The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by babamtomey, 2021-01-28 01:46:32

DSKP KSSR SEMAKAN THN 5

DSKP KSSR SEMAKAN THN 5

KANDUNGAN

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM

DAN PENTAKSIRAN (DSKP)

Pendidikan Islam Tahun 5

Peneraju Pendidikan

KANDUNGAN DSKP 2

• TILAWAH & HAFAZAN
• Tilawah
• Hafazan
• Kefahaman
• Tajwid

• HADIS

• AKIDAH

• IBADAH

• SIRAH

• ADAB

TILAWAH

Peneraju Pendidikan

Peneraju Pendidikan 4

Peneraju Pendidikan 5

TILAWAH MEMABYAACTA MEMBACA DENGAN
TARTIL
Tartil : Tahap perlahan, tenang
dan melafazkan setiap huruf • Bacaan contoh
daripada makhrajnya yang tepat • Membaca ayat dengan
serta menurut hukum bacaan
tajwid dengan sempurna betul dan bertajwid

MENGAMALKAN BATCASAAMINK SURAH TALAQQI
BACAAN BACAAN MUSYAFAHAH
• Tasmik bacaan secara
TALAQQI • Memperdengarkan
tartil MUSYAFAHAH bacaan secara tartil
• Rekod bacaan harian
6 • Tasmik (semak dan
Peneraju Pendidikan betulkan) bacaan

HAFAZAN

Peneraju Pendidikan 7

Peneraju Pendidikan 8

Peneraju Pendidikan 9

HAFAZAN MENGAHYAAFTAZ MENGHAFAZ DENGAN TADWIR

Tadwir : Tahap bacaan • Membaca ayat
pertengahan antara tingkatan • Mengulang hafazan dengan betul
bacaan tartil dan hadar, serta
memelihara hukum tajwid dan bertajwid

MENGAMALKAN HATFAASZMAINK SURAH TALAQQI
HAFAZAN HAFAZAN MUSYAFAHAH
• Rekod Hafazan Harian
TALAQQI • Memperdengarkan hafazan
Peneraju Pendidikan MUSYAFAHAH secara tadwir

10 • Tasmik (semak dan
betulkan) hafazan

KEFAHAMAN

SURAH AL-ASR

Merumus, mengamal dan menghayati
surah al-Asr secara beradab dan
istiqamah

Peneraju Pendidikan 11

Peneraju Pendidikan 12

KEFAHAMAN

ME(MINATAHISYAAAMTR)II Perbincangan intisari ayat

MTEUNNGTAUMTAALNKAN • Pengenalan surah
• Mengenalpasti tuntutan

dalam ayat
• Menganalisis pengajaran

ayat
• Kelebihan mengamalkan

surah

Menjana idea dan AYAT Melaksanakan Menilai
mencadangkan tindakan KEFAHAMAN tuntutan ayat/ kepentingan
perintah Allah
• Menyelesaikan masalah MENGANALISIS Hikmah,
semasa MENGAPLIKASI • Aplikasi tuntutan/ kesan baik
perintah dalam ayat dan akibat
• Cadangan tindakan yang MENILAI
boleh dilakukan
13
• Membuat keputusan
terhadap situasi semasa

Peneraju Pendidikan

TAJWID

MAD DUA HARAKAT

Membaca ayat yang mengandungi bacaan hukum
mad dua harkat dengan betul dan bertajwid secara
beradab dan beristiqamah

Peneraju Pendidikan

Peneraju Pendidikan 15

Peneraju Pendidikan 16

TAJWID PERBINCANGAN CARA
BACAAN
Tahqiq : Tahap bacaan lebih
lambat dan perlahan seperti TBEATOCARAJIWANID • Bacaan kalimah mengikut
membetulkan bacaan huruf hukum tajwid
daripada makhrajnya, BERBTATACAJSAWAMIINDK ILMU
menepatkan kadar bacaan mad TAJWID • Bacaan ayat mengikut
dan dengung hukum tajwid

MENGAMALKAN • Jenis dan pembahagian
DALAM hukum tajwid
PEMBACAAN
• Memperdengarkan aplikasi • Menganalisis kalimah/ ayat
al-Quran berdasarkan tanda
bacaan bertajwid secara
tahqiq TALAQQI
MUSYAFAHAH
Peneraju Pendidikan
TALAQQI • Menganalisis kalimah/ ayat
MUSYAFAHAH al-Quran

• Menyebut sebutan hukum
tajwid dengan tahqiq dalam
bacaan

HADIS

▫ Merumus dan menghayati hadis mentaati

pemimpin serta mengamalkannya secara
beradab dan istiqamah.

Peneraju Pendidikan 18

Peneraju Pendidikan 19

HADIS (INMTEISMAARHIAMMAITAN) INTISARI HADIS

MENJANA IDEA DAN • Tuntutan dalam hadis
MENCADANGKAN • Pengajaran hadis
TINDAKAN • Isu semasa
• Cadangan tindakan
MTEUNNGTAUMTAALNKAN MENGANALISIS MELAKSANAKAN TUNTUTAN HADIS
mengamalkan hadis MENGAPLIKASI • Aplikasi tuntutan / perintah dalam
• Penyelesaian masalah matan hadis
MENILAI
terhadap situasi semasa MENILAI KEPENTINGAN
20 • Hikmah, kesan baik dan
Peneraju Pendidikan
akibat

AKIDAH

NAMA ALLAH ALMALIK DAN ALHASIB

Meyakini konsep nama Allah Al Malik dan Al Hasib serta
mengaplilkasikannya secara beradab dan istiqamah.

BERIMAN KEPADA HARI AKHIRAT

Menyakini konsep beriman kepada Hari Akhirat dan
mengaplikasikannya dalam kehidupan secara beradab dan
istiqamah.

SIHIR

Merumus kepentingan mempertahankan akidah daripada
perbuatan sihir.

SYIRIK

Merumus kepentingan mempertahankan akidah daripada

perbuatan yang boleh membawa kepada syirik. Peneraju Pendidikan

Negara

Peneraju Pendidikan 22

Peneraju Pendidikan 23

Peneraju Pendidikan 24

Peneraju Pendidikan 25

AKIDAH (HMAKEMIKAAHTAAMKIIDAH) PERBINCANGAN
TOPIK
CADANGAN TINDAKAN
• Mencadangkan tindakan • Menyatakan maksud
• Hukum berdasarkan
dan amalan sebagai bukti
keimanan dalil-dalil yang menyokong
• Menyatakan justifikasi (naqli dan aqli)
setiap tindakan • Menyenaraikan contoh
dan bukti yang berkaitan
Peneraju Pendidikan • Isu semasa

M(METEINYNAGDKAIAMNKIA)ALNKAN MENILAI
KEPENTINGAN
MENGANALISIS
MENILAI • Hikmah ,Kesan baik dan
akibat
26
• Membuat perkaitan antara
keimanan dengan
tindakan

IBADAH 1

TAYAMUM SOLAT BERJEMAAH

Merumus dan mengamalkan Merumus konsep solat
konsep tayamum dengan betul
2 berjemaah dan
dan secara beradab. mengamalkannya serta
menghayatinya secara
SOLAT JUMAAT 3 beradab dan istiqamah.

Merumus konsep Solat SOLAT SUNAT DUA HARI RAYA

Jumaat dan Merumus konsep Solat Sunat Sunat Dua Hari
Raya dan mengamalkan serta menghayatinya
mengamalkan serta secara beradab dan istiqamah.

menghayatinya secara 4 27
beradab dan istiqamah.

Peneraju Pendidikan 28

Peneraju Pendidikan 29

Peneraju Pendidikan 30

Peneraju Pendidikan 31

IBADAH M(ETUMNATHUATMAIN) PERBINCANGAN
TOPIK
MENJANA IDEA DAN
MENCADANGKAN • Menyatakan maksud
TINDAKAN • Hukum berdasarkan dalil-dalil
• Melaksanakan amali
• Penyelesaian masalah yang menyokong (naqli dan
aqli)
pelaksanaan ibadat • Hukum, syarat, bahagian,
• Senarai semak pelaksanaan jenis dan cara
• Isu semasa
Peneraju Pendidikan
(MTEINNGDAAKMAALN)KAN MENGANALISIS MENILAI
MENILAI KEPENTINGAN

32 • Membuat penilaian terhadap
pelaksanaan ibadat (teori
dan amalli)

• Hikmah, kesan baik dan
akibat

SIRAH

HIJRAH

Merumus iktibar daripada peristiwa hijrah Rasulullah ke Madinah
serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah

ITQAN

Merumus iktibar daripada keunggulan sifat itqan Nabi Muhammad
s.a.w. untuk diamalkan secara beradab dan istiqamah

DAKWAH

Merumus iktibar dan meneladani keperibadiaan Nabi Muhamad
s.a.w. sebagai pemimpin secara beradab dan istiqamah

Peneraju Pendidikan

Peneraju Pendidikan 34

Peneraju Pendidikan 35

Peneraju Pendidikan 36

SIRAH M(PEEMRAIHSTAIMWIA) PERBINCANGAN
TOPIK
CADANGAN TINDAKAN
• Aplikasi akhlak dan tindakan • Menjelaskan kronologi
peristiwa
Rasulullah s.a.w.
• Cadangan tindakan • Menganalisis tindakan
Rasulullah s.a.w.
mencontohi sunah dan
akhlak Rasulllah s.a.w. (MTEINNGDAAKMAALN)KAN MENGANALISIS MENILAI
MENILAI KEPENTINGAN
Peneraju Pendidikan
37 • Menghubungkait tindakan
Rasulullah dalam
menghadapi situasi tertentu

• Iktibar peristiwa, kesan baik
dan akibat

ADAB BERKOMUNIKASI

MENAIKI KENDERAAN Merumus konsep adab
berkomunikasi yang menepati
Merumus konsep adab menaiki syara’ dan mengamalkannya secara
kenderaan dan mengamalkannya secara beradab dan istiqamah.

beradab dan istiqamah. ALAM SEKITAR

JUAL BELI Merumus adab terhadap alam
sekitar yang menepati syara’ dan
Merumus konsep adab jual beli yang mengamalkannya secara istiqamah
menepati syara’ dan mengamalkannya
38
secara beradab dan istiqamah

Peneraju Pendidikan

Peneraju Pendidikan 39

Peneraju Pendidikan 40

Peneraju Pendidikan 41

Peneraju Pendidikan 42

ADAB M(ETUMNATHUATMAIN) PERBINCANGAN
TOPIK
CADANGAN TINDAKAN
• Penyelesaian masalah • Menyatakan maksud
• Menerangkan hukum
berpandukan adab yang
dipelajari berdasarkan dalil
• Cadangan tindakan atau • Menyenaraikan adab
amalan untukmenerapkan
adab dan mengamalkannya berkaitan
daam kehidupan • Isu semasa
• Senarai semak mengamalkan
adab yang dipelajari (MTEINNGDAAKMAALN)KAN MENGANALISIS MENILAI
MENILAI KEPENTINGAN
Peneraju Pendidikan
43 • Membuat penilaian terhadap
pelaksanaan adab (teori dan
amali)

• Hikmah, kesan baik dan
akibat

JAWI

TEKS BERTEMA

Membaca, membina dan menulis pelbagai
jenis teks berdasarkan tema.

Peneraju Pendidikan KHAT NASAKH

Mengenal dan menulis Khat Nasakh dengan
betuL.

44

Peneraju Pendidikan 45

Peneraju Pendidikan 46

Peneraju Pendidikan 47

JAWI ME(KMAAEHDAAMHI) PERBINCANGAN
TOPIK
PENGAMALAN
• Membina teks baru dengan • Mengenal dan membaca
perkataan serta ayat
betul berdasarkan kaedah
asas jawi • Menganalisis dan
• Menulis teks dengan betul mengkategorikan perkataan
• Berdasarkan kaedah asas
jawi (PBL) • Membina dan menulis
perkataan dan ayat
Peneraju Pendidikan
• Mengaplikasi kaedah asas
yang dipelajari

(MTEINNGDAAMKAALN)KAN MENGANALISIS APLIKASI KAEDAH
MENILAI
• Aplikasi kaedah asas dalam
48 membaca dan menulis

• Membina dan menulis
perkataan atau ayat

Al QURAN :

BACAAN : S3 & S7

HAFAZAN : S6& S10 SIRAH
S33 & S 37
KEFAHAMAN : S11 &S12
ADAB
TAJWID : S14 & S17 S38 & S43

HADIS : JAWI
S18 & S20 S44 &S46

AQIDAH: KUASAI P-K-N BG SETIAP SK
S21 & 26 SP BUKAN OBJEKTIF PDP
TEMA SETIAP BIDANG
IBADAT PELAKSANAAN PDP
S27 & S32

Peneraju Pendidikan

SEKIAN.
TERIMA KASIH

Peneraju Pendidikan
Negara

50


Click to View FlipBook Version
Previous Book
העיר ניוז-גיליון 29.1.21
Next Book
SOLAT BERJEMAAH PENGIKAT HATI