The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แบบฝึกใบโบกใบบัว(ภาคเรียน ๒)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by krukanikan15, 2022-09-04 22:46:15

แบบฝึกใบโบกใบบัว(ภาคเรียน ๒)

แบบฝึกใบโบกใบบัว(ภาคเรียน ๒)

แบบฝึกเสริมทักษะ

กล่มุ สาระการเรยี นรู้ภาษาไทย

ชนั้ ประถมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

ช่ือ.......................................นามสกุล..............................
ชนั้ .......................................เลขท.่ี ..................................

จดั ทาโดย

นางสาวกรรณกิ าร์ ภักดี โรงเรยี นบา้ นโปร่งใหญ่ เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึ ษาปราจีนบุรี เขต ๒

แบบฝึกเสริมทักษะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชนั้ ประถมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒

จดั ทาโดย

นางสาวกรรณกิ าร์ ภักดี โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึ ษาปราจีนบรุ ี เขต ๒

หนว่ ยท่ี ๗ เพ่ือนรัก เพอ่ื นเล่น

สระอึ ( –ึ )

สระอึ ( –ึ ) เปน็ สระเสยี งส้นั
ใช้เขียนไวข้ ้างบนพยญั ชนะ
เชน่ ดึ ตึ ลึ หึ อึ

แบบฝกึ ที่ ๗.๑ เขยี นพยญั ชนะประสมกบั สระอึ และเขียนสะกดคาแจกลูก

ข้อ พยัญชนะ สระ คา คาอ่าน

ตัวอยา่ ง ก –ึ กึ กอ - อึ - กึ

๑. จ –ึ
–ึ
๒. บ –ึ
–ึ
๓. ต –ึ

๔. ร

๕. ห

ชอ่ื .................................................................ชน้ั ................เลขท่.ี ..............

ประเมนิ ผลงาน  เกง่ มาก  พอใช้  ตอ้ งปรับปรงุ

แบบฝึกที่ ๗.๒ เติมสระอึ ( –ึ ) ใหเ้ ปน็ คาท่มี คี วามหมายตรงกบั ภาพแล้วอ่าน

๑. ๒.
บง ผง

๓. ๔.
หมก ตก

๕. ๖.
ตาลง องอา่ ง

ชือ่ .................................................................ชัน้ ................เลขท.ี่ ..............

ประเมนิ ผลงาน  เก่งมาก  พอใช้  ตอ้ งปรับปรงุ

แบบฝึกท่ี ๗.๓ ให้นักเรยี นจบั คู่รปู ภาพและคาที่ตรงกันด้วยการโยงเส้น

๑. หวั เราะ
๒. ค้เู ขา่
๓. ถู
๔. อาบนา้
๕. วิ่ง
๖. พน่

ชื่อ.................................................................ชน้ั ................เลขท่ี...............

ประเมนิ ผลงาน  เกง่ มาก  พอใช้  ต้องปรับปรุง

แบบฝกึ ท่ี ๗.๔ ใหน้ กั เรียนหาคาทก่ี าหนดให้ต่อไปน้ีท้งั จากแนวนอนและแนวตั้ง
เมอ่ื พบแล้ววงกลมไว้

วิง่ หวั เราะ ออก กอง อาบนา้ ชะโงก ค้เู ขา่
พน่ ช้าง หลงั ใบโบก ใบบวั

ว่ิ ห ใ บ โ บ ก ห ป
ง ด ก เ ร ส อ อก
ผ อ หั ว เ ร า ะ อ
ท มฬฝ ธฎบยง
ชะ ฟ ห ก ด ว นา้ บ ล
โ ง คู้ ฟ ร น ย บ ใ
ง ฉ เ ฮ พ่ น ห ช้ บ
ก ท ข่ ม ฬ ฦ ง า บั
ฟ ห า ก ด ห ลั ง ว

ชอ่ื .................................................................ชัน้ ................เลขที่...............

ประเมินผลงาน  เก่งมาก  พอใช้  ตอ้ งปรับปรงุ

แบบฝึกท่ี ๗.๕ ให้นกั เรยี นเตมิ คาที่กาหนดให้ลงในชอ่ งวา่ ง

แขง่ กาลงั ค้เู ขา่ สบั ปะรด ชะโงก อาบนา้

๑. ภผู า .................... ดู ที่ หน้าตา่ ง
๒. ใบโบก ใบบวั ........................ ทา อะไร
๓. ใบโบก ใบบวั กาลงั กิน .................... กองโต
๔. ภผู า พา เพ่ือนช้าง ไป ..............................
๕. ทงั้ เด็ก ทงั้ ช้าง วง่ิ ................กนั ไป ที่ ลาธาร
๖. ใบโบก ใบบวั ......................ลง แช่ ตวั

ชือ่ .................................................................ชนั้ ................เลขท.่ี ..............

ประเมนิ ผลงาน  เกง่ มาก  พอใช้  ตอ้ งปรบั ปรงุ

แบบฝกึ ที่ ๗.๖ ให้นกั เรยี นแยกสว่ นประกอบของคาทีก่ าหนดใหต้ อ่ ไปน้ี

คา พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ตัวสะกด

วง่ิ ว –ิ –่ ง
พ่น ………… ………… ………… …………
อาบ ………… ………… ………… …………
ตา่ ง ………… ………… ………… …………
อ่ิม ………… ………… ………… …………
แข่ง ………… ………… ………… …………
กอง ………… ………… ………… …………
ลน่ั ………… ………… ………… …………
แล้ว ………… ………… ………… …………
ลง ………… ………… ………… …………
หลัง ………… ………… ………… …………

ชือ่ .................................................................ช้ัน................เลขที่...............

ประเมินผลงาน  เกง่ มาก  พอใช้  ต้องปรบั ปรุง

แบบฝึกท่ี ๗.๗ ให้นกั เรียนเตมิ สระหรอื วรรณยุกตท์ ีห่ ายไปให้เป็นคาทมี่ คี วามหมาย

๑. ตวเมย ๒. ผดู ี ๓. กอนหิน

๔. นะจะ ๕. บงึ ตงึ

๖. ฝามือ ๗. นารอน

๘. วงิ เลน ๙. เขียดู

ชอ่ื .................................................................ชน้ั ................เลขท่ี...............

ประเมนิ ผลงาน  เก่งมาก  พอใช้  ตอ้ งปรับปรุง

แบบฝึกที่ ๗.๘ ระบายสภี าพตอ่ ไปนีแ้ ลว้ คาท่ีเกย่ี วข้องกบั รูปภาพ

....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

ชอื่ .................................................................ชน้ั ................เลขที.่ ..............

ประเมนิ ผลงาน  เก่งมาก  พอใช้  ตอ้ งปรบั ปรงุ

แบบทดสอบหน่วยท่ี ๗ เพ่อื นรัก เพือ่ นเลน่
คาช้ีแจง ให้นกั เรยี นทาเครื่องหมาย (  ) ทบั ตวั อกั ษรคาตอบทถี่ ูกตอ้ งที่สดุ

๑. รปู ภาพนีต้ รงกับคาใด
ก. วิง่
ข. คู้เขา่
ค. หวั เราะ

๒. รปู ภาพน้ีตรงกบั คาใด
ก. พ่น
ข. ว่ิง
ค. น่ัง

๓. ภูผา ทาความสะอาดใบโบก ด้วยการ..........ตามลาตัว
ก. ถู
ข. วิง่
ค. อาบนา้

๔. ใบโบกและใบบวั กาลงั ทาอะไรอยหู่ ลังบา้ น
ก. กนิ กลว้ ย
ข. กินอ้อย
ค. กนิ สบั ปะรด

๕. รปู ภาพน้ตี รงกับคาใด
ก. ถู
ข. วง่ิ
ค. พ่น

๖. “ มาซิ ” อา่ นแจกลูกสะกดคาไดอ้ ยา่ งไร
ก. มอ – อา – มา – ซอ – อิ – ซิ
ข. มอ – มา – ซอ – อิ – ซิ
ค. มอ – อา – มา – ซอ – ซิ

๗. “ ภผู า .............. ดู ท่ี หน้าต่าง ” ควรเตมิ คาใดลงในชอ่ งว่าง
ก. มอง
ข. ก้ม
ค. ชะโงก

๘. “ ฉอ – อึ – กอ ” จะไดค้ าใด
ก. ฉุก
ข. ฉัน
ค. ฉึก

๙. “ คอ – อิ – วอ – ไม้โท ” จะได้คาใด
ก. คอ
ข. คิว
ค. คิ้ว

๑๐. คาว่า “ แข่ง ” มตี วั ใดเป็นตัวสะกด
ก. ง ข. ข
ค. สระ แ-

๑๑. “ ฉอ – อะ – นอ ” เปน็ การแจกลูกสะกดคาของคาใด
ก. ฉะนน้ั
ข. ฉงน
ค. ฉัน

๑๒. “ ซ + -ุ + ง ” จะได้คาใด
ก. ซงุ
ข. ซงั
ค. ซุ

๑๓. คาว่า “ ชู้ ” แจกลูกสะกดคาไดอ้ ยา่ งไร
ก. ชอ – อุ – ชู – ไม้โท
ข. ชอ – อู – ชู – ไมโ้ ท
ค. ชอ – อู – ชู – ไมเ้ อก

๑๔. ภาพน้ีตรงกบั คาใดมากที่สดุ
ก. ถู
ข. ว่ิง
ค. พ่น

๑๕. ภาพในข้อใดตรงกับคาว่า “ คู้เข่า ”

ก.

ข.

ค.

ช่ือ.................................................................ช้นั ................เลขที่...............

หนว่ ยที่ ๘ พูดเพราะ

แบบฝกึ ที่ ๘.๑ ใหน้ ักเรียนจับครู่ ปู ภาพและคาทีต่ รงกนั ดว้ ยการโยงเส้น

๑. โกรธ
๒. ประตู
๓. ลบู

๔. ตลง่ิ
๕. แยง่
๖. ฟตุ บอล

ช่ือ.................................................................ชั้น................เลขท่.ี ..............

ประเมินผลงาน  เก่งมาก  พอใช้  ต้องปรบั ปรุง

แบบฝึกที่ ๘.๒ ให้นักเรียนตอบคาถามจาก เรื่อง “ พูดเพราะ ”

คาถาม คาตอบ

๑. ภูผา เพือ่ นๆ และชา้ งไปเล่นฟุตบอลท่ี
๒. ภูผา เพือ่ นๆ และชา้ ง ไปเล่นฟตุ บอลวันใด
๓. ใครใช้งวงตลี ูกบอลเขา้ ประตู
๔. ใครหวั เราะชอบใจ
๕. ใบบัวเปน็ ช้างเพศใด
๖. ช้างหนุ่มมชี อื่ วา่ อะไร

ชอ่ื .................................................................ช้ัน................เลขท.ี่ ..............

ประเมนิ ผลงาน  เก่งมาก  พอใช้  ต้องปรบั ปรงุ

สระเอะ ( เ–ะ )

สระเอะ (เ–ะ) เป็นสระเสียงสั้น
สระ เ- เขียนไว้ขา้ งหน้าพยัญชนะ
สระ –ะ เขยี นไว้ข้างหลังพยญั ชนะ

เช่น เกะ เตะ เบะ เฟะ

แบบฝึกที่ ๘.๓ เขยี นพยญั ชนะประสมกับสระเอะ และเขยี นสะกดคาแจกลูก

ข้อ พยญั ชนะ สระ คา คาอา่ น

ตวั อย่าง ก เ–ะ เกะ กอ - เอะ - เกะ

๑. ต เ–ะ
เ–ะ
๒. บ เ–ะ
เ–ะ
๓. ฟ เ–ะ

๔. ล

๕. ท

ช่ือ.................................................................ชัน้ ................เลขท.่ี ..............

ประเมนิ ผลงาน  เกง่ มาก  พอใช้  ต้องปรบั ปรงุ

แบบฝกึ ที่ ๘.๔ เติมสระเอะ ( เ–ะ ) ใหเ้ ป็นคาที่มคี วามหมาย แล้วอ่าน

๑. ...อ...อะ ๒. ..ล.. ..ท..
๓ ...ก...กะ ๔. ...ป...ปะ

๕. ...ฟ...ฟะ ๖. ...ต..บอล

ช่อื .................................................................ช้ัน................เลขที.่ ..............

ประเมนิ ผลงาน  เก่งมาก  พอใช้  ตอ้ งปรบั ปรงุ

สระเอะ (เ–ะ) มีตัวสะกด

คา สระเอะ (เ–ะ) มีตวั สะกด เม่ือเขยี นคา
เปล่ยี นรปู –ะ เป็น – ( ไมไ้ ตค่ ู้ )
เช่น เป็น เยบ็ เร็ว เชด็ เก็ง

แบบฝึกท่ี ๘.๕ เขยี นคาทป่ี ระสมสระเอะ มตี ัวสะกดเปน็ คาให้ถกู ตอ้ ง

ตวั อย่าง ล เ–ะ ก เลก

๑. ย เ –ะ น
๒. ด เ–ะ ก
๓. ป เ–ะ ด
๔. ห เ–ะ บ
๕. ร เ–ะ ว

ชอื่ .................................................................ชัน้ ................เลขที่...............

ประเมินผลงาน  เก่งมาก  พอใช้  ตอ้ งปรับปรงุ

แบบฝึกที่ ๘.๖ เติมพยญั ชนะให้เป็นคาทมี่ ีความหมายตรงกับภาพ แลว้ อ่าน

๑. ๒.

เ_ด เ_ม

๓. ๔.

เ_ก เ_ด

๕. ๖.

เ_ด ไข่เ _ ม

๗. ๘.

รถเ _ น เ _ บฟาง

ชอื่ .................................................................ช้นั ................เลขที.่ ..............

ประเมนิ ผลงาน  เก่งมาก  พอใช้  ต้องปรับปรงุ

สระแอะ ( แ–ะ )

สระแอะ (แ–ะ) เป็นสระเสียงสัน้
สระ แ– เขยี นไวข้ า้ งหนา้ พยัญชนะ
สระ –ะ เขียนไวข้ ้างหลังพยญั ชนะ
เช่น แกะ แตะ แทะ แวะ และ

แบบฝกึ ท่ี ๘.๗ เขยี นพยญั ชนะประสมกบั สระแอะ และเขยี นสะกดคาแจกลูก

ข้อ พยัญชนะ สระ คา คาอ่าน

ตัวอย่าง ค แ–ะ แคะ คอ - แอะ - แคะ

๑. ก แ–ะ
๒. ฉ แ–ะ
๓. ต แ–ะ
๔. พ แ–ะ
๕. ว แ–ะ

ช่อื .................................................................ชน้ั ................เลขท.่ี ..............

ประเมินผลงาน  เกง่ มาก  พอใช้  ตอ้ งปรบั ปรงุ

แบบฝกึ ที่ ๘.๘ เติมสระแอะ ( แ–ะ ) ให้เปน็ คาทม่ี คี วามหมาย แลว้ อา่ น

๑. ๒.
...ก... ...พ...

๓. ๔.
ถ่ัว...ร... ...น...นา

๕. ๖.
ผม...กล... คน...คร...

ชือ่ .................................................................ชั้น................เลขท.ี่ ..............

ประเมินผลงาน  เกง่ มาก  พอใช้  ต้องปรบั ปรงุ

แบบฝึกท่ี ๘.๙ เขยี นคาจากการแจกลกู สะกดคาแล้วอา่ นทลี ะคา

ตัวอย่าง ตอ – อา – ตา – ตอ – อา – ตา ตำตำ
๑. ลอ – เอะ – เละ – ทอ – เอะ – เทะ
๒. กอ – เอะ – เกะ – กอ – อะ – กะ ตา
๓. มอ – อา – มา – วอ – แอะ – แวะ
๔. กอ – อะ – กะ – ทอ – อิ – ทิ .............................
๕. หอ – อา – หา – รอ – อือ – รอื .............................
๖. กอ – อา – กา – ดอ – อา – ดา .............................
๗. ปอ – เอาะ – เปาะ – ปอ – แอะ – แปะ
๘. ลอ – อา – ลา – ไม้โท .............................
.............................

.............................

.............................

.............................

ช่อื .................................................................ชน้ั ................เลขท.่ี ..............

ประเมนิ ผลงาน  เกง่ มาก  พอใช้  ตอ้ งปรับปรงุ

แบบฝกึ ที่ ๘.๑๐ แยกสว่ นประกอบของคาท่กี าหนดให้ตอ่ ไปน้ี

คา พยญั ชนะ สระ วรรณยกุ ต์ ตัวสะกด

ลูบ ล –ู – บ
แยง่ ………… ………… ………… …………
โกรธ ………… ………… ………… …………
เดมิ ………… ………… ………… …………
ขน้ึ ………… ………… ………… …………
พูด ………… ………… ………… …………
หยุด ………… ………… ………… …………
หนมุ่ ………… ………… ………… …………
ชวน ………… ………… ………… …………
บอก ………… ………… ………… …………
รมิ ………… ………… ………… …………

ชือ่ .................................................................ชนั้ ................เลขที่...............

ประเมนิ ผลงาน  เก่งมาก  พอใช้  ตอ้ งปรบั ปรุง

แบบฝึกท่ี ๘.๑๑ เติมพยญั ชนะ สระทีห่ ายไปให้เปน็ คาท่ีมคี วามหมาย

แกะ _ำ ดอ _ ไม้ นาไ _

_า้ ดุ เสียงดั_ หนั _ สอื

สวั _ ดี นั _ เรียน เก _ ขยะ

พูดเพ _ าะ

ช่อื .................................................................ช้ัน................เลขท.่ี ..............

ประเมินผลงาน  เก่งมาก  พอใช้  ต้องปรบั ปรงุ

แบบฝึกที่ ๘.๑๒ ระบายสภี าพตอ่ ไปน้ีแลว้ เขยี นคาทเ่ี กย่ี วข้องกบั รูปภาพ

....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

ช่อื .................................................................ช้ัน................เลขท่.ี ..............

ประเมินผลงาน  เก่งมาก  พอใช้  ต้องปรับปรงุ

แบบทดสอบหนว่ ยท่ี ๘ พูดเพราะ

คาชี้แจง ให้นกั เรียนทาเครือ่ งหมาย (  ) ทบั ตวั อักษรคาตอบท่ถี ูกตอ้ งท่สี ดุ

๑. รปู ภาพน้ตี รงกับคาใด

ก. ลบู
ข. แยง่
ค. ฟตุ บอล

๒. รปู ภาพนต้ี รงกับคาใด

ก. ลูบ
ข. ตลงิ่
ค. ประตู
๓. ภผู า เพ่ือนๆ และ ชา้ ง ไปเล่นฟุตบอลทีใ่ ด
ก. ทีโ่ รงเรยี น
ข. ทีท่ ้ายบา้ น
ค. ทีร่ ิมตลงิ่
๔. ใครใชง้ วงตีลูกบอลเข้าประตู
ก. ภูผา
ข. ใบบัว
ค. ใบโบก

๕. “ แย่ง ” อา่ นแจกลูกสะกดคาได้อยา่ งไร

ก. ยอ – แอ – งอ – แยง – ไท้โท

ข. ยอ – แอ – งอ – แยง – ไมเ้ อก

ค. ยอ – งอ – แยง – ไท้โท

๖. “ ชา้ งเปน็ ......... ที่ตัวโต ” ควรเตมิ คาใดลงในชอ่ งว่าง

ก. ผู้

ข. คน

ค. สตั ว์

๗. “ นอ – อา – นา – ไมโ้ ท ” จะได้คาใด

ก. ตา่

ข. นา่

ค. น้า

๘. “ ขอ – เอา – เขา – ไมโ้ ท ” จะไดค้ าใด

ก. ข้าว

ข. เข้า

ค. เขา่

๙. “ ตอ – อะ – ตะ – ลอ – อิ – งอ – ลงิ – ไม้เอก ” จะได้คาใด

ก. งวง

ข. ตรง

ค. ตล่งิ

๑๐. คาวา่ “ เดิม ” มตี ัวใดเปน็ ตัวสะกด

ก. ด ข. ม

ค. ง

๑๑. “ ลอ – อู – บอ ” เปน็ การแจกลูกสะกดคา ของคาใด
ก. ลูบ
ข. ลอย
ค. ลอ่ ง

๑๒. “ เกะกะ – ปะแปะ – ............. นาไป ” ควรเตมิ คาใดลงในชอ่ งวา่ ง
ก. กระทะ
ข. แกะดา
ค. ทานา

๑๓. “ ในถ้า มี ............. ตวั โต ” ควรเตมิ คาใด
ก. เตา่
ข. ลงิ
ค. ช้าง

๑๔. อะไรเอย่ ตดั โคนไมต่ าย ตัดปลายไมเ่ นา่
ก. เสน้ ผม
ข. ช้าง
ค. ร่ม

๑๕. ภาพนี้ตรงกบั คาใด

ก. แย่ง
ข. โกรธ
ค. วิ่ง

ชื่อ.................................................................ชน้ั ................เลขท.่ี ..............

หน่วยที่ ๙ เกอื บไป

สระโอะ ( โ–ะ )

สระโอะ (โ–ะ) เป็นสระเสยี งสั้น
สระ โ- เขียนไว้ข้างหนา้ พยญั ชนะ
สระ –ะ เขยี นไวข้ า้ งหลงั พยญั ชนะ
เช่น โกะ โตะ โปะ โละ

แบบฝกึ ที่ ๙.๑ เขียนพยญั ชนะประสมกบั สระโอะ และเขียนสะกดคาแจกลูก

ข้อ พยัญชนะ สระ คา คาอา่ น

ตัวอยา่ ง ก โ–ะ โกะ กอ - โอะ - โกะ

๑. ต โ–ะ
โ–ะ
๒. ป โ–ะ
โ–ะ
๓. ล โ–ะ

๔. น

๕. อ

ชื่อ.................................................................ชั้น................เลขที.่ ..............

ประเมนิ ผลงาน  เกง่ มาก  พอใช้  ต้องปรบั ปรงุ

สระโอะ (โ–ะ) มีตัวสะกด

คา สระโอะ(โ–ะ) มีตวั สะกด
เมื่อเขียนคา ตดั รปู โ–ะ ออก
เช่น วง บน ตก นม จบ

แบบฝึกที่ ๙.๒ เขยี นคาที่ประสมสระโอะ มีตวั สะกดเป็นคาให้ถูกต้อง

ตวั อยา่ ง ค โ–ะ น คน

๑. จ โ–ะ บ
๒. น โ–ะ ก
๓. ม โ–ะ ด
๔. ล โ–ะ ม
๕. ว โ–ะ ง

ชือ่ .................................................................ช้นั ................เลขท่ี...............

ประเมินผลงาน  เกง่ มาก  พอใช้  ตอ้ งปรับปรงุ

แบบฝึกที่ ๙.๓ โยงเสน้ คาทมี่ ีความหมายตรงกบั ภาพแลว้ อา่ น

๑.   ส้มโอ

๒.   นก

๓.   รม่

๔.   ผลไม้

๕.   รถยนต์

๖.   ตน้ ไม้

ช่อื .................................................................ชั้น................เลขที.่ ..............

ประเมินผลงาน  เก่งมาก  พอใช้  ตอ้ งปรับปรุง

สระเอาะ (เ–าะ)

สระเอาะ (เ–าะ) เปน็ สระเสยี งสน้ั
เ– เขียนไวข้ ้างหนา้ พยญั ชนะ
–าะ เขยี นไวข้ ้างหลังพยญั ชนะ
เชน่ เกาะ เจาะ เคาะ เบาะ

แบบฝกึ ท่ี ๙.๔ เขยี นพยญั ชนะประสมกบั สระเอาะ และเขยี นสะกดคาแจกลกู

ข้อ พยัญชนะ สระ คา คาอา่ น

งตวั อย่าง เ–าะ เงาะ งอ - เอาะ - เงาะ

๑. ก เ–าะ
๒. ค เ–าะ
๓. บ เ–าะ
๔. พ เ–าะ
๕. ห เ–าะ

ชือ่ .................................................................ชั้น................เลขที.่ ..............

ประเมินผลงาน  เก่งมาก  พอใช้  ต้องปรบั ปรงุ

แบบฝึกที่ ๙.๕ โยงเส้นคาที่มคี วามหมายตรงกบั ภาพ แลว้ อ่าน

๑.   เงาะ

๒.   เคาะ

๓.   เหาะ

๔.   เกาะ

๕.   ทะเลาะ

ชื่อ.................................................................ชนั้ ................เลขท.่ี ..............

ประเมนิ ผลงาน  เกง่ มาก  พอใช้  ต้องปรบั ปรงุ

สระเออะ (เ–อะ)

สระเออะ (เ–อะ) เปน็ สระเสยี งสัน้
สระ เ– เขยี นไวข้ า้ งหนา้ พยญั ชนะ
อ และสระ –ะ เขียนไว้ขา้ งหลังพยญั ชนะ
เชน่ เจอะ เฉอะ เถอะ เยอะ

แบบฝกึ ที่ ๙.๖ เขยี นพยญั ชนะประสมกบั สระเออะ และเขยี นสะกดคาแจกลูก

ข้อ พยญั ชนะ สระ คา คาอ่าน

ตัวอย่าง จ เ-อะ เจอะ จอ - เออะ - เจอะ

๑. ค เ-อะ

๒. ท เ-อะ

๓. ล เ-อะ

๔. ถ เ-อะ

๕. ย เ-อะ

ชอ่ื .................................................................ชน้ั ................เลขท.ี่ ..............

ประเมนิ ผลงาน  เกง่ มาก  พอใช้  ตอ้ งปรับปรงุ

แบบฝกึ ท่ี ๙.๗ ระบายสคี าทีป่ ระสมดว้ ยสระเออะ ( เ–อะ) แลว้ อ่าน

เอาเถอะ เลอะเทอะ เยอะแยะ
หาแกะ แวะดู ไปเจอะ
เทอะทะ
ถือแห

ชื่อ.................................................................ช้ัน................เลขท.่ี ..............

ประเมนิ ผลงาน  เกง่ มาก  พอใช้  ตอ้ งปรบั ปรงุ

สระอัว (–วั ) มตี วั สะกด

คา สระอัว (–วั ) มีตัวสะกด
เมื่อเขยี นคา ตดั รูป –ั ออก
เช่น ดวง ชวน สวย ขวด

แบบฝกึ ที่ ๙.๘ เขียนคาท่ีประสมสระอัว มีตัวสะกดเปน็ คาให้ถูกต้อง

ตวั อย่าง ช –วั น ชวน

๑. จ –ัว บ
๒. น –วั ด
๓. ม –วั ก
๔. ล –วั ม
๕. พ –ัว ง

ช่ือ.................................................................ชน้ั ................เลขท.่ี ..............

ประเมนิ ผลงาน  เกง่ มาก  พอใช้  ตอ้ งปรับปรงุ

แบบฝึกที่ ๙.๙ เตมิ ตวั สะกดใหเ้ ปน็ คาทม่ี คี วามหมายตรงกับภาพ แล้วอ่าน

๑. ๒.

มะม่ว.... ลกู บว....
๓. ๔.

งว....ช้าง กลว้ ....หอม

๕. ๖.

ขว....นา้ สว....หมวก
๗. ๘.

รว....ข้าว ดว....ดาว

ช่อื .................................................................ชั้น................เลขที.่ ..............

ประเมนิ ผลงาน  เกง่ มาก  พอใช้  ตอ้ งปรบั ปรงุ

สระเออ (เ–อ) มีตัวสะกด

คา สระเออ ( เ–อ ) มีตัวสะกด
เมอ่ื เขยี นคา เปลี่ยนรปู –อ เป็น –ิ
เชน่ เงนิ เปิด เตมิ เลิก เดนิ

แบบฝึกท่ี ๙.๑๐ เขียนคาที่ประสมสระเออ มตี วั สะกดเปน็ คาใหถ้ ูกต้อง

ตัวอยา่ ง ก เ–อ ด เกดิ

๑. ต เ–อ บ
๒. ล เ–อ ก
๓. ป เ–อ ด
๔. ร เ–อ ม
๕. พ เ–อ ง

ชอื่ .................................................................ชน้ั ................เลขท.่ี ..............

ประเมินผลงาน  เกง่ มาก  พอใช้  ตอ้ งปรบั ปรงุ

แบบฝกึ ที่ ๙.๑๑ ระบายสีคาทป่ี ระสมดว้ ยสระเออแลว้ อา่ น

วันเกิด รบกวน เติบโต

เปดิ ฝา ฝนตก เติมน้า

ปูเคม เขนิ อาย เกนิ ไป

ชาวสวน เลิกแลว้ เปิดตู้

ชื่อ.................................................................ชน้ั ................เลขท่ี...............

ประเมนิ ผลงาน  เกง่ มาก  พอใช้  ต้องปรบั ปรงุ

สระเอือ ( เ–ือ )

สระเออื ( เ–อื ) เปน็ สระเสียงยาว
สระ เ- เขยี นไวข้ ้างหน้าพยัญชนะ
สระ –ื เขยี นไวข้ ้างบนพยัญชนะ
สระ อ เขยี นไวข้ า้ งหลงั พยัญชนะ
เช่น เกือ เจือ เรอื เสอื

แบบฝึกที่ ๙.๑๒ เขยี นพยญั ชนะประสมกบั สระเอือ และเขยี นสะกดคาแจกลูก

ขอ้ พยญั ชนะ สระ คา คาอา่ น

ตวั อยา่ ง ก เ–อื เกือ กอ - เอือ - เกอื

๑. จ เ–ือ
๒. น เ–อื
๓. ร เ–ือ
๔. บ เ–ือ
๕. ส
เ–ือ

ชอ่ื .................................................................ชั้น................เลขท่ี...............

ประเมนิ ผลงาน  เก่งมาก  Aพอใช้  ตอ้ งปรับปรงุ

แบบฝึกที่ ๙.๑๓ ระบายสคี าที่ประสมดว้ ยสระเออื ( เ–ือ) แล้วอ่าน

๑. ลูกแพะ ทาเรือ เอะอะ

๒. เสือดา ดเู ถอะ มแี ยะ

๓. เจอะเจอ เชือ่ ฟงั แม่แพะ

๔. เจอื นา้ เทอะทะ มา้ เตะ

๕. เขาแพะ น่าเบอื่ ขาเลอะ

ช่อื .................................................................ชน้ั ................เลขที่...............

ประเมนิ ผลงาน  เก่งมาก  พอใช้  ต้องปรบั ปรงุ

การผันวรรณยกุ ตอ์ กั ษรกลาง

อกั ษรกลาง มี ๙ ตัว คือ

กจฎฏดตบปอ

อักษรกลาง เมอ่ื นามาประสมสระเสียงยาวจะผนั วรรณยกุ ต์ได้ ๕ เสยี ง ดังนี้

เสยี งสามญั เสียงเอก เสียงโท เสยี งตรี เสยี งจตั วา

กา ก่า กา้ กา๊ กา๋

จา จา่ จ้า จ๊า จา๋

แบบฝึกท่ี ๙.๑๔ เขียนคาประสมพยัญชนะอักษรกลาง สระ และวรรณยกุ ต์

ข้อ พยญั ชนะ สระ คา –่ วรรณยกุ ต์ –๋
–้ –๊

ตัวอยา่ ง ก –ี กี กี่ ก้ี ก๊ี ก๋ี

๑. บ –า

๒. ด ไ–

๓. ต –ู

๔. ป เ–า

๕. ก –วั

ชอ่ื .................................................................ชน้ั ................เลขท.ี่ ..............

ประเมินผลงาน  เกง่ มาก  พอใช้  ตอ้ งปรบั ปรุง

แบบฝกึ ท่ี ๙.๑๕ เตมิ เครอ่ื งหมายวรรณยกุ ต์ใหเ้ ป็นคาท่ีมีความหมายตรงกับภาพ

๑. ๒.

แม ไ ก เตา
๓. ๔.

เ ก า อี มา
๔. ๖.

ตู บ า น

ช่อื .................................................................ชนั้ ................เลขที.่ ..............

ประเมินผลงาน  เก่งมาก  พอใช้  ตอ้ งปรับปรุง

แบบฝึกท่ี ๙.๑๖ แยกสว่ นประกอบของคาท่กี าหนดใหต้ ่อไปน้ี

คา พยญั ชนะ สระ วรรณยกุ ต์ ตัวสะกด

เกอื บ ก เ –อื – บ

เพอ่ื น ………… ………… ………… …………

เงยี บ ………… ………… ………… …………

กลัว ………… ………… ………… …………

เกาะ ………… ………… ………… …………

ขวาง ………… ………… ………… …………

เบี้ย ………… ………… ………… …………

ตน้ ………… ………… ………… …………

หนกั ………… ………… ………… …………

เล้อื ย ………… ………… ………… …………

แกวง่ ………… ………… ………… …………

ช่อื .................................................................ช้นั ................เลขที.่ ..............

ประเมินผลงาน  เกง่ มาก  พอใช้  ต้องปรบั ปรุ

แบบฝึกที่ ๙.๑๗ เขยี นการแจกลกู สะกดคาของคาท่กี าหนดใหต้ ่อไปนี้

ตัวอย่าง เป้ีย = ปอ – เอีย – เปยี – ไมโ้ ท – เปี้ย
๑. ส่าง =
๒. ฝน =
๓. ลาก =
๔. ตก =
๕. ขวาง =

ชอ่ื .................................................................ชน้ั ................เลขท.่ี ..............

ประเมินผลงาน  เกง่ มาก  พอใช้  ตอ้ งปรบั ปรุ

แบบฝึกท่ี ๙.๑๘ เลือกเตมิ วรรณยกุ ต์ทห่ี ายไปให้เปน็ คาที่มคี วามหมาย แลว้ อา่ น

๑. คูนา ๒. ริมตลิง

๓. แลบลิน ๔. ตนไม

๕. ยาแย ๖. แมเบีย
๗. เคาะโตะ ๘. ชีมือ
๙. กอไฟ ๑๐. ดือดงึ

ชื่อ.................................................................ชน้ั ................เลขที่...............

ประเมนิ ผลงาน  เก่งมาก  พอใช้  ต้องปรับปรงุ

แบบฝกึ ท่ี ๙.๑๙ จบั คคู่ าคล้องจองกบั คาทก่ี าหนดให้ ดว้ ยการโยงเสน้

๑. โต๊ะต่า ก. น่ากลวั
๒. ขีม้ ือ ข. ไปเร็ว
๓. ปีเกา่ ค. คา้ ไว้
๔. แมเ่ บีย้ ง. สีใส
๕. นา้ ดี จ. เราจบ
๖. เจองู ฉ. เปรอะเปือ้ น
๗. จ้องตา ช. เสยี ขา
๘. เลอะเทอะ ซ. หาฟื น
๙. เรือไฟ ฌ.ถือดี
๑๐.ไปป่ า ญ.ข่เู อา

ช่ือ.................................................................ช้นั ................เลขที่...............

ประเมินผลงาน  เก่งมาก  พอใช้  ตอ้ งปรับปรงุ

แบบฝกึ ที่ ๙.๒๐ เขยี นคาทมี่ คี วามหมายตรงกบั ภาพ ระบายสใี ห้สวยงาม แล้วอ่าน

๑. ๒.

๓. ๔.

๕. ๖.

ช่ือ.................................................................ชั้น................เลขที่...............

ประเมินผลงาน  เก่งมาก  พอใช้  ต้องปรับปรุง

แบบฝึกที่ ๙.๒๑ ระบายสีภาพต่อไปนแ้ี ล้วแต่งประโยคเกี่ยวขอ้ งกับรปู ภาพ

....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

ช่อื .................................................................ชัน้ ................เลขท่ี...............

ประเมินผลงาน  เก่งมาก  พอใช้  ต้องปรับปรุง

แบบทดสอบหนว่ ยท่ี ๙ เกอื บไป

คาชีแ้ จง ใหน้ ักเรียนทาเครือ่ งหมาย (  ) ทบั ตัวอกั ษรคาตอบท่ถี กู ตอ้ งทสี่ ดุ

๑. รปู ภาพน้ตี รงกบั คาใด

ก. หมอบ
ข. จ้องตา
ค. แผ่แม่เบ้ีย

๒. รูปภาพนี้ตรงกับคาใด

ก. ลบู
ข. เกาะ
ค. คเู้ ขา่
๓. “ ก + เ-อื + บ ” จะไดค้ าใด
ก. เกือบ
ข. เลยี บ
ค. เกียก
๔. “ ฝ + โ-ะ + น ” จะได้คาใด
ก. ฝน
ข. คน
ค. ฝัน


Click to View FlipBook Version