The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานสำรับอาหาร4ภาค-pdf

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 17948, 2022-07-14 07:39:45

รายงานสำรับอาหาร4ภาค-pdf

รายงานสำรับอาหาร4ภาค-pdf

รายงาน

เรือ่ ง อาหารประเภทสำรบั ภาคเหนือ

จัดทำโดย

เด็กหญงิ ณัฏฐธดิ า สารบาล
ชนั้ มธั ยมศึกษาปีที่ 3/12 เลขท่ี 25

เสนอ

คุณครศู ริ ิรกั ษ์ สมพงษ์

รายงานฉบบั นีเ้ ป็นสว่ นหนึง่ ของการเรียน
รายวชิ า การงาน 3 (ง23101)

โรงเรียนนวมนิ ทราชนิ ูทศิ เบญจมราชาลยัคำนำ

รายงานเลม่ นจี้ ดั ทาขนึ้ เพ่ือเป็นส่วนหนง่ึ ของรายวิชา
การงาน 3 (ง23101) ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 3 เพ่อื ใหไ้ ดศ้ กึ ษาหาความรูใ้ น
เร่อื งอาหารประเภทสารบั อาหารภาคเหนือและไดศ้ กึ ษาอย่างเขา้ ใจเพื่อ
เป็นประโยชนก์ บั การเรยี น

ผจู้ ดั ทาหวงั ว่า รายงานเลม่ นีจ้ ะเป็นประโยชนก์ บั ผอู้ ่าน หรอื
นกั เรียน นกั ศกึ ษา ท่กี าลงั หาขอมลู เรอื่ งนีอ้ ยหู่ ากมขี อ้ แนะนาหรือ
ขอ้ ผิดพลาดประการใด ผจู้ ดั ทาขอนอ้ มรบั ไวแ้ ละขออภยั มา ณ ท่ีนีด้ ว้ ย

ณฏั ฐธิดา สารบาล
15 กรกฏาคม 2565สารบัญ

คำนำ…………………………………………………...…………………………………....…..... ก
สารบญั ……………………………………………....................................…………….……. ข
อาหารประเภทสำรบั …………………………………………………………………....…..….... 1
อาหารประเภทสำรบั ภาคกลาง………………………………………………….…………..….. 2
อาหารประเภทสำรบั ภาคเหนือ…………………………………………………………..…….. 3
อาหารประเภทสำรบั ภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนอื ……………….....………………….……….. 4
อาหารประเภทสำรบั ภาคใต้……………….…………………………………………......……... 5
อาหารประเภทสำรบั ภาคของฉนั ………………………………………………………….……… 6
แกงแคกระดกู อ่อนหม…ู ………………..…………...………………………………….………… 7

-วัตถุดิบของแกงแคกระดกู อ่อนหม…ู …………………………...….……….. 7
-วธิ ีทำแกงแคกระดกู อ่อนหม…ู ………………………...………….…........... 7
นำ้ พรกิ อีเ่ ก๋……....….………………………………………..…………………………….……… 8
-วตั ถดุ บิ ของนำ้ พรกิ อเ่ี ก๋………………………………………………..……….……... 8
-วิธีทำน้ำพรกิ อ่เี ก๋…………………………………………………..…...………….….. 8
แคปหม…ู …….…………………………………..…………………….……….…………..……..… 9
-วตั ถุดิบของแคปหมู……………………………………..…………………….......……….. 9
-วิธีทำแคปหมู…………………………………………………………………………… 9
บรรณานกุ รม…………………..……………………………………….……………………...….. 10

1

อาหารประเภทสารับ

คาว่า “สารบั ” หมายถึง ภาชนะ เช่น ถาด เป็นตน้ ใสถ่ ว้ ยชามพรอ้ ม
บรรจอุ าหารคาวหรอื หวานเป็นชดุ เช่น สารบั คาว สารบั หวาน เป็นตน้

ส่วน “อาหารสารบั ” หมายถึง การจดั อาหารหลายชนิดใหอ้ ยใู่ นสารบั
เดยี วกนั เชน่ มีขา้ ว แกงเผ็ด แกงจืด นา้ พรกิ เป็นตน้ สารบั อาหารไทยในทกุ
มอื้ จะถกู จดั ขนึ้ อย่างพิถีพถิ นั กบั ขา้ วทกุ จานท่จี ดั ขนึ้ จะตอ้ งมคี วามสมั พนั ธก์ นั
คนไทยจงึ มกั จดั สรรสารบั ตา่ งๆ ใหม้ ีความสมดลุ กนั หากสารบั ใดมีอาหาร
หวานเปรยี้ ว ก็ตอ้ งมีอาหารจานหวานอีกอย่างหนง่ึ สาหรบั กินแกร้ สกนั มอื้ ใด
มีอาหารจานเผ็ดก็จะตอ้ งมีอาหารจานเค็มและแกงจืดรวมอย่ดู ว้ ย นบั เป็น
เอกลกั ษณแ์ ละภมู ิปัญญาของคนไทยในการสรา้ งสรรคอ์ าหารตา่ งๆ ใหม้ ี
ความเอรด็ อรอ่ ยน่ารบั ประทาน และยงั อดุ มไปดว้ ยคณุ คา่ ทางสารอาหาร

2

2

อาหารประเภทสารับภาคกลาง

อาหารภาคกลาง ถือไดว้ า่ เป็นภาค ท่ีมคี วามอดุ มสมบรู ณ์ ดว้ ยเหตนุ ีอ้ าหาร
ภาคกลาง จงึ เป็นอาหารท่ีมีความหลากหลาย ทาใหร้ สชาติของอาหารภาคกลาง ไม่
เนน้ ไปทางรสใดรสหนง่ึ โดยเฉพาะ คอื มที งั้ รสเคม็ เผ็ด เปรยี้ ว และหวานคลกุ เคลา้ ไป
ตามชนดิ ตา่ งๆ ของอาหาร นอกจากนีม้ กั มกี ารใช้ เคร่อื งปรุง แต่งกลนิ่ รส เชน่
เครอ่ื งเทศ และมกั ใชก้ ะทิ เป็นสว่ นประกอบของอาหาร

จดุ เด่นของอาหารภาคกลาง คอื มกั จะมกี ารประดษิ ฐ์ สรา้ งสรรคอ์ ย่างวจิ ติ ร
บรรจง ผกั และผลไมม้ กี ารแกะสลกั อยา่ งสวยงาม แสดงใหเ้ หน็ ถงึ ความเป็น
เอกลกั ษณ์ ของอาหารไทยท่ีมศี ลิ ปะ และวฒั นธรรมท่ีงดงาม

3

อาหารประเภทสารับภาคเหนือ

อาหารของภาคเหนือ ประกอบดว้ ยขา้ วเหนียวเป็นอาหารหลกั มีนา้ พรกิ ชนดิ
ต่าง ๆ เชน่ นา้ พรกิ หนมุ่ นา้ พรกิ อ่อง มีแกงหลายชนิด เชน่ แกงโฮะ แกงแค
นอกจากนนั้ ยงั มีแหนม ไสอ้ ่วั แคบหมู และผกั ต่าง ๆ สภาพอากาศกม็ ีสว่ นสาคญั ทท่ี า
ใหอ้ าหารพนื้ บา้ นภาคเหนือแตกตา่ งจากภาคอ่นื น่นั คือ การท่ีอากาศหนาวเยน็ เป็น
เหตผุ ลใหอ้ าหารสว่ นใหญ่มีไขมนั มาก เชน่ นา้ พรกิ อ่อง แกงฮงั เล ไสอ้ ่วั เพ่อื ช่วยให้
รา่ งกายอบอนุ่ อกี ทงั้ การท่อี าศยั อย่ใู นหบุ เขาและบนท่ีสงู อย่ใู กลก้ บั ป่า

4

อาหารประเภทสารับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สภาพภมู ิศาสตรข์ องภาคตะวนั ออกเฉียงเหนอื หรือภาคอสี านมีผลต่ออาหารการกิน
ของคนทอ้ งถ่ินเป็นอย่างมาก เน่อื งจากพนื้ ท่บี างแหง่ แหง้ แลง้ วตั ถดุ ิบท่นี ามาประกอบอาหารซ่งึ
หาไดต้ ามธรรมชาตสิ ว่ นใหญ่ ไดแ้ ก่ ปลา แมลงบางชนดิ พืชผกั ตา่ ง ๆ การนาวิธีการถนอม
อาหารมาใชเ้ พ่อื รกั ษาอาหารไวก้ ินนาน ๆ จงึ เป็นสว่ นสาคญั ในการดารงชพี ของคนอสี าน

ท่มี าของรสชาติอาหารอีสาน เช่น รสเคม็ ไดจ้ ากปลารา้ รสเผด็ ไดจ้ ากพรกิ สดและพรกิ
แหง้ รสเปรยี้ วไดจ้ ากมะกอก สม้ มะขาม และมดแดง

ในอดตี คนอสี านนิยมหมกั ปลารา้ ไวก้ ินเองเพราะมปี ลาอดุ มสมบรู ณ์ ประกอบกบั เป็น
แหลง่ เกลอื สนิ เธาว์ ทาใหก้ ารทาปลารา้ เป็นท่แี พรห่ ลายมาก จากปลารา้ พืน้ บา้ นอสี านไดม้ ีการ
พฒั นา ทงั้ วิธีการทาและรสชาติ จนกลายเป็นตารบั ปลารา้ ท่สี ง่ ขายตา่ งประเทศในปัจจบุ นั
อาหารพนื้ บา้ นอีสานท่ีมชี ่ือเสยี ง

5

อาหารประเภทสารับภาคใต้

อาหารพนื้ บา้ นภาคใตท้ ่วั ไปมลี กั ษณะผสมผสาน ระหว่างอาหารไทย
พนื้ บา้ นกบั อาหารอนิ เดยี ใต้ เชน่ นา้ บดู ู ซงึ่ ไดม้ าจากการหมกั ปลาทะเลสดผสมกบั
เมด็ เกลือ และมคี วามคลา้ ยคลงึ กบั อาหารมาเลเซีย อาหาร ของภาคใตจ้ งึ มรี สเผด็
มากกว่าภาคอ่นื ๆ และดว้ ยสภาพภมู ศิ าสตรอ์ ย่ตู ดิ ทะเลทงั้ ๒ ดา้ น ท่ีอดุ มสมบรู ณไ์ ป
ดว้ ยอาหารทะเล กอปรกบั สภาพภมู ิอากาศท่ีรอ้ นชนื้ และมีฝนตกตลอดทงั้ ปี อาหาร
ประเภทแกงและเครอ่ื งจมิ้ จงึ มรี สจดั ซงึ่ ช่วยใหร้ า่ งกายอบอนุ่ และปอ้ งกนั การเจบ็ ป่วย
ไดอ้ กี ดว้ ย

เสน่หอ์ าหารใตอ้ ยตู่ รงรสชาติเผด็ รอ้ นดว้ ยคนใตน้ ยิ มปรุงรสจดั ทงั้ เผด็ เค็ม
เปรยี้ วไม่นยิ มรสหวาน อีกทงั้ แหลง่ รสอนั หลากหลายท่เี สรมิ ใหอ้ าหารใตม้ ีเสน่หช์ วน
ลิม้ ลอง

6

อาหารประเภทภาคเหนือสารับของฉัน

จากตวั อย่าง มีแกงแคกระดกู อ่อนหมู นา้ พรกิ อ่ีเก๋ และแคปหมู

7

แกงแคกระดูกออ่ นหมู

วัตถุดิบของแกงแคกระดูกออ่ นหมู

1) กระดกู หมอู ่อน 200 กรมั 8) พรกิ หน่มุ แหง้ 9 เม็ด

2) กระเทยี ม 3 กลีบ 9) เกลือ 1 หยบิ มอื

3) ขา่ 1 ชอ้ นโต๊ะ 10) ตะไคร้ 1 ตน้

4) กะปิชนั้ เลศิ ตราเรือใบ 1/2 ชอ้ นชา 11) ดอกแค

5) นา้ ปลาไวป้ รุงรส 12) ตาลงึ 1 กา

6) มะเขือพวง 1 กา 13) มะเขือพวง 1 กา

7) มะเขือเปราะ 3 ลกู 14) บวบเหล่ยี ม 2 ลกู

วธิ ีทาแกงแคกระดูกอ่อนหมู

1) ตงั้ หมอ้ ใสน่ า้ เปลา่ 1 ถว้ ย รอเดือดและใส่ขา่ ตะไคร้ และตามดว้ ยกระดกู หมลู งไปตม้ ใหเ้ ป่ือย

2) จากนนั้ ใสว่ ตั ถุดบิ เคร่อื งปรุงท่ีเตรียมไว้ ปรุงตามใจชอบและคนใหเ้ ขา้ กนั

3) ใสผ่ กั เพ่ือเพม่ิ สสี นั และแรธ่ าตุ

8

นา้ พรกิ อี่เก๋

วัตถุดิบของน้าพรกิ อเี่ ก๋

1) พรกิ จนิ ดา 5-10 เมด็ 5) ตะไครซ้ อย 1 ตน้

2) กระเทียม 1 หวั เล็ก 6) กะปิ1/2-1 ชอ้ นโต๊ะ

3) นา้ มะนาว 2 ลกู 7) นา้ ปลาปรุงรส

4) ผงปรุงรสคนอร์ ตามชอบ 8) หน่อไมต้ ม้ แตงกวา ผกั ลวกตา่ งๆ ตามชอบ

วธิ ที านา้ พริกอ่เี ก๋

1) โขลก พรกิ กระเทยี ม ตะไคร้ ใหล้ ะเอยี ด

2)ใสก่ ะปิ ตาใหเ้ ขา้ กนั ตกั ใสถ่ ว้ ย

3)ปรุงรสดว้ ย นา้ มะนาว นา้ ปลา ผงปรุงรสคนอร์ นา้ อนุ่ คนเขา้ กนั ชิมรสตามชอบ

4)ทานกบั ผกั ลวกต่างๆ ตามชอบ หนอ่ ไมต้ ม้ แตงกวา

9

แคปหมู

วตั ถุดบิ ของแคปหมู

1) หนงั หมตู ิดมนั 1 กโิ ลกรมั
2) ดอกเกลอื หรอื เกลือป่ น 1 ชอ้ นชา
3) นา้ เปลา่ 2 ถว้ ยตวง

วิธีทาแคปหมู

1) นาหนงั หมมู าห่นั ใหไ้ ดค้ วามกวา้ งประมาณ 4 เซตติเมตร และห่นั ใหเ้ ป็นชนิ้ พอดีคา
2) นาหมทู ่หี ่นั ไวเ้ ทใส่กระทะ ตามดว้ ยนา้ เปลา่ ใหพ้ อท่วม เปิดแก๊สไฟแรง พอนา้ เรม่ิ เดือด เติมเกลือลงไป
คนใหเ้ ขา้ กนั จนนา้ งวดลง
3) จากนนั้ หรีไ่ ฟใหเ้ ป็นไฟกลาง-อ่อน คนตลอดเวลาเพ่อื ไม่ใหน้ า้ มนั กระเด็น คนไปเร่ือยๆ จนสเี รม่ิ เป็นสี
เหลอื ง และหมเู รม่ิ มีความแข็ง หนงั หมเู รม่ิ มปี ่มุ ป่ าจากการแตก ถือว่าใชไ้ ด้
4) ปิดแก๊สและแชห่ นงั หมไู วใ้ นนา้ มนั อยา่ งนอ้ ย 1 ช่วั โมง หรอื หากมีเวลาแชท่ งั้ คืนจะยิ่งดี
5) จากนนั้ เปิดไฟกลาง-อ่อน ทอดและคนไปเรื่อยๆ จนสีเร่มิ เขม้ ขึน้ อกี นิด เสรจ็ เรียบรอ้ ย

10

บรรณานุกรม

“อาหารภาคเหนอื ”(ออนไลน)์ เขา้ ถึงจาก - https://cwk-
food.com/tag/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A0
%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7
%E0%B8%AD
(สืบคน้ เม่อื วนั ท่ี 16 กรกฏาคม 2565)
“แกงแคกระดกู ออ่ นหม”ู (ออนไลน)์ เขา้ ถึงจาก - https://youtu.be/XN2CDsFvrl0
(สืบคน้ เม่อื วนั ท่ี 16 กรกฏาคม 2565)
“นา้ พรกิ อ่ีเก”๋ (ออนไลน)์ เขา้ ถงึ จาก - https://youtu.be/HlwizftNr1o
(สืบคน้ เม่อื วนั ท่ี 16 กรกฏาคม 2565)
“แคปหม”ู (ออนไลน)์ เขา้ ถึงจาก - https://food.trueid.net/detail/EvGrk0bKm2q6
(สบื คน้ เม่อื วนั ท่ี 16 กรกฏาคม 2565)
“อาหารประเภทสารบั ” (ออนไลน)์ - เขา้ ถงึ จาก
https://waveakkarapon.wordpress.com/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E
0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0
%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0
%B8%9A/
(สืบคน้ เม่อื วนั ท่ี 16 กรกฏาคม 2565)


Click to View FlipBook Version