The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

การแนะนำOTOP5 ดาว (3 ภาษา)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by สพจ. พิจิตร, 2020-12-17 21:16:00

การแนะนำOTOP5 ดาว (3 ภาษา)

การแนะนำOTOP5 ดาว (3 ภาษา)

แผน่ สมุนไพรประคบรอ้ น

Hot Compress Herbal Pad

กล่มุ สมุนไพรไทยทุ่งทรายทอง "สมุนไพรทงุ่ ทรายทอง" แผ่นสมุนไพรประคบร้อนสามารถใชอ้ บในเตา
ประธาน : นายสมนึก จันทร์จร ไมโครเวฟไดช้ ว่ ยประคบอาการปวดเม่ือยตา่ งๆตามร่างกายให้คลายลง
477 ม.9 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน เพ่ือความสะดวกตอ่ การใชง้ าน โดยผลติ จากสมนุ ไพรทม่ี ีประโยชนต์ าม
จ.พจิ ติ ร 66150 ผลการวจิ ัยทเ่ี ป็นทย่ี อมรับ มกี ารควบคุมคุณภาพและเพ่ิมมลู ค่าด้วยการใช้
โทรศัพท์ : 081-6042701 ผ้าไหมประดิษฐท์ อมอื ทสี่ วยงามมาตดั ยเย็บอยา่ งประณตี

Thung Sai Thong’s Herval Group "Thung Sai Thong Herb“ 's Herbal hot pad can be warmed up be
Group Leader : Mr. Somneuk Janj putting in the microwave oven and used to compress on sore
on muscle areas. Producers product effective herbs in accordance
477, Khaopanomkao, Moo9, with research results. Quality control and value added by using
Nongpayrom Subdistrict, Tapanhin exquisite hand-woven silk fabric.
district, Phichit Province, 66150
トュンサイトン温熱ハーブパット 「トゥンサイトンハーブ」のハーブホットパッド
は、電子レンジで温め、身体の患部にあてることによって簡単にタイの伝統的
なハーブ温熱療法を体感することができます。研究結果に基づく有効成分を
含んだハーブを生産し、手織りのシルク生地を使用することで品質の高い商
品を提供しています。

จัสมิน ไรซ์ สครบั & ครีม

JASMINE RICE SCRUB & CREAM

“วาเบลลล์ า่ ซ์” เปน็ แบรนด์เคร่ืองสาอางออรแ์ กนิคจากพจิ ติ ร เหมาะกบั ทกุ
สภาพผวิ ด้วยคณุ สมบตั เิ ฉพาะของจมูกข้าวหอมมะลลิ ะเอียดพเิ ศษท่ชี ่วยขจดั
เซลลผ์ ิวทเ่ี ส่ือมสภาพ ลดเลอื นจุดด่างดาขจัดสวิ เสยี้ นเผยผวิ ใหม่ใหก้ ระจา่ งใส
พรอ้ มบารุงผิวจากสารสกดั จากข้าวหอม โดยไมต่ อ้ งลา้ งออก

กลุม่ วิสาหกิจชมุ ชน วาเบลล์ลา่ ซ์ “Wabellas” is an organic cosmetic brand from Phichit. It’s suitable
ประธาน : นางสาวภฤชฎา ศรเี หนย่ี ง for all skin types. Specific competence of super fine jasmine rice
148 ม.1 ต.วังหว้า อ.ตะพานหิน scrub that help to remove dead skin cells, reduce the appearance
จ.พิจติ ร 66110 of dark spots. This reveal new skin radiance, white treating your
โทรศัพท์ : 081-8598222 face with rice bran oil natural oil extracts and extracts Jasmine rice
without wash off.

WABELLAS Community learning ジャスミンライススクラブ&クリーム “Wabellas(ワベラ)” はピチット県タパン
center ヒン地区で生まれたオーガニックコスメブランドです。自然由来の成分を使用
Group Leader : Ms. Pharuchada し、全ての肌質に安心して使用ができます。超微細ジャスミンライススクラブが
Srieneng 肌の古い角質や黒ずみの除去を促し、米ぬかの天然抽出オイルは肌を明るく
148 Moo1, Wang Wa Sub-district, し美白効果が期待できます。使用後に洗い流す必要はありません。
Taphan Hin District Phichit Province,

สมนุ ไพรปรับอากาศ

Herbal Sachet Bag

ประธานมองเหน็ พืชเศรษฐกิจของพจิ ิตร คือ ใบเตย ใบสะเดา มะกรดู ใบหมอ่ น

จงึ ไดน้ าวตั ถุดิบเหลา่ นม้ี าแปรรูปเพิม่ มูลค่า ปราศจากสารเคมใี ดๆท่ีทาอันตราย

ต่อสุขภาพ เหมาะสาหรับปรับอากาศในทจ่ี ากัด เช่น หอ้ งนอน รถยนต์ ตู้เส้ือผ้า

ขจดั กลนิ่ อับ ช่วยให้อากาศสดชน่ื ทกุ ทใี่ ห้ความสดช่นื ทุกทดี่ ว้ ยสมุนไพรธรรมชาติ

สมุนไพรจันทรห์ อม

ประธาน : นางรัชนี เอ่ียมสอาด Group leader thought that the economic plants of Phichit are
939 ม.939 ถนนริมนา่ น ต.ตะพาน Pandan leaves, Sadao leaves, Kaffir lime leaves and Mulberry
หนิ อ.ตะพานหนิ จ.พจิ ติ ร 66110 leaves. These raw materials are processed to add value. Free from
โทรศัพท์ : 089-7058221 any chemicals that are harmful to health. Suitable for limited space
such as bedrooms, cars, closets, eliminating musty odors, giving

Jan Hom herbs freshness everywhere with natural herbs.

Group Leader : Mrs. Ratchanee ハーブサシェット グループリーダーは、ピチットの経済的な植物はパンダンの葉、
Iamsaat サダオの葉、カフィアライムの葉、桑の葉であると考え、ハーブの付加価値を高める
939 Moo939 Rim Nan Road, Taphan ために香り袋に加工し販売しています。人体に有害な化学物質を一切含まず安全
Hin Subdistrict, Taphan Hin District, に使用ができます。 寝室、車内、クローゼットなどの限られた空間に適しており、か
Phichit Province 66110 び臭を解消し、天然ハーブの効果でどこでも新鮮な空気に換えてくれます。

ตะไคร้หอมไลย่ งุ

Lemon grass repellent spray

ใช้ฉีดเพ่ือปอ้ งกนั การรบกวนจากยงุ และแมลงต่างๆปน็ การคดิ ค้นนาภูมิ
ปญั ญาไทยนาผลิตภัณฑ์จากพชื สมนุ ไพรมากลน่ั เปน็ น้ามนั ระเหยเพื่อใช้
ในการป้องกันยงุ และแมลงทดแทนการใชส้ ารเคมี ไม่เป็นอันตราต่อผูใ้ ช้

สมนุ ไพรชุมชนปา่ ตาล Natural Mosquito Repellent Spray made from Lemongrass. This
ประธาน : นางกนกพร เดชมี effective natural Mosquito Repellent is made of natural essential
451/2 ซอยชุมชนป่าตาล ถนน- ต.ใน oil with no added chemicals. It’s safe to use for all family.
เมอื ง อ.เมอื งพิจิตร จ.พจิ ติ ร
โทรศพั ท์ : 085-0395993 レモングラス天然蚊よけスプレー 天然ハーブ、レモングラスから作られた
オーガニック虫よけスプレーです。 ハーブを蒸留して抽出したエッセンシャル
PaTan Community Herbs オイルを使用しています。化学物質は一切含んでいないため、お子様がいる
Group Leader : Mrs. Kanokphon 家庭でも安全に使用することができます。
Detme
451/2 Soi Pa Pa Tan Road - Nai
Mueang Subdistrict, Mueang Phichit
District, Phichit Province

สบู่กลเี ซอรีนผสมนา้ มนั ร้าขา้ ว

Glycerin soap with rice bran oil

กลุ่มสมุนไพรวดีอร ใชน้ ้ามันราข้าวทีเ่ ป็นวตั ถุดบิ และสมนุ ไพรในทอ้ งถิน่ ผสมกบั หัวสบู่ น้ามนั รา
ประธาน : นายศกั ดาวุฒิ ภผู่ ะกา ขา้ วอดุ มไปด้วยวิตามนิ บแี ละวิตามินอปี รมิ าณมากท่ีช่วยใหผ้ วิ มคี วามชมุ่ ชนื้ มี
139 ม.8 ต.รังนก อ.สามงา่ ม จ.พจิ ิตร เลือดฝาด เนียนนมุ่ แลดูออ่ นเยาว์อย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ ยงั มีสาร
66140 แกมมาโอรีซานอลทมี่ ีคณุ สมบัตเิ ป็นสารต้านอนุมลู อสิ ระเพิ่มมูลค่าใหก้ ับ
โทรศพั ท์ : 089-8274633 วตั ถุดบิ ในทอ้ งถน่ิ ใชท้ าความสะอาดร่างกาย

Soap is made from rice bran oil. Rice bran oil is rich in vitamins
B and vitamin E, which helps the skin to be moisturized, smooth,
soft, and youthful looking naturally. There is also gamma-
oryzanol with antioxidant properties The group of community
develops products by adding value to local ingredients.

Wadi Orn Herbal Group ライスブランオイル石鹸 ライスオイルとハーブから作られたオーガニック石
Group Leader : Mr. Sakda Wuthiph 鹸。ライスオイルは玄米から白米へ精製される際の米ぬかから抽出され、ビタ
Phaka ミンBやビタミンEが豊富に含まれています。また、抗酸化作用のあるγ(ガン
139 Moo.8 Rang Nok Subdistrict, マ)オリザノールも含まれ、肌に潤いを与え、滑らかで柔らかく自然な若々しい
Sam Ngam District, Phichit Province 肌にします。グループは、地元のハーブなどを原料に付加価値を与えること
66140 で商品を開発しています。

สมนุ ไพรปรับอากาศ

Herbal insect repellent spray

ใช้ฉดี พน่ เพอื่ ให้กลิ่นหอม สดช่นื และช่วยลดกล่นิ อับชื้น ใช้ไล่ยงุ เพยี งเปดิ ฝา

แกะฝอยดา้ นในออก แลว้ วางในสถานท่ีที่ จากพนื้ ฐานเดมิ ของกลมุ่ ไดผ้ ลติ ตะไคร้

หอมไล่ยุง เชน่ สมนุ ไพรกนั ยงุ สเปรตะไคร้หอมปรับอากาศ จงึ ได้พัฒนา

กล่มุ อนุรกั ษส์ มนุ ไพรบา้ นทับคล้อ ปรับปรงุ บรรจุภณั ฑ์ใหม้ ีหลากหลายรูปแบบทท่ี นั สมยั เปน็ ทน่ี ิยมของตลาด

ประธาน : นางรชั ดา ชูศรี Spraying the room will spread the refreshing scent of herbs. It
83/1 ซอย6/8 ถนนเทศบาล6 ต.ทับ reduces musty smell and has a mosquito repellent effect. It can
คล้อ อ.ทบั คล้อ จ.พิจิตร 66150 also be used by opening the lid and placing it where it is needed.
The group has produced insect repellents such as insect repellents

โทรศพั ท์ : 056641568 of herbs and lemongrass aroma spray. And develop modern

Ban Thap Khlo Herbal Conservation packages in various styles.

Group ハーブ芳香剤(虫除けスプレー) 空間にスプレーをすることでタイハーブの

Group Leader : Mrs. Ratchada Chusri 爽やかな香りが広がります。湿気の臭いを取り、蚊よけの効果もあります。 蓋
83/1 Soi 6/8, Thetsaban 6 Road, Tab を開け、必要な場所に置くことでも使用ができます。 グループは防虫ハーブ
Khlo Subdistrict, Tap Khlo District, やレモングラス芳香スプレーなどの防虫剤を生産してきました。 さまざまなス
Phichit Province 66150 タイルのモダンなパッケージを開発しています。

ข้าว กข. 43

RD43 Rice

ประธาน : นายลัทธพล จนั ทรด์ ี ขา้ ว กข.43 เป็นพันธข์ า้ วทีมีคุณภาพการหุงต้มดี เหนียวน่มุ มคี า่ ดัชนีน้าตาลใน
96/3 ม.6 ต.เนนิ มะกอก อ.บางมลู ขา้ วขาวน้อยกวา่ ข้าวขาวสายพนั ธ์อน่ื จึงเหมาะกับผบู้ รโิ ภคท่ปี ่วยเป็น
นาก จ.พิจติ ร 66120 โรคเบาหวานหรอื ผทู้ หี่ ว่ งใยสขุ ภาพ รวมถึงผูท้ ี่กาลงั ลดนา้ หนักทต่ี อ้ งการลด
โทรศพั ท์ : 098-7506347 ปริมาณนา้ ตาลจากข้าวและอาหารทีก่ นิ ในแตล่ ะวนั เพราะเม่ือรับประทาน
อาหารนา้ ตาลต่าอยา่ งขา้ ว สง่ ผลให้ระดับนา้ ตาลในเลอื ดไม่เพม่ิ สงู ขน้ึ อย่าง
Leader : Mr Latthaphon Chandi รวดเรว็ และช่วยให้ไมห่ ิวงา่ ย ขา้ ว
96/3 Moo. 6, Noen Makok
Subdistrict, Bang Mun Nak District, RD43 Rice is sticky, soft, and has a lower glycemic index than
Phichit Province 66120 other rice. Therefore suitable for consumers with diabetes or who
Tel : 098-7506347 care about their health. When eating low-sugar foods, in the blood
sugar level not rising rapidly and helps not to be hungry easily. It
approved the species on July 17, 2009. The rice field was certified
by GAP from the Department of Rice.

RD43米 「RD43米」は、粘り気があり、やわらかい口当たりで、通常の白米よ
りも血糖値が上がりにくいタイ米の品種です。低GI値食品は血糖値が急激に
上昇しないため、糖尿病患者や健康を気にする方、ダイエットなど減量をした
い人にもお勧めです。2009年7月7日に新種としてGAPの認定を受けています。

ไข่เค็มศรจี ติ ร

Salty Eggs ( Khai Kem )

กลุ่มอาชีพสตรบี า้ นหนองหญ้าปลอ้ ง พิจติ ร-กลมุ่ สตรี บ้านหนองหญ้า รวมกลุ่มผลติ ไข่เคม็ ไอโอดนี ใสก่ ระเชา้ และ
ประธาน : นางเกษมศรี เมอื งสขุ ใส่กลอ่ งสวยงามจาหนา่ ย เป็นของฝากจากพจิ ิตรในช่วงเทศกาลส่งทา้ ยปีเก่า
218 ม.2 ต.วงั โมกข์ อ.วชริ บารมี จ. ตอ้ นรบั ปหี ม่เปน็ การถนอมอาหารโดยการดองเกลอื เก็บไว้บริโภคในครวั เรือน
พิจิตร 66140 ซึง่ เก็บได้ประมาณ 20 วนั ทางกลุม่ จึงหันมาผลิตไขเ่ คม็ พอกจากดินปลวก
โทรศัพท์ : 087-7398257
Ban Nong Ya Women Group in Phichit produces salted eggs. It’s
Ban Nong Ya Plong Women's sold as a souvenir of Pichit by putting it in a bamboo basket or a
Occupation Group designed package, and it is also used for New Year's festivals.
Group Leader : Mrs. Kasemsri Salted eggs can be stored for about 20 days. There are various
Muangsuk ways to make it, but this group produces salted eggs using soil
218 Moo 2, Wang Mok Subdistrict, from ant hill which contain a lot of nutrients. It suits various
Wachirabarami District, Phichit dishes.
Province 66140
Tel : 087-7398257 塩漬け卵 ピチット県のノーンヤー村女性グループは、塩漬け卵(カイケム)生
産グループとして活動しています。竹籠やデザインされたパッケージに入れる
ことでピチットのお土産として商品化されています。塩漬け卵は、約20日間保
存できます。このグループでは白蟻が分解した栄養素を多く含む土を使用し
塩漬け卵を生産し商品に付加価値を与えています。ほどよい塩加減で、様々
な料理に合います。

ไข่เคม็ ใบเตยเสรมิ ไอโอดนี

Salty Eggs pandan leaves

กล่มุ แปรรปู ผลิตภัณฑ์อาหาร สามารถพกพานาไปรับประทานได้ง่าย และสะดวก เน่ืองจากไขเ่ ค็มเปน็ ชนดิ
ประธาน : นางประนอม สทุ ศั น์ ตม้ สกุ สามารถรบั ประทานเปน็ กบั ขา้ วหรือจะทานเลน่ ไดเ้ ลยโดยไม่ต้องไปต้ม
57/1 ม.5 ต.กาแพงดนิ อ.สามงา่ ม จ. อีก จากแมป่ ระนอม สทุ ศั น์ในยคุ นนั้ เป็นประธาน กพสต. มแี นวคิดท่จี ะสรา้ ง
พิจติ ร รายได้เสริมใหก้ ับกลุ่มสตรี จึงไดร้ วมกลุ่มผลติ ไขเ่ คม็ ซึง่ ตนเองได้รบั สูตรจาก
โทรศัพท์ : 089-4377737 บรรพบุรษุ ชาวจีน และมาปรบั ปรุงสตู รให้ตรงกบั ความตอ้ งการของลู

Food Processing Group Salted eggs can be easily made into hard-boiled eggs. It can also
Group Leader : Mrs. Pranom Suthat be used for cooking. In the village, the salted egg production
57/1 Moo 5, Kamphaeng Din group was created to increase women's income. They produce
Subdistrict, Sam Ngam District, perfumed salted eggs using pandan leaves.
Phichit Province
Tel : 089-4377737 塩漬け卵パンダンリーフ 塩漬け卵は、固ゆで卵にして料理の味付けや、簡
単な軽食にも使用することもできます。村では女性の収入向上のために、塩
漬け卵生産グループがつくられました。パンダンの葉を用い、香りづけされた
塩漬け卵の生産を行っています。

ปลารา้ สบั อบแหง้

Dried pickled fish (Plaa Raa)

ปลารา้ หมายถึง ผลิตภณั ฑ์ท่ไี ด้จากการหมกั ปลากับเกลือ แล้วเติมรา

ข้าว เปน็ การยดื อายขุ องอาหารให้นานขึ้น และไดพ้ ฒั นารปู แบบและ
คณุ ภาพ บรรจภุ ัณฑใ์ ห้ทันสมัย และปลอดภยั

กล่มุ แปรรปู ผลติ ภณั ฑอาหาร Plaa raa is a traditional Thai seasoning produced by fermenting
ประธาน : นางประนอม สุทัศน์ fish with rice bran or roasted rice flour and salt fermented. By
57/1 ม.5 ต.กาแพงดนิ อ.สามงา่ ม จ. drying Plaa raa, the group extends the life of food, manages
พจิ ติ ร 66220 hygienic packaging, and develops quality products. You can easily
โทรศพั ท์ : 089-4377737 eat it with raw vegetables.

Food Processing Group 乾燥発酵魚(ドライプラーラー) プラーラーとは、主にライギョ類の淡水魚を
Group Leader : Mrs. Pranom Suthat 米ぬかと塩で漬けたあとに発酵させたタイ北東部の伝統的な調味料です。生
57/1 Moo.5, Kamphaeng Din 産グループは、この発酵魚を乾燥させることで、食品の保存期間を延ばし、衛
Subdistrict, Sam Ngam District, 生的な包装管理を行い、品質のよい商品を開発しています。生野菜などにつ
Phichit Province 66220 けて、ごはんのおかずとしてなど、簡単に召し上がることができます。
Tel : 089-4377737

กล้วยตาก

Solar Dried Natural Banana

จากกลว้ ยธรรมดาอบด้วยพลังงานแสงอาทพิ ย์ เพอื่ ่สขุ ภาพผลิตด้วย
กรรมวธิ อี บแหง้ ด้วยพลงั งานแสงอาทพิ ย์ โดย พลงั งานแสงอาทพิ ย์ฟาโบ
ร่า ปอ้ งกันส่ิงต่าง ๆผ่นละออ

กลุ่มสง่ เสริมอาชีพกล้วยตาก The group produce solar dried natural Banana by Solar
ประธาน : นายวษิ รชุ สมศรีแสง Greenhouse Dryer which is not only the high-quality innovation
81 ม.1 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.ตะพานหนิ จ. but also protection of dirtiness. It emphasize on the quality of raw
พิจติ ร 66150 material which grows in organic farming.
โทรศัพท์ : 086-1525786
干しバナナ 自然の太陽光で乾燥させ、甘味と栄養が凝縮された干しバナ
Dried Banana Group ナです。グループは、ソーラー温室乾燥機で衛生的で品質の高い、干しバナ
Group Leader : Mr.Wissaruch ナを生産しています。 有機農業で育てられており、化学物質は一切含んでい
Somsrisang ません。
81 Moo. 1, Thung Pho Subdistrict,
Taphan Hin District, Phichit Province
66150

นา้ ปลารา้ ปรงุ รส

Fermented Fish Sauce

วสิ าหกิจชุมชน ริมยม ฟู๊ด น้าปลารา้ ปรุงสกุ จกนวั ใหส้ าหรับปรุงรสอาหารได้ทุกชนดิ เช่น ส้มตา แกงส้ม
ประธาน : นายจนั ทรแ์ รม กลิน่ ภู่ แกงออ่ ม รสชาติเขม้ ข้น ไม่เจอื สีสังเคราะห์ วิถกี ารดาเนนิ ชวี ิตของคนไทย การ
34/1 ม.10 ต.ไผ่ท่าโพ อ.โพธ์ปิ ระทบั บริโภคปลารา้ มอี ยแู่ ทบทุกครัวเรอื น โดยธรรมชาตกิ ารบริโภคปลาดิบเสยี่ ง
ช้าง จ.พจิ ติ ร 66190 ตอ่ พยาธใุ บไมต้ บั ๗ึงได่นามาคิดคน้ วธิ ปี รุงสกุ ลดความเสีย่ งของการเกดิ โรค
โทรศพั ท์ : 085-3855950
Fermented Fish Sauce or Pla Ra is a traditional northeastern Thai
RimYom Food Community seasoning produced by fermenting fish with rice bran or roasted
Company rice powder and salt fermented. It is mostly used in northeastern
Group Leader : Chanram Klinphu Thai food such as green papaya salad and Thai curry. Its flavors
34/1 Moo. 10, Phai Tha Pho are intense, salty and sour, It does not contain artificial coloring.
Subdistrict, Pho Prathap Chang
District, Phichit Province 66190 ナンプラーラー(発酵魚ソース) 魚を発酵させたプラーラーのソースとなり、
風味が強く、酸味と塩気のある調味料になります。ソムタムやカレーなど、様々
な種類のタイ料理の風味付けのために使用されます。 タイ人の食生活でプ
ラーラーは欠かせないものとなっています。合成着色料は不使用で安全な商
品を提供しています。

น้าพรกิ เหด็ กรอบสามสหาย

Crispy Mushrooms Chili Paste

นา้ พริกเห็ดกรอบ มสี ว่ นประกอบเหด็ สดและสมุนไพร ทานเล่นอรอ่ ย
คลุกข้าวอร่อยจัง

ศรแี กว้ ฟารม์ เห็ด This is a crispy mushroom chili paste made using freshly picked
ประธาน : นางกนกรดา แกว้ จินดา mushrooms made by mushroom farmers. It contains plenty of
102/1 ม.2 ต.ท่าเย่ียม อ.สากเหล็ก Thai herbs.
จ.พิจติ ร66160 It can be eaten with vegetables or as a seasoning for cooking
โทรศพั ท์ :081-8444575
きのこのナムプリック(きのこのチリペースト)
Srikaew Mushroom Farm きのこ農園でつくられた採れたての新鮮なきのこを使用してつくられたきの
Group Leader : Mrs. Kanokrada Kaew このチリペーストです。タイハーブをたっぷりと含んでおり、野菜に付けたり、
jinda 料理の調味料としても使用できます。
102/1 Tha Yiam Subdistrict, Sak Lek
District, Phichit Province 66160
Tel : 081-8444575

ผ้าขาวมา้

Thai loincloth (Pha Kao Ma)

กลมุ่ ทอผ้าบ้านห้วยแก้ว ผ้าขาวมา้ เปน็ การถ่ายทอดภมู ิปัญญาของบรรพบุรษุ ที่สบื ทอดกนั มาจาก
ประธาน : นางราตรี กองทรัพย์ รนุ่ สู่รนุ่ โดยไดร้ บั วฒั นธรรมจากภาคอสี านเพอื่ ใชใ้ นชีวิตประจาวันและ
199 ม.1 ต.หว้ ยแกว้ อ.บงึ นาราง จ. เพื่อเพิ่มรายได้ให้ครอบครวั ใช้น่งุ ห่ม และแปรรูปเป็นเสือ้ ผา้ สาเร็จรปู หรอื
พจิ ติ ร66130
โทรศพั ท์ :081-5336804 ประกอบเปน็ ผลิตภณั ฑ์อ่นื หรือใช้ตกแตง่ ได้

Baan Huay Kaew Weaving Group Thai loincloth (Called “Pha-Kao-Ma” in Thai) is a traditional plaid
Group Leader : Mrs. Ratree Kongsap thin cotton cloth that inherits the culture of northeastern Thailand
199 Moo. 1, Huay Kaew Subdistrict, Isan. It is a multipurpose garment. Used as a sarong, towel,
Bueng Na Rang District, Phichit wrapping, hat and etc.
Province 66130
Tel : 081-5336804 パーカオマー パーカオマーはタイ北東イサーンの文化を受け継いだ伝統的
なカラフルなチェック柄の薄手のコットン布です。シンプルで大きめのチェック
模様が特徴となっており、自由に裁断して腰巻き、タオル、手ぬぐい、風呂敷、
帽子替わりなど日常の生活の中で多目的に利用ができます。

ผา้ ขาวมา้ ไทด้า

Thai Dam Loincloth (Pa Kao Ma)

สามารถนาไปตัดชุดในรูปแบบต่างๆ หลากหลายดีไซน์ ตอบโจทยท์ กุ
Life style ผ้าทอไทดา เปน็ ผา้ ทอทม่ี เี อกลกั าร์เฉพาะ ท่ีเรยี กวา่ "ลาย
แตงโม"สีดาที่ดเู รยี บง่าย แตแ่ ฝงดว้ ยคณุ คา่ ของวัฒนธรรม

กล่มุ ทอผา้ ไทดา Thai Dam loincloth (Called “Pha-Kao-Ma Thai-Dam” in Thai) is
ประธาน :นายวิสทุ ธ์ิ ทองคา a traditional plaid thin cotton. It is a multipurpose garment. Used
119 ม.4 ต.ห้วยแกว้ อ.บึงนาราง จ. as a sarong, towel, wrapping, hat and etc. Tai Dam woven cloth
พจิ ิตร66130 is a special unique woven fabric, it called "watermelon pattern" in
โทรศพั ท์ :062-8243475 black that looks simple. It still inherits the identity of Tai Dam.

Thai Dam Cloth Weaving Group パーカオマー タイダム パーカオマーはタイ北東イサーンの伝統的なチェッ
Group Leader : Mr. Wisut ク柄の薄手のコットン布です。自由に裁断してタオル、手ぬぐい、風呂敷、帽
Thongtham 子替わりなど日常の生活で多目的に利用ができます。タイダム族の文化を受
119 Moo. 4, Huay Kaew Subdistrict, け継いだパーカオマーは、黒を基調とした「スイカ柄」と呼ばれるシックなデザ
Bueng Na Rang District, Phichit インとなっており、タイダムのアイデンティティを現在でも受け継いでいます。
Province 66130

ผา้ ไหมมัดหม่ี

Mudmee Thai Silk

กลุม่ สตรีทอผา้ บ้านใหม่สามคั คี ใช้นุ่งห่ม เปน็ ของท่ีระลึก เริม่ จากชมุ ชนทอผา้ ใช้เองตง้ั แต่รุ่นปรู่ ุ่นยา่ ตอ่ มาจึง
ประธาน : นางสมเกียรติ มั่นกิจ รวมตัวกนั ก่อตั้งกลุ่มข้ึนเพอื่ ความสามัคคีและพฒั นาชุมชนไปข้างหนา้ โดยได้
29 ม. 8 ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ. ตงั้ ชื่อกลุ่มวา่ กลุ่มสตรที อผา้ บ้านใหม่สามัคคี และมกี ารพฒั นาผลติ ภณั ฑอ์ ย่าง
พจิ ิตร660014 ต่อเนือ่ งเพ่อื ตอบสนองความต้องการของลูกคา้
โทรศพั ท์ : 081-8866292
Mudmee is a weaving method used to create a hand-woven fabric
Ban Mai Samakkhi Weaving Group with a pattern or design in Thailand. Mudmee weaving is also known
Group Leader : Mrs. Somkiat Munkit as ikat weaving throughout the world. It takes a long time to dye, tie,
29 Moo. 8, Laem Rang Subdistrict, and weave silk thread. It has been handed down from mothers to
Bueng Na Rang District, Phichit daughters of each family since ancient times. The production group
Province 660014 develops various product designs to meet customer needs.
Tel : 081-8866292
マドミーシルク タイでは「マドミー」と呼ばれる、手織りによって織られるダイヤ
柄の美しい伝統的な紋様です。日本では絣とも呼ばれます。横糸をあらかじ
め模様の色に染めた後に、丁寧に織り上げます。古くから各家庭の母から娘
へと受け継がれてきたタイの絹織物です。生産グループでは顧客のニーズを
満たすために様々な製品デザインの開発を行っています。

ผ้าซิ่นสิบซิ่วต่อตีนจก

Sin-Sip-Siw Teen-Jok Fabrics

กลุ่มอาชพี ทอผ้าตีนจกบ้านสระยายชี "ซ่นิ สิบซว่ิ " หรือเรยี กอกี อย่างวา่ "ซ่นิ สีซ่ิว" ซึ่งหมายถึง สีเขียว โดยในอดีตการ
ประธาน : นางสาวสายชล ศรเี ดช ทีผ่ า้ จะออกมาเป็นสเี ขยี วได้นั้น ต้องผ่านการยอ้ มสีจากแก่นขนุน เพอื่ ใหเ้ กิดสี
26/1 ม.5 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ. เหลือง หลงั จากนนั้ กม็ าย้อมครามเพ่ือใหเ้ กดิ เปน็ สเี ขียวหรือสซี ิ่ว จึงเปน็ ท่ีมา
พจิ ติ ร660075 ของ"ซนิ่ สิบซว่ิ " หรอื "ซน่ิ สซี วิ่ "
โทรศพั ท์ : 0877344372
Teen means feet and Jok means embroidery. Embroidered skirts
Chok Jok Weaving Group are called Teen Jok. The origin of Sin-Sip-Siw has the meaning of
Group Leader : Miss Saichon Sridet green, and is said to be due to the use of yarn dyed from natural
26/1 Moo. 5, Noen Por Sub-district, materials such as trees. It is carefully woven over time until one
Sam Ngam District, Phichit Province fabric is completed.
660075
Tel : 087-7344372 シンシップシウ ティーンジョック布 ティーンは足、ジョックは刺繍という意味
で、裾に刺繍がほどこされた巻きスカートを”ティーンジョック”といいます。シン
シップシウの語源は、緑という意味があり、樹木など自然の素材から染色され
た糸を使用しているためこの名前がつきました。1枚の布が織り上がるまで約1
カ月間かかり、時間をかけて丁寧に織られています。

กระเป๋าผ้าแฮนด์เมด

Homemade cloth bag

ใชใ้ สธ่ นบตั รและเหรียญ เร่ิมตน้ จากการซ่อมแซมเสอื้ ผา้ จนเริ่มทากระเปา๋ ใช้
เอง และเรมิ่ มีคนถามซือ้ จึงเรม่ิ มกี ารผลิตเพื่อขาย และจงึ มีการรวมกลมุ่ เพือ่
ผลติ ออกจาหน่าย

ของขวัญแฮนดเ์ มด It can be used as a wallet for banknotes and coins. Initially, the
ประธาน : นางสาวขวัญวลี โฉมสุข clothing cloth was repaired and created for the producers
259 ม.1 ต.โพธ์ิไทรงาม อ.บงึ นาราง themselves. Then many people were asking them to buy and
จ.พจิ ิตร66130 started producing for sale. Therefore, there is a group for
โทรศัพท์ :084-3436215 production and sales.

Handmade Gift 手作り布バッグ 紙幣や硬貨を入れるお財布として使用ができます。当初は
Group Leader : Ms. Kwanwalee 使われなくなった布を再利用し、生産者自身で使用するために作成していま
Chomsuk したが、次第に買いたいと尋ねる人が多くなり、生産グループをつくり、商品の
259 Moo. 1, Pho Sai Ngam 販売を開始しました。
Subdistrict, Bueng Na Rang District,
Phichit Province 66130

กระเป๋าผกั ตบชวา

Water hyacinth basketry

จกั สานผกั ตบชวา บา้ นท่งุ โพธ์ิ ในอดีต ชาวพิจติ รได้นาผกั ตบชวามาสานเป็นตะกรา้ และกระบงุ ไว้ใชใ้ น
ประธาน : นางมทั นา อา่ วสมบตั กิ ุล ครวั เรอื น จากน้ันจึงไดพ้ ัฒนาตอ่ ยอดโดยแปรรปู เป็นผลติ ภัณฑ์“ จกั สาน
105 ม.4 ต.ท่งุ โพธิ์ อ.ตะพานหิน จ. ผักตบชวา” เพื่อจาหน่ายหลากหลายรูปแบบ อาทิ กระเป๋าของใช้และของ
พจิ ิตร66150 ตกแต่งโดยผา่ นการฝึกฝน คดิ ค้นเทคนคิ การสานและพฒั นาลวดลายใหม่
โทรศัพท์ : 089-0553844
In the past, people in Pichit made water hyacinth basketry such as,
shopping basket and Ciosan(deep bottom basket) for their
household use. Then, from training, inventing new wavering
techniques, and developed this local basketry into different kinds
of products, including handbag, appliance, and decorating stuff.

Ban Thung Pho Water hyacinth ウォーターヒヤシンス籠バック 昔、ピチット県の人々は買い物用バックや底の
basketry Group Leader : Mrs. 深い籠など、ウォーターヒヤシンスで編まれた籠バックを家庭生活の中で使用
Mathana Aosombatkun していました。グループで研修を行い、新しい編み方を発明をし、地域の籠
105 Moo.4, Thung Pho Subdistrict, バックをハンドバック、インテリア用、ラッピング用の籠など、時代にあった商品
Taphan Hin District, Phichit Province として新たに開発を行っています。
66150

กระเป๋าผกั ตบชวา

Water hyacinth basketry

กลุม่ จักสานผกั ตบชวา ผักตบชวามมี ากมายในทอ้ งถน่ิ ผลติ จากวตั ถดุ บิ จากธรรมชาติ เรานา
ประธาน : นางสายบวั อินทนิล ผกั ตบชวามาทาใหเ้ กดิ ผลติ ภณั ฑ์เพ่ิมรายไดใ้ หก้ ับชมุ ชนในทอ้ งถน่ิ ผกั ตบชวามี
55 ม.5 ต.ทับคลอ้ อ.ทับคลอ้ จ.พจิ ติ ร ความทนทานจึงใช้ได้นานเหมาะกบั การใช้สอย เราได้คิดคน้ ลวดลายอนั
66150 สวยงามใส่ลงไปในการสานเพ่มิ
โทรศัพท์ :056-641764
A basket back woven from natural water hyacinths. Many water
Water Hyacinth Weaving Group hyacinths flocks in Phichit, The group uses water hyacinth to
Group Leader : Mrs. Saibua Inthanin produce products that increase the profits of the community.
55 Moo. 5, Tap Khlo Subdistrict, Tab Water hyacinth is durable and can be used for a long time. The
Khlo District, Phichit Province 66150 group has developed new weaving methods and has created
Tel : 056-641764 various types of basket bags.

ウォーターヒヤシンス籠バック 天然のウォーターヒヤシンスから編まれた籠バッ
クです。ピチット県では多くのウォーターヒヤシンスが群生しており、グループで
はウォーターヒヤシンスを使用して、地域社会の収益を増やす製品を生み出し
ています。ウォーターヒヤシンスは耐久性があるため、長期間使用が可能です。
新しい編み方を開発し、様々な種類の籠バックを作成しています。

ชุดเครือ่ งแต่งกายกะลามะพร้าว

Coconut Shell Accessories

กลมุ่ ผลติ ภัณฑ์จากกะลามะพรา้ ว การนาเศษกะลามะพร้าว มาขดั กลงึ ทาเปน็ รูปแบบตา่ งๆ และนามาร้อย
ประธาน : นางสุภาพ แกว้ ชาลี ต่อซ่ึงใช้ความปราณตี ทกั ษะฝีมือ ความชานาญ และความคดิ สรา้ งสรรค์
17 ม.2 ต.หว้ ยรว่ ม อ.ดงเจรญิ จ. มาทาเป็นผลิตภณั ฑจ์ ากกะลามะพรา้ วไดห้ ลากหลายรปู แบบ และมกี ารใช้ภมู ิ
พิจติ ร66210 ปญั ญา
โทรศพั ท์ :081-0870068
This is a coconut shell recycling product. Coconut shells are
Coconut Shell Product Group polished and produced in various shapes. It's a job that requires
Group Leader : Suphap Kaewchalee sophistication, exquisite skills, expertise and creativity. Coconut
17 Village No. 2, Huai Ruam shells are made by hand one by one, and many different designs
Subdistrict, Dong Charoen District, are made.
Phichit Province 66210
Tel : 081-0870068 ココナッツ殻アクセサリー ココナッツの殻から作られる装飾品。ココナッツ殻
を研磨し、一つ一つ手作業で様々な形に成形されます。精巧な技能、専門的
な知識、そして創造力が必要な仕事になります。ココナッツ殻から、一つ一つ
手作業で作られ、多くの種類のデザインが作られます。

ผ้าห่มด้นมอื

Hand blanket

ใช้สาหรับหม่ ใหค้ วามอบอนุ่ หรือปูคลุมเตยี ง ผา้ คอตตอน ปกั มือเป็น
ลายต่างๆ ผลิตภัณฑ์ผา้ หม่ ดน้ มือเปน็ งานที่ใชฝ้ มี ือ ในเรอื่ งของข้ันตอน
การผลิตและเป็นที่ชื่นชอบของทั้งคนไทยเเละตา่ งชาติ

ผ้าต่อนุชา A blanket with hand embroidery that warms the body. It can also
ประธาน : นางสาวจิรวรรณ จาปางาม be used as a bed cover. The blanket contains hand embroidery.
18 ม.2 ต.ห้วยร่วม อ.ดงเจรญิ จ. The production process is favored by both Thais and foreigners.
พิจติ ร66210
โทรศพั ท์ :085-0496662 ブランケット 身体を温めてくれる手刺繍入りのブランケットです。ベッドカバー
としても使用できます。 ブランケットには丁寧な手刺繍が入っています。生産
Nucha Handmade 工程は、タイ人と外国人の両方に好まれています。
Group Leader : Miss Jirawan
Champangam
18 Moo. 2, Huai Ruam Subdistrict,
Dong Charoen District, Phichit
Province 66210

ต้นกล้วยมงคล

Sacred banana tree

ดอกไมป้ ระดษิ ฐจ์ ากดิน ใชป้ ระดบั ตกแต่ง เป็นของฝากของที่ระลึก คนโบราณปลกู กล้วยเพ่ือบรโิ ภค
ประธาน : นางอาภาพรรณ ขวญั ร่งุ วทิ ยา และเปรยี บการทามาหากนิ เหมือนกลว้ ย ตน้ กลว้ ยมงคลทาจาลองเลยี นแบบ
99 ม.1 ต.ดงกลาง อ.เมืองพจิ ิตร จ. เพื่อให้สามารถนามาประดับตกแต่งในอาคาร บ้านเรือน เพื่อความเป็นศริ ิ
พิจิตร 66170 มงคล
โทรศัพท์ : 0866790493
Banana tree interior artificial flowers that can be used as room
Artificial flowers from clay decorations and souvenirs. In the old days, people planted and
Group Leader : Apaphan raised bananas for self-consumption and living. Decorating
Kwanrungwitthaya dwellings with sacred banana tree for the auspiciousness..
99 Moo. 1, Dong Klang Subdistrict,
Mueang Phichit District, Phichit 神聖なバナナの木 部屋の飾りやお土産として利用できるバナナの木のイン
66170 テリア造花です。昔の人々は自己消費のためと生計を立てるために、バナナ
の木を植え育てていました。神聖なバナナの木の造花を住居に飾ることに
よって、運気向上につながるといわれています。


Click to View FlipBook Version