‪.‬‬ ‫‪ 1.14.3‬مثاتاكن سبب تورون اية‪.‬‬ ‫مروموس اية‬
‫‪3‬‬ ‫‪ 1.14.4‬منجلسكن مقصود "برفضغ دغن تالي الله"‪.‬‬ ‫سرتا مغعملكنث سخارا‬
‫مغفليكاسي اية‪.‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪ 1.14.5‬منرغكن خارا مغوكوهكن فرساوداراءن‪.‬‬ ‫برادب دان استقامة‪.‬‬
‫‪5‬‬ ‫‪ 1.14.6‬منرغكن حكمه فرساوداراءن دالم إسلام‪.‬‬
‫ممباخ اية ‪ 103‬سورة آل عمران دغن بتول‪،‬‬
‫‪ 1.14.7‬مغهورايكن فغاجرن اية ‪ 103‬سورة آل‬
‫لنخر سرتا برتجويد دان مغعملكن باخاءنث‪.‬‬ ‫عمران دان مغهوبوغ كاءيتكنث دغن‬
‫كهيدوفن‪.‬‬
‫اية سرتا مغعملكنث‪.‬‬ ‫مغاناليسيس‬
‫‪ 1.14.8‬مموفوق سماغت فرساوداراءن سسام ماءنسي‬
‫ممباخ اية ‪ 103‬سورة آل عمران دغن بتول‪،‬‬ ‫سرتا مغعملكنث سخارا برادب دان استقامة‪.‬‬

‫لنخر سرتا برتجويد دان مغعملكن باخاءنث‪.‬‬

‫اية سرتا مغعملكنث سخارا‬ ‫منيلاي‬
‫برادب‪.‬‬

‫ممباخ اية ‪ 103‬سورة آل عمران دغن بتول‪،‬‬

‫لنخر سرتا برتجويد دان مغعملكن باخاءنث‪.‬‬ ‫‪6‬‬
‫‪23‬‬
‫اية سرتا مغعملكنث سخارا‬ ‫مروموس‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬

‫تاهف‬ ‫ستندرد فمبلاجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬
‫فغواساءن‬
‫برادب دان استقامة‪.‬‬

‫ممباخ اية ‪ 133-136‬سورة آل عمران دغن‬ ‫موريد دافت‪:‬‬ ‫‪ 1.15‬ممباخ اية ‪133-136‬‬

‫بيمبيغن‪.‬‬ ‫سورة آل عمران دغن ‪ 1.15.1‬ممباخ اية ‪ 133-136‬سورة آل عمران دغن ‪1‬‬
‫مثاتاكن اية‪.‬‬ ‫بتول‪ ،‬لنخر سرتا برتجويد‪.‬‬ ‫بتول‪ ،‬لنخر سرتا‬

‫ممباخ اية ‪ 133-136‬سورة آل عمران دغن‬ ‫برتجويد دان مروموس ‪ 1.15.2‬مثاتاكن ترجمهن اية‪.‬‬

‫بتول‪.‬‬ ‫‪ 1.15.3‬منجلسكن تونتوتن برسضرا مموهون كأمفونن ‪2‬‬ ‫اية سرتا‬
‫الله ‪.‬‬
‫منرغكن ‪.‬‬ ‫مغعملكنث سخارا‬
‫برادب دان استقامة‪ 1.15.4 .‬منجلسكن خيري اورغ برتقوى برداسركن‬
‫ممباخ اية ‪ 133-136‬سورة آل عمران دغن بتول‪،‬‬ ‫اية‪3 .‬‬
‫لنخر سرتا برتجويد‪.‬‬
‫‪ 1.15.5‬منجلسكن شرط توبة يغ دتريما اوليه الله‬
‫مغفليكاسي اية‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫ممباخ اية ‪ 133-136‬سورة آل عمران دغن بتول‪،‬‬ ‫‪ 1.15.6‬مغهورايكن فغاجرن اية دان مغهوبوغ ‪4‬‬
‫كاءيتكنث دغن كهيدوفن‪.‬‬
‫لنخر سرتا برتجويد دان مغعملكن باخاءنث‪.‬‬

‫اية سرتا مغعملكنث‪.‬‬ ‫مغاناليسيس‬

‫‪24‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬

‫تاهف‬ ‫ستندرد فمبلاجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬
‫فغواساءن‬
‫ممباخ اية ‪ 133-136‬سورة آل عمران دغن بتول‪،‬‬ ‫‪ 1.15.7‬مغعملكن سيكف سضرا مموهون كأمفونن‬
‫‪5‬‬ ‫درفد الله سخارا برادب دان استقامة‪.‬‬
‫لنخر سرتا برتجويد دان مغعملكن باخاءنث‪.‬‬

‫اية سرتا مغعملكنث سخارا‬ ‫منيلاي‬
‫برادب‪.‬‬

‫ممباخ اية ‪ 133-136‬سورة آل عمران دغن بتول‪،‬‬

‫لنخر سرتا برتجويد دان مغعملكن باخاءنث‪.‬‬ ‫‪6‬‬

‫اية سرتا مغعملكنث سخارا‬ ‫مروموس‬
‫برادب دان استقامة‪.‬‬

‫ممباخ اية ‪ 159‬سورة آل عمران دغن بيمبيغن‪.‬‬ ‫‪ 1.16‬ممباخ اية ‪ 159‬سورة آل موريد دافت‪:‬‬
‫مثاتاكن اية‪.‬‬ ‫عمران دغن بتول‪ ،‬لنخر ‪ 1.16.1‬ممباخ اية ‪ 159‬سورة آل عمران دغن بتول‪1 ،‬‬

‫ممباخ اية ‪ 159‬سورة آل عمران دغن بتول‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫لنخر سرتا برتجويد‪.‬‬ ‫سرتا برتجويد دان‬

‫منرغكن ‪.‬‬ ‫اية ‪ 1.16.2‬مثاتاكن ترجمهن اية‪.‬‬ ‫مروموس‬

‫ممباخ اية ‪ 159‬سورة آل عمران دغن بتول‪،‬‬ ‫‪ 1.16.3‬منرغكن تونتوتن اية ‪ 159‬سورة آل عمران‪3 .‬‬

‫‪25‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬

‫تاهف‬ ‫ستندرد فمبلاجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬
‫فغواساءن‬
‫لنخر سرتا برتجويد‪.‬‬ ‫دغن لمه لمبوت‪.‬‬ ‫‪.i‬‬ ‫سرتا مغعملكنث سخارا‬
‫‪4‬‬ ‫برادب دان استقامة‪.‬‬
‫مغفليكاسي اية‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫فمغا‬
‫‪6‬‬
‫ممباخ اية ‪ 159‬سورة آل عمران دغن بتول‪،‬‬ ‫مموهون كأمفونن اونتوق اورغ‬

‫لنخر سرتا برتجويد دان مغعملكن باخاءنث‪.‬‬ ‫لاءين‪.‬‬
‫برمشوارت‪.‬‬
‫اية سرتا مغعملكنث‪.‬‬ ‫مغاناليسيس‬
‫دان برتوكل كفد الله ‪.‬‬
‫ممباخ اية ‪ 159‬سورة آل عمران دغن بتول‪،‬‬ ‫‪.ii‬‬

‫لنخر سرتا برتجويد دان مغعملكن باخاءنث‪.‬‬ ‫‪ 1.16.4‬مغهورايكن فغاجرن اية دان مغهوبوغ‬

‫اية سرتا مغعملكنث سخارا‬ ‫منيلاي‬ ‫كاءيتكنث دغن كهيدوفن‪.‬‬
‫لمه لمبوت‪ ،‬برعزم دان‬ ‫‪ 1.16.5‬مغعملكن‬
‫برادب‪.‬‬ ‫برتوكل كفد الله سخارا برادب دان‬

‫ممباخ اية ‪ 159‬سورة آل عمران دغن بتول‪،‬‬ ‫استقامة‪.‬‬

‫لنخر سرتا برتجويد دان مغعملكن باخاءنث‪.‬‬

‫اية سرتا مغعملكنث سخارا‬ ‫مروموس‬
‫برادب دان استقامة‪.‬‬

‫‪26‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬

‫تاهف‬ ‫ستندرد فمبلاجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬
‫فغواساءن‬
‫ممباخ اية ‪ 29‬سورة دغن بيمبيغن‪.‬‬ ‫موريد دافت‪:‬‬ ‫‪ 1.17‬ممباخ اية ‪ 29‬سورة‬
‫‪1‬‬ ‫دغن بتول‪ ،‬لنخر‬
‫مثاتاكن اية‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 1.17.1‬ممباخ اية ‪ 29‬سورة دغن بتول‪ ،‬لنخر‬
‫‪3‬‬ ‫سرتا برتجويد‪.‬‬ ‫سرتا برتجويد دان‬
‫ممباخ اية ‪ 29‬سورة دغن بتول‪.‬‬ ‫‪ 1.17.2‬مثاتاكن ترجمهن اية‪.‬‬ ‫مروموس اية‬
‫منرغكن ‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سرتا مغعملكنث سخارا‬
‫‪ 1.17.3‬مثاتاكن كفنتيغن ممليهارا دان مغهرضاءي‬ ‫برادب دان استقامة‪.‬‬
‫ممباخ اية ‪ 29‬سورة دغن بتول‪ ،‬لنخر‬ ‫‪5‬‬
‫هرتا سرتا ثاوا‪.‬‬
‫سرتا برتجويد‪.‬‬

‫مغفليكاسي اية‪.‬‬ ‫‪ 1.17.4‬منجلسكن لارغن مغمبيل دان مغضوناكن‬

‫ممباخ اية ‪ 29‬سورة دغن بتول‪ ،‬لنخر‬ ‫ديري دان‬ ‫هرتا سخارا باطل‪.‬‬
‫‪ 1.17.5‬منجلسكن لارغن‬
‫سرتا برتجويد دان مغعملكن باخاءنث‪.‬‬
‫اورغ لاءين‪.‬‬
‫اية سرتا مغعملكنث‪.‬‬ ‫مغاناليسيس‬
‫‪ 1.17.6‬مغهورايكن فغاجرن اية دان مغهوبوغ‬
‫ممباخ اية ‪ 29‬سورة دغن بتول‪ ،‬لنخر‬
‫كاءيتكنث دغن كهيدوفن‪.‬‬
‫سرتا برتجويد دان مغعملكن باخاءنث‪.‬‬ ‫‪ 1.17.7‬مغهرضاءي نعمة هرتا دان ثاوا كورنياءن الله‬

‫اية سرتا مغعملكنث سخارا‬ ‫منيلاي‬

‫‪27‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬

‫تاهف‬ ‫ستندرد فمبلاجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬
‫فغواساءن‬ ‫دغن برادب دان استقامة‪.‬‬
‫برادب‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫ممباخ اية ‪ 29‬سورة دغن بتول‪ ،‬لنخر‬

‫سرتا برتجويد دان مغعملكن باخاءنث‪.‬‬

‫اية سرتا مغعملكنث سخارا‬ ‫مروموس‬
‫برادب دان استقامة‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬ ‫‪.2‬‬

‫تاهف‬ ‫ستندرد فمبلاجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬
‫فغواساءن‬
‫موريد دافت‪:‬‬ ‫َعنْ أبِي َسعِيدِ‬
‫‪ 1‬مثاتاكن ‪.‬‬ ‫ممباخ دغن بتول‪.‬‬ ‫َقا َل‬
‫مثاتاكن ترجمهن ‪.‬‬ ‫سَ ِم ْعتُ‬
‫‪ 2‬منرغكن ‪.‬‬ ‫منجلسكن مقصود كموغكرن‪.‬‬
‫منجلسكن حكوم مناغني كموغكرن‪.‬‬
‫‪ 3‬مغفليكاسي‬ ‫منجلسكن خارا مناغني كموغكرن دغن‬
‫تاغن‪ ،‬ليده دان هاتي سخارا برحكمه‪.‬‬
‫سرتا مغعملكنث‬ ‫‪ 4‬مغاناليسيس‬ ‫منرغكن حكمه مناغني كموغكرن‪.‬‬
‫مغهورايكن فغاجرن دان مغهوبوغ‬
‫سرتا مغعملكنث سخارا‬ ‫منيلاي‬ ‫كاءيتكنث دغن كهيدوفن‪.‬‬
‫‪ 5‬برادب‬ ‫برحكمه مناغني كموغكرن سخارا برادب‬

‫سرتا مغعملكنث سخارا‬ ‫مروموس‬ ‫دان استقامة‪.‬‬

‫برادب دان استقامة‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫‪29‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬

‫تاهف‬ ‫ستندرد فمبلاجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬

‫فغواساءن‬ ‫موريد دافت‪:‬‬

‫‪ 1‬مثاتاكن ‪.‬‬ ‫ممباخ دغن بتول‪.‬‬

‫‪ 2‬منرغكن ‪.‬‬ ‫مثاتاكن ترجمهن ‪.‬‬

‫‪ 3‬مغفليكاسي‬ ‫منجلسكن مقصود حلال‪ ،‬حرام دان شبهة‬

‫سرتا مغعملكنث‬ ‫‪ 4‬مغاناليسيس‬ ‫بسرتا خونتوه‪.‬‬

‫سرتا مغعملكنث سخارا‬ ‫منيلاي‬ ‫منرغكن حكمه منجاءوهي فركارا حرام دان‬
‫‪ 5‬برادب‬
‫شبهة‪.‬‬
‫سرتا مغعملكنث سخارا‬ ‫مروموس‬ ‫منرغكن فرانن هاتي دالم كهيدوفن ماءنسي‪.‬‬

‫برادب دان استقامة‪.‬‬ ‫مغهوبوغ‬ ‫مغهورايكن فغاجرن‬

‫‪6‬‬ ‫كاءيتكنث دغن كهيدوفن‪.‬‬
‫مغيلقكن فركارا حرام دان شبهة سخارا‬
‫برادب دان استقامة‪.‬‬

‫‪30‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬

‫تاهف‬ ‫ستندرد فمبلاجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬
‫فغواساءن‬

‫‪31‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬

‫ستندرد فمبلاجرن تاهف‬ ‫ستندرد كاندوغن‬
‫فغواساءن‬ ‫‪ 3.5‬مروموس كفهمن‬
‫مثاتاكن فركارا اساس مغناءي نام الله يغ‬ ‫موريد دافت‪:‬‬ ‫مغناءي نام الله‬
‫دفلاجري‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 3.5.1‬مثاتاكن مقصود القوي دان القادر‪.‬‬ ‫القوي دان القادر‬
‫مغعملكنث سخارا‬
‫‪ 2‬منرغكن مغناءي نام الله يغ دفلاجري‪.‬‬ ‫‪ 3.5.2‬مثاتاكن دليل نقلي القوي دان القادر‪.‬‬ ‫برادب دان استقامة‪.‬‬
‫‪ 3.5.3‬مغهورايكن بوقتي القوي دان القادر سرتا‬
‫‪ 3‬مغفليكاسي مغناءي نام الله يغ دفلاجري‪.‬‬ ‫‪ 3.6‬مروموسكن كأيمانن‬
‫مغهوبوغ كاءيتكنث دغن كهيدوفن‪.‬‬ ‫كفد ملائكة‬
‫مغاناليسيس مغناءي نام الله يغ دفلاجري سرتا‬
‫برتقوى دان برتوكل كفد الله ‪ 4‬مغعملكنث‪.‬‬ ‫‪ 3.5.4‬ممباغون‬
‫سخارا برادب دان استقامة‪.‬‬
‫منيلاي مغناءي نام الله يغ دفلاجري سرتا‬ ‫‪5‬‬
‫مغعملكنث سخارا برادب‪.‬‬

‫مروموس مغناءي نام الله يغ دفلاجري سرتا‬ ‫‪6‬‬
‫مغعملكنث سخارا برادب دان استقامة‪.‬‬

‫‪ 1‬مثاتاكن فركارا اساس كأيمانن كفد ‪.‬‬ ‫موريد دافت‪:‬‬
‫‪ 3.6.1‬مثاتاكن مقصود برايمان كفد ‪.‬‬
‫‪ 2‬منرغكن كأيمانن كفد ‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬

‫تاهف‬ ‫ستندرد فمبلاجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬
‫مغعملكنث سخارا‬
‫فغواساءن‬ ‫‪ 3.6.2‬مثاتاكن دليل نقلي كواجيفن برايمان كفد‬ ‫برادب دان استقامة‪.‬‬
‫‪ 3‬مغفليكاسي كأيمانن كفد ‪.‬‬ ‫ملائكة‪.‬‬
‫‪ 3.7‬مروموسكن كأيمانن‬
‫سرتا مغعملكنث‪.‬‬ ‫‪ 4‬مغاناليسيس كأيمانن كفد‬ ‫‪ 3.6.3‬مثاتاكن نام ملائكة بسرتا توضس‪.‬‬ ‫كفد كتاب يغ‬
‫‪ 3.6.4‬منرغكن فربنديغن دأنتارا ملائكة دان‬ ‫دتورونكن الله‬
‫سرتا مغعملكنث سخارا‬ ‫منيلاي كأيمانن كفد‬ ‫‪5‬‬
‫برادب‪.‬‬ ‫ماءنسي‪.‬‬
‫‪ 3.6.5‬مغهورايكن حكمه برايمان كفد ملائكة دان‬
‫مروموس كأيمانن كفد سرتا مغعملكنث‬
‫سخارا برادب دان استقامة‪.‬‬ ‫مغهوبوغ كاءيتكنث دغن كهيدوفن‪.‬‬
‫‪ 3.6.6‬ميقيني دان مغحياتي كوجودن ملائكة دغن‬
‫‪6‬‬
‫ملاكوكن كباءيقن دان منجاءوهي‬
‫مثاتاكن فركارا اساس كأيمانن كفد كتاب يغ‬ ‫‪1‬‬ ‫كموغكرن سخارا برادب دان استقامة‪.‬‬
‫دتورونكن الله ‪.‬‬ ‫‪2‬‬
‫موريد دافت‪:‬‬
‫منرغكن كأيمانن كفد كتاب يغ دتورونكن الله‬ ‫‪ 3.7.1‬مثاتاكن مقصود برايمان كفد كتاب يغ‬

‫دتورونكن الله‬

‫‪33‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬ ‫تاهف‬ ‫ستندرد فمبلاجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬
‫فغواساءن‬
‫‪.‬‬ ‫مثاتاكن نام كتاب‪ ،۲‬رسول يغ منريماث‬ ‫‪3.7.2‬‬ ‫مغعملكنث سخارا‬
‫مغفليكاسي كأيمانن كفد كتاب يغ دتورونكن الله‬ ‫‪3‬‬ ‫برادب دان استقامة‪.‬‬
‫‪4‬‬ ‫دان بهاس يغ دضوناكن‪.‬‬ ‫‪3.7.3‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫دان فنريماث‪.‬‬ ‫مثاتاكن فغرتين‬ ‫‪3.7.4‬‬
‫مغاناليسيس كأيمانن كفد كتاب يغ دتورونكن الله‬
‫‪6‬‬ ‫منجلسكن كأيستيميواءن بربنديغ‬ ‫‪3.7.5‬‬
‫سرتا مغعملكنث‪.‬‬ ‫‪3.7.6‬‬
‫منيلاي كأيمانن كفد كتاب يغ دتورونكن الله‬ ‫كتاب سماوي يغ لاءين‪.‬‬
‫‪3.7.7‬‬
‫سرتا مغعملكنث سخارا برادب‪.‬‬ ‫منجلسكن توجوان دتورونكن‪.‬‬
‫مروموس كأيمانن كفد كتاب يغ دتورونكن الله‬ ‫‪3.7.8‬‬
‫سرتا مغعملكنث سخارا برادب دان استقامة‪.‬‬ ‫منرغكن ببراف خونتوه فنموان ساءين س‬

‫يغ برتفتن دغن ‪.‬‬

‫مغهورايكن حكمه برايمان كفد دان‬
‫مغهوبوغ كاءيتكنث دغن كهيدوفن‪.‬‬

‫ميقيني دان مغحياتي اجرن سخارا‬

‫برادب دان استقامة‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬

‫ستندرد فمبلاجرن تاهف‬ ‫ستندرد كاندوغن‬
‫فغواساءن‬
‫موريد دافت‪:‬‬ ‫‪ 4.8‬مروموس كفهمن تتغ‬
‫‪ 1‬مثاتاكن فركارا اساس صلاة برجماعه‪.‬‬ ‫صلاة برجماعه‬
‫‪ 4.8.1‬مثاتاكن مقصود‪ ،‬حكوم دان دليل صلاة‬
‫منرغكن كفهمن تتغ صلاة برجماعه‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫برجماعه‪.‬‬ ‫مغعملكنث سخارا‬
‫‪3‬‬ ‫برادب دان استقامة‪.‬‬
‫مغفليكاسي كفهمن تتغ صلاة برجماعه‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 4.8.2‬منجلسكن شرط منجادي امام دان خيري‬
‫‪5‬‬ ‫كأوتاماءن اورغ يغ دفيليه منجادي امام‪.‬‬
‫مغاناليسيس كفهمن تتغ صلاة برجماعه سرتا‬ ‫‪ 4.8.3‬منجلسكن كدودوقن امام دان مأموم كتيك‬
‫مغعملكنث‪.‬‬ ‫‪6‬‬
‫صلاة برجماعه‪.‬‬
‫منيلاي كفهمن تتغ صلاة برجماعه سرتا مغعملكنث‬ ‫‪ 4.8.4‬منجلسكن شرط صلاة برجماعه‪.‬‬
‫سخارا برادب‪.‬‬ ‫‪ 4.8.5‬منجلسكن فربيذاءن انتارا مأموم دغن‬

‫مروموس كفهمن تتغ صلاة برجماعه سرتا مغعملكنث‬ ‫مأموم مسبوق‪.‬‬
‫سخارا برادب دان استقامة‪.‬‬

‫‪ 4.8.6‬منجلسكن صلاة باضي مأموم مسبوق‪.‬‬

‫‪ 4.8.7‬مغهورايكن حكمه صلاة برجماعه دان‬

‫‪35‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬

‫تاهف‬ ‫ستندرد فمبلاجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬
‫فغواساءن‬
‫مغهوبوغ كاءيتكنث دغن كهيدوفن‪.‬‬ ‫‪ 4.9‬مروموس كفهمن تتغ‬
‫مثاتاكن فركارا اساس صلاة جمعة‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 4.8.8‬ملقساناكن عملي صلاة برجماعه‪.‬‬ ‫صلاة جمعة‬
‫منرغكن كفهمن تتغ صلاة جمعة‪.‬‬ ‫‪2‬‬
‫مغفليكاسي كفهمن تتغ صلاة جمعة‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 4.8.9‬منونايكن صلاة سخارا برجماعه دغن برادب‬ ‫مغعملكنث سخارا‬
‫مغاناليسيس كفهمن تتغ صلاة جمعة سرتا‬ ‫‪4‬‬ ‫دان استقامة‪.‬‬ ‫برادب دان استقامة‪.‬‬
‫موريد دافت‪:‬‬
‫مغعملكنث‪.‬‬ ‫‪5‬‬
‫منيلاي كفهمن تتغ صلاة جمعة سرتا مغعملكنث‬ ‫‪ 4.9.1‬مثاتاكن مقصود‪ ،‬حكوم دان دليل صلاة‬
‫‪6‬‬ ‫جمعة‪.‬‬
‫سخارا برادب‪.‬‬
‫‪ 4.9.2‬مثاتاكن شرط واجب صلاة جمعة‪.‬‬
‫مروموس كفهمن تتغ صلاة جمعة سرتا مغعملكنث‬ ‫‪ 4.9.3‬منجلسكن شرط صح صلاة جمعة‪.‬‬
‫سخارا برادب دان استقامة‪.‬‬ ‫‪ 4.9.4‬منجلسكن مقصود مستوطن‪ ،‬مقيم دان‬
‫بسرتا حكوم مريك منونايكن صلاة‬

‫جمعة‪.‬‬
‫‪ 4.9.5‬مغهورايكن حكمه صلاة جمعة دان‬

‫‪36‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬

‫تاهف‬ ‫ستندرد فمبلاجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬
‫فغواساءن‬
‫مغهوبوغ كاءيتكنث دغن كهيدوفن‪.‬‬ ‫‪ 4.10‬مروموس كفهمن تتغ‬
‫مثاتاكن فركارا اساس تيمم‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 4.9.6‬مثاتاكن مقصود دان حكوم ‪.‬‬ ‫تيمم مغعملكنث‬
‫منرغكن كفهمن تتغ تيمم‪.‬‬ ‫‪2‬‬
‫مغفليكاسي كفهمن تتغ تيمم‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 4.9.7‬منجلسكن شرط جمعة‪.‬‬ ‫سخارا برادب دان‬
‫‪ 4.9.8‬منجلسكن روكون جمعة‪.‬‬

‫‪ 4.9.9‬منجلسكن سنة جمعة‪.‬‬
‫‪ 4.9.10‬منرغكن ادب مندغر جمعة‪.‬‬

‫‪ 4.9.11‬ملقساناكن عملي جمعة‪.‬‬
‫‪ 4.9.12‬مثاتاكن عملن سنة هاري جمعة‪.‬‬
‫‪ 4.9.13‬ملقساناكن صلاة جمعة سخارا برادب دان‬

‫استقامة‪.‬‬
‫موريد دافت‪:‬‬

‫‪ 4.10.1‬مثاتاكن مقصود دان دليل تيمم‪.‬‬
‫‪ 4.10.2‬منجلسكن سبب دهاروسكن تيمم‪.‬‬

‫‪37‬‬

‫‪KSSM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2‬‬

‫ستندرد فريستاسي‬

‫تاهف‬ ‫ستندرد فمبلاجرن‬ ‫ستندرد كاندوغن‬

‫فغواساءن‬

‫‪ 4‬مغاناليسيس كفهمن تتغ تيمم سرتا مغعملكنث‪.‬‬ ‫‪ 4.10.3‬منجلسكن شرط تيمم‪.‬‬ ‫استقامة‪.‬‬

‫منيلاي كفهمن تتغ تيمم سرتا مغعملكنث سخارا‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 4.10.4‬منجلسكن روكون تيمم‪.‬‬ ‫‪ 4.11‬مروموس كفهمن تتغ‬
‫برادب‪.‬‬ ‫‪ 4.10.5‬منجلسكن سنة تيمم‪.‬‬ ‫مغعملكنث‬
‫‪ 4.10.6‬منجلسكن فركارا يغ ممبطلكن تيمم‪.‬‬
‫مروموس كفهمن تتغ تيمم سرتا مغعملكنث سخارا‬ ‫سخارا برادب دان‬
‫برادب دان استقامة‪.‬‬ ‫‪ 4.10.7‬منجلسكن حكمه دشريعتكن تيمم‪.‬‬ ‫استقامة‬
‫‪ 4.10.8‬ملقساناكن عملي تيمم‪.‬‬
‫‪6‬‬ ‫مثافو بالوتن‪.‬‬

‫‪ 4.10.9‬منونايكن صلاة دالم سموا كأداءن سخارا‬
‫برادب دان استقامة‪.‬‬
‫‪.‬‬ ‫مثاتاكن فركارا اساس‬ ‫موريد دافت‪:‬‬
‫‪.‬‬ ‫‪1‬‬
‫منرغكن كفهمن تتغ‬ ‫‪2‬‬ ‫دالم شريعة‬ ‫‪ 4.11.1‬منجلسكن كونسيف‬
‫‪.‬‬ ‫مغفليكاسي كفهمن تتغ‬ ‫‪3‬‬
‫مغاناليسيس كفهمن تتغ‬ ‫‪4‬‬ ‫إسلام‪.‬‬
‫سرتا مغعملكنث‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 4.11.2‬مثاتاكن مقصود دان دليل مثافو بالوتن‪.‬‬
‫سرتا مغعملكنث سخارا‬ ‫منيلاي كفهمن تتغ‬
‫‪ 4.11.3‬منجلسكن خارا مغغكت‬

‫‪38‬‬


Click to View FlipBook Version