The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by noorazlin idris, 2018-12-25 09:27:03

SKLS BUKU PENGURUSAN

SKLS BUKU PENGURUSAN

‫ب ندر سري جم فول س كول ه ك ب غ ساءن ل وي س ل تن‬
SEKOLAH KEBANGSAAN (F) LUI SELATAN

72120 BANDAR SERI JEMPOL
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
TEL : 06-4691014 FAX : 06-4692830

PENGURUSAN
KURIKULUM
& JAWATANKUASA INDUK KURIKULUM

DASAR SEKOLAH

1. DASAR KURIKULUM

1.0 LATAR BELAKANG

Kurikulum adalah core business bagi setiap guru dan murid-murid yang belajar di
sekolah ini. Penetapan dasar ini mengambil kira kehendak, matlamat dan keperluan
Kementerian Pendidikan Malaysia serta aspirasi Jabatan Pendidikan Negeri
Sembilan. Dasar yang ditetapkan menjadi garis panduan kepada hala tuju dan
pengurusan akademik sekolah ini dalam memberi khidmat yang berkualiti kepada
pelanggan.

2.0 OBJEKTIF
Penetapan dasar ini dilakukan bertujuan;
2.1 Menjadi garis panduan yang jelas kepada setiap warga sekolah.
2.2 Memantapkan pengurusan kurikulum peringkat sekolah.
2.3 Mematuhi standard kualiti pengurusan akademik KementerianPendidikan
Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan dan sekolah.

3.0 DASAR
3.1 Dasar Kurikulum sekolah sepanjang masa mestilah selari dengan arus
perdana sistem dan Dasar Pendidikan Kebangsaan.
3.2 Kurikulum yang dilaksanakan mestilah mematuhi kehendak
Kementerian Pendidikan Malaysia dan Jabatan Pendidikan Negeri.
3.3 Semua guru mestilah mendapat maklumat terkini mengenai pendidikan
dan kurikulum semasa.
3.4 Pada setiap masa, program-program akademik diutamakan. Ini bermakna
sekiranya program akademik bertembung dengan program lain, laluan untuk
program akademik diberikan keutamaan.

4.0 MESYUARAT
4.1 Jawatankuasa Kurikulum akan bermesyuarat 4 kali setahun.
4.2 Isi kandungan mesyuarat mengikut garis panduan yang diberikan.
4.3 Mesyuarat Panitia 4 kali setahun dan minit mestilah disediakan.
4.4 Surat panggilan mesyuarat diedarkan kepada guru 2 hari sebelum
tarikh mesyuarat.
4.5 Kehadiran bagi setiap mesyuarat adalah wajib kecuali dengan pelepasan
dan kebenaran guru besar.

5.0 PAKEJ MATA PELAJARAN
5.1 Sistem KSSR : Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Pendidikan
Islam, Pendidikan Jasmani, Pendidikan Kesihatan, Sains, Sejarah, Muzik,
Pendidikan Seni Visual, RBT/TMK dan Bahasa Arab.
5.2 Sistem KSSR Semakan : Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik,
Pendidikan Islam, Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, Pendidikan Kesenian
dan Bahasa Arab

6.0 DSK, DSKP, RANCANGAN TAHUNAN DAN RANCANGAN
PENGAJARAN HARIAN SERTA BUKU PERSEDIAAN MENGAJAR.

6.1 Sukatan Pelajaran Terkini yang dilaksanakan oleh KementerianPendidikan
Malaysia hendaklah diperolehi dan disimpan dalam fail panitia oleh setiap
guru.

6.2 Semua rancangan tahunan hendaklah disiapkan/dilengkapkan tidak lewat dari
Minggu ke3 bulan Januari..

6.3 Rancangan Tahunan hendaklah disahkan oleh Guru Besar.
6.4 Rancangan pengajaran harian mengandungi 5 perkara asas

i. Tajuk/Isi Pelajaran
ii. Objektif
iii. Aktiviti
iv. KBKK
v. Refleksi
6.5 Buku rekod mengajar dihantar setiap hari terakhir pada setiap
persekolahan minggu berkenaan untuk disemak oleh Guru Besar/PK.
6.6 Semua guru mesti membawa Buku Rekod Persediaan Mengajar setiap kali
masuk ke dalam kelas untuk tujuan PdP.

7.0 JADUAL WAKTU
7.1 Jumlah waktu setiap mata pelajaran mengikut ketetapan Akta Pendidikan.
7.2 Tambahan waktu setiap mata pelajaran dibolehkan mengikut
keperluan sekolah dengan persetujuan mesyuarat kurikulum.
7.3 Mengikut dasar panggilan mata pelajaran, keutamaan akan
diberikan kepada guru opsyen dan kepakaran guru.
7.4 Jumlah waktu pengajaran maksima guru ialah 30 waktu seminggu.

8.0 GURU GANTI
8.1 Mana-mana guru yang CRK/ berkursus perlu merekod danmemaklumkan
Guru Besar dan GPK 1 serta mencatat dalam buku kehadiran guru.
8.2 Menyediakan bahan pengajaran guru ganti.
8.3 Menggantikan pelajaran yang tertinggal pada masa lain.
8.4 Penyediaan Guru Ganti disediakan dan direkod oleh GPK1.

9.0 WAKTU PERSEKOLAHAN
9.1 Isnin sehingga Khamis (Tahun 1, Tahun 2 dan tahun 3 ) - 7.40 pagi - 1.00 tengahari
9.2 Isnin sehingga Khamis (Tahun 4, Tahun 5 dan Tahun 6 ) - 7.40 pagi – 1.30 petang
9.3 Jumaat (Tahun 1, Tahun 2 dan tahun 3 ) – 7.45 – 12.00 tengah hari
9.4 Jumaat (Tahun 4, Tahun 5 dan tahun 6 ) – 7.45 – 12.30 tengah hari
* Waktu berubah mengikut akta/ Pekeliling Ikhtisas semasa.

10.0 PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN
10.1 Penilaian dan Pentaksiran dijalankan sebanyak tiga kali setahun iaitu
pada Mac, Mei dan Oktober
10.2 Bagi murid di tahun 6 semua murid berhak dan layak menduduki
UPSR mengikut jadual dan kertas soalan yang ditetapkan oleh
Lembaga Peperiksaan Malaysia.
10.3 Format Peperiksaan

10.3.1 Format – mengikut format kertas peperiksaan awam.
10.3.2 Semua pengendalian mengikut standard peperiksaan yang sebenar.
10.3.3 Masa mengikut kertas sebenar peperiksaan awam.
10.4.4 Bagi tahap 1 (tahun 1, tahun 2 dan tahun 3) tiada ujian atau peperiksaan

10.4 Jadual Pengawasan
10.4.1 Disediakan oleh Setiausaha Peperiksaan Dalaman dan
PK Pentadbiran.
10.4.2 Jadual Pengawasan mengikut jadual peribadi bagi ujian bulanan dan
jadual peperiksaan sewaktu Pentaksiran Sumatif Penggal 1 dan Penggal 2
10.4.3 Masa adalah mengikut keperluan peperiksaan awam.

10.5 Rekod Markah
10.5.1 Markah peperiksaan direkodkan dalam Buku Persediaan Mengajar.
10.5.2 Markah peperiksaan dimasukkan ke dalam Sistem SAPS secara atas
talian mengikut tarikh yang ditentukan bagi Tahap 2 dan sistem offline yang
disediakan oleh pihak sekolah bagi Tahap 1.
10.5.3 Slip keputusan yang lengkap diserahkan kepada ibu bapa murid
bagi peperiksaan penggal pertama dan penggal ke dua.

11.0 PEMANTAUAN

11.1 Pengajaran dan Pembelajaran
11.1.1 Pengajaran dan Pembelajaran guru/murid di bilik darjah
akan dicerap sebanyak 2 kali setahun secara rasmi.
11.1.2 Guru-guru akan dicerap oleh Guru Besar/ PK mengikut Jadual
Pencerapan akan dikeluarkan setiap tahun.
11.1.3 Guru dinasihatkan berbincang untuk menetapkan tarikh dan
masa yang sesuai untuk dicerap.
11.1.4 Semua Penolong Kanan akan dicerap oleh Guru Besar.

11.2 Pengurusan Panitia
11.2.1 Pengurusan panitia diletakkan sepenuhnya di bawah
pengawasan Ketua Panitia mata pelajaran.
11.2.2 Penolong Kanan akan menyelia semua panitia dua kali setahun.
11.2.3 Semua panitia perlu membuat Pelan Perancangan Strategik,
Pelan Taktikal dan Pelan Operasi bagi tahun 2018 -2021.
11.2.4 Ketua Panitia bertanggungjawab menyediakan anggaran
belanjawan tahunan bagi tahun semasa.
11.2.5 Ketua Panitia perlu memastikan panitia di bawah mereka
membelanjakan peruntukan PCG secara berkesan dan mematuhi
peraturan kewangan.

11.3 Bilik-bilik Khas
11.3.1 Semua bilik khas mesti diurus dengan sempurna oleh guru yang
bertanggungjawab berdasarkan Buku Panduan Pengurusan sekolah.

11.3.2 Rekod penggunaan dan peraturan serta jawatan kuasa
mesti diwujudkan.

11.3.3 Keselamatan bahan dan perlatan hendaklah diutamakan
pada setiap masa.

12.0 ANGGARAN PERBELANJAAN TAHUNAN PANITIA
12.1 Dasar Perbelanjaan dan perolehan akan ditentukan semasa mesyuarat
Kewangan. Setiap panitia boleh mengemukakan cadangan pembelian buku
dan peralatan bantu belajar melalui nota minta dan diserahkan kepada
kerani setelah mendapat persetujuan Guru Besar.
12.2 Dasar perolehan, penggunaan, penyelenggaran dan verifikasi
tahunan mesti mengikut arahan Perbendaharaan yang sedang
berkuatkuasa.
12.3 Bajet hendaklah berdasarkan peruntukan wang kerajaan dan
wang suwa yang sedia ada.

13.0 PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK
13.1 Semua program utama yang berlangsung dalam PdP dibuat
berdasakan keperluan panitia.
13.2 Dasar kurikulum menyokong penuh semua program peningkatan
akademik yang bertunjang ke arah kecemerlangan murid.
13.3 Jawatankuasa kecemerlangan akademik adalah nadi membantu semua
panitia dalam merancang dan melaksanakan program akademik.
13.4 Panitia diminta mengemukakan kertas cadangan yang relevan
untuk
program akademik panitia berkenaan.

14.0 PERKEMBANGAN STAF
14.1 Kursus Dalaman
14.1.1 Semua guru yang menghadiri kursus mesti memberikan taklimat
ringkas serta menyerahkan minit curai kepada Guru Besar dan
Penolong Kanan Pentadbiran apabila pulang berkursus.
14.1.2 Kursus dalaman akan dianjurkan oleh guru berkenaan mengikut
keperluan dan budi bicara Guru Besar dan Penolong Kanan apabila
dirasakan perlu atau atas penganjur kursus.
14.1.3 Bahan edaran kursus adalah aset sekolah guru menyimpan salinan
untuk keperluan sendiri.
14.1.4 Ketua Panitia mesti merancang dan melaksanakan sekurang-
kurangnya dua kursus dalaman bagi meningkatkan
profesionalisme ahli panitia. Ketua Panitia juga
bertanggungjawab menyediakan laporan serta memaklumkan
kepada SE LDP untuk didatarkan dalam portal SPL KPM.
14.1.5 Ketua Panitia juga bertanggungjawab mendaftarkan ahli panitia
semasa pelaksanaan PLC sekolah.

16.0 PENENTUAN DAN PERUBAHAN DASAR KURIKULUM
16.1 Penentuan dasar yang ditetapkan tidak akanberubah sehingga berlaku
keperluan pendidikan negara.
16.2 Perubahan boleh dilakukan dari semasa ke semasa mengikut keputusan
melalui mesyuarat pengurusan kurikulum.

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU AKADEMIK BIASA

1. Mengajar
i. Memahami, menghayati dan mengamalkan kehendak dan tuntutan Sukatan
Pelajaran.
ii. Mengendalikan pengajaran dan pempelajaran (P&P) dengan berkesan.
iii. Membimbing murid memperolehi ilmu, kemahiran dan mengamalkan sikap positif.
iv. Membuat penilaian dan mengambil tindakan susulan yang sewajarnya.

2. Membuat Perancangan P&P
i. Merancang P&P tahunan mengikut Sukatan Pelajaran anjuran Kementerian
Pelajaran.
ii. Menyediakan rancangan Pelajaran Penggal, mingguan dan harian
iii. Menyediakan rancangan mengajar bersaingan selain Buku Rekod Persediaan
Mengajar.
iv. Merancang ujian berasaskan tajuk bahan P&P, ujian mingguan, bulanan dan
tahunan.
v. Merekodkan penilaian dan keputusan ujian kemaskini di dalam Buku Kemajuan
Murid.
vi. Merancang tindakan-tindakan susulan terhadap penilaian / keputusan ujian
berkenaan untuk meningkatkan prestasi murid-murid.

3. Melaksanakan Pelbagai Tugas Khas
i. Menghadiri kursus kemahiran anjuran LDP atau seumpamanya.
ii. Mengendalikan kursus-kursus dalaman kepada ahli-ahli staf yang lain.
iii. Menjadi ahli pelbagai jawatankuasa dalaman yang ditubuhkan oleh Guru Besar.
iv. Mengendalikan kelas-kelas tambahan apabila dirancang oleh Guru Besar.
v. Mengendalikan aktiviti-aktiviti kokurikulum seperti diagihkan oleh PK(KK).

4. Menjaga Disiplin, Keselamatan dan Kebajikan Murid
i. Memastikan peraturan-peraturan sekolah dipatuhi oleh setiap murid.
ii. Mewujudkan suasana ceria dan kondusif bagi P&P.
iii. Mengendalikan kes-kes disiplin, keselamatan dan kebajikan murid.
iv. Memupuk dan mengamalkan nilai-nilai di kalangan murid.

5. Mentadbir dan Menguruskan Bilik Darjah
i. Mengutamakan disiplin disamping P&P.
ii. Mengoptimumkan penggunaan kemudahan dan kelengkapan yang sedia ada.
iii. Memastikan suasana bersih, kemas dan teratur.
iv. Mengambil tindakan segera terhadap kes-kes murid ponteng.

6. Mengendalikan Pelbagai Tugas Rasmi Lain

i. Mengambilalih tugas-tugas rasmi bagi rakan yang lain semasa ketiadaannya.
ii. Menjadi guru pegganti mengikut keperluan.
iii. Mewakili pihak sekolah dalam jemputan-jemputan rasmi atas arahan Guru Besar.
iv. Menjalankan tugas-tugas khas yang diarahkan oleh Jabatan Pelajaran /

Guru Besar / PK Pentadbiran / PK HEM / PK Koku.

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KETUA PANITIA MATAPELAJARAN

1. Menentukan penggunaan Sukatan Pelajaran yang kemaskini.

2. Menentukan panggunaan alat Bantu mengajar dan kaedah-kaedah
pengajaran / pembelajaran yang kemaskini.

3. Bertanggungjawab menyediakan rancangan pelajaran mingguan, bulanan dan
penggal.

4. Menyelaras penyediaan soalan-soalan peperiksaan dalaman dan peperiksaan
kertas-kertas jawapan.

5. Menganalisa keputusan peperiksaan bagi mata pelajaran berkenaan dan
mengkaji serta mencari jalan untuk memajukan taraf pencapaian dari semasa
ke semasa seperti mengadakan kelas tambahan, ceramah menjawab soalan,
peraduan, kuiz dan bahasa.

6. Menentukan jenis-jenis buku yang perlu ada di sekolah untuk perpustakaan atau
rujukan guru.

7. Mengkaji dan menentukan jenis buku latihan kerja bagi tiap-tiap kelas jika perlu.

8. Mengadakan tindak balas kepada setiap perubahan baru yang diperlukan
seperti sukatan pelajaran baru, pengkaedahan pengajaran dan pembelajaran
baru jika ada.

9. Membuat anggaran-anggaran perbelanjaan tahunan untuk persetujuan pihak
sekolah.

10. Bersama memikul tanggungjawab mengekal dan meninggikan prestasi murid-murid.

11. Melaksanakan peraturan-peraturan panitianya.

12. Mengadakan mesyuarat panitia sekurang-kurangnya sepenggal sekali atau lebih
kerap jika perlu.

13. Menjalankan semua arahan yang diberikan dari semasa ke semasa.

SK (FELDA) LUI SELATAN
CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA KURIKULUM 2019

PENGERUSI

PENYEELNA.RMADSNPOEONR DBIINDWIKAAHNID KHAS
ENG. UKRAUMBAERSUALR RSKIZPAALSBOIHN3S(FA)IF

TIMBALAN PENGERUSI
PN. NORHANA BINTI ABU BAKAR

GPK PENTADBIRAN

NAIB PENGERUSI 1 NAIB PENGERUSI 2
EN. ABD RAHIM BIN NOH EN. MOHD ZAKI BIN SAID

GPK HEM GPK KOKURIKULUM

PENOLONG SETIAUSAHA SETIAUSAHA KURIKULUM
CIK AZUA HUSNA BT ROSDIN PN ZUBAIDAH BINTI SULAIMAN

PENYELARAS KECEMERLANGAN PENYELARAS SU PEPERIKSAAN
UPSR TRANSISI UPSR

PN ZUBAIDAH BT SULAIMAN PN. BASITOH BT BAHAROM PN. NAIMAH BT YAACOB

SETIAUSAHA PENTAKSIRAN PENYELARAS PENDIDIKAN KHAS GURU PENYELARAS BESTARI
BERASASKAN SEKOLAH (PBS) EN. KAMARUL RIZAL BIN SAIF EN. HASRUL HAFIZ BIN
HAMDAN
PN. NAIMAH BT YAACOB
PENYELARAS PAK 21
PENYELARAS JADUAL WAKTU PENYELARAS PLC CIK AZUA HUSNA BT ROSDIN
PN. NOOR AZLIN BIN IDRIS PN. BADARIAH BT HASSAN
PENYELARAS MBMMBI
GURU PENYELARAS MEDIA GURU DATA/PENYELARAS SKPMg2 PN. BASITOH BT BAHAROM
PN. NURUL SYUHADA BT MOKTAR EN. MOHD IRWAN BIN ROSPI
SU MMI
SU PEPERIKSAAN DALAMAN PENYELARAS J-QAF EN. AHMAD AZMI BIN YATIM
CIK HAZURA BT ALAUDDIN PN. HAZURA BT ALAUDDIN
BAKTHIAR
GURU PRA SEKOLAH
PN. AIMI NAJLAA BT MUHAMMAD GURU PEMULIHAN

NOOR

SK (FELDA) LUI SELATAN

CARTA ORGANISASI
JAWATANKUASA PANITIA MATA PELAJARAN 2019

PENGERUSI
PN. NORHANA BINTI ABU BAKAR

GPK PENTADBIRAN

SETIAUSAHA PEPERIKSAAN
CIK HAZURA BT ALAUDDIN

KP BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS KP MATEMATIK
PN. BADARIAH BT HASSAN EN. AZNAN BIN AWALUDDIN PN. ZURAIDAH BT RAMLI

KP SAINS KP PENDIDIKAN KESENIAAN KP PENDIDIKAN ISLAM
EN. MOHD NAJIB BIN ISMAIL DAN SENI VISUAL EN. MOHD JAMRI BIN
JEMATI
KP SEJARAH PN. JUNAINA BT BASIRAN
PN. BASITOH BT BAHARUM KP PENDIDIKAN KHAS
KP RBT/TMK EN. KAMARUL RIZAL BIN
EN. MOHD AZMI BIN YATIM
SAIF
BAKTHIAR

KP MUZIK KP PJK
EN. MOHD IRWAN BIN EN. MOHD NURAZLAN BIN

ROSPI KAMARUZAMAN

BAHASA ARAB
EN. MOHD FAIZUL BIN ISAK

‫ب ندر سري جم فول س كول ه ك ب غ ساءن ل وي س ل تن‬

SEKOLAH KEBANGSAAN (F) LUI SELATAN
72120 BANDAR SERI JEMPOL

NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
TEL : 06-4691014 FAX : 06-4692830

JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH 2019

PENGERUSI : EN MD NOOR BIN WAHID
GURU BESAR

TIMBALAN PENGERUSI : PN NORHANA BINTI ABU BAKAR
PENOLONG KANAN PENTADBIRAN DAN AKADEMIK

NAIB PENGERUSI : EN ABDUL RAHIM BIN NOH
PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

EN MOHD ZAKI BIN SAID
PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

SETIAUSAHA : PN ZUBAIDAH BINTI SULAIMAN

AHLI JAWATANKUASA :
`
PN BADARIAH BINTI HASSAN
EN AZNAN BIN AWALUDDIN

PN ZURAIDAH BINTI RAMLI
EN MOHD NAJIB B ISMAIL

EN. MOHD JAMRI BIN JEMATI
PN JUNAINA BT BASIRAN

PN NOOR AZLIN BINTI IDRIS
EN MOHD FAIZUL BIN ISAK
EN MOHD IRWAN BIN ROSPI

EN. MOHD NURAZLAN BIN KAMARUZAMAN
EN AHMAD AZMI BIN YATIM BAKHTIAR

PN. BASITOH BT BAHARUM

JAWATANKUASA PANITIA MATA PELAJARAN

PANITIA BAHASA MELAYU

PENGERUSI : PN. BADARIAH BINTI HASSAN

SETIAUSAHA : EN. MOHD NUR AZLAN BIN KAMARUZAMAN

AHLI JAWATAN KUASA :

EN MOHD ZAKI BIN SAID
PN. ZUBAIDAH BT SULAIMAN

PN. NOOR AZLIN BT IDRIS
EN AHMAD AZMI BIN YATIM BAKHTIAR

PN BASITOH BINTI BAHAROM
PN. AIMI NAJLA BIN MOHD NOOR

PANITIA BAHASA INGGERIS

PENGERUSI : EN. AZNAN BIN AWALUDIN

SETIAUSAHA : CIK AZUA HUSNA BINTI ROSDIN

AHLI JAWATAN KUASA : EN LAM'AN BIN TAJU RAHIM

EN. HASRUL HAFIZ BIN HAMDAN
EN. MOHD IRWAN BIN ROSPI

EN. KAMARUL RIZAL BIN SAIF
PN. AIMI NAJLA BINTI MOHD NOOR

PANITIA MATEMATIK

PENGERUSI : PN. ZURAIDAH BT RAMLI

SETIAUSAHA : PN NAIMAH BINTI YAACOB

AHLI JAWATAN KUASA : PN NURUL SYUHADA BINTI MOKTHAR
EN MOHD IRWAN B ROSPI

PN NOR AZLIN BINTI IDRIS

PANITIA SAINS

PENGERUSI : EN. MOHD NAJIB BIN ISMAIL

SETIAUSAHA : PN. NURUL SYUHADA BT MOKHTAR

AHLI JAWATAN KUASA : PN. NORHANA BT ABU BAKAR

PN ZUBAIDAH BINTI SULAIMAN
EN AHMAD AZMI B YATIM BAKTIAR

PANITIA PENDIDIKAN ISLAM/ PENDIDIKAN MORAL

PENGERUSI : EN MOHD JAMRI B JEMATI

SETIAUSAHA : UST HAZURA BINTI ALLAUDDIN

AHLI JAWATAN KUASA : US NOR AKMARULJANNAH BINTI ZAINUDDIN
USTAZAH JUNAINAH BINTI BASIRAN

UST FAIZUL BIN ISAK

PANITIA SEJARAH : PN. BASITOH BT BAHARUM
PENGERUSI
SETIAUSAHA : PN NOOR AZLIN BT IDRIS
AJK
: PN. ZUBAIDAH BT SULAIMAN
EN. HASRUL HAFIZ BIN HAMDAN

PANITIA RBT/TMK

PENGERUSI : EN. AHMAD AZMI BIN YATIM BAKTIAR

SETIAUSAHA : PN. NAIMAH BT YAACOB

AHLI JAWATAN KUASA : PN ZUBAIDAH BT SULAIMAN
EN NAJIB BIN ISMAIL

PANITIA KESENIAN

PENGERUSI : PN JUNAINA BINTI BASIRAN

SETIAUSAHA : PN. BADARIAH BT HASSAN

AHLI JAWATAN KUASA : PN ZUBAIDAH BINTI SULAIMAN

EN. NAJIB BIN ISMAIL
EN. HASRUL HAFIZ BIN HAMDAN

EN. MOHD NUR AZLAN BIN KAMARUZAMAN.
PN. ZURAIDA BT RAMLI

PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

PENGERUSI : EN. MOHD NURAZLAN BIN KAMARUZAMAN

SETIAUSAHA : EN. MOHD IRWAN BIN ROSPI

AHLI JAWATAN KUASA : EN. MOHD NAJIB BT ISMAIL

PN. NAIMAH BIN YAACOB
PN. NORHANA BINTI ABU BAKAR

PN. NURUL SYUHADA BT MOKHTAR
EN HASRUL HAFIZ BIN HAMDAN

PANITIA BAHASA ARAB

PENGERUSI : EN MOHD FAIZUL BIN ISAK

SETIAUSAHA : CIK. HAZURA BINTI ALLAUDDIN

JAWATANKUASA PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN / KSSR /PBS

PENGERUSI : EN. MD NOOR BIN WAHID
GURU BESAR

NAIB PENGERUSI : PN NORHANA BINTI ABU BAKAR
PENOLONG KANAN PENTADBIRAN DAN AKADEMIK

SETIAUSAHA : EN HASRUL HAFIZ BIN HAMDAN

NAIB SETIAUSAHA : CIK HAZURA BINTI ALLAUDDIN

AHLI JAWATANKUASA : SEMUA GURU

JAWATANKUASA JADUAL WAKTU

PENGERUSI : EN.MD NOOR BIN WAHID
NAIB PENGERUSI GURU BESAR

: PN. NORHANA BINTI ABU BAKAR
PENOLONG KANAN AKADEMIK

SETIAUSAHA : PN NOOR AZLIN BINTI IDRIS
AHLI JAWATANKUASA
: PN NAIMAH BT YAACOB
EN. MOHD JAMRI BIN JEMATI

JAWATANKUASA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT)

PENGERUSI : EN. MD NOOR BIN WAHID
GURU BESAR

NAIB PENGERUSI : PN NORHANA BINTI ABU BAKAR
PENOLONG KANAN PENTADBIRAN DAN AKADEMIK

SETIAUSAHA : EN. HASRUL HAFIZ BIN HAMDAN

AHLI JAWATANKUASA : EN. MOHD IRWAN BIN ROSPI
EN. MOHD NAJIB BIN ISMAIL
PN NOOR AZLIN BINTI IDRIS
EN MOHD AZUAN BIN RAMLI

JAWATANKUASA INDUK PUSAT SUMBER SEKOLAH

PENGERUSI : EN. MD NOOR BIN WAHID
GURU BESAR

NAIB PENGERUSI : PN. NORHANA BINTI ABU BAKAR
PENOLONG KANAN AKADEMIK

SETIAUSAHA : PN. NURUL SYUHADA BINTI MOKTAR

AHLI JAWATANKUASA : SEMUA KETUA / PENGERUSI PANATIA

JAWATANKUASA KERJA
PUSAT SUMBER SEKOLAH

PENGERUSI : EN. MD NOOR BIN WAHID
NAIB PENGERUSI GURU BESAR
PENYELARAS
: PN NORHANA BINTI ABU BAKAR
PENOLONG KANAN PENTADBIRAN DAN AKADEMIK

: PN. NURUL SYUHADA BINTI MOKTAR

AHLI JAWATANKUASA : PN.BADARIAH BINTI HASSAN
SEMUA KETUA PANATIA

SEMUA PENYELARAS BILIK-BILIK KHAS

JAWATANKUASA PEMULIHAN KHAS

PENGERUSI : EN. MD NOOR BIN WAHID
GURU BESAR

NAIB PENGERUSI : PN NORHANA BINTI ABU BAKAR
PENOLONG KANAN PENTADBIRAN DAN AKADEMIK

SETIAUSAHA :

AHLI JAWATANKUASA : PN NOR AZLIN BINTI IDRIS
EN KAMARUL RIZAL BIN SAIF

EN MOHD FADZLI BIN ASMARANI
PN NUR SYAKILA BINTI JASIM

CIK AZUA HUSNA BINTI ROSDIN
(SEMUA GURU KELAS)

JAWATANKUASA TRANSISI

PENGERUSI : EN.MD NOOR BIN WAHID
GURU BESAR

NAIB PENGERUSI : PN NORHANA BINTI ABU BAKAR
PENOLONG KANAN PENTADBIRAN DAN AKADEMIK

SETIAUSAHA : PN BASITOH BT BAHAROM

AHLI JAWATANKUASA : SEMUA GURU TAHUN 1

JAWATANKUASA KECEMERLANGAN UPSR

PENGERUSI : EN. MD NOOR BIN WAHID
GURU BESAR

NAIB PENGERUSI : PN NORHANA BINTI ABU BAKAR
PENOLONG KANAN PENTADBIRAN DAN AKADEMIK

SETIAUSAHA : PN ZUBAIDAH BINTI SULAIMAN

AHLI JAWATANKUASA : EN. MOHD ZAKI BIN SAID

PN. BADARIAH BT HASSAN
EN MOHD NAJIB BIN MUHAMAD

PN. NORHANA BINTI ABU BAKAR
PN NAIMAH BINTI YAACOB

PN. ZURAIDA BT RAMLI
EN. AZNAN BIN AWALUDIN

EN. LAM’AN BIN TAJU RAHIM
EN MOHD JAMRI BIN JEMATI

JAWATANKUASA PRA SEKOLAH

PENGERUSI : EN MD NOOR BIN WAHID
GURU BESAR

NAIB PENGERUSI : PN NORHANA BINTI ABU BAKAR
PENOLONG KANAN PENTADBIRAN DAN AKADEMIK

SETIAUSAHA : PN. AIMI NAJLA BINTI MOHD NOOR

AHLI JAWATANKUASA :

JAWATANKUASA PENDIDIKAN KHAS

PENGERUSI : EN. MD NOOR BIN WAHID
GURU BESAR

NAIB PENGERUSI : PN NORHANA BINTI ABU BAKAR
PENOLONG KANAN PENTADBIRAN DAN AKADEMIK

SETIAUSAHA : EN. KAMARUL RIZAL BIN SAIF

AHLI JAWATANKUASA : EN. MOHD FADZLI BIN ASMARANI
PN NURSYAKILA BINTI JASIM

PN ROSDIYANTIE BINTI ROSLAN

JAWATANKUASA PERANCANGAN STRATEGIK KURIKULUM SEKOLAH

PENGERUSI : EN. MD NOOR BIN WAHID
GURU BESAR

NAIB PENGERUSI : PN NORHANA BINTI ABU BAKAR
PENOLONG KANAN PENTADBIRAN DAN AKADEMIK

SETIAUSAHA : PN. ZURAIDA BINTI RAMLI

AHLI JAWATANKUASA : PN. NOOR AZLIN BINTI IDRIS
SEMUA KETUA PANITIA

JAWATANKUASA STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA (SKPMg2)

PENGERUSI : EN. MD NOOR BIN WAHID
GURU BESAR

NAIB PENGERUSI : PN NORHANA BINTI ABU BAKAR
PENOLONG KANAN PENTADBIRAN DAN AKADEMIK

SETIAUSAHA : EN MOHD IRWAN BIN ROSPI

AHLI JAWATANKUASA : EN. ABD RAHIM BIN NOH
EN. MOHD ZAKI BIN SAID

PN ZURAIDA BINTI RAMLI
EN MOHD NUR AZLAN BIN KAMARUZAMAN

JAWATANKUASA BACAAN YASSIN KECEMERLANGAN AKADEMIK

PENGERUSI : EN. MD NOOR BIN WAHID
NAIB PENGERUSI GURU BESAR
SETIAUSAHA
: PN NORHANA BINTI ABU BAKAR
PENOLONG KANAN PENTADBIRAN DAN AKADEMIK

: PN ZUBAIDAH BINTI SULAIMAN

AHLI JAWATANKUASA : USTAZ MOHD JAMRI BIN JEMATI
EN. FAIZUL BIN ISAK

CIK HAZURA BINTI ALLAUDDIN
EN MOHD NAJIB BIN ISMAIL

GURU KELAS TAHUN 2018

TAHUN GURU KELAS
PENDIDIKAN KHAS EN. MOHD FADZLY BIN ASMARANI

PRA SEKOLAH PN NURSYAKILA BINTI JASIM
TAHUN 1A PN. AIMI NAJLA BIN MOHD NOOR
TAHUN 1B
TAHUN 2A PN. BASITOH BT BAHARUM
TAHUN 2B PN. NOOR AZLIN BT IDRIS
TAHUN 3A CIK HAZURA BT ALAUDDIN
TAHUN 3B EN. MOHD FAIZUL BIN ISAK
TAHUN 4A EN. LAM’AN BIN TAJU RAHIM
TAHUN 4B
TAHUN 5A PN. ZURAIDA BT RAMLI
EN. MOHD IRWAN BIN ROSDI
EN. AHMAD AZMI BIN YATIM BAKTHIAR
PN. ZUBAIDAH BT SULAIMAN

TAHUN 6A PN. NAIMAH BT YAACOB
TAHUN 6B PN. BADARIAH BT HASSAN

‫ب ندر سري جم فول س كول ه ك ب غ ساءن ل وي س ل تن‬
SEKOLAH KEBANGSAAN LUI SELATAN (F)

72120 BANDAR SERI JEMPOL
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
TEL : 06-4691014 FAX : 06-4692830

CARTA GANTT KURIKULUM 2019

BI PERKARA BULAN

L

Di Ja Fe Ma Ap M Ju Ju Og Se Ok No

s n b c r ei n l s p t v

1. Mesyuarat X XX X
kurikulum X
XX
2. Mesyuarat panitia X XX

3, Peperiksaan X XXXX

SELARAS dan
praupsr

Ujian : XX X

4. bulanan,Peperiksa
an pertengahan

dan akhir tahun
(tahap 2 sahaja)

5. Latihan dalam XX X XXXXX X
perkhidmatan

6. Penyeliaan PdPc XX X XXXXX XX
dan buku tulis
XX X XXXXX XX X
7. Program panitia XX X XXXXX XX X
XX X XXXXX XX X
8. Bacaan yassin XX X XXXXX XX X

9. PROGRAM UPSR

10 PROTIM
.

11 PEMULIHAN XX X XXXXX XX X
. XX X X X XXXX XX X
XX X X X XXXX XX X
12 KSSR XX X X X XXXX XX X
.

13 MBMMBI
.

14 VLE Frog
.

JADUAL PEMERIKSAAN BU

Tarikh Pemeriksaan

Penggal Penggal Nama P
1 2
En. Mohd Z
08 – 12 April 5 – 9 Ogos En. Abd Ra
2019 2019 Pn. Norhana
Pn. Norhana
15 – 19 April 19 – 23 Ogos En. Md. No
2019 2019 En. Md. No
Pn. Norhana
22 – 26 April 26 – 30 Ogos En. Abd Ra
2019 2019 Pn. Norhana
En. Mohd Z
En. Md. No
En. Abd Ra
Pn. Norhana

UKU LATIHAN MURID 2019

Pemeriksa Panitia Mata Pelajaran

Zaki bin Said Bahasa Melayu
ahim bin Noh Bahasa Inggeris
binti Abu Bakar
binti Abu Bakar Matematik
oor bin Wahid Sains
oor bin Wahid
binti Abu Bakar Pend. Islam
ahim bin Noh Bahasa Arab
binti Abu Bakar
Zaki bin Said PJK
oor bin Wahid Muzik
ahim bin Noh RBT
binti Abu Bakar TMK
Sejarah
Pendidikan Seni Visual
Pendidikan Kesihatan


Click to View FlipBook Version