The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Modul A+ SPM Tingkatan 5 Pendidikan Moral KSSM

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Penerbit Ilmu Bakti, 2021-11-08 03:50:13

Modul A+ SPM Tingkatan 5 Pendidikan Moral KSSM

Modul A+ SPM Tingkatan 5 Pendidikan Moral KSSM

Keywords: Modul A+ SPM Tingkatan 5 Pendidikan Moral KSSM

PENERBIT ILMU
BAKTI SDN. BHD.

Kandungan

Format Intrument Peperiksaan SPM Mulai 2021 ii
Nilai Universal Pendidikan Moral KSSM iii
PENERBIT ILMU
Unit BAKTI SDN. BHD.1 Norma Masyarakat Global Membentuk Keharmonian Sejagat PAK- 1
21 8
14
Unit 2 Ukir Nama di Mata Dunia, Jati Diri Berpisah Tiada PAK- 21
21 27
34
Unit 3 Kerohanian Membentuk Individu Bermoral PAK- www 40
21 47
54
Unit 4 Penggunaan Sumber dan Penyebaran Maklumat Demi Kesejahteraan Sejagat PAK-
21

Unit 5 Integriti Pemacu Kecemerlangan Organisasi PAK- www
21

Unit 6 Pembangunan Negara Bertunjangkan Integriti PAK-
21

Unit 7 Berperikemanusiaan Pemangkin Kesejahteraan Global PAK-
21

Unit 8 Penglibatan Diri Peneraju Komuniti PAK- www
21

Unit 9 Kerjasama Masyarakat Global PAK- www
21

Unit 10 Pengurusan Kewangan Secara Beretika Menjamin Keharmonian Hidup PAK- 61
21

Unit 11 Malaysia Unggul di Mata Dunia PAK- 67
21

Unit 12 Malaysia dalam Hubungan Antarabangsa PAK- 74
21

Kertas Model SPM 81

Jawapan 88

Imbas Kod QR untuk muat turun

• Nota i-THINK
• Rekod Prestasi Murid

Nilai Universal Pendidikan
Moral KSSM

Nilai PENERBIT ILMU Maksud Nilai
Kepercayaan kepada BAKTI SDN. BHD.
Tuhan Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala ajaran
berlandaskan pegangan agama atau kepercayaan masing-masing selaras dengan
Baik hati prinsip Rukun Negara.

Bertanggungjawab Kepekaan terhadap keperluan dan kebajikan diri, dan orang lain dengan memberi
bantuan serta sokongan moral secara ikhlas.
Berterima kasih
Hemah tinggi Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta
Hormat kewajipan dengan sempurna.

Kasih sayang Perasaan dan perlakuan untuk menunjukkan pengiktirafan dan penghargaan.
Keberanian
Kejujuran Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia.
Kerajinan
Menghargai dan memuliakan seseorang serta menghormati peraturan institusi
Kerjasama sosial.
Kesederhanaan
Kepekaan dan perasaan cinta yang lahir daripada hati yang ikhlas.
Toleransi
Kesanggupan untuk menghadapi cabaran dengan yakin dan tabah.
Berdikari
Bercakap benar, bersikap amanah dan ikhlas dalam setiap perlakuan.
Harga diri
Kebebasan Usaha yang berterusan, bersungguh-sungguh dan berdedikasi dalam melakukan
Patriotisme sesuatu.
Rasional
Melakukan sesuatu bersama-sama untuk kebaikan semua.

Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan atau perlakuan tanpa
mengabaikan kepentingan diri dan orang lain.

Bertolak ansur, sabar dan mengawal diri demi kesejahteraan hidup diri dan orang
lain.

Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang
lain.

Berupaya menjaga maruah diri.

Bebas melakukan sesuatu tertakluk kepada peraturan dan undang-undang.

Bangga dan taat setia kepada raja dan negara.

Boleh berfikir berdasarkan alasan atau bukti yang nyata dan dapat mengambil
tindakan yang wajar.

iv

Format Instrumen Peperiksaan
SPM Mulai Tahun 2021
Pendidikan Moral (1225)

Bil Perkara PENERBIT ILMU Keterangan
1 Jenis Instrumen BAKTI SDN. BHD.
2 Jenis Item Ujian Bertulis

3 Bilangan Soalan •  Subjektif Respons Terhad
•  Subjektif Respons Terbuka
4 Jumlah Markah •  Subjektif Berstruktur
5 Tempoh Ujian
6 Konstruk Bahagian A (50 markah)
5 soalan (Jawab semua soalan)
7 Cakupan Konteks
8 Aras Kesukaran Bahagian B (10 markah)
9 Kaedah Penskoran 2 soalan (Jawab 1 soalan)

Bahagian C (40 markah)
2 soalan (Jawab semua soalan)

100 markah

2 jam 30 minit

• Mengingat
• Memahami
• Mengaplikasi
• Menganalisis
• Menilai
• Mencipta

Standard kandungan dan standard pembelajaran dalam
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) KSSM
(Tingkatan 4 dan 5)

Rendah : Sederhana : Tinggi
5:3:2

• Analitik
•  Holistik

iii

Unit Bidang 5: Insan Bermoral

1 Norma Masyarakat Global
Membentuk Keharmonian Sejagat

Revisi Pantas

PENERBIT ILMU
BAKTI SDN. BHD.
Definisi • Hormat: Menghargai dan memuliakan seseorang serta menghormati peraturan institusi sosial.
Nilai • Hemah tinggi: Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia.
• Rasional: Boleh berfikir berdasarkan alasan atau bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan

yang wajar.

• Kesederhanaan: Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan atau perlakuan tanpa
mengabaikan kepentingan diri dan orang lain.

• Kebebasan: Bebas melakukan sesuatu tertakluk kepada peraturan dan undang-undang.

1 Masyarakat global ialah individu dalam komuniti dunia (c) Membentuk tingkah laku masyarakat global
yang saling berinteraksi dan berkomunikasi antara satu yang berperikemanusiaan – mengukuhkan
sama lain. Norma masyarakat global ialah perlakuan persefahaman masyarakat global
yang ditunjukkan oleh anggota masyarakat dunia
berasaskan peraturan sosial yang diterima dan dikongsi (d) Memartabatkan hak asasi manusia dan kelestarian
bersama. alam sekitar global – melahirkan masyarakat yang
prihatin dan penyayang sesama manusia dan alam
2 Norma masyarakat global sekitar
(a) Memahami, menghormati dan menerima amalan
masyarakat global 5 Kesan pengabaian norma masyarakat global
(b) Memahami isu silang budaya masyarakat global (a) Mengancam alam sekitar global
(c) Mengamalkan sifat kemanusiaan secara global (b) Menyebabkan kewujudan diskriminasi antara
(d) Melestarikan kesejahteraan global masyarakat global
(e) Menghormati perspektif dalam kepelbagaian isu (c) Meningkatkan kadar jenayah dalam kalangan
global masyarakat global
(f) Bertindak wajar dalam mengejar pembangunan (d) Menjejaskan interaksi sosial masyarakat global
dan menjaga kelestarian global (e) Menggugat keharmonian masyarakat global
(f) Menjejaskan pertumbuhan ekonomi global
3 Contoh norma masyarakat global
(a) Membeli barang tanpa menggunakan wang tunai 6 Cara mengamalkan norma masyarakat global dalam
(b) Bangga dan mengutamakan jati diri negara asal kehidupan harian
(c) Mengamalkan budaya mesra alam (a) Menjaga kelestarian alam sekitar
(d) Menjalankan pembangunan secara terancang (b) Menghormati perbezaan budaya
(e) Menghormati hak asasi manusia (c) Memberikan bantuan kemanusiaan
(f) Bekerjasama untuk mengawal penyakit berjangkit (d) Meningkatkan kepakaran dalam bidang perubatan
dan kesihatan
4 Kepentingan amalan norma masyarakat global
(a) Meningkatkan ekonomi global – merangsang Terjemahan Kata
pasaran ekonomi global
(b) Meningkatkan penguasaan teknologi dalam Bahasa Melayu Bahasa Cina
masyarakat global – penyebaran dan perkongsian
ilmu terkini dengan lebih pantas dan efisien • Norma → 规范,标准

• Masyarakat global → 全球社区

• Masyarakat setempat → 当地社区

• Kewarganegaraan global → 世界公民,全球公民

1

Praktis Pengukuhan

 1 Apakah maksud norma masyarakat global?

S.P 5.1.1 Memberi maksud norma masyarakat global.

TP 1 Menyatakan maksud norma masyarakat global.

 1 Norma masyarakat global boleh ditakrifkan sebagai


PENERBIT ILMU
BAKTI SDN. BHD. 2 Nyatakan cara mengamalkan norma masyarakat global.

(a) Melestarikan kesejahteraan
global

(f) (b)

Norma Masyarakat Global
(e) (c)

(d)

 3 Kenal pasti contoh norma masyarakat global mengikut aspek berikut.

S.P 5.1.2 Menjelaskan contoh norma masyarakat global.

TP 2 Menerangkan contoh norma masyarakat global.

(a) Ekonomi (i)
(ii)

(b) Alam sekitar (i)
(ii)

(c) Teknologi (i)
(ii)

(d) Kesihatan (i)
(ii)

2

 4 Nyatakan kepentingan amalan norma masyarakat global.

S.P 5.1.3 Menghuraikan kepentingan amalan norma masyarakat global.

TP 3 Menilai kepentingan amalan norma masyarakat global.

(a) (b)

PENERBIT ILMU Kepentingan
BAKTI SDN. BHD. Amalan Norma

Masyarakat
Global

(c) (d)

 5 Ramalkan kesan pengabaian norma masyarakat global.

S.P 5.1.4 Meramalkan kesan pengabaian norma masyarakat global.

TP 4 Menganalisis kesan pengabaian norma masyarakat global.

(a) (b) i-THINK Peta Alir
(c)

(d) (e)

3

Latihan Bestari SPM

Bahagian A Soalan Respons Terhad

Soalan 1 berdasarkan aktiviti berikut.

PENERBIT ILMU
BAKTI SDN. BHD.
  1 (a) Berdasarkan aktiviti di atas, bincangkan contoh norma masyarakat global. [2 Markah]
(i)
(ii)

(b) Berikan maksud norma masyarakat global.

[2 Markah]

(c) Sekiranya anda mengambil bahagian dalam aktiviti seperti ilustrasi di atas, jelaskan perasaan anda
berdasarkan emosi moral. KBAT Mengaplikasi(d) Huraikan kepentingan amalan norma masyarakat global terhadap remaja. [2 Markah]
(i) [4 Markah]

(ii)


4

PENERBIT ILMUSoalan 2 berdasarkan maklumat berikut.
BAKTI SDN. BHD.
 2 Hari Bumi disambut pada 22 April setiap tahun di seluruh dunia sebagai usaha menghargai bumi dan
membentuk sikap bertanggungjawab. Program ini berperanan meningkatkan kesedaran dalam kalangan
masyarakat global untuk melindungi bumi dan alam sekitar.
(a) Sebagai seorang murid, bagaimanakah anda menyambut Hari Bumi?
(i)
(ii)
(iii)
[3 Markah]
(b) Jelaskan kepentingan sambutan Hari Bumi bagi masyarakat global berdasarkan satu nilai universal.


[4 Markah]
(c) Bincangkan kesan pengabaian norma masyarakat global terhadap alam sekitar. KBAT Menilai


[3 Markah]

5

Bahagian B Soalan Respons Terbuka

Soalan 3 berdasarkan maklumat berikut.

PENERBIT ILMU
BAKTI SDN. BHD.
Pada tahun 2018, masyarakat global terlibat dalam operasi mencari dan menyelamat 12 orang kanak-
kanak bersama jurulatih pasukan bola sepak yang terperangkap di dalam sebuah gua di Thailand.
Pelbagai bentuk bantuan yang dihulurkan oleh masyarakat global bagi membantu menyelamatkan
mangsa yang terperangkap. 3 Huraikan nilai yang diamalkan oleh masyarakat global bagi membantu dalam operasi mencari dan

menyelamat mangsa. [10 Markah]

Bahagian C Soalan Respons Terbuka

Soalan 4 berdasarkan kempen Earth Hour di Malaysia.

 4 Earth Hour ialah suatu gerakan terbesar dunia bagi memulihara alam sekitar. Kempen ini menyatukan
masyarakat global untuk menunjukkan komitmen terhadap usaha-usaha penjagaan alam sekitar demi
kebaikan semua.
(a) Jelaskan kepentingan kempen Earth Hour dalam kelestarian alam sekitar. Huraikan jawapan anda
berdasarkan penaakulan moral. KBAT Menilai [10 Markah]

(b) Sebagai seorang remaja, bagaimanakah cara anda mengamalkan norma masyarakat global dalam
melestarikan alam sekitar? KBAT Mengaplikasi [10 Markah]

6

Soalan 5 berdasarkan program pertukaran pelajar antara negara.

AKTIVITI PAK-21

PENERBIT VIDEO
ILMU
BAKTI SDN. BHD.
 5 (a) Program pertukaran pelajar merupakan usaha ke arah memupuk persefahaman dan memperkukuh

kebudayaan antara masyarakat global. Program ini memperkukuh kerjasama dalam bidang budaya

khususnya pembangunan pendidikan negara. PAK-21

Huraikan kebaikan yang diperolehi para pelajar daripada program ini. [10 Markah]

(b) Penghayatan dan pengamalan norma masyarakat global akan mewujudkan keharmonian dan keamanan AKTIVITI

dunia. Pada pendapat anda, apakah kepentingan amalan norma masyarakat global kepada generasi
muda? KBAT Menganalisis [10 Markah]

PAK-21 Think-Pair-Share

Arahan untuk menjalankan aktiviti:
• Murid perlu membentuk sebuah kumpulan yang terdiri daripada dua orang murid bagi setiap kumpulan.
• Guru akan memberikan soalan kepada setiap kumpulan.
• Murid akan diberikan masa selama 5 minit untuk mencari jawapan bagi soalan yang diberikan oleh guru.
• Setiap kumpulan perlu berbincang dan membuat satu jawapan.
• Jawapan yang dibuat akan dikongsikan dengan rakan-rakan lain.
• Jawapan yang ditulis akan disimpan dalam sebuah fail.

Cadangan soalan yang diberi:
1 Maksud norma masyarakat global.
2 Contoh norma masyarakat global.
3 Kepentingan amalan norma masyarakat global.
4 Kesan pengabaian norma masyarakat global.
5 Cara menghormati norma masyarakat global dalam kehidupan harian.

Video

Imbas Kod QR atau layari
https://www.youtube.com/
watch?v=YHLS7JlSoJ8 tentang
video rasmi Earth Hour 2021.

7

PENERBIT ILMU Kertas Model SPM
BAKTI SDN. BHD.
Bahagian A
[50 markah]
Jawab semua soalan.
Soalan 1 berdasarkan aktiviti ziarah-menziarahi semasa musim perayaan.

 1 (a) Jelaskan perasaan anda apabila dilayan dengan mesra semasa mengunjungi rumah rakan anda semasa
sambutan perayaan.[2 Markah]
(b) Pada pendapat anda, apakah kepentingan menghormati tetamu dalam norma masyarakat global?

(i)
(ii)
(iii)

[3 Markah]
(c) Andaikan jiran datang ke rumah anda pada lewat malam untuk meminta bantuan kerana kecemasan.

Apakah tindakan anda? Berikan alasan anda berdasarkan penaakulan moral. KBAT Menganalisis[3 Markah]
(d) Berikan dua amalan norma masyarakat global yang boleh diamalkan oleh golongan remaja dalam

kehidupan harian.
(i)
(ii)

[2 Markah]
81

Soalan 2 berkaitan dengan panggilan palsu.

PENERBIT ILMU
BAKTI SDN. BHD.
 2 (a) Penipuan melalui telefon semakin meningkat pada masa kini. Sekiranya anda mendapat panggilan
tersebut, apakah tindakan yang akan anda lakukan?
[3 Markah]

(b) Bagaimanakah pengamalan nilai universal dapat mengurangkan dan mengelakkan panggilan palsu
dalam masyarakat?
(i)

(ii)

(c) Nyatakan tiga kesan panggilan palsu terhadap individu yang menjadi mangsa. [4 Markah]
(i) [3 Markah]
(ii)
(iii)

82

Soalan 3 berkaitan dengan kad perakam waktu.

PENERBIT ILMU
BAKTI SDN. BHD.
 3 Satu daripada cara kerajaan mempraktikan slogan Bersih, Cekap dan Amanah adalah dengan memperkenalkan
kad perakam waktu.
(a) Pada pendapat anda, mengapakah kerajaan memperkenalkan kad perakam waktu untuk kakitangan
kerajaan?

(i)

(ii)

[2 Markah]

(b) Nyatakan dua perbuatan menepati masa dalam sesebuah organisasi.
(i)
(ii)

[2 Markah]

(c) Sekiranya anda ialah ketua sesebuah organisasi, bagaimanakah anda mengatasi kerenah pekerja yang
tidak menepati masa? KBAT Mengaplikasi

(i)

(ii)

(iii)

[3 Markah]

(d) Jelaskan kepentingan menepati masa dalam sesebuah organisasi.[3 Markah]

83

Soalan 4 berdasarkan poster berikut.

PENERBIT ILMU
BAKTI SDN. BHD.
 4 (a) Mengapakah masyarakat global harus memberi bantuan kepada mangsa bencana alam?


[3 Markah]

(b) Apakah dua kebaikan yang diperoleh daripada perbuatan berperikemanusiaan tersebut?
(i)
(ii)

[2 Markah]

(c) Senaraikan tiga jenis bantuan yang disalurkan oleh masyarakat global kepada negara yang mengalami
bencana alam tersebut.

(i)

(ii)

(iii)

[3 Markah]

(d) Nyatakan emosi moral yang diekspresikan oleh masyarakat global dalam membantu mangsa bencana
alam.[2 Markah]
84

Soalan 5 berkaitan dengan bantuan terhadap golongan gelandangan.

PENERBIT ILMU
BAKTI SDN. BHD.
 5 (a) Huraikan dua nilai yang diamalkan oleh golongan sukarelawan dalam membantu golongan gelandangan.
(i)

(ii)

[4 Markah]

(b) Jelaskan perasaan anda apabila melihat nasib golongan gelandangan tinggal di tepi jalan.


[2 Markah]

(c) Pada pendapat anda, wajarkah kerajaan membantu golongan gelandangan semasa pandemik Covid-19?
Berikan alasan anda berdasarkan penaakulan moral. KBAT Menganalisis
[4 Markah]

85

Bahagian B
[10 markah]
Jawab satu soalan sahaja.

Soalan 6 berkaitan dengan penganjuran sukan yang berprestij.


PENERBIT ILMU
BAKTI SDN. BHD.
 6 Jelaskan manfaat yang diperoleh Malaysia daripada penganjurkan sukan bertaraf antarabangsa. Jawapan

anda berdasarkan nilai universal yang dipelajari. [10 Markah]

Soalan 7 berdasarkan konflik yang melanda di beberapa buah negara di dunia.

 7 Situasi tersebut berkaitan dengan konflik yang melanda beberapa buah negara di dunia.
Huraikan cabaran yang dihadapi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) dalam menangani konflik

antarabangsa. Huraikan jawapan anda berdasarkan penaakulan moral. KBAT Menganalisis [10 Markah]

86

Bahagian C
[40 markah]
Jawab semua soalan.

Soalan 8 berkaitan dengan Program Ziarah Cakna.

PENERBIT ILMU
BAKTI SDN. BHD.
 8 Program Ziarah Cakna bermatlamat untuk memperluas konsep sekolah penyayang dan memperkukuh
hubungan antara sekolah dengan ibu bapa serta penjaga melalui amalan ziarah guru ke rumah murid.

(a) Jelaskan kepentingan Program Ziarah Cakna dalam perkembangan murid secara menyeluruh.

[10 Markah](b) Pada pendapat anda, bagaimanakah program ini dapat mengurangkan penglibatan murid dalam gejala

negatif? Huraikan alasan anda berdasarkan nilai universal yang dipelajari. [10 Markah]

Soalan 9 berkaitan dengan rajah berikut.

 9 (a) Pada pendapat anda, mengapakah golongan muda gagal menguruskan kewangan mereka sehingga

diisytiharkan muflis pada usia muda? Huraikan pandangan anda berdasarkan penaakulan moral.

KBAT Menganalisis [10 Markah]

(b) Ramalkan kesan yang akan berlaku sekiranya ramai golongan muda yang diisytiharkan muflis.

[10 Markah]

87

Jawapan

Unit 1 Norma Masyarakat Global Membentuk – Perlakuan anggota masyarakat yang diterima dan
Keharmonian Sejagat
dikongsi bersama oleh masyarakat sejagat [1m]
Praktis Pengukuhan
Terima mana-mana jawapan yang munasabah
 1 perlakuan oleh anggota masyarakat dunia berasaskan
peraturan sosial yang menjadi panduan masyarakat PENERBIT ILMU [Maksimum: 2 markah]
BAKTI SDN. BHD.
 2 (b) Memahami dan menghormati silang budaya masyarakat (c) – Gembira [1m]
global
– Dapat menyumbang dalam pembangunan global [1m]
(c) Perkongsian kemahiran melepasi sempadan antarabangsa
(d) Mengamalkan sifat kemanusiaan secara global Terima mana-mana jawapan yang munasabah
(e) Menerima dan menghormati amalan masyarakat global
[Maksimum: 2 markah]
berdasarkan nilai universal
(f) Menghormati pandangan dalam kepelbagaian isu global (d) (i) Melahirkan masyarakat global yang menerima
 3 (a) (i) Pembelian menggunakan kad kredit atau kad debit
(ii) Penerimaan mata wang yang standard dalam urusan dan mematuhi peraturan dan undang-undang

perdagangan antarabangsa [1m]
(b) (i) Memelihara dan memulihara kelestarian flora dan
(ii) Mewujudkan perpaduan sejagat [1m]
fauna
(ii) Penggunaan tenaga mesra alam (iii) Perkongsian ilmu dan kepakaran bagi kepentingan
(c) (i) Inovasi dan penciptaan barangan dan alat teknologi
bersama [1m]
yang canggih
(ii) Jalinan dan jaringan telekomunikasi yang merapatkan (iv) Penglibatan masyarakat dalam pembangunan global

hubungan masyarakat global [1m]
(d) (i) Perkongsiaan kepakaran perubatan sejagat
(ii) Kerjasama dalam pengawalan penyakit berjangkit Terima mana-mana jawapan yang munasabah

 4 (a) Mengelakkan perselisihan faham dengan membentuk [Maksimum: 4 markah]
masyarakat yang prihatin dan penyayang
 2 (a) (i) Menjimatkan penggunaan air [1m]
(b) Menggalakkan penglibatan masyarakat global dalam
meningkatkan ekonomi dunia (ii) Membawa beg sendiri ketika membeli-belah [1m]

(c) Membentuk masyarakat yang menerima dan mematuhi (iii) Tanam pokok di halaman rumah[1m]
peraturan dan undang-undang antarabangsa
(iv) Kitar semula [1m]
(d) Penyebaran dan perkongsian ilmu sains dan teknologi
 5 (a) Pertumbuhan ekonomi global terjejas Terima mana-mana jawapan yang munasabah

(b) Keharmonian dan keselamatan masyarakat global [Maksimum: 3 markah]
tergugat
(b) – Menyemai rasa cinta akan negara [1m]
(c) Komunikasi antara masyarakat global terjejas
(d) Ancaman terhadap alam sekitar global – Bersama memerangi perubahan iklim [1m]
(e) Peningkatan kadar jenayah dalam masyarakat global
– Meningkatkan pengetahuan mengenai cara-cara

menghargai bumi [1m]

– Mengatasi isu pencemaran alam sekitar [1m]

Terima mana-mana jawapan yang munasabah

[Maksimum: 4 markah]

(c) – Tanah runtuh berlaku [1m]

– Penipisan lapisan ozon [1m]

– Hujan asid [1m]

– Banjir [1m]

– Perubahan cuaca [1m]

Terima mana-mana jawapan yang munasabah

[Maksimum: 3 markah]

Latihan Bestari SPM Bahagian B
 3 N1 Nilai kerjasama [1m]
Bahagian A N2 Nilai baik hati [1m]
N3 Nilai kasih sayang [1m]
 1 (a) (i) Masyarakat yang mengamalkan budaya mesra alam N4 Nilai rasional [1m]
H1 Masyarakat global berkongsi ilmu dan kepakaran
[1m]
teknologi [1m]
(ii) Pengurusan alam semula jadi secara beretika untuk H2 Penyelam berpengalaman dari negara lain membantu

kepentingan sejagat [1m] dalam operasi menyelamat [1m]
H3 Sumbangan alat-alat penyelam dan oksigen kepada para
(iii) Penggunaan sistem atas talian untuk membeli-belah
penyelam [1m]
[1m] H4 Masyarakat global berdoa untuk kanak-kanak yang

(iv) Mengambil bahagian dalam pertimbangan ekonomi hilang [1m]
H5 Bantuan kewangan disalurkan untuk kerja-kerja
global [1m]
menyelamat [1m]
Terima mana-mana jawapan yang munasabah

[Maksimum: 2 markah]

(b) – Masyarakat dunia yang saling berinteraksi dan

berkomunikasi antara satu sama lain [1m]

88

H6 Penduduk bekerjasama secara sukarela [1m] (b) H1 Melahirkan generasi muda yang bermoral dan
H7 Menyediakan makanan membersihkan tempat tinggal menghargai kehidupan [1m]

[1m] H2 Menjamin perpaduan masyarakat global [1m]
H8 Sokongan moral dan motivasi daripada pemimpin dunia H3 Mengeratkan hubungan persaudaraan dalam

[1m] kalangan masyarakat global [1m]
H9 Media massa global menyiarkan perkembangan operasi H4 Melahirkan generasi muda yang prihatin

mencari dan menyelamat [1m] dan penyayang sesama manusia dan alam sekitar
H10 Jemputan untuk lawatan ke Kelab Bola Sepak Manchester [1m]
H5 Menghormati perbezaan agama, kepercayaan, adat
United FC bagi kanak-kanak dan jurulatih mereka [1m] dan tradisi masyarakat global [1m]
Terima mana-mana jawapan yang munasabah H6 Melahirkan generasi muda yang saling membantu
dan melibatkan diri dalam program kebajikan
[Maksimum: 10 markah] masyarakat global [1m]
H7 Menghormati amalan norma masyarakat global
[1m]
H8 Membentuk tingkah laku menerima dan mematuhi
peraturan dan undang-undang antarabangsa [1m]
H9 Meningkatkan penguasaan ilmu sains dan
teknologi masyarakat global [1m]
H10 Menggalakkan penglibatan generasi muda dalam
ekonomi global [1m]

Terima mana-mana jawapan yang munasabah
[Maksimum: 10 markah]
Bahagian CPENERBIT ILMU
BAKTI SDN. BHD.
 4 (a) H1 Menghuraikan kesan rumah hijau [1m]

H2 Mengurangkan pemanasan global [1m]

H3 Mengurangkan pembebasan karbon dioksida ke

udara [1m]

H4 Mengurangkan kos bekalan elektrik [1m]

H5 Menyelamatkan pokok/hutan [1m]

H6 Mendidik individu menjaga alam sekitar [1m]

H7 Mengurangkan bencana alam seperti banjir,

kemarau dan kebakaran hutan akibat pemanasan

global [1m]

H8 Penggunaan sumber tenaga yang mesra alam [1m]

H9 Pendidikan tentang alam sekitar kepada generasi Unit 2 Ukir Nama di Mata Dunia, Jati Diri Berpisah
Tiada
muda [1m]
Praktis Pengukuhan
H10 Memulihara flora dan fauna [1m]
 1 Individu glokal bermaksud individu berilmu yang mampu
Terima mana-mana jawapan yang munasabah bersaing pada peringkat global serta berpegang teguh pada jati
diri lokal dan nilai-nilai
[Maksimum: 10 markah]
 2 (a) Berdaya saing dan berdaya maju pada peringkat lokal dan
(b) H1 Mengamalkan kitar semula [1m] global

H2 Menyertai kempen kesedaran alam sekitar [1m] (b) Berfikiran positif dan optimis
(c) Mempunyai pegangan agama atau kepercayaan yang
H3 Menjaga kebersihan persekitaran [1m]
kukuh
H4 Menggunakan air secara berhemah [1m] (d) Menguasai kemahiran teknologi maklumat mengikut

H5 Menanam pokok [1m] peredaran masa
 3 (a) Berinovatif dan kreatif
H6 Membawa bekas sendiri ketika membeli makanan
(b) Menjaga imej diri dan negara ketika berada di luar negara
[1m] (c) Berpegang pada jati diri semasa bersaing di peringkat

H7 Menyayangi dan menghargai alam sekitar [1m] global
(d) Menyesuaikan kemahiran teknologi tempatan dengan
H8 Menggunakan pengangkutan awam [1m]
global
H9 Menjimatkan penggunaan bekalan elektrik [1m]  4 (a) (i) Mempunyai sikap dan pemikiran yang berkualiti tinggi
(ii) Mempunyai ilmu pengetahuan dan berkemahiran
H10 Mengurangkan penggunaan penghawa dingin (b) (i) Mampu mengekalkan identiti lokal
(ii) Mampu menghadapi cabaran dan rintangan hidup
[1m] (c) (i) Menghasilkan barangan keluaran tempatan yang

Terima mana-mana jawapan yang munasabah setanding dengan negara maju
(ii) Mencapai prestasi yang cemerlang dalam semua
[Maksimum: 10 markah]
pertandingan
 5 (a) H1 Memupuk persefahaman kebudayaan masyarakat  5 (a) Mudah dipengaruhi oleh budaya luar yang tidak sihat

global [1m] (b) Kehilangan jati diri dan nilai dalam mengejar pemodenan
(c) Kesukaran menerima kepelbagaian dalam silang budaya
H2 Memperkenalkan budaya dan tradisi negara (d) Kurang keyakinan diri dalam menghadapi cabaran dan

kepada masyarakat global [1m] rintangan

H3 Mempelajari bahasa asing [1m]

H4 Mengeratkan hubungan diplomatik antara negara

[1m]

H5 Pelajar menjadi duta kecil negara masing-masing

[1m]

H5 Memahami dan mengenali kepelbagaian budaya

dan tradisi masyarakat global [1m]

H6 Meningkatkan kemahiran berkomunikasi [1m]

H7 Melahirkan murid yang proaktif dan kreatif [1m]

H8 Menjadi daya tarikan pelajar untuk melanjutkan

pelajaran di negara tersebut [1m] Latihan Bestari SPM

H9 Pelajar dapat bertukar pendapat dan pandangan

dengan keluarga angkat [1m] Bahagian A

H10 Mendapat pengalaman baharu untuk dikongsi  1 (a) – Bangga [1m]

bersama rakan [1m] – Menaikkan imej negara di mata dunia [1m]

Terima mana-mana jawapan yang munasabah Terima mana-mana jawapan yang munasabah

[Maksimum: 10 markah] [Maksimum: 2 markah]

89


Click to View FlipBook Version