The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คู่มือการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์22

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ploy78815 @gmail.com, 2019-11-19 23:35:20

คู่มือการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์22

คู่มือการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์22

ค่มู อื การประกอบเคร่ืองคอมพวิ เตอร์

จดั ทาโดย
นางสาว อาทติ ยา เรืองชว่ ย

เลขท2่ี 2 ช้นั ปวช.1/2

สารบัญ หนา้
บทท่2ี การประกอบเครือ่ งคอมพิวเตอร์ 23
24
การเลอื กซอื้ อุปกรณค์ อมพวิ เตอร์ 30
ขน้ั ตอนการประกอบเครอื่ ง 31
การตดิ ตงั้ ซพี ยี ู 35
ตดิ ตั้งแรม 35
ตดิ ตงั้ เมนบอรด์ เขา้ กับเคส 37
ตดิ ตง้ั แหล่งจ่ายไฟ(Power Supply) 37
ตดิ ต้งั ดสิ ก์ไดรฟ์เข้ากับเคส 40
ติดต้ังการ์ดแสดงผล และการ์ดอน่ื ๆ 41
เสยี บสายจ่ายไฟ และสายสญั ญาณต่างๆ 44
แบบทดสอบทา้ ยหนว่ ยท่ี 2

เคร่อื งมอื
1.ไขควงแฉกยาว

2.ไขควงปากแบน

3.ไขควงบลอ๊ กหกเหล่ยี ม

4.คีมปากยาว

อปุ กรณท์ ตี่ อ้ งเตรยี ม
อปุ กรณ์ภายนอก

จอภาพ

Monitor หรอื จอภาพ ใช้แสดงผลการทางานตา่ งๆ ของเครอื่ งคอมพวิ เตอร์ ปัจจุบันมีใหเ้ ลอื ก
หลายแบบ เชน่ แบบ CRT ซง่ึ เป็นแบบทใี่ ชห้ ลอดภาพ หรอื จะเปน็ แบบ LCD ซึ่งมีหน้าจอแบบ
ราบ ขนาดจอบาง นา้ หนกั เบา ทนั สมยั

แปน้ พมิ พ์

Keyoard หรือ คยี บ์ อร์ด ใช้สาหรบั ปอ้ นขอ้ มูลหรอื คาสั่งต่างๆเข้าเครอื่ งคอมพิวเตอร์
เมาส์

Mouse หรือ เม้าส์ ใชส้ าหรับควบคุม cursor บนหน้าจอเพอ่ื จดั การคาสง่ั การทางานตา่ งๆ บน
หนา้ จอ

ลาโพง

Speaker หรือ ลาโพง ใชส้ าหรบั แสดงขอ้ มูลที่อยู่ในรูปแบบของเสยี ง เชน่ เสียงเพลง
เคส

case โดยท่วั ไปจะมี Power Supply อยู่ภายในด้วย ทาหนา้ ท่ี บรรจอุ ปุ กรณต์ า่ งๆ และจา่ ย
พลงั งานให้กบั ระบบ
Floppy Disk Drive

Floppy Disk Drive ทาหน้าที่ในการอา่ นและเขียนข้อมลู ลงแผน่ ดสิ เกตต์

Optical Drive

Optical Drive มีหลายชนิดซง่ึ แตล่ ะชนดิ ก็มีความสามารถแตกต่างกนั ไป
อุปกรณภ์ ายใน
CPU

CPU หรอื หนว่ ยประมวลผลกลาง ทาหน้าที่ประมวลผลขอ้ มลู และควบคมุ การทางานใน
คอมพิวเตอร์ เปรยี บไดก้ บั " สมองของคอมพิวเตอร์
Mainboard

Mainboard หรอื Motherboard หรอื แผงวงจรหลัก เปน็ อปุ กรณท์ ่ีใชส้ าหรับตดิ ต้ังอุปกรณ์
ตา่ งๆ ถือว่าเปน็ ศนู ยก์ ลาง

RAM

RAM หรอื หนว่ ยความจา ทาหน้าท่ีเปน็ หนว่ ยความจาช่วั คราว ใช้สาหรับเกบ็ ขอ้ มูล ทีจ่ ะนาไป
ประมวลผล
Harddisk

Harddisk ทาหนา้ ท่ใี นการเกบ็ บนั ทกึ ขอ้ มลู และโปรแกรมตา่ งๆ
VGA Card

VGA Card หรอื Graphic Card หรอื การด์ แสดงผล ใชส้ าหรบั ประมวลผลขอ้ มูลทจ่ี ะแสดงบน
หนา้ จอ เช่อื มต่อกบั จอภาพหรอื Monitor
Sound Card

Sound Card หรือ การด์ เสียง ใชส้ าหรบั ประมวลผลข้อมูลทีจ่ ะแสดงออกมาในรปู แบบของเสียง
ผา่ นทางลลาโพง

Modem

Modem ใชส้ าหรบั เชอ่ื มตอ่ กบั เครื่องคอมพวิ เตอรเ์ ครอื่ งอนื่ โดยผ่านทางสายโทรศพั ท์ โดยมากจะ
ใชเ้ ชือ่ มตอ่ ระบบอินเตอรเ์ นต็
LAN Card

LAN Card ใช้สาหรบั เชอ่ื มต่อคอมพิวเตอรห์ ลายๆเครอ่ื งเขา้ ด้วยกนั ผา่ นทางเครอื ขา่ ยทอ้ งถนิ่
(LAN )
ขนั้ ตอนการประกอบเครื่อง
1.ขนั้ แรกใหเ้ ตรียมอปุ กรณท์ ีจ่ าเปน็ สาหรบั การประกอบเครอื่ งคอมพิวเตอร์ เชน่ ไขควงสแี่ ฉก
กล่องสาหรบั ใสน่ ็อต ค่มู อื เมนบอรด์ คีมปากจิ้งจก

2.ติดต้งั ซีพยี ู โดยงา้ งขาลอ็ คของซ็อกเกต็ ขน้ึ มาจากนนั้

3.ตดิ ตง้ั แรม และสายเคเบิล้ เตรียมแรมท่ีจะตดิ ตง้ั ลงในสล็อตและมองหาตาแหน่งสลอ็ ต
บนเมนบอรด์ วางแรมให้ถกู ด้านโดยให้รอยบากตรงกับคนั ล็อกในชอ่ งเสียบ(สลอ็ ต) ดนั แรมลงไป
ตรง ๆ จนสดุ ซง่ึ จะสงั เกตเหน็ วา่ แขนล็อคกระดกกลบั มาล็อคปลายแรมทง้ั สองข้างพอดี

4.ติดตั้งเมนบอรด์ เข้ากบั เคส วางเมนบอรด์ ลงบนหกั ยึดทงั้ หมดที่ไดต้ ดิ ต้ังไว้ แลว้ ขยบั ใหช้ อ่ งตรง
กับแท่นยดึ จากน้นั เสยี หมุดพลาสตกิ ลงไปกดหมุดทเ่ี สยี ลงไปแลว้ ใหแ้ นน่ เมื่อขันสกรยู ดึ เมนบอรด์
ใหต้ ดิ กบั แทน่ เครอ่ื งแลว้ จากน้นั ก็ยกแทน่ เครอ่ื งวางทาบลงไปบนตัวเคส ใหร้ นู อ็ ตของแทน่ เครอื่ ง
ตรงกบั รูนอ็ ตของเคส จากนน้ั ขนั สกรยู ดึ ใหค้ รบทุกจดุ เสียบขาพลาสติกท่ขี าดา้ นหลงั ของแผง
เมนบอรด์

5.ตอ่ สายไฟและสายสญั ญาณ ในขน้ั ตอนแรกน้ีใหม้ องหาช่องรบั ไฟเลยี้ งบนเมนบอรด์ ซึง่ เปน็ ข้วั สี
ขาวมจี านวน 20 ชอ่ ง เมื่อพบแล้วใหเ้ ตรียมจดั ขั้วจา่ ยไฟเลีย้ งเข้ากบั ตัวเคสไวใ้ หน้ าสายจ่าย
ไฟเล้ียงจากตวั เคส(แหลเงจา่ ยไฟ) ไปเสยี บเข้ากบั ชอ่ งรบั ไฟเลีย้ งสีขาวบนเมนบอรด์ การตอ่
สายสัญญาณ ตรวจดขู า Pin สาหรับเสียบสายสญั ญาณบนเมนบอรด์ เปรยี บเทยี บกบั ภาพในคูม่ อื
บนเมนบอรด์ เพอ่ื หาขาสญั ญาณสาหรับสายชนดิ ตา่ งๆ

6.การตดิ ตงั้ ไดรฟ์ต่างๆ ไดแ้ ก่ ดีวีดไี ดรฟ์ ฮารด์ ดสิ กไ์ ดรฟ์

6.การตดิ ตง้ั ไดรฟ์ตา่ งๆ ไดแ้ ก่ ดีวดี ไี ดรฟ์ ฮารด์ ดสิ กไ์ ดรฟ์

7.ติดต้ังการ์ดแสดงผล และการด์ เสยี ง เลอื ก Slot แบบ ISA ที่จะทาการตดิ ตงั้ หลงั จากนน้ั ใหเ้ ปดิ
แผน่ โลหะดา้ นหลงั ออกเสยี บแผน่ การ์ดลงใน Slot แล้วค่อยๆ ออกแรงกดเบาๆในนอ็ ตยดึ การด์
แลนกบั ตัวเคสนาสาย Audio ท่ตี อ่ อยกู่ ับซดี รี อมมาเสยี บเขา้ กับข้วั บนซาวดก์ ารด์

8.ตดิ ตัง้ อปุ กรณ์ภายนอกการติดต้งั อุปกรณภ์ ายนอก ได้แก่ จอภาพ คีบอรด์ เมาส์ ลาโพง
โมเดม็ และเครอ่ื งพิมพ์ อปุ กรณต์ า่ งๆ เหลา่ น้จี ะถกู เชอ่ื มตอ่ กบั คอมพิวเตอรผ์ า่ นทาง

สายสัญญาณท่ีใหม้ ากบั อปุ กรณแ์ ต่ละชนิด กอ่ นทจี่ ะทาการติดตั้งสายต่างๆ ใหต้ รวจสอบดกู ่อน
วา่ อุปกรณแ์ ตล่ ะชนดิ มสี ายอะไรใหม้ าบ้าง และตอ้ งตอ่ สายใดท่ชี อ่ งใดบา้ ง เพราะถา้ เสยี บผดิ ช่อง
อปุ กรณต์ วั นนั้ ก็จะไม่ทางาน เช่น กรณที เ่ี สียบเมาส์และคีบอรด์ สลบั ช่องกัน ทงั้ เมาส์และคีบอรด์
กจ็ ะใช้งานไมไ่ ด้ หรอื กรณีเสียบสายลาโพงผิดชอ่ งกจ็ ะทาใหล้ าโพงไมด่ งั ดงั นน้ั กอ่ นทจ่ี ะทาการ
ตดิ ตง้ั สายใดๆ ควรจะตรวจสอบจากคู่มือหรืออาจดจู ากสัญลกั ษณ์หรอื ตวั หนงั สอื ทกี่ ากับมากบั
ชอ่ งเสยี บหรอื แจค๊ เสียก่อน จากน้นั กเ็ ร่ิมทาการตดิ ตัง้ สายของอปุ กรณท์ ีละเสน้ และตอ้ งเสียบ

สายตา่ งๆ ใหเ้ สรจ็ กอ่ นท่ีจะเสียบปลกั๊ ไฟบา้ น

บรรณานุกรม

https://sites.google.com/site/ballsupawit445/6-7-kar-tid-tang-xupkrn-phaynxk

ข้อมูลผ้จู ัดทำ

นางสาว อาทิตยา เรืองชว่ ย
เลขที2่ 2 ชน้ั ปวช.1/2


Click to View FlipBook Version