The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

1 DSKP KSSR SEMAKAN 2017 BAHASA MELAYU TAHUN 2

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by salomaismail73, 2019-01-20 22:03:41

1 DSKP KSSR SEMAKAN 2017 BAHASA MELAYU TAHUN 2

1 DSKP KSSR SEMAKAN 2017 BAHASA MELAYU TAHUN 2

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Bahasa Melayu

Sekolah Kebangsaan

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

TAHUN 2KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Bahasa Melayu

Sekolah Kebangsaan

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

TAHUN 2

Bahagian Pembangunan Kurikulum
APRIL 2016

Terbitan 2016

© Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa
juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat
kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9,
Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

KANDUNGAN

Rukun Negara........................................................................................................................... ..................................................... v

Falsafah Pendidikan Kebangsaan................................................................................................................................................... vii

Kurikulum Kebangsaan................................................................................................................................................................... viii

Kata Pengantar............................................................................................................................. ................................................... ix

Pendahuluan.................................................................................................................................... ............................................... 1

Matlamat ......................................................................................................................................................................................... 2
Objektif ........................................................................................................................................................................................... 2
Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah................................................................................... ..........................................
5

Fokus .............................................................................................................................................. ................................................ 6

Kemahiran Abad Ke-21................................................................................................................................................................... 7

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi............................................................................................... ......................................................... 9

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran ........................................................................................ .................................................. 10

Elemen Merentas Kurikulum ............................................................................................................................. ............................. 16

Pentaksiran Sekolah........................................................................................................................................................................ 19

Organisasi Kandungan ........................................................................................................ ........................................................... 23

Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi ......................................................................................... 23
Kemahiran Mendengar dan Bertutur............................................................................................................................................... 29
Kemahiran Membaca...................................................................................................................................................................... 31
Kemahiran Menulis............................................................................................................................. ............................................ 34
Aspek Seni Bahasa........................................................................................................................................................................ 37
Aspek Tatabahasa......................................................................................................... ................................................................ 39

Glosari ........................................................................................................................................................................................... 41
Panel Penggubal ............................................................................................................. ............................................................... 46

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;

Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara

akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi

kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan

sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari
segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk
melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara”

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)
vi

DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN

3. Kurikulum Kebangsaan
(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang

termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi
semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan
kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid
dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi
serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini
dan untuk menyampaikan pengetahuan.

Sumber:Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1996
[PU(A)531/97]

viiKATA PENGANTAR dan nilai, serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad
Ke-21 dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT).
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang Penyepaduan tersebut dilakukan untuk melahirkan insan
dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2011 telah seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan
disemak semula bagi memenuhi dasar baharu di bawah Pelan jasmani sebagaimana tuntutan Falsafah Pendidikan
Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 supaya Kebangsaan.
kualiti kurikulum yang dilaksanakan di sekolah rendah setanding
dengan standard antarabangsa. Kurikulum berasaskan Bagi menjayakan pelaksanaan KSSR, pengajaran dan
standard yang menjadi amalan antarabangsa telah dijelmakan pembelajaran guru perlu memberi penekanan kepada KBAT
dalam KSSR menerusi penggubalan Dokumen Standard dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran
Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) untuk semua mata Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek,
pelajaran yang mengandungi Standard Kandungan, Standard supaya murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan
Pembelajaran dan Standard Pentaksiran. dalam abad ke-21.

Usaha memasukkan Standard Pentaksiran di dalam dokumen Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi
kurikulum telah mengubah landskap sejarah sejak Kurikulum penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak
Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan yang terlibat dalam penggubalan KSSR. Semoga pelaksanaan
Kebangsaan. Menerusinya murid dapat ditaksir secara KSSR akan mencapai hasrat dan matlamat Sistem Pendidikan
berterusan untuk mengenalpasti tahap penguasaannya dalam Kebangsaan.
sesuatu mata pelajaran, serta membolehkan guru membuat
tindakan susulan bagi mempertingkatkan pencapaian murid. Dr. SARIAH BINTI ABD. JALIL
Pengarah
DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam tunjang Bahagian Pembangunan Kurikulum

Kerangka KSSR, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran
ixPENDAHULUAN KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 2

Dunia pendidikan yang sangat dinamik dalam arus globalisasi bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, bahasa perpaduan negara,
menuntut perubahan dalam kurikulum. Seiringan dengan itu, bahasa ilmu dan bahasa pengantar di sekolah. Mata pelajaran
Kementerian Pendidikan Malaysia mengambil inisiatif Bahasa Melayu ini dijadikan pemangkin untuk memahami akal
menyemak dan melakukan penambahbaikan dalam kurikulum budi, pemikiran dan sosiobudaya penuturnya ke arah
termasuklah Kurikulum Standard Bahasa Melayu yang turut melahirkan semangat cinta akan bahasa dan tanah air yang
melalui proses semakan dan penambahbaikan dalam dikongsi bersama dalam satu wawasan demi memartabatkan
penggubalannya. Standard Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah bahasa Melayu.
Rendah yang mengandungi Standard Kandungan, Standard
Pembelajaran dan Standard Prestasi yang didokumenkan Pada asasnya, pembinaan kerangka standard ini berdasarkan
sebagai Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) prinsip Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah yang
Bahasa Melayu. Standard Kandungan, Standard Pembelajaran mengetengahkan pendekatan berbentuk modular dan
dan Standard Prestasi ini merupakan pernyataan yang pembelajaran secara didik hibur serta pentaksiran secara
merangkumi pengetahuan, kemahiran dan nilai yang mesti holistik bagi mencungkil potensi murid dalam penerokaan
dipelajari dan dikuasai oleh murid di sekolah rendah. pelbagai bidang ilmu pengetahuan. Seterusnya, kurikulum ini
membolehkan murid memperkembangkan dan menilai
DSKP Bahasa Melayu Sekolah Rendah mengambil kira keupayaan serta penguasaan kemahiran bahasa mereka, serta
pendekatan pengajaran Bahasa Melayu sebagai bahasa mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Melayu secara
kebangsaan di Sekolah Kebangsaan dan di Sekolah Jenis berkesan dan bertatasusila dalam semua urusan.
Kebangsaan bagi menjunjung peranan bahasa Melayu sebagai

1

KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 2

MATLAMAT 4. Mencatat, menulis, dan mengimlak untuk mengaplikasikan
maklumat dengan menggunakan bahasa yang santun.
Standard Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah digubal Menghasilkan pelbagai penulisan, mengedit, dan menulis
ulasan.
untuk membolehkan murid berketerampilan dalam berbahasa 5. Menghayati serta menghargai keindahan dan kesantunan
bahasa dalam bahan sastera.
dan boleh berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri, Menggunakan sistem bahasa yang betul dalam
pertuturan, pembacaan, dan penulisan.
memperoleh ilmu pengetahuan, kemahiran, maklumat, nilai dan 6. Menghargai dan mengamalkan nilai murni, bersikap
positif, semangat patriotik, dan kewarganegaraan melalui
idea serta hubungan sosial dalam kehidupan harian. aktiviti berbahasa.

7.

OBJEKTIF UMUM

8.

Kurikulum Standard Sekolah Rendah mata pelajaran Bahasa

Melayu Sekolah Rendah bertujuan membolehkan murid

mencapai objektif berikut:

1. Memberikan respons berdasarkan arahan, pesanan, dan

pertanyaan dengan betul.

2. Bercerita, berbincang dan mengemukakan pendapat

tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara

bertatasusila.

3. Membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul,

memahami, dan menaakul maklumat tersurat dan tersirat

daripada pelbagai sumber untuk memberikan respons

dengan betul melalui pelbagai bahan bacaan bagi

memperkaya kosa kata dan maklumat untuk memupuk

minat membaca.

2

KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 2

Objektif Standard Kurikulum Bahasa Melayu Tahun 2 7. Membaca dan mempersembahkan karya sastera dan
bukan sastera dengan sebutan yang betul dan intonasi
Kurikulum Standard Sekolah Rendah mata pelajaran Bahasa 8. yang sesuai.
Melayu Tahun 2 bertujuan membolehkan murid mencapai 9. Menulis secara mekanis perkataan, ayat, perenggan dan
objektif berikut: 10. petikan.
1. Mendengar, memahami, dan memberikan respons 11. Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dan
12. perenggan.
dengan membuat tafsiran terhadap soalan bertumpu dan 13. Membina dan menulis jawapan pemahaman dengan
bercapah, suruhan, pesanan dan permintaan; menyebut 14. berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah.
frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan 15. Menyusun dan mencatat maklumat yang bermakna
tepat. tentang sesuatu perkara.
2. Bertutur untuk menjelaskan sesuatu maklumat yang 16. Menulis perkataan, frasa dan ayat yang diimlakkan.
tersurat dan tersirat dengan menggunakan idea yang 17. Menghasilkan penulisan naratif dan bukan naratif secara
kritis dan kreatif secara bertatasusila mengikut konteks. separa terkawal dan berpandu.
3. Membaca perkataan, ayat, perenggan dan petikan Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada
dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. aspek ejaan, tanda baca dan penggunaan kata.
4. Membaca dan memahami perkataan, ayat, perenggan Bercerita dan menuturkan cerita haiwan, cerita jenaka
dan petikan. yang menggunakan simpulan bahasa, bandingan
5. Membaca, memahami dan mengenal pasti kosa kata, isi semacam dan perumpamaan yang sesuai.
tersurat, isi tersirat, idea utama, idea sampingan dan Melafazkan pantun dengan sebutan dan intonasi yang
idea keseluruhan. betul dan mengenal pasti ciri-cirinya.
6. Membaca, mengenal pasti dan menyatakan nilai Menyanyikan lagu kanak-kanak dan lagu rakyat dengan
daripada bahan sastera dan bahan bukan sastera. irama yang betul.

3

KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 2

18. Mendeklamasikan sajak dengan sebutan dan intonasi
yang betul.

19. Melakonkan dialog pendek dengan gerak laku yang
sesuai.

20. Mencipta dan mempersembahkan pantun dua kerat dan
empat kerat secara kreatif.

21. Memahami dan menjelaskan fungsi serta menggunakan
kata nama am, kata nama khas, kata ganti nama,
penjodoh bilangan, dan kata kerja mengikut konteks
dengan betul

22. Menggunakan kata adjektif, kata tugas, kata tanya, dan
kata perintah mengikut konteks dengan betul.

23. Menggunakan kata berimbuhan awalan dan akhiran
mengikut konteks dengan betul.

24. Menggunakan kata majmuk rangkai kata bebas
mengikut konteks dengan betul.

25. Mengaplikasi kata ganda penuh mengikut konteks
dengan betul.

26. Mengaplikasi jenis dan bentuk ayat mengikut konteks
dengan betul.

4

KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 2

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dibina insan yang menghayati nilai-nilai murni berteraskan
berasaskan enam tunjang, iaitu Komunikasi; Kerohanian, Sikap keagamaan, berpengetahuan, berketerampilan, berpemikiran
dan Nilai; Kemanusiaan; Keterampilan Diri; Perkembangan kritis dan kreatif serta inovatif sebagaimana yang digambarkan
Fizikal dan Estetika; serta Sains dan Teknologi. Enam tunjang dalam Rajah 1. Kurikulum Bahasa Melayu digubal berdasarkan
tersebut merupakan domain utama yang menyokong antara enam tunjang kerangka KSSR.
satu sama lain dan disepadukan dengan pemikiran kritis, kreatif
dan inovatif. Kesepaduan ini bertujuan membangunkan modal

Rajah 1: Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah
5

KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 2

FOKUS Fokus juga diberikan dalam penguasaan tatabahasa yang baik
Pembelajaran Bahasa Melayu di sekolah rendah berfokus pada bagi membantu murid berkomunikasi dengan menggunakan
kemahiran literasi (konsep kembali kepada asas) dan aplikasi sistem bahasa yang betul dan menghasilkan penulisan yang
bahasa. Kemahiran asas literasi memberi penekanan kepada berkualiti dan kreatif. Manakala dalam aspek Seni Bahasa
murid-murid Tahap I (Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3) untuk pula, murid dapat mengapreasiasikan keindahan bahasa
menguasai sepenuhnya asas kemahiran mendengar, bertutur, Melayu melalui pelbagai teknik kemahiran bahasa yang santai
membaca dan menulis serta dilaksana sepenuhnya dalam dan menyeronokkan.
pengajaran dan pembelajaran (p&p) secara terancang.

Pada Tahap II (Tahun 4, Tahun 5 dan Tahun 6) pula, Penekanan aktiviti p&p dan penggunaan pelbagai bahan yang
pembelajaran mata pelajaran Bahasa Melayu memberi menarik secara didik hibur bagi semua kemahiran dan aspek ini
penekanan kepada pengukuhan literasi dan aplikasi kemahiran dapat membantu murid menguasai dan menghayati
bahasa supaya mereka lebih berketerampilan berbahasa dalam pembelajaran bahasa dengan lebih berkesan.
bentuk lisan dan bertulis.

Melalui penguasaan kemahiran mendengar dan bertutur, murid
dapat berkomunikasi dalam pelbagai situasi dengan lebih
berkesan, manakala melalui kemahiran membaca, murid dapat
meningkatkan kosa kata, memperoleh dan memproses
maklumat serta dapat memupuk minat membaca. Penguasaan
kemahiran menulis pula, murid dapat mengaplikasikan
maklumat dalam pelbagai bentuk penulisan bagi
menyampaikan idea mereka.

6

KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 2

KEMAHIRAN ABAD KE-21 Profil Murid Berasaskan SK dan SP Bahasa Melayu
Sekolah Rendah
Satu daripada hasrat KSSR adalah untuk melahirkan murid Jadual 1: Profil Murid
yang menguasai Kemahiran Abad ke-21 dengan memberi
fokus kepada kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan PROFIL MURID PENERANGAN
kerjaya yang berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran Abad
Ke-21 bermatlamat untuk melahirkan murid yang mempunyai Berdaya Tahan Mereka mampu menghadapi dan
ciri-ciri yang dinyatakan dalam profil murid seperti dalam Jadual mengatasi kesukaran, mengatasi
1 supaya berupaya bersaing pada peringkat global. cabaran dengan kebijaksanaan,
Penguasaan Standard Kandungan (SK) dan Standard keyakinan, toleransi, dan empati.
Pembelajaran (SP) dalam kurikulum Bahasa Melayu Sekolah
Rendah menyumbang kepada pemerolehan Kemahiran Abad Mahir Mereka menyuarakan dan meluahkan
ke-21 dalam kalangan murid. Berkomunikasi fikiran, idea dan maklumat dengan yakin
dan kreatif secara lisan dan bertulis,
menggunakan pelbagai media dan
teknologi.

Pemikir Mereka berfikir secara kritikal, kreatif
dan inovatif; mampu untuk menangani
masalah yang kompleks dan membuat
keputusan yang beretika. Mereka berfikir
tentang pembelajaran dan diri mereka
sebagai pelajar. Mereka menjana soalan
dan bersifat terbuka kepada perspektif,
nilai dan tradisi individu dan masyarakat
lain. Mereka berkeyakinan dan kreatif
dalam menangani bidang pembelajaran
yang baru.

7

KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 2

PROFIL MURID PENERANGAN PROFIL MURID PENERANGAN
Bermaklumat
Kerja Mereka boleh bekerjasama secara Mereka mendapatkan pengetahuan dan
Sepasukan berkesan dan harmoni dengan orang Penyayang/ membentuk pemahaman yang luas dan
lain. Mereka mampu menggalas Prihatin seimbang merentasi pelbagai disiplin
tanggungjawab bersama-sama serta pengetahuan. Mereka meneroka
menghormati dan menghargai Patriotik pengetahuan dengan cekap dan
sumbangan yang diberikan oleh setiap berkesan dalam konteks isu tempatan
ahli pasukan. Mereka memperoleh dan global. Mereka memahami isu-isu
kemahiran interpersonal melalui aktiviti etika / undang-undang berkaitan
kolaboratif, dan ini menjadikan mereka maklumat yang diperoleh.
seorang pemimpin dan ahli pasukan
yang lebih baik. Mereka menunjukkan empati, belas
kasihan dan rasa hormat terhadap
Bersifat Ingin Mereka membangunkan rasa ingin tahu keperluan dan perasaan orang lain.
Tahu semula jadi untuk meneroka strategi dan Mereka komited untuk berkhidmat
idea baru. Mereka mempelajari kepada masyarakat dan memastikan
Berprinsip kemahiran yang diperlukan untuk kelestarian alam sekitar.
menjalankan inkuiri dan penyelidikan,
serta menunjukkan sifat berdikari dalam Mereka mempamerkan kasih sayang,
pembelajaran. Mereka dapat menikmati sokongan dan rasa hormat terhadap
pengalaman pembelajaran sepanjang negara.
hayat secara berterusan.

Mereka berintegriti dan jujur,
kesamarataan, adil dan menghormati
maruah individu, kumpulan dan komuniti.
Mereka bertanggungjawab atas
tindakan, akibat tindakan serta
keputusan mereka.

8

KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 2

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi
dan berupaya mencipta sesuatu. KBAT merangkumi kemahiran
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dinyatakan dalam berfikir kritis, kreatif dan menaakul dan strategi berfikir.
kurikulum secara eksplisit supaya guru dapat menterjemahkan
dalam p&p bagi merangsang pemikiran berstruktur dan Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai
berfokus dalam kalangan murid. Penerangan KBAT adalah sesuatu idea secara logik dan rasional untuk membuat
berfokus kepada empat tahap pemikiran seperti Jadual 2. pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan
Jadual 2: Tahap pemikiran dalam KBAT bukti yang munasabah.

TAHAP PENERANGAN Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk
PEMIKIRAN menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai
dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir
Mengaplikasi  Menggunakan pengetahuan, kemahiran, tidak mengikut kelaziman.
Menganalisis dan nilai dalam situasi berlainan untuk
melaksanakan sesuatu perkara Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat
Menilai pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional.
Mencipta  Mencerakinkan maklumat kepada
bahagian kecil untuk memahami dengan Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan
lebih mendalam serta hubung kait antara berfokus untuk menyelesaikan masalah.
bahagian berkenaan
KBAT boleh diaplikasikan dalam bilik darjah melalui aktiviti
 Membuat pertimbangan dan keputusan berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian
menggunakan pengetahuan, masalah dan projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat
pengalaman, kemahiran, dan nilai serta
memberi justifikasi

 Menghasilkan idea atau produk atau
kaedah yang kreatif dan inovatif

KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan,
kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi

9

KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 2

berfikir seperti peta pemikiran dan peta minda serta penyoalan Selain itu, dalam p&p Bahasa Melayu juga, unsur ilmu, nilai

aras tinggi untuk menggalakkan murid berfikir. murni dan kemahiran bernilai tambah boleh diserapkan.

Penyerapan ini mengandungi pelbagai ilmu dan disiplin

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN daripada mata pelajaran lain, nilai murni masyarakat Malaysia

Dalam mencapai hasrat dan matlamat KSSR, strategi p&p serta kemahiran berfikir, kemahiran menaakul dan kemahiran

Bahasa Melayu menggunakan pelbagai prinsip, teknik dan bahasa membolehkan murid menguasai kemahiran secara

pendekatan untuk memenuhi konsep bersepadu dalam bersepadu menerusi pengalaman pembelajaran bahasa.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Penilaian yang dijalankan secara berterusan dalam proses p&p

Prinsip 5P merupakan maklumat yang berguna bagi menentukan

Strategi p&p Bahasa Melayu menekankan konsep 5P iaitu pencapaian sesuatu objektif p&p. Melalui proses penilaian ini

penggabungjalinan, penyerapan, pengayaan, pemulihan dan segala kelemahan dapat dikenal pasti dan jenis tindakan

penilaian. Ini selaras dengan usaha memenuhi konsep susulan dapat diambil terhadap seseorang murid sama ada

bersepadu dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Konsep berbentuk pemulihan atau pengayaan.

5P merupakan asas dalam proses p&p dalam KBSR. Melalui

prinsip ini, murid dapat menyesuaikan maklumat dalam Bagi memastikan semua murid menguasai kemahiran bahasa,

rangsangan serta menghasilkan satu pelajaran yang bersepadu aktiviti pemulihan dalam p&p harus disediakan untuk

dan menyeluruh seterusnya akan mengelakkan murid daripada membantu murid menguasai kemahiran bahasa yang belum

berasa bosan sepanjang proses p&p dijalankan. Kemahiran dapat dikuasai dalam tempoh yang ditetapkan. Bahan yang

bahasa dapat digabungjalinkan, sama ada kemahiran disediakan digunakan secara berperingkat-peringkat daripada

mendengar dan bertutur, membaca, menulis, aspek seni yang mudah kepada yang sukar. Pelaksanaan aktiviti ini adalah

bahasa atau tatabahasa yang terdapat dalam standard mengikut kemampuan murid untuk menguasai sesuatu

kandungan. kemahiran.

10

KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 2

guru menilai perkembangan atau kualiti pembelajaran murid.

Aktiviti pengayaan dalam p&p pula disediakan untuk Murid lebih bermotivasi kerana dapat menghasilkan sesuatu

memantapkan kebolehan, keupayaan, bakat dan minat murid. produk.

Murid diberikan bahan yang berbeza untuk digunakan secara

bersendirian atau dengan bimbingan guru. Bahan dan aktiviti

diberikan kepada murid yang telah menguasai kemahiran Pembelajaran Koperatif

dalam jangka masa yang ditetapkan atau lebih awal daripada Kaedah p&p pembelajaran koperatif dilaksanakan dalam

jangka masa yang ditentukan. kumpulan yang membolehkan murid belajar bersama-sama,

saling belajar dan membantu antara satu sama lain untuk

Penyelesaian Masalah menyelesaikan sesuatu tugasan. Ahli kumpulan bekerja,

Penyelesaian masalah ialah aktiviti p&p yang melibatkan berkongsi idea, bahan dan peralatan untuk mencapai matlamat

masalah berbentuk perkataan, masalah bukan mekanis, teka- sendiri dan kumpulan. Pembelajaran koperatif ini dapat

teki, kuiz atau penggunaaan kemahiran matematik dalam menghasilkan satu tugasan kumpulan, di samping mewujudkan

situasi sebenar. Murid perlu menggunakan kemahiran, prinsip interaksi antara murid, kerjasama dan semangat berpasukan

dan teori yang telah mereka pelajari untuk menyelesaikan yang kuat.

masalah yang diberikan. Kaedah ini menggalakkan murid

berfikir secara kritis dan kreatif. Pembelajaran Kecerdasan Pelbagai

Pembelajaran Kecerdasan pelbagai dapat mengembangkan

Pembelajaran Berasaskan Projek potensi kecerdasan, minat dan kecenderungan murid kerana

Murid menggunakan maklumat lama dan baharu untuk setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan yang

menghasilkan sesuatu yang nyata. Kaedah ini melibatkan berbeza. Kecerdasan pelbagai merangkumi kecerdasan verbal

murid-murid mengkaji sesuatu isu, menyiasat dan linguistik, logik matematik, muzik, kinestetik, visual ruang,

mempersembahkan dapatannya. Hal ini juga dapat membantu interpersonal, intrapersonal dan naturalis.

11

KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 2

mengamalkan pembelajaran seumur hidup.

Pembelajaran Kontekstual

Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang Kajian Masa Depan

mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian individu, Kajian masa depan ialah satu pendekatan pengajaran untuk

masyarakat dan alam pekerjaan. Pembelajaran berlaku apabila mendidik murid agar lebih prihatin terhadap sesuatu perkara

murid berupaya menghubungkaitkan pengetahuan baharu atau isu yang berlaku pada masa lampau, masa ini dan masa

secara bermakna dan menghayati kerelevanan pembelajaran depan. Hal ini bermakna, murid dapat membuat ramalan,

dalam kehidupan mereka. menjangka akibat serta menangani perubahan supaya mereka

mendapat manfaat yang maksimum.

Pembelajaran Konstruktivisme

Pembelajaran konstruktivisme dalam pendidikan dapat Pembelajaran Akses Kendiri

melahirkan murid yang berkeupayaan untuk membina Pembelajaran Akses Kendiri ialah satu program yang

pemahaman dan pengetahuan baharu mereka sendiri membolehkan murid belajar secara kendiri melalui penggunaan

berdasarkan pengalaman sedia ada. Pembelajaran ini bahan pembelajaran. Murid diberi peluang memilih aktiviti,

menjadikan murid lebih faham, yakin dan seronok belajar menilai hasil kerja dan memantau kemajuan mereka sendiri

sepanjang hayat mereka. agar mereka bertanggungjawab dan berdikari terhadap

pembelajaran mereka.

Kemahiran Belajar Cara Belajar

Kemahiran belajar cara belajar perlu diajarkan kepada murid Pembelajaran Luar Bilik Darjah

supaya mereka peka terhadap teknik pembelajaran yang Pembelajaran luar bilik darjah ialah aktiviti kurikulum yang

berkesan. Penguasaan kemahiran ini membolehkan murid dilaksanakan di luar bilik darjah secara terancang dan

meningkatkan pengetahuan, cekap bertindak untuk berstruktur serta berpusatkan murid. Kaedah ini dapat

menghadapi dunia yang sering berubah dan berkeupayaan mengukuhkan pemahaman murid terhadap konsep yang

12

KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 2

dipelajari semasa di dalam bilik darjah, memberi pengalaman Pendekatan Modular
pembelajaran dalam situasi yang sebenar, mengembangkan Pendekatan modular bermaksud memecahkan kemahiran
kemahiran sosial dan kerja berpasukan. kepada unit-unit kecil yang dikenali sebagai modul. Kemahiran
bahasa distrukturkan dengan menggunakan pendekatan
Pembelajaran Masteri modular untuk memastikan penguasaan kecekapan berbahasa
Pembelajaran ini memastikan semua murid menguasai hasil yang baik. Tiga modul yang pertama berasaskan empat
pembelajaran dalam sesuatu unit sebelum berpindah ke unit kemahiran iaitu kemahiran mendengar, kemahiran bertutur,
pembelajaran yang lain. Pembelajaran ini dipecahkan kepada kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Modul Seni
unit yang lebih kecil untuk mudah dikuasai. Murid mesti Bahasa dan Modul Tatabahasa menyokong modul-modul
menguasai 80 peratus aras masteri sebelum berpindah ke unit kemahiran tersebut untuk mengukuhkan kecekapan berbahasa
pembelajaran yang baharu. murid.

Pembelajaran Berasaskan Inkuiri Pendekatan Berpusatkan Murid

Pembelajaran berasaskan inkuari merupakan pendekatan p&p Strategi p&p dalam mata pelajaran Bahasa Melayu haruslah

yang berpusatkan murid secara menyeluruh. Murid mencari berpusatkan murid bagi membolehkan mereka berinteraksi dan

dan menyelidiki sesuatu perkara atau peristiwa secara menguasai kemahiran belajar melalui pengalaman sendiri. Oleh

sistematik, kritis dan analitis sehingga dapat merumuskan itu, murid dapat membina keyakinan berbahasa.

jawapan kepada persoalan atau penemuannya sendiri dengan

yakin. Guru berperanan sebagai fasilitator untuk membimbing Pendekatan Tematik

proses penerokaan dan refleksi misalnya melalui aktiviti soal Pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Melayu

jawab. Ciri-ciri pembelajaran inkuiri berfokus pada hipotesis diajar berdasarkan tema. Ilmu daripada mata pelajaran dan

yang hendak diuji, sikap keterbukaan, penggunaan dan disiplin lain lebih mudah diserapkan dan kosa kata bertambah

pengesahan fakta atau bukti dan rumusan. serta dapat dikembangkan. Bagi tujuan ini, perancangan dan

13

KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 2

penentuan tema pengajaran meliputi pelbagai bidang ilmu, hal sesuai diajarkan kepada murid sekolah rendah agar

persendirian dan isu kemasyarakatan, menghargai warisan, mendapat pendedahan awal berkaitan penjagaan

mencungkil daya kreativiti dan inovasi dalam diri murid serta kebersihan dan kesihatan, dan amalan gaya hidup sihat.

isu-isu semasa.

Cakupan tema yang ditekankan adalah seperti yang berikut: 4. Keselamatan

1. Kekeluargaan Tema keselamatan merujuk keupayaan murid melindungi

Tema kekeluargaan merangkumi hubungan sesuatu dari daripada bahaya ketika berada dalam pelbagai

keluarga yang melibatkan keluarga asas dan keluarga persekitaran. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid

kembangan. Tema ini diajarkan kepada murid sekolah supaya dapat memberi kesedaran agar mengutamakan

rendah agar menghargai dan menghormati setiap ahli keselamatan.

keluarga.

5 . Perpaduan

2. Kemasyarakatan Tema perpaduan merujuk kepentingan hubungan erat

Tema ini merujuk tanggungjawab individu dan kumpulan yang terbentuk hasil daripada toleransi dalam kalangan

dalam kalangan pelbagai bangsa untuk mewujudkan penduduk Malaysia. Tema ini sesuai diajarkan kepada

keharmonian dan kepentingan hidup bersama. Tema ini murid dalam usaha memupuk semangat perpaduan.

sesuai diajarkan kepada murid sekolah rendah agar dapat

melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia, hormat- 6. Kebudayaan, Kesenian dan Estetika

menghormati, bekerjasama dan bertanggungjawab. Tema kebudayaan, kesenian dan estetika merangkumi

elemen budaya yang terdapat dalam masyarakat pelbagai

3. Kesihatan dan kebersihan kaum di Malaysia yang meliputi adat dan budaya. Tema

Tema kesihatan dan kebersihan, merujuk kesempurnaan ini sesuai diajarkan kepada murid agar kehalusan seni

dari segi kesihatan fizikal, mental dan sosial. Tema ini

14

KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 2

budaya ini dapat dihayati oleh murid sebagai asas 9. Alam Sekitar dan Teknologi Hijau
pembentukan jati diri warga Malaysia. Tema alam sekitar dan teknologi hijau merujuk
keupayaan murid menjaga dan mengurus alam sekitar
7. Jati diri, Patriotisme dan Kewarganegaraan untuk kesejahteraan kehidupan manusia, haiwan serta
Tema jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan merujuk tumbuhan bagi kelangsungan kehidupan generasi akan
kepada keupayaan murid menzahirkan keperibadian datang. Tema ini sesuai diajarkan agar murid cinta dan
insan yang seimbang dari segi fizikal, mental, emosi dan prihatin serta bertanggungjawab menjaga alam sekitar
rohani serta mempunyai semangat juang dan sanggup dan teknologi hijau.
berkorban demi negara. Tema ini sesuai diajarkan kepada
murid untuk melahirkan masyarakat madani yang 10. Pertanian dan Penternakan
mempunyai semangat kekitaan dan setia kepada negara Tema pertanian dan penternakan memberi murid
pendedahan perihal asas-asas pertanian dan
8. Sains, Teknologi dan Inovasi penternakan secara tradisional dan moden. Tema ini
Tema sains teknologi dan inovasi merujuk ilmu sesuai diajarkan untuk memupuk kesedaran tentang
pengetahuan yang teratur atau sistematik yang boleh kepentingan bidang bioteknologi pertanian dan
diuji, dibuktikan kebenarannya dan dapat menghasilkan penternakan dalam kehidupan.
sesuatu yang baharu. Tema ini sesuai diajarkan kepada
murid agar dapat melahirkan insan yang berupaya 11. Ekonomi, Keusahawanan dan Pengurusan Kewangan
menjana idea untuk menghasilkan sesuatu yang Tema ekonomi memberi murid pendedahan perihal
berinovasi. bidang perniagaan dan keusahawanan dalam menjana
pendapatan dan pengurusan perdagangan, manakala
pengurusan kewangan pula menekankan tentang

15

KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 2

tanggungjawab dalam menguruskan kewangan dengan dihasratkan serta dapat menangani cabaran semasa dan masa
bijak. Tema ini dapat memupuk kesedaran tentang hadapan. Elemen di dalam EMK adalah seperti berikut:
kepentingan bidang ekonomi, membudayakan sikap
keusahawanan dan celik kewangan dalam kehidupan. 1. Bahasa

12. Integriti  Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu
Tema Integriti merujuk kepada prinsip berpegang teguh dititikberatkan dalam semua mata pelajaran.
kepada kejujuran dan amalan bermoral tinggi,
keselarasan antara tindakan dengan prinsip moral, etika  Semasa p&p bagi setiap mata pelajaran, aspek
dan undang-undang serta keselarasan antara sebutan, struktur ayat, tatabahasa, istilah dan laras
kepentingan diri dengan kepentingan umum. Tema ini bahasa perlu diberi penekanan bagi membantu murid
menyusun idea dan berkomunikasi secara berkesan.

dapat memupuk kesedaran murid untuk bertindak 2. Kelestarian Alam Sekitar

mengikut lunas-lunas yang ditetapkan oleh agama dan  Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar
moral agar menjadi masyarakat yang bertamadun demi dalam jiwa murid perlu dipupuk melalui p&p semua

kemajuan negara. mata pelajaran.

 Pengetahuan dan kesedaran terhadap alam sekitar dan

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM kelestarian global penting dalam membentuk etika

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah murid untuk menghargai alam dan kehidupan.

yang diterapkan dalam proses p&p selain yang ditetapkan 3. Nilai Murni
dalam standard kandungan. Elemen ini diterapkan bertujuan  Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata
mengukuhkan kemahiran dan keterampilan modal insan yang pelajaran supaya murid sedar akan kepentingan dan

mengamalkannya.
16

 Nilai murni merangkumi aspek kerohanian, KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 2
kemanusiaan dan kewarganegaraan kebangsaan dan
global yang menjadi amalan dalam kehidupan harian. 5. Patriotisme
 Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua
4. Sains dan Teknologi mata pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat
 Menambahkan minat terhadap sains dan teknologi masyarakat.
dapat meningkatkan literasi sains serta teknologi dalam  Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang
kalangan murid. mempunyai semangat cintakan negara dan
 Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat berbangga sebagai rakyat Malaysia.
membantu serta menyumbang kepada pembelajaran
yang lebih cekap dan berkesan. 6. Kreativiti dan Inovasi
 Pengintegrasian Sains dan Teknologi dalam p&p  Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi
merangkumi empat perkara iaitu: untuk mengumpul, mencerna dan menjana idea
(i) Pengetahuan sains dan teknologi (fakta, prinsip, atau mencipta sesuatu yang baharu atau asli melalui
konsep yang berkaitan dengan sains dan ilham atau gabungan idea yang ada.
teknologi).  Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui
(ii) Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan ubah suaian, membaiki dan mempraktikkan idea.
kemahiran manipulatif tertentu).  Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu
(iii) Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran, untuk memastikan pembangunan modal insan yang
keselamatan). mampu menghadapi cabaran abad ke-21.
(iv) Penggunaan teknologi dalam aktiviti p&p.  Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan
dalam p&p

17

KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 2

7. Keusahawanan meningkatkan lagi kefahaman murid terhadap

 Penerapan elemen keusahawanan bertujuan kandungan mata pelajaran.

membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan

sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan

murid. 9. Kelestarian Global

 Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam p&p  Elemen Kelestarian Global bermatlamat melahirkan

melalui aktiviti yang mampu memupuk sikap seperti murid berdaya fikir lestari yang bersikap responsif

rajin, jujur, amanah dan bertanggungjawab serta terhadap persekitaran dalam kehidupan harian dengan

membangunkan minda kreatif dan inovatif untuk mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai yang

memacu idea ke pasaran. diperolehi melalui elemen Penggunaan dan

Pengeluaran Lestari, Kewarganegaraan Global dan

8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Perpaduan.

 Penerapan elemen TMK dalam p&p memastikan  Elemen Kelestarian Global penting dalam menyediakan

murid dapat mengaplikasi dan mengukuhkan murid bagi menghadapi cabaran dan isu semasa

pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang peringkat tempatan, negara dan global.

dipelajari.  Elemen ini diajar secara langsung dan secara sisipan

 Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong dalam mata pelajaran yang berkaitan.

murid menjadi kreatif malah menjadikan p&p lebih

menarik dan menyeronokkan serta meningkatkan 10. Pendidikan Kewangan

kualiti pembelajaran.  Penerapan elemen Pendidikan Kewangan bertujuan

 TMK diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang membentuk generasi masa hadapan yang berkeupayaan

hendak diajar dan sebagai pengupaya bagi membuat keputusan kewangan yang bijak,

mengamalkan pengurusan kewangan yang beretika

18

KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 2

serta berkemahiran menguruskan hal ehwal kewangan berdasarkan prinsip inklusif, autentik dan setempat (localised).
secara bertanggungjawab. Maklumat yang diperoleh dari PS akan digunakan oleh
 Elemen Pendidikan Kewangan boleh diterapkan dalam pentadbir, guru, ibu bapa dan murid dalam merancang tindakan
p&p secara langsung ataupun secara sisipan. susulan ke arah peningkatan perkembangan pembelajaran
Penerapan secara langsung adalah melalui tajuk seperti murid.
wang yang mengandungi elemen kewangan secara PS boleh dilaksanakan oleh guru secara formatif dan sumatif.
eksplisit seperti pengiraan faedah mudah dan faedah Pentaksiran secara formatif dilaksanakan seiring dengan
kompaun. Penerapan secara sisipan pula diintegrasikan proses p&p, manakala pentaksiran secara sumatif
melalui tajuk-tajuk lain merentas kurikulum. Pendedahan dilaksanakan pada akhir suatu unit pembelajaran, penggal,
kepada pengurusan kewangan dalam kehidupan semester atau tahun. Dalam melaksanakan PS, guru perlu
sebenar adalah penting bagi menyediakan murid dengan merancang, membina item, mentadbir, memeriksa, merekod
pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dapat dan melapor tahap penguasaan murid dalam mata pelajaran
diaplikasikan secara berkesan dan bermakna. yang diajar berdasarkan DSKP.

Pentaksiran sekolah berperanan mengukuhkan pembelajaran

PENTAKSIRAN SEKOLAH murid dan meningkatkan pengajaran guru, serta mampu

Pentaksiran Sekolah (PS) adalah sebahagian daripada memberi maklumat yang sah tentang apa yang telah

pendekatan pentaksiran yang merupakan satu proses dilaksanakan atau dicapai dalam satu-satu proses p&p.

mendapatkan maklumat tentang perkembangan murid yang

dirancang, dilaksana dan dilapor oleh guru yang berkenaan. Pentaksiran Sekolah amat penting untuk menentukan

Proses ini berlaku berterusan sama ada secara formal dan keberkesanan guru dan pihak sekolah dalam usaha

tidak formal supaya guru dapat menentukan tahap penguasaan menghasilkan insan yang harmoni dan seimbang. PS

sebenar murid. PS perlu dilaksanakan secara holistik merupakan aktiviti yang berterusan yang memerlukan

19

KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 2

komitmen yang tinggi serta hala tuju yang jelas daripada guru pernyataan standard prestasi yang ditetapkan mengikut tahap-
dan pihak sekolah untuk memperkembang potensi setiap murid tahap pencapaian seperti yang dihasratkan dalam dokumen
ke tahap maksimum. kurikulum. Pentaksiran Rujukan Standard tidak
membandingkan pencapaian seseorang murid dengan murid
PS mempunyai ciri-ciri berikut: lain tetapi melaporkan prestasi murid dalam pembelajaran
1. Holistik iaitu mampu memberi maklumat keseluruhan dengan menerangkan tentang kemajuan dan pertumbuhan
murid dalam pembelajaran merujuk kepada pernyataan
tentang pencapaian pengetahuan dan kemahiran serta standard. Murid-murid dinilai secara adil dan saksama sebagai
pengamalan nilai murni. individu dalam masyarakat berdasarkan keupayaan,
2. Berterusan iaitu aktiviti pentaksiran berjalan seiring dengan kebolehan, bakat, kemahiran dan potensi diri tanpa
p&p. dibandingkan dengan individu lain. Pihak sekolah mampu
3. Fleksibel iaitu kaedah pentaksiran yang pelbagai mengikut mendapatkan maklum balas yang lengkap dalam bentuk data
kesesuaian dan kesediaan murid. kualitatif dan kuantitatif yang merangkumi segala aspek tentang
4. Berdasarkan standard kurikulum. diri seseorang murid itu bagi membolehkan pihak yang
5. Pelaksanaan Pentaksiran Secara; bertanggungjawab mengenali, memahami, menghargai,
 Pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan mengiktiraf dan memuliakan anak didik sebagai insan yang
berguna, penting dan mempunyai potensi untuk menyumbang
proses p&p; dan kepada pembangunan negara dan bangsa mengikut
keupayaan dan kebolehan masing-masing.
 Pentaksiran sumatif yang dijalankan pada akhir unit
pembelajaran, semester atau tahun.

Pentaksiran Rujukan Standard

Pentaksiran rujukan standard merupakan proses mendapatkan Standard Prestasi

maklumat tentang sejauh mana murid tahu, faham dan boleh Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap

buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan perkembangan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan

20

KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 2

standard dan menunjukkan tahap penguasaan murid dalam Standard Prestasi Umum Kurikulum Standard Bahasa Melayu
perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. KSSR yang merentas kemahiran bahasa dihuraikan dalam
Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua, iaitu Jadual 3 berikut:
perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan
menegak (Tahap Penguasaan). Pertumbuhan murid dijelaskan Jadual 3: Tahap Penguasaan dan Tafsiran Umum Bahasa
dengan satu atau lebih qualifier menggunakan perkataan atau Melayu Sekolah Rendah
rangkai kata yang betul menggambarkan standard dalam
bentuk hasil pembelajaran. Standard Prestasi dibina sebagai TAHAP TAFSIRAN
panduan untuk guru menambah baik PS sejajar dengan PENGUASAAN
pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard. Murid mempamerkan tahap pengetahuan
1 bahasa dan kecekapan berbahasa yang
Tahap Penguasaan Sangat Terhad sangat lemah, sangat terhad dan
Tahap Penguasaan adalah untuk menunjukkan tanda aras memerlukan banyak bimbingan,
tertentu yang disusun secara hieraki digunakan bagi tujuan 2 panduan dan latihan dalam kemahiran
pelaporan individu berdasarkan kelompok standard. Tahap Terhad bahasa.
penguasaan ini menandakan pencapaian murid berdasarkan Murid mempamerkan tahap pengetahuan
kemahiran bahasa secara keseluruhan merujuk pernyataan 3 bahasa dan kecekapan berbahasa yang
standard dalam DSKP Bahasa Melayu KSSR manakala tahap Memuaskan lemah, terhad dan memerlukan sedikit
penguasaan keseluruhan kemahiran bahasa ditentukan secara bimbingan, panduan, dan latihan dalam
pertimbangan profesional dan kebijaksanaan guru melalui kemahiran bahasa.
pelbagai kaedah seperti pemerhatian, latihan, pembentangan, Murid berupaya mempamerkan tahap
respons murid, kerja projek berkumpulan dan sebagainya. pengetahuan bahasa dan kecekapan
berbahasa yang sederhana dan berupaya
mengungkapkan idea serta menguasai
kemahiran berfikir yang asas tanpa
bimbingan dalam kemahiran bahasa.

21

KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 2

TAHAP TAFSIRAN TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN PENGUASAAN
yang kritis, kreatif dan inovatif,
4 Murid berupaya mempamerkan tahap berkomunikasi secara efektif dan penuh
Baik keyakinan, mengamalkan pembelajaran
pengetahuan bahasa dan kecekapan secara kendiri serta menjadi model
5 teladan kepada murid yang lain dalam
Sangat Baik berbahasa yang baik, dapat kemahiran bahasa.

mengaplikasikan pengetahuan bahasa

dengan berkesan, berupaya

mengungkapkan idea, menguasai

kemahiran berfikir yang kritis, dan

mengamalkan pembelajaran kendiri Semua guru Bahasa Melayu perlu melaksanakan proses p&p
dalam bilik darjah dengan merujuk kepada SK dan SP.
secara minimum dalam kemahiran Kebijaksanaan guru perlu ada bagi menentukan proses p&p
dilaksanakan secara berkesan dan bersesuaian. Dalam
bahasa. keadaan yang sama, guru perlu mentaksir keupayaan murid
dan menentukan tahap penguasaannya berdasarkan senarai
Murid berupaya mempamerkan tahap standard prestasi dalam kelompok yang telah disusun. Guru
seharusnya memberikan peluang kepada setiap muridnya
pengetahuan bahasa dan kecekapan mencapai tahap keupayaan yang lebih baik dengan
melaksanakan proses bimbingan dan pengukuhan.
berbahasa yang tinggi, berupaya

mengungkapkan idea dengan jelas dan

terperinci, berkomunikasi secara efektif,

mengaplikasikan pengetahuan bahasa

yang lebih kompleks, menguasai

kemahiran berfikir yang kritis dan

kreatif, serta mengamalkan pembelajaran

secara kendiri dalam kemahiran bahasa.

6 Murid berupaya mempamerkan tahap Tahap penguasaan murid secara umum bagi setiap kemahiran
Cemerlang pengetahuan bahasa dan kecekapan merujuk kepada Jadual 4, Jadual 5 dan Jadual 6.
berbahasa yang cemerlang dan
konsisten, berupaya mengungkapkan
idea dengan jelas, terperinci dan
tersusun, menguasai kemahiran berfikir

22

KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 2

ORGANISASI KANDUNGAN Standard Prestasi
Standard Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah digubal Suatu set kriteria umum yang menunjukkan tahap-tahap
dengan memberikan penekanan pada SK dan SP yang perlu prestasi yang perlu murid pamerkan sebagai tanda bahawa
diketahui dan boleh dilakukan oleh murid. SK dan SP ini sesuatu perkara itu telah dikuasai murid (indicator of success)
berpaksikan kemahiran bahasa dan sistem bahasa yang Ketiga-tiga standard ini ditunjukan dalam organisasi kandungan
disokong oleh elemen Pengisian Kurikulum. Standard ini seperti dalam jadual 8.
digubal dalam bentuk pernyataan SK dan SP yang perlu
dikuasai oleh murid. Standard ini dipersembahkan dalam Kemahiran Bahasa
bentuk modular yang dibahagikan kepada bahagian dan unit Kemahiran bahasa merupakan teras kepada Standard
yang mengandungi elemen pengetahuan, kemahiran, nilai Kurikulum Bahasa Melayu. Kemahiran bahasa ini
murni, kreativiti dan inovasi yang perlu dikuasai oleh murid. diorganisasikan dalam lima modul kemahiran bahasa:

Standard Kandungan

Pernyataan tentang bidang ilmu yang patut diketahui dan 1. Modul Kemahiran Mendengar dan Bertutur

dapat dilakukan oleh murid dalam suatu tempoh persekolahan Modul Kemahiran Mendengar dan Bertutur memberi

yang merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. penekanan pada kemahiran mendengar dan bertutur.

Kemahiran mendengar merujuk pada keupayaan murid

Standard Pembelajaran mendengar dengan teliti, memahami dan menghayati

Pernyataan tentang penetapan kriteria untuk memastikan kualiti secara lisan perkara yang didengar dalam pelbagai situasi

pembelajaran dan pencapaian murid bagi setiap standard pengucapan, serta dapat memberikan respons. Kemahiran

kandungan. bertutur pula merujuk keupayaan murid berkomunikasi

untuk menjalin hubungan dan menyampaikan maklumat,

pendapat, perasaan serta idea yang kreatif dan kritis

23

KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 2

dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan dan mereka untuk menghasilkan penulisan berunsur

bertatasusila. Penggunaan tatabahasa yang betul diberikan pengetahuan dan imaginasi. Penguasaan kemahiran

penekanan dalam kemahiran bertutur. bahasa ini diperoleh melalui situasi dan konteks dalam

pelbagai bahan prosa, puisi dan grafik.

2. Modul Kemahiran Membaca

Modul Kemahiran Membaca memberikan tumpuan pada 4. Modul Seni Bahasa

kemahiran membaca. Kemahiran membaca merujuk Modul Seni Bahasa merujuk aspek kebahasaan, keindahan

keupayaan murid membaca dengan sebutan, intonasi, jeda, dan kehalusan dalam bahasa Melayu yang perlu difahami

dan kelancaran yang betul. Penekanan perlu diberikan dan dikuasai oleh murid. Penguasaan aspek seni bahasa

pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan merangkumi kecekapan memahami, mengungkap dan

secara kritis dengan menggunakan teknik-teknik membaca. menghayati bahasa yang indah. Melalui pembelajaran

Di samping itu, melalui modul kemahiran membaca murid modul ini, murid menghasilkan dan mempersembahkan

juga berupaya menghayati teks yang dibaca. karya kreatif pelbagai genre secara lisan dan bertulis

melalui variasi teknik yang menarik. Aspek seni bahasa

3. Modul Kemahiran Menulis juga menzahirkan pembelajaran yang menyeronokkan

Modul Kemahiran Menulis pula berfokuskan kemahiran secara didik hibur.

menulis. Kemahiran menulis merujuk keupayaan murid

menulis perkataan dan melahirkan idea melalui pelbagai 1. Modul Tatabahasa

jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan Modul Tatabahasa merujuk aspek morfologi dan sintaksis

dan pengalaman peribadi yang telah dilalui. Penekanan bahasa Melayu yang perlu difahami dan dikuasai oleh

perlu diberikan pada penggunaan ayat yang gramatis, murid. Aspek ini perlu diajarkan dan dilaksanakan melalui

tanda baca dan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas pengajaran yang terancang dengan teknik yang sesuai dan

dan kemas. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti berkesan supaya murid memahami dan menggunakan

24

tatabahasa dengan betul dan tepat dalam pelbagai konteks KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 2
secara lisan dan bertulis.
1.1.1 Struktur kata merujuk pada pola suku kata
Sistem Bahasa bagi:
Sistem bahasa terdiri daripada tatabahasa, sistem ejaan, (i) kata asli bahasa Melayu
sebutan dan intonasi, kosa kata dan peribahasa. Pelaksanaan (ii) kata pinjaman bahasa Melayu
sistem bahasa dalam p&p Bahasa Melayu membolehkan
murid menggunakan dan mengamalkan bahasa Melayu baku. 1.1.2 Bentuk kata terdiri daripada:
Penerangan bagi perkara tersebut dinyatakan di bawah ini; (i) kata terbitan
1. Tatabahasa (ii) kata ganda
(iii) kata majmuk
Kandungan tatabahasa terdiri daripada morfologi dan
sintaksis; 1.1.3 Proses pembentukan kata meliputi:
1.1 Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji (i) pengimbuhan
(ii) penggandaan
struktur, bentuk dan golongan kata. Struktur kata (iii) pemajmukan
ialah susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang Antara ketiga-tiga proses pembentukan kata
(tulisan) yang menjadi unit bahasa yang bermakna. yang amat kompleks ialah pengimbuhan.
Bentuk kata pula ialah unit tatabahasa sama ada Oleh itu, penekanan hendaklah diberikan
bentuk tunggal atau hasil daripada proses pada aspek penggunaan imbuhan yang betul
pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. dari segi bentuk dan makna termasuk aspek
Golongan kata pula ialah proses menjeniskan baharu dalam proses pengimbuhan.
perkataan berdasarkan keserupaan bentuk atau
fungsi dengan anggota yang lain dalam golongan 1.1.4 Golongan kata terdiri daripada:
yang sama. (i) kata nama
(ii) kata kerja
(iii) kata adjektif
(iv) kata tugas

25

1.2 Sintaksis ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk, KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 2
struktur dan binaan ayat. Hal ini bermakna, bidang
sintaksis ialah kajian tentang hukum atau rumus 1. Sistem Ejaan
tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan Tanda baca penting dikuasai dalam komunikasi tulisan
penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk untuk memastikan keselarasan dan juga makna yang
membentuk ayat. Aspek sintaksis yang diberikan tumpuan tepat. Misalnya, koma dan tanda noktah mewakili
adalah seperti yang berikut: hentian dalam pertuturan. Penggunaan tanda baca
1.2.1 Unsur utama yang terdiri daripada kata, frasa, yang betul dapat mewakili intonasi dalam bacaan dan
klausa dan aspek pembinaannya serta penulisan. Perkara yang diberikan penekanan ialah:
pembahagian subjek dan predikat. (i) pola keselarasan huruf vokal
1.2.2 Jenis ayat iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat (ii) ejaan kata pinjaman
perintah dan ayat seruan. (iii) ejaan kata dasar dan kata terbitan
1.2.3 Ragam ayat iaitu ayat aktif dan ayat pasif.
1.2.4 Susunan ayat, iaitu susunan biasa dan songsang 2. Sebutan dan Intonasi
1.2.5 Binaan ayat; Sebutan dan intonasi diajarkan supaya murid dapat
(i) ayat dasar menyebut perkataan dan ayat dengan betul serta
(ii) ayat tunggal memahami intonasi dan jeda. Kemahiran yang
(iii) ayat terbitan atau ayat majmuk ditekankan ialah kebolehan mengenal pasti dan
1.2.6 Proses ayat terbitan: membezakan pelbagai aspek dalam sebutan dan
(i) proses penggantian intonasi supaya murid dapat menyampaikan maksud
(ii) proses pengguguran dengan tepat. Sebutan diajarkan supaya murid dapat
(iii) proses peluasan menyebut sesuatu kata dengan betul. Sebutan bahasa
Melayu yang diajarkan di sekolah hendaklah
26 menggunakan sebutan bahasa Melayu baku. Ayat

bahasa Melayu yang betul hendaklah diajarkan KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 2
mengikut pola yang berikut:
(i) ayat penyata Bahasa Melayu. Pemilihan peribahasa hendaklah
(ii) ayat tanya mengutamakan falsafah, keperibadian, dan nilai murni
(iii) ayat perintah masyarakat Malaysia yang berbilang kaum.
(iv) ayat seruan
(v) ayat songsang
(vi) ayat aktif
(vii) ayat pasif

3. Kosa Kata
Kosa kata terdiri daripada kata umum dan istilah.
Penguasaan kosa kata perlu ditingkat dan
dikembangkan agar murid dapat mengungkap
maklumat dan buah fikiran selaras dengan penambahan
ilmu dalam mata pelajaran yang dipelajari pada
peringkat sekolah rendah.

4. Peribahasa
Peribahasa merangkumi simpulan bahasa,
perumpamaan, pepatah, bidalan, perbilangan dan kata-
kata hikmat perlu diajarkan dalam mata pelajaran

27

KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 2

STANDARD KANDUNGAN, STANDARD PEMBELAJARAN DAN STANDARD PRESTASI
Jadual 4: Organisasi DSKP

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

Penyataan spesifik tentang perkara Suatu penetapan kriteria atau indikator Suatu set kriteria umum yang
yang murid patut ketahui dan boleh kualiti pembelajaran dan pencapaian yang menunjukkan tahap-tahap prestasi yang
lakukan dalam suatu tempoh boleh diukur bagi setiap standard perlu murid pamerkan sebagai tanda
persekolahan merangkumi aspek kandungan. bahawa sesuatu perkara itu telah
pengetahuan, kemahiran dan nilai. dikuasai murid (indicator of success)
.

28

KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 2

1.0 KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

1.1 Mendengar dan memberikan Murid boleh:
respons
1.1.1 Mendengar, mengecam, memahami dan menyebut dengan betul dan tepat;

(i) frasa
(i) ayat tunggal
(ii) ayat majmuk

1.1.2 Mendengar, memahami, dan memberikan respons terhadap;
(i) soalan
(ii) suruhan
(iii) pesanan
(iv) permintaan

1.1.3 Mendengar, dan memberikan respons dengan membuat tafsiran terhadap;
(i) soalan bercapah
(ii) pesanan

1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk menjelaskan sesuatu perkara secara bertatasusila mengikut konteks.
maklumat dan idea bagi pelbagai
tujuan 1.2.2 Bertutur dan menjelaskan maklumat yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan
idea yang kritis dan kreatif.

29

KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 2

STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

TAHAP PENYATAAN
PENGUASAAN

1 Memberikan respons terhadap pelbagai soalan, suruhan, dan pesanan serta menyampaikan maklumat dan idea yang
kritis dan kreatif secara bertatasusila tahap sangat terhad.

2 Memberikan respons terhadap pelbagai soalan, suruhan, dan pesanan serta menyampaikan maklumat dan idea yang
kritis dan kreatif secara bertatasusila pada tahap terhad.

3 Memberikan respons terhadap pelbagai soalan, suruhan, dan pesanan serta menyampaikan maklumat dan idea yang
kritis dan kreatif secara bertatasusila pada tahap memuaskan.

4 Memberikan respons terhadap pelbagai soalan, suruhan, dan pesanan serta menyampaikan maklumat dan idea yang
kritis dan kreatif secara bertatasusila pada tahap kukuh.

5 Memberikan respons terhadap pelbagai soalan, suruhan, dan pesanan serta menyampaikan maklumat dan idea yang
kritis dan kreatif secara bertatasusila pada tahap terperinci.

6 Memberikan respons terhadap pelbagai soalan, suruhan, dan pesanan serta menyampaikan maklumat dan idea yang
kritis dan kreatif secara bertatasusila pada tahap sangat terperinci, konsisten, dan menjadi model teladan.

30

2.0 KEMAHIRAN MEMBACA KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 2
STANDARD KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN
2.1 Asas membaca dan memahami
Murid boleh:
2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai;

(i) perkataan
(ii) ayat
(iii) perenggan
(iv) petikan

2.1.2 Membaca dan memahami;
(i) perkataan
(ii) ayat
(iii) perenggan
(iv) petikan

2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami dan mengenal pasti;
menaakul bahan grafik dan bukan (i) kosa kata
grafik (ii) isi tersurat
(iii) isi tersirat
(iv) idea utama
(v) idea sampingan
(vi) idea keseluruhan

2.3 Membaca dan mengapresiasi karya 2.3.1 Membaca, mengenal pasti dan menyatakan nilai daripada bahan sastera dan bahan
sastera dan bukan sastera bukan sastera;

31

KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 2

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

(i) lagu kanak-kanak
(ii) cerita
(iii) pantun
(iv) petikan

2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya sastera dan bukan sastera dengan
sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai;
(i) lagu kanak-kanak
(ii) cerita
(iii) pantun
(iv) petikan bukan sastera

32

KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 2

STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MEMBACA

TAHAP PENYATAAN
PENGUASAAN

1 Membaca, memahami, dan menaakul bahan, mengenal pasti kandungan teks bahan sastera dan bahan bukan sastera
serta mempersembahkan karya sastera pada tahap sangat terhad.

2 Membaca, memahami, dan menaakul bahan, mengenal pasti kandungan teks bahan sastera dan bahan bukan sastera
serta mempersembahkan karya sastera pada tahap terhad.

3 Membaca, memahami, dan menaakul bahan, mengenal pasti kandungan teks bahan sastera dan bahan bukan sastera
serta mempersembahkan karya sastera pada tahap memuaskan.

4 Membaca, memahami, dan menaakul bahan, mengenal pasti kandungan teks bahan sastera dan bahan bukan sastera
serta mempersembahkan karya sastera pada tahap kukuh.

5 Membaca, memahami, dan menaakul bahan, mengenal pasti kandungan teks bahan sastera dan bahan bukan sastera
serta mempersembahkan karya sastera pada tahap terperinci.

6 Membaca, memahami, dan menaakul bahan, mengenal pasti kandungan teks bahan sastera dan bahan bukan sastera
serta mempersembahkan karya sastera pada tahap sangat terperinci, konsisten, dan menjadi model teladan.

33

3.0 KEMAHIRAN MENULIS KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 2
STANDARD KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN
3.1 Asas menulis
Murid boleh:
3.1.1 Menulis secara mekanis;

(i) perkataan
(ii) ayat
(iii) perenggan
(iv) petikan

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat 3.2.1 Membina dan menulis;
yang bermakna (i) perkataan
(ii) frasa
(iii) ayat
(iv) perenggan

3.2.2 Membina dan menulis jawapan pemahaman dengan berdasarkan soalan;
(i) bertumpu
(ii) bercapah

3.2.3 Menyusun dan mencatat maklumat yang bermakna tentang sesuatu perkara.

3.2.4 Menulis sesuatu yang diimlakkan;
(i) perkataan
(ii) frasa
(iii) ayat

34

KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 2

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
3.3 Menghasilkan penulisan
3.3.1 Menghasilkan penulisan naratif dan bukan naratif secara;
(i) separa terkawal

3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek;
(i) ejaan
(ii) tanda baca
(iii) penggunaan kata

35

KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 2

STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MENULIS

TAHAP PENYATAAN
PENGUASAAN
Menulis secara mekanis, membina ayat, menulis jawapan pemahaman, mencatat maklumat, menghasilkan penulisan,
1 menulis secara imlak, mengedit serta memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan dan tanda baca pada tahap
sangat terhad.
2
Menulis secara mekanis, membina ayat, menulis jawapan pemahaman, mencatat maklumat, menghasilkan penulisan,
3 menulis secara imlak, mengedit serta memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan dan tanda baca pada tahap
terhad.
4
Menulis secara mekanis, membina ayat, menulis jawapan pemahaman, mencatat maklumat, menghasilkan penulisan,
5 menulis secara imlak, mengedit serta memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan dan tanda baca pada tahap
memuaskan.
6
Menulis secara mekanis, membina ayat, menulis jawapan pemahaman, mencatat maklumat, menghasilkan penulisan,
menulis secara imlak, mengedit serta memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan dan tanda baca pada tahap
kukuh.

Menulis secara mekanis, membina ayat, menulis jawapan pemahaman, mencatat maklumat, menghasilkan penulisan,
menulis secara imlak, mengedit serta memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan dan tanda baca pada tahap
terperinci.

Menulis secara mekanis, membina ayat, menulis jawapan pemahaman, mencatat maklumat, menghasilkan penulisan,
menulis secara imlak, mengedit dan memurnikan hasil penulisan pada tahap sangat terperinci, konsisten, dan
menjadi model teladan.

36

4.0 ASPEK SENI BAHASA KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 2

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
Murid boleh:
4.1 Mengaplikasikan unsur keindahan 4.1.1 Bercerita, dan menuturkan dialog yang mengandungi gaya bahasa yang indah;
dan kesantunan bahasa dalam
bahan sastera (i) Simpulan bahasa
(ii) Bandingan semacam
(iii) Perumpamaan

4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.1 Melafazkan dan mengenal pasti ciri-ciri pantun;
kesantunan bahasa dalam bahan (i) pembayang dan maksud
sastera (ii) rima akhir dan jeda
(iii) format penulisan

4.2.2 Menyanyikan lagu dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai serta
melakukan aksi mengikut lirik;
(i) lagu kanak-kanak
(ii) lagu rakyat

4.2.3 Mendeklamasikan dan mengenal pasti ciri-ciri sajak;
(i) bentuk bebas
(ii) rangkap

37

KSSR BAHASA MELAYU SK TAHUN 2

4.3 Menghasilkan bahan sastera 4.3.1 Mencipta secara separa terkawal dan mempersembahkan;
dengan menyerapkan keindahan (i) pantun empat kerat
dan kesantunan bahasa serta (ii) sajak
mempersembahkannya secara
kreatif

4.3.2 Mempersembahkan cerita;
(i) cerita haiwan
(ii) cerita jenaka

4.3.3 Mempersembahkan lagu;
(i) kanak-kanak
(ii) rakyat

CATATAN:

Dalam Aspek Seni Bahasa, pentaksiran Kemahiran Mendengar dan Bertutur, Kemahiran Membaca atau Kemahiran Menulis juga boleh
dilaksanakan. Walau bagaimanapun, proses p&p Aspek Seni Bahasa masih dilaksanakan dalam bentuk pendekatan modular.

38


Click to View FlipBook Version