The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kabil7764, 2019-04-25 00:17:18

MPP k2 Sains Komputer

MPP_K2 SK

TERHAD

LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

MANUAL TUGASAN PENTAKSIRAN PUSAT
(KERJA PROJEK)
SAINS KOMPUTER
3770/2

MULAI SPM 2018 TERHAD


3770/2 © 2017 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

KANDUNGAN Halaman
4
BAHAGIAN A – MAKLUMAT AM 4
5
1.0 PENGENALAN
6
2.0 OBJEKTIF 6
7
3.0 PENTAKSIRAN 7
3.1 Pendekatan 8
3.2 Pembezaan
3.3 Rubrik Pemarkahan 10
3.4 Tempoh 11
3.5 Pengesahan
13
4.0 JENIS INSTRUMEN
4.1 Pelaporan
4.2 Amali

5.0 PENGEMUKAAN (SUBMISSION)
5.1 Tema
5.2 Eviden

6.0 KAEDAH PEMARKAHAN

7.0 ARAHAN PELAKSANAAN PROJEK

8.0 MAKLUMAT TAMBAHAN

BAHAGIAN B – AKTIVITI PEMARKAHAN

9.0 ASPEK PROJEK
9.1 Aspek yang ditaksir dan markah
9.2 Nilai dalam projek

10.0 JADUAL KRITERIA PENTAKSIRAN (JKP)

BAHAGIAN C – PENTADBIRAN PENTAKSIRAN

11.0 PELAKSANAAN PENTAKSIRAN
11.1 Jenis Pentaksiran
11.2 Pendekatan
11.3 Tema Projek
11.4 Persediaan Kemudahan Asas
11.5 Penjadualan
11.6 Pentaksir
11.7 Pemarkahan

1

12.0 PEMANTAUAN 15
12.1 Objektif Pemantauan
12.2 Tugas Pemantau 16
12.3 Jawatankuasa Pemantau
21
13.0 PENYELARASAN
13.1 Tugas Penyelarasan 25
13.2 Tugas dan Kriteria Penyelaras 40
53
14.0 PENGURUSAN MARKAH CALON 60
14.1 Tanggungjawab Sekolah 63
14.2 Calon Pindah
14.3 Carta Petugas Penyelarasan Projek
14.4 Carta Alir Prosedur Pelaksanaan Pentaksiran Projek

Lampiran A JADUAL KRITERIA PENTAKSIRAN

Lampiran B BORANG LAPORAN CALON

Lampiran C BORANG MARKAH INDIVIDU

Lampiran D BORANG MARKAH KELOMPOK

Lampiran E LAPORAN PROJEK CALON

2

BAHAGIAN A
MAKLUMAT AM

3

1.0 PENGENALAN

Calon SPM yang mengambil mata pelajaran Sains Komputer diwajibkan untuk melaksanakan
projek sebagai satu daripada keperluan pensijilan peperiksaan SPM. Calon perlu
mengemukakan eviden projek dalam tempoh yang telah ditetapkan.

Kaedah pentaksiran dilaksanakan secara dalaman oleh pentaksir yang dilantik oleh
sekolah dan dipantau oleh pemantau. Penyelaras akan ke sekolah untuk menyelaras markah
yang diperoleh calon.

Kaedah pentaksiran dilakukan berdasarkan dua elemen iaitu amali dan pelaporan.
Kaedah ini mengukur tahap pencapaian pelajar dalam setiap aspek mengikut konstruk yang
telah ditetapkan.

Manual Tugasan Pentaksiran Pusat (Kerja Projek) ini disusun untuk digunakan oleh
guru Sains Komputer dalam melaksanakan projek. Projek ini dilaksanakan dalam tempoh
sepuluh bulan (bermula Ogos Tingkatan 4 hingga Jun Tingkatan 5).

2.0 OBJEKTIF

Manual Tugasan Pentaksiran Pusat (Kerja Projek) ini merupakan dokumen yang digunakan
oleh semua pihak yang terlibat dalam pengurusan dan pengendalian projek mata pelajaran
Sains Komputer (3770) mengikut peraturan berdasarkan prinsip yang telah ditetapkan.

1. Memberi panduan pelaksanaan pentaksiran projek mata pelajaran Sains
Komputer.

2. Memberi panduan kepada Jabatan Pendidikan Negeri untuk menyelaras
pengurusan dan pengendalian pentaksiran projek di negeri masing-masing.

3. Memberi pengetahuan dan panduan kepada pentadbir sekolah dan pentaksir
supaya kaedah pentaksiran ini dijalankan dalam keadaan terselaras.

4. Menjustifikasikan kerja-kerja menyelaras.

5. Mendapatkan persetujuan yang tinggi antara penyelaras untuk menjamin
keadilan bagi setiap calon dan meningkatkan kewibawaan institusi.

4

6. Memberi panduan kepada pentadbir sekolah untuk menguruskan kemasukkan
markah secara dalam talian.

3.0 PENTAKSIRAN

3.1 Pendekatan

Pentaksiran Berasakan Sekolah (PBS) dilaksanakan oleh pentaksir yang
dilantik oleh sekolah berdasarkan aspek yang telah ditetapkan oleh Lembaga
Peperiksaan.

Pentaksiran untuk projek menggunakan pendekatan pengujian autentik
iaitu calon dikehendaki mengemukakan projek yang dibuat sendiri untuk
ditaksir.

3.2 Pembezaan

Pembezaan prestasi calon dalam sistem pentaksiran dibuat berdasarkan kualiti
bahan eviden yang dikemukan oleh calon. Markah calon akan ditolak
berdasarkan bilangan hantaran seperti jadual di bawah:

MARKAH HANTARAN
Jumlah Markah
Hantaran 1 Hantaran 2

n1 n2

3.3 Rubrik Pemarkahan

Rubrik pemarkahan mengandungi:

• Aspek-aspek yang ditaksir

• Markah yang berbeza untuk berbagai-bagai tahap prestasi pencapaian
dan kualiti eviden setiap aspek yang ditaksir.

Aspek pemarkahan mesti didedahkan oleh pentaksir sekolah kepada
calon yang mengambil mata pelajaran Sains Komputer (3770).

5

3.4 Tempoh

Kerja projek dilaksanakan dalam tempoh sepuluh bulan bermula 1 Ogos di
Tingkatan 4 sehingga 30 Jun di Tingkatan 5.

3.5 Pengesahan

Semua eviden yang dikemukakan oleh calon pada setiap fasa memerlukan
perakuan guru untuk mengesahkan bahawa aktiviti calon itu sentiasa di
bawah pengawasan dan sepanjang pengetahuan dihasilkan sendiri oleh calon
tanpa bantuan daripada pihak luar.

4.0 JENIS INSTRUMEN

4.1 Pelaporan

Calon perlu menghasilkan pelaporan dan mendokumentasikan fasa
pembangunan sistem. Rujuk format pelaporan (Lampiran E).

4.2 Amali

Calon perlu membangunkan sistem mengikut kehendak tema yang dimuat
naik pada setiap tahun.

5.0 PENGEMUKAAN (SUBMISSION)

Calon dikehendaki mengemukakan kerja projek berdasarkan tema yng ditetapkan.
eviden setiap fasa pembangunan sistem yang telah disahkan perlu dikemukakan pada
tarikh yang ditetapkan.

5.1 Tema

Tema tugasan bagi tahun semasa hendaklah dimuat turun dari portal rasmi
Lembaga Peperiksaan di alamat http://www.lp.edu.my.

5.2 Eviden

5.2.1 Calon dikehendaki mengemukakan eviden sistem yang dibangunkan
dan telah disahkan.

6

5.2.2 Tanggungjawab Sekolah:
i. Merekodkan pengemukaan sistem yang dibangunkan calon.
ii. Menyimpan sistem yang dibangunkan dalam bentuk CD dan
dokumentasi pelaporan di tempat yang selamat sehingga 6 bulan
selepas keputusan SPM diumumkan.

5.2.3 Tarikh Pengemukaan Eviden
Pelaksanaan dan pentaksiran kerja projek diperingkat sekolah berakhir
pada 30 Jun tahun semasa Tingkatan 5 [1 Ogos Tingkatan 4 hingga 30
Jun Tingkatan 5(SPM)]

5.2.4 Pengesahan
Setiap eviden yang dikemukakan mestilah disahkan oleh pentaksir
sekolah dengan menggunakan borang Laporan Projek Calon (LPC)
(Lampiran E).

6.0 KAEDAH PEMARKAHAN

Kaedah pemarkahan adalah berdasarkan Rubrik Pemarkahan. Markah diberi
berdasarkan prestasi pencapaian kualiti eviden yang dikemukakan calon mengikut
aspek yang telah ditetapkan.

Calon wajib menguasai semua rubrik yang dikehendaki pada markah yang
lebih rendah sebelum diberi markah yang lebih tinggi bagi setiap aspek.

7.0 ARAHAN PELAKSANAAN PROJEK

7.1 Manual Tugasan Pentaksiran Pusat (Kerja Projek) hendaklah dirujuk,
digunakan dan dipatuhi oleh pentaksir sekolah sebagai panduan pelaksanaan
projek.

7.2 Tema tugasan projek bagi tahun semasa hendaklah dimuat turun oleh guru dari
portal rasmi Lembaga Peperiksaan di http://www.lp.edu.my dan diedarkan
kepada semua calon.

7.3 Tempoh pelaksanaan projek adalah selama 10 bulan bermula dari 1 Ogos di
Tingkatan 4 hingga 30 Jun di Tingkatan 5.

7

7.4 Calon adalah bertanggungjawab merancang dan melaksanakan projek
di bawah bimbingan dan pengawasan guru. Bantuan pihak luar dalam
menghasilkan projek adalah tidak dibenarkan.

7.5 Guru mata pelajaran berperanan sebagai fasilitator dan pentaksir.
7.6 Guru perlu memperakukan dan mengesahkan hasil projek calon

dengan menggunakan borang yang telah ditetapkan.
7.7 Setiap hasil kerja calon mesti disimpan di dalam ring file.
7.8 Segala kos bahan yang diperlukan dalam penghasilan projek

ditanggung oleh calon.
7.9 Pihak sekolah bertanggungjawab menyediakan kelengkapan peralatan

asas untuk calon menyiapkan projek.
7.10 Eviden tahun semasa yang dihasilkan calon tidak didedahkan kepada

umum atau pihak yang tidak berkaitan dalam apa jua bentuk media.
8.0 MAKLUMAT TAMBAHAN

8.1 Manual Tugasan Pentaksiran Pusat (Kerja Projek) merupakan
dokumen panduan untuk melaksanakan pentaksiran yang digunakan
oleh calon, pentaksir, pemantau dan penyelaras.

8.2 Setiap calon yang mengambil mata pelajaran Sains Komputer perlu
melaksanakan projek ini dalam tempoh yang ditetapkan.

8.3 Pemantau akan mengadakan lawatan dari semasa ke semasa untuk
memastikan pentaksiran projek dilaksanakan mengikut prosedur.

8.4 Penyelaras akan memastikan pentaksiran yang dilaksanakan oleh
pentaksir memenuhi kriteria yang ditetapkan.

8

BAHAGIAN B
AKTIVITI

PEMARKAHAN

9

9.0 ASPEK PROJEK

9.1 Aspek yang ditaksir dan markah

Pentaksir dan calon perlu merujuk kepada jadual ini untuk menentukan aspek
dan markah projek.

Kemahiran / Elemen Aspek Markah Jumlah Markah
FASA 1 2 12
Menganalisis masalah Penyataan masalah 2
2 28
FASA 2 Objektif 1 28
Mereka bentuk 3 12
penyelesaian Skop 2
3
FASA 3 Kumpulan sasaran
Melaksanakan 10
penyelesaian Menilai sistem sedia ada
9
FASA 4 Tempoh projek 6
Menguji dan menyah 6
ralat Algoritma 6
FASA 5 Gambar rajah perhubungan 2
Mendokumentasi entiti (ERD) 4
Nilai Penormalan 10

Antara muka Input/output 12

Jadual 10 10

Borang 2
2
Query 2 10
2
Laporan 2

Mengekod 100
Ralat sintaks
Ralat logik
Ralat masa larian
Laporan setiap fasa
Sumber rujukan
Penghargaan
Keaslian & nilai komersial
Produk
Kreativiti Antara Muka
Kebolehcapaian Produk
Manual Pengguna
Mempamerkan nilai-nilai
murni
JUMLAH MARKAH

10

9.2 Nilai Dalam Projek:
i. Berintegriti
ii. Berakauntabiliti

iii. Bertanggungjawab
iv. Berdaya saing
v. Bertoleransi dan bersikap terbuka
vi. Berkomunikasi dan berkolaboratif
vii. Berkeupayaan mengadaptasi
viii. Berhemah
ix. Beretika
x. Berkeyakinan
xi. Menghargai
10.0 JADUAL KRITERIA PENTAKSIRAN (JKP)
Penerangan Jadual Kriteria Pentaksiran boleh dirujuk dalam Lampiran A.

11

BAHAGIAN C
PENTADBIRAN
PENTAKSIRAN

12

11.0 PELAKSANAAN PENTAKSIRAN

11.1 Pentaksiran mata pelajaran ini ditadbir melalui peperiksaan pusat dan
pentaksiran pusat.

i. Pentadbiran Peperiksaan Pusat

Pentaksiran pusat merujuk kepada pentaksiran yang direkabentuk,
dibina dan ditadbir oleh Lembaga Peperiksaan. Pentaksiran ini
mengukur tahap pengetahuan, pemahaman dan kemahiran intelek
selepas proses pengajaran dan pembelajaran. Peperiksaan pusat adalah
ujian kertas dan pensel yang ditadbir mengikut jadual yang disediakan
oleh Lembaga Peperiksaan.

ii. Pentadbiran Pentaksiran Pusat (Projek)

Pentaksiran pusat direkabentuk bagi mentaksir kemahiran amali, nilai
yang dipelajari sepanjang dua tahun persekolahan. Pentaksiran pusat
adalah berdasarkan konstruk, aspek dan kriteria yang telah
dikenalpasti.

11.2 Pendekatan

Pentaksiran bagi Kertas 2 (3770/2) Sains Komputer menggunakan kemahiran
pengkomputeran di mana calon dikehendaki melaksanakan projek yang dibuat
dalam suasana pembelajaran biasa dan bukan dalam suasana peperiksaan
untuk ditaksir.

11.3 Tema Projek

Tema projek ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan dan akan berubah
mengikut tahun peperiksaan. Tema projek boleh dimuat turun dari laman web
Lembaga Peperiksaan pada tarikh yang akan dimaklumkan melalui surat
siaran pada bulan Julai iaitu semasa calon di Tingkatan 4.

13

11.4 Persediaan Kemudahan Asas

Pihak sekolah hendaklah menyediakan kemudahan makmal atau tempat dalam
keadaan baik dan selamat untuk menjalankan kerja-kerja penyempurnaan kerja
projek. Peralatan dan bahan asas hendaklah mencukupi bagi membolehkan
calon melaksanakan kerja projek.

11.5 Penjadualan

Pentaksir hendaklah melengkapkan Jadual Pelaksanaan Pentaksiran supaya
pentaksiran dapat dirancang dan dijalankan mengikut tempoh yang ditetapkan
(mulai 1 Ogos di Tingkatan 4 hingga 30 Jun di Tingkatan 5).

11.6 Pentaksir

i. Pihak sekolah mestilah menamakan guru mata pelajaran Sains Komputer
sebagai pentaksir sekolah.

ii. Pentaksir kerja projek berperanan menjalankan pentaksiran, merekod dan
menyimpan markah dalam Borang Markah Individu (BMI) dan Borang
Markah Kelompok (BMK).

iii. Pentaksir juga menguruskan segala urusan yang berkaitan dengan
pentaksiran sehinggalah kepada penghantaran markah secara dalam talian
kepada Lembaga Peperiksaan.

11.7 Pemarkahan

i. Pentaksir mentaksir berdasarkan aspek yang ditetapkan dalam Rubrik
Pemarkahan.

ii. Semua markah untuk setiap aspek yang ditaksir mesti dicatat dalam
Borang Markah Individu (BMI) untuk setiap calon dan kemudian
dipindahkan ke Borang Markah Kelompok (BMK).

iii. Borang BMI dan BMK yang telah lengkap dengan markah perlu disimpan
dan dipastikan keselamatannya kerana markah merupakan data
peperiksaan sulit di peringkat SPM.

14

12.0 PEMANTAUAN

Pemantauan pentaksiran projek adalah proses memastikan pentaksiran yang
dijalankan oleh pentaksir mematuhi prosedur yang ditetapkan.

12.1 Objektif Pemantauan

i. Memastikan kerja projek dilaksanakan oleh semua calon.

ii. Memastikan pentaksiran dilakukan secara adil.

iii. Memastikan tiada unsur penyelewengan dalam proses Pentaksiran
Berasaskan Sekolah.

12.2 Tugas Pemantau

i. Memastikan projek dilaksanakan seperti yang ditetapkan.

ii. Memastikan eviden dan dokumen disimpan di tempat yang selamat.

iii. Menyediakan laporan untuk perhatian Lembaga Peperiksaan / Jabatan
Pendidikan Negeri.

12.3 Jawatankuasa Pemantau

Pemantauan dilakukan oleh dua pihak iaitu pemantau dalaman dan pemantau
luaran.
12.3.1 Pemantau Dalaman

i. Pemantau dalaman adalah terdiri daripada pihak pentadbiran
sekolah (Pengetua / Penolong Kanan / Guru Kanan Teknik dan
Vokasional).

ii. Tugas pemantau dalaman adalah memastikan segala aktiviti
pentaksiran projek mematuhi prosedur dan jadual perancangan
pentaksiran yang ditetapkan.

iii. Pemantau dalaman mengesahkan aktiviti pentaksiran pada ruangan
yang disediakan pada Borang Markah Kelompok (BMK).

iv. Pemantau dalaman akan mengesahkan kehadiran penyelaras
dengan menggunakan Borang Pengesahan Kehadiran Penyelaras.

15

v. Mengambil tindakan susulan terhadap laporan yang dikemukakan
oleh pemantau luaran atau penyelaras sekiranya ada.

12.3.2 Pemantau Luaran
i. Pemantau luaran terdiri daripada pegawai-pegawai Lembaga
Peperiksaan, Jabatan Pendidikan Negeri atau Jemaah Nazir dan
Jaminan Kualiti.
ii. Pemantau luaran akan hadir ke sekolah yang ditetapkan pada tarikh
yang dijadualkan.

13.0 PENYELARASAN

Penyelarasan kerja projek adalah proses bagi memastikan pentaksiran yang dijalankan oleh
pentaksir memenuhi standard yang ditetapkan. Penyelarasan pentaksiran dilakukan oleh
pihak luar yang dilantik oleh Lembaga Peperiksaan.

13.1 Petugas Penyelarasan

13.1.1 Ketua Pentaksir Kebangsaan (KPK)
Personel yang dilantik oleh Lembaga Peperiksaan dan mempunyai kemahiran
dalam pentadbiran dan pentaksiran bagi mengurus mesyuarat penyelarasan
peringkat kebangsaan dan menyediakan laporan untuk Lembaga Peperiksaan.

13.1.2 Ketua Pentaksir Negeri (KPN)
Personel yang dilantik oleh Jabatan Pendidikan Negeri dan mempunyai
kemahiran dalam pentaksiran bagi menyelaraskan markah calon di sekolah.
Personel juga bertanggungjawab mengesan kelemahan dan penyelewengan
yang menimbulkan keraguan dalam pemberian markah calon.

13.1.3 Ketua Pentaksir Kawasan (KPKw)
Personel yang dilantik oleh Jabatan Pendidikan Negeri dan mempunyai
kemahiran dalam pentaksiran bagi menyelaraskan markah calon di sekolah.
Personel juga bertanggungjawab mengesan kelemahan dan penyelewengan
yang menimbulkan keraguan dalam pemberian markah calon.

16

13.1.4 Ketua Pentaksir Sekolah / Pentaksir Sekolah
Personel yang dilantik oleh Pengetua dan mengajar mata pelajaran berkenaan
pada tahun peperiksaan serta mahir dalam tugas pentaksiran. Personel
berkenaan bertanggungjawab menilai dan memberi markah kepada hasil kerja
calon, merekod markah, menyimpan eviden, dokumen berkaitan serta
menghantar markah calon yang telah diselaraskan ke Lembaga Peperiksaan
secara dalam talian dan salinan bercetak dengan kerjasama Setiausaha
Peperiksaan Sekolah.

13.2 Tugas dan Kriteria Penyelaras

PERSONEL SYARAT KRITERIA TUGAS

Ketua Dilantik i. Guru terlatih i. Menghadiri mesyuarat
Pentaksir oleh bersama Pegawai Mata
Kebangsaan Lembaga ii. Telah disahkan Pelajaran, Lembaga
(KPK) Peperiksaan dalam jawatan Peperiksaan.

iii. Mengajar mata ii. Mempengerusikan
pelajaran Sains mesyuarat bersama
Komputer Ketua Pentaksir Negeri.

iv. Berpengalaman iii. Menentukan agenda
sebagai pentaksir mesyuarat.

v. Berkemahiran dalam iv. Mendapatkan laporan
pentaksiran penyelarasan daripada
Ketua Pentaksir Negeri.

v. Menghantar laporan
penyelarasan kepada
Lembaga Peperiksaan.

17

Ketua Dilantik i. Guru terlatih. i. Menghadiri Mesyuarat
Pentaksir oleh Jabatan Penyelarasan Peringkat
Negeri Pendidikan ii. Telah disahkan Kebangsaan.
(KPN) Negeri dalam jawatan.
ii. Menyelaras markah calon di
iii. Mengajar mata sekolah.
pelajaran Sains
komputer iii. Mengarahkan Pentaksir
Sekolah mentaksir semula
iv. Berpengalaman aspek yang berkaitan
sebagai pentaksir. dalam pentaksiran jika
ada keraguan serta
vi. Berkemahiran dalam memaklumkan kepada
pentaksiran. Lembaga Peperiksaan.

iv. Menghantar laporan kepada
Penyelaras Kebangsaan.

v. Menghantar laporan
penyelarasan kepada
Lembaga Peperiksaan.

Ketua Dilantik i. Guru terlatih i. Menghadiri Mesyuarat
Pentaksir oleh Penyelarasan Peringkat
Kawasan Jabatan ii. Telah disahkan dalam Negeri.
(KPKw) Pendidikan jawatan
Negeri ii. Menyelaras markah calon di
iii. Mengajar mata sekolah.
pelajaran Sains
Komputer. iii. Mengarahkan Pentaksir
Sekolah mentaksir semula
iv. Berpengalaman aspek yang berkaitan
sebagai pentaksir dalam pentaksiran jika
ada keraguan serta
v. Berkemahiran dalam memaklumkan kepada
pentaksiran Ketua Pentaksir Negeri.

iv. Menghantar laporan kepada
Ketua Pentaksir Negeri.

18

Ketua Dilantik oleh i. Guru terlatih vii. Menghadiri Mesyuarat
Pentaksir Sekolah
Sekolah Penyelarasan Peringkat
ii. Telah disahkan Negeri / Kawasan.
jawatan viii. Mentaksir kerja calon.

ix. Menyelaras markah calon di

iii. Mengajar mata sekolah
pelajaran Sains x. Mentaksir semula kerja
Komputer
calon jika ada perubahan

selepas diselaraskan oleh

Ketua Pentaksir Negeri /

iv. Berpengalaman KPKw.

dalam pentaksiran xi. Menghantar markah ke

v. Berkemahiran dalam Lembaga Peperiksaan dan

pentaksiran Ketua Pentaksir Negeri.

xii. Mengendali mesyuarat di

peringkat sekolah

xiii. Memastikan borang BMI

setiap murid pindah

dihantar ke sekolah baru.

xiv. Menyimpan rekod dan

eviden di tempat selamat.

xv. Bekerjasama dengan

Setiausaha Peperiksaan

Sekolah dalam urusan

penghantaran markah

secara dalam talian.

xvi. Memberi kerjasama kepada

Penyelaras

Negeri / Kawasan dalam

urusan penyelarasan.

19

PERSONEL SYARAT KRITERIA TUGAS

Pentaksir Dilantik oleh i. Guru terlatih i. Menghadiri Mesyuarat
Sekolah Sekolah
Penyelarasan Peringkat

ii. Mengajar mata Negeri / Kawasan.

pelajaran Sains ii. Mentaksir kerja calon.

Komputer iii. Mentaksir semula kerja calon

jika ada perubahan selepas

iii. Berkemahiran dalam diselaraskan oleh Ketua
pentaksiran Pentaksir Negeri / KPKw.
iv. Menghantar markah ke

Lembaga Peperiksaan dan

Pentaksir Negeri.

v. Memastikan borang BMI

setiap murid pindah

dihantar ke sekolah baru.

vi. Menyimpan rekod dan eviden

di tempat selamat.

vii. Bekerjasama dengan

Setiausaha Peperiksaan

Sekolah dalam urusan

penghantaran markah

secara dalam talian.

viii. Memberi kerjasama kepada

Pentaksir Negeri/ Kawasan

dalam urusan penyelarasan.

20

13.3 Penyelaras dilantik oleh Lembaga Peperiksaan daripada kalangan guru kerja
projek yang mahir dan berketrampilan.

13.4 Penyelaras akan ke sekolah yang ditetapkan pada tarikh yang dijadualkan.
13.5 Penyelaras dan pentaksir di sekolah hendaklah mencapai satu persetujuan

tentang pemberian markah serta memenuhi standard yang ditetapkan.
13.6 Penyelaras akan melengkapkan Borang Pengesahan Kehadiran Penyelaras

untuk disahkan oleh pemantau dalaman sekolah yang diselaraskan.
13.7 Borang Pengesahan Kehadiran Penyelaras Luaran hendaklah dibuat dalam dua

salinan. Salinan pertama disimpan oleh pemantau dalaman dan salinan kedua
diserahkan kepada penyelaras luaran.
13.8 Penyelaras hendaklah mengemukakan laporan bertulis dapatan daripada
penyelarasan yang dijalankan kepada pihak sekolah dan Jabatan Pendidikan
Negeri untuk diambil tindakan sekiranya perlu.

14.0 PENGURUSAN MARKAH CALON

Markah calon yang digambarkan oleh gred aspek yang diberi oleh pentaksir
menunjukkan calon telah ditaksir berdasarkan Dokumen Pentaksiran yang merujuk
kepada satu tanda aras yang telah dikenal pasti.

14.1 Tanggungjawab Sekolah

14.1.1 Pihak sekolah bertanggungjawab menyimpan markah calon di tempat
yang selamat.

14.1.2 Pihak sekolah memasukkan markah calon yang telah diselaraskan
secara dalam talian pada tarikh yang telah ditetapkan dan menghantar
hasil cetakan komputer ke Jabatan Pendidikan Negeri.

14.2 Calon Pindah

14.2.1 Calon yang hendak berpindah hendaklah memastikan sekolah baru
yang dipilih menawarkan mata pelajaran Sains Komputer.

14.2.2 Adalah menjadi tanggungjawab calon yang berpindah membawa
rekod, butiran pentaksiran dan markah ke sekolah baru.

21

14.2.3 Sekolah asal calon bertanggungjawab untuk memastikan rekod,
butiran pentaksiran dan markah calon diterima oleh sekolah baru
calon.

14.2.4 Sekolah baru calon juga bertanggungjawab untuk memastikan rekod,
butiran pentaksiran dan markah calon diterima daripada sekolah asal
calon.

14.3 Carta Petugas Penyelarasan Projek

CARTA PETUGAS PENYELARASAN PROJEK

LEMBAGA PEPERIKSAAN

KETUA PENTAKSIR
KEBANGSAAN

JABATAN PENDIDIKAN
NEGERI

KETUA PENTAKSIR
NEGERI

KETUA PENTAKSIR
KAWASAN

KETUA PENTAKSIR
SEKOLAH

PENTAKSIR SEKOLAH

22

14.4 Carta Alir Prosedur Pelaksanaan Pentaksiran Projek
CARTA ALIR PROSEDUR PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PROJEK

Proses Pembelajaran dan Pemudahcaraan

Calon Bersedia untuk Ditaksir

Pentaksiran dijalankan berdasarkan pada Laksanakan
Aspek dan Kriteria yang diberi, rujuk diskriminasi
pada:
Jadual Kriteria Pentaksiran (JKP)
Borang Laporan Calon (BLC)
Borang Markah Individu (BMI)

Ya

Calon Bersetuju Tidak
dengan markah?
Hantaran < = 1?

Ya Tidak

Pentaksir memindahkan markah calon
dari Borang Markah Individu (BMI) ke

Borang Markah Kelompok (BMK)

Pentaksir Sekolah dan Pengetua
mengesahkan

Borang Markah Kelompok (BMK)

Pentaksir Luar mengesahkan Borang
Markah Kelompok (BMK)

Memasukkan markah ke Sistem dalam
talian berdasarkan Borang Markah
Kelompok (BMK)

23

LAMPIRAN

24

LAMPIRAN A
JADUAL KRITERIA

PENTAKSIRAN
(JKP)

25

JADUAL KRITERIA P

FASA 1 : Laporan Bertulis
Instrumen : Menganalisis dan Menilai
Konstruk

Kemahiran/Elemen Aspek Krite

1.0 Menganalisis 1.1 Penyataan • Tidak menulis peny
Masalah Masalah • Menulis penyataan

jelas dan tidak tepat
• Menulis penyataan

jelas dan tepat

1.2 Objektif • Tidak menulis obje
• Menulis objektif ya

dengan tema tetapi
• Menulis objektif ya

dan boleh dicapai b
tema

1.3 Skop • Tidak menulis caku
hasil projek

• Menulis cakupan da
projek tetapi tidak j

• Menulis cakupan da
projek dengan jelas

1.4 Kumpulan Sasaran • Tidak menyatakan k
• Menyatakan kumpu

2

PENTAKSIRAN (JKP)

eria Markah Eviden Catatan
0
yataan masalah 1 BLC.F1
masalah tetapi tidak 2 BMI.F1
t 0
masalah dengan 1
2
ektif
ang bersesuaian 0
tidak jelas 1
ang spesifik, relevan 2
bersesuaian dengan
0
upan dan batasan 1

an batasan hasil
jelas
an batasan hasil
s

kumpulan sasaran
ulan sasaran

26

1.5 Menilai Sistem • Tidak menyatakan
Sedia Ada sedia ada

1.6 Tempoh Projek • Menyatakan fungsi
dan kekuatan serta

• Memberi justifikas
baharu.

• Menamakan sistem
dengan nama yang

• Tidak menyediakan
projek

• Menyediakan jadua
projek.

• Menyediakan jadu
projek yang jelas u
fasa dan tempoh

2

penilaian sistem 0

i sistem sedia ada 1
a kelemahannya. 1
si perlunya sistem 1
3
m yang dibangunkan
g sesuai. 0
1
n jadual pelaksanaan 2

al pelaksanaan

ual pelaksanaan
untuk menunjukkan

27

FASA 2 : Laporan Bertulis
Instrumen : Mengaplikasi, Menganalisis dan Mencipta
Konstruk

Kemahiran/Elemen Aspek Krite

2.0 Mereka Bentuk 2.1 Algoritma • Tidak menulis pseu
Penyelesaian melukis carta alir d

• Menggunakan simb
anak panah yang te
pseudokod dengan
untuk prosedur terte

xvii.

• Tidak menggunaka
yang betul dan tepa

• Menggunakan struk
betul dan tepat

• Tidak menggunaka
penyelesaian masal
tepat

• Menggunakan uruta
masalah yang logik

2.2 Gambar Rajah • Tidak menyenaraik
Perhubungan menghasilkan ERD
Entiti (ERD)
• Menyenaraikan sek
dua entiti dan meng

• Menyenaraikan sem
menghasilkan ERD

2

eria Markah Eviden Catatan
0
udokod atau tidak 1 BLC.F2
dengan lengkap BMI.F2
bol carta alir dan 0
epat atau menulis. 1

inden/nombor 0
entu. 1

an struktur kawalan 0
at. 1
ktur kawalan yang 2

an urutan
lah yang logik dan

an penyelesaian
k dan tepat

kan entiti dan
D
kurang kurangnya
ghasilkan ERD
mua entiti dan
D

28

• Tidak menyenaraik
setiap entiti

• Menyenaraikan atr
lengkap bagi semu
Menyenaraikan atr
bagi sekurang kura
dalam ERD

• Menyenaraikan atr
bagi semua entiti d

• Tidak menyatakan
setiap entiti

• Menyatakan kunci
bagi sekurang kura

• Menyatakan kunci
bagi setiap entiti

• Tidak melukis gari
untuk menunjukka
antara entiti

• Melukis garisan pe
tepat untuk menunj
antara sekurang-ku

• Melukis garisan pe
tepat untuk menunj
antara semua entiti

• Tidak menyatakan
entiti / menyatakan
antara entiti tetapi t

• Menyatakan kekard
sekurang kurangny

2

kan atribut bagi 0 BLC.F2
1 BMI.F2
ribut tetapi tidak
ua entiti dalam ERD/ 2 BLC.F2
ribut yang lengkap BMI.F2
angnya satu entiti 0
1
ribut yang lengkap 2
dalam ERD 0
1
kunci primer bagi 2

primer yang sesuai 0
angnya satu entiti 1
primer yang sesuai

isan perhubungan
an perhubungan

erhubungan dengan
jukkan perhubungan
urangnya dua entiti
erhubungan dengan
jukkan perhubungan
i

kekardinalan antara
n kekardinalan
tidak tepat
dinalan antara
ya dua entiti dengan

29

2.3 Penormalan tepat
• Menyatakan kekard

semua entiti denga

• Tidak menyatakan
fungsi

• Menyatakan keberg
dengan kurang tepa

• Menyatakan keberg
dengan tepat dan le

• Menyatakan dan m
kebergantungan fu
dan lengkap

• Tiada penerangan b
penormalan data

• Menerangkan peno
sehingga 1NF

• Menerangkan peno
sehingga 2NF

• Menerangkan peno
sehingga 3NF

• Tidak menghasilka
• Menghasilkan skem

kurang lengkap/tep
• Menghasilkan skem

sekurang-kurangny
kurang lengkap /tep
• Menghasilkan skem
lengkap/tepat bagi

3

dinalan antara 2
an tepat
0
kebergantungan 1
2
gantungan fungsi 3
at dan tidak lengkap
gantungan fungsi 0
engkap 1
memberi justifikasi 2
ungsi dengan tepat 3

berkaitan 0
1
ormalan data 2

ormalan data 3

ormalan data

an skema hubungan.
ma hubungan yang
pat
ma hubungan bagi
ya dua entiti tetapi
pat
ma hubungan yang
semua entiti

30

2.4 Antara Muka • Tiada lakaran reka
Input dan Output menu (switchboard

• Melakar reka bentu
menu (switchboard
konsisten; jelas; len

• Melakar reka bentu
menu (switchboard
konsisten, jelas, len
sesuai.

• Tiada lakaran bora
bentuk pangkalan d

• Melakar borang be
bentuk pangkalan d
lengkap

• Melakar borang ya
berdasarkan reka b
data

• Tiada lakaran lapor
dan jelas berdasark

• Melakar laporan be
kehendak sistem te

• Melakar laporan y
jelas berdasarkan k

3

bentuk antara muka 0 BLC.F2
d)/ sistem. 1 BMI.F2
uk antara muka 2
d)/ sistem yang tidak
ngkap. 0
uk antara muka 1
d)/ sistem yang 2
ngkap, relevan dan
0
ang berdasarkan reka 1
data 2
erdasarkan reka
data tetapi kurang

ang lengkap
bentuk pangkalan

ran yang lengkap
kan kehendak sistem
erdasarkan
etapi tidak lengkap
yang lengkap dan
kehendak sistem

31

FASA 3 : Laporan Bertulis
Instrumen : Mengaplikasi, Menganalisis dan Mencipta
Konstruk

Kemahiran/Elemen Aspek Krite

3.0 Melaksanakan 3.1 Jadual • Tidak membina jad
Penyelesaian skema hubungan

• Membina sekurang
jadual berdasarkan

• Membina semua ja
skema hubungan.

• Tidak menggunaka
sesuai bagi setiap a
sekurang-kurangny

• Menggunakan jenis
bagi setiap atribut d
kurangnya dua jadu

• Menggunakan jenis
bagi setiap atribut d

• Tidak menyatakan
kekardinalan dalam
kurangnya dua jadu

• Menyatakan kunci
kekardinalan dalam
kurangnya dua jadu

• Menyatakan kunci
kekardinalan dalam
dengan tepat

3

eria Markah Eviden Catatan
0
dual berdasarkan 1 BLC.F3
2 BMI.F3
g-kurangnya dua
skema hubungan 0
adual berdasarkan 1
2
an jenis data yang
atribut dalam 0
ya dua jadual 1
s data yang sesuai 2
dalam sekurang-
ual
s data yang sesuai
dalam semua jadual

kunci primer dan
m sekurang-
ual

primer dan
m sekurang-
ual dengan tepat

primer dan
m semua jadual

32

3.2 Borang • Tidak mencipta bor
• Mencipta borang/bo

sekurang-kurangny
satu jadual berdasar
borang di Fasa 2
• Mencipta borang/bo
dua jadual dengan m
sekurang-kurangny
setiap jadual berdas
borang di Fasa 2
• Mencipta borang/bo
semua jadual denga
sekurang-kurangny
setiap jadual berdas
borang di Fasa 2
• Mencipta borang/bo
semua jadual denga
semua medan berda
borang di Fasa 2
• Mencipta borang/bo
semua jadual denga
semua medan berda
borang di Fasa 2 de
pengguna yang jela
• Mencipta borang/bo
semua jadual denga
semua medan berda
borang di Fasa 2 de
pengguna yang jela
pengguna

3

rang 0 BLC.F3
orang-borang bagi 1 BMI.F3
ya dua medan bagi 2
rkan reka bentuk
3
orang-borang bagi 4
memasukkan 5
ya dua medan bagi
sarkan reka bentuk 6

orang-borang bagi
an memasukkan
ya dua medan bagi
sarkan reka bentuk

orang-borang bagi
an memasukkan
asarkan reka bentuk

orang-borang bagi
an memasukkan
asarkan reka bentuk
engan antara muka
as
orang-borang bagi
an memasukkan
asarkan reka bentuk
engan antara muka
as dan mesra

33

3.3 Query • Tidak menghasilkan
3.4 Laporan (query)
3.5 Mengekod
• Menghasilkan perta
untuk mendapatkan
yang diperlukan tet
kehendak pengguna

• Menghasilkan pert
untuk mendapatkan
yang diperlukan me
pengguna

• Tidak menghasilkan
• Menghasilkan lapor

berdasarkan pertany
• Menghasilkan lapor

pertanyaan (query)
• Menghasilkan lapor

pertanyaan (query)
menepati kehendak
• Menghasilkan lapor
pertanyaan (query)
kehendak pengguna
reka letak yang kem

• Tidak menyediakan
• Menyediakan dafta

tidak berfungsi
• Menyediakan dafta

berfungsi

• Tidak menyediakan
• Menyediakan log m

3

n pertanyaan 0 BLC.F3
1 BMI.F3
anyaan (query)
n semula maklumat 2 BLC.F3
tapi tidak mengikut BMI.F3
a 0
tanyaan (query) 1
n semula maklumat 2
engikut kehendak 3
4
n laporan.
ran tetapi tidak 0
yaan (query) 1
ran berdasarkan 2
0
ran berdasarkan 1
tetapi tidak
k pengguna.
ran berdasarkan
dan menepati
a dengan paparan
mas dan menarik

n daftar (sign up)
ar (sign up) tetapi

ar (sign up) yang

n log masuk (login)
masuk (login) tetapi

34

tidak berfungsi
• Menyediakan log m

berfungsi

• Tidak menyediakan
fail data

• Menyediakan kemu
data tetapi tidak ber

• Menyediakan kemu
data yang berfungsi

• Tidak menyediakan
mengesahkan dafta
dan import data

• Menyediakan kotak
mengesahkan dafta
atau import data

• Menyediakan kotak
mengesahkan dafta
dan import data

• Tidak menyediakan
melaksanakan perta

• Menyediakan capai
melaksanakan quer

• Tidak menyediakan
memaparkan/mence

• Menyediakan capai
memaparkan/mence
berfungsi

3

masuk (login) yang 2 BLC.F3
BMI.F3
n kemudahan import 0
1
udahan import fail 2
rfungsi 0
udahan import fail 1
i 2

n kotak pop-up bagi 0
ar masuk (sign up) 1
0
k pop-up bagi 1
ar masuk (sign up)

k pop-up bagi
ar masuk (sign up)

n capaian untuk
anyaan (query)
ian untuk
ry dan berfungsi

n capaian untuk
etak output
ian untuk
etak output dan

35

FASA 4 : Laporan Bertulis Krite
Instrumen : Mengaplikasi, Menganalisis dan Mencipta
Konstruk
Aspek
Kemahiran/Elemen

4.0 Menguji dan 4.1 Ralat sintaks • Tidak menyediakan
Menyah Ralat tujuan uji lari
4.2 Ralat logik
• Menyediakan set da
4.3 Ralat masa larian lari tetapi tidak rele
(run time) dengan jenis data, h
bawah

• Menyediakan set da
lari yang relevan da
- jenis data
- had atas
- had bawah

• Tidak menghasilkan
bebas: ralat logik / m
sintaks

• Menghasilkan aturc
ralat:

xviii. - ralat sintaks
xix. - ralat logik
- ralat masa larian

3

eria Markah Eviden Catatan
n set data bagi
ata bagi tujuan uji 0 BLC.F4
evan dan sesuai 1 BMI.F4
had atas dan had
ata bagi tujuan uji 2
an sesuai dengan: 2
2
n aturcara yang 0
masa jalan dan ralat
cara yang bebas 2
2
2

36

FASA 5 : Laporan Bertulis • Tidak menu
Instrumen : Mencipta (komen)
Konstruk
Aspek • Menulis do
Kemahiran/Elemen (komen) tet
5.1 Laporan Setiap gaya penuli
5.0 Mendokumentasi xx. Fasa
xxi. • Menulis do
5.2 Sumber Rujukan (komen) me
xxii. penulisan y
5 5.3 Penghargaan
• Tidak meng
• Menghasilk

mengikut fo
• Menghasilk

format doku

• Tidak meng
• Menghasilk

format kand
-M
- Pe
- Pe
- Isi
- Su
- La

3

Kriteria Markah Eviden Catatan
0
ulis dokumentasi dalaman BLC.F5
1 BMI.F5
okumentasi dalaman
tapi tidak menggunakan 2
isan yang baik.
okumentasi dalaman 0
enggunakan gaya 1
yang baik 2
0
ghasilkan pelaporan
kan pelaporan tetapi tidak 1
ormat dokumen 1
kan pelaporan mengikut 1
umen 1
1
ghasilkan pelaporan. 1
kan pelaporan mengikut
dungan:
Muka hadapan
erakuan
enghargaan
i kandungan
umber Rujukan
ampiran

37


Click to View FlipBook Version