The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการ วันสำคัญกลุ่มสาระภาษาไทย 64

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by krutooztuu, 2021-10-20 12:52:36

รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการ วันสำคัญกลุ่มสาระภาษาไทย 64

รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการ วันสำคัญกลุ่มสาระภาษาไทย 64

รายงานการปฏบิ ตั ิงาน
เรอ่ื ง การดำเนนิ กิจกรรมวนั สำคัญกลมุ่ สาระภาษาไทย

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนอรโุ ณทัยวิทยาคม อำเภอเชยี งดาว จงั หวดั เชยี งใหม่

โดย
นายพงศกร เจรญิ ทรพั ย์
นางสาววิภารตั น์ อภิวงค์

ตำแหนง่ ครู

ลงช่ือ
(นางรตั ตกิ รณ์ สุขดี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนอรโุ ณทัยวิทยาคม

โรงเรียนอรโุ ณทัยวทิ ยาคม ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จงั หวดั เชยี งใหม่
สำนักงานเขตพ้นื ที่การศึกษามัธยมศกึ ษาเชียงใหม่

สำนักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขน้ั พน้ื ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

บนั ทกึ ข้อความ

สว่ นราชการ โรงเรียนอรโุ ณทยั วทิ ยาคม ตำบลเมืองนะ อำเภอเชยี งดาว จงั หวัดเชยี งใหม่

ท่ี 933 /๒๕๖4 วนั ที่ 29 กันยายน ๒๕๖4

เร่ือง รายงานผลการจดั กิจกรรมวนั ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2564

เรยี น ผอู้ ำนวยการโรงเรยี นอรโุ ณทยั วิทยาคม
เน่อื งด้วยขา้ พเจ้านายพงศกร เจริญทรพั ย์ ตำแหน่ง ครู และนางสาววภิ ารตั น์ อภวิ งค์ ตำแหน่ง ครู

โรงเรยี นอรุโณทัยวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพ้นื ทีก่ ารศกึ ษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ไดด้ ำเนนิ การจัดกิจกรรม
วนั ภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปกี ารศึกษา 2564

บัดนี้ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ดังกล่าว ดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และจากการประเมิน
ความพงึ พอใจผลมากมาอย่ใู นระดบั ดีมาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิ ารณาอนุมัติ

ลงชอ่ื
(นายพงศกร เจรญิ ทรัพย์)
ตำแหน่ง ครู

ลงชอื่
(นางสาววภิ ารัตน์ อภวิ งค์)
ตำแหน่ง ครู

ความคิดเหน็ ของหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงช่อื
(นางนนั ทินุช เขนย)

หัวหนา้ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ความคดิ เห็นของผอู้ ำนวยการโรงเรยี น

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ
(นางรตั ตกิ รณ์ สขุ ดี)

ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนอรโุ ณทัยวทิ ยาคม

แบบรายงานผลการจดั โครงการ/กจิ กรรมตามแผนปฏิบตั ิการประจำปี
ปีการศกึ ษา 2564

******************************************
ช่อื โครงการ/กจิ กรรม วันสำคัญกลุม่ สาระภาษาไทย
ลกั ษณะโครงการ โครงการตอ่ เน่ือง
หน่วยงานทร่ี บั ผิดชอบ นายพงศกร เจริญทรัพย์ / นางสาววิภารัตน์ อภวิ งค์
ตอบสนองแผนกลยทุ ธโ์ รงเรยี น

ขอ้ ท่ี ๑ พฒั นาผ้เู รียนใหเ้ ป็นบุคคลแห่งการเรยี นรู้ มีคุณธรรม จรยิ ธรรมและสุขภาวะ สามารถใช้แหล่ง
เรยี นรแู้ ละเทคโนโลยไี ด้อยา่ งหลากหลายและมปี ระสทิ ธิภาพ
สนองนโยบาย สพฐ.

ขอ้ ที่ ๕ สรา้ งโอกาสในการเข้าถึงบรกิ ารการศกึ ษาที่มีคณุ ภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลอื่ มล้ำทาง
การศึกษา
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรยี น
ขอ้ ท่ี ๑.๑ ผลสมั ฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ข้อท่ี ๑.๒ คณุ ลักษณะทพี่ งึ ประสงค์ของผเู้ รยี น

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจดั การเรยี นการสอนทีเ่ นน้ ผู้เรยี นเปน็ สำคัญ
ข้อที่ ๓.๒ ใช้สอื่ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรทู้ ีเ่ อ้อื ต่อการเรยี นรู้

สนอง ๑๕ จดุ เนน้ การพัฒนาคุณภาพการศกึ ษาของ สพม. เขต ๓๔
ขอ้ ที่ ๑ พัฒนาประสทิ ธภิ าพในการบริหารจดั การโดยเนน้ ระบบการบรหิ ารจดั การแบบมีส่วนร่วม
เสริมสร้าง

ความรบั ผดิ ชอบตอ่ ผลการดำเนนิ งาน การพฒั นาคุณภาพการศกึ ษา การบูรณาการการจัดการศกึ ษา และการ
พัฒนา

ระบบเทคโนโลยีเพื่อเพม่ิ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และยกระดบั คุณภาพการศึกษา

1. เป้าหมาย
เชงิ ปรมิ าณ
นักเรียนโรงเรยี นอรโุ ณทยั วทิ ยาคมทุกคน (100 %) ไดร้ ับการพัฒนาความรู้ตามศกั ยภาพ
สามารถ อา่ นออก เขยี นได้และทำงานได้อย่างมปี ระสิทธภิ าพ

เชงิ คณุ ภาพ
๑.นกั เรยี นมีประสบการณ์ตรงจากการเขา้ รว่ มกจิ กรรม รอ้ ยละ 100
๒.นกั เรียนมีผลสมั ฤทธท์ิ างการเรยี นวิชาภาษาไทยเพ่มิ ข้นึ ร้อยละ 80

ตัวชี้วัดความสำเรจ็
1. นกั เรยี นโรงเรยี นอรุโณทัยวทิ ยาคมเหน็ ความสำคัญของภาษาไทย วนั ภาษาไทยแห่งชาติ

และมที ัศคติทีด่ ีตอ่ ภาษาไทย
2. นกั เรยี นโรงเรยี นอรโุ ณทยั วทิ ยาคม เข้าร่วมกจิ กรรมวนั ภาษาไทย รอ้ ยละ 100

2. วธิ ดี ำเนินการ
1. ประชุมวางแผนการดำเนินงานและแบง่ หน้าทผี่ ูร้ ับผิดชอบในแต่ละกจิ กรรม

2. ประชาสมั พนั ธก์ ิจกรรมวนั สำคัญกลุ่มสาระภาษาไทยให้แกค่ รู และนักเรยี น เพื่อใหเ้ ขา้
ร่วม

3. ดำเนนิ การจัดกจิ กรรมวันสำคญั กลมุ่ สาระภาษาไทย ในช่วงวันท่ี 20-30 กรกฎาคม
2564 ผา่ นทางระบบออนไลน์ เนือ่ งจากสถานการณโ์ รคตดิ ตอ่ ไวรัสโคโรนา 2019

4. ทำการตัดสนิ ผลการแข่งขัน และผลงานของนักเรียนท่ีร่วมแขง่ ขัน
5. ประกาศผลรางวัลการแข่งขนั ทักษะทางภาษาไทย และมอบเกียรตบิ ัตร
6. ติดตามและประเมนิ ผลการดำเนนิ งานกจิ กรรมทไี่ ด้ปฏบิ ัตแิ ละประชุมพูดคุยถึงปญั หาท่ี
เกดิ ขึน้
7. นำผลการประเมนิ มาสรปุ เพื่อหาแนวทางแกไ้ ขปญั หาเพื่อปรับใช้ในการปฏิบตั ิงานครั้ง
ต่อไป

3. ระยะเวลาดำเนินการ กรกฎาคม ๒๕๖4 – สิงหาคม ๒๕๖4

4. งบประมาณ ตง้ั ไว้ ๑๐,0๐๐ บาท จา่ ยจริง 9,970 บาท
คงเหลือ 30 บาท เกินงบประมาณ 0 บาท

 ค้มุ คา่ งบประมาณ ไม่คุ้มคา่ งบประมาณ เพราะ.................-........................

5. การติดตามประเมนิ ผล
การจัดกิจกรรมวันสำคัญกลุ่มสาระภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2564 จากการประเมนิ ผล

ในด้านสถานที่ ระยะเวลา และด้านการปฏิบัติงานของผู้ดำเนินงาน ครูและนักเรียนที่มาเข้าร่วม

กจิ กรรม
มคี วามพึงพอใจตอ่ โครงการอยู่ในระดับ ดมี าก

6. สรุปผลการดำเนนิ งาน
ผลการดำเนินงานตามวัตถปุ ระสงค์ของโครงการ/กิจกรรม

ที่ วตั ถปุ ระสงค์ สภาพความสำเร็จ ผลการดำเนนิ งาน
รอ้ ยละ บรรลุ ไม่บรรลุ

1 เพอ่ื ใหน้ กั เรยี นโรงเรียนอรุโณทยั วทิ ยาคม นักเรียนโรงเรียน

เหน็ ความสำคญั ของภาษาไทย วัน อรโุ ณทยั วทิ ยาคมเห็น

ภาษาไทยแห่งชาติ และมที ัศคติท่ีดตี อ่ ความสำคัญของ

ภาษาไทย 95  ภาษาไทย วัน

ภาษาไทยแหง่ ชาติ

และมีทัศคตทิ ด่ี ีตอ่

ภาษาไทย

2 เพอ่ื ใหน้ กั เรยี นโรงเรยี นอรุโณทยั วทิ ยาคม นกั เรียนโรงเรียน

เขา้ ร่วมกิจกรรมวนั ภาษาไทย ร้อยละ 100  อรุโณทยั วทิ ยาคม เข้า
100 รว่ มกจิ กรรมวนั

ภาษาไทย

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วดั ความสำเร็จของโครงการ/กจิ กรรม

ท่ี ตวั ชวี้ ดั ความสำเร็จ สภาพความสำเร็จ ร่องรอยความสำเรจ็
1 นกั เรยี นโรงเรยี นอรุโณทัยวิทยาคมเห็น รอ้ ยละ บรรลุ ไม่บรรลุ

ความสำคัญของภาษาไทย วันภาษาไทย นกั เรยี นโรงเรยี น
แหง่ ชาติ และมที ศั คตทิ ี่ดีตอ่ ภาษาไทย
อรโุ ณทยั วทิ ยาคมเห็น
2 นักเรียนโรงเรียนอรโุ ณทยั วทิ ยาคม เข้า
รว่ มกิจกรรมวนั ภาษาไทย ร้อยละ 100 ความสำคัญของ

95  ภาษาไทย วัน

ภาษาไทยแห่งชาติ

และมีทศั คตทิ ่ดี ีต่อ

ภาษาไทย

นกั เรยี นโรงเรยี น

100  อรโุ ณทัยวทิ ยาคม เขา้
รว่ มกจิ กรรมวัน

ภาษาไทย

7. สรุปภาพรวมของโครงการ/กิจกรรม
การจัดกิจกรรมวันสำคัญกลุ่มสาระภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2564 ครูและนักเรียน

โรงเรียนอรโุ ณทยั วิทยาคมให้ความร่วมมือในการเข้ารว่ มกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย แต่

ยังมีส่วนน้อยที่ไม่ค่อยกระตือรือร้น หรือให้ความสนใจในการเข้าร่วมแข่งขัน ในระบบออนไลน์ ครู
กลมุ่ สาระภาษาไทยจงึ ไดท้ ำการประชาสมั พันธ์ และชกั ชวนให้นกั เรียนเข้าร่วมกจิ กรรมมากข้นึ ดงั น้ัน

การจัดกิจกรรมวันสำคัญกลุ่มสาระภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2564 จึงได้สำเร็จลุล่วงตาม
วัตถปุ ระสงคท์ ี่กำหนดไว้

7.1 จดุ เด่น
การดำเนินงานของการจัดกิจกรรมวนั สำคัญกลุ่มสาระภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2564

มีการวางแผนทั้งด้านงบประมาณ ด้านการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมได้ดี ทำให้กิจกรรมแต่ละ

กจิ กรรมน้นั ลุลว่ งตามวัตถุประสงค์

7.2 จดุ ท่ีควรพฒั นา

เน่ืองจากสถานการณร์ ะบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการ
ดำเนินกิจกรรมโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมให้ความรู้ และการแสดงเหมือนทุกปี ทำให้ไม่สามารถจัด

กิจกรรมที่มีคนอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากได้ คณะดำเนินงานจึงได้แก้ไขปัญหาโดยจัดให้มีเฉพาะ
กจิ กรรมการประกวดแข่งขนั ในระบบออนไลน์ ใหน้ ักเรยี นท่ีสนใจไดเ้ ขา้ ร่วมตามระยะเวลาทีก่ ำหนดให้
ซง่ึ ทำให้การดำเนินงานมีขอ้ จำกดั เร่อื งของชอ่ งทางการเข้าร่วมบ้างเลก็ นอ้ ย

7.3 ข้อเสนอแนะ
การดำเนนิ งานของการจัดกิจกรรมวันสำคัญกลุ่มสาระภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2564

ดำเนินงานกิจกรรมในช่วงที่มีโรคระบาดของเชื้อไวรสั โคโรนา 2019 (COVID-19) จึงมีข้อจำกัดใน
การจดั กิจกรรมหลายอยา่ งด้วยกัน ดังน้ันหากสถานการณ์คลี่คลายลงแลว้ ควรมีการปรับรูปแบบของ

การจัดกิจกรรมให้มีเพิ่มมากขึ้นตามความเหมาะสม และพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด
ประสทิ ธิผลต่อนักเรียนและโรงเรียนต่อไป

ลงชอ่ื ผู้รายงาน
(นายพงศกร เจริญทรัพย์)
………/………………/……….

ลงช่ือ ผู้รายงาน
(นางสาววิภารัตน์ อภวิ งค์)
………/………………/……….

ภาคผนวก

กจิ กรรมวันสำคญั วันภาษาไทยแห่งชาติ ออนไลน์ ปกี ารศึกษา 2564
กล่มุ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กจิ กรรมวันสำคญั วันภาษาไทยแห่งชาติ ออนไลน์ ปกี ารศึกษา 2564
กล่มุ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กจิ กรรมวันสำคญั วันภาษาไทยแห่งชาติ ออนไลน์ ปกี ารศึกษา 2564
กล่มุ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กจิ กรรมวันสำคัญ วนั ภาษาไทยแหง่ ชาติ ออนไลน์ ปีการศกึ ษา 2564
กลุ่มสาระการเรยี นรภู้ าษาไทย

*******************************************


Click to View FlipBook Version