The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสอ.มข. เสียชีวิต2564 (40)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by coopkku, 2021-11-29 23:43:07

รายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสอ.มข. เสียชีวิต2564

รายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสอ.มข. เสียชีวิต2564 (40)

ผเู สียชวี ิต
ป 2564

ลาํ ดบั ชอื่ -สกุล เลขท่ี อายุ สังกัด วันทีเ่ สยี ชีวิต สาเหตุการเสยี ชวี ิต
(ป)

1 นายประสิทธ์ิ ไชยดี ส12859 62 ลกู จางช่วั คราวคณะแพทย 2 ต.ค.2563 อุบตั เิ หตุจราจร
2 นายบุญเลี้ยง เมืองซอง 2310 84 เกษียณอายรุ าชการ 14 ต.ค.2563 ชราภาพ

3 นางพณิ ทอง นอ ยเรอื ง 5187 71 เกษียณอายุราชการ 29 ต.ค.2563 ชราภาพ

4 นางเกื้อกูล ศรีพาลี 2231 57 คณะแพทยศาสตร 6 ธ.ค.2563 ติดเช้อื ในปอด

5 นายคาํ สิงห มลู เคา 244 75 เกษยี ณอายรุ าชการ 24 ธ.ค.2563 มะเร็งตอมน้าํ เหลอื ง

6 นายสําเภา แสนสงู 480 74 เกษยี ณอายรุ าชการ 17 ธ.ค.2563 มะเร็งในสมอง

7 นายวิจติ ร ศรีวชิ า 4942 75 เกษยี ณอายุราชการ 28 ม.ค.2564 มะเรง็ ตับ

8 นางดวงกมล ทองเรือง 9615 73 ขาราชการบํานาญ 15 ก.พ.2564 ชราภาพ

9 นายสมบตั ิ พิมพดี 13867 49 คณะแพทยศาสตร 18 ม.ค.2564 หลอดเลอื ดใน
สมองแตก

ลําดบั ชอ่ื -สกุล เลขท่ี อายุ สงั กัด วันทเี่ สียชวี ติ สาเหตกุ ารเสียชีวิต
(ป)
28 ม.ี ค.2564 ชราภาพ
10 นายสมยั ศรวี ิชา 2247 69 เกษียณอายุราชการ 1 เม.ย.2564 มะเรง็ เม็ดเลือดขาว

11 น.ส.สปุ ริชาติ พรหมพทิ ักษกลุ ส10086 38 บุตรสมาชิก

12 นายโชติ สมอหา ส13000 49 ลูกจางช่วั คราวคณะแพทย 8 เม.ย.2564 ภาวะตับแข็ง

13 นายสุทธดิ ล วงคอปุ ปา 14042 58 สาํ นักงานอธิการบดี 16 เม.ย.2564 มะเร็งตับ

14 นายณรงค ทองบานทมุ 6796 60 เกษตรศาสตร 9 พ.ค.2564 ปอดติดเชือ้ รุนแรง

15 นายทวศี ักดิ์ อคั รางกรู 4968 77 ขาราชการบาํ นาญ 5 พ.ค.2564 โรคพารกนิ สัน

16 นายชว ง สนุ า 8094 62 ขาราชการบํานาญ 15 พ.ค.2564 กะโหลกศรีษะแตก

17 นางกนกวรรณ สทิ ธมิ งคล 2848 59 มนุษยศาสตรและ 28 เม.ย.2564 เสน เลอื ดแดงฉกี
18 น.ส.วิไลลักษณ ขรรคแกว สังคมศาสตร ขาด

711 69 ขาราชการบาํ นาญ 15 พ.ค.2564 มะเรง็ ปอด

ลําดบั ชอ่ื -สกุล เลขท่ี อายุ สงั กดั วันท่เี สียชีวติ สาเหตุการเสียชีวติ
(ป)
23 พ.ค.2564 เลอื ดออกในสมอก
19 นายสรุ พล พลู พิพฒั น 313 75 ขาราชการบาํ นาญ 10 ม.ิ ย.2564 ชราภาพ
20 นายสํารวล ผาหลา 293 75 ขา ราชการบาํ นาญ
21 นายออนตา หาทองคํา
22 นายสมหวงั ชาปญ ญา ส09617 89 บิดาสมาชิก 12 ม.ิ ย.2564 ชราภาพ
23 นายสมบรู ณ ซาซุม
24 นางพวงรตั น ยงวณชิ ย 2239 66 ขา ราชการบํานาญ 27 ม.ิ ย.2564 มะเร็งตอมนํา้ เหลือง
25 นายสนทิ พงษ จงวิจติ ร
26 นายสถติ ย แกว กอง 803 78 เกษยี ณอายรุ าชการ 25 ม.ิ ย.2564 นอนหงายกลางทุง
27 นายอุดม บัวศรี นา

9523 70 ขาราชการบํานาญ 2 ก.ค.2564 มะเรง็ ปอดระยะ
ลกุ ลาม

ส11194 58 ลูกจา งชัว่ คราวสํานกั งาน 12 ก.ค.2564 หัวใจลม เหลว
อธกิ ารบดี

781 67 เกษยี ณอายุราชการ 13 ก.ค.2564 ชราภาพ

388 83 ขาราชการบํานาญ 10 ส.ค.2564 ลม่ิ เลือดอดุ กล้นั ใน
ปอด

ลาํ ดบั ช่อื -สกุล เลขที่ อายุ สงั กัด วนั ทเ่ี สยี ชีวติ สาเหตุการเสียชีวติ
(ป)
คณะนติ ิศาสตร
28 น.ส.ศุภาพิชญ ฤทธลิ า 13195 44 ขาราชการบาํ นาญ 1 ก.ย. 2564 ติดเชื้อในกระแส
29 นายโสภณั จําปานา 3 ก.ย. 2564 เลอื ด
12111 68
อบุ ัติเหตุจราจร

30 นางจรรยา ลา มแขก 3428 62 ขา ราชการบํานาญ 19 ก.ย. 2564 เลือดออกในสมอง

31 นายพุธมงคล สตาสิทธิ์ 14118 47 พ.มข.คณะเภสัชศาสตร 23 ก.ย.2564 มะเร็งลาํ ไสใหญ

32 นายมโนรม สุริยะ 2269 65 ขาราชการบํานาญ 4 ต.ค. 2564 กลา มเนื้อหัวใจขาด
33 นายชชู าติ พนั ธวาศิษฎ 280 72 ขา ราชการบาํ นาญ เลือด

1 ต.ค. 2564 มะเร็งลําไสเล็ก

34 นายคําฝน ภูแชมโชติ 1632 70 ขา ราชการบาํ นาญ 30 ก.ย. 2564 อบุ ัติเหตุจราจร

35 นายยุทธพงษ แกว ทองสุข 8676 51 แพทยศาสตร 2 14 ต.ค. 2564 มะเรง็ ปอด

36 นายชาญณรงค อนุศรี 6904 59 วทิ ยาศาสตร 22 ต.ค. 2564 ติดเชอ้ื ไวรสั โคโรนา

ลําดบั ช่ือ-สกุล เลขท่ี อายุ สังกัด วันที่เสียชีวิต สาเหตุการเสยี ชวี ติ
(ป)
ขา ราชการบํานาญ
37 นายสุวินยั ชมุ นุม 4263 78 ขา ราชการบาํ นาญ 9 ต.ค. 2564 มะเรง็ กระเพาะ
ปสสาวะ

38 นางธรี นันท พฤกษก นั ทรากร 7440 63 8 พ.ย. 2564 มะเร็งปากมดลูก

39 นายพีระพงษ ทาวเพชร 2997 63 เกษยี ณอายรุ าชการ 15 พ.ย.2564 ไมท ราบแนชัด

40 นายจาํ ลอง แสนองอาจ ส11200 64 บิดาสมาชิก 16 พ.ย.2564 มะเรง็ ไต


Click to View FlipBook Version
Previous Book
PEMBINAAN PERADABAN MAJMUK DI MALAYSIA
Next Book
งานนำเสนอ PowerPoint