The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานกิจกรรมบูรณาการปรับพื้นฐานภาษาไทย ปีงบ 64

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by krutooztuu, 2021-10-20 12:51:50

รายงานกิจกรรมบูรณาการปรับพื้นฐานภาษาไทย ปีงบ 64

รายงานกิจกรรมบูรณาการปรับพื้นฐานภาษาไทย ปีงบ 64

รายงานการปฏิบัติงาน
เรือ่ ง โครงการยกระดบั ผลสัมฤทธ์ิกลุมสาระการเรยี นรภู าษาไทย
(กจิ กรรมบรู ณาการปรบั พน้ื ฐานกลุมสาระภาษาไทย นักเรียนช้นั มัธยมศึกษาปท่ี ๑)

โรงเรยี นอรโุ ณทยั วทิ ยาคม อำเภอเชยี งดาว จังหวัดเชียงใหม
โดย

นางสาววภิ ารตั น อภิวงค
นางสาวภัทรนันท เจตะภยั
กลุมสาระการเรียนรภู าษาไทย
โรงเรียนอรุโณทยั วทิ ยาคม ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จงั หวัดเชียงใหม
สำนกั งานเขตพืน้ ทก่ี ารศึกษามธั ยมศกึ ษาเชยี งใหม
สำนกั งานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธกิ าร

บันทึกขอความ
สวนราชการ โรงเรยี นอรุโณทัยวทิ ยาคม อำเภอเชยี งดาว จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๗๐
ท่ี 941 / ๒๕๖4 วันที่ 30 กนั ยายน ๒๕๖4
เร่อื ง รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามกจิ กรรมบูรณาการปรบั พื้นฐานกลมุ สาระภาษาไทย ปงบประมาณ 2564
เรยี น ผูอ ำนวยการโรงเรียนอรุโณทยั วิทยาคม

เนื่องดวยขาพเจา นางสาวภทั รนันท เจตะภยั ตำแหนง ครู โรงเรียนอรุโณทัยวทิ ยาคม สังกดั สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม ไดดำเนินกิจกรรมบูรณาการปรับพื้นฐานกลุมสาระภาษาไทย
ปงบประมาณ 2564 โดยจดั ข้ึนระหวางเดอื นมิถนุ ายน 2564 ถงึ เดอื นกรกฎาคม 2564 ณ โรงเรยี นอรุโณทัย
วิทยาคม

บดั นี้ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ดังกลาว ดำเนินงานสำเร็จลลุ วงไปดว ยดี และจากการประเมินความ
พงึ พอใจผลมากมาอยูในระดับ ดีมาก

จึงเรยี นมาเพอ่ื โปรดทราบ

ลงชือ่
(นางสาวภัทรนนั ท เจตะภัย)
ผรู บั ผิดชอบกจิ กรรม

ลงชื่อ
(นางสาววิภารัตน อภวิ งค)
ผูรับผิดชอบกจิ กรรม

ความคิดเห็น/ขอ เสนอแนะของรองผอู ำนวยการ กลมุ บริหารงานวิชาการ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

ลงชอื่
(นางสาวเพราพลิ าส นอยหล)ู

รองผอู ำนวยการโรงเรยี นอรโุ ณทยั วทิ ยาคม
กลุมบริหารงานวชิ าการ

ความคดิ เห็น/ขอเสนอแนะของผูอำนวยการโรงเรยี น
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

ลงช่ือ
(นางรัตติกรณ สขุ ดี)

ผูอำนวยการโรงเรียนอรุโณทยั วทิ ยาคม

แบบรายงานผลการจัดโครงการ/กจิ กรรมตามแผนปฏบิ ตั กิ าร
ประจำปง บประมาณ 2564
******************************************
ตามโครงการ โครงการยกระดบั ผลสมั ฤทธก์ิ ลุม สาระการเรียนรภู าษาไทย ปงบประมาณ 2564
ชอื่ กจิ กรรม กิจกรรมบรู ณาการปรบั พ้ืนฐานกลมุ สาระภาษาไทยนกั เรยี นชั้นมัธยมศึกษาปท ่ี ๑
ลักษณะโครงการ โครงการตอเนอื่ ง
หนวยงานทร่ี บั ผดิ ชอบ นางสาววภิ ารัตน อภวิ งค และนางสาวภัทรนันท เจตะภยั
กลมุ สาระการเรยี นรภู าษาไทย
ตอบสนองแผนกลยุทธโรงเรยี น
ดา นท่ี 1 พัฒนาผูเรียนใหเ ปน บุคคลแหง การเรียนรู มคี ุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพการศกึ ษา
ดานที่ 2 พัฒนาผูเ รียนมีคุณลักษณะกลานำ ทำดี รูรัก สามัคคี รักสิ่งแวดลอม สามารถใชแหลงเรียนรู
และเทคโนโลยไี ดอ ยา งหลากหลายและมปี ระสทิ ธภิ าพ
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คณุ ภาพของผเู รียน
ขอท่ี 1.1 ผลสมั ฤทธทิ์ างวิชาการของผเู รียน
ขอท่ี 1.2 คณุ ลกั ษณะท่ีพงึ ประสงค
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรยี นการสอนที่เนนผูเ รยี นเปน สำคญั
ขอ ที่ 3.4 ตรวจสอบและประเมนิ ผเู รยี นอยา งเปน ระบบและนำผลมาพฒั นาผเู รยี น
สนอง ๑๕ จดุ เนน การพฒั นาคณุ ภาพการศกึ ษาของ สำนกั งานเขตพ้นื ท่กี ารศึกษามธั ยมศกึ ษาเชยี งใหม
จดุ เนน ที่ ๑ คณุ ภาพการศึกษาสงู ขึน้
จดุ เนน ที่ 2 นกั เรยี นมสี มรรถนะ มีความสามารถและมที กั ษะอยางหลากหลาย

1. เปา หมาย
เชิงปรมิ าณ
๑. คณะครู และบคุ ลากร รอ ยละ 80 มีสว นรวมในการพฒั นาคุณภาพและมีสวนรว มในการจัด

การศึกษาเพอ่ื พฒั นาทกั ษะทางดานภาษไทยของนกั เรยี นชนั้ มัธยมศกึ ษาปท ่ี 1
2. สถานศกึ ษามรี ะบบการตรวจสอบ และตดิ ตามผลการดำเนนิ งานใหเ ปนปจ จุบัน รอ ยละ ๙๕

เชิงคณุ ภาพ
๑. คณะครู และบุคลากร มีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพอ่ื

พฒั นาทักษาทางดานภาษไทยของนักเรยี นชน้ั มัธยมศึกษาปที่ 1
2. สถานศึกษามรี ะบบการตรวจสอบ และติดตามผลการดำเนนิ งานใหเปน ปจ จบุ นั มีประสิทธิภาพ

ตัวชีว้ ัดความสำเรจ็
1. นกั เรียนช้ันมัธยมศกึ ษาปท ี่ 1 สามารถอา นออกเขียนไดในวิชาภาษาไทยและรายวิชาอืน่ ๆ
2. นกั เรียนชัน้ มัธยมศกึ ษาปท ่ี 1 มที ักษะพื้นฐานและประสทิ ธิภาพในการอานและเขียน

ภาษาไทยสงู ข้ึน

2. วิธดี ำเนินการ
กจิ กรรมบูรณาการปรบั พนื้ ฐานกลุมสาระภาษาไทยนกั เรียนช้ันมัธยมศกึ ษาปท่ี ๑ เปนกิจกรรมใน
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุมสาระการเรียนรูภ าษาไทย ซึ่งไดดำเนินการจัดกิจกรรมบูรณาการปรับ
พื้นฐานกลุมสาระภาษาไทยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ โรงเรียนอรุโณทยั วิทยาคม เพื่อเรงรัดพัฒนา
คุณภาพนักเรียนดานความสามารถทางภาษาไทยใหมผี ลสมั ฤทธิท์ างการเรยี นท่ีสงู ขนึ้ และเพ่อื ใหน ักเรียน
ระดับช้ันมธั ยมศกึ ษาปท่ี 1 สามารถอา นออกเขียนได ซึ่งไดด ำเนินกิจกรรม ดงั น้ี
การดำเนนิ งาน วัน / เดอื น / ป หมายเหตุ
๑. จัดทำโครงการและเสนอโครงการเพ่อื ขออนุมตั ิ
๒. ประชมุ แตง ตง้ั คณะกรรมการดำเนนิ การฝายตาง ๆ
๓. วางแผนดำเนินการ มิถนุ ายน – กรกฎาคม ๒๕๖4

๔. ดำเนนิ การจัดกจิ กรรม
๕. ประเมนิ ผลโครงการและสรุปผลรายงานผลการจดั หลงั เสรจ็ สนิ้ โครงการทง้ั หมด
กจิ กรรมทั้งหมด

3. ระยะเวลาดำเนินการ ตลุ าคม ๒๕๖3 – กันยายน 2564

4. งบประมาณ ต้งั ไว 5,100 บาท จายจริง 5,100 บาท
คงเหลือ 0 บาท เกินงบประมาณ 0 บาท

 คุมคา งบประมาณ ไมคุมคา งบประมาณ เพราะ.................-........................

5. การตดิ ตามประเมนิ ผล
กิจกรรมบรู ณาการปรบั พื้นฐานกลุม สาระภาษาไทยนักเรยี นชั้นมธั ยมศึกษาปที่ ๑ ปงบประมาณ

2564 จากการประเมินผลดา นการดำเนนิ กจิ กรรม โดยครทู กุ กลมุ สาระทไ่ี ดรวมกจิ กรรมบูรณาการปรับ
พื้นฐานภาษาไทย ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ไดนำแบบฝกทักษะวิชาภาไทยไปใชในการ
บูรณาการปรับพื้นฐานนักเรียนเปนจำนวน 2 อาทิตย ทั้งในรูปแบบ ON-SITE และ ON-LINE ไดอยางมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งการประเมินผลดานระยะเวลาและงบประมาณในการจัดกิจกรรมเปนไปตาม
วตั ถปุ ระสงคท ี่ผดู ำเนนิ การไดว างไวทกุ ประการ มีความพงึ พอใจตอ กิจกรรมอยใู นระดับ ดีมาก

6. สรปุ ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนนิ งานตามวตั ถุประสงคข องโครงการ/กจิ กรรม

ท่ี วตั ถุประสงค สภาพความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน
1 เพ่ือแกปญ หานกั เรียนอา นไมออก รอ ยละ บรรลุ ไมบรรลุ
คณะครใู นระดบั ชัน้ มัธยมศกึ ษาปท ี่
เขยี นไมถกู ตองของนกั เรยี นช้ัน 1 ไดม ีการจัดการเรียนรโู ดยการนำ
มัธยมศกึ ษาปท ี่ 1 100  แบบฝก ทักษะบูรณาการปรับพ้นื ฐาน
วชิ าภาษาไทย ไปใชทงั้ ในรูปแบบ
ON-SITE และ ON-LINE ทกุ คน

2 เสริมสรา งทักษะพ้นื ฐานในการอา น 80  นกั เรียนผานเกณฑก ารประเมินผล
และเขยี นภาษาไทยของนกั เรยี น จากผลคะแนนการทำแบบทดสอบ
โรงเรยี นอรโุ ณทัยวทิ ยาคมใหม ี หลงั เรยี น รอยละ 80
ประสิทธภิ าพสงู ขึ้น

ผลการดำเนินงานตามตวั ช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ/กจิ กรรม

ที่ ตวั ช้ีวัดความสำเรจ็ สภาพความสำเร็จ รองรอยความสำเรจ็
รอ ยละ บรรลุ ไมบ รรลุ
1 นกั เรยี นชนั้ มธั ยมศกึ ษาปท ี่ 1 สามารถ 80  - คะแนนเลม แบบฝกทักษะปรับ
อา นออกเขียนไดในวิชาภาษาไทยและ พืน้ ฐานวิชาภาษไทย
รายวชิ าอ่นื ๆ - ภาพการทำกจิ กรรม
2 นักเรียนช้ันมธั ยมศึกษาปท่ี 1 มีทกั ษะ 80  - คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน
พื้นฐานและประสิทธิภาพในการอาน บูรณาการปรบั พ้นื ฐานวิชาภาษาไทย
และเขยี นภาษาไทยสูงขน้ึ - ภาพการทำกจิ กรรม

7. สรุปภาพรวมของโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมบูรณาการปรับพื้นฐานกลุมสาระภาษาไทยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ เปนกิจกรรมใน

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ซึ่งไดดำเนินการจัดกิจกรรมบูรณาการปรับ
พนื้ ฐานวชิ าภาษาไทย นกั เรียนระดบั ชัน้ มธั ยมศึกษาปที่ 1 โรงเรยี นอรุโณทยั วทิ ยาคม เพอ่ื แกป ญหานักเรียน
อานไมออก เขียนไมไ ด และเปนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนดานความสามารถทางภาษาไทยใหม ีผลสมั ฤทธ์ิ
ทางการเรยี นทีส่ งู ขึ้น จึงไดดำเนนิ กิจกรรม ดงั น้ี

๑. ครกู ลุมสาระการเรียนรภู าษาไทย ประชุมวางแผนและดำเนินการจัดทำเลมแบบฝก เสรมิ ทกั ษะการ
อา นและการเขยี น เพ่ือปรบั พน้ื ฐานในรายวชิ าภาษาไทยของนกั เรยี นระดับชน้ั มธั ยมศกึ ษาปท ่ี 1 โดยไดร ะดม
ความคิดในการคดิ คน รปู แบบของแบบฝกทกั ษะการอาน และการเขยี น ท่เี หมาะสมกับผเู รียนตามบริบทของ
โรงเรยี นอรโุ ณทยั วทิ ยาคม ใหเ ปนการพัฒนาศกั ยภาพในการอาน และเขยี นของนกั เรียน และเพ่อื ใหแ บบฝก
ทกั ษะสามารถนำไปใชอ ยางมีประสิทธิภาพสงู สดุ

2. ครูกลุม สาระการเรียนรูภาษาไทยนำแบบฝกเสรมิ ทักษะปรับพ้ืนฐานรายวิชาภาษาไทยจำนวน 2
เลม ไปใชบูรณาการกบั กลุมสาระตางๆ ในคาบเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใชจัดกิจกรรม
การเรยี นการสอนท้ังรูปแบบ ON-SITE และ ON-LINE โดยสงเสริมใหจัดการเรียนการสอนใหนา สนใจ คณะ
ครูแตละกลุมสาระสามารถนำไปประยกุ ตใชรว มกับสื่อการสอนในหลากหลายรูปแบบ นักเรียนสามารถทำ
แบบฝกทักษะนอกเหนอื เวลาเรียนได ทำใหเกดิ การเรียนรอู ยา งกวางขวาง ลกึ ซ้งึ และตอเนอ่ื งตลอดเวลา

3. คณะครูกลุมสาระภาษาไทยคอยติดตามผลการจัดการเรียนการสอน พรอมทั้งสำรวจปญหาที่
เกิดขึ้นในระหวางการจัดการเรียนการสอน แลกเปลี่ยนการแกปญหาระหวางกลุมสาระ และดำเนินการใช
แบบทดสอบหลังเรยี นบรู ณาการปรับพื้นฐานวชิ าภาษาไทย นกั เรียนระดับช้นั มัธยมศึกษาปที่ 1 ตลอดจนเกบ็
รวบรวมชิ้นงานเลมแบบฝกทกั ษะของนกั เรียน เพ่ือนำมาประเมนิ ผลการจัดกิจกรรม

การจัดกิจกรรมบูรณาการปรับพื้นฐานกลุมสาระภาษาไทยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
ปงบประมาณ 2564 ในชวงเดือน ตุลาคม ๒๕๖3 ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖4 ณ โรงเรียนอรุโณทัย
วทิ ยาคม เปนไปตามวัตถปุ ระสงคท่ผี ูดำเนนิ การไดวางไวทุกประการ

7.1 จดุ เดน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ไดจัดกิจกรรมบูรณาการปรับพื้นฐานวิชาภาษาไทย ที่มีความ

สอดคลองกับสภาพแวดลอ มของโรงเรียนและสภาพความเปนอยขู องนกั เรยี น นักเรยี นสว นมากมีเช้ือสาย
จีน และชนเผา ตา งๆ ทำใหน กั เรียนมีปญ หาในการอานและเขียนไมถูกตอง กลมุ สาระการเรยี นรูภาษไทย
ไดคำนึงถึงงบประมาณในการเลือกซื้อหรือผลิตสื่อและนวัตกรรมที่ใชใ นการจัดกจิ กรรมใหสอดคลองกบั
วัตถุประสงคของกิจกรรม และคำนึงถึงศักยภาพของผูเรียนเปนสำคัญ ทำใหแบบฝกทักษะมีความ
เหมาะสม สอดคลอ งกบั สภาพแวดลอมของโรงเรยี น ตลอดจนทำใหก ิจกรรมสำเรจ็ ลุลว งตามวัตถปุ ระสงค
7.2 จดุ ที่ควรพฒั นา

เนอ่ื งจากสถานการณการแพรระบาดของเช้อื ไวรสั โคโรนา 2019 (COVID-19) สง ผลกระทบตอ
การดำเนินกิจกรรมบางสวน ท่ีไมเอ้ืออำนวยตอการทำกิจกรรม คณะครูทุกคนที่รับผิดชอบการจัดการ
เรียนการสอนบรู ณาการปรับพ้ืนฐานวิชาภาษาไทยจะตองปรับใหเ หมาะกบั การสอนในรปู แบบ ON-LINE
รวมท้ังปญ หาในหองเรียน ON-LINE ซงึ่ เครอื่ งรับสัญญาณของนกั เรยี นบางคนไมเสถยี ร บางคนขาดแคลน
อุปกรณก ารเรียน ดงั นั้นความแตกตางของผเู รียนในหลายดาน สง ผลทำใหการจัดกิจกรรมการบูรณาการ
ปรบั พื้นฐานวิชาภาษาไทยไมไ ดประสิทธิภาพเทาการจดั กจิ กรรมในรปู แบบ ON-SITE
7.3 ขอ เสนอแนะ

1. การจัดกิจกรรมบรู ณาการปรบั พืน้ ฐานวิชาภาษาไทยรวมกับกลมุ สาระการเรยี นรูวิชาอนื่ ๆ ควร
มีความหลากหลาย ทั้งรูปแบบกิจกรรมและสื่อที่ใชในการจัดการเรียนการสอน ควรมีความหลากหลาย
เพอ่ื ใหสามารถปรบั เขา กับการสอนในรปู แบบ ON-LINE ดวย

2. การติดตาม กระตุนนักเรียน ควรมีการติดตามอยางตอเนื่อง เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรู
อยางตอเน่ืองโดยแทจริง ทั้งยังควรสอดแทรกกิจกรรม เกม อื่นๆ เพื่อใหนักเรยี นเกิดความสนใจในการ
เรียนปรับพน้ื ฐาน

ลงชอ่ื ผรู ายงาน
(นางสาววภิ ารัตน อภิวงค)

ลงชอ่ื ผรู ายงาน
(นางสาวภทั รนนั ท เจตะภยั )

ภาคผนวก

โครงการยกระดบั ผลสัมฤทธิ์กลุม สาระการเรียนรภู าษาไทย
(กิจกรรมบูรณาการปรับพ้นื ฐานกลมุ สาระภาษาไทยนักเรียนช้นั มธั ยมศึกษาปท่ี ๑)

โรงเรียนอรโุ ณทัยวิทยาคม อำเภอเชียงดาว จงั หวัดเชียงใหม

การประเมินผลการดำเนินงานกจิ กรรมบรู ณาการปรบั พ้ืนฐาน
กลุมสาระภาษาไทยนกั เรยี นชน้ั มธั ยมศึกษาปท ่ี ๑

โครงการยกระดบั ผลสัมฤทธกิ์ ลมุ สาระการเรียนรภู าษาไทย
ตามแผนปฏบิ ตั ปิ ระจำป ปงบประมาณ 2564

เกณฑการใหระดบั คณุ ภาพ
1 หมายถงึ เมือ่ ประเมนิ แลว อยใู นระดบั 0 - 49 (% ของงานหรือคาเฉลี่ย 1.74 ของระดับคณุ ภาพ)

ตอ งปรับปรงุ
2 หมายถงึ เมอื่ ประเมนิ แลว อยใู นระดับ 50 ถึง 74 (% ของงานหรอื คาเฉลย่ี 1.75-2.74 ของระดบั

คณุ ภาพ) พอใจ
3 หมายถงึ เมือ่ ประเมินแลวอยใู นระดับ 75 ถึง 89 (% ของงานคา เฉล่ยี 2.75-3.49 ของระดับ

คุณภาพ) ระดับดี
4 หมายถึง เมอ่ื ประเมินแลวอยใู นระดับ 90 ขึน้ ไป (% ของงานคา เฉลีย่ 3.50-4.00 ของระดบั

คุณภาพ) ระดับดีมาก

คำชแี้ จง โปรดใสเ คร่ืองหมาย / ลงในชอ งคะแนนตามความเหน็ ของทาน

ที่ รายการประเมิน ระดับคณุ ภาพ
1234
ดา นความพึงพอใจ
1 ทานพอใจในผลสำเร็จของงาน / โครงการตามเปาหมายท่ีกำหนด 

2 ในระหวา งการดำเนนิ งาน มเี หตกุ ารณดงั ตอ ไปน้ี เกิดข้นึ 

2.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ
2.2 ความเหมาะสมของวสั ดุอปุ กรณ
2.3 ความรวมมือของผรู วมงานหรอื การทำงานเปนทมี
2.4 ข้ันตอนการดำเนินงานเปน ไปตามกำหนดเวลา
ดานความสำเรจ็ ของงาน
3 ผลการดำเนินงาน สนองตามนโยบาย สพฐ. และนโยบายของ 

โรงเรยี นในระดับ 
4 ผลการดำเนินงาน/โครงการบรรลตุ ามวตั ถปุ ระสงคใ นระดับ
5 งาน/โครงการ/ กิจกรรมทจ่ี ดั ขนึ้ สอดคลองและตรงตามมาตรฐาน 

การศกึ ษา และการมสี ว นรวม 
6 การดำเนนิ งาน/โครงการเปน ไปตามแผนปฏิบัติการอยางเปน ระบบมี
ประสทิ ธภิ าพ

7 ผลการดำเนินงานเปนทปี่ ระจักษใ นระดบั การนำผลการประเมินไป 

ปรับปรงุ และพัฒนาการในการจดั ทำแผนในปตอไปเพยี งใด
รวม 6+20=26
คา เฉลยี่ 92.86

กจิ กรรมบรู ณาการปรบั พื้นฐานกลุมสาระภาษาไทยนักเรยี นชน้ั มัธยมศึกษาปท ่ี ๑ ปงบประมาณ 2564
กลมุ สาระการเรยี นรภู าษาไทย

ผรู ับผดิ ชอบ นางสาววิภารัตน อภวิ งค และ นางสาวภัทรนนั ท เจตะภัย

กจิ กรรมบรู ณาการปรบั พื้นฐานกลุมสาระภาษาไทยนักเรยี นชน้ั มัธยมศึกษาปท ่ี ๑ ปงบประมาณ 2564
กลมุ สาระการเรยี นรภู าษาไทย

ผรู ับผดิ ชอบ นางสาววิภารัตน อภวิ งค และ นางสาวภัทรนนั ท เจตะภัย

กจิ กรรมบรู ณาการปรบั พื้นฐานกลุมสาระภาษาไทยนักเรยี นชน้ั มัธยมศึกษาปท ่ี ๑ ปงบประมาณ 2564
กลมุ สาระการเรยี นรภู าษาไทย

ผรู ับผดิ ชอบ นางสาววิภารัตน อภวิ งค และ นางสาวภัทรนนั ท เจตะภัย

กจิ กรรมบรู ณาการปรบั พื้นฐานกลุมสาระภาษาไทยนักเรยี นชน้ั มัธยมศึกษาปท ่ี ๑ ปงบประมาณ 2564
กลมุ สาระการเรยี นรภู าษาไทย

ผรู ับผดิ ชอบ นางสาววิภารัตน อภวิ งค และ นางสาวภัทรนนั ท เจตะภัย

กจิ กรรมบรู ณาการปรบั พื้นฐานกลุมสาระภาษาไทยนักเรยี นชน้ั มัธยมศึกษาปท ่ี ๑ ปงบประมาณ 2564
กลมุ สาระการเรยี นรภู าษาไทย

ผรู ับผดิ ชอบ นางสาววิภารัตน อภวิ งค และ นางสาวภัทรนนั ท เจตะภัย

กจิ กรรมบรู ณาการปรบั พื้นฐานกลุมสาระภาษาไทยนักเรยี นชน้ั มัธยมศึกษาปท ่ี ๑ ปงบประมาณ 2564
กลมุ สาระการเรยี นรภู าษาไทย

ผรู ับผดิ ชอบ นางสาววิภารัตน อภวิ งค และ นางสาวภัทรนนั ท เจตะภัย

กจิ กรรมบรู ณาการปรบั พื้นฐานกลุมสาระภาษาไทยนักเรยี นชน้ั มัธยมศึกษาปท ่ี ๑ ปงบประมาณ 2564
กลมุ สาระการเรยี นรภู าษาไทย

ผรู ับผดิ ชอบ นางสาววิภารัตน อภวิ งค และ นางสาวภัทรนนั ท เจตะภัย

กจิ กรรมบรู ณาการปรบั พื้นฐานกลุมสาระภาษาไทยนักเรยี นชน้ั มัธยมศึกษาปท ่ี ๑ ปงบประมาณ 2564
กลมุ สาระการเรยี นรภู าษาไทย

ผรู ับผดิ ชอบ นางสาววิภารัตน อภวิ งค และ นางสาวภัทรนนั ท เจตะภัย

กจิ กรรมบรู ณาการปรบั พื้นฐานกลุมสาระภาษาไทยนักเรยี นชน้ั มัธยมศึกษาปท ่ี ๑ ปงบประมาณ 2564
กลมุ สาระการเรยี นรภู าษาไทย

ผรู ับผดิ ชอบ นางสาววิภารัตน อภวิ งค และ นางสาวภัทรนนั ท เจตะภัย

กจิ กรรมพัฒนาส่ือและนวัตกรรมทางภาษาไทย ปง บประมาณ 2564
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

ผูรับผิดชอบ นางสาววภิ ารตั น อภิวงค และ นางสาวภทั รนนั ท เจตะภยั

กจิ กรรมพัฒนาส่ือและนวัตกรรมทางภาษาไทย ปง บประมาณ 2564
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

ผูรับผิดชอบ นางสาววภิ ารตั น อภิวงค และ นางสาวภทั รนนั ท เจตะภยั

ภาคผนวกคะแนน

โครงการยกระดบั ผลสัมฤทธิ์กลุมสาระการเรียนรภู าษาไทย
(กิจกรรมบรู ณาการปรับพื้นฐานกลมุ สาระภาษาไทยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑)

โรงเรยี นอรโุ ณทัยวิทยาคม อำเภอเชียงดาว จงั หวดั เชียงใหม


Click to View FlipBook Version