The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by krutooztuu, 2021-09-06 12:56:53

คำยืมภาษาอังกฤษ ครูวิภารัตน์

คำยืมภาษาอังกฤษ

คำยมื
ภำษำองั กฤษ

ห้องเรียนภำษำไทย By ครูวิภำรัตน์

ห้องเรียนภำษำไทย By ครูวิภำรัตน์

คำยมื ภำษำองั กฤษ

คำทับศัพท์ ศัพท์บัญญัติ
นำคำภำษำอื่นมำ บัญญัติข้ึนใหม่ใน
เขียนเป็นภำษำไทย
ตำมอักขระวิธีของ ภำษำไทย โดย
รำชบัณฑิตยสถำน
ภำษำไทย

คำยมื ห้องเรียนภำษำไทย By ครูวิภำรัตน์
ภำษำองั กฤษ

คำทับศัพท์

โดยกำรถ่ำยเสียงและถอดตัวอักษร เช่น

game เกม technology เทคโนโลยี
graph กรำฟ dinosaur ไดโนเสำร์
cartoon กำรต์ ูน football ฟุตบอล
clinic คลินิก necktie เนกไท

คำยมื ห้องเรียนภำษำไทย By ครูวิภำรัตน์
ภำษำองั กฤษ

ศัพท์บัญญัติ

เป็นวิธีกำรยืมคำ โดยรับเอำเฉพำะควำมคิด
เกี่ยวกับเรื่องนั้นมำแล้วสร้ำงคำขึ้นใหม่ ซ่ึงมีเสียง
แตกต่ำงไปจำกคำเดิม เช่น

airport สนำมบิน
telephone โทรศัพท์
motorcycle รถจักรยำนยนต์
stamp ตรำไปรษณียำกร

ห้องเรียนภำษำไทย By ครูวิภำรัตน์

ตวั อย่ำงคำยมื ภำษำองั กฤษ
ในภำษำไทย

แฟช่ัน สลัด โดนัต สลัด
แซนด์วิช พลัม แอปเปิล แคร์รอต
เทนนิส กีตำร์ ฟุตบอล แบดมินตัน
เปียโน โซฟำ ไวโอลิน แซ็กโซโฟน
ชอล์ก เชิ้ต เน็กไท แคปซูล
โบนัส คัตเตอร์ บรอกโคลี
วอลเลย์บอล แฮมเบอร์เกอร์

ห้องเรียนภำษำไทย By ครูวิภำรัตน์

ทดสอบ
ควำมเขำ้ ใจ

ทดสอบ ห้องเรียนภำษำไทย By ครูวิภำรัตน์
ควำมเข้ำใจ

ข้อใดมีคำยืมภำษำอังกฤษ
วัคซีน
ไทย
สุกียำก้ี
สันธำน

ทดสอบ ห้องเรียนภำษำไทย By ครูวิภำรัตน์
ควำมเขำ้ ใจ

ข้อใดมีคำยืมภำษำอังกฤษ
ดอกไม้
บุปฝำ
กรรณิกำร์
ไฮเดรนเยีย

ทดสอบ
ควำมเข้ำใจ

ข้อใดมีคำยืมภำษำอังกฤษน้อยที่สุด
พบกับเมนูใหม่และโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ทุกสำขำ
เที่ยวไทยให้สุขใจพร้อมได้เงินคืน ๑๐ เปอร์เซ็น
ซื้อทีวีรุ่นใหม่ของเรำวันนี้แถมฟรีหม้อหุงข้ำวหน่ึงใบ
รับส่วนลด ๒๐๐ บำท จำกบัตรเครดิตของแบงก์ช้ันนำ

ห้องเรียนภำษำไทย By ครูวิภำรัตน์

ทดสอบ ห้องเรียนภำษำไทย By ครูวิภำรัตน์
ควำมเข้ำใจ

ข้อใดไม่มีคำยืมจำกภำษำอังกฤษ

พ่อแม่ต้องเตือนลูกให้ระวังแก๊งลักพำตัวเด็ก
กำรรับประทำนวิตำมินมีทั้งประโยชน์และโทษต่อร่ำวกำย
กำรแข่งขันกีฬำแห่งชำติมีทีมนักกีฬำเข้ำร่วมจำกท้ัง ๗๗ จังหวัด
งำนสัปดำห์หนังสือแห่งชำติจะจัดข้ึนประมำณเดือนมีนำคมของทุกปี

ทดสอบ งำนวันเกิดคุณพ่อในปีน้ี คุณแม่ทำอำหำร
ควำมเข้ำใจ หลำยอย่ำง เช่น ซุปผักโขม ผัดหม่ีทะเล
สเต๊กปลำ ไก่อบ และยังมีของหวำนเป็น
ไอศกรีม เฉำก๊วย และเต้ำฮวย

ข้อใดข้ำงต้นมีคำยืมภำษำอังกฤษก่ีคำ

คำภำษำอังกฤษ ๒ คำ
คำภำษำอังกฤษ ๓ คำ

คำภำษำอังกฤษ ๔ คำ

คำภำษำอังกฤษ ๕ คำ

ห้องเรียนภำษำไทย By ครูวิภำรัตน์


Click to View FlipBook Version