The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หน่วยที่ 8 RL และ RC ในวงจรขนาน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by vassana pamol, 2020-05-23 02:38:43

หน่วยที่ 8 RL และ RC ในวงจรขนาน

หน่วยที่ 8 RL และ RC ในวงจรขนาน

หน่วยที่ 8 RL และ RC ในวงจรขนาน

8.1 รูปคล่ืน สมการช่ัวขณะ สมการเฟสเซอร์
ของวงจร RL ขนาน

• เม่ือนาตวั ตา้ นทานกบั ตวั เหน่ียวนามาตอ่ ขนานกนั แลว้ นามาตอ่ เขา้ กบั
แรงดนั ไฟสลบั ดงั รูป ผลจะทาใหม้ ีกระแสไฟฟา้ ไหลผา่ นตวั ตา้ นทาน
และไหลผ่านตวั เหน่ียวนา โดยมีแรงดนั ท่ีตกครอ่ มตวั ตา้ นทานและ
แรงดนั ท่ีตกครอ่ มตวั เหน่ียวนาเท่ากนั ซง่ึ เทา่ กบั vT สว่ นกระแสไฟฟา้
รวมของวงจร ไดจ้ ากกระแส iR รวมกบั กระแส iL

8.1 รูปคล่ืน สมการช่ัวขณะ สมการเฟสเซอร์
ของวงจร RL ขนาน

8.2 แอดมิตแตนซ์ของวงจร RL อนุกรม

• แอดมิตแตนซ์ (Admittance) หมายถึง คา่ ความนาทาง
วงจรไฟฟา้ กระแสสลบั หรอื คา่ สว่ นกลบั ของอมิ พแี ดนซ์ ใช้ Y เป็นอกั ษร
กากบั มีหนว่ ยเป็นซีเมนส์ (Siemens) โดยใชต้ วั S เป็นอกั ษรกากบั
หน่วย ดงั นนั้

นอกจากนีค้ า่ แอดมิตแตนซข์ อง RL ขนาน ยงั หาไดจ้ ากคา่ ของกระแสไฟฟา้ รวมหาร
ดว้ ยคา่ ของแรงดนั ไฟฟา้ ท่ีจา่ ยให้ ดงั นนั้

8.3 มุมเฟสของวงจร RL ขนาน

• มุมเฟส หมายถงึ มมุ ตา่ งเฟสระหวา่ งแรงดนั ไฟฟา้ ท่ีจา่ ยใหก้ บั
กระแสไฟฟา้ รวมท่ีไหลในวงจร หรอื มมุ ของแอดมิตแตนซ์

8.4 การคานวณหาค่าต่าง ๆ ของวงจร RL ขนาน

8.4 การคานวณหาค่าต่าง ๆ ของวงจร RL ขนาน

8.4 การคานวณหาค่าต่าง ๆ ของวงจร RL ขนาน

8.4 การคานวณหาค่าต่าง ๆ ของวงจร RL ขนาน

ตวั อย่างที่ 8.2 วงจรดงั รูปที่ 8.6 จงคานวณหา

ตวั อย่างที่ 8.2 วงจรดงั รูปที่ 8.6 จงคานวณหา

ตวั อย่างที่ 8.2 วงจรดงั รูปที่ 8.6 จงคานวณหา

8.5 รูปคลื่น สมการชั่วขณะ สมการเฟสเซอร์
ของวงจร RC ขนาน

• เม่ือนาตวั ตา้ นทานกบั ตวั เก็บประจมุ าตอ่ ขนานกนั แลว้ นามาตอ่ เขา้ กบั
แรงดนั ไฟสลบั ดงั รูปท่ี 8.8 (ก) จะทาใหม้ ีกระแสไฟฟา้ ไหลผา่ นตวั
ตา้ นทาน และไหลผา่ นตวั เก็บประจุ ตามลาดบั สว่ นกระแสไฟฟา้ รวม
ของวงจร ไดจ้ ากกระแส iR รวมกบั กระแส iC

8.5 รูปคล่ืน สมการชั่วขณะ สมการเฟสเซอร์
ของวงจร RC ขนาน

8.6 แอดมิตแตนซ์ของวงจร RC ขนาน

• แอดมติ แตนซ์ หมายถงึ คา่ ความนาทางวงจรไฟฟา้ กระแสสลบั หรอื คา่
สว่ นกลบั ของอมิ พีแดนซ์ ใช้ Y เป็นอกั ษรกากบั มีหน่วยเป็นซีเมนส์
ดงั นนั้

8.7 มุมเฟสของวงจร RC ขนาน

• มุมเฟส หมายถึง มมุ ตา่ งเฟสระหวา่ งแรงดนั ไฟฟา้ ท่ีจา่ ยใหก้ บั
กระแสไฟฟา้ รวมท่ีไหลในวงจร หรอื มมุ ของแอดมิตแตนซ์

8.8 การคานวณหาค่าต่าง ๆ ของวงจร RC ขนาน

8.8 การคานวณหาค่าต่าง ๆ ของวงจร RC ขนาน

8.8 การคานวณหาค่าต่าง ๆ ของวงจร RC ขนาน

8.8 การคานวณหาค่าต่าง ๆ ของวงจร RC ขนาน

8.8 การคานวณหาค่าต่าง ๆ ของวงจร RC ขนาน

• ตวั อยา่ งท่ี 8.4 วงจรดงั รูปจงคานวณหา

• ก. แอดมิตแตนซข์ องวงจร
• ข. กระแสไฟฟา้ ท่ีไหลผา่ นตวั ตา้ นทาน
• ค. กระแสไฟฟา้ ท่ีไหลผ่านตวั เก็บประจุ
• ง. กระแสไฟฟา้ รวมของวงจร
• จ. มมุ ตา่ งเฟสระหวา่ งแรงดนั VT กบั กระแส I

8.8 การคานวณหาค่าต่าง ๆ ของวงจร RC ขนาน

8.8 การคานวณหาค่าต่าง ๆ ของวงจร RC ขนาน


Click to View FlipBook Version
Previous Book
SketchBook-1-4121
Next Book
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตัดต่อวีดีโอ