The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงาน SAR ครู 63 วิภารัตน์

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by krutooztuu, 2021-04-26 01:24:43

รายงาน SAR ครู 63 วิภารัตน์

รายงาน SAR ครู 63 วิภารัตน์

คำนำ

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เป็นการประเมินการ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช
๒๕๔๕ รวมทั้งมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ข้าพเจ้าได้จัดทำข้ึนเพื่อรายงานผลการจัดการเรียน
การสอนและการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าพเจ้าตามฝ่าย/กลุ่มงาน ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ส่งเสริมให้
นักเรียนมีคุณลักษณะและคุณภาพตามระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม
สำนักงานเขตพืน้ ท่กี ารศกึ ษามัธยมศึกษา เชียงใหม่ ประจำปีการศกึ ษา ๒๕๖3

รายงานน้ี โรงเรียนสามารถนำผลการดำเนินงานไปจัดทำการประเมนิ คุณภาพภายในและ
สรปุ รายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับสายงาน ตลอดจนเผยแพร่ใหก้ ับผู้ปกครอง นักเรยี น ชุมชนใน
สงั คมได้ทราบผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงเรยี นอรุโณทัยวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธั ยมศกึ ษา เชยี งใหม่

ข้อมูลที่ได้จากการประเมินในการประเมินตนเอง (SAR) ในครั้งน้ี ข้าพเจ้าจะได้นำไปใช้
เปน็ แนวทางในการปรบั ปรงุ เพ่อื พฒั นาการปฏิบตั งิ านทไ่ี ดร้ ับมอบหมาย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศกั ยภาพ
ของผู้เรยี นใหส้ ูงข้ึนในทกุ ๆ ดา้ นต่อไป

ลงชอื่
(นางสาววภิ ารัตน์ อภวิ งค์)

สารบัญ

หนา้

คำนำ ก

สารบัญ ข

ตอนที่ ๑ ข้อมลู ส่วนตัว 1

- ข้อมูลทั่วไป 1

- ขอ้ มูลการปฏิบตั ิหนา้ ท่ี 1

- การจดั กิจกรรมการเรยี นการสอน 2

- ผลการปฏบิ ัตงิ าน 8

- ผลการประเมนิ การสอนของครโู ดยนกั เรยี น 9

- การประเมนิ ตนเองของครู ๑๐

ตอนที่ ๒ ผลการดำเนนิ งานตามมาตรฐานการศึกษา 12

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 12

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบรหิ ารและการจดั การของผบู้ ริหารสถานศกึ ษา 13

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจดั การเรยี นการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสำคญั 14

ตอนที่ ๓ ผลการประเมนิ ด้านทกั ษะของผ้เู รยี น 15

ภาคผนวก 16

- สำเนาคำส่ัง 17

- สำเนาเกียรตบิ ัตร 34

- รูปภาพกิจกรรม 56

ตอนท่ี ๑ : ข้อมูลส่วนตวั

๑.๑ ข้อมูลท่วั ไป
ชื่อ นางสาววภิ ารัตน์ สกลุ อภวิ งค์

วฒุ ิการศึกษา
 ปรญิ ญาตรี ศลิ ปศาสตรบัณฑิต วิชาเอก ภาษาไทย

จาก มหาวทิ ยาลยั ราชภัฏเชยี งใหม่
 อืน่ ๆ ระบปุ ระกาศนียบตั รบัณฑติ วชิ าชีพครู วชิ าเอก ป.บัณฑติ

จาก มหาวทิ ยาลัยฟารอ์ สี เทอรน์

ตำแหน่ง ครู วทิ ยฐานะ - อายุ ๓4 ปี ปฏบิ ตั ริ าชการ 4 ปี ๗ เดือน
เลขที่ตำแหน่ง 117957 เงนิ เดือน 20,๘60 บาท เงนิ วทิ ยฐานะ - บาท

วัน / เดือน / ปเี กิด : 14 เดอื น มถิ นุ ายน พ.ศ. ๒๕๒๙
วัน / เดือน / ปี บรรจุเขา้ รบั ราชการ : 26 เดอื น สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ปฏบิ ัตกิ ารสอน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ปฏบิ ัติงานพิเศษ : หัวหนา้ งานรับนกั เรียน ม.๑ และ ม.๔
โรงเรียนอรโุ ณทัยวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่กี ารศึกษามัธยมศกึ ษา เชยี งใหม่

๑.๒ ขอ้ มลู การปฏบิ ตั ิหน้าที่
๑.๒.๑ ปฏิบัติการสอนตลอดปีการศึกษา ๒๕๖3

ท่ี รหสั วิชา ชื่อวชิ า ชนั้ จำนวน จำนวน
หอ้ ง ชั่วโมง /
สปั ดาห์

ภาคเรียนที่ ๑ ภาษาไทย ๑ ม.๑ ๕ ๑๕
๑ ท2๑๑๐๑ เสริมทักษะภาษาไทย ๑ ม.2 1 2
2 ท20203 17
รวม
ภาคเรยี นที่ ๒ ม.๑ ๕ ๑๕
๑ ท2๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒ ม.2 1 2
2 ท20204 เสริมทักษะภาษาไทย 2 17

รวม

๑.๒.๒ กิจกรรมพฒั นาผเู้ รียน ที่ปฏิบตั ิการพัฒนาผ้เู รียนตลอดปีการศึกษา ๒๕๖3

ท่ี กจิ กรรมพัฒนาผู้เรยี น และชุมนมุ ชน้ั /ห้อง จำนวน ผา่ น ไมผ่ ่าน
นกั เรยี น
1 กจิ กรรมลูกเสอื เนตรนารี 41 -
2 กิจกรรมแนะแนว ม.1/1 41 41 -
3 สวนพฤษศาสตรโ์ รงเรยี น 39 2
4 ชมุ นุมดหู นงั ...ฟังเพลง ม.1/1 41 20 -

ม.1/1 41

ม.1 – ม.3 20

๑.๒.๓ ปฏบิ ตั ิหนา้ ท่ีครทู ี่ปรกึ ษา จำนวนนกั เรียน รวมท้ังส้นิ (คน)
ช้ัน / หอ้ ง ชาย (คน) หญงิ (คน) 41

ระดบั ช้นั มธั ยมศกึ ษาปที ่ี ๑/๑ 15 26

๑.๒.๔ การปฏบิ ตั ิงานหนา้ ที่พเิ ศษ ดงั น้ี กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หวั หน้ากลมุ่ สาระการเรยี นรภู้ าษาไทย กลุ่มบรหิ ารงานวิชาการ
กลุม่ บรหิ ารงานวิชาการ
หวั หนา้ งานรบั นกั เรยี น ม.๑ และ ม.๔ กลมุ่ บรหิ ารงานวชิ าการ
กรรมการงานวางแผนงานวชิ าการ กลุม่ บรหิ ารงานวิชาการ
กรรมการงานชุมชนแหง่ การเรียนรู้ PLC กล่มุ บริหารงานวชิ าการ
กลุ่มบรหิ ารงานวิชาการ
กรรมการงานขอ้ มูลนักเรยี น DMC กลุ่มบริหารงานวชิ าการ
กรรมการงานเดก็ พเิ ศษเรียนรว่ ม กลุ่มบริหารงานวชิ าการ
กลมุ่ บริหารงานวิชาการ
กรรมการงานแนะแนว กลมุ่ บริหารงานวิชาการ
กรรมการดำเนินงานนิเทศภายใน กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กรรมการงานทะเบียนราษฎร์ กลุ่มบรหิ ารงานวิชาการ
กลุม่ บริหารงานวิชาการ
กรรมการยกระดบั ผลสัมฤทธ์ิ O-NET กล่มุ บรหิ ารงานทวั่ ไป
กรรมการงานจดั การเรยี นรู้ ๘ กลุ่มสาระฯ
ระดบั ชัน้ จำนวน/แผน
กรรมการส่งเสรมิ ศกั ยภาพวชิ าการ ม.๑ ๖๐
กรรมการงานพฒั นาสอ่ื นวตั กรรมและเทคโนโลยี ม.๑ ๖๐
กรรมการงานหอ้ งสมดุ โรงเรียน

กรรมการงานประชาสมั พันธเ์ สยี งตามสายโรงเรยี น

๑.๓ การจัดกจิ กรรมการเรียนการสอน
๑.๓.๑ จัดทำแผนการจัดการเรยี นรู้ ดังนี้

ท่ี รหัสวิชา สาระการเรยี นรู้/รายวชิ า
๑ ท ๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ๑
๒ ท ๒๑๑๐๒ ภาษาไทย ๒

๑.๓.๒ ผลิตสอื่ / นวัตกรรม 11 ชิ้น ไดแ้ ก่

ท่ี ช่ือสอื่ /นวัตกรรม จำนวน
(เล่ม)
1 วงล้อ..การสร้างคำ (คำประสม คำซอ้ น) 1 ชดุ
2 สอ่ื POWER POINT การสรา้ งคำในภาษาไทย คำประสม คำซ้อน คำซำ้ 1 ชดุ
3 ส่ือ POWER POINT เรอ่ื ง ระดับภาษา 1 ชุด
4 สื่อ POWER POINT เร่อื ง ชนดิ คำในภาษาไทย 1 ชุด
5 สอ่ื POP UP เรือ่ ง ชนดิ คำในภาษาไทย 1 ชุด
6 ส่อื POWER POINT เร่ือง กาพยเ์ หช่ มเคร่อื งคาวหวาน 1 ชดุ
7 สื่อ POWER POINT เร่อื ง โครงสรา้ งประโยค 1 ชดุ
8 สื่อ POWER POINT เรอื่ ง สำนวน สุภาษติ คำพงั เพย 1 ชดุ
9 แผนผังอจั ฉรยิ ะ..ฉันทลักษณก์ ลอนกานท์ 1 ชุด

ท่ี ชอ่ื สอื่ /นวตั กรรม จำนวน
(เลม่ )
10 นวตั กรรมแบบฝึกทักษะการอา่ นและเขยี นคำพนื้ ฐานภาษาไทย ๑ ชุด
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๑ ชุด
11 นวตั กรรมแบบฝกึ ทักษะวรรณคดีและวรรณกรรม
เรื่อง “กาพยเ์ หช่ มเครอ่ื งคาวหวาน” สำหรับนกั เรยี นชั้นมธั ยมศึกษาปที ี่ ๑

๑.๓.๓ จัดทำหน่วยการเรยี นร้แู บบบูรณาการ (สวนพฤกษศาสตร,์ เศรษฐกจิ พอเพยี ง) ไดแ้ ก่

หน่วยท่ี เรื่อง จำนวนชั่วโมง

๒ แผนบรู ณาการสวนพฤกษศาสตร์เร่ืองการเขียนสือ่ สารด้วยถอ้ ยคำ

เรือ่ ง การเขยี นรณรงคแ์ ละให้ความรเู้ รือ่ งพรรณไมใ้ นโรงเรียน

๔ แผนการจัดการเรยี นรบู้ ูรณาการหลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เรอ่ื ง เสยี งในภาษาไทยและการสร้างคำ

๑.๓.๔ จัดทำวิจยั ในชนั้ เรียน จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่

ท่ี เรอื่ ง ระดบั ชัน้
ม.1
1 ผลการใช้แบบฝกึ ทักษะทางภาษาไทย เพอื่ พฒั นาความสามารถด้านการอ่าน
และการเขียนคำพื้นฐาน ระดบั ชนั้ มธั ยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรยี นอรุโณทยั วทิ ยาคม ม.1
จังหวดั เชียงใหม่

2 ผลการใชแ้ บบฝกึ ทักษะทางภาษาไทย เพ่ือพฒั นาความสามารถดา้ นการอา่ นคดิ
วิเคราะห์วรรณคดเี ร่ือง“กาพยเ์ ห่ชมเครอ่ื งคาวหวาน”ระดับช้ันมัธยมศกึ ษาปีที่
๑ โรงเรยี นอรโุ ณทัยวทิ ยาคม จังหวัดเชยี งใหม่

๑.๓.๕ การนำ/มอบหมายงาน นกั เรียนไปศกึ ษาคน้ คว้า/ใชแ้ หลง่ เรยี นรู้นอกโรงเรียนจำนวนครง้ั ดังน้ี

ท่ี ชอ่ื แหลง่ เรยี นรู้ เรื่อง จำนวนครงั้
-- --

๑.๓.๖ เชิญวทิ ยากรภายนอกมาให้ความรแู้ กน่ ักเรยี น จำนวน 1 คร้งั ได้แก่

ท่ี วนั /เดอื น / ปี ชอ่ื วทิ ยากร เร่ือง / หวั ขอ้
1 22 มนี าคม 2564 นายคมวัน พนั นยุ้
ยกระดบั ผลสัมฤทธิ์ พชิ ิต O-NET
วชิ าภาษาไทย

๑.๓.๗ รปู แบบ / วธิ ีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่คี รูใช้ คอื ข้อใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)

 การอธบิ าย  การสบื สวนสอบสวน

 การสาธติ / ทดลอง  กลุ่มสืบคน้ ความรู้

 การใชเ้ กมประกอบ  กล่มุ สัมพันธ์

 สถานการณจ์ ำลอง  การเรียนรู้แบบร่วมมือ

 กรณตี วั อย่าง  ความคดิ รวบยอด

 บทบาทสมมตุ ิ  อริยสจั ๔

 การแก้ไขสถานการณ์  การศึกษาคน้ คว้าดว้ ยตนเอง

 โปรแกรมสำเร็จรปู  การทศั นะศกึ ษานอกสถานที่

 ศนู ย์การเรียน  การเรยี นรู้จากห้องสมดุ

 ชุดการสอน  การพัฒนากระบวนการคดิ

 คอมพวิ เตอรช์ ว่ ยสอน  การใชภ้ ูมปิ ัญญาท้องถน่ิ

 โครงงาน  การอภปิ รายกลุ่มย่อย

 การถามตอบ  การแกป้ ัญหา

 อืน่ ๆ ระบ.ุ ...........  อื่น ๆ ระบ…ุ …………………...…

✓ สรุป จำนวนรปู แบบ / วิธีการจดั กจิ กรรมการเรียนการสอนที่ครูใช้ 17 วิธี

๑.๓.๘ การใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและภมู ิปัญญาทอ้ งถนิ่ ในการจัดการเรียนการสอนที่ครใู ช้ คือ ข้อ

ใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)

 ใบความรู้  ใบงาน

 แผน่ ภาพ, แผน่ ใส  วดี ที ศั น์

 สือ่ ของจรงิ  โปรแกรมคอมพวิ เตอรช์ ่วยสอน

 E-book, E-learning  คลิปวดิ ีโอ

 สไลดอ์ เิ ล็กทรอนกิ ส์  ศูนยก์ ารเรยี น

 สอ่ื บทเรียนแผน่ เดยี ว  บทเรียนการต์ ูน

 ภมู ิปัญญาทอ้ งถนิ่ ระบ.ุ ........................

✓สรปุ จำนวนรปู แบบ / วิธีการจดั กจิ กรรมการเรียนการสอนท่ีครใู ช้ 9 วธิ ี

๑.๓.๙ การวัดผลและประเมนิ ผลที่สอดคล้องกันในแตล่ ะวิชาท่ีครูใช้ คือ ขอ้ ใดบ้าง (ตอบได้มากกวา่ ๑

ข้อ)

 สอบแบบอัตนยั  สอบแบบปรนยั

 การสงั เกต  การรายงาน

 การมอบหมายชิ้นงาน  การถาม-ตอบ

 การนำเสนองาน  การสืบคน้ และส่งงานทาง E-mail

 การสัมภาษณ์  การทำแบบฝกึ หัด

 การปฏิบตั ิการทดลอง  การทำโครงงาน

✓สรุป จำนวนรปู แบบ / วิธกี ารจัดกจิ กรรมการเรยี นการสอนทค่ี รใู ช้ 9 วธิ ี

๑.๓.๑๐ สภาพการปฏิบัติงานสอน เขยี นเครอื่ งหมาย ✓ ในช่องทตี่ รงกบั ความเปน็ จรงิ ท่ี

ทา่ นปฏิบัติอยู่ (ตอบได้มากกว่า ๑)

ท่ี รายการปฏบิ ตั ิ มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ทสี่ ุด กลาง ท่ีสุด

๑ ตรงตามวุฒ/ิ สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา ✓

๒ ตรงตามความถนัด ✓

๓ ตรงตามประสบการณก์ ารสอน ✓

๔ ตรงกบั ความรคู้ วามสามารถ ✓

๕ ตรงกับความตอ้ งการ/ความสนใจ ✓

๑.๓.๑๑ การพัฒนาตนเอง (การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ/ การเข้าร่วมอบรม / ประชมุ สมั มนา /
ศึกษาดูงาน ฯลฯ)

ท่ี วนั /เดือน/ ปี เร่อื ง สถานที่ หนว่ ยงานท่จี ดั หลักฐาน

การอบรมเชงิ ปฏบิ ัติการงานสวน

1 30 มถิ นุ ายน พฤกษศาสตรโ์ รงเรียนสำหรบั ครู โรงเรยี นอรุโณทัย โรงเรียนอรโุ ณทยั เกียรติบตั ร
2563 วิทยาคม วิทยาคม
และบคุ ลากรโรงเรียนอรโุ ณทยั
วิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๓

2 1 มกราคม การประเมนิ การพัฒนาตนเอง อบรมออนไลน์ สำนกั งานเขตพ้ืนที่
2564 ด้วยระบบอเิ ลก็ ทรอนิกส์ การศึกษา เกยี รติบัตร
“เร่อื งงานวจิ ยั ในชน้ั เรยี น”
มัธยมศึกษา เขต 8

การเข้ารว่ มชมนิทรรศการของ

3 18 มกราคม สำนักงานเลขาธิการครุ สุ ภา เนอ่ื งใน อบรมออนไลน์ สำนกั งานเลขาธิการ เกยี รตบิ ัตร
2564 คุรสุ ภา
โอกาสงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๔
ผ่านทางระบบออนไลน์

การอบรมออนไลน์การจัดการ สำนักงาน
คณะกรรมการ
26 มกราคม เรียนร้วู ิทยาการคำนวณสำหรบั ครู การศกึ ษาขน้ั พนื้ ฐาน
2564 สถาบันส่งเสริมการ เกยี รตบิ ัตร
4 มธั ยมศกึ ษาปีท่ี ๔-๖ Coding อบรมออนไลน์ สอนวทิ ยาศาสตร์
Online for Grade ๑๐-๑๒ และเทคโนโลยี

Teacher (C๔T-๙) รหสั 63026

การอบรมความรู้ออนไลน์ มารช์ ช่งิ

5 31 มกราคม ความดี 4ส “สถาบัน สมาธิ อบรมออนไลน์ มลู นธิ ิครดู ขี องแผน่ ดนิ เกยี รตบิ ตั ร
2564 สัมมาชีพ เสียสละ” ตามแนวทาง
พระบรมราโชวาท ดา้ นการศึกษา

และไดร้ ับเกยี รตบิ ตั ร “คุรชุ นคนดี”

ท่ี วัน /เดือน/ ปี เรือ่ ง สถานที่ หน่วยงานท่ีจดั หลกั ฐาน
อบรมออนไลน์
เขา้ ร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษา อบรมออนไลน์
อบรมออนไลน์
และประสานความร่วมมือกับ อบรมออนไลน์ สำนกั งานรับรอง
อบรมออนไลน์
6 1 กุมภาพนั ธ์ หน่วยงานต้นสงั กดั เพ่อื สรา้ งความรู้ อบรมออนไลน์ มาตรฐานและประเมิน เกยี รตบิ ัตร
2564 ความเขา้ ใจ เกี่ยวกับแนวทางการ คณุ ภาพการศึกษา
อบรมออนไลน์
ประเมินคณุ ภาพภายนอก ภายใต้ อบรมออนไลน์ (องคก์ ารมหาชน)

สถานการณ์ COVID-19 ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

7 3 กุมภาพนั ธ์ การทดสอบความรเู้ กย่ี วกบั สำนกั งานเขตพน้ื ที่
2564 “โครงการโรงเรียนวิถีพทุ ธ” การศกึ ษามัธยมศึกษา เกยี รติบตั ร
ดว้ ยระบบอเิ ล็กทรอนกิ ส์
ลำปาง ลำพนู
8 4 กมุ ภาพนั ธ์ การทดสอบความรูเ้ กีย่ วกบั
2564 “โครงการโรงเรียนคุณธรรม” สำนักงานเขตพน้ื ที่
การศกึ ษามธั ยมศกึ ษา เกยี รติบัตร
ด้วยระบบอเิ ลก็ ทรอนิกส์
ลำปาง ลำพูน

การอบรมออนไลน์โครงการ

9 6 กุมภาพันธ์ PIM Open House ครั้งท่ี 116 สถาบนั การจดั การ เกยี รติบตั ร
2564 ตอน “เปดิ โลกแหง่ นวตั กรรม ปญั ญาภิวฒั น์
การศึกษากบั เทรนด์อาชีพปัจจุบันสู่

อนาคตยุคดิจทิ ัล 5.0”

10 6 กมุ ภาพนั ธ์ การทดสอบความรู้เก่ียวกับ“เจตคติ ศนู ยว์ ทิ ยาศาสตรแ์ ละ
2564 และจรยิ ธรรมสำหรับขา้ ราชการ” วฒั นธรรมเพือ่ เกียรติบัตร
การศึกษารอ้ ยเอด็
ดว้ ยระบอเิ ล็กทรอนกิ ส์

อบรม “หลักสูตรการเสรมิ สรา้ ง

ความเขม้ แข็งในการจดั เกบ็ ข้อมูล

11 9 กุมภาพันธ์ สารสนเทศดา้ นการจบการศึกษา สำนกั งาน
2564 และการใหบ้ รกิ ารข้อมลู ทาง คณะกรรมการ เกียรตบิ ตั ร
การศึกษาสำหรบั เขตพื้นท่ี การศึกษาข้นั พ้นื ฐาน

การศกึ ษาและสถานศกึ ษาผ่าน

ระบบอเิ ล็กทรอนกิ ส์ (e-learning)”

การทดสอบความรเู้ ก่ยี วกบั

“หลกั เกณฑแ์ ละวิธีการประเมินให้ สำนักงานเขตพืน้ ท่ี
การศึกษามธั ยมศึกษา เกียรติบตั ร
12 12 กุมภาพนั ธ์ ขา้ ราชการครแู ละบุคลากรทางการ
2564 ศกึ ษา ตำแหนง่ ครู มีวิทยฐานะหรอื ลำปาง ลำพูน

เลื่อนวิทยฐานะ ว21/2560”

ด้วยระบบอิเลก็ ทรอนกิ ส์

การทดสอบความรเู้ กี่ยวกบั สำนักงานเขตพ้นื ท่ี

13 24 กมุ ภาพันธ์ “การใช้หลกั สูตรฐานสมรรถนะสู่ การศึกษา เกียรติบัตร
2564 การพฒั นาผเู้ รียนในศตวรรษที่ 21” ประถมศกึ ษาพิจิตร

ด้วยระบบอเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ เขต 2

ท่ี วัน /เดอื น/ ปี เร่อื ง สถานที่ หนว่ ยงานทจี่ ัด หลักฐาน

การฝึกอบรมวชิ าผกู้ ำกับลูกเสือ ชมรมลกู เสอื
สามญั รนุ่ ใหญข่ ั้นความรูเ้ บอ้ื งต้น
14 4-7 มนี าคม คา่ ยลกู เสือชเยศ มหาวิทยาลยั การกีฬา เกยี รติบตั ร
2564 S.S.B.T.C. แห่งชาติ วทิ ยาเขต

เชยี งใหม่

การอบรมและทดสอบวัดความรู้ สำนกั งานเขตพ้ืนท่ี

15 29 มนี าคม ตามหลักสูตรความรู้เบอ้ื งตน้ อบรมออนไลน์ การศกึ ษา เกยี รติบัตร
2564 ประถมศึกษาพิจติ ร
เกยี่ วกบั วินยั และการรกั ษาวินัยของ
ข้าราชการครูและบคุ ลากรทาง เขต 2

การศกึ ษาดว้ ยระบบอเิ ลก็ ทรอนกิ ส์

สรุป การพัฒนาตนเอง จำนวน 15 ครงั้ จำนวน 20 วัน คดิ เป็น 80 ช่วั โมง นำมาขยายผล 10 คร้ัง

๑.๓.๑๒ การไดร้ บั รางวลั / ประกาศเกยี รตคิ ุณ / ผลงานดเี ดน่ / เกยี รติประวตั ิท่ีปรากฏต่อ
สาธารณชนด้านสถานศกึ ษา / ครู / นักเรยี น

ท่ี วัน/เดอื น/ปี รางวัล/เกยี รติคณุ หนว่ ยงานทมี่ อบ หลกั ฐาน
มลู นิธิครดู ขี องแผน่ ดนิ เกยี รตบิ ตั ร
รางวลั ครดู ีของแผ่นดิน ขน้ั พื้นฐาน
สำนักงานเลขาธกิ าร เกียรติบตั ร
15 โครงการเครือข่ายครดู ขี องแผน่ ดิน คุรสุ ภา

1 กรกฎาคม เจริญรอยตามพระยคุ ลบาท ๒๕๖๓

2563 สำนักงานเขตพ้นื ที่การศึกษา

มัธยมศกึ ษามธั ยมศึกษา เขต ๓๔

ครูผมู้ สี ว่ นรว่ มในการส่งเสรมิ

จรรยาบรรณของวิชาชีพครโู ดยการ

2 29 ตุลาคม แบ่งปนั เร่ืองราวความประทบั ใจท่มี ีตอ่
2563 ครดู ผี า่ นภาพถา่ ย หรือ คลิปวิดโี อตาม

โครงการจรรยาบรรณสูค่ รูดี...เพอ่ื เด็กดี

ประจำปี ๒๕๖๓ กจิ กรรม “คารวะครู

ผสู้ รา้ ง ผู้นำทางชีวติ ”

๑.๓.๑๓ การได้รบั เชิญเป็นวทิ ยากร/กรรมการตัดสินภายในและภายนอกสถานศกึ ษา

ท่ี วัน / เดอื น / ปี รายการ / เรื่อง หน่วยงานที่เชิญ

๑ ๓๑ กรกฎาคม กรรมการตัดสนิ การแขง่ ขันคัดลายมือ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
๒๕๖3 กิจกรรมวนั ภาษาไทย โรงเรยี นอรุโณทัยวทิ ยาคม
ประจำปี ๒๕๖3 อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

วิทยากรอบรมกิจกรรมสง่ เสริมทกั ษะอาชีพ

2 28 สิงหาคม “เพน้ ทร์ ม่ เขียนพัด” ภายใต้โครงการจัดสรร โรงเรยี นอรุโณทยั วทิ ยาคม
2563 เงินอุดหนุนนกั เรียนยากจนพเิ ศษแบบ อ.เชยี งดาว จ.เชยี งใหม่

มีเงอ่ื นไข

3 10 กนั ยายน วิทยากรโครงการอบรมแกนนำ อย.น้อย โรงเรียนอรุโณทัยวทิ ยาคม
2563 เพอื่ จดั ตัง้ เครอื ขา่ ย อย.นอ้ ย ในสถานศึกษา อ.เชียงดาว จ.เชยี งใหม่

๑.๔ ผลการปฏบิ ัติงาน

๑.๔.๑ การปฏิบตั หิ น้าที่จดั กิจกรรมการเรียนการสอนประจำปีการศกึ ษา ปรากฏผลดังนี้

ท่ี วิชา รหัสวิชา ชั้น/ห้อง ผลการเรยี น (คน) รวม
ภาคเรียนท่ี ๑ ร 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
มส 0

๑ ภาษาไทย1 ท 21101 ม.1/1 1 0 0 1 1 0 2 17 7 11 40

๒ ภาษาไทย1 ท 21101 ม.1/2 0 0 2 4 1 6 9 9 7 1 39

๓ ภาษาไทย1 ท 21101 ม.1/3 2 0 4 10 5 7 4 5 1 0 38

4 ภาษาไทย1 ท 21101 ม.1/5 0 0 7 3 7 8 6 4 2 1 38

5 ภาษาไทย1 ท 21101 ม.1/6 0 0 6 4 10 13 1 4 0 1 39

6 เสริมทกั ษะ ท 20203 ม.2/5 0 0 0 3 3 9 2 0 1 0 18
ภาษาไทย1

ภาคเรียนที่ ๒

๑ ภาษาไทย2 ท 21102 ม.1/1 2 0 0 0 1 5 7 13 6 7 41

2 ภาษาไทย2 ท 21102 ม.1/2 0 0 1 2 1 9 6 11 3 3 36

3 ภาษาไทย2 ท 21102 ม.1/3 0 0 7 1 5 15 2 3 2 0 35

4 ภาษาไทย2 ท 21102 ม.1/5 0 0 7 7 2 5 5 6 3 1 36

5 ภาษาไทย2 ท 21102 ม.1/6 0 0 3 7 4 13 6 3 0 1 37

6 เสรมิ ทกั ษะ ท 20204 ม.2/5 0 0 0 1 3 3 3 6 0 1 17
ภาษาไทย2

รวม 5 5 37 43 43 93 53 81 32 27 414

รอ้ ยละ 100 1. 0 8. 10. 10. 22. 12. 19. 7. 6. 100

21 94 39 39 46 80 57 73 52

รอ้ ยละของนักเรยี นทไ่ี ดร้ บั ผลการเรียน 3 ขึ้นไป 33.82

รอ้ ยละของนักเรยี นทไ่ี ดร้ บั ผลการเรียน 2 ข้นึ ไป 69.08

๑.๔.๒ แนวทางการจดั การเรยี นรู้เพอื่ พฒั นาตามศักยภาพผู้เรยี นแต่ละกลมุ่ มีดงั นี้
๑.๒.๑. เด็กกลุม่ สูง

สง่ เสริมให้ผู้เรียนท่ีมีศักยภาพสูงได้รู้จักการสืบค้นข้อมูล ค้นคว้า ศึกษาหาความรู้เพ่ือนำไปต่อ
ยอดในการประกวดหรือแขง่ ขนั ทกั ษะในระดับต่าง ๆ ต่อไป นอกจากน้ัน ยงั ส่งเสรมิ นกั เรียนด้วยการให้
งานท่มี ีระดับสูงขึ้น และเน้นกระบวนการคดิ มากกว่านักเรยี นกลุ่มอ่ืน เพือ่ พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ

ต่อไป
๑.๒.๒. เด็กกลุม่ กลาง

ส่งเสริมให้ผู้เรียนกลุ่มกลางมีความกระตอื รือร้น ใฝ่รู้ใฝเ่ รยี นมากยิ่งขึน้ พัฒนาการคิดอยา่ งเป็น
ระบบใหน้ กั เรยี นกล่มุ นี้ เพราะเปน็ กลมุ่ ท่ีสามารถพฒั นาใหอ้ ยู่ในระดับกล่มุ สงู ได้

๑.๒.๒. เด็กกลมุ่ ตำ่

วเิ คราะหผ์ ู้เรียนเปน็ รายบุคคลว่ามีปัญหาทางการเรียนในด้านใด แล้วคดิ หาวิธใี นการแก้ปัญหา
ให้ตรงจุด เช่น นักเรียนที่มีปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ต้องแยกออกมาเรียนในห้องเรียนพิเศษ

หรือจัดการสอนซอ่ มเสริม เพอ่ื ปรับพน้ื ฐานความรใู้ หผ้ เู้ รยี นสามารถเรียนรว่ มกับเพ่ือนกลมุ่ อื่นได้

๑.๕ ผลการประเมนิ การสอนของครูโดยนกั เรยี น (หลกั ฐานแสดงความพงึ พอใจตอ่ การเรยี นการสอน)

ตาราง แสดงรอ้ ยละของระดบั การประเมนิ การสอนของครโู ดยนกั เรียน

ระดับการประเมนิ

กจิ กรรม มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ท่สี ดุ กลาง ทส่ี ุด

๑. ครแู จง้ ผลการเรยี นรใู้ ห้นักเรยี นทราบอยา่ งชดั เจน ✓

๒. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรสู้ นุกและนา่ สนใจ ✓

๓. เนื้อหาท่ีสอนทันสมัยเสมอ ✓

๔. ครูใช้สอื่ ประกอบการเรียนการสอนทเี่ หมาะสมและหลากหลาย ✓

๕. ครูใช้คำถามซักถามนักเรยี นบ่อย ๆ ✓

๖. ครปู ระยกุ ตส์ าระที่สอนเข้ากบั เหตุการณป์ ัจจุบนั /สภาพแวดลอ้ ม ✓

๗. ครสู ง่ เสรมิ นักเรียนไดฝ้ กึ ปฏบิ ัติจรงิ มีการจัดการ และ

การแกป้ ญั หา ✓

๘. ครูให้นักเรยี นฝึกกระบวนการคดิ คดิ วเิ คราะห์ คดิ สร้างสรรค์ ✓

๙. ครสู ่งเสรมิ ให้นกั เรียนทำงานร่วมกันท้งั เปน็ กลมุ่ และรายบคุ คล ✓

๑๐. ครูใหน้ กั เรยี นแสวงหาความรจู้ ากแหล่งเรียนรูต้ า่ ง ๆ ✓

๑๑. ครมู ีการเสริมแรงใหน้ ักเรียนทรี่ ่วมกิจกรรมการเรยี นการสอน ✓

๑๒. ครูเปดิ โอกาสใหน้ กั เรียนซกั ถามปัญหา ✓

๑๓. ครคู อยกระตนุ้ ให้นักเรยี นตนื่ ตวั ในการเรยี นเสมอ ✓

๑๔. ครูสอดแทรกคุณธรรมและค่านยิ ม ๑๒ ประการในวชิ าทสี่ อน ✓

๑๕. ครูยอมรับความคดิ เห็นของนักเรียนท่ีตา่ งไปจากครู ✓

๑๖. นกั เรยี นมสี ่วนร่วมในการวัดและประเมินผลการเรยี น ✓

๑๗. ครมู กี ารประเมินผลการเรียนดว้ ยวธิ ีการทห่ี ลากหมายและ

ยุติธรรม ✓

๑๘. ครมู ีความต้ังใจในการจัดกจิ กรรมการเรียนการสอน ✓

๑๙. บคุ ลิกภาพ การแต่งกายและการพูดจาของครเู หมาะสม ✓

๒๐. ครเู ข้าสอนและออกชนั้ เรียนตรงตามเวลา ✓

จากผลการประเมนิ การสอนของครโู ดยนกั เรยี น พบวา่ อยใู่ นระดบั
 มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  นอ้ ยที่สุด

๑.๖ การประเมินตนเองเก่ียวกับการจัดทำแผนการจดั การเรียนรูท้ ่เี น้นผูเ้ รยี นเป็นสำคัญ
(เขยี นเครอื่ งหมาย / ลงในชอ่ งระดับคณุ ภาพ โดยพจิ ารณาจากเกณฑก์ ารประเมนิ ด้านขวามือ)

ดัชนีชว้ี ดั ระดบั คณุ ภาพ ๑ เกณฑก์ ารประเมิน
๔๓๒
๑. มกี ารระบุตัวชวี้ ดั /ผลการเรยี นรู้
๑. การวิเคราะห์ มาตรฐานฯ ✓ ๒. มกี ารวิเคราะหต์ ัวชีว้ ดั /ผลการเรียนรู้
แยกออกเปน็ ๓ ด้านคอื ความรู้ เจตคติ ทักษะ (KPA)
และ ตัวชวี้ ัด/ผลการเรียนรู้ ๓. มีความเหมาะสมสอดคลอ้ งกับกจิ กรรมการเรียนรู้
๔. สอดคลอ้ งกับผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวงั
(ระดับ ๔ มี ๕ ขอ้ ๕. ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา

ระดบั ๓ มี ๔ ขอ้ ๑. การออกแบบกิจกรรมการเรยี นรเู้ ปน็ ขัน้ ตอน
๒. แผนการจดั กิจกรรมการเรยี นร้มู ี
ระดับ ๒ มี ๓ ข้อ
องค์ประกอบครบ ๔ ด้าน (แลกเปลีย่ น
ระดบั ๑ มี ๑-๒ ข้อ) ประสบการณ์ การสรา้ งองคค์ วามรู้
นำเสนอความรู้ ปฏบิ ตั ิ / ประยุกตใ์ ช)้
๒. การออกแบบกจิ กรรม ✓ ๓. มีความเหมาะสมกบั จดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้
๔. มีความสอดคล้องกับจดุ ประสงคก์ ารเรียนรู้
การเรียนรู้ ทั้ง ๓ ด้าน (ความรู้ เจตคติ ทักษะ)
๕. สามารถปฏิบัติไดจ้ ริง
(ระดบั ๔ มี ๕ ข้อ
๑. มีการจดั กิจกรรมการเรยี นรู้โดยใช้กระบวนการกลุม่
ระดับ ๓ มี ๔ ขอ้ ๒. มคี วามหลากหลายในการมีสว่ นร่วมของผเู้ รยี น
๓. มีการกำหนดบทบาทและกิจกรรมอย่างชัดเจน
ระดบั ๒ มี ๓ ขอ้ ๔. ปฏบิ ัติจรงิ
๕. ผูเ้ รียนสนกุ สนาน เกิดการเรยี นรู้
ระดบั ๑ มี ๑-๒ ข้อ)
๑. มีการประเมินผลการเรียนในแต่ละแผน
๓. การออกแบบปฏิสัมพนั ธ์ ✓ ๒. มีการกำหนดวธิ กี ารประเมินผลหลากหลาย
๓. วธิ กี ารประเมินผลสอดคล้องกบั จุดประสงค์
(ระดบั ๔ มี ๕ ข้อ การเรยี นรู้
๔. ปฏบิ ตั ิจรงิ
ระดบั ๓ มี ๔ ข้อ ๕. นำผลการประเมนิ มาพฒั นาการเรยี นรู้

ระดับ ๒ มี ๓ ข้อ ๑. มีการใช้สอ่ื อปุ กรณห์ รอื แหล่งเรียนรู้
๒. มกี ารกำหนดขน้ั ตอนหรือวิธกี ารใช้สื่อ
ระดับ ๑ มี ๑-๒ ข้อ)
หรอื แหลง่ เรยี นรู้
๔. การออกแบบประเมนิ ผล ✓ ๓. มีการใช้ส่ือ อุปกรณห์ รอื แหลง่ การเรียนรู้

(ระดบั ๔ มี ๕ ขอ้ เหมาะสมกบั กิจกรรมการเรยี นรู้
๔. มีสื่อ อปุ กรณ์ แหลง่ เรียนรู้
ระดบั ๓ มี ๔ ขอ้ ๕. มกี ารพฒั นาสอ่ื อปุ กรณ์ แหลง่ เรียนรู้

ระดับ ๒ มี ๓ ข้อ

ระดับ ๑ มี ๑-๒ ขอ้ )

๕. การใช้สอ่ื อุปกรณ์ ✓

การเรยี นรู้
(ระดับ ๔ มี ๕ ข้อ

ระดับ ๓ มี ๔ ขอ้
ระดบั ๒ มี ๓ ข้อ
ระดับ ๑ มี ๑-๒ ขอ้ )

สรปุ : การจัดทำแผนการจดั การเรยี นร้นู ้ี อยู่ในระดบั คณุ ภาพ ระดบั ดีมาก

เกณฑก์ ารตดั สนิ

๔ หมายถึง มกี ารปฏิบัติอยู่ในระดับดีมาก หรือพอใจมากที่สดุ
๓ หมายถึง มกี ารปฏิบัติอยู่ในระดับดี หรือพอใจมาก
๒ หมายถงึ มกี ารปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง หรือพอใจพอใช้
๑ หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดบั ปรบั ปรุง หรอื ไม่พอใจ

ตอนท่ี ๒
ผลการดำเนนิ งานตามมาตรฐานการศึกษา

คำชแ้ี จง

1. ศึกษาเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม มาตรฐานท่ี ๑-3
2. มาตรฐานท่ี ๑-3 ประเมนิ ผลแลว้ จะได้ผลระดบั คุณภาพตัวบ่งช/้ี มาตรฐาน

แล้วทำเครอ่ื งหมาย  ลงในชอ่ งระดบั คุณภาพ
๓. เกณฑ์การตดั สนิ

๕ หมายถงึ มผี ลการปฏิบัติอยู่ในระดบั ดเี ย่ยี ม

๔ หมายถึง มผี ลการปฏิบตั อิ ยู่ในระดับดมี าก
๓ หมายถงึ มผี ลการปฏิบตั ิอยู่ในระดับดี

๒ หมายถึง มีผลการปฏบิ ตั ิอยู่ในระดบั พอใช้
๑ หมายถึง มผี ลการปฏบิ ัติอยู่ในระดับปรับปรุง

มาตรฐานท่ี ๑ คณุ ภาพของผู้เรียน

ตัวบง่ ชี้ ระดบั คณุ ภาพตวั บ่งช/้ี มาตรฐาน

1.1 มีความสามารถในการอา่ น การเขียน การสื่อสารและการคดิ คำนวณ ๕๔๓๒๑
1.2 มีความสามารถในการคิดวเิ คราะห์ คิดอยา่ งมีวจิ ารณญาณ อภิปราย ✓
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกป้ ญั หา ✓
1.3 มคี วามสามารถในการสรา้ งนวัตกรรม
1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสอ่ื สาร ✓
1.5 มผี ลสมั ฤทธ์ิทางการเรยี นตามหลักสูตรสถานศึกษา ✓
1.6 มีความรู้ ทกั ษะพื้นฐานและเจตคตทิ ี่ดีต่องานอาชีพ ✓
1.7 การมีคณุ ลักษณะและคา่ นิยมท่ดี ีตามที่สถานศกึ ษากำหนด ✓
1.8 ความภูมิใจในท้องถิน่ และความเปน็ ไทย ✓
1.9 การยอมรับที่จะอยรู่ ว่ มกนั บนความแตกตา่ งและหลากหลาย ✓
1.10 สขุ ภาวะทางรา่ งกาย และจิตสงั คม ✓

รวม 5 32 3

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 ผลการปฏิบตั งิ านอยใู่ นระดับ ดมี าก

กิจกรรม/โครงการ/หลักฐานรอ่ งรอยทดี่ ำเนินการ ผลการดำเนนิ งาน

โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมมีการดำเนินการ จุดเดน่

พัฒนาโครงการจัดการเรียนรู้ โครงการ/กิจกรรม นกั เรียนเกิดการพัฒนาทักษะและเกดิ ความ

ดงั น้ี บนั ทึกการช่ังน้ำหนังวัดส่วนสูง รายงานการเข้า สนใจในการทำกิจกรรมร่วมกับผ้อู ื่น

ร่วมการแข่งขันกีฬา บันทึกการทดสอบสมรรถภาพ ผู้ เรี ย น มี สุ ข ภ า พ ร่ า ง ก า ย แ ข็ ง แ ร ง

ทางกาย บนั ทึกการตรวจสุขภาพ กจิ กรรมวนั ตรุษจีน มสี มรรถภาพทางกายและน้ำหนกั สว่ นสูงตามเกณฑ์

กิจกรรมวันภาษาไทย กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ การ

เขา้ ร่วมประเพณีไทยและชนเผ่าต่าง ๆ การตรวจสาร

กิจกรรม/โครงการ/หลักฐานรอ่ งรอยทดี่ ำเนนิ การ ผลการดำเนินงาน

เสพติด รวมถึงสถิติการเข้าใช้แหล่งเรียนรู้ของแต่ละ จุดควรพัฒนา

กลุม่ สาระ นักเรยี นขาดโอกาสในการใชเ้ ทคโนโลยี

ทนั สมยั ซึ่งไม่ครอบคลุมการศกึ ษาในบางระดับช้นั

ส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมที่พัฒนา

ทักษะทางด้านดนตรี นาฏศิลป์ วัฒนธรรมของไทย

รวมถึงการผสมผสานของวัฒนธรรมจีน (ส่งเสริมให้มี

ทัศนคติท่ีดีต่อความเป็นไทย) วางแผนพัฒนาทักษะ

ในการให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง พัฒนา

ตนเองอย่างตอ่ เนอ่ื ง และการเรยี นรู้ด้วยโครงงาน

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบรหิ ารและการจัดการของผูบ้ รหิ ารสถานศกึ ษา

ตัวบง่ ช้ี ระดับคุณภาพตวั บ่งชี/้ มาตรฐาน

2.1 มเี ปา้ หมายวิสยั ทัศน์ และพันธกจิ ที่สถานศกึ ษากำหนดชัดเจน ๕ ๔ ๓ ๒๑
2.2 มีระบบบรหิ ารจดั การคุณภาพของสถานศกึ ษา ✓
2.3 ดำเนนิ งานพฒั นาวิชาการทเ่ี นน้ คณุ ภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร ✓
สถานศึกษา และทุกกลมุ่ เปา้ หมาย ✓
2.4 พฒั นาครแู ละบคุ ลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวชิ าชีพ
2.5 จดั สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงั คมท่ีเอื้อต่อการจดั การเรียนรู้ ✓
อย่างมีคุณภาพ ✓
2.6 จดั ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ ✓

รวม 20 8
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 ผลการปฏบิ ัติงานอย่ใู นระดบั ดีมาก

กิจกรรม/โครงการ/หลกั ฐานร่องรอยทีด่ ำเนนิ การ ผลการดำเนินงาน

โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมมีการดำเนินการ จุดเด่น

พัฒนาการบริหาร โดยจัดโครงการ/กิจกรรมดังนี้ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมมีการบริหาร

การมีส่วนร่วมในการบริหารงานของโรงเรียน มีการ และจัดการอย่างเป็นระบบ โดยมีการประชุมเพื่อให้

ก ร ะ จ า ย อ ำ น า จ ใน ก าร ท ำง า น ใน รู ป แ บ บ ทุกฝ่าย ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการกำหนด

คณะกรรมการตามโครงสร้างการบริหารงาน มีการ วสิ ยั ทศั น์ พนั ธกจิ และเป้าหมายทชี่ ัดเจน รวมไปถงึ มี

จัดทำคู่มือในการปฏิบัติงาน มีการจัดทำแผนปฏิบัติ การปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและ

การที่ผ่านการเห็นชอบและการมีส่วนร่วมของ แผนการปฏิบัติการประจำปี ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ เรี ย น มี คุ ณ ภ าพ ต าม ม าต ร ฐ าน ก าร เรี ย น รู้ ต า ม

หลักสตู รสถานศกึ ษา

จุดควรพฒั นา
โรงเรียนควรมีการพัฒนาและให้ความรู้

เพิ่มเติม แก่คณะกรรมการสถานศึกษา ในส่วนของ

กจิ กรรม/โครงการ/หลกั ฐานร่องรอยท่ีดำเนนิ การ ผลการดำเนนิ งาน

บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา
สรา้ งเครือขา่ ยความร่วมมือของผปู้ กครองเพ่ือจะได้มี
สว่ นรว่ มในการจัดการเรียนการสอน การเสนอความ
คิดเห็น

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรยี นการสอนทเี่ น้นผเู้ รยี นเป็นสำคัญ

ตัวบง่ ช้ี ระดับคุณภาพตวั บง่ ช/้ี มาตรฐาน

๕ ๔ ๓ ๒๑

3.1 จดั การเรียนรูผ้ ่านกระบวนการคดิ และปฏบิ ตั ิจรงิ และสามารถนำไป ✓
ประยกุ ต์ใช้ในการดำเนนิ ชวี ิต

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยสี ารสนเทศ และแหลง่ เรียนร้ทู ี่เอือ้ ตอ่ การเรยี นรู้ ✓

3.3 มีการบรหิ ารจัดการชน้ั เรียนเชิงบวก ✓

3.4 ตรวจสอบและประเมนิ ผู้เรยี นอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา ✓

ผ้เู รยี น

3.5 มกี ารแลกเปลย่ี นเรยี นรูแ้ ละให้ขอ้ มูลปอ้ นกลับเพ่อื ปรบั ปรงุ และ ✓

พฒั นาการจัดการเรียนรู้

สรุปผลการประเมนิ มาตรฐานที่ ๓ 20 4

สรุปผลการประเมนิ มาตรฐานท่ี 3 ผลการปฏบิ ตั ิงานอยใู่ นระดบั ดมี าก

กจิ กรรม/โครงการ/หลักฐานร่องรอยทด่ี ำเนนิ การ ผลการดำเนินงาน

โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมมีการดำเนิน จุดเดน่

การพัฒนาการบริหาร โดยจดั โครงการ/กิจกรรมดงั นี้ โรงเรียน อ รุโณ ทั ยวิ ท ยาค ม มี ก าร จัด

กิจกรรมกีฬานกั เรียน วิจยั ในช้ันเรยี น การสง่ เสริมครู โครงการ/กจิ กรรม ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ได้

ไปอบรมความรู้ตามความถนัด การจัดทำโครงการ คิด และปฏิบัติจริงจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย

สอน แผนการจัดการเรียนรู้ จัดทำการวิเคราะห์ นั ก เรียน มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน ก าร ส ร้างบ ร รย าก าศ

ระดับศักยภาพนักเรียน เก่ง กลาง อ่อน การใช้ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ครูมีการทำวิจัยใน

โปรแกรมต่าง ๆ ในการจัดการเรียนรู้ เช่น มีการ ชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ

จัดทำรายงานการปฏิบัติงานของตนเอง (SAR) การ ตนเองให้เหมาะสมกบั ผู้เรียน

จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความถนัดและความสนใจของ นักเรียนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม

นักเรียน โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน การเรียนรู้และมีความกระตือรือร้นในการผลิตสื่อ

โครงการสวนเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสอดคล้องกับ และนวัตกรรมร่วมกบั ครูผ้สู อน

บริบทของชมุ ชนและทอ้ งถน่ิ จดุ ควรพัฒนา

ควรพัฒนาครู ในเรอ่ื งของการจัดการเรยี นรู้

ท่ีเน้นผ้เู รยี นเป็นสำคญั ควรนำภมู ิปัญญาทอ้ งถน่ิ

เขา้ มามีสว่ นรว่ ม ในการจดั กจิ กรรมให้นักเรียนได้

เรยี นรู้มากข้ึน

ตอนที่ ๓
ผลการประเมนิ ดา้ นทกั ษะของผเู้ รยี น

นักเรยี นชน้ั มัธยมศึกษาปที ่ี 1/1 จำนวนนักเรียน 41 คน

ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ผลการประเมนิ (คน/ รอ้ ยละ)

ท่ี สมรรถนะสำคัญของผเู้ รียน ดีเยยี่ ม ดี ผา่ น ไมผ่ า่ น

๑. ความสามารถในการสื่อสาร ๓๒๑๐
๒. ความสามารถในการคิด
๓. ความสามารถในการแกป้ ญั หา 26 14 1 0
๔. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชวี ิต
๕. ความสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยี 13 27 1 0

20 20 1 0

37 4 0 0

35 6 0 0

ผลการประเมนิ สมรรถนะสำคัญของผเู้ รยี น พบว่า นักเรยี นอย่ใู นระดบั ดเี ยยี่ ม

ผลการประเมนิ การอ่านคิด วิเคราะหแ์ ละเขยี น ผลการประเมนิ (คน/ รอ้ ยละ)
ชัน้ จำนวนนกั เรยี นทป่ี ระเมิน (คน)
ม.1/1 41 ดเี ยย่ี ม ดี ผ่าน ไมผ่ ่าน
๓๒๑๐
39 2 0 0

ผลการประเมนิ การอา่ นคิด วิเคราะห์และเขียน พบว่า นักเรยี นอยใู่ นระดบั ดีมาก

ผลการประเมินคณุ ลักษณะอนั พึงประสงค์

ผลการประเมนิ (คน/ รอ้ ยละ)

ท่ี คณุ ลกั ษณะอันพงึ ประสงค์ ดีเย่ยี ม ดี ผา่ น ไม่ผา่ น
๓๒๑๐

๑. รักชาติ ศาสน์ กษตั รยิ ์ 39 2 0 0
๒. ซอ่ื สัตย์สุจรติ 34 7 0 0
๓. มวี นิ ัย 33 8 0 0
๔. ใฝเ่ รียนรู้ 40 1 0 0
๕. อยู่อย่างพอเพียง 39 2 0 0
๖. มงุ่ มน่ั ในการทำงาน 33 8 0 0
๗. รักความเป็นไทย 23 18 0 0
๘. มีจติ สาธารณะ 37 4 0 0

ผลการประเมนิ คณุ ลักษณะอนั พึงประสงค์พบว่า นกั เรียนอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

ภาคผนวก

- สำเนาคำส่ัง
- สำเนาเกียรตบิ ัตร
- รูปภาพกิจกรรม

ภาคผนวก

สำเนาคำส่งั

- เอกสารใช้ประกอบรายงานผลการปฏิบตั ิงานและผลการประเมินตนเองรายบคุ คลเทา่ น้นั -

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววิภารตั น์ อภิวงค)์
ตำแหนง่ ครู

- เอกสารใช้ประกอบรายงานผลการปฏบิ ตั งิ านและผลการประเมินตนเองรายบคุ คลเท่าน้นั -

สำเนาถกู ต้อง

(นางสาววภิ ารัตน์ อภวิ งค์)
ตำแหน่ง ครู

- เอกสารใช้ประกอบรายงานผลการปฏบิ ตั งิ านและผลการประเมินตนเองรายบคุ คลเท่าน้นั -

สำเนาถกู ต้อง

(นางสาววภิ ารัตน์ อภวิ งค์)
ตำแหน่ง ครู

- เอกสารใช้ประกอบรายงานผลการปฏบิ ตั งิ านและผลการประเมินตนเองรายบคุ คลเท่าน้นั -

สำเนาถกู ต้อง

(นางสาววภิ ารัตน์ อภวิ งค์)
ตำแหน่ง ครู

- เอกสารใช้ประกอบรายงานผลการปฏบิ ัติงานและผลการประเมินตนเองรายบคุ คลเทา่ น้นั -

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววิภารตั น์ อภิวงค)์
ตำแหนง่ ครู

- เอกสารใช้ประกอบรายงานผลการปฏิบตั ิงานและผลการประเมินตนเองรายบคุ คลเท่าน้นั -

สำเนาถกู ต้อง

(นางสาววภิ ารัตน์ อภวิ งค์)
ตำแหน่ง ครู

- เอกสารใช้ประกอบรายงานผลการปฏบิ ัติงานและผลการประเมินตนเองรายบคุ คลเทา่ น้นั -

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววิภารตั น์ อภิวงค)์
ตำแหนง่ ครู

- เอกสารใช้ประกอบรายงานผลการปฏบิ ตั ิงานและผลการประเมินตนเองรายบคุ คลเทา่ น้นั -

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววิภารตั น์ อภิวงค)์
ตำแหนง่ ครู

- เอกสารใช้ประกอบรายงานผลการปฏบิ ตั งิ านและผลการประเมินตนเองรายบคุ คลเท่าน้นั -

สำเนาถกู ต้อง

(นางสาววภิ ารัตน์ อภวิ งค์)
ตำแหน่ง ครู

- เอกสารใช้ประกอบรายงานผลการปฏบิ ัติงานและผลการประเมินตนเองรายบคุ คลเทา่ น้นั -

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววิภารตั น์ อภิวงค)์
ตำแหนง่ ครู

- เอกสารใช้ประกอบรายงานผลการปฏบิ ตั ิงานและผลการประเมินตนเองรายบคุ คลเทา่ น้นั -

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววิภารตั น์ อภิวงค)์
ตำแหนง่ ครู

- เอกสารใช้ประกอบรายงานผลการปฏบิ ตั งิ านและผลการประเมินตนเองรายบคุ คลเท่าน้นั -

สำเนาถกู ต้อง

(นางสาววภิ ารัตน์ อภวิ งค์)
ตำแหน่ง ครู

- เอกสารใช้ประกอบรายงานผลการปฏบิ ตั งิ านและผลการประเมินตนเองรายบคุ คลเท่าน้นั -

สำเนาถกู ต้อง

(นางสาววภิ ารัตน์ อภวิ งค์)
ตำแหน่ง ครู

- เอกสารใช้ประกอบรายงานผลการปฏบิ ตั งิ านและผลการประเมินตนเองรายบคุ คลเท่าน้นั -

สำเนาถกู ต้อง

(นางสาววภิ ารัตน์ อภวิ งค์)
ตำแหน่ง ครู

- เอกสารใช้ประกอบรายงานผลการปฏบิ ตั งิ านและผลการประเมินตนเองรายบคุ คลเท่าน้นั -

สำเนาถกู ต้อง

(นางสาววภิ ารัตน์ อภวิ งค์)
ตำแหน่ง ครู

- เอกสารใช้ประกอบรายงานผลการปฏิบตั ิงานและผลการประเมินตนเองรายบคุ คลเทา่ น้นั -

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววิภารตั น์ อภิวงค)์
ตำแหนง่ ครู

ภาคผนวก
เกียรติบตั ร

(การพฒั นาตนเอง)

- เอกสารใช้ประกอบรายงานผลการปฏิบตั งิ านและผลการประเมินตนเองรายบคุ คลเท่าน้นั -

สำเนาถกู ต้อง

(นางสาววภิ ารัตน์ อภวิ งค์)
ตำแหน่ง ครู

- เอกสารใช้ประกอบรายงานผลการปฏิบตั งิ านและผลการประเมินตนเองรายบคุ คลเท่าน้นั -

สำเนาถกู ต้อง

(นางสาววภิ ารัตน์ อภวิ งค์)
ตำแหน่ง ครู

- เอกสารใช้ประกอบรายงานผลการปฏบิ ตั งิ านและผลการประเมินตนเองรายบคุ คลเท่าน้นั -

สำเนาถกู ต้อง

(นางสาววภิ ารัตน์ อภวิ งค์)
ตำแหน่ง ครู

- เอกสารใช้ประกอบรายงานผลการปฏบิ ัติงานและผลการประเมินตนเองรายบคุ คลเทา่ น้นั -

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววิภารตั น์ อภิวงค)์
ตำแหนง่ ครู

- เอกสารใช้ประกอบรายงานผลการปฏิบตั งิ านและผลการประเมินตนเองรายบคุ คลเท่าน้นั -

สำเนาถกู ต้อง

(นางสาววภิ ารัตน์ อภวิ งค์)
ตำแหน่ง ครู

- เอกสารใช้ประกอบรายงานผลการปฏบิ ตั งิ านและผลการประเมินตนเองรายบคุ คลเท่าน้นั -

สำเนาถกู ต้อง

(นางสาววภิ ารัตน์ อภวิ งค์)
ตำแหน่ง ครู

- เอกสารใช้ประกอบรายงานผลการปฏบิ ัติงานและผลการประเมินตนเองรายบคุ คลเทา่ น้นั -

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววิภารตั น์ อภิวงค)์
ตำแหนง่ ครู

- เอกสารใช้ประกอบรายงานผลการปฏบิ ตั งิ านและผลการประเมินตนเองรายบคุ คลเท่าน้นั -

สำเนาถกู ต้อง

(นางสาววภิ ารัตน์ อภวิ งค์)
ตำแหน่ง ครู

- เอกสารใช้ประกอบรายงานผลการปฏิบตั งิ านและผลการประเมินตนเองรายบคุ คลเท่าน้นั -

สำเนาถกู ต้อง

(นางสาววภิ ารัตน์ อภวิ งค์)
ตำแหน่ง ครู

- เอกสารใช้ประกอบรายงานผลการปฏบิ ตั ิงานและผลการประเมินตนเองรายบคุ คลเทา่ น้นั -

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววิภารตั น์ อภิวงค)์
ตำแหนง่ ครู

- เอกสารใช้ประกอบรายงานผลการปฏบิ ตั ิงานและผลการประเมินตนเองรายบคุ คลเทา่ น้นั -

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววิภารตั น์ อภิวงค)์
ตำแหนง่ ครู

- เอกสารใช้ประกอบรายงานผลการปฏบิ ัติงานและผลการประเมินตนเองรายบคุ คลเทา่ น้นั -

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววิภารตั น์ อภิวงค)์
ตำแหนง่ ครู

- เอกสารใช้ประกอบรายงานผลการปฏบิ ตั ิงานและผลการประเมินตนเองรายบคุ คลเทา่ น้นั -

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววิภารตั น์ อภิวงค)์
ตำแหนง่ ครู


Click to View FlipBook Version