The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สรุปการมาเรียนสัปดาห์ที่ 1 รร.อนุบาลอุบลราชธานี

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Samoe2019, 2021-11-05 06:36:40

สรุปการมาเรียนสัปดาห์ที่ 1 รร.อนุบาลอุบลราชธานี

สรุปการมาเรียนสัปดาห์ที่ 1 รร.อนุบาลอุบลราชธานี

แบบสรุปการมาเรียนของนกั เรียนโรงเรียนอนุบาลอบุ ลราชธานี
วันจนั ทร์ท่ี 1 พฤศจกิ ายน 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประเด็นในการสารวจ

ช้ัน จานวน มาเรยี นกลุ่มเลข นักเรยี นทไี่ มม่ า 1.นักเรยี น 2.นักเรยี น/ 3.นักเรยี นทมี่ ี 4.นักเรยี นที่ผู้ปกครอง 5.นักเรยี น อื่นๆ หมาย
นักเรยี น (คน) คี่ (คน) เรยี น (คน) เจ็บป่วย ผู้ปกครอง ท่ี โรคประจาตัว ไมเ่ ช่ือมั่นใน มกี จิ ธุระ เหตุ
อนบุ าล 1/1 ไมส่ บาย กลับมาจาก หรอื สขุ ภาพ อื่นท่ีจาเป็น
อนบุ าล 1/2 30 24 0 พื้นทเ่ี สี่ยง ไมแ่ ข็งแรง สถานการณ์แพร่
อนุบาล 1/3 30 24 5 หรอื ผู้สัมผัส ระบาดของโรคติดเช้ือ
อนุบาล 1/4 30 24 0 ไวรสั โคโรนา 2019
อนบุ าล 1/5 30 24 1
อนุบาล 1/6 30 25 0 32
อนุบาล 2/1 30 24 5
อนบุ าล 2/2 30 24 0 1
อนบุ าล 2/3 30 24 3
อนุบาล 2/4 30 24 3 5
อนบุ าล 2/5 30 24 0
อนุบาล 2/6 30 24 2 3
อนุบาล 2/7 30 24 1 3
อนบุ าล 2/8 30 24 6
30 24 7 11
1
1 41
61

ประเด็นในการสารวจ

ช้ัน จานวน มาเรยี นกลุ่มเลข นักเรยี นที่ไมม่ า 1.นักเรยี น 2.นักเรยี น/ 3.นักเรยี นท่ีมี 4.นักเรยี นที่ผู้ปกครอง 5.นักเรยี น อื่นๆ หมาย
นักเรยี น (คน) ค่ี (คน) เรยี น (คน) เจ็บป่วย ผู้ปกครอง ที่ โรคประจาตวั ไมเ่ ชื่อม่ันใน มกี ิจธุระ เหตุ
ไมส่ บาย กลบั มาจาก หรอื สุขภาพ อ่ืนที่จาเป็น
4 พนื้ ที่เส่ียง ไมแ่ ข็งแรง สถานการณ์แพร่
5 หรอื ผู้สมั ผัส ระบาดของโรคติดเชื้อ
4 ไวรสั โคโรนา 2019
8
อนบุ าล 3/2 30 24 5 31
อนบุ าล 3/3 30 24 4
อนุบาล 3/4 30 24 9 1 22
อนบุ าล 3/5 29 23 2
อนบุ าล 3/6 30 24 0 1 21
อนุบาล 3/7 30 24 0
อนุบาล 3/8 30 24 0 6 11
ประถมศกึ ษาปที ่ี 1/1 40 20 0
ประถมศกึ ษาปที ี่ 1/2 40 20 0 1 2 11
ประถมศึกษาปที ี่ 1/3 40 26 0
ประถมศกึ ษาปที ่ี 1/4 40 21 0 22
ประถมศึกษาปที ่ี 1/5 40 20 0
ประถมศึกษาปที ่ี 1/6 40 18 0 32 4
ประถมศกึ ษาปที ่ี 1/7 40 21
ประถมศึกษาปที ่ี 1/8 40 23 11
ประถมศึกษาปที ่ี 1/9 40 22
ประถมศกึ ษาปที ่ี 2/1 39 23

ประเดน็ ในการสารวจ

ชั้น จานวน มาเรยี นกลุ่มเลข นักเรยี นทีไ่ มม่ า 1.นักเรยี น 2.นักเรยี น/ 3.นักเรยี นที่มี 4.นักเรยี นทีผ่ ู้ปกครอง 5.นักเรยี น อ่ืนๆ หมาย
นักเรยี น (คน) คี่ (คน) เรยี น (คน) เจ็บป่วย ผู้ปกครอง ท่ี โรคประจาตวั ไมเ่ ชื่อมั่นใน มกี จิ ธุระ เหตุ
ไมส่ บาย กลบั มาจาก หรอื สขุ ภาพ อ่ืนท่จี าเป็น
0 พน้ื ท่ีเสี่ยง ไมแ่ ข็งแรง สถานการณ์แพร่
3 หรอื ผู้สมั ผสั ระบาดของโรคตดิ เชื้อ
3 ไวรสั โคโรนา 2019
0
ประถมศกึ ษาปที ี่ 2/2 40 22 1 3
ประถมศึกษาปที ี่ 2/3 38 22 0 3
ประถมศกึ ษาปที ่ี 2/4 39 20 3
ประถมศึกษาปที ่ี 2/5 38 17 0 1
ประถมศึกษาปที ่ี 2/6 39 20 0
ประถมศกึ ษาปที ี่ 2/7 40 23 0 3
ประถมศึกษาปที ่ี 2/8 39 23 0
ประถมศกึ ษาปที ี่ 2/9 38 29 0 2
ประถมศึกษาปที ่ี 3/1 36 18 0 2
ประถมศึกษาปที ่ี 3/2 36 20 0
ประถมศึกษาปที ี่ 3/3 36 16 2
ประถมศกึ ษาปที ี่ 3/4 36 18 2
ประถมศกึ ษาปที ี่ 3/5 36 19 0
ประถมศกึ ษาปที ี่ 3/6 36 20
ประถมศึกษาปที ี่ 3/7 35 19
ประถมศกึ ษาปที ี่ 3/8 36 17
ประถมศกึ ษาปที ่ี 3/9 40 18

ประเด็นในการสารวจ

ช้ัน จานวน มาเรยี นกลุ่มเลข นักเรยี นที่ไมม่ า 1.นักเรยี น 2.นักเรยี น/ 3.นักเรยี นที่มี 4.นักเรยี นท่ผี ู้ปกครอง 5.นักเรยี น อื่นๆ หมาย
นักเรยี น (คน) คี่ (คน) เรยี น (คน) เจบ็ ป่วย ผู้ปกครอง ที่ โรคประจาตัว ไมเ่ ช่ือม่นั ใน มกี จิ ธุระ เหตุ
ไมส่ บาย กลบั มาจาก หรอื สุขภาพ อื่นท่จี าเป็น
0 พนื้ ท่ีเส่ียง ไมแ่ ข็งแรง สถานการณแ์ พร่
2 หรอื ผู้สมั ผัส ระบาดของโรคตดิ เชื้อ
2 ไวรสั โคโรนา 2019
1
ประถมศกึ ษาปที ่ี 4/1 40 21 2 2
ประถมศึกษาปที ่ี 4/2 40 29 0 2
ประถมศกึ ษาปที ี่ 4/3 40 22 1 1
ประถมศึกษาปที ่ี 4/4 40 22 1
ประถมศึกษาปที ่ี 4/5 40 20 1 2
ประถมศกึ ษาปที ี่ 4/6 40 21 0
ประถมศกึ ษาปที ่ี 4/7 40 21 3 1
ประถมศกึ ษาปที ี่ 4/8 40 20 1 1
ประถมศึกษาปที ี่ 4/9 39 21 0
ประถมศึกษาปที ่ี 5/1 37 20 0 1
ประถมศึกษาปที ่ี 5/2 36 15 0
ประถมศกึ ษาปที ี่ 5/3 35 19 1 1 11
ประถมศกึ ษาปที ่ี 5/4 36 19 0 1
ประถมศึกษาปที ี่ 5/5 36 18
ประถมศึกษาปที ี่ 5/6 37 18 1
ประถมศกึ ษาปที ี่ 5/7 36 23
ประถมศกึ ษาปที ่ี 5/8 37 21

ประเดน็ ในการสารวจ

ช้ัน จานวน มาเรยี นกลุ่มเลข นักเรยี นทไ่ี มม่ า 1.นักเรยี น 2.นักเรยี น/ 3.นักเรยี นทม่ี ี 4.นักเรยี นที่ผู้ปกครอง 5.นักเรยี น อ่ืนๆ หมาย
นักเรยี น (คน) คี่ (คน) เรยี น (คน) เจ็บป่วย ผู้ปกครอง ที่ โรคประจาตวั ไมเ่ ช่ือมั่นใน มกี ิจธุระ เหตุ
ไมส่ บาย กลับมาจาก หรอื สขุ ภาพ อื่นทจ่ี าเป็น
1 พ้ืนทเ่ี ส่ียง ไมแ่ ขง็ แรง สถานการณแ์ พร่
0 หรอื ผู้สมั ผัส ระบาดของโรคติดเชื้อ
0 ไวรสั โคโรนา 2019
0
ประถมศกึ ษาปที ่ี 5/9 35 17 0 1
ประถมศึกษาปที ี่ 6/1 38 19 0
ประถมศกึ ษาปที ี่ 6/2 39 20 0 31
ประถมศกึ ษาปที ่ี 6/3 40 20 0 5
ประถมศกึ ษาปที ี่ 6/4 39 20 4
ประถมศึกษาปที ี่ 6/5 39 20 5 2
ประถมศกึ ษาปที ่ี 6/6 38 19
ประถมศึกษาปที ่ี 6/7 39 20 2
ประถมศึกษาปที ่ี 6/8 39 20 0
ประถมศกึ ษาปที ่ี 6/9 40 20 0
0
โครงการ AP 30 15 0
ประถมศึกษาปที ี่ 3/10 30 17 0
ประถมศึกษาปที ่ี 3/11 30 17
ประถมศกึ ษาปที ี่ 3/12 36 19
ประถมศกึ ษาปที ี่ 4/10 36 18
ประถมศึกษาปที ี่ 4/12 36 15
ประถมศึกษาปที ี่ 5/10

ประเด็นในการสารวจ

ช้ัน จานวน มาเรยี นกลุ่มเลข นักเรยี นท่ไี มม่ า 1.นักเรยี น 2.นักเรยี น/ 3.นักเรยี นทม่ี ี 4.นักเรยี นทผ่ี ู้ปกครอง 5.นักเรยี น อื่นๆ หมาย
นักเรยี น (คน) คี่ (คน) เรยี น (คน) เจ็บป่วย ผู้ปกครอง ที่ โรคประจาตวั ไมเ่ ช่ือมั่นใน มกี ิจธุระ เหตุ
ไมส่ บาย กลับมาจาก หรอื สขุ ภาพ อ่ืนทจี่ าเป็น
0 พื้นทเ่ี สี่ยง ไมแ่ ข็งแรง สถานการณ์แพร่
0 หรอื ผู้สัมผัส ระบาดของโรคตดิ เช้ือ
0 ไวรสั โคโรนา 2019

ประถมศกึ ษาปที ี่ 5/11 36 19 3 3
ประถมศกึ ษาปที ี่ 6/10 36 18 7 7
ประถมศึกษาปที ี่ 6/11 34 18 6 6
7 16
โครงการ EP 25 25 1 1
อนุบาล 2/9A 25 25 3 3
อนุบาล 2/9B 25 25 0
อนบุ าล 3/9A 26 26 1 1
อนบุ าล 3/9B 30 14 0
ประถมศกึ ษาปที ่ี 1/10 30 16 0
ประถมศกึ ษาปที ี่ 1/11 34 17 0
ประถมศึกษาปที ี่ 2/10 36 17 0
ประถมศึกษาปที ่ี 2/11 30 15 0
ประถมศกึ ษาปที ่ี 3/13 29 15
ประถมศกึ ษาปที ่ี 3/14 27 13
ประถมศกึ ษาปที ่ี 4/12 30 15
ประถมศกึ ษาปที ่ี 4/13 31 17
ประถมศึกษาปที ี่ 5/12

ประเดน็ ในการสารวจ

ช้ัน จานวน มาเรยี นกลุ่มเลข นักเรยี นท่ีไมม่ า 1.นักเรยี น 2.นักเรยี น/ 3.นักเรยี นทมี่ ี 4.นักเรยี นทีผ่ ู้ปกครอง 5.นักเรยี น อ่ืนๆ หมาย
นักเรยี น (คน) คี่ (คน) เรยี น (คน) เจบ็ ป่วย ผู้ปกครอง ท่ี โรคประจาตวั ไมเ่ ชื่อม่ันใน มกี จิ ธุระ เหตุ
ไมส่ บาย กลบั มาจาก หรอื สุขภาพ อ่ืนทจี่ าเป็น
พ้ืนที่เส่ียง ไมแ่ ข็งแรง สถานการณแ์ พร่
หรอื ผู้สัมผสั ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรสั โคโรนา 2019

ประถมศกึ ษาปที ่ี 5/13 29 16 61 5

ประถมศึกษาปที ี่ 6/12 27 14 1 1

ประถมศกึ ษาปที ่ี 6/13 29 15 7 7

รวม 3,468 2,069 157 6 6 6 100 26 13

1 พ.ย.2564 มาเรยี นท้งั หมด 1,912 7.59 0.29 0.29 0.29 4.83 1.26 0.63

คดิ เป็นรอ้ ยละ 92.41

จานวนนักเรยี นปกี ารศึกษา 2564 จานวนทั้งส้ิน 3,468 คน แบง่ การมาเรียนเปน็ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเลขทค่ี ่ี จานวน 2,069 คน และกลุ่มเลขที่คู่ 2,046 คน
ซึ่งในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 เปน็ กลุ่มเลขที่คี่จานวน 2,069 คน มาเรียนทง้ั ส้ิน 1,912 คน คิดเปน็ รอ้ ยละ 92.41 ไม่มีเรยี นจานวน 157 คน คดิ เปน็ ร้อยละ 7.59 ประเด็นทไ่ี ม่ได้มาเรียนดงั นี้
1. นกั เรียนเจบ็ ปว่ ยไมส่ บาย จานวน 6 คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ 0.29 2. นักเรียน/ผู้ปกครอง ทกี่ ลบั มาจากพ้นื ทเ่ี ส่ียง หรือผู้สัมผัสใกล้ชดิ ผู้ปว่ ย จานวน6 คน คิดเปน็ ร้อยละ 0.29
3. นกั เรียนท่มี โี รคประจาตวั หรอื สขุ ภาพไม่แข็งแรง จานวน 6 คน คิดเปน็ ร้อยละ 0.29 4. นักเรียนท่ีผู้ปกครองไมเ่ ชื่อมั่นในสถานการณแ์ พร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั โคโรนา2019 (Covid-19)
จานวน 100 คน คิดเปน็ ร้อยละ 4.83

แบบสรุปการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนอนบุ าลอุบลราชธานี

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประเดน็ ในการสารวจ

2.นักเรียน/ 4.นักเรยี นท่ีผู้ปกครอง

สายช้ัน/โครงการ จานวน มาเรยี นกลุ่มเลข นักเรียนที่ไมม่ า 1.นักเรยี น ผู้ปกครอง ท่ี 3.นักเรียนท่ีมี ไมเ่ ช่ือม่ันใน 5.นักเรียน อ่ืนๆ หมายเหตุ
นักเรียน (คน) คู(่ คน) เรยี น (คน) เจ็บป่วย กลับมาจาก โรคประจาตัว สถานการณ์แพร่ มีกิจธุระ
ไม่สบาย พื้นที่เส่ียง หรือสุขภาพ ระบาดของโรคติดเช้ือ อื่นท่ีจาเป็น
หรอื ผู้สัมผสั ไม่แข็งแรง ไวรัสโคโรนา 2019

ใกล้ชดิ ผู้ป่วย (Covid-19)

สายชั้นอนุบาล 1 180 144 24 3 1 0 16 3 1

สายชั้นอนุบาล 2 240 192 33 5 0 0 25 2 1

สายช้ันอนุบาล 3 239 191 16 4 1 0 7 22

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 360 188 3 12 0 0 00

ชั้นประถมศึกษาปที ่ี 2 350 185 4 11 0 0 20

ชั้นประถมศกึ ษาปที ี่ 3 327 180 9 20 0 7 00

ช้ันประถมศกึ ษาปที ี่ 4 359 196 12 4 0 0 3 32

ชั้นประถมศกึ ษาปที ่ี 5 325 166 12 2 1 1 3 41

ชั้นประถมศกึ ษาปที ่ี 6 351 173 2 02 0 0 00

โครงการ AP 304 152 1 00 0 1 00

โครงการ EP 463 279 49 0 0 0 46 0 3

รวม 3,498 2,046 165 22 8 1 108 16 10

2 พ.ย.2564 มาเรียนทั้งหมด 1,881 8.06 1.08 0.39 0.05 5.28 0.78 0.49

คิดเป็นร้อยละ 91.94

จำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ 2564 จำนวนทั้งส้ิน 3,498 คน แบง่ กำรมำเรยี นเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเลขท่ีค่ี จำนวน 2,069 คน และกลุ่มเลขท่ีคู่ 2,046 คน
ซึ่งในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เปน็ กลุ่มเลขที่คู่จำนวน 2,046 คน มำเรียนท้ังส้ิน 1,881 คน คิดเปน็ รอ้ ยละ 91.94 ไม่มีเรยี นจำนวน 165 คน คิดเปน็ ร้อยละ 8.06 ประเดน็ ท่ีไม่ได้มำเรียนดงั นี้
1. นักเรียนเจ็บปว่ ยไม่สบำย จำนวน 22 คน คิดเป็นรอ้ ยละ 1.08 2. นักเรียน/ผู้ปกครอง ที่กลบั มำจำกพื้นท่ีเสี่ยง หรอื ผู้สัมผัสใกลช้ ิดผู้ป่วย จำนวน8 คน คดิ เปน็ ร้อยละ 0.39
3. นักเรยี นที่มีโรคประจำตวั หรอื สุขภำพไม่แข็งแรง จำนวน 1 คน คิดเปน็ ร้อยละ 0.05 4. นักเรียนท่ีผู้ปกครองไม่เชื่อมั่นในสถำนกำรณแ์ พร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรสั โคโรนำ2019 (Covid-19)
5.นักเรยี นมีกิจธุระอื่นที่จำเป็น จำนวน 16 คน คิดเปน็ รอ้ ยละ 0.78 และอื่นๆ 10 คน คดิ เป็นร้อยละ 0.49

แบบสรุปการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลอบุ ลราชธานี
วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึ ษา 2564

2.นักเรียน/ ประเด็นในการสารวจ
4.นักเรยี นท่ีผู้ปกครอง

ช้ัน จานวน มาเรยี นกลุ่มเลข นักเรียนที่ไม่มา 1.นักเรียน ผู้ปกครอง ท่ี 3.นักเรียนที่มี ไมเ่ ช่ือมั่นใน 5.นักเรยี น อื่นๆ หมายเหตุ
นักเรียน (คน) ค(ู่ คน) เรียน (คน) เจ็บป่วย กลับมาจาก โรคประจาตัว สถานการณ์แพร่ มีกิจธุระ
อนุบาล 1/1 ไมส่ บาย พนื้ ที่เส่ียง หรอื สุขภาพ ระบาดของโรคตดิ เชื้อ อื่นท่ีจาเป็น
อนุบาล 1/2 30 24 3 หรอื ผู้สัมผสั ไมแ่ ข็งแรง ไวรัสโคโรนา 2019
อนุบาล 1/3 30 24 6
อนุบาล 1/4 30 24 0 ใกล้ชิดผู้ป่วย (Covid-19)
อนุบาล 1/5 30 24 5 3
อนุบาล 1/6 30 24 4
30 24 6 1 32
รวม 180 144 24
1 0 31
2 11
6
31 16 3 1

แบบสรุปการมาเรียนของนกั เรียนโรงเรียนอนบุ าลอุบลราชธานี

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564

ประเดน็ ในการสารวจ

2.นักเรยี น/ 4.นักเรียนท่ีผู้ปกครอง

ช้ัน จานวน มาเรียนกลุ่มเลข นักเรียนที่ไม่มา 1.นักเรยี น ผู้ปกครอง ท่ี 3.นักเรียนที่มี ไม่เชื่อม่ันใน 5.นักเรียน อื่นๆ หมายเหตุ
นักเรียน (คน) คี่ (คน) เรยี น (คน) เจ็บป่วย กลับมาจาก โรคประจาตวั สถานการณ์แพร่ มีกจิ ธุระ
อนุบาล 2/1 ไมส่ บาย พื้นท่ีเสี่ยง หรอื สุขภาพ ระบาดของโรคติดเชื้อ อื่นที่จาเป็น
อนุบาล 2/2 30 24 0 หรือผู้สัมผัส ไมแ่ ข็งแรง ไวรสั โคโรนา 2019
อนุบาล 2/3
อนุบาล 2/4 ใกล้ชิดผู้ป่วย (Covid-19)
อนุบาล 2/5
อนุบาล 2/6 30 24 1 1
อนุบาล 2/7 30 24 3 3
อนุบาล 2/8 30 24 6 6
30 24 41 3
รวม
30 24 8 71
30 24 63 21
30 24 51 31
240 192 33 5 0 0 25 2 1

แบบสรุปการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนอนบุ าลอบุ ลราชธานี

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึ ษา 2564

ประเดน็ ในการสารวจ

2.นักเรียน/ 4.นักเรยี นท่ีผู้ปกครอง

ช้ัน จานวน มาเรยี นกลุ่มเลข นักเรียนที่ไม่มา 1.นักเรียน ผู้ปกครอง ท่ี 3.นักเรยี นที่มี ไมเ่ ชื่อมั่นใน 5.นักเรียน อื่นๆ หมายเหตุ
นักเรยี น (คน) คี่ (คน) เรยี น (คน) เจ็บป่วย กลับมาจาก โรคประจาตวั สถานการณ์แพร่ มีกจิ ธุระ
อนุบาล 3/1 ไม่สบาย พื้นท่ีเส่ียง หรือสุขภาพ ระบาดของโรคติดเช้ือ อื่นท่ีจาเป็น
อนุบาล 3/2 หรือผู้สัมผัส ไม่แขง็ แรง ไวรัสโคโรนา 2019
อนุบาล 3/3
อนุบาล 3/4 ใกล้ชิดผู้ป่วย (Covid-19)
อนุบาล 3/5
อนุบาล 3/6 30 24 22 11
อนุบาล 3/7 30 24 2 1
อนุบาล 3/8 30 24 21
30 24 3 21
รวม 29 23 2 11
30 24 3 11 1
30 24 0
30 24 2 2
239 191 16 4 1 0 7 22

แบบสรุปการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนอนบุ าลอบุ ลราชธานี

วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2564 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564

ประเด็นในการสารวจ

2.นักเรยี น/ 4.นักเรียนที่ผู้ปกครอง

ชั้น จานวน มาเรยี นกลุ่มเลข นักเรยี นที่ไม่มา 1.นักเรียน ผู้ปกครอง ที่ 3.นักเรยี นที่มี ไม่เช่ือมั่นใน 5.นักเรียน อ่ืนๆ หมายเหตุ
นักเรียน (คน) ค่ี (คน) เรยี น (คน) เจ็บป่วย กลับมาจาก โรคประจาตวั สถานการณ์แพร่ มกี จิ ธุระ
ไม่สบาย พ้นื ที่เส่ียง หรือสุขภาพ ระบาดของโรคตดิ เช้ือ อ่ืนที่จาเป็น
หรอื ผู้สัมผสั ไมแ่ ข็งแรง ไวรัสโคโรนา 2019

ใกล้ชดิ ผู้ป่วย (Covid-19)

ประถมศึกษาปีที่ 1/1 40 20 2 11

ประถมศกึ ษาปที ี่ 1/2 40 20 0

ประถมศึกษาปที ี่ 1/3 40 27 0

ประถมศกึ ษาปีที่ 1/4 40 19 0

ประถมศกึ ษาปที ่ี 1/5 40 20 0

ประถมศกึ ษาปีท่ี 1/6 40 25 0

ประถมศึกษาปที ่ี 1/7 40 20 0

ประถมศกึ ษาปีที่ 1/8 40 19 1 1

ประถมศึกษาปีที่ 1/9 40 18 0

รวม 360 188 3 12 0 0 000

แบบสรุปการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนอนบุ าลอบุ ลราชธานี

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปกี ารศึกษา 2564

ประเดน็ ในการสารวจ

2.นักเรยี น/ 4.นักเรยี นท่ีผู้ปกครอง

ชั้น จานวน มาเรียนกลุ่มเลข นักเรยี นที่ไมม่ า 1.นักเรยี น ผู้ปกครอง ท่ี 3.นักเรียนท่ีมี ไมเ่ ช่ือมั่นใน 5.นักเรียน อ่ืนๆ หมายเหตุ
นักเรียน (คน) คี่ (คน) เรยี น (คน) เจ็บป่วย กลับมาจาก โรคประจาตัว สถานการณ์แพร่ มกี ิจธุระ
ไม่สบาย พน้ื ที่เส่ียง หรอื สุขภาพ ระบาดของโรคตดิ เช้ือ อ่ืนท่ีจาเป็น
หรือผู้สัมผัส ไม่แข็งแรง ไวรัสโคโรนา 2019

ใกล้ชดิ ผู้ป่วย (Covid-19)

ประถมศึกษาปีที่ 2/1 39 21 0

ประถมศกึ ษาปที ่ี 2/2 40 19 1 1

ประถมศึกษาปีที่ 2/3 38 16 0

ประถมศกึ ษาปีท่ี 2/4 39 20 11

ประถมศกึ ษาปที ี่ 2/5 38 22 0

ประถมศกึ ษาปีที่ 2/6 39 21 1 1

ประถมศึกษาปที ี่ 2/7 40 19 0

ประถมศกึ ษาปีที่ 2/8 39 21 0

ประถมศึกษาปที ี่ 2/9 38 26 1 1

รวม 350 185 4 11 0 0 20

แบบสรุปการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนอนบุ าลอบุ ลราชธานี

วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประเด็นในการสารวจ

2.นักเรยี น/ 4.นักเรียนท่ีผู้ปกครอง

ชั้น จานวน มาเรียนกลุ่มเลข นักเรียนท่ีไม่มา 1.นักเรยี น ผู้ปกครอง ที่ 3.นักเรียนที่มี ไมเ่ ช่ือม่ันใน 5.นักเรียน อื่นๆ หมายเหตุ
นักเรยี น (คน) ค่ี (คน) เรียน (คน) เจ็บป่วย กลับมาจาก โรคประจาตัว สถานการณ์แพร่ มกี ิจธุระ
ไม่สบาย พ้ืนที่เส่ียง หรอื สุขภาพ ระบาดของโรคตดิ เชื้อ อื่นท่ีจาเป็น
หรอื ผู้สัมผสั ไม่แขง็ แรง ไวรัสโคโรนา 2019

ใกล้ชิดผู้ป่วย (Covid-19)

ประถมศกึ ษาปีที่ 3/1 36 18 4 4

ประถมศกึ ษาปที ่ี 3/2 36 24 3 3

ประถมศึกษาปีท่ี 3/3 36 21 11

ประถมศึกษาปีท่ี 3/4 36 19 0

ประถมศกึ ษาปีท่ี 3/5 36 20 0

ประถมศึกษาปที ี่ 3/6 36 16 0

ประถมศึกษาปที ี่ 3/7 35 21 0

ประถมศกึ ษาปีที่ 3/8 36 19 0

ประถมศึกษาปีท่ี 3/9 40 22 11

รวม 327 180 9 20 0 7 00

แบบสรุปการมาเรียนของนกั เรียนโรงเรียนอนุบาลอบุ ลราชธานี

วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2564 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึ ษา 2564

ประเด็นในการสารวจ

2.นักเรียน/ 4.นักเรียนท่ีผู้ปกครอง

ชั้น จานวน มาเรยี นกลุ่มเลข นักเรยี นที่ไม่มา 1.นักเรยี น ผู้ปกครอง ท่ี 3.นักเรียนที่มี ไม่เช่ือมั่นใน 5.นักเรียน อ่ืนๆ หมายเหตุ
นักเรียน (คน) ค่ี (คน) เรียน (คน) เจ็บป่วย กลับมาจาก โรคประจาตวั สถานการณ์แพร่ มีกจิ ธุระ
ไมส่ บาย พื้นที่เสี่ยง หรอื สุขภาพ ระบาดของโรคติดเช้ือ อื่นที่จาเป็น
หรือผู้สัมผัส ไมแ่ ขง็ แรง ไวรัสโคโรนา 2019

ใกล้ชดิ ผู้ป่วย (Covid-19)

ประถมศกึ ษาปที ี่ 4/1 40 25 22

ประถมศึกษาปที ่ี 4/2 40 30 21 1

ประถมศกึ ษาปีท่ี 4/3 40 23 1 1

ประถมศึกษาปที ี่ 4/4 40 19 0

ประถมศกึ ษาปีที่ 4/5 40 20 1 1

ประถมศึกษาปีที่ 4/6 40 20 1 1

ประถมศึกษาปีท่ี 4/7 40 19 2 11

ประถมศกึ ษาปที ่ี 4/8 40 21 21 1

ประถมศกึ ษาปีท่ี 4/9 39 19 1 1

รวม 359 196 12 4 0 0 3 32

แบบสรุปการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนอนบุ าลอุบลราชธานี

วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประเดน็ ในการสารวจ

2.นักเรียน/ 4.นักเรียนท่ีผู้ปกครอง

ช้ัน จานวน มาเรียนกลุ่มเลข นักเรียนท่ีไมม่ า 1.นักเรยี น ผู้ปกครอง ท่ี 3.นักเรียนท่ีมี ไมเ่ ช่ือม่ันใน 5.นักเรยี น อื่นๆ หมายเหตุ
นักเรียน (คน) คี่ (คน) เรียน (คน) เจ็บป่วย กลับมาจาก โรคประจาตัว สถานการณ์แพร่ มีกิจธุระ
ไม่สบาย พื้นที่เสี่ยง หรือสุขภาพ ระบาดของโรคตดิ เช้ือ อ่ืนท่ีจาเป็น
หรือผู้สัมผสั ไม่แขง็ แรง ไวรัสโคโรนา 2019

ใกล้ชิดผู้ป่วย (Covid-19)

ประถมศึกษาปีที่ 5/1 37 18 2 1 1

ประถมศกึ ษาปที ่ี 5/2 36 21 2 11

ประถมศึกษาปีท่ี 5/3 35 16 2 11

ประถมศกึ ษาปีที่ 5/4 36 19 21 1

ประถมศกึ ษาปีที่ 5/5 36 19 21 1

ประถมศึกษาปีที่ 5/6 37 19 1 1

ประถมศึกษาปที ี่ 5/7 36 20 1 1

ประถมศกึ ษาปที ี่ 5/8 37 16 0

ประถมศกึ ษาปีที่ 5/9 35 18 0

รวม 325 166 12 2 1 1 3 41

แบบสรุปการมาเรียนของนกั เรียนโรงเรียนอนุบาลอบุ ลราชธานี

วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปกี ารศกึ ษา 2564

ประเดน็ ในการสารวจ

2.นักเรียน/ 4.นักเรยี นท่ีผู้ปกครอง

ชั้น จานวน มาเรยี นกลุ่มเลข นักเรยี นที่ไม่มา 1.นักเรยี น ผู้ปกครอง ที่ 3.นักเรยี นที่มี ไมเ่ ชื่อมั่นใน 5.นักเรยี น อื่นๆ หมายเหตุ
นักเรยี น (คน) คี่ (คน) เรยี น (คน) เจ็บป่วย กลับมาจาก โรคประจาตวั สถานการณ์แพร่ มีกิจธุระ
ไม่สบาย พ้นื ท่ีเสี่ยง หรือสุขภาพ ระบาดของโรคตดิ เช้ือ อื่นที่จาเป็น
หรือผู้สัมผัส ไมแ่ ข็งแรง ไวรสั โคโรนา 2019

ใกล้ชิดผู้ป่วย (Covid-19)

ประถมศกึ ษาปีที่ 6/1 38 19 0

ประถมศกึ ษาปที ี่ 6/2 39 19 0

ประถมศึกษาปที ี่ 6/3 40 20 0

ประถมศกึ ษาปที ี่ 6/4 39 19 0

ประถมศึกษาปที ่ี 6/5 39 19 0

ประถมศกึ ษาปีท่ี 6/6 38 19 0

ประถมศกึ ษาปที ่ี 6/7 39 19 0

ประถมศึกษาปที ี่ 6/8 39 19 2 2

ประถมศึกษาปที ี่ 6/9 40 20 0

รวม 351 173 2 02 0 0 000

แบบสรุปการมาเรียนของนกั เรียนโรงเรียนอนบุ าลอุบลราชธานี

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ภาคเรียนท่ี 2 ปกี ารศกึ ษา 2564

ประเดน็ ในการสารวจ

2.นักเรยี น/ 4.นักเรียนท่ีผู้ปกครอง

ชั้น จานวน มาเรียนกลุ่มเลข นักเรยี นที่ไม่มา 1.นักเรียน ผู้ปกครอง ที่ 3.นักเรียนที่มี ไม่เชื่อม่ันใน 5.นักเรียน อ่ืนๆ หมายเหตุ
นักเรยี น (คน) คี่ (คน) เรยี น (คน) เจ็บป่วย กลับมาจาก โรคประจาตวั สถานการณ์แพร่ มกี ิจธุระ
ไม่สบาย พ้นื ท่ีเส่ียง หรอื สุขภาพ ระบาดของโรคตดิ เช้ือ อื่นท่ีจาเป็น
หรือผู้สัมผสั ไมแ่ ข็งแรง ไวรสั โคโรนา 2019

ใกล้ชดิ ผู้ป่วย (Covid-19)

ประถมศึกษาปีท่ี 3/10 30 15 0

ประถมศกึ ษาปที ่ี 3/11 30 13 0

ประถมศึกษาปที ่ี 3/12 30 17 0

ประถมศกึ ษาปีท่ี 4/10 36 18 0

ประถมศึกษาปที ่ี 4/11 36 18 0

ประถมศกึ ษาปีท่ี 5/10 36 21 1 1

ประถมศึกษาปีที่ 5/11 36 16 0

ประถมศึกษาปีที่ 6/10 36 18 0

ประถมศกึ ษาปีที่ 6/11 34 16 0

รวม 304 152 1 00 0 1 00

แบบสรุปการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลอบุ ลราชธานี
วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปกี ารศึกษา 2564

ประเดน็ ในการสารวจ

2.นักเรียน/ 4.นักเรียนที่ผู้ปกครอง

ชั้น จานวน มาเรยี นกลุ่มเลข นักเรยี นท่ีไม่มา 1.นักเรยี น ผู้ปกครอง ท่ี 3.นักเรียนที่มี ไมเ่ ชื่อม่ันใน 5.นักเรยี น อื่นๆ หมายเหตุ
นักเรียน (คน) คี่ (คน) เรยี น (คน) เจ็บป่วย กลับมาจาก โรคประจาตวั สถานการณ์แพร่ มีกจิ ธุระ
ไม่สบาย พน้ื ท่ีเสี่ยง หรือสุขภาพ ระบาดของโรคตดิ เช้ือ อื่นท่ีจาเป็น
หรือผู้สัมผสั ไมแ่ ข็งแรง ไวรัสโคโรนา 2019

ใกล้ชดิ ผู้ป่วย (Covid-19)

อนุบาล 2/9A 25 25 3 3
อนุบาล 2/9B 25 25 5 5
อนุบาล 3/9A 25 25 5 5
อนุบาล 3/9B 26 26 7 7
ประถมศึกษาปีที่ 1/10 30 16 6 6
ประถมศกึ ษาปที ่ี 1/11 30 14 2 2
ประถมศกึ ษาปที ี่ 2/10 34 17 0
ประถมศกึ ษาปีที่ 2/11 36 19 0 6
ประถมศึกษาปีท่ี 3/13 30 15 6
ประถมศกึ ษาปีท่ี 3/14 29 14 0 3 zoom
ประถมศึกษาปีที่ 4/12 27 14 3 3
ประถมศึกษาปีท่ี 4/13 30 15 3 2
ประถมศกึ ษาปีที่ 5/12 31 14 2
ประถมศกึ ษาปที ่ี 5/13 29 13 0 1
ประถมศกึ ษาปีท่ี 6/12 27 13 1 6
ประถมศกึ ษาปที ี่ 6/13 29 14 6 46 0 3
279 49 0 0 0
รวม 463

แบบสรุปการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปกี ารศกึ ษา 2564

ประเดน็ ในการสารวจ

2.นักเรียน/ 4.นักเรียนท่ีผู้ปกครอง

สายช้ัน/โครงการ จานวน มาเรยี นกลุ่มเลข นักเรยี นท่ีไมม่ า 1.นักเรยี น ผู้ปกครอง ที่ 3.นักเรียนท่ีมี ไมเ่ ชื่อม่ันใน 5.นักเรยี น อื่นๆ หมายเหตุ
นักเรยี น (คน) ค่(ู คน) เรียน (คน) เจ็บป่วย กลับมาจาก โรคประจาตวั สถานการณ์แพร่ มีกิจธุระ
ไม่สบาย พนื้ ที่เส่ียง หรือสุขภาพ ระบาดของโรคตดิ เชื้อ อื่นท่ีจาเป็น
หรอื ผู้สัมผัส ไม่แข็งแรง ไวรัสโคโรนา 2019

ใกล้ชิดผู้ป่วย (Covid-19)

สายชั้นอนุบาล 1 180 145 24 3 1 0 15 4 1

สายชั้นอนุบาล 2 240 192 26 4 0 0 16 4 2

สายช้ันอนุบาล 3 239 191 23 3 3 1 10 6 0

ชั้นประถมศกึ ษาปีที่ 1 360 191 4 31 0 0 00

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 350 199 6 20 0 3 10

ช้ันประถมศึกษาปที ี่ 3 327 165 4 00 0 3 10

ช้ันประถมศกึ ษาปที ี่ 4 359 197 5 20 0 1 20

ช้ันประถมศกึ ษาปีท่ี 5 325 170 5 10 0 1 30

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 351 178 1 01 0 0 00

โครงการ AP 304 156 0 00 0 0 00

โครงการ EP 463 285 32 1 0 0 29 1 1

รวม 3,498 2,069 130 19 6 1 78 22 4

2 พ.ย.2564 มาเรยี นท้ังหมด 1,939 6.28 0.92 0.29 0.05 3.77 1.06 0.19

คดิ เป็นร้อยละ 93.72

จำนวนนักเรยี นปกี ำรศึกษำ 2564 จำนวนทั้งสิ้น 3,498 คน แบง่ กำรมำเรียนเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเลขที่ค่ี จำนวน 2,069 คน และกลุ่มเลขที่คู่ 2,046 คน
ซ่ึงในวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2564 เป็นกลุ่มเลขที่คู่จำนวน 2,046 คน มำเรยี นท้ังสิ้น 1,881 คน คดิ เปน็ ร้อยละ 91.94 ไม่มีเรยี นจำนวน 165 คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ 8.06 ประเดน็ ที่ไม่ได้มำเรียนดงั น้ี
1. นักเรียนเจ็บป่วยไม่สบำย จำนวน 22 คน คดิ เป็นรอ้ ยละ 1.08 2. นักเรยี น/ผู้ปกครอง ที่กลับมำจำกพื้นที่เสี่ยง หรอื ผู้สมั ผสั ใกล้ชิดผู้ป่วย จำนวน8 คน คิดเป็นรอ้ ยละ 0.39
3. นักเรยี นท่ีมีโรคประจำตัว หรอื สุขภำพไม่แข็งแรง จำนวน 1 คน คิดเปน็ รอ้ ยละ 0.05 4. นักเรียนท่ีผู้ปกครองไม่เช่ือมั่นในสถำนกำรณแ์ พร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรสั โคโรนำ2019 (Covid-19)
5.นักเรียนมีกิจธุระอ่ืนที่จำเป็น จำนวน 16 คน คิดเปน็ ร้อยละ 0.78 และอ่ืนๆ 10 คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ 0.49

แบบสรุปการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนอนบุ าลอุบลราชธานี
วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึ ษา 2564

2.นักเรยี น/ ประเด็นในการสารวจ
4.นักเรยี นที่ผู้ปกครอง

ช้ัน จานวน มาเรยี นกลุ่มเลข นักเรียนที่ไม่มา 1.นักเรยี น ผู้ปกครอง ท่ี 3.นักเรียนท่ีมี ไม่เช่ือมั่นใน 5.นักเรยี น อ่ืนๆ หมายเหตุ
นักเรียน (คน) ค(ู่ คน) เรียน (คน) เจ็บป่วย กลับมาจาก โรคประจาตัว สถานการณ์แพร่ มกี ิจธุระ
อนุบาล 1/1 ไม่สบาย พื้นที่เส่ียง หรอื สุขภาพ ระบาดของโรคติดเช้ือ อื่นที่จาเป็น
อนุบาล 1/2 30 24 4 หรอื ผู้สัมผสั ไมแ่ ข็งแรง ไวรัสโคโรนา 2019
อนุบาล 1/3 30 24 6
อนุบาล 1/4 30 24 0 ใกล้ชดิ ผู้ป่วย (Covid-19)
อนุบาล 1/5 30 24 3 4
อนุบาล 1/6 30 25 4
30 24 7 1 23
รวม 180 145 24
2 0 21
1 11
31 6
15 4 1

แบบสรุปการมาเรียนของนกั เรียนโรงเรียนอนบุ าลอบุ ลราชธานี

วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 ภาคเรียนท่ี 2 ปกี ารศึกษา 2564

ประเดน็ ในการสารวจ

2.นักเรยี น/ 4.นักเรยี นที่ผู้ปกครอง

ชั้น จานวน มาเรยี นกลุ่มเลข นักเรยี นที่ไมม่ า 1.นักเรยี น ผู้ปกครอง ที่ 3.นักเรยี นท่ีมี ไมเ่ ช่ือมั่นใน 5.นักเรยี น อื่นๆ หมายเหตุ
นักเรียน (คน) ค่ี (คน) เรยี น (คน) เจ็บป่วย กลับมาจาก โรคประจาตัว สถานการณ์แพร่ มีกิจธุระ
อนุบาล 2/1 ไมส่ บาย พน้ื ท่ีเสี่ยง หรือสุขภาพ ระบาดของโรคติดเช้ือ อื่นที่จาเป็น
อนุบาล 2/2 30 24 0 หรอื ผู้สัมผัส ไม่แขง็ แรง ไวรสั โคโรนา 2019
อนุบาล 2/3
อนุบาล 2/4 ใกล้ชิดผู้ป่วย (Covid-19)
อนุบาล 2/5
อนุบาล 2/6 30 24 2 11
อนุบาล 2/7 30 24 4 31
อนุบาล 2/8 30 24 4 4
30 24 11
รวม
30 24 31 2
30 24 72 32
30 24 5 3 11
240 192 26 4 0 0 16 4 2

แบบสรุปการมาเรียนของนกั เรียนโรงเรียนอนุบาลอบุ ลราชธานี

วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึ ษา 2564

ประเดน็ ในการสารวจ

2.นักเรยี น/ 4.นักเรยี นท่ีผู้ปกครอง

ชั้น จานวน มาเรยี นกลุ่มเลข นักเรียนท่ีไม่มา 1.นักเรยี น ผู้ปกครอง ที่ 3.นักเรยี นท่ีมี ไมเ่ ช่ือม่ันใน 5.นักเรยี น อื่นๆ หมายเหตุ
นักเรยี น (คน) ค่ี (คน) เรียน (คน) เจ็บป่วย กลับมาจาก โรคประจาตัว สถานการณ์แพร่ มกี จิ ธุระ
อนุบาล 3/1 ไมส่ บาย พื้นท่ีเสี่ยง หรอื สุขภาพ ระบาดของโรคตดิ เช้ือ อ่ืนท่ีจาเป็น
อนุบาล 3/2 หรอื ผู้สัมผัส ไมแ่ ขง็ แรง ไวรสั โคโรนา 2019
อนุบาล 3/3
อนุบาล 3/4 ใกล้ชิดผู้ป่วย (Covid-19)
อนุบาล 3/5
อนุบาล 3/6 30 24 31 2
อนุบาล 3/7 30 24 31 11
อนุบาล 3/8 30 24 0
30 24 41 3
รวม 29 23 3 21
30 24 11
30 24 4 22
30 24 5 21 2
239 191 23 3 3 1 10 6 0

แบบสรุปการมาเรียนของนกั เรียนโรงเรียนอนบุ าลอบุ ลราชธานี

วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564

ประเดน็ ในการสารวจ

2.นักเรียน/ 4.นักเรียนที่ผู้ปกครอง

ชั้น จานวน มาเรยี นกลุ่มเลข นักเรยี นที่ไม่มา 1.นักเรยี น ผู้ปกครอง ท่ี 3.นักเรยี นที่มี ไม่เชื่อม่ันใน 5.นักเรียน อ่ืนๆ หมายเหตุ
นักเรียน (คน) ค่ี (คน) เรยี น (คน) เจ็บป่วย กลับมาจาก โรคประจาตวั สถานการณ์แพร่ มกี ิจธุระ
ไมส่ บาย พื้นที่เสี่ยง หรอื สุขภาพ ระบาดของโรคตดิ เช้ือ อ่ืนที่จาเป็น
หรือผู้สัมผัส ไมแ่ ข็งแรง ไวรัสโคโรนา 2019

ใกล้ชดิ ผู้ป่วย (Covid-19)

ประถมศึกษาปีที่ 1/1 40 20 3 21

ประถมศกึ ษาปที ี่ 1/2 40 20 0

ประถมศึกษาปที ี่ 1/3 40 26 11

ประถมศกึ ษาปีที่ 1/4 40 21 0

ประถมศกึ ษาปที ่ี 1/5 40 20 0

ประถมศกึ ษาปีท่ี 1/6 40 18 0

ประถมศึกษาปที ่ี 1/7 40 21 0

ประถมศกึ ษาปีที่ 1/8 40 23 0

ประถมศึกษาปีที่ 1/9 40 22 0

รวม 360 191 4 31 0 0 000

แบบสรุปการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนอนบุ าลอบุ ลราชธานี

วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 ภาคเรียนท่ี 2 ปกี ารศกึ ษา 2564

ประเดน็ ในการสารวจ

2.นักเรียน/ 4.นักเรยี นที่ผู้ปกครอง

ช้ัน จานวน มาเรียนกลุ่มเลข นักเรียนที่ไม่มา 1.นักเรยี น ผู้ปกครอง ที่ 3.นักเรียนที่มี ไม่เช่ือม่ันใน 5.นักเรยี น อื่นๆ หมายเหตุ
นักเรยี น (คน) ค่ี (คน) เรียน (คน) เจ็บป่วย กลับมาจาก โรคประจาตวั สถานการณ์แพร่ มกี จิ ธุระ
ไมส่ บาย พน้ื ท่ีเสี่ยง หรอื สุขภาพ ระบาดของโรคตดิ เช้ือ อื่นที่จาเป็น
หรือผู้สัมผสั ไม่แขง็ แรง ไวรัสโคโรนา 2019

ใกล้ชิดผู้ป่วย (Covid-19)

ประถมศึกษาปีที่ 2/1 39 23 0

ประถมศกึ ษาปีที่ 2/2 40 22 0

ประถมศกึ ษาปีท่ี 2/3 38 22 31 2

ประถมศึกษาปีที่ 2/4 39 20 0

ประถมศกึ ษาปีท่ี 2/5 38 17 0

ประถมศกึ ษาปีท่ี 2/6 39 20 1 1

ประถมศึกษาปที ี่ 2/7 40 23 11

ประถมศึกษาปีที่ 2/8 39 23 1 1

ประถมศึกษาปีที่ 2/9 38 29 0

รวม 350 199 6 20 0 3 10

แบบสรุปการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลอบุ ลราชธานี

วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปกี ารศึกษา 2564

ประเด็นในการสารวจ

2.นักเรยี น/ 4.นักเรยี นท่ีผู้ปกครอง

ชั้น จานวน มาเรียนกลุ่มเลข นักเรียนท่ีไม่มา 1.นักเรยี น ผู้ปกครอง ท่ี 3.นักเรียนท่ีมี ไมเ่ ชื่อม่ันใน 5.นักเรยี น อื่นๆ หมายเหตุ
นักเรยี น (คน) ค่ี (คน) เรียน (คน) เจ็บป่วย กลับมาจาก โรคประจาตัว สถานการณ์แพร่ มกี ิจธุระ
ไม่สบาย พน้ื ที่เสี่ยง หรือสุขภาพ ระบาดของโรคตดิ เชื้อ อื่นท่ีจาเป็น
หรือผู้สัมผัส ไม่แขง็ แรง ไวรัสโคโรนา 2019

ใกล้ชิดผู้ป่วย (Covid-19)

ประถมศกึ ษาปีที่ 3/1 36 18 3 3

ประถมศกึ ษาปที ่ี 3/2 36 20 0

ประถมศึกษาปีท่ี 3/3 36 16 1 1

ประถมศึกษาปีท่ี 3/4 36 18 0

ประถมศกึ ษาปีท่ี 3/5 36 19 0

ประถมศึกษาปที ี่ 3/6 36 20 0

ประถมศึกษาปที ี่ 3/7 35 19 0

ประถมศกึ ษาปีที่ 3/8 36 17 0

ประถมศึกษาปีท่ี 3/9 40 18 0

รวม 327 165 4 00 0 3 10

แบบสรุปการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลอบุ ลราชธานี

วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึ ษา 2564

ประเดน็ ในการสารวจ

2.นักเรียน/ 4.นักเรยี นที่ผู้ปกครอง

ช้ัน จานวน มาเรยี นกลุ่มเลข นักเรยี นที่ไม่มา 1.นักเรยี น ผู้ปกครอง ที่ 3.นักเรยี นท่ีมี ไม่เชื่อมั่นใน 5.นักเรียน อ่ืนๆ หมายเหตุ
นักเรียน (คน) ค่ี (คน) เรียน (คน) เจ็บป่วย กลับมาจาก โรคประจาตวั สถานการณ์แพร่ มกี ิจธุระ
ไมส่ บาย พน้ื ท่ีเสี่ยง หรือสุขภาพ ระบาดของโรคตดิ เช้ือ อื่นท่ีจาเป็น
หรือผู้สัมผัส ไม่แขง็ แรง ไวรสั โคโรนา 2019

ใกล้ชิดผู้ป่วย (Covid-19)

ประถมศกึ ษาปที ี่ 4/1 40 21 0

ประถมศึกษาปที ี่ 4/2 40 29 21 1 ** ป่วย

ประถมศกึ ษาปีท่ี 4/3 40 22 1 1

ประถมศึกษาปีที่ 4/4 40 22 0

ประถมศกึ ษาปที ี่ 4/5 40 20 0

ประถมศึกษาปที ี่ 4/6 40 21 0

ประถมศึกษาปที ่ี 4/7 40 21 0

ประถมศึกษาปีที่ 4/8 40 20 11

ประถมศกึ ษาปีท่ี 4/9 39 21 1 1

รวม 359 197 5 20 0 1 20

แบบสรุปการมาเรียนของนกั เรียนโรงเรียนอนบุ าลอบุ ลราชธานี

วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปกี ารศกึ ษา 2564

ประเด็นในการสารวจ

2.นักเรียน/ 4.นักเรียนท่ีผู้ปกครอง

ช้ัน จานวน มาเรียนกลุ่มเลข นักเรียนที่ไม่มา 1.นักเรียน ผู้ปกครอง ท่ี 3.นักเรยี นท่ีมี ไมเ่ ช่ือม่ันใน 5.นักเรียน อ่ืนๆ หมายเหตุ
นักเรยี น (คน) ค่ี (คน) เรียน (คน) เจ็บป่วย กลับมาจาก โรคประจาตัว สถานการณ์แพร่ มกี จิ ธุระ
ไมส่ บาย พืน้ ที่เส่ียง หรอื สุขภาพ ระบาดของโรคตดิ เชื้อ อ่ืนท่ีจาเป็น
หรอื ผู้สัมผัส ไม่แข็งแรง ไวรัสโคโรนา 2019

ใกล้ชิดผู้ป่วย (Covid-19)

ประถมศึกษาปีที่ 5/1 37 20 0

ประถมศกึ ษาปีที่ 5/2 36 15 0

ประถมศกึ ษาปีท่ี 5/3 35 19 2 11

ประถมศึกษาปีที่ 5/4 36 19 0

ประถมศกึ ษาปีท่ี 5/5 36 18 0

ประถมศกึ ษาปีท่ี 5/6 37 18 0

ประถมศึกษาปที ี่ 5/7 36 23 11

ประถมศึกษาปีที่ 5/8 37 21 1 1

ประถมศึกษาปีที่ 5/9 35 17 1 1

รวม 325 170 5 10 0 1 30

แบบสรุปการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนอนบุ าลอุบลราชธานี

วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึ ษา 2564

ประเด็นในการสารวจ

2.นักเรยี น/ 4.นักเรยี นท่ีผู้ปกครอง

ช้ัน จานวน มาเรียนกลุ่มเลข นักเรียนท่ีไมม่ า 1.นักเรียน ผู้ปกครอง ที่ 3.นักเรียนท่ีมี ไมเ่ ช่ือมั่นใน 5.นักเรียน อ่ืนๆ หมายเหตุ
นักเรยี น (คน) คี่ (คน) เรียน (คน) เจ็บป่วย กลับมาจาก โรคประจาตวั สถานการณ์แพร่ มกี จิ ธุระ
ไม่สบาย พ้นื ที่เส่ียง หรอื สุขภาพ ระบาดของโรคตดิ เชื้อ อ่ืนท่ีจาเป็น
หรือผู้สัมผัส ไม่แข็งแรง ไวรัสโคโรนา 2019

ใกล้ชิดผู้ป่วย (Covid-19)

ประถมศกึ ษาปที ่ี 6/1 38 19 0

ประถมศึกษาปที ี่ 6/2 39 20 0

ประถมศกึ ษาปีท่ี 6/3 40 20 0

ประถมศึกษาปที ี่ 6/4 39 20 0

ประถมศึกษาปีท่ี 6/5 39 20 0

ประถมศึกษาปที ี่ 6/6 38 19 0

ประถมศึกษาปีท่ี 6/7 39 20 0

ประถมศึกษาปีที่ 6/8 39 20 1 1

ประถมศกึ ษาปีท่ี 6/9 40 20 0

รวม 351 178 1 01 0 0 000

แบบสรุปการมาเรียนของนกั เรียนโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564

ประเดน็ ในการสารวจ

2.นักเรียน/ 4.นักเรียนท่ีผู้ปกครอง

ชั้น จานวน มาเรยี นกลุ่มเลข นักเรยี นที่ไมม่ า 1.นักเรียน ผู้ปกครอง ที่ 3.นักเรยี นที่มี ไมเ่ ชื่อมั่นใน 5.นักเรียน อ่ืนๆ หมายเหตุ
นักเรยี น (คน) ค่ี (คน) เรยี น (คน) เจ็บป่วย กลับมาจาก โรคประจาตัว สถานการณ์แพร่ มีกิจธุระ
ไม่สบาย พ้นื ที่เสี่ยง หรือสุขภาพ ระบาดของโรคตดิ เช้ือ อ่ืนท่ีจาเป็น
หรือผู้สัมผสั ไมแ่ ขง็ แรง ไวรัสโคโรนา 2019

ใกล้ชิดผู้ป่วย (Covid-19)

ประถมศึกษาปีที่ 3/10 30 15 0

ประถมศึกษาปีท่ี 3/11 30 17 0

ประถมศึกษาปีที่ 3/12 30 17 0

ประถมศึกษาปีที่ 4/10 36 19 0

ประถมศกึ ษาปีที่ 4/11 36 18 0

ประถมศกึ ษาปีท่ี 5/10 36 15 0

ประถมศึกษาปีท่ี 5/11 36 19 0

ประถมศึกษาปที ี่ 6/10 36 18 0

ประถมศึกษาปีที่ 6/11 34 18 0

รวม 304 156 0 00 0 0 00

แบบสรุปการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนอนบุ าลอุบลราชธานี
วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปกี ารศึกษา 2564

ประเดน็ ในการสารวจ

2.นักเรยี น/ 4.นักเรยี นที่ผู้ปกครอง

ชั้น จานวน มาเรยี นกลุ่มเลข นักเรยี นท่ีไม่มา 1.นักเรยี น ผู้ปกครอง ท่ี 3.นักเรียนท่ีมี ไม่เช่ือมั่นใน 5.นักเรยี น อื่นๆ หมายเหตุ
นักเรียน (คน) ค่ี (คน) เรยี น (คน) เจ็บป่วย กลับมาจาก โรคประจาตวั สถานการณ์แพร่ มกี ิจธุระ
ไมส่ บาย พืน้ ท่ีเส่ียง หรือสุขภาพ ระบาดของโรคติดเชื้อ อ่ืนที่จาเป็น
หรอื ผู้สัมผสั ไม่แขง็ แรง ไวรัสโคโรนา 2019

ใกล้ชิดผู้ป่วย (Covid-19)

อนุบาล 2/9A 25 25 4 31
อนุบาล 2/9B 25 25 5 5
อนุบาล 3/9A 25 25 4 4
อนุบาล 3/9B 26 26 5 5
ประถมศึกษาปีที่ 1/10 30 14 1 1
ประถมศึกษาปที ี่ 1/11 30 16 0
ประถมศึกษาปีที่ 2/10 34 17 0 4
ประถมศกึ ษาปีที่ 2/11 36 17 0
ประถมศกึ ษาปที ี่ 3/13 30 15 4 1 *Zoom
ประถมศกึ ษาปีที่ 3/14 29 15 0 2
ประถมศกึ ษาปที ี่ 4/12 27 13 1
ประถมศึกษาปีท่ี 4/13 30 15 2 1
ประถมศกึ ษาปีที่ 5/12 31 17 0 4
ประถมศกึ ษาปที ี่ 5/13 29 16 0 29 1 1
ประถมศึกษาปที ่ี 6/12 27 14 21
ประถมศึกษาปีท่ี 6/13 29 15 4
285 32 1 0 0
รวม 463

แบบสรุปการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนอนบุ าลอุบลราชธานี

วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2564 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564

ประเดน็ ในการสารวจ

2.นักเรยี น/ 4.นักเรียนที่ผู้ปกครอง

สายชั้น/โครงการ จานวน มาเรยี นกลุ่มเลข นักเรยี นที่ไม่มา 1.นักเรียน ผู้ปกครอง ที่ 3.นักเรียนท่ีมี ไม่เช่ือมั่นใน 5.นักเรยี น อื่นๆ หมายเหตุ
นักเรียน (คน) ค(ู่ คน) เรียน (คน) เจ็บป่วย กลับมาจาก โรคประจาตัว สถานการณ์แพร่ มีกจิ ธุระ
ไมส่ บาย พนื้ ท่ีเสี่ยง หรอื สุขภาพ ระบาดของโรคติดเชื้อ อื่นที่จาเป็น
หรอื ผู้สัมผัส ไมแ่ ขง็ แรง ไวรสั โคโรนา 2019

ใกล้ชดิ ผู้ป่วย (Covid-19)

สายชั้นอนุบาล 1 180 144 10 1 0 0 9 00

สายช้ันอนุบาล 2 240 192 10 3 0 0 7 00

สายช้ันอนุบาล 3 239 191 16 1 2 0 7 42

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 360 188 2 11 0 0 00

ชั้นประถมศกึ ษาปที ี่ 2 350 185 0 00 0 0 00

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 327 180 0 00 0 0 00

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 359 196 6 11 0 3 10

ชั้นประถมศกึ ษาปที ี่ 5 325 166 6 10 1 4 00

ช้ันประถมศกึ ษาปีท่ี 6 351 173 0 00 0 0 00

โครงการ AP 304 152 1 10 0 0 00

โครงการ EP 463 279 21 1 0 0 19 1 0

รวม 3,498 2,046 72 10 4 1 49 62

4 พ.ย.2564 มาเรยี นทั้งหมด 1,974 3.52 0.49 0.20 0.05 2.39 0.29 0.10

คดิ เป็นรอ้ ยละ 96.48

จำนวนนักเรียนปีกำรศกึ ษำ 2564 จำนวนท้ังส้ิน 3,498 คน แบ่งกำรมำเรยี นเป็น 2 กลุ่ม คอื กลุ่มเลขท่ีคี่ จำนวน 2,069 คน และกลุ่มเลขที่คู่ 2,046 คน
ซง่ึ ในวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2564 เปน็ กลุ่มเลขที่คู่จำนวน 2,046 คน มำเรยี นท้ังสิ้น 1,974 คน คิดเป็นร้อยละ 96.48 ไม่มำเรยี นจำนวน 72 คน คิดเป็น ร้อยละ 3.52 ประเดน็ ที่ไม่ได้มำเรยี นดังนี้
1. นักเรียนเจ็บป่วยไม่สบำย จำนวน 10 คน คิดเปน็ ร้อยละ 0.49 2. นักเรยี น/ผู้ปกครอง ท่ีกลบั มำจำกพื้นท่ีเส่ียง หรือผู้สัมผสั ใกลช้ ิดผู้ป่วย จำนวน4 คน คดิ เป็นรอ้ ยละ 0.20
3. นักเรียนที่มีโรคประจำตัว หรอื สุขภำพไม่แข็งแรง จำนวน 1 คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ 0.05 4. นักเรียนที่ผู้ปกครองไม่เชื่อม่ันในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรสั โคโรนำ2019 (Covid-19)
จำนวน 49 คน คดิ เป็นรอ้ ยละ 2.39 5.นักเรยี นมีกิจธุระอ่ืนท่ีจำเปน็ จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 0.29 และอื่นๆ 2 คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ 0.10

แบบสรุปการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลอบุ ลราชธานี
วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปกี ารศกึ ษา 2564

2.นักเรียน/ ประเดน็ ในการสารวจ
4.นักเรียนที่ผู้ปกครอง

ช้ัน จานวน มาเรียนกลุ่มเลข นักเรียนที่ไมม่ า 1.นักเรยี น ผู้ปกครอง ที่ 3.นักเรียนท่ีมี ไมเ่ ช่ือมั่นใน 5.นักเรียน อื่นๆ หมายเหตุ
นักเรียน (คน) คู่(คน) เรียน (คน) เจ็บป่วย กลับมาจาก โรคประจาตวั สถานการณ์แพร่ มีกจิ ธุระ
อนุบาล 1/1 ไม่สบาย พ้นื ท่ีเสี่ยง หรือสุขภาพ ระบาดของโรคติดเช้ือ อ่ืนที่จาเป็น
อนุบาล 1/2 30 24 0 หรือผู้สัมผสั ไม่แขง็ แรง ไวรัสโคโรนา 2019
อนุบาล 1/3 30 24 0
อนุบาล 1/4 30 24 0 ใกล้ชิดผู้ป่วย (Covid-19)
อนุบาล 1/5 30 24 4
อนุบาล 1/6 30 24 0 1 0 4
30 24 6 10
รวม 180 144 10 5
9 00

แบบสรุปการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนอนบุ าลอบุ ลราชธานี

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึ ษา 2564

ประเด็นในการสารวจ

2.นักเรียน/ 4.นักเรยี นที่ผู้ปกครอง

ชั้น จานวน มาเรยี นกลุ่มเลข นักเรียนท่ีไม่มา 1.นักเรยี น ผู้ปกครอง ที่ 3.นักเรียนที่มี ไม่เช่ือมั่นใน 5.นักเรียน อ่ืนๆ หมายเหตุ
นักเรยี น (คน) คู(่ คน) เรยี น (คน) เจ็บป่วย กลับมาจาก โรคประจาตัว สถานการณ์แพร่ มกี ิจธุระ
อนุบาล 2/1 ไม่สบาย พืน้ ที่เส่ียง หรอื สุขภาพ ระบาดของโรคติดเช้ือ อื่นที่จาเป็น
อนุบาล 2/2 30 24 0 หรอื ผู้สัมผัส ไม่แข็งแรง ไวรัสโคโรนา 2019
อนุบาล 2/3
อนุบาล 2/4 ใกล้ชิดผู้ป่วย (Covid-19)
อนุบาล 2/5
อนุบาล 2/6 30 24 0
อนุบาล 2/7 30 24 0
อนุบาล 2/8 30 24 0
30 24 11
รวม
30 24 0 3
30 24 52 4
30 24 4 7 00
240 192 10 3 0 0

แบบสรุปการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปกี ารศึกษา 2564

ประเดน็ ในการสารวจ

2.นักเรียน/ 4.นักเรียนที่ผู้ปกครอง

ช้ัน จานวน มาเรยี นกลุ่มเลข นักเรียนที่ไม่มา 1.นักเรียน ผู้ปกครอง ที่ 3.นักเรียนที่มี ไม่เชื่อม่ันใน 5.นักเรียน อื่นๆ หมายเหตุ
นักเรยี น (คน) คู(่ คน) เรยี น (คน) เจ็บป่วย กลับมาจาก โรคประจาตวั สถานการณ์แพร่ มีกิจธุระ
อนุบาล 3/1 ไมส่ บาย พน้ื ท่ีเส่ียง หรอื สุขภาพ ระบาดของโรคตดิ เชื้อ อื่นท่ีจาเป็น
อนุบาล 3/2 หรอื ผู้สัมผสั ไมแ่ ข็งแรง ไวรัสโคโรนา 2019
อนุบาล 3/3
อนุบาล 3/4 ใกล้ชิดผู้ป่วย (Covid-19)
อนุบาล 3/5
อนุบาล 3/6 30 24 1 1
อนุบาล 3/7 30 24 2 11
อนุบาล 3/8 30 24 0
30 24 51 4
รวม 29 23 0
30 24 3 11 1
30 24 5 1 22
30 24 0
239 191 16 1 2 0 7 42

แบบสรุปการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนอนบุ าลอุบลราชธานี

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปกี ารศกึ ษา 2564

ประเด็นในการสารวจ

2.นักเรยี น/ 4.นักเรยี นท่ีผู้ปกครอง

ชั้น จานวน มาเรียนกลุ่มเลข นักเรยี นท่ีไม่มา 1.นักเรียน ผู้ปกครอง ที่ 3.นักเรียนท่ีมี ไมเ่ ช่ือมั่นใน 5.นักเรียน อื่นๆ หมายเหตุ
นักเรียน (คน) ค่(ู คน) เรยี น (คน) เจ็บป่วย กลับมาจาก โรคประจาตัว สถานการณ์แพร่ มีกิจธุระ
ไม่สบาย พ้นื ท่ีเส่ียง หรือสุขภาพ ระบาดของโรคติดเช้ือ อื่นที่จาเป็น
หรือผู้สัมผัส ไม่แข็งแรง ไวรสั โคโรนา 2019

ใกล้ชดิ ผู้ป่วย (Covid-19)

ประถมศึกษาปีที่ 1/1 40 20 2 11

ประถมศึกษาปีที่ 1/2 40 20 0

ประถมศกึ ษาปีท่ี 1/3 40 27 0

ประถมศกึ ษาปที ่ี 1/4 40 19 0

ประถมศึกษาปที ่ี 1/5 40 20 0

ประถมศกึ ษาปที ่ี 1/6 40 25 0

ประถมศึกษาปที ่ี 1/7 40 20 0

ประถมศึกษาปที ี่ 1/8 40 19 0

ประถมศกึ ษาปีที่ 1/9 40 18 0

รวม 360 188 2 11 0 0 000

แบบสรุปการมาเรียนของนกั เรียนโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปกี ารศึกษา 2564

ประเดน็ ในการสารวจ

2.นักเรยี น/ 4.นักเรียนท่ีผู้ปกครอง

ชั้น จานวน มาเรียนกลุ่มเลข นักเรยี นที่ไม่มา 1.นักเรยี น ผู้ปกครอง ที่ 3.นักเรียนท่ีมี ไม่เชื่อมั่นใน 5.นักเรียน อ่ืนๆ หมายเหตุ
นักเรียน (คน) ค่(ู คน) เรยี น (คน) เจ็บป่วย กลับมาจาก โรคประจาตัว สถานการณ์แพร่ มีกจิ ธุระ
ไมส่ บาย พน้ื ที่เส่ียง หรอื สุขภาพ ระบาดของโรคติดเชื้อ อ่ืนที่จาเป็น
หรือผู้สัมผัส ไมแ่ ข็งแรง ไวรัสโคโรนา 2019

ใกล้ชิดผู้ป่วย (Covid-19)

ประถมศึกษาปที ี่ 2/1 39 21 0

ประถมศึกษาปีท่ี 2/2 40 19 0

ประถมศึกษาปที ่ี 2/3 38 16 0

ประถมศกึ ษาปีท่ี 2/4 39 20 0

ประถมศกึ ษาปีท่ี 2/5 38 22 0

ประถมศึกษาปที ี่ 2/6 39 21 0

ประถมศึกษาปที ี่ 2/7 40 19 0

ประถมศกึ ษาปที ี่ 2/8 39 21 0

ประถมศกึ ษาปีท่ี 2/9 38 26 0

รวม 350 185 0 00 0 0 00

แบบสรุปการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2564 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึ ษา 2564

ประเด็นในการสารวจ

2.นักเรียน/ 4.นักเรียนที่ผู้ปกครอง

ชั้น จานวน มาเรยี นกลุ่มเลข นักเรียนท่ีไมม่ า 1.นักเรียน ผู้ปกครอง ท่ี 3.นักเรยี นท่ีมี ไม่เช่ือม่ันใน 5.นักเรียน อ่ืนๆ หมายเหตุ
นักเรียน (คน) ค(ู่ คน) เรยี น (คน) เจ็บป่วย กลับมาจาก โรคประจาตัว สถานการณ์แพร่ มีกิจธุระ
ไม่สบาย พืน้ ท่ีเสี่ยง หรอื สุขภาพ ระบาดของโรคตดิ เช้ือ อ่ืนท่ีจาเป็น
หรือผู้สัมผสั ไม่แข็งแรง ไวรสั โคโรนา 2019

ใกล้ชดิ ผู้ป่วย (Covid-19)

ประถมศึกษาปีท่ี 3/1 36 18 0

ประถมศกึ ษาปีที่ 3/2 36 24 0

ประถมศึกษาปีที่ 3/3 36 21 0

ประถมศึกษาปที ่ี 3/4 36 19 0

ประถมศกึ ษาปที ี่ 3/5 36 20 0

ประถมศกึ ษาปที ่ี 3/6 36 16 0

ประถมศึกษาปีท่ี 3/7 35 21 0

ประถมศกึ ษาปีท่ี 3/8 36 19 0

ประถมศกึ ษาปีที่ 3/9 40 22 0

รวม 327 180 0 00 0 0 00

แบบสรุปการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนอนบุ าลอุบลราชธานี

วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึ ษา 2564

ประเดน็ ในการสารวจ

2.นักเรยี น/ 4.นักเรยี นที่ผู้ปกครอง

ช้ัน จานวน มาเรยี นกลุ่มเลข นักเรยี นที่ไม่มา 1.นักเรยี น ผู้ปกครอง ที่ 3.นักเรยี นท่ีมี ไมเ่ ช่ือม่ันใน 5.นักเรียน อ่ืนๆ หมายเหตุ
นักเรยี น (คน) คู่(คน) เรียน (คน) เจ็บป่วย กลับมาจาก โรคประจาตวั สถานการณ์แพร่ มกี จิ ธุระ
ไมส่ บาย พ้ืนที่เสี่ยง หรือสุขภาพ ระบาดของโรคติดเชื้อ อื่นท่ีจาเป็น
หรือผู้สัมผัส ไม่แขง็ แรง ไวรัสโคโรนา 2019

ใกล้ชิดผู้ป่วย (Covid-19)

ประถมศึกษาปีที่ 4/1 40 25 0

ประถมศึกษาปที ี่ 4/2 40 30 11 **ป่วย

ประถมศกึ ษาปที ่ี 4/3 40 23 2 11

ประถมศกึ ษาปที ี่ 4/4 40 19 0

ประถมศกึ ษาปีท่ี 4/5 40 20 0

ประถมศึกษาปีท่ี 4/6 40 20 0

ประถมศึกษาปีท่ี 4/7 40 19 2 1 1

ประถมศกึ ษาปีท่ี 4/8 40 21 1 1

ประถมศึกษาปที ี่ 4/9 39 19 0

รวม 359 196 6 11 0 3 10

แบบสรุปการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลอบุ ลราชธานี

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึ ษา 2564

ประเดน็ ในการสารวจ

2.นักเรยี น/ 4.นักเรยี นท่ีผู้ปกครอง

ช้ัน จานวน มาเรยี นกลุ่มเลข นักเรยี นท่ีไมม่ า 1.นักเรยี น ผู้ปกครอง ที่ 3.นักเรยี นท่ีมี ไม่เชื่อม่ันใน 5.นักเรียน อื่นๆ หมายเหตุ
นักเรียน (คน) คู่(คน) เรียน (คน) เจ็บป่วย กลับมาจาก โรคประจาตัว สถานการณ์แพร่ มกี ิจธุระ
ไมส่ บาย พ้ืนที่เส่ียง หรอื สุขภาพ ระบาดของโรคตดิ เชื้อ อื่นท่ีจาเป็น
หรอื ผู้สัมผัส ไม่แขง็ แรง ไวรสั โคโรนา 2019

ใกล้ชิดผู้ป่วย (Covid-19)

ประถมศกึ ษาปีที่ 5/1 37 18 0

ประถมศกึ ษาปที ่ี 5/2 36 21 31 11

ประถมศึกษาปีท่ี 5/3 35 16 0

ประถมศกึ ษาปีท่ี 5/4 36 19 0

ประถมศกึ ษาปีท่ี 5/5 36 19 0

ประถมศึกษาปที ี่ 5/6 37 19 0

ประถมศกึ ษาปที ี่ 5/7 36 20 1 1

ประถมศกึ ษาปีที่ 5/8 37 16 0

ประถมศกึ ษาปีท่ี 5/9 35 18 2 2

รวม 325 166 6 10 1 4 00

แบบสรุปการมาเรียนของนกั เรียนโรงเรียนอนบุ าลอุบลราชธานี

วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปกี ารศึกษา 2564

ประเดน็ ในการสารวจ

2.นักเรยี น/ 4.นักเรียนที่ผู้ปกครอง

ชั้น จานวน มาเรียนกลุ่มเลข นักเรยี นที่ไม่มา 1.นักเรียน ผู้ปกครอง ที่ 3.นักเรียนที่มี ไม่เช่ือม่ันใน 5.นักเรยี น อ่ืนๆ หมายเหตุ
นักเรียน (คน) ค่(ู คน) เรยี น (คน) เจ็บป่วย กลับมาจาก โรคประจาตวั สถานการณ์แพร่ มกี จิ ธุระ
ไม่สบาย พนื้ ที่เสี่ยง หรือสุขภาพ ระบาดของโรคตดิ เช้ือ อื่นที่จาเป็น
หรือผู้สัมผสั ไมแ่ ขง็ แรง ไวรัสโคโรนา 2019

ใกล้ชิดผู้ป่วย (Covid-19)

ประถมศึกษาปีที่ 6/1 38 19 0

ประถมศึกษาปที ่ี 6/2 39 19 0

ประถมศึกษาปที ่ี 6/3 40 20 0

ประถมศกึ ษาปีที่ 6/4 39 19 0

ประถมศึกษาปที ี่ 6/5 39 19 0

ประถมศกึ ษาปที ่ี 6/6 38 19 0

ประถมศกึ ษาปที ี่ 6/7 39 19 0

ประถมศึกษาปีที่ 6/8 39 19 0

ประถมศึกษาปีที่ 6/9 40 20 0

รวม 351 173 0 00 0 0 000

แบบสรุปการมาเรียนของนกั เรียนโรงเรียนอนุบาลอบุ ลราชธานี

วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึ ษา 2564

ประเดน็ ในการสารวจ

2.นักเรียน/ 4.นักเรียนที่ผู้ปกครอง

ช้ัน จานวน มาเรยี นกลุ่มเลข นักเรียนท่ีไม่มา 1.นักเรยี น ผู้ปกครอง ที่ 3.นักเรยี นที่มี ไมเ่ ช่ือมั่นใน 5.นักเรยี น อื่นๆ หมายเหตุ
นักเรียน (คน) ค่(ู คน) เรียน (คน) เจ็บป่วย กลับมาจาก โรคประจาตัว สถานการณ์แพร่ มกี จิ ธุระ
ไมส่ บาย พนื้ ท่ีเส่ียง หรือสุขภาพ ระบาดของโรคตดิ เชื้อ อื่นที่จาเป็น
หรือผู้สัมผสั ไมแ่ ข็งแรง ไวรสั โคโรนา 2019

ใกล้ชิดผู้ป่วย (Covid-19)

ประถมศึกษาปีที่ 3/10 30 15 0

ประถมศึกษาปีท่ี 3/11 30 13 11

ประถมศกึ ษาปที ่ี 3/12 30 17 0

ประถมศึกษาปีท่ี 4/10 36 18 0

ประถมศึกษาปีท่ี 4/11 36 18 0

ประถมศกึ ษาปที ี่ 5/10 36 21 0

ประถมศกึ ษาปีท่ี 5/11 36 16 0

ประถมศึกษาปีที่ 6/10 36 18 0

ประถมศึกษาปีที่ 6/11 34 16 0

รวม 304 152 1 10 0 0 00

แบบสรุปการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนอนบุ าลอบุ ลราชธานี
วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปกี ารศกึ ษา 2564

ประเดน็ ในการสารวจ

2.นักเรียน/ 4.นักเรยี นท่ีผู้ปกครอง

ชั้น จานวน มาเรยี นกลุ่มเลข นักเรียนที่ไม่มา 1.นักเรยี น ผู้ปกครอง ท่ี 3.นักเรยี นท่ีมี ไมเ่ ช่ือมั่นใน 5.นักเรียน อ่ืนๆ หมายเหตุ
นักเรียน (คน) คู่(คน) เรยี น (คน) เจ็บป่วย กลับมาจาก โรคประจาตัว สถานการณ์แพร่ มีกจิ ธุระ
ไม่สบาย พน้ื ที่เส่ียง หรือสุขภาพ ระบาดของโรคติดเช้ือ อื่นท่ีจาเป็น
หรอื ผู้สัมผัส ไมแ่ ข็งแรง ไวรสั โคโรนา 2019

ใกล้ชดิ ผู้ป่วย (Covid-19)

อนุบาล 2/9A 25 25 3 3
อนุบาล 2/9B 25 25 4 4
อนุบาล 3/9A 25 25 61 41
อนุบาล 3/9B 26 26 3 3
ประถมศึกษาปที ่ี 1/10 30 16 0
ประถมศึกษาปที ี่ 1/11 30 14 0 5
ประถมศึกษาปที ่ี 2/10 34 17 0 19 1 0
ประถมศกึ ษาปที ่ี 2/11 36 19 0
ประถมศึกษาปที ่ี 3/13 30 15 0
ประถมศกึ ษาปที ี่ 3/14 29 14 0
ประถมศกึ ษาปีท่ี 4/12 27 14 0
ประถมศึกษาปที ่ี 4/13 30 15 0
ประถมศึกษาปีที่ 5/12 31 14 0
ประถมศกึ ษาปีท่ี 5/13 29 13 0
ประถมศึกษาปที ่ี 6/12 27 13 0
ประถมศกึ ษาปีท่ี 6/13 29 14 5
279 21 1 0 0
รวม 463

แบบสรุปการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนอนบุ าลอุบลราชธานี
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึ ษา 2564

2.นักเรยี น/ ประเด็นในการสารวจ
4.นักเรยี นท่ผี ู้ปกครอง

สายช้ัน/โครงการ จานวน มาเรยี นกลุ่มเลข นักเรยี นท่ไี มม่ า 1.นักเรยี น ผู้ปกครอง ที่ 3.นักเรยี นทมี่ ี ไมเ่ ช่ือม่นั ใน 5.นักเรยี น อื่นๆ หมายเหตุ
นักเรยี น (คน) ค่ี(คน) เรยี น (คน) เจบ็ ป่วย กลับมาจากพนื้ ท่ี โรคประจาตัว สถานการณแ์ พร่ มกี จิ ธุระ
ไมส่ บาย ระบาดของโรคตดิ เชื้อ อ่ืนทจี่ าเป็น
เส่ียง หรอื ผู้ หรอื สุขภาพ ไวรสั โคโรนา 2019
สัมผสั ใกล้ชิด ไมแ่ ข็งแรง

ผู้ป่วย (Covid-19)
สายช้ันอนุบาล 1 180 145 27 2 1 0 16 80
192
สายชั้นอนุบาล 2 240 191 28 4 1 1 14 44
191
สายชั้นอนุบาล 3 239 199 21 1 1 0 12 70
165
ชั้นประถมศึกษาปที ่ี 1 360 197 2 11 0 0 00
170
ช้ันประถมศกึ ษาปที ี่ 2 350 178 4 01 0 2 10
156
ช้ันประถมศึกษาปที ี่ 3 327 285 2 00 0 0 20
2,069
ชั้นประถมศกึ ษาปที ่ี 4 359 1,944 8 20 0 3 21
93.96
ชั้นประถมศกึ ษาปที ่ี 5 325 3 20 0 0 10

ชั้นประถมศกึ ษาปที ่ี 6 351 3 11 0 0 10

โครงการ AP 304 2 00 0 0 20

โครงการ EP 463 25 0 0 0 19 51

รวม 3,498 125 13 6 1 66 33 6

5 พ.ย.2564 มาเรยี นทัง้ หมด 6.04 0.63 0.29 0.05 3.19 1.59 0.29

คดิ เป็นรอ้ ยละ

จานวนนกั เรียนปกี ารศึกษา 2564 จานวนท้ังสิ้น 3,498 คน แบง่ การมาเรยี นเปน็ 2 กลุ่ม คอื กลุ่มเลขทค่ี ่ี จานวน 2,069 คน และกลุ่มเลขท่ีคู่ 2,046 คน
ซง่ึ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เปน็ กลุ่มเลขที่ค่ีจานวน 2,046 คน มาเรียนทงั้ ส้ิน 1,944 คน คิดเปน็ รอ้ ยละ 93.96 ไม่มาเรียนจานวน 125 คน คิดเปน็ ร้อยละ 6.04 ประเดน็ ทไ่ี มไ่ ดม้ าเรียน ดังน้ี
1. นกั เรยี นเจ็บปว่ ยไมส่ บาย จานวน 13 คน คิดเปน็ ร้อยละ 0.63 2. นักเรยี น/ผู้ปกครอง ทีก่ ลับมาจากพนื้ ที่เสี่ยง หรือผู้สมั ผัสใกล้ชดิ ผู้ปว่ ย จานวน6 คน คิดเปน็ รอ้ ยละ 0.29
3. นักเรยี นที่มโี รคประจาตัว หรอื สุขภาพไมแ่ ขง็ แรง จานวน 1 คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ 0.05 4. นกั เรยี นที่ผู้ปกครองไมเ่ ชื่อมั่นในสถานการณแ์ พรร่ ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19)
66 คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ 3.19 5.นักเรียนมกี ิจธุระอื่นทจ่ี าเปน็ จานวน 33 คน คิดเปน็ รอ้ ยละ 1.59 และอ่ืนๆ 6 คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ 0.29

แบบสรุปการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนอนบุ าลอุบลราชธานี

วนั ที่ 5 พฤศจกิ ายน 2564 ภาคเรียนท่ี 2 ปกี ารศกึ ษา 2564

ประเดน็ ในการสารวจ

ช้ัน จานวน มาเรยี นกลุ่มเลข นักเรยี นที่ไมม่ า 1.นักเรยี น 2.นักเรยี น/ 3.นักเรยี นท่ีมี 4.นักเรยี นที่ผู้ปกครอง 5.นักเรยี น อ่ืนๆ หมายเหตุ
นักเรยี น (คน) ค่(ี คน) เรยี น (คน) เจ็บป่วย ผู้ปกครอง ที่ โรคประจาตัว ไมเ่ ช่ือมน่ั ใน มกี ิจธุระ
อนุบาล 1/1 ไมส่ บาย กลบั มาจากพื้นที่ หรอื สขุ ภาพ อ่ืนทจ่ี าเป็น
อนบุ าล 1/2 30 24 6 เส่ียง หรอื ผู้ ไมแ่ ข็งแรง สถานการณแ์ พร่
อนุบาล 1/3 30 24 6 สมั ผัสใกลช้ ดิ ระบาดของโรคติดเช้ือ
อนุบาล 1/4 30 24 0 ไวรสั โคโรนา 2019
อนบุ าล 1/5 30 24 4
อนุบาล 1/6 30 25 3 1 41
30 24 8
รวม 180 145 27 1 32

13

12

62

21 0 16 80

แบบสรุปการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลอบุ ลราชธานี

วันที่ 5 พฤศจกิ ายน 2564 ภาคเรียนท่ี 2 ปกี ารศกึ ษา 2564

ประเดน็ ในการสารวจ

2.นักเรยี น/ 4.นักเรยี นท่ผี ู้ปกครอง

ช้ัน จานวน มาเรยี นกลุ่มเลข นักเรยี นที่ไมม่ า 1.นักเรยี น ผู้ปกครอง ที่ 3.นักเรยี นทม่ี ี ไมเ่ ชื่อมนั่ ใน 5.นักเรยี น อื่นๆ หมายเหตุ
นักเรยี น (คน) ค(ี่ คน) เรยี น (คน) เจ็บป่วย กลับมาจากพน้ื ที่ โรคประจาตัว สถานการณ์แพร่ มกี ิจธุระ
อนบุ าล 2/1 ไมส่ บาย ระบาดของโรคติดเช้ือ อื่นที่จาเป็น
อนบุ าล 2/2 เสี่ยง หรอื ผู้ หรอื สุขภาพ ไวรสั โคโรนา 2019
อนบุ าล 2/3 สัมผสั ใกลช้ ดิ ไมแ่ ขง็ แรง
อนุบาล 2/4
อนุบาล 2/5 ผู้ป่วย (Covid-19)
อนุบาล 2/6
อนุบาล 2/7 30 24 0
อนุบาล 2/8
30 24 2 11
รวม
30 24 0

30 24 5 1 31

30 24 31 2

30 24 51 4

30 24 72 32

30 24 6 1 1 13

240 192 28 4 1 1 14 44

แบบสรุปการมาเรียนของนกั เรียนโรงเรียนอนบุ าลอุบลราชธานี

วนั ท่ี 5 พฤศจิกายน 2564 ภาคเรียนท่ี 2 ปกี ารศึกษา 2564

ประเดน็ ในการสารวจ

2.นักเรยี น/ 4.นักเรยี นทผี่ ู้ปกครอง

ชั้น จานวน มาเรยี นกลุ่มเลข นักเรยี นที่ไมม่ า 1.นักเรยี น ผู้ปกครอง ที่ 3.นักเรยี นท่มี ี ไมเ่ ชื่อมนั่ ใน 5.นักเรยี น อื่นๆ หมายเหตุ
นักเรยี น (คน) ค่ี (คน) เรยี น (คน) เจ็บป่วย กลับมาจากพื้นท่ี โรคประจาตวั สถานการณแ์ พร่ มกี จิ ธุระ
อนบุ าล 3/1 ไมส่ บาย ระบาดของโรคติดเช้ือ อื่นทจ่ี าเป็น
อนุบาล 3/2 เส่ียง หรอื ผู้ หรอื สขุ ภาพ ไวรสั โคโรนา 2019
อนุบาล 3/3 สมั ผัสใกลช้ ดิ ไมแ่ ขง็ แรง
อนุบาล 3/4
อนุบาล 3/5 ผู้ป่วย (Covid-19)
อนุบาล 3/6
อนบุ าล 3/7 30 24 0
อนุบาล 3/8
30 24 3 21
รวม
30 24 0

30 24 4 1 3

29 23 2 2

30 24 51 22

30 24 7 34

30 24 0

239 191 21 1 1 0 12 70

แบบสรุปการมาเรียนของนกั เรียนโรงเรียนอนบุ าลอบุ ลราชธานี

วันที่ 5 พฤศจกิ ายน 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปกี ารศกึ ษา 2564

ประเดน็ ในการสารวจ

2.นักเรยี น/ 4.นักเรยี นทผี่ ู้ปกครอง

ช้ัน จานวน มาเรยี นกลุ่มเลข นักเรยี นทีไ่ มม่ า 1.นักเรยี น ผู้ปกครอง ท่ี 3.นักเรยี นท่มี ี ไมเ่ ชื่อมนั่ ใน 5.นักเรยี น อ่ืนๆ หมายเหตุ
นักเรยี น (คน) คี่ (คน) เรยี น (คน) เจ็บป่วย กลบั มาจากพื้นที่ โรคประจาตัว สถานการณ์แพร่ มกี จิ ธุระ
ไมส่ บาย ระบาดของโรคตดิ เช้ือ อื่นทจ่ี าเป็น
เส่ียง หรอื ผู้ หรอื สขุ ภาพ ไวรสั โคโรนา 2019
สมั ผสั ใกลช้ ดิ ไมแ่ ข็งแรง

ผู้ป่วย (Covid-19)

ประถมศึกษาปที ่ี 1/1 40 20 11

ประถมศึกษาปที ่ี 1/2 40 20 1 1

ประถมศกึ ษาปที ี่ 1/3 40 26 0

ประถมศกึ ษาปที ี่ 1/4 40 21 0

ประถมศึกษาปที ี่ 1/5 40 20 0

ประถมศึกษาปที ี่ 1/6 40 18 0

ประถมศึกษาปที ่ี 1/7 40 21 0

ประถมศกึ ษาปที ี่ 1/8 40 23 0

ประถมศึกษาปที ี่ 1/9 40 22 0

รวม 360 191 2 11 0 0 0 00

แบบสรุปการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนอนบุ าลอุบลราชธานี

วนั ท่ี 5 พฤศจิกายน 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประเดน็ ในการสารวจ

2.นักเรยี น/ 4.นักเรยี นทผ่ี ู้ปกครอง

ช้ัน จานวน มาเรยี นกลุ่มเลข นักเรยี นที่ไมม่ า 1.นักเรยี น ผู้ปกครอง ท่ี 3.นักเรยี นที่มี ไมเ่ ชื่อม่นั ใน 5.นักเรยี น อื่นๆ หมายเหตุ
นักเรยี น (คน) คี่ (คน) เรยี น (คน) เจบ็ ป่วย กลบั มาจากพื้นท่ี โรคประจาตวั สถานการณ์แพร่ มกี จิ ธุระ
ไมส่ บาย ระบาดของโรคตดิ เช้ือ อื่นท่ีจาเป็น
เส่ียง หรอื ผู้ หรอื สุขภาพ ไวรสั โคโรนา 2019
สมั ผสั ใกลช้ ดิ ไมแ่ ขง็ แรง

ผู้ป่วย (Covid-19)

ประถมศึกษาปที ี่ 2/1 39 23 0

ประถมศกึ ษาปที ี่ 2/2 40 22 0

ประถมศกึ ษาปที ่ี 2/3 38 22 2 2

ประถมศึกษาปที ี่ 2/4 39 20 0

ประถมศกึ ษาปที ี่ 2/5 38 17 0

ประถมศกึ ษาปที ี่ 2/6 39 20 2 1 1

ประถมศึกษาปที ี่ 2/7 40 23 0

ประถมศึกษาปที ี่ 2/8 39 23 0

ประถมศึกษาปที ี่ 2/9 38 29 0

รวม 350 199 4 01 0 2 10


Click to View FlipBook Version