The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หนังสือรุ่นโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ
ปีการศึกษา 2561
ม.3 รุ่นที่ 22
ม.6 รุ่นที่ 19

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by poon.peerawit, 2021-03-22 00:04:00

หนังสือรุ่น ปีการศึกษา 2561

หนังสือรุ่นโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ
ปีการศึกษา 2561
ม.3 รุ่นที่ 22
ม.6 รุ่นที่ 19

โรงเรยี น
เหล่าประชาอุ ทิศ

ปี การศึกษา ๒๕๖๑โรงเรยี นเหลา่ ประชาอุทศิ

ปรชั ญาของโรงเรียน
ทนโฺ ต เสฏฺโฐ มนุสเฺ สสุ
ผู้ฝึกตนไดเ้ ปน็ ผปู้ ระเสรฐิ สดุ ในหมู่มนุษย์
คาขวญั ของโรงเรยี น
“ ความรกู้ า้ วไกล พลานามัยสมบูรณ์ ”
เพ่ิมพูนคณุ ธรรม คา้ จนุ สงั คม
อตั ลักษณข์ องนกั เรยี น
“ จิตอาสา มารยาทดี วิถีพอเพียง ”
เอกลกั ษณ์ของโรงเรียน
“ สถานศกึ ษาแหง่ การเรียนรู้ อยอู่ ยา่ งพอเพียง ”

สปี ระจาโรงเรยี น
“ ขาว – เหลอื ง ”
สขี าว หมายถงึ ความบริสทุ ธิ์ ความสะอาด
สเี หลือง หมายถึง ความรุ่งเรอื ง ความสว่างไสว

ลปอ.

ทร่ี กั

สาสนจ์ าก
ทา่ นผู้อานวยการ

นักเรยี นทส่ี ้าเร็จการศึกษาทกุ คนลว้ นเปน็ เกียรตแิ ละ
ความภาคภูมใิ จของโรงเรียนเหล่าประชาอทุ ศิ ทไี่ ด้ผลติ เยาวชน
ทม่ี คี ุณภาพสูส่ ังคม จงึ ขอแสดงความชน่ื ชมและยินดีกบั นักเรียน
ทสี่ า้ เร็จการศึกษาด้วยความวริ ยิ ะ อตุ สาหะ มงุ่ มน่ั ตงั ใจ
ในการศึกษา ตระหนกั ในการเป็นผมู้ ีคณุ ธรรม จริยธรรม
ทส่ี ่งผลให้นักเรียนทกุ คนเป็นผรู้ อบรู้ สมบูรณ์ดว้ ยพฤตกิ รรม
แห่งความดี เปน็ ท่ชี นื่ ชมแกช่ ุมชน ผูป้ กครองและคณะครูตลอดไป

(นายวินิจ พลธะรัตน์)
ผู้อ้านวยการโรงเรียน

คณะคร้และบุคลากรทางการศกึ ษา

ปี การศกึ ษา ๒๕๖๑

ภาษาไทย

คณุ ครลู คั นส์ ริ ิ ภทั รกลุ วศิ าล
คณุ ครลู า้ ดวน ทองผา

คณิตศาสตร์

คุณครูถนอมศักดิ์ ปากหวาน
คณุ ครพู รี วชิ ญ์ สุดเสนห่ ์

วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศกึ ษา

คุณครเู จริญศักด์ิ อาจวิชยั คณุ ครูอทิ ธิพล มะลิลา
คณุ ครอู ญั ชลุ ี วรุยาน
คุณครอู ิศราวดี กุลวงค์

คณะคร้และบุคลากรทางการศกึ ษา

ปี การศึกษา ๒๕๖๑

ศลิ ปะ การงานอาชพี และเทคโนโลยี

คุณครบู ัญชา ภัทรกุลวศิ าล คณุ ครูจารุณี ฤทธิว์ งศ์

สงั คมศึกษา ศาสนา
และวฒั นธรรม

คณุ ครนู ฐั ภมู ิ อุดมพร
คณุ ครูไกรจกั ร โทตนั คา้

ภาษาต่างประเทศ

คุณครูศริ กิ ญั ญา จันปมุ่
คุณครชู ยงั กูร วงษ์ช้าง

“เพ่อื น”

ช้ันมธั ยมศึกษาปี ที่ ๓
รุ น่ ท่ี

โรงเรียนเหล่าประชาอุ ทศิ

โชค เลขท่ี ๑

ช่อื -สกุล : ชติ ิพทั ธ์ สุพร
ท่อี ยู่ : 79 หมู่ 6 บ้านนาหลวง 1 ตา้ บลหนองเอ่ยี น

อ้าเภอคา้ ชะอี จังหวดั มุกดาหาร 49110
เกิดวนั ที่ : 17 สงิ หาคม 2546
โทรศพั ท์ : 093-0730386
Facebook : ช.โชค เดก็ นาหลวง
ความในใจมอี ะไรจะบอก

“ คดิ ฮอดครปู นู ครบั ”

ปลืม้ เลขท่ี ๒

ชือ่ -สกลุ : โตมร คนเพียร
ท่ีอยู่ : 123 หมู่ 5 บา้ นหนองไฮ ตา้ บลเหล่าสร้างถอ่

อา้ เภอคา้ ชะอี จงั หวัดมกุ ดาหาร 49110
เกิดวนั ท่ี : 12 สิงหาคม 2546
โทรศัพท์ : 098-6452370
Facebook : โตมร คนเพียร
ความในใจมอี ะไรจะบอก

“ ครูใจดที ุกคน รกั คุณครทู กุ คนนะครบั ”

ดรมี เลขท่ี ๓

ชอ่ื -สกุล : ธนพล ฤทธิวงค์
ที่อยู่ : 135 หมู่ 1 บ้านเหลา่ สรา้ งถ่อ ตา้ บลเหลา่ สรา้ งถอ่

อ้าเภอคา้ ชะอี จงั หวดั มุกดาหาร 49110
เกดิ วนั ที่ : 3 พฤศจกิ ายน 2546
โทรศัพท์ : 098-5872504
Facebook : ธนพล ฤทธวิ งค์
ความในใจมอี ะไรจะบอก

“ ครูใจดที กุ คน รักคุณครทู กุ คนนะครับ ”

แบล็คแฮู ม เลขที่ ๕

ชอื่ -สกลุ : ปยิ ะพงษ์ ภูมิจนั ดา
ที่อยู่ : 136 หมู่ 2 บ้านเหลา่ สรา้ งถอ่ ต้าบลเหล่าสร้างถอ่

อ้าเภอคา้ ชะอี จงั หวดั มกุ ดาหาร 49110
เกิดวันท่ี : 4 กันยายน 2546
โทรศัพท์ : 065-0956062
Facebook : ปิยะพงษ์ ฯ.
ความในใจมอี ะไรจะบอก
“ ต้งั แตอ่ ยโู่ รงเรียนนม้ี า 3 ปี คุณครูสอนดมี าก ”
สนกุ มาก ในโรงเรียนมสี นามกีฬามากมายใหเ้ ลน่

รกั และคดิ ถึงเสมอ ไม่ต้องแยง่ กันผมรกั ทกุ คน

นัท เลขท่ี ๗

ชือ่ -สกุล : ศุภณฐั ศริ ไิ พบลู ย์
ทอี่ ยู่ : 65 หมู่ 4 บ้านหนองไฮ ตา้ บลเหลา่ สร้างถอ่

อา้ เภอคา้ ชะอี จังหวดั มุกดาหาร 49110
เกิดวันที่ : 19 กุมภาพนั ธ์ 2547
โทรศัพท์ : 065-3901679
Facebook : พรนิ๊ ทั ออนทัวร์
ความในใจมีอะไรจะบอก

“ รกั และคิดถึงคุณครูทุกคน ”

ออ๋ ม เลขที่ ๘

ชอ่ื -สกลุ : อธวิ ัฒน์ คนเพียร
ที่อยู่ : 213 หมู่ 1 บ้านเหลา่ สรา้ งถ่อ ตา้ บลเหล่าสรา้ งถอ่

อ้าเภอค้าชะอี จังหวัดมกุ ดาหาร 49110
เกิดวนั ที่ : 16 มิถุนายน 2546
โทรศัพท์ : 061-1479824
Facebook : อธิวัฒน์ เดินดง
ความในใจมอี ะไรจะบอก
“ รักและคิดถึงคณุ ครทู กุ คน ถงึ ครูจะดุดา่ ผมก็รกั ”

แตง เลขท่ี ๙

ชอื่ -สกลุ : กนกวรรณ ผลเลขา
ที่อยู่ : 91 หมู่ 6 บ้านเหลา่ สรา้ งถ่อ ตา้ บลเหลา่ สร้างถอ่

อ้าเภอคา้ ชะอี จังหวัดมกุ ดาหาร 49110
เกิดวนั ท่ี : 1 ธันวาคม 2546
โทรศัพท์ : 093-5055788
Facebook : แตง' จา๋
ความในใจมีอะไรจะบอก
“ ขอบคณุ คุณครูทกุ ทา่ นทอี่ บรมสง่ั สอนหนูมา ”

อยากจะบอกเพื่อน ๆ พ่ี ๆ นอ้ ง ๆ ทุกคน
ยังรักและคิดถงึ เสมอ คดิ ถงึ คุณครทู กุ ทา่ นนะคะ

มกุ เลขที่ ๑๐

ชื่อ-สกุล : ขนิษฐา ประเสริฐลาภ
ที่อยู่ : 94/6 หมู่ 3 บ้านเหล่าสรา้ งถอ่ ตา้ บลเหลา่ สรา้ งถ่อ

อ้าเภอค้าชะอี จงั หวดั มกุ ดาหาร 49110
เกิดวันที่ : 24 มนี าคม 2547
โทรศัพท์ : 065-0835024
Facebook : ขนษิ ฐา ประเสริฐลาภ
ความในใจมีอะไรจะบอก

“ ความรสู้ กึ ดี มีความสุข ”
ขอบคณุ คุณครูท่ีสอน ท่ีใหค้ วามรู้

ฮี น เลขท่ี ๑๑

ชื่อ-สกุล : จนิ ตนา เบญจมาศ
ท่อี ยู่ : 111 หมู่ 2 บา้ นเหลา่ สรา้ งถ่อ ต้าบลเหล่าสรา้ งถ่อ

อ้าเภอค้าชะอี จังหวัดมกุ ดาหาร 49110
เกดิ วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2546
โทรศัพท์ : 088-6145502
Facebook : จนิ ตนา เบญจมาศ
ความในใจมอี ะไรจะบอก

“ คดิ ถึงทุกคนในโรงเรยี น คิดถงึ เพอ่ื น ”
คิดถงึ คณุ ครู อยู่โรงเรยี นนี้มีความสุขมาก

เตล้ิ เลขที่ ๑๒

ชอ่ื -สกลุ : จริ าภรณ์ ใคร่ครวญ
ทอ่ี ยู่ : 23 หมู่ 5 บา้ นหนองไฮ ต้าบลเหลา่ สร้างถ่อ

อ้าเภอค้าชะอี จงั หวดั มกุ ดาหาร 49110
เกดิ วันที่ : 6 กันยายน 2546
โทรศพั ท์ : 094-7681912
Facebook : Toel Chiraphon
ความในใจมอี ะไรจะบอก

“ รกั และคดิ ถึงทกุ คน ดีใจมากๆทไี่ ดม้ าเรียนทนี่ ่ี ”
มีเพ่อื น ๆ พี่ ๆ ท่รี จู้ กั ดีใจที่ไดเ้ ปน็ ตวั แทนไปอบรมต่าง ๆ
อยทู่ ่นี ก่ี ็มคี วามสุข ความอดทน มีความกล้าแสดงออก
สุดท้ายนีก้ ็อยากบอกคุณครทู กุ ทา่ นว่ารกั คุณครูมากค่ะ

แพร เลขที่ ๑๓

ช่ือ-สกลุ : ณัฐพร พันนมุ า
ท่ีอยู่ : 113 หมู่ 1 บา้ นเหลา่ สร้างถ่อ ตา้ บลเหลา่ สรา้ งถอ่

อา้ เภอค้าชะอี จงั หวัดมุกดาหาร 49110
เกิดวนั ที่ : 24 สงิ หาคม 2546
โทรศัพท์ : 098-1395745
Facebook : Natthaphon Pannuma
ความในใจมอี ะไรจะบอก

“ รกั และคิดถงึ ”

พมิ เลขท่ี ๑๔

ช่อื -สกุล : ดวงฤทัย บตุ รดวี งค์
ทอี่ ยู่ : 205 หมู่ 1 บ้านเหล่าสรา้ งถ่อ ตา้ บลเหลา่ สรา้ งถอ่

อ้าเภอคา้ ชะอี จังหวดั มกุ ดาหาร 49110
เกิดวนั ที่ : 19 กุมภาพนั ธ์ 2547
โทรศพั ท์ : 093-3373396
Facebook : ดวงฤทยั บตุ รดวี งค์
ความในใจมอี ะไรจะบอก

“ อยากจะบอกคณุ ครทู ุก ๆ ท่านว่าขอบคณุ ”
ที่ทาใหห้ นมู วี ันนแ้ี ละคิดถึงคุณครทู ุกท่าน
อยู่โรงเรยี นนีแ้ ลว้ มีความสขุ มากเลยค่ะ

ตอง เลขที่ ๑๕

ชอ่ื -สกุล : ศิรประภา แกว้ ดี
ที่อยู่ : 122 หมู่ 2 บ้านเหล่าสร้างถ่อ ตา้ บลเหล่าสร้างถ่อ

อ้าเภอค้าชะอี จังหวดั มุกดาหาร 49110
เกิดวันท่ี : 29 มกราคม 2547
โทรศพั ท์ : 064-1215689
Facebook : ตอง' จา๋
ความในใจมอี ะไรจะบอก

“ รกั และคดิ ถึงคุณครทู กุ คน ”
เพื่อน ๆ พ่ี ๆ น้อง ๆ ทุกคนนา่ รักดีค่ะ

ตาล เลขท่ี ๑๖

ช่อื -สกลุ : ศริ ิลักษ์ คนเพยี ร
ท่ีอยู่ : 108 หมู่ 6 บา้ นเหล่าสรา้ งถ่อ ตา้ บลเหล่าสร้างถอ่

อ้าเภอค้าชะอี จงั หวัดมุกดาหาร 49110
เกดิ วันท่ี : 13 กรกฎาคม 2546
โทรศพั ท์ : 062-3928463
Facebook : ซ'ี ตาลล
ความในใจมอี ะไรจะบอก
“ มีความผกู พนั กับโรงเรยี นนี้ ขอบคุณประสบการณ์ ”

ดๆี ท่คี ุณครทู กุ คนมอบให้ รกั โรงเรียนมาก
คุณครูน่ารักทกุ คน นอ้ ง ๆ พี่ ๆ ก็นา่ รัก

ต๊กั เลขที่ ๑๗

ชอ่ื -สกุล : ศุภานันท์ บญุ รักษ์
ท่ีอยู่ : 109 หมู่ 6 บ้านเหล่าสร้างถ่อ ตา้ บลเหลา่ สร้างถอ่

อ้าเภอคา้ ชะอี จังหวดั มกุ ดาหาร 49110
เกิดวนั ท่ี : 19 กมุ ภาพันธ์ 2546
โทรศพั ท์ : 063-0488714
Facebook : Supanan Boonrak
ความในใจมอี ะไรจะบอก

“ อยู่ท่ีโรงเรียนนม้ี ีความสุขคะ่ ”
คณุ ครูน่ารักทกุ คน คิดถงึ ทกุ คนคะ่

ป๊ อป เลขที่ ๑๘

ชื่อ-สกุล : อทิตยา จ้าปี
ทอี่ ยู่ : 66 หมู่ 4 บา้ นหนองไฮ ต้าบลเหล่าสร้างถ่อ

อา้ เภอคา้ ชะอี จังหวดั มุกดาหาร 49110
เกิดวนั ที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2547
โทรศพั ท์ : 098-1901071
Facebook : Pop Athittaya
ความในใจมอี ะไรจะบอก
“ รกั และคดิ ถงึ โรงเรยี นและคุณครูทกุ คน ”

ขอบคุณทใี่ ห้โอกาสไดท้ ากจิ กรรม
ร่วมกบั เพือ่ น ๆ พี่ ๆ นอ้ ง ๆ รกั นะคะ จ๊บุ ๆ

แทน เลขที่ ๑๙

ชอ่ื -สกุล : นิธิศ พนั ธบ์ ตุ ร
ท่อี ยู่ : 92 หมู่ 6 บ้านเหลา่ สรา้ งถอ่ ตา้ บลเหล่าสรา้ งถ่อ

อา้ เภอคา้ ชะอี จังหวัดมกุ ดาหาร 49110
เกิดวนั ที่ : 30 มกราคม 2546
โทรศพั ท์ : 098-2020595
Facebook : นธิ ิศ ฯ
ความในใจมอี ะไรจะบอก

“รกั และคดิ ถึงคณุ ครทู ุกคนทีท่ าให้ผมมีวันน้ี ”
ขอบคณุ ทา่ น ผอ. ทีใ่ หโ้ อกาสผมกลับมาเรียนครบั

“มติ รภาพ”

ช้ันมธั ยมศึกษาปี ที่ ๖
รุ น่ ท่ี

โรงเรียนเหล่าประชาอุ ทศิ

ดา เลขท่ี ๑

ช่อื -สกลุ : จริ ชยั คนเพยี ร
ที่อยู่ : 120/1 หมู่ 5 บ้านหนองไฮ ตา้ บลเหล่าสร้างถ่อ

อา้ เภอคา้ ชะอี จงั หวัดมกุ ดาหาร 49110
เกดิ วนั ที่ : 7 เมษายน 2544
โทรศพั ท์ : 062-1254125
Facebook : D'black Sheep
ความในใจมีอะไรจะบอก

“ ไม่มอี ะไรจะบอก 555+ ก็มาดิครบั ”

อังยี่ เลขท่ี ๒

ชอ่ื -สกลุ : วัชรนิ ทร์ คนเพียร
ท่ีอยู่ : 155 หมู่ 2 บา้ นเหล่าสร้างถ่อ ตา้ บลเหลา่ สรา้ งถอ่

อ้าเภอค้าชะอี จงั หวัดมกุ ดาหาร 49110
เกิดวันที่ : 2 กรกฎาคม 2543
โทรศัพท์ : 093-3895547
Facebook : ยี่ วัชรินทร์
ความในใจมอี ะไรจะบอก

“ รสู้ กึ ดใี จและมีความสขุ ที่ไดม้ าศึกษาท่ีแหง่ นี้
ขอบคณุ ครับ เบอร์ผมอยู่น่ีมอี ะไรโทรมา
คิดถึงเสมอ 01207

กอู น เลขที่ ๓

ชื่อ-สกลุ : สทิ ธนิ นท์ ข้าคม
ทอี่ ยู่ : 144 หมู่ 5 บ้านหนองไฮ ต้าบลเหลา่ สรา้ งถอ่

อา้ เภอคา้ ชะอี จงั หวัดมุกดาหาร 49110
เกิดวันที่ : 10 เมษายน 2544
โทรศัพท์ : 098-2018240
Facebook : 'เจา้ ชาย นิทรา
ความในใจมอี ะไรจะบอก

“ ขอบคุณสาหรับความทรงจาดี ๆ ”
ขอบคณุ ครบั

โบว์ เลขท่ี ๔

ชือ่ -สกุล : พรสุดา ตาไธสง
ทีอ่ ยู่ : 200 หมู่ 2 บา้ นเหลา่ สรา้ งถ่อ ต้าบลเหลา่ สร้างถ่อ

อ้าเภอค้าชะอี จงั หวัดมกุ ดาหาร 49110
เกดิ วนั ท่ี : 15 มีนาคม 2543
โทรศัพท์ : 064-5246875
Facebook : Bow Phonsuda Tathaisong
ความในใจมอี ะไรจะบอก

“ ขอบคณุ ประสบการณท์ มี่ ีทงั้ ดีและรา้ ย ”
ที่เกดิ ขึ้นกับดฉิ ันตลอดระยะเวลา 6 ปีทผ่ี ่านมา
ขอบคุณทกุ ความสมั พนั ธ์ ครู อาจารย์ เพอื่ นพี่น้อง

ลปอ.จะอยูใ่ นใจของดฉิ ันตลอดไป

ป๊ อบ เลขที่ ๕

ชอื่ -สกลุ : รดา ตรสี มทุ ร
ท่ีอยู่ : 46 หมู่ 2 บ้านเหล่าสร้างถอ่ ต้าบลเหล่าสร้างถ่อ

อ้าเภอคา้ ชะอี จังหวดั มกุ ดาหาร 49110
เกิดวันที่ : 22 พฤศจิกายน 2543
โทรศพั ท์ : 096-9363033
Facebook : Rada Tresamut
ความในใจมอี ะไรจะบอก

“ ขอบคุณประสบการณ์ดี ๆ ความรักความผูกพัน ขอบคณุ ”
ความรทู้ ี่ครมู อบใหค้ ่ะ จะนาความรูแ้ ละทักษะชวี ติ ทง้ั หมด

ไปใช้ในการดาเนนิ ชวี ติ ในอนาคต เพ่ือให้เกดิ ประโยชน์
ตอ่ ตนเองและสงั คมให้มากท่ีสดุ คิดถึงทุกคนนะคะ

อร เลขท่ี ๖

ช่ือ-สกลุ : อรอนงค์ บบั พาน
ท่อี ยู่ : 72 หมู่ 3 บ้านโคกสว่าง ตา้ บลเหลา่ สร้างถ่อ

อา้ เภอคา้ ชะอี จังหวดั มกุ ดาหาร 49110
เกิดวนั ที่ : 3 พฤษภาคม 2543
โทรศัพท์ : 093-3813171
Facebook : เกรยี ด คนโกหก ความในใจมีอะไรจะบอก

“ ลาแลว้ ชุดนกั เรยี นเกา่ เหลา่ เครื่องเขียน ”
ลาแลว้ รัว้ โรงเรยี นเพยี รศกึ ษา ลาแลว้ ครูผูป้ ระสิทธ์ิวทิ ยา

ลาแลว้ นอ้ งสาวหลา่ ชือ่ โอปอ ต่อไปน้ีนอ้ งเจ้าจงจดั ผา้
คนเดียวหนาจากนพ้ี ไ่ี ม่อยู่ ลาแลว้ ห้องกระดานดาของพวกหนู

รักเชดิ ชูสถาบัน ลปอ.

อูอน เลขที่ ๗

ช่ือ-สกุล : สุรัสวดี กกแก้ว
ทอ่ี ยู่ : 123 หมู่ 2 บ้านเหลา่ สรา้ งถ่อ ตา้ บลเหล่าสร้างถอ่
อา้ เภอค้าชะอี จังหวดั มุกดาหาร 49110
เกิดวันที่ : 25 มกราคม 2544
โทรศัพท์ : 095-3380436
Facebook : Suratsawadee Kongkaew
ความในใจมอี ะไรจะบอก
“ ขอบคุณความทรงจาทีด่ แี ละประสบการณท์ ่ดี ีคะ่ ”
Click to View FlipBook Version
Previous Book
Sistem Pengurusan Dan Tempahan Bakeri Secara Atas Talian (e-Bakeri)
Next Book
baruuu