The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

19_MCUP_P1B5_KEY_FEB0222_EDP เล่มสมบูณยังไม่ทำ E-Book ไม่มีเฉลย

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2022-04-15 00:34:47

19_MCUP_P1B5_KEY_FEB0222_EDP เล่มสมบูณยังไม่ทำ E-Book ไม่มีเฉลย

19_MCUP_P1B5_KEY_FEB0222_EDP เล่มสมบูณยังไม่ทำ E-Book ไม่มีเฉลย

¨Ó¹Ç¹¹ÑºµÑé§áµ‹ 1 ¶§Ö 10 áÅÐ 0

P1A1

5.1 äÁÁ‹ ¡Õ Ò÷´ 5.2 Á¡Õ Ò÷´

¡Òúǡ¨Ó¹Ç¹ÊͧËÅ¡Ñ ¡ÑºË¹§Öè ËÅ¡Ñ 5.3 ¡Òúǡ¨Ó¹Ç¹ÊͧËÅ¡Ñ ¡ºÑ
·èռźǡäÁ‹à¡Ô¹ 100 ÊͧËÅ¡Ñ ·Õè¼ÅºÇ¡äÁ‹à¡Ô¹ 100
äÁÁ‹ ¡Õ Ò÷´

¡Òúǡ·èռźǡäÁà‹ ¡¹Ô 100

¡ÒÃËҼźǡ â´Â¡Òõé§Ñ ºÇ¡

5.4 äÁ‹ÁÕ¡Ò÷´ 5.5 Á¡Õ Ò÷´

º··Õè 5

¡Òúǡ·¼Õè źǡäÁà‹ ¡¹Ô 100

³ ËÒŒ §ÊÃÃ¾Ê¹Ô ¤ÒŒ áË‹§Ë¹è§Ö

ệ§¢ŒÒÇâ¾´¶§Ø ÅÐ 21 ºÒ· âªÂآǴÅÐ 58 ºÒ·

¹Á¢Ç´ÅÐ 15 ºÒ·

ËÁ¡Ù âÔ ÅÅÐ 200 ºÒ· »ÅÒ¡âÔ ÅÅÐ 80 ºÒ·

¡ÐËÅÓè ÅÙ¡ÅÐ 20 ºÒ· ᵧâÁÅ¡Ù ÅÐ 45 ºÒ·

ÃÒ¡Ò÷èÎÕ Òâ¡Ð«×éÍ
¤Ô´à»¹š à§Ô¹·§Ñé ËÁ´¡ºèÕ Ò·
«éÍ× á»‡§¢ŒÒÇâ¾´ 1 ¶§Ø
âªÂØ 1 ¢Ç´
¹Á 2 ¢Ç´
ä¡‹ 1 ¡âÔ Å¡ÃÁÑ
ᵧâÁ 2 Å¡Ù

Edu Planet Co., Ltd. 2020 1 www.eduplanet.co.th P1B5

Math Corner Thailand @eduplanet

ÎÒâ¡Ðä»ËÒŒ §ÊÃþÊÔ¹¤ÒŒ «é×ÍâªÂØÁÒ 12 ¢Ç´
áÅÐÎÒâ¡Ð«Íé× ÁÒ½Ò¡¨¹Õ à¾ÔÁè ÍÕ¡ 4 ¢Ç´
ÎÒâ¡Ð«Íé× âªÂÁØ Ò·éѧËÁ´¡è¢Õ Ç´

»ÃÐâ¤ÊÞÑ Åѡɳ : 12 + 4 =
¹ºÑ µ‹Í¨Ò¡ 12 ·ÅÕ Ð 1 ä» 4 ¤ÃÑ§é ¨Ðä´Œ 13 14 15 16
´§Ñ ¹¹Ñé ÎÒâ¡Ð«éÍ× âªÂØ ¢Ç´

¤Õ¸«×éÍÁÐÁ‹Ç§ 13 ¼Å áÁ‹«Íé× ÁÒà¾ÁèÔ Í¡Õ 8 ¼Å
¤¸Õ ¨ÐÁÁÕ ÐÁ‹Ç§·Ñ§é ËÁ´¡è¼Õ Å

»ÃÐâ¤ÊÑÞÅ¡Ñ É³ : ¤Ãé§Ñ ¨Ðä´Œ
¹ºÑ µÍ‹ ¨Ò¡ ·ÕÅÐ 1 ä» ¼Å
´Ñ§¹¹éÑ ¤Õ¸ÁÕÁÐÁÇ‹ §·Ñé§ËÁ´

¾Í‹ 㪌µÐ»Ù«‹ÍÁºÒŒ ¹·§Ñé ËÁ´ 35 ´Í¡
ᵋ·ºèÕ ŒÒ¹ÁàÕ ¾Õ§ 18 ´Í¡ ¾‹ÍµŒÍ§«é×Íà¾èÁÔ ÍÕ¡¡èÕ´Í¡

»ÃÐâ¤ÊÞÑ Å¡Ñ É³ : ´Í¡
´Ñ§¹é¹Ñ ¾Í‹ µŒÍ§«×éÍà¾ÔÁè Í¡Õ

Edu Planet Co., Ltd. 2020 2 www.eduplanet.co.th P1B5

Math Corner Thailand @eduplanet

5.1 ¡Òúǡ¨Ó¹Ç¹ÊͧËÅ¡Ñ ¡ÑºË¹§èÖ ËÅ¡Ñ ·¼èÕ ÅºÇ¡äÁ‹à¡¹Ô 100 äÁ‹Á¡Õ Ò÷´
³ ÃÒŒ ¹¢ÒÂⴹѷ

«Íé× â´¹Ñ· 15 ª¹éÔ «é×Íⴹѷ 4 ªéÔ¹
¤Õ¸áÅÐÎÒâ¡Ð
«é×Íâ´¹·Ñ ·Ñé§ËÁ´¡èÕªÔé¹

15 ÃÇÁ¡Ñº
»ÃÐâ¤ÊÞÑ Åѡɳ 15 + 4 =

¹ºÑ µÍ‹ ¨Ò¡ 15 ·ÅÕ Ð 1 ä» 4 ¤Ãé§Ñ ¨Ðä´Œ 16 17 18 19

´§Ñ ¹Ñé¹ 15 + 4 =

Note

¡ÒÃËҼźǡÊÒÁÒö㪌Ἱ‹ µÒÃÒ§áÅÐÁÑ´äÁËŒ Ҥӵͺä´àŒ ¾Íè× ãËàŒ ¢ÒŒ 㨧ҋ ¢éÖ¹

Á¤Õ Ò‹ à·‹Ò¡ºÑ 10 Á¤Õ Ò‹ à·‹Ò¡ºÑ 1 ÁÕ¤‹Ò෋ҡѺ 10 Á¤Õ Ò‹ ෋ҡѺ 1
(µÒÃÒ§ÊÔº) (µÒÃҧ˹Nj Â)

Edu Planet Co., Ltd. 2020 3 www.eduplanet.co.th P1B5

Math Corner Thailand @eduplanet

¡ÒÃËҼźǡ¢Í§¨Ó¹Ç¹ÊͧËÅÑ¡¡Ñº¨Ó¹Ç¹Ë¹èÖ§ËÅ¡Ñ ÍÒ¨¨Ð㪌 ËÃ×Í㪤Œ ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸
¢Í§¨Ó¹Ç¹áºº

µÇÑ ÍÂÒ‹ § 35 + 4 =

35 + 4
30 5

´§Ñ ¹Ñ¹é 35 + 4 = step 1 : 5 + 4 = 9
27 + 2 = step 2 : 30 + 9 =

27 + 2
20 7

´Ñ§¹¹éÑ 27 + 2 = step 1 : 7 + 2 = 9
step 2 :

51 + 8 = 51 + 8
50 1

´§Ñ ¹Ñ¹é 51 + 8 = step 1 : 1 + 8 =
step 2 :
8 + 51 =
8 + 51 step 1 :
50 1 step 2 :

´Ñ§¹Ñ¹é 35 + 4 =

¨Ðà˹ç ÇÒ‹ 51 + 8 áÅÐ 8 + 51 ä´¼Œ źǡ ෋ҡѹ

Edu Planet Co., Ltd. 2020 4 www.eduplanet.co.th P1B5

Math Corner Thailand @eduplanet

Concept Check 5.1 11. 5 + 31 =
12. 8 + 11 =
1 ËҤӵͺ¢Í§¼ÅºÇ¡µ‹Í仹éÕ 13. 2 + 27 =
1. 31 + 5 = 14. 7 + 51 =
2. 11 + 8 = 15. 5 + 42 =
3. 27 + 2 = 16. 3 + 90 =
4. 51 + 7 = 17. 5 + 80 =
5. 42 + 5 = 18. 1 + 28 =
6. 90 + 3 = 19. 53 + 2 =
7. 80 + 5 = 20. 44 + 5 =
8. 28 + 1 =
9. 2 + 53 =
10. 5 + 44 =
2 ËҤӵͺ¢Í§¼ÅºÇ¡µÍ‹ 仹éÕ
1.

2.

3.

Edu Planet Co., Ltd. 2020 6 www.eduplanet.co.th P1B5

Math Corner Thailand @eduplanet

4.

5.

6.

3 à¢Õ¹»ÃÐâ¤ÊÞÑ Å¡Ñ É³ áÅÐËҤӵͺ
1. ¤¸Õ ÁÕà§Ô¹ 50 ºÒ· ¾Í‹ ãËÍŒ ¡Õ 9 ºÒ· ¤Õ¸ÁàÕ §Ô¹¡ºÕè Ò· 2. ¨Õ¹ÁÕ´¹Ô ÊÍ 24 á·§‹ «Íé× à¾èÔÁÍÕ¡ 3 á·‹§ ÃÇÁ໹š ¡èáÕ ·§‹
µÍº µÍº
3. ÎÒâ¡ÐÁÕ¡ÓäÅ 46 ǧ «×Íé ÁÒÍÕ¡ 3 ǧ ÃÇÁÁ¡Õ ÓäÅ¡èÇÕ § 4. ÁÒÂ¹Ñ ÁÕÊÁ´Ø 62 àÅ‹Á ¤Ø³»‡Ò«×Íé ÁÒãËŒà¾ÁÔè 7 àÅÁ‹

ÃÇÁÁÒÂѹÁÕÊÁ´Ø ¡Õàè Å‹Á
µÍº µÍº
5. ·âÔ Á¸»Õ Ò¡¡ÒÊ´Õ Ó 75 ´ÒŒ Á áÅлҡ¡ÒÊÕá´§ 3 ´ÒŒ Á
ÃÇÁ·ÔâÁ¸Õ»Ò¡¡Ò¡èÕ´ŒÒÁ
µÍº

Edu Planet Co., Ltd. 2020 7 www.eduplanet.co.th P1B5

Math Corner Thailand @eduplanet

5.2 ¡Òúǡ¨Ó¹Ç¹ÊͧËÅ¡Ñ ¡ºÑ ÊͧËÅÑ¡·¼èÕ ÅºÇ¡äÁà‹ ¡Ô¹ 100 äÁ‹Á¡Õ Ò÷´
³ Ìҹ¢ÒÂÃͧà·ÒŒ

«×éÍÃͧà·ÒŒ ¼ŒÒ㺠1 ¤‹Ù ÃÒ¤Ò 60 ºÒ·
áÅЫ×éÍ¶Ø§à·ŒÒ 1 ¤Ù‹ ÃÒ¤Ò 20 ºÒ·

àÃҨеŒÍ§¨‹ÒÂ৹Ô
·Ñé§ËÁ´¡ÕèºÒ·

60 ÃÇÁ¡ºÑ 20

»ÃÐâ¤ÊÑÞÅѡɳ 60 + 20 =

¹ÑºµÍ‹ ¨Ò¡ 60 ·ÕÅÐ 10 ä» 2 ¤Ãéѧ ¨Ðä´Œ 70 80

´Ñ§¹¹éÑ ¾Í‹ µÍŒ §¨‹ÒÂà§¹Ô ºÒ·

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 10
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 10
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Edu Planet Co., Ltd. 2020 8 www.eduplanet.co.th P1B5

Math Corner Thailand @eduplanet

50 + 40 = 39 + 50 =
¹ÑºµÍ‹ ¨Ò¡ 50 ·ÅÕ Ð ä» ¤ÃÑ§é ¹ºÑ µÍ‹ ¨Ò¡ 39 ·ÕÅÐ ä» ¤Ãéѧ
¨Ðä´Œ ¨Ðä´Œ
´§Ñ ¹¹Ñé 50 + 40 = ´§Ñ ¹é¹Ñ 39 + 50 =

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

43 + 50 = 50 + 43 =
¹Ñºµ‹Í¨Ò¡ 43 ·ÅÕ Ð ä» ¤ÃÑ§é ¹Ñºµ‹Í¨Ò¡ 50 ·ÅÕ Ð 10 ä» 4 ¤Ã§éÑ
¨Ðä´Œ ¨Ðä´Œ 60 70 80 90
´Ñ§¹¹Ñé 43 + 50 = ¹Ñºµ‹Í¨Ò¡ 90 ·ÕÅÐ ä» ¤Ã§éÑ
¨Ðä´Œ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ´Ñ§¹Ñ¹é 50 + 43 =
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Note ¨ÐàËç¹Ç‹Ò 43 + 50 áÅÐ 50 + 43 ä´¼Œ źǡ à·‹Ò¡¹Ñ

+= + 9 www.eduplanet.co.th P1B5

Edu Planet Co., Ltd. 2020 Math Corner Thailand @eduplanet

µÑÇÍÂÒ‹ § â§àÊŒ¹¨Ñº¤¨‹Ù ӹǹ·Õè¼ÅºÇ¡à·Ò‹ ¡¹Ñ 17 + 21
1. 43 + 11 17 + 12
2. 21 + 17 3 + 66
3. 10 + 30 30 + 10
4. 66 + 3 11 + 43
5. 12 + 17
µÇÑ ÍÂÒ‹ § 23 + 52 =

23 + 52 step 1 : 20 + 50 = 70
20 3 50 2 step 2 : 2 + 3 = 5
´Ñ§¹Ñ¹é 70 + 5 = step 3 : 70 + 5 =

µÇÑ Í‹ҧ 34 + 61 =

34 + 61 step 1 : 30 + 60 = 90
30 4 60 1 step 2 : 4 + 1 = 5
step 3 : 90 + 5 =
´§Ñ ¹é¹Ñ 90 + 5 =

Edu Planet Co., Ltd. 2020 10 www.eduplanet.co.th P1B5

Math Corner Thailand @eduplanet

Concept Check 5.2 13. 42 + 51 =

1 ËҼźǡ¢Í§¨Ó¹Ç¹µ‹Í仹Õé

1. 51 + 42 =

2. 13 + 24 = 14. 24 + 13 =

3. 63 + 31 = 15. 31 + 63 =

4. 70 + 11 = 16. 11 + 70 =

5. 46 + 22 = 17. 22 + 46 =

6. 24 + 42 = 18. 42 + 24 =

7. 18 + 81 = 19. 18 + 81 =

8. 17 + 21 = 20. 21 + 17 =

9. 50 + 21 = 21. 21 + 50 =

10. 18 + 21 = 22. 21 + 18 =

11. 12 + 13 = 23. 13 + 12 =

12. 70 + 10 = 24. 10 + 70 =
2 áÊ´§ÇÔ¸¡Õ ÒÃËҼźǡ

µÇÑ Í‹ҧ 33 + 41 = step 1 : 30 + 40 = 70
33 + 41 step 2 : 3 + 1 = 4
step 3 : 70 + 4 = 74
30 3 40 1

´§Ñ ¹Ñé¹ 33 + 41 = 74

Edu Planet Co., Ltd. 2020 11 www.eduplanet.co.th P1B5

Math Corner Thailand @eduplanet

1. 51 + 43 =

2. 15 + 30 =
3. 82 + 17 =
4. 16 + 62 =

5. 52 + 42 =

6. 32 + 25 =

Edu Planet Co., Ltd. 2020 12 www.eduplanet.co.th P1B5

Math Corner Thailand @eduplanet

7. 42 + 34 =

8. 37 + 41 =

9. 64 + 25 =
10. 46 + 12 =

11. 23 + 72 =

12. 56 + 21 =

Edu Planet Co., Ltd. 2020 13 www.eduplanet.co.th P1B5

Math Corner Thailand @eduplanet

5.3 ¡Òúǡ¨Ó¹Ç¹ÊͧËÅÑ¡¡ºÑ ˹èÖ§ËÅ¡Ñ ·èռźǡäÁ‹à¡¹Ô 100 ÁÕ¡Ò÷´

¤¸Õ ¹Ñºä¢‹·§Ñé Êͧ¡Í§
ÁÕ䢋·Ñ§é ËÁ´¡Õè¿Í§

29 à¾ÁÔè ÍÕ¡ 13
¹ºÑ µÍ‹ ¨Ò¡ 29 ä´Œ 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
»ÃÐâ¤ÊÑÞÅѡɳ

29 + 13 step 1 : 20 + 10 = 30
20 9 10 3 step 2 : 9 + 3 = 12
step 3 :
´§Ñ ¹Ñé¹ ÁÕ·§éÑ ËÁ´ ¿Í§
Ç¸Ô ¡Õ ÒÃá¡ÁËÕ ÅÒ¡ËÅÒÂÇ¸Ô Õ áµ‹ Ç¸Ô Õ·èÕäÇ·ÊÕè ´Ø ¤×Í
µÇÑ Í‹ҧ 44 + 7 = Note 1 á¡ÍÍ¡ÁÒà¾Íè× ¨ºÑ ¤‹ÙãËŒ 2 ¨Ó¹Ç¹
ºÇ¡¡¹Ñ ä´Œ 10 ËÃ×Í
Ç¸Ô Õ·èÕ 1 44 + 7 2 á¡ÍÍ¡ÁÒãËŒ¨Ó¹Ç¹Ë¹è֧໚¹µÇÑ àÅ¢
41 3 ·Õèŧ·ŒÒ´ŒÇ 0
step 1 : 3 + 7 = ઋ¹ 10, 20, 30, ...
step 2 : 41 + =

Edu Planet Co., Ltd. 2020 14 www.eduplanet.co.th P1B5

Math Corner Thailand @eduplanet

ÇÔ¸Õ·èÕ 2 44 + 7 Ç¸Ô ·Õ Õè 3 44 + 7
40 4 61
step 1 : 4 + 7 =
step 2 : 40 + = step 1 : 44 + 6 =
step 2 : 50 + =
Concept Check 5.3
59 + 8
1 áÊ´§ÇÔ¸ËÕ Ò¼ÅºÇ¡ â´ÂãËŒáÊ´§ 2 Ç¸Ô ·Õ àèÕ »¹š ä»ä´Œ 50 9
step 1 : 9 + 8 = 17
µÑÇÍÂÒ‹ § 59 + 8 = step 2 : 50 + 17 = 67
59 + 8

57 2
step 1 : 8 + 2 = 10
step 2 : 57 + 10 = 67

1. 69 + 7 =

2. 8 + 47 =

3. 58 + 8 =

Edu Planet Co., Ltd. 2020 15 www.eduplanet.co.th P1B5

Math Corner Thailand @eduplanet

4. 59 + 7 =

5. 9 + 73 =

6. 6 + 48 =

7. 3 + 27 =

8. 68 + 3 =

Edu Planet Co., Ltd. 2020 16 www.eduplanet.co.th P1B5

Math Corner Thailand @eduplanet

9. 54 + 6 =
10. 39 + 47 =
11. 63 + 27 =
12. 29 + 28 =

Edu Planet Co., Ltd. 2020 17 www.eduplanet.co.th P1B5

Math Corner Thailand @eduplanet

5.4 ¡ÒÃËҼźǡâ´Â¡Òõé§Ñ ºÇ¡äÁÁ‹ ¡Õ Ò÷´ + +

¢Ñ鹵͹ 1 à¢ÂÕ ¹àŢⴴã¹ËÅ¡Ñ à´ÕÂǡѹãËŒµÃ§¡¹Ñ
2 ¨Ó¹Ç¹·èÕÍÂÙË‹ Å¡Ñ à´ÂÕ Ç¡Ñ¹ ÁҺǡ¡Ñ¹

³ Ìҹ¢Ò¢¹Á

ÁÕ¢¹Á»§˜ 42 ªÔé¹ àËÁÒ¢¹Á»§˜ ·§Ñé ËÁ´
«×Íé ¤Ø¡¡ÍéÕ Õ¡ 6 ªéÔ¹´ŒÇÂ

»ÃÐâ¤ÊÑÞÅ¡Ñ É³ : 42 + 6 =

ËÅ¡Ñ ÊºÔ ËÅѡ˹Nj  ËÅ¡Ñ ÊÔº ËÅѡ˹‹ÇÂ
4
2 + 4 2 +
6 6
84 8

step 1 : ºÇ¡ã¹ËÅ¡Ñ Ë¹‹Ç step 2 : ºÇ¡ËÅ¡Ñ ÊÔº
2 ˹Nj  + 6 ˹‹Ç 䴌 8 ˹‹Ç 4 ÊºÔ + 0 ÊºÔ ä´Œ 4 ʺÔ

¨Ðä´Œ 42 + 6 = ª¹éÔ
´Ñ§¹é¹Ñ «×Íé ¢¹Á·§éÑ ËÁ´

Edu Planet Co., Ltd. 2020 18 www.eduplanet.co.th P1B5

Math Corner Thailand @eduplanet

µÑÇÍÂÒ‹ § 26 + 31 = Note
¹ÔÂÁà¢ÂÕ ¹´§Ñ ¹éÕ
ËÅ¡Ñ ÊºÔ ËÅѡ˹‹ÇÂ
2 2 6
3 6 + 3 1 +
1

step 1 : ºÇ¡ã¹ËÅ¡Ñ Ë¹Ç‹  6 ˹‹Ç + 1 ˹Nj  䴌 ˹‹ÇÂ
step 2 : ºÇ¡ã¹ËÅÑ¡ÊÔº 2 ÊºÔ + 3 ÊºÔ ä´Œ ÊÔº
´Ñ§¹Ñ¹é 26 + 31 =

µÑÇÍ‹ҧ ËҤӵͺâ´ÂãªŒÇ¸Ô ¡Õ Òõ§éÑ ºÇ¡

1. 53 + 12 = 2. 22 + 71 =
2
5 3 + 7 2 +
1 2 1

µÍº 53 + 12 = µÍº 22 + 71 =
3. 32 + 15 = 4. 66 + 13 =

µÍº 32 + 15 = µÍº 66 + 13 =
2. 63 + 12 =
Concept Check 5.4

1 ËҤӵͺâ´ÂãªÇ¸Ô ÕµéѧºÇ¡
1. 71 + 23 =

µÍº µÍº

Edu Planet Co., Ltd. 2020 19 www.eduplanet.co.th P1B5

Math Corner Thailand @eduplanet

3. 39 + 10 = 4. 61 + 26 =

µÍº µÍº
5. 18 + 70 = 6. 52 + 12 =

µÍº µÍº
7. 55 + 32 = 8. 25 + 64 =

µÍº µÍº
9. 15 + 61 = 10. 19 + 70 =

µÍº µÍº
11. 44 + 31 = 12. 24 + 35 =

µÍº µÍº

Edu Planet Co., Ltd. 2020 20 www.eduplanet.co.th P1B5

Math Corner Thailand @eduplanet

13. 73 + 21 = 14. 36 + 53 =

µÍº µÍº
15. 24 + 71 = 16. 80 + 20 =

µÍº µÍº

2 àµÁÔ µÇÑ àŢŧ㹪‹Í§ÇÒ‹ § 3. 22 + = 55
2+
1. 35 + = 46 2. + 26 = 96 5 4. + 18 = 78

+ + +
26 18
96 78

5. + 19 = 59 6. 57 + = 99 7. 48 + = 68 8. 45 + 76
8 9+ + +
+ 99
19
59

3 ËҤӵͺ´ÇŒ ÂÇÔ¸¡Õ ÒÃµÑ§é ºÇ¡¨Ò¡Ê¶Ò¹¡Òó· ¡èÕ Ó˹´ãËŒ

1. ¤³Ø áÁ‹«Íé× ¡ÅŒÇ 25 ËÇÕ ¤³Ø ¾Í‹ «×Íé 2. á¿Ã§¡« Í× ä¢‹ä¡Á‹ Ò 1 ἧ ÁÕ 30 ¿Í§ áµä‹ ¡·‹ èáÕ ¿Ã§¡
ÁÒà¾èÔÁÍÕ¡ 44 ËÇÕ ÃÇÁ·éѧËÁ´ÁÕ¡ÕèËÇÕ àÅÕÂé §äÇŒÍ͡䢋ÁÒÍÕ¡ 60 ¿Í§ á¿Ã§¡ÁÕ䢋䡋·§Ñé ËÁ´¡Õ¿è ͧ

µÍº µÍº

Edu Planet Co., Ltd. 2020 21 www.eduplanet.co.th P1B5

Math Corner Thailand @eduplanet

3. ¤¸Õ ࡺç ÊŒÁ¨Ò¡Êǹ䴌 15 ¡ÔâÅ¡ÃÁÑ ÁÒÂѹà¡çºÊŒÁ 4. ÎÒâ¡ÐÊÐÊÁ¡ÒÏ´äÇŒ 43 㺠¨Õ¹ãËÁŒ Ò
¨Ò¡Êǹà´ÂÕ Ç¡¹Ñ ä´Œ 82 ¡âÔ Å¡ÃÑÁ ·Ñ§é Êͧ¤¹¹ÓÊŒÁ à¾ÔèÁÍ¡Õ 25 㺠ÎÒâ¡ÐÁÕ¡ÒÏ´·Ñ§é ËÁ´¡èÕãº
ÁÒÃÇÁ¡Ñ¹ä´Œ¡¡èÕ ÔâÅ¡ÃÁÑ

µÍº µÍº
5. ¨¹Õ ªÍºÍ‹Ò¹Ë¹§Ñ Ê×Í áÁ‹¨Ö§«×Íé ÁÒãËŒ 28 àÅ‹Á µÍ‹ ÁÒ 6. ¤Õ¸ªÍºÍÍ¡¡ÓÅѧ¡ÒÂ Ç¹Ñ áá㪌àÇÅÒ 35 ¹Ò·Õ Çѹ·Õè
¾Í‹ «é×ÍãËàŒ ¾èÔÁ 51 àÅ‹Á ¨Õ¹¨Ð䴌˹§Ñ Ê×Í·éѧËÁ´¡ÕèàÅ‹Á Êͧ㪌àÇÅÒ 33 ¹Ò·Õ ÃÇÁÊͧÇѹ ¤¸Õ ÍÍ¡¡ÓÅѧ¡Ò¡èÕ¹Ò·Õ

µÍº µÍº

5.5 ¡ÒÃËҼźǡâ´Â¡Òõé§Ñ ºÇ¡·èÕÁ¡Õ Ò÷´ 1

¢Ñ¹é µÍ¹ 1 à¢ÂÕ ¹àŢⴴã¹ËÅÑ¡à´ÂÕ Ç¡Ñ¹ã˵Œ ç¡¹Ñ +
2 ¨Ó¹Ç¹·ÍÕè ÂË‹Ù Å¡Ñ à´ÕÂǡѹ ÁҺǡ¡Ñ¹
3 ¶ŒÒ¼ÅºÇ¡ã¹ËÅ¡Ñ Ë¹Ç‹ Â໹š 1 ÊºÔ ËÃ×ÍÁÒ¡¡Ç‹Ò 1 ʺÔ

·´ 1 ÊºÔ ä»ÃÇÁ¡ºÑ ¨Ó¹Ç¹ã¹ËÅÑ¡ÊÔº

³ ÃÒŒ ¹¢Ò¼ÅäÁŒ

24 ºÒ· 25 ºÒ· 58 ºÒ·

Edu Planet Co., Ltd. 2020 22 www.eduplanet.co.th P1B5

Math Corner Thailand @eduplanet

¶ÒŒ ÎÒâ¡Ð«Í×é ÊŒÁ 25 ºÒ· áÅÐᵧâÁ 58 ºÒ· ÎÒâ¡ÐµŒÍ§¨Ò‹ Âà§Ô¹¡èÕºÒ·

»ÃÐâ¤ÊÑÞÅѡɳ : 25 + 58 =

ËÅ2¡Ñ1 ÊºÔ ËÅѡ˹Nj  ËÅÑ¡1 ÊÔº ËÅ¡Ñ Ë¹‹ÇÂ
5 2
5 + 5 5 +
8 8 8
3 3

step 1 : ºÇ¡ã¹ËÅ¡Ñ Ë¹‹Ç step 2 : ºÇ¡ËÅÑ¡ÊÔº ¨Ò¡·è·Õ ´
2 ÊºÔ + 5 ÊºÔ + 1 ÊÔº
5 ˹‹Ç + 8 ˹Nj  䴌 ˹‹ÇÂ

ËÃÍ× ÊÔº ¡Ñº ˹Nj  䴌 ÊÔº

¨Ðä´Œ 25 + 58 =

´§Ñ ¹¹éÑ ÎÒâ¡ÐµŒÍ§¨Ò‹ Âà§¹Ô ºÒ·

µÑÇÍÂÒ‹ § ËҼźǡ¢Í§ 28 + 26 =

á»Å§µÑÇàŢ໚¹µÒÃÒ§ÊºÔ áÅеÒÃҧ˹‹ÇÂ

ᡵÒÃÒ§ÊÔºáÅеÒÃҧ˹Nj Â
áÅÇŒ ËÒ¼ÅÃÇÁ¨Ó¹Ç¹ã¹µÒÃҧ˹Nj Â

¼ÅÃÇÁã¹µÒÃҧ˹‹ÇÂ
¶ÒŒ à¡Ô¹ 10 ¡ç¨ÐÂŒÒÂ仵ÒÃÒ§´ÒŒ ¹«ÒŒ Â

ËÅ¡Ñ ÊÔº ËÅ¡Ñ Ë¹Ç‹  Note ¹ÂÔ Áà¢Õ¹´§Ñ ¹Õé

2 8 + 2 8
2 6 2 6
+

´Ñ§¹¹éÑ 28 + 26 = 23 www.eduplanet.co.th P1B5

Edu Planet Co., Ltd. 2020 Math Corner Thailand @eduplanet

Concept Check 5.5 2. 8 + 69 =

1 ËҼźǡâ´Â㪡Œ ÒõéѧºÇ¡
1. 46 + 8 =

µÍº µÍº
3. 55 + 25 = 4. 68 + 26 =

µÍº µÍº
5. 28 + 43 = 6. 69 + 37 =

µÍº µÍº
7. 86 + 14 = 8. 54 + 28 =

µÍº µÍº
9. 25 + 69 = 10. 47 + 48 =

µÍº µÍº

Edu Planet Co., Ltd. 2020 24 www.eduplanet.co.th P1B5

Math Corner Thailand @eduplanet

11. 37 + 24 = 12. 28 + 45 =

µÍº µÍº
13. 57 + 16 = 14. 44 + 19 =

µÍº µÍº
15. 48 + 17 = 16. 66 + 16 =

µÍº µÍº
17. 13 + 18 = 18. 19 + 23 =

µÍº µÍº
19. 6 + 38 = 20. 8 + 83 =

µÍº µÍº

Edu Planet Co., Ltd. 2020 25 www.eduplanet.co.th P1B5

Math Corner Thailand @eduplanet

2 ÃкÒÂÊÕºÃÔàdz·¼èÕ ÅºÇ¡à·‹Ò¡Ñº 89

3 7 + 1 3 + 25 81 + 8 2 +
4 0 5 6 4
5 8 2 0
3 1 + 3 8 +

8 1 + 1 8 +
1 8 3 1

2 2 6 1 + 4 2 + 7 8 +
3 7 6 4 7 1 0
+

5 1 + 3 0 +
3 5 1 5

3 6 +
4 3
4 0
4 9 + 2 0
2 7
+

1 0 + 2 0 + 3 7 +
6 1 6 9 5 2

3 6 +
2 2

4 4 + 1 3 + 2 4 +
3 3 7 6 5 5

4 1 + 1 0 + 2 5 +
4 4 5 1 2 4

Edu Planet Co., Ltd. 2020 26 www.eduplanet.co.th P1B5

Math Corner Thailand @eduplanet

3 ËҤӵͺ´ŒÇÂÇÔ¸Õ¡ÒõéѧºÇ¡¨Ò¡Ê¶Ò¹¡Ò󏷡Õè Ó˹´ãËŒ

1. ÎÒâ¡ÐÁÕà§¹Ô 45 ºÒ· áÁã‹ ËàŒ ¾ÁèÔ ÍÕ¡ 45 ºÒ· 2. ऌ¡ÃÒ¤Òª¹Ôé ÅÐ 36 ºÒ· ¨¹Õ «éÍ× à¤¡Œ 2 ª¹éÔ
µÍ¹¹ÎéÕ Òâ¡ÐÁàÕ §¹Ô ¡èÕºÒ· µŒÍ§¨‹ÒÂà§Ô¹¡èÕºÒ·

µÍº µÍº
3. ´Ô¹ÊÍÃÒ¤Ò 42 ºÒ· äÁºŒ Ã÷´Ñ ÃÒ¤Ò 18 ºÒ· 4. á¿Ã§¡ÁàÕ §¹Ô 47 ºÒ· ·âÔ Á¸ÕÁàÕ §¹Ô ÁÒ¡¡ÇÒ‹ á¿Ã§¡
ÁÒÂѹ«Íé× ·§éÑ ÊͧÍ‹ҧ¨ÐµŒÍ§¨‹ÒÂà§¹Ô ¡ºÕè Ò· 34 ºÒ· ·ÔâÁ¸ÁÕ Õà§¹Ô à·‹ÒäÃ

µÍº µÍº
5. ºÃÙâ¹ÁÕà§¹Ô 33 ºÒ· ºÃâÙ ¹ÁÕà§¹Ô ÁÒ¡¡Ç‹ÒºÃàÙ ¹‹ 6. ¤¸Õ ͋ҹ˹§Ñ ÊÍ× ÊÑ»´ÒËᏠá䴌 22 ˹Ҍ ÊÑ»´Òˏ·ÕèÊͧ
29 ºÒ· ·é§Ñ ÊͧÁàÕ §Ô¹ÃÇÁ¡¹Ñ à·Ò‹ äà ÍÒ‹ ¹ä´ŒÁÒ¡¡ÇÒ‹ ÊÑ»´Òˏáá 19 ˹ŒÒ ÃÇÁÊÍ§Ê»Ñ ´Òˏ¤¸Õ
ÍÒ‹ ¹Ë¹§Ñ Ê×Íä´Œ¡Õè˹ŒÒ

µÍº µÍº

Edu Planet Co., Ltd. 2020 27 www.eduplanet.co.th P1B5

Math Corner Thailand @eduplanet

¡Òúǡ : ¡ÒùѺÃÇÁ¨Ó¹Ç¹¢Í§Ê§Ôè µ‹Ò§ æ µ§Ñé ᵋ 2 ¡ÅØÁ‹ ¢¹éÖ ä»

Ç¸Ô ¡Õ Ò÷Õè¨Ð·ÓãËŒºÇ¡ÃÇ´àÃÇç ÂÔ§è ¢¹éÖ ¤×Í ¹ÑºµÍ‹ ¨Ò¡¨Ó¹Ç¹·èÕÁÒ¡¡Ç‹Ò
ઋ¹ 19 + 3 ¹ÑºµÍ‹ ¨Ò¡ 19 ä»·ÅÕ Ð 1 3 ¤Ã§éÑ

㪵Œ ÒÃÒ§ÊºÔ ¡ÑºµÒÃҧ˹‹Ç ªÇ‹ ÂãË¡Œ ÒúǡàŢࢌÒã¨ä´Œ§‹ÒÂ

¨Ó¹Ç¹Êͧ¨Ó¹Ç¹ºÇ¡¡¹Ñ àÁè×ÍÊÅѺ·¡Õè ѹ¼ÅºÇ¡Â§Ñ ¤§à·‹Òà´ÔÁ

+= +

¨Ó¹Ç¹ã´ æ ºÇ¡¡ºÑ 0 ¨Ðä´Œ¼ÅÅ¾Ñ ¸à ·‹Ò¡ºÑ ¨Ó¹Ç¹¹é¹Ñ
+0= =0+

¡ÒÃËҼźǡâ´Â¡ÒõÑ駺ǡ 1
1 à¢Õ¹àŢⴴã¹ËÅÑ¡à´ÂÕ Ç¡Ñ¹ã˵Œ ç¡Ñ¹
2 ¨Ó¹Ç¹·ÕèÍÂË‹Ù ÅÑ¡à´ÕÂÇ¡¹Ñ ÁҺǡ¡¹Ñ +
3 ¶ŒÒ¼ÅºÇ¡ã¹ËÅѡ˹‹ÇÂ໹š 1 ÊºÔ ËÃÍ× ÁÒ¡¡Ç‹Ò 1 ʺÔ

·´ 1 ÊºÔ ä»ÃÇÁ¡Ñº¨Ó¹Ç¹ã¹ËÅѡʺÔ

*¶ŒÒËÅ¡Ñ Ë¹‹Çºǡ¡Ñ¹ ÁÕ¼ÅÃÇÁà¡¹Ô 10 ¨ÐÁ¡Õ Ò÷´

Edu Planet Co., Ltd. 2020 28 www.eduplanet.co.th P1B5

Math Corner Thailand @eduplanet

Challenge Exercise

ǧ ÅŒÍÁÃͺ¢ŒÍ·è¶Õ ¡Ù µÍŒ § ¢. 42 + 51 ¤. 61 + 32 §. 18 + 30
1. 83 ໚¹¼ÅºÇ¡¢Í§¢ÍŒ ã´

¡. 22 + 61

2. ¤Õ¸ÁÕ¢¹Á 38 ª¹éÔ «§èÖ ¹ŒÍ¡NjÒá¿Ã§¡ 21 ªÔ¹é ¢ÍŒ ã´¶Ù¡µÍŒ §

¡. á¿Ã§¡Á¢Õ ¹Á 38 + 21 ªéÔ¹ ¢. á¿Ã§¡Á ¢Õ ¹Á 38 - 21 ªÔé¹
¤. á¿Ã§¡Á ¢Õ ¹Áà·‹Ò¡ºÑ ¤¸Õ §. ¤Õ¸Á¢Õ ¹ÁÁÒ¡¡ÇÒ‹ á¿Ã§¡

3. ¾¨Ô ÒóҢŒÍ¤ÇÒÁµ‹Í仹Õé ¢. ¢ÍŒ 2) à·‹Ò¹¹éÑ ¤. ¢ŒÍ 3) à·‹Ò¹éѹ §. ¶Ù¡·Ø¡¢ÍŒ
1) 93 = 30 + 9
2) 45 = 40 + 5
3) 87 = 70 + 8

¢ÍŒ ã´¶Ù¡µÍŒ §
¡. ¢ÍŒ 1) à·‹Ò¹Ñé¹

4. ¼ÅÅ¾Ñ ¸¢Í§ 58 + 21 ¡ºÑ 95 + 2 ໹š Í‹ҧäà ¢. 58 + 21 ¹ÍŒ Â¡Ç‹Ò 95 + 2
¡. 58 + 21 ÁÒ¡¡ÇÒ‹ 95 + 2 §. äÁ‹Á¢Õ ÍŒ ã´¶¡Ù
¤. 58 + 21 à·Ò‹ ¡Ñº 95 + 2

5. ¢ŒÍã´äÁ‹¶¡Ù µŒÍ§ ¢. 21 + 46 < 70
¡. 13 + 42 > 56 §. 95 + 21 > 18
¤. 35 + 43 = 78
¢. 35 ¤. 40 §. 45
6. 33 + = 63 ¢. 35 + 33
¡. 30 ¢. 59 + 10 ¤. 75 - 13 §. 18 + 34

7. ¢ÍŒ ã´¤Í× ¼ÅÅѾ¸¢ ͧ 63 ¤. 11 + 12 §. 10 + 1
¡. 55 + 8

8. ¢ŒÍã´ÁÕ¤‹Ò¹ÍŒ ·ÊÕè Ø´
¡. 48 + 9

9. ¢ŒÍã´¶Ù¡µÍŒ § ¢. 78 + 15 = 59
¡. 34 + 21 = 55 §. 15 + 15 = 21
¤. 65 - 23 = 14

10. ÁÊÕ ŒÁ 15 ¼Å «Í×é ÁÒà¾ÔÁè Í¡Õ 35 ¼Å ÁÊÕ ÁŒ ·§Ñé ËÁ´¡¼Õè Å

¡. 50 ¼Å ¢. 60 ¼Å ¤. 70 ¼Å §. 80 ¼Å

Edu Planet Co., Ltd. 2020 29 www.eduplanet.co.th P1B5

Math Corner Thailand @eduplanet

Challenge Exercise (µÍ‹ )

11. 87 + 15 = ÊÃÒŒ §à»š¹â¨·Â»Þ˜ ËÒä´µŒ ÒÁ¢ÍŒ ã´
¡. áÁÁ‹ Õà§¹Ô 87 ºÒ· ầ‹ ãËÅŒ ¡Ù 15 ¤¹ ä´¤Œ ¹ÅСèºÕ Ò·
¢. áÁ‹ÁÕÁйÒÇ 87 ÅÙ¡ ¾Í‹ ä»à¡ºç ã¹ÊǹÁÒà¾èÔÁ 15 ÅÙ¡ ÃÇÁáÅÇŒ ÁÁÕ Ð¹ÒÇ¡èÕÅÙ¡
¤. ¤¸Õ «Í×é ´Í¡´ÒÇàÃ×ͧ 87 µ¹Œ Á´Õ Í¡´ÒÇàÃ×ͧàËÕèÂÇ㪌äÁè ‹ä´ŒÍÂÙ‹ 15 ´Í¡ ¨ÐàËÅÍ× ´Í¡´ÒÇàÃÍ× §·Õè㪌䴡Œ è´Õ Í¡
§. Á»Õ ÅÒ¡Ñ´ 87 µÇÑ áº§‹ ãËŒà¾Íè× ¹ 15 µÑÇ ¨ÐàËÅ×Í¡èµÕ ÇÑ

12. 79 + 12 = ¢. 46 + 35 = ¤. 14 + 87 = §. 18 + 73 =
¡. 13 + 68 =

13. 15 + 59 = ¢. 20 + 58 = ¤. 30 + 40 = §. 38 + 50 =
¡. 14 + 60 =

14.

Á¤Õ Ò‹ à·Ò‹ ¡Ñºà·‹Òã´ àÁ×èÍ Á¤Õ Ò‹ à·Ò‹ ¡Ñº 1

¡. 54 ¢. 68 ¤. 53 §. 63
àµÁÔ à¤ÃÍè× §ËÁÒÂãʪ‹ Í‹ §ÇÒ‹ § ¤. x §. -:
15. 2 9 ¤. 2 §. 3
18 ¢. -
47 àµÁÔ ËÁÒÂàÅ¢ãÊ‹ª‹Í§ÇÒ‹ §

¡. + ¢. 1

16. 1 5 +
1 8
33

¡. 0

Edu Planet Co., Ltd. 2020 30 www.eduplanet.co.th P1B5

Math Corner Thailand @eduplanet

Challenge Exercise (µÍ‹ )

µÍº¤Ó¶ÒÁ¢ÍŒ 17 - 18
5
4
3
2
1
0

17. ¨Ó¹Ç¹âÅÁÒ + 19 = ¢. 23 ¤. 24 §. 25
¡. 22 ¢. 44 ¤. 55 §. 66
¼ÅÃÇÁ໹š à·Ò‹ ã´
18. ¨Ó¹Ç¹»ÅÒ´ÒÇ + 28 =
¡. 33

19.

¡. 90 ¢. 95 ¤. 97 §. 100

20. á¿Ã§¡Êͺ¡ÅÒ§ÀҤ䴌¤Ðá¹¹ 19 ¤Ðá¹¹ Êͺ»ÅÒÂÀҤ䴌¤Ðá¹¹ 33 ¤Ðá¹¹ ÃÇÁáÅŒÇá¿Ã§¡Ê ͺ䴌¡è¤Õ Ðá¹¹

¡. 52 ¤Ðá¹¹ ¢. 53 ¤Ðá¹¹ ¤. 54 ¤Ðá¹¹ §. 55 ¤Ðá¹¹

Edu Planet Co., Ltd. 2020 31 www.eduplanet.co.th P1B5

Math Corner Thailand @eduplanet

áÅ¡ÃѺÃÒ§ÇÅÑ !!
ʧ‹ 㺧ҹáÅ¡ÃѺÃÒ§ÇÑÅ ¾ÃŒÍÁà¢ÂÕ ¹ªèÍ× - ·ÕÍè ÂÙ‹

ÎÒâ¡ÐáÅÐÁÒÂѹÃÇÁà§¹Ô ¡¹Ñ «Í×é ¢¹Á仺ÃÔ¨Ò¤ãË¡Œ ÑºÊ¹Ø Ñ¢¨Ã¨Ñ´
â´ÂÎÒâ¡ÐÁàÕ §¹Ô 89 ºÒ· ÁÒÂ¹Ñ ÁÕà§Ô¹ 11 ºÒ·
·Ñé§ÊͧÃÇÁà§Ô¹¡Ñ¹ä´àŒ »š¹¡ºÕè Ò·

Edu Planet Co., Ltd. 2020 32 www.eduplanet.co.th P1B5

Math Corner Thailand @eduplanet

https://www.freepik.com/

Note

¨Ó¹Ç¹Êͧ¨Ó¹Ç¹ºÇ¡¡¹Ñ àÁÍ×è ÊÅѺ·Õè¡Ñ¹¼ÅºÇ¡Â§Ñ ¤§à·‹Òà´ÁÔ
+= +

Note

¨Ó¹Ç¹ã´ æ ºÇ¡¡ºÑ 0 ¨Ðä´Œ¼ÅÅ¾Ñ ¸à·‹Ò¡ºÑ ¨Ó¹Ç¹¹¹Ñé

ઋ¹ + 0 = =0+

37 + 0 = 37 = 0 + 37

50 + 0

µÇÑ ÍÂÒ‹ § â§àÊŒ¹¨ºÑ ¤¼‹Ù źǡ·èÕÁ¤Õ Ò‹ à·Ò‹ ¡¹Ñ 71 + 4 =
1. 37 + 2 =

2. 23 + 4 = 4 + 23 =

3. 41 + 5 = 32 + 7 =

4. 82 + 7 = 40 + 6 =

5. 73 + 2 = 84 + 5 =

Math Trick

¡Ã³¨Õ ӹǹÊͧËÅÑ¡ ÁÕàÅ¢ËÅѡ˹‹ÇÂ໚¹ 0

ä´Œ¤ÓµÍºà»š¹

µÑÇàŢⴴã¹ËÅÑ¡ÊºÔ Áҵ͋ ¡Ñ¹¡ºÑ ¨Ó¹Ç¹Ë¹èÖ§ËÅ¡Ñ

ઋ¹ 40 + 9 = 49
50 + 2 = 52
10 + 8 =

Edu Planet Co., Ltd. 2020 5 www.eduplanet.co.th P1B5

Math Corner Thailand @eduplanet


Click to View FlipBook Version