The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by jiraporn maliwan, 2019-06-04 18:51:32

หน่วยที่่ 1 ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมตารางคำนวณ

วิชา โปรแกรมตารางคำนวณใบความรู้

ใบความรู้

หน่วยที่ 1 ความรเู้ บือ้ งต้นเกี่ยวกบั โปรแกรมตารางคานวณ

เนื้อหาสาระ
เรอื่ งที่ 1 หลกั การของโปรแกรมตารางคานวณ

โปรแกรมตารางคานวณ (Microsoft Office Excel 2010) เปน็ โปรแกรมท่อี อกแบบมา
สาหรับการบนั ทกึ ขอ้ มลู การวเิ คราะหข์ ้อมลู และนาเสนอขอ้ มลู เกย่ี วกบั ตัวเลข โปรแกรม Microsoft Excel
2010 ถกู พฒั นาข้นึ มาโดยบริษัท Microsoft ทางานบนระบบปฏบิ ตั ิการ Windows มคี วามสามารถหลกั 3
ด้าน คอื การคานวณ การสร้างแผนภมู ิ และดา้ นฐานขอ้ มลู การคานวณจะใช้สูตรและฟงั กช์ ันเปน็ หลกั
สามารถเกบ็ ขอ้ มลู อย่ใู นรูปแบบของตารางเกบ็ ขอ้ มลู ไดท้ ัง้ ขอ้ ความและตัวเลข โปรแกรมตารางคานวณ
Microsoft Office Excel 2010 เป็นส่วนหนงึ่ ของโปรแกรมชดุ Microsoft Office

หลกั การทางานของโปรแกรมตารางคานวณ จะมลี กั ษณะเปน็ ช่องตาราง ซง่ึ ประกอบด้วยคอลมั นแ์ ละ
แถว มีคอลัมน์ตง้ั แต่ คอลมั น์ A จนถึงคอลมั น์ XFD มจี านวนทั้งหมด 16,384 คอลมั น์ มจี านวนแถวท้ังหมด
1,048,576 แถว โปรแกรมตาราง Microsoft Office Excel 2010 หรอื เรียกอย่างย่อว่า Excel 2010 เปน็
โปรแกรมประเภท Spreadsheet ไฟล์ของ Excel เรียกวา่ สมุดงานหรือเวริ ก์ บุ๊ค(Workbook) และในแตล่ ะ
หนา้ เรียกว่า แผ่นงานหรอื เวิรก์ ชีต (Worksheet) สมดุ งานหน่ึง ๆ จะมีแผ่นงานไดห้ ลาย ๆ แผน่ งานขน้ึ อย่กู ับ
หนว่ ยความจาของเคร่ืองคอมพวิ เตอร์ ในแตล่ ะแผ่นงาน จะแบง่ ออกเปน็ ชอ่ งตารางจานวนมาก ซง่ึ เรียกว่า
เซลล์ (Cell) แต่ละช่องตารางสามารถบรรจุข้อมลู ต่าง ๆ ทพ่ี มิ พข์ ้อมลู ลงในชอ่ งตารางแตล่ ะชอ่ งเช่น พมิ พ์
ข้อความ เป็นตน้ เม่อื ต้องการอา้ งองิ ข้อมลู จะอา้ งองิ ถึงช่องตารางโดยการระบคุ อลมั น์และแถว เชน่ A3
หมายถึงคอลมั น์ A และแถวที่ 3
เรือ่ งที่ 2 ความสามารถของโปรแกรมตารางคานวณ

ความสามารถของโปรแกรมตารางคานวณ เปน็ โปรแกรมที่จดั เก็บข้อมลู ในรปู แบบของตาราง เหมาะ
สาหรับเกบ็ บันทกึ ขอ้ มูลทเี่ ป็นตวั เลขลงในช่องตารางไดอ้ ยา่ งมรี ะบบและพรอ้ มทจี่ ะนาเสนอข้อมลู ในรปู แบบ
ตา่ ง ๆ ได้สะดวกและรวดเร็ว โปรแกรมตารางคานวณ มีความสามารถดงั ตอ่ ไปนี้

1. สามารถใชง้ านทางด้านการคานวณตัวเลขต่าง ๆ
2. สามารถใชส้ ตู รและฟงั ก์ชันในการคานวณและหาค่าตา่ ง ๆ
3. สามารถใชเ้ คร่อื งมอื ในการจดั การกับตารางขอ้ มลู ได้
4. สามารถสรา้ งงานตารางไดส้ ะดวกรวดเร็ว
5. สามารถจดั เกบ็ ขอ้ มลู เปน็ ฐานข้อมลู ได้
6. สามารถสร้างแผนภมู ิได้
7. สามารถสรา้ งชดุ คาสั่งใช้งานเองได้
8. สามารถจัดเกบ็ ขอ้ มลู และกรองขอ้ มูลได้
9. สามารถตกแตง่ ตารางขอ้ มูลและแผนภมู ไิ ดอ้ ยา่ งสวยงาม
10. สามารถตกแตง่ รปู แบบตวั อกั ษรได้ตามตอ้ งการ

เร่อื งท่ี 3 การเรยี กใชโ้ ปรแกรมตารางคานวณ Microsoft Office Excel 2010

วธิ ที ี่ 1
1. คลกิ ปมุ่ Start บนแถบ Task bar
2. เลอื ก All Programs จากนั้นเลือกไปท่ี Microsoft Office

3. เลอื ก Microsoft Office Excel 2010 จะเปิดให้ใช้งานไดท้ ันที
วิธที ี่ 2
เลือกดับเบลิ้ คลิกท่ีไอคอนสญั ลกั ษณ์ Microsoft Office Excel 2010 จะสามารถเปดิ ใช้งานไดท้ นั ที

เลอื กสมดุ งานเปลา่ หรอื เลือกเทม็ เพลตไลนต์ ามทต่ี อ้ งการ ซง่ึ โปรแกรมไดก้ าหนเทม็ เพลตไวใ้ หเ้ ลอื
หลากหลายรปู แบบ โปรแกรมจะแยกเป็นหมวดหมู่ แต่ถ้าไมต่ ่ออนิ เทอร์เนต็ โปรแกรมจะมีใหเ้ ลือกบางส่วน
เช่น รายการคา้ รายช่ือนักเรียน งบประมาณ ชอ่ งทางการตลาด การสรุปมลู ค่าสุทธิ รายงานการเงนิ ประจาปี

เปน็ ต้น
ถ้าเลือกสมุดงานเปลา่ โปรแกรมจะสรา้ งไฟลช์ ือ่ “สมดุ งาน1.xlsx” โดยอตั โนมตั ิ

เรื่องที่ 4 สว่ นประกอบทสี่ าคัญของโปรแกรมตารางคานวณ

1 19 18 17 16
1 19 18 17 16

2 5 3 14 15
2 5 3 14 15 13

4 13
4
69 10 11 12
69 10 11 12

7 8 ตารางท่ี 1.1 หนา้ ท่ีของส่วนประกบอทส่ี าคญั ของโปรแกรมตารางคานวณ

หมาย7เลข 8 ชือ่ ทาหน้าท่ี

1 แทบ็ แฟ้ม(File) รวมคาสั่งทใ่ี ช้งานเกีย่ วกบั การจดั การเอกสารเชน่ คาสั่ง

บนั ทกึ บันทกึ เปน็ เปดิ พมิ พ์ หรอื สรา้ งไฟลใ์ หม่ เปน็ ต้น

2 กลอ่ งชื่อ(Name Box) บอกตาแหนง่ ของเซลล์ขณะทท่ี างานอยู่

3 คอลัมน(์ Column) ตาแหนง่ คอลมั น์ เป็นแถวตามแนวตั้งของแผน่ งาน

4 แถว(Row) ตาแหน่งแถว เป็นแถวตามแนวนอนของแผน่ งาน

5 กรอบเซลล(์ Active Cell) แสดงตาแหนง่ หรอื กลุม่ เซลลป์ ัจจบุ ัน

หมายเลข ชื่อ ทาหน้าท่ี

6 ปุม่ เล่ือนแผน่ งาน เลือ่ นแผ่นงานตา่ ง ๆ
แสดงข้อความในการทางาน
7 แถบสถานะ(Status Bar) แสดงชอ่ื แผ่นงาน

8 แผ่นงาน(Sheet tab) เพิ่มแผ่นงานใหม่
ใชเ้ ล่ือนจอภาพซ้ายและขวา
9 เพ่มิ แผน่ งาน
ใช้แสดงเอกสารในรูปแบบตา่ ง ๆ
10 แถบเลื่อนแนวนอน(Scroll Bar) ใชย้ อ่ และขยายแผ่นงาน
ใช้เลอ่ื นจอภาพข้ึนและลง
11 มมุ มองเอกสาร(View shortcuts)
ใช้แสดงหรอื แกไ้ ขสตู ร รวมทัง้ แกไ้ ขหรอื ปรบั เปลย่ี นขอ้ มูล
12 ยอ่ /ขยายแผน่ งาน(Zoom Slider) ในเซลล์

13 แถบเล่อื นแนวตงั้ (Scroll Bar) หน้าต่างท่ีใช้รวบรวมคาสง่ั เพอ่ื ความสะดวกของผู้ใช้
ย่อ ขยาย และปดิ หนา้ ตา่ งโปรแกรม
14 แถบสูตร(Formula Bar) แสดงชื่อสมุดงานและชือ่ ของโปรแกรมทใ่ี ชง้ านอยู่

15 รบิ บอน(Ribbon) แสดงชุดคาส่งั ต่าง ๆ ในการทางานของโปรแกรม
16 ยอ่ ขยาย และปดิ แสดงปมุ่ คาสง่ั ที่ใช้งานบ่อย ๆ สามารถเพม่ิ ลดได้ตาม
17 แถบชอื่ เรอื่ ง(Title Bar) ต้องการ

18 แทบ็ รบิ บอน(Tab Ribbon)
19 แถบเครือ่ งมอื ดว่ น(Quick Access

Toolbar)

เรื่องท่ี 5 การใช้งานแทบ็ รบิ บอน
แทบ็ รบิ บอน (Tab Ribbon) เป็นกลุม่ คาสงั่ ทอี่ อกแบบมาเพ่ือทดแทนเมน(ู Menu) แบบเดมิ โดยการ

นาคาส่ังทใ่ี ชง้ านตา่ ง ๆ แบง่ ออกเป็นแทบ็ ซงึ่ ในแตล่ ะแท็บจะมีคาส่ังที่เหมอื นกันหรอื ใกลเ้ คยี งกันอยู่ในแทบ็
เดยี วกนั

5.1 การซอ่ นและการแสดงแท็บริบบอน
แท็บรบิ บอน ประกอบด้วยคาส่งั ตา่ ง ๆ มากมายอาจทาใหเ้ ปลืองพื้นทห่ี นา้ จอ ดงั นน้ั เราสามารถทา

การซอ่ นหรอื แสดงแทบ็ ริบบอนไดง้ ่าย ๆ สามารถปฏิบตั ิได้ 2 วิธีดงั น้ี
วธิ ีที่ 1
การซอ่ นแท็บริบบอน สามารถปฏบิ ัติได้ดังน้ี

1. เล่อื นเมาสไ์ ปพ้ืนที่ว่างของแทบ็ รบิ บอน แล้วคลกิ ปุ่มขวา
2. เลอื ก ยอ่ Ribbon ใหเ้ ลก็ สดุ

การแสดงแท็บริบบอน สามารถปฏบิ ตั ไิ ดด้ งั นี้
1. เลอ่ื นเมาส์ไปพื้นทวี่ า่ งของแท็บรบิ บอน แลว้ คลิกปมุ่ ขวา
2. เลอื ก ย่อ Ribbon ให้เลก็ สดุ คลิกเคร่อื งหมาย  จะหายไป

วิธีท่ี 2 คลิกท่ปี มุ่ แทบ็ รบิ บอนจะยบุ ซอ่ นแทบ็ รบิ บอน ถ้าตอ้ งการใหแ้ สดง ใหค้ ลกิ ทีป่ ุม่
แทบ็ รบิ บอน
วธิ ที ่ี 3 กดปุม่ Ctrl+F1 เปน็ การซอ่ นแท็บริบบอน ถ้าตอ้ งการจะแสดงแทบ็ ริบบอน ให้ทาการกดปมุ่
Ctrl + F1 อกี ครัง้ ก็สามารถแสดงแทบ็ รบิ บอนได้

5.2 การแสดงรายละเอยี ดของคาส่ัง
คาสั่งตา่ ง ๆ ทอี่ ยบู่ นแทบ็ รบิ บอน เปน็ ปุ่มคาสง่ั ทสี่ ามารถนามาใชง้ านได้ง่ายและสะดวก รวดเรว็ แตม่ ี

ค่าบางอย่างทีต่ อ้ งกาหนดรายละเอียดมากขน้ึ สามารถกาหนดใหโ้ ปรแกรมแสดงรายละเอยี ดมากขึน้ ได้โดยการ

คลิกป่มุ ท่มี มุ ขวาลา่ งของกลุ่มเคร่อื งมือโปรแกรมจะแสดงไดอะล็อกบ๊อกซ์ (Dialog Box) ขน้ึ มาใหเ้ รา
กาหนดค่าตา่ ง ๆ ไดต้ ามท่ีตอ้ งการ

5.3 การใชง้ าน แถบเคร่ืองมอื ด่วน (Quick Access Toolbar)
แถบเครอื่ งมอื ด่วน เปน็ ปมุ่ คาสง่ั ท่ใี ช้งานบอ่ ย เพอ่ื ความสะดวกในการใช้งาน โดยโปรแกรมจะกาหนด

ไดต้ ง้ั แต่ตดิ ตั้งโปรแกรมคร้ังแรกผู้ใชโ้ ปรแกรมสามารถกาหนดเพมิ่ คาสง่ั ทตี่ อ้ งการได้ สามารถปฏิบตั ไิ ดด้ งั นี้

1. คลกิ ปมุ่ กาหนดแถบเครอ่ื งมือดว่ นเอง
2. เลือกคาสง่ั ท่ตี อ้ งการ
5.4 แทบ็ รบิ บอน พน้ื ฐานการใชง้ านของ Microsoft Office Excel 2010

แท็บ “หนา้ แรก” เป็นแท็บเครอ่ื งมือทีใ่ ช้จดั รปู แบบเนอ้ื หา รปู แบบขอ้ ความ การแสดงผล
การคดั ลอกการจัดตาแหน่ง

แทบ็ “แทรก” เป็นแทบ็ เครอื่ งมือทใี่ ชแ้ ทรกออบเจก็ ต์ต่างๆ
แทบ็ “เคา้ โครงหน้ากระดาษ” เปน็ แทบ็ เครอ่ื งมอื ทใ่ี ช้ตง้ั คา่ หนา้ กระดาษ
แทบ็ “สตู ร” เปน็ แท็บเคร่ืองมอื ท่ีใช้สร้างสูตรคานวณ
แทบ็ “ข้อมลู ” เป็นแท็บเคร่อื งมอื ทใี่ ช้ในการจดั การขอ้ มลู
แท็บ “รีววิ ” เป็นแท็บเครอื่ งมอื ทีใ่ ชใ้ นการตรวจสอบและปอ้ งกนั สมุดงาน

แทบ็ “มุมมอง” เป็นแทบ็ เครื่องมือที่ใช้ในการปรบั มมุ มองสมดุ งาน
เรอื่ งที่ 6 การสรา้ งสมุดงานใหม่

ในขณะท่ีทางานอย่ใู น Excel ถา้ ผู้ใชโ้ ปรแกรมต้องการสรา้ งสมดุ งานใหม่ สามารถปฏิบตั ิได้ดังน้ี
1. เลือกแทบ็ แฟม้
2. คลิกปมุ่ สรา้ ง
3. เลือกสมดุ งานเปล่าหรอื เลอื กเท็มเพลตไลนต์ ามทต่ี อ้ งการ ซงึ่ โปรแกรมไดก้ าหนเทม็ เพลตไวใ้ หเ้ ลอื ก
หลากหลายรปู แบบ โปรแกรมจะแยกเปน็ หมวดหมู่ แต่ถ้าไมต่ ่ออนิ เทอร์เน็ตโปรแกรมจะมใี หเ้ ลอื กบางส่วน
เชน่ รายการค้า รายชือ่ นกั เรยี น งบประมาณ ชอ่ งทางการตลาด การสรปุ มูลคา่ สทุ ธิ รายงานการเงินประจาปี
เปน็ ตน้

เร่ืองที่ 7 การบันทกึ สมุดงาน
การบนั ทึกสมดุ งานเป็นการบันทกึ ข้อมลู ท่ีไดจ้ ดั ทาเรียบร้อยแลว้ สามารถบันทึกสมดุ งานได้ แตต่ อ้ ง

ระวงั ในการตงั้ ช่ือสมุดงาน คือตวั อักษรมคี าวมยาวไมเ่ กิน 256 ตวั ใช้ตัวอักษรหรือสญั ลกั ษณต์ า่ ง ๆ ได้ ยกเว้น
สัญลักษณ์ \,/,*,<,> และ ! การบันทึกสมุดงาน มี 2 กรณี คอื

กรณที ่ี 1 การบนั ทกึ ทับสมุดงานเดิมเปน็ การเปดิ ข้อมลู เดมิ ขนึ้ มาแลว้ ทาการแก้ไขข้อมลู ใหม่ เม่อื

ต้องการบันทกึ สามารถคลิกปุม่ บนแถบเคร่ืองมือด่วน หรอื กดปมุ่ Ctrl + S ข้อมลู ทถี่ ูกแก้ไขจะถูก
บนั ทกึ ทบั ข้อมลู เดมิ ทนั ที

กรณที ี 2 ต้งั ช่ือสมุดงานใหม่ เปน็ การบันทกึ สมุดงานใหมท่ ไ่ี มเ่ คยบนั ทกึ ข้อมลู มากอ่ นหรอื เป็นสมุด
งานเกา่ แตผ่ ู้ใช้โปรแกรมไมต่ ้องการบนั ทกึ ทบั สมุดงานเดิมตอ้ งการเปล่ียนเปน็ ชื่อสมุดงานใหม่ สามารถปฏบิ ตั ิ
ได้ดังนี้

1. คลกิ แท็บแฟม้ หรอื กดปมุ่ Ctrl + S

2. คลกิ ปมุ่ บนั ทกึ แฟ้ม
3. เลอื กแหลง่ ขอ้ มลู

4. คลิกปมุ่ เรียกดู
5. เลอื กแหล่งข้อมลู ท่ตี อ้ งการบันทกึ
6. พิมพช์ อ่ื สมดุ งานตามทตี่ อ้ งการ

7. บันทกึ
เรอ่ื งท่ี 8 การเปิดสมดุ งาน

การเปิดสมดุ งานคอื การเรียกสมดุ งานเก่าขึน้ มาทางานตอ่ หรอื แกไ้ ข สามารถปฏิบตั ิได้ 2 กรณี ดงั นี้

กรณีที่ 1 เลือกไฟลส์ มุดงานของ Excel ท่ตี อ้ งการจะเปดิ แลว้ ดบั เบลิ คลิกไฟล์ สมุดงานท่ตี ้องการจะ
ถูกเปิดข้ึนมาด้วยโปรแกรมตารางคานวณ โดยอัตโนมตั ิ

กรณที ี่ 2 เปิดโปรแกรมตารางคานวณ แล้วปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนดงั นี้

1. คลิกทแ่ี ฟม้ หรอื กดปมุ่ Ctrl+O
2. คลิกปุม่ เปิด
3. เลือกแหลง่ ขอ้ มลู

4. เรียกดู
5. เลือกแหลง่ ขอ้ มลู ที่ตอ้ งการเปิด
6. เลอื กไฟลท์ ตี่ อ้ งการเปิด

7. คลิกที่ปมุ่ เปดิ
เรือ่ งท่ี 9 การต้ังค่าหน้ากระดาษ

ทกุ ครัง้ ท่ีมกี ารปอ้ นข้อมลู ลงแผ่นงาน ผใู้ ชโ้ ปรแกรมควรจะกาหนดรูปแบบกระดาษเพื่อวางแผนในการ

พมิ พ์ข้อมลู ใหเ้ หมาะสมกับช้ินงาน ดังนัน้ ผู้ใช้โปรแกรมจะตอ้ งตัง้ คา่ รปู แบบกระดาษ โดยเบ้ืองต้น เช่น ระยะ
ขอบกระดาษ ขนาดกระดาษ และการวางแนวกระดาษ เป็นตน้ สามารถปฏิบตั ไิ ดด้ งั น้ี

9.1 กาหนดขนาดกระดาษ

1. เลอื กแทบ็ เคา้ โครงหนา้ กระดาษ
2. เลอื กป่มุ ขนาด
3. เลอื กขนาดกระดาษทตี่ ้องการ

9.2 กาหนดการวางแนว
1. เลือกแท็บเค้าโครงหนา้ กระดาษ
2. เลือกปมุ่ การวางแนว

3. เลือกแนวที่ต้องการ
9.3 กาหนดระยะขอบ

1. เลอื กแทบ็ เคา้ โครงหนา้ กระดาษ

2. เลือกปมุ่ ระยะขอบ
3. เลอื กระยะขอบแบบกาหนดเองหรือเลอื กตามที่โปรแกรมกาหนดให้
4. เลือกระยะขอบที่ตอ้ งการ

5. คลกิ ปมุ่ ตกลง

เรื่องท่ี 10 การแทรกหัวกระดาษและทา้ ยกระดาษ
การกาหนดหวั กระดาษและท้ายกระดาษ เปน็ การกาหนดหมายเลขลาดบั หนา้ กระดาษเพ่ือใชใ้ นการ

เรียงลาดับข้อมูลทจี่ ดั พมิ พแ์ ต่ละหนา้ หรือแสดงขอ้ ความสนั้ ๆ แตล่ ะหน้าเหมือนกนั ทกุ หน้า โปรแกรมจะแสดง
ทกุ หนา้ เหมอื นกนั เมือ่ มกี ารกด Enter ข้นึ หน้าใหม่ทุกครงั้ สามารถปฏบิ ัติได้ดังนี้

1. เลือกแท็บเคา้ โครงหน้ากระดาษ
2. เลือกปมุ่
3. เลอื กแท็บหัวกระดาษทา้ ยกระดาษ
4. เลือกหวั กระดาษ/ท้ายกระดาษแบบกาหนดเอง
5. เลือกแทรกตามที่ตอ้ งการ
6. คลิกปมุ่ ตกลง
7. คลกิ ปุม่ ตกลงอกี ครั้งหนงึ่

เรอ่ื งท่ี 11 มุมมองสมุดงาน
การกาหนดมุมมองสมุดงานเปน็ การกาหนด เพอ่ื ให้ผู้ใชโ้ ปรแกรมสามารถดูข้อใลในรปู แบบต่าง ๆ ได้

ตามที่ตอ้ งการ เช่น มุมมองแบบแสดงตวั อยา่ งตวั แบ่งหน้า มุมมองแบบเค้าโครงหนา้ กระดาษ การแสดงเสน้
ตาราง การแสงแถบสูตร และการย่อ/ขยาย เปน็ ตน้

11.1 การกาหนดมมุ มองสมดุ งาน สามารถปฏิบตั ิได้ดังน้ี
1. เลือกแท็บมมุ มอง
2. เลือกมุมมองสมุดงานตามทีต่ อ้ งการ

11.2 การแสดงมุมมองสมุดงาน สามารถปฏบิ ัตไิ ด้ดงั น้ี
1. เลือกแทบ็ มุมมอง

2. เลอื กการแสดงตามทต่ี ้องการ โดยการคลกิ ตามทีต่ อ้ งการ
11.3 การย่อ/ขยายสมดุ งาน สามารถปฏบิ ตั ไิ ดด้ งั นี้

1. เลอื กแทบ็ มุมมอง
2. เลอื กการยอ่ /ขยายสมดุ งานตามท่ตี อ้ งการ

เรือ่ งท่ี 12 การออกจากโปรแกรม
การออกจากโปรแกรมทกุ ครงั้ จะต้องปดิ สมดุ งานให้เรียบร้อย เพ่ือปอ้ งกันความเสยี หายจาก

ไฟล์ขอ้ มลู การออกจากโปรแกรมสามารถได้ 2 กรณี ดงั นี้

กรณที ่ี 1 คลิกปมุ่
กรณที ี่ 2
1. เลอื กปมุ่ หรอื ใชเ้ มาส์คลกิ ปุ่มขวาทแ่ี ถบ Title Bar
2. เลือกปุ่ม Close หรอื ใชแ้ ปน้ คยี บ์ อรด์ กดปุ่ม Alt + F4

เรือ่ งที่ 13 ประเภทและชนดิ ของข้อมลู
ประเภทของข้อมลู
แบ่งได้ 2 ประเภท
1. ประเภทคา่ คงที่ (Constant) เป็นข้อมลู ที่ไมส่ ามารถเปลยี่ นแปลงได้

2. ประเภทสูตรการคานวณ (Formula) เป็นขอ้ มูลที่ใชค้ านวณเพือ่ หาผลลพั ธข์ องการคานวณ
ชนิดของขอ้ มลู

มีดงั น้ี
1. ข้อมูลที่เป็นขอ้ ความ (Text)
2. ขอ้ มูลที่เปน็ ตวั เลข (Number)

3. ขอ้ มลู ทเ่ี ปน็ วนั ที่ (Date)
4. ข้อมลู ท่เี ป็นเวลา (Time)
5. ข้อมลู พเิ ศษ เชน่ หมายเลขโทรศัพท์

6. ข้อมูลทเ่ี ป็นคา่ ทางตรรกศาสตร์ (Logical Value)
7. ข้อมลู ที่เปน็ สตู รคานวณ (Formula)
8. ขอ้ มูลทเี่ ป็นฟงั ก์ชัน (Function)

เรอ่ื งที่ 13 การใช้แปน้ ควบคุมการทางาน
การทางานบนแผน่ งาน (Worksheet) โปรแกรมตารางคานวณ (Microsoft office Excel

2013) สามารถเคลอ่ื นยา้ ย เซลลพ์ อยลเ์ ตอร์ (Cell pointer) หรือ เคอรเ์ ซอร์ (Cursor) ไปยงั ตาแหน่งต่างๆ
บนแผน่ งานและเซลล์ข้อมลู ได้ด้วยการใช้แป้นควบคมุ การทางานให้เปน็ ไปตามทผ่ี ้ใู ช้ต้องการซงึ่ แปน้ ควบคุมใน
การทางานตา่ งๆ สามารถทางานได้ตามหนา้ ที่ทกี่ าหนด

แป้นควบคุม หนา้ ท่ี
← ลูกศรเลือ่ น Active cell ไปทางซา้ ยครงั้ ละ 1 เซลล์
→ ลกู ศรเลอ่ื น Active cell ไปทางขวาคร้งั ละ 1 เซลล์
↓ ลูกศรเลื่อน Active cell ลงครง้ั ละ 1 บรรทัด
↑ ลกู ศรเลื่อน Active cell ขน้ึ ครัง้ ละ 1 บรรทดั
เล่อื น Active cell ไปยงั เซลลข์ ้อมูลทางซ้ายแถวที่ Cell point ทางานอยู่
Ctrl+←
Ctrl+→ เลื่อน Active cell ไปยงั เซลลข์ ้อมลู ทางขวาแถวที่ Cell point ทางานอยู่
Ctrl+↑
Ctrl+↓ เลอ่ื น Active cell ไปยังเซลล์ข้อมูลข้างบนในคอลมั น์ที่ Cell point ทางานอยู่
Home
Ctrl+Home เล่อื น Active cell ไปยงั เซลล์ข้อมูลข้างลา่ งในคอลัมนท์ ี่ Cell point ทางานอยู่
Ctrl+End
Enter เล่อื น Active cell ไปยงั คอลัมน์ A ที่ Cell point ทางานอยู่
เลื่อน Active cell ไปยงั เซลล์ A1
Tap เล่อื น Active cell ไปยังเซลลม์ มุ ขวาล่างของช่วงขอ้ มลู ในแผ่นงาน
Shift+Tap เลื่อน Active cell ไปยงั เซลลท์ อี่ ยู่ถดั ไปด้านล่างของ Cell pointer
เลอ่ื น Active cell ไปยังเซลลท์ างขวา
เลอ่ื น Active cell ไปยงั เซลลท์ างซ้าย

แปน้ ควบคุม หนา้ ที่
Delete ลบตัวอกั ษรทางด้านขวาของเคอรเ์ ซอร์ครง้ั ละ 1 ตวั อกั ษร
ลบตวั อักษรทางดา้ นขวาของเคอรเ์ ซอร์ทง้ั หมด
Ctrl+Delete ลบตัวอกั ษรทางด้านซา้ ยของเคอร์เซอร์คร้งั ละ 1 ตัวอักษร
Backspace เลอื่ นแผน่ งานลงทลี ะ 1 หนา้ จอ
PageDown เลอื่ นแผน่ งานขึ้นทลี ะ 1 หน้าจอ
PageUp เลอ่ื นแผน่ งานไปทางขวาทีละ 1 หน้าจอ
Alt+ PageDown เลื่อนแผน่ งานไปทางซ้ายทลี ะ 1 หนา้ จอ
Alt+ PageUp เลอ่ื นแผน่ งานไปทางขวาทลี ะ 1 แผ่นงาน
Ctrl+ PageDown เลอ่ื นแผ่นงานไปทางซ้ายทีละ 1 แผ่นงาน
Ctrl+ PageUp สลบั การทางานระหวา่ งพมิ พ์แทรกกบั พมิ พ์ทบั
ยกเลกิ การแกไ้ ขแตข่ ้อมูลในเซลล์ยงั อยเู่ หมือนเดมิ
Insert บวก
Esc ลบ
+ คูณ
- หาร
*
/ ตารางที่ 1.2 แป้นควบคมุ และหนา้ ทกี่ ารทางาน


Click to View FlipBook Version