The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

第七课 你每天早上几点钟起床

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

第七课 你每天早上几点钟起床

第七课 你每天早上几点钟起床

第七课、你每天早上几点钟起床?

Dì qī kè、Nĭ mĕi tiān zăoshang jĭ
diănzhōng qĭchuáng?

บทท่ี 7 ในแต่ละวนั คุณต่นื นอนก่ีโมง

คำศัพท์น่ำรู้

1. 睡觉 shuìjiào (ซ่ยุ เจยี ้ ว) นอนหลบั
2. 洗澡 xĭzăo (สเี จา่ ) อาบนา้
3. 吃饭 chīfàn (ชือฟ่ัน) กินข้าว
4. 起床 qĭchuáng (ฉี่ฉวง) ตื่นนอน
5. 上课 shàngkè (ซง่ั เค่อ) เข้าเรียน
6. 复习课文 fùxíkèwén (ฟ่ สู เี คอ่ เหวนิ ) ทบทวน

7.中文 บทเรียน

Zhōngwén (จงเหวิน) ภาษาจีน

บทสนทนำ

立宏 : 你每天早上几点钟起床?
Lìhóng : Nĭ mĕi tiān zăoshang jĭ diănzhōng qĭchuáng?
美兰 :
Mĕilán : 我每天早上六点钟起床。
Wŏ mĕitiān zăoshang liù diănzhōng
立宏 : qĭchuáng。
Lìhóng : 你什么时候上中文课?
美兰 : Nĭ shénmeshíhou shàng Zhōngwén kè?
Mĕilán :
我上午八点四十五分上中文课。
Wŏ shàngwŭ bā diăn sìshíwŭ fēn shàng
Zhōngwén kè。

บทสนทนำ

立宏 : 你什么时候回家呢?
Lìhóng : Nĭ shénmeshíhou huí jiā ne?
美兰 :
Mĕilán : 我上午五点多钟回家。
Wŏ shàngwŭ wŭ diăn duō
立宏 : zhōng huí jiā。
Lìhóng : 晚上几点睡觉?
美兰 : Wănshang jĭ diăn shuìjiào?
Mĕilán :
有时候十二点半才睡觉。
Yŏushíhou shíèr diăn bàn cái
shuìjiào。

คำแปลบทสนทนำ

ลี่หง : ในแตล่ ะวนั คณุ ตืน่ นอนกี่โมง
เหมย่ หลนั : ในแตล่ ะวนั ฉนั ตนื่ นอนเวลา 6 โมงตรง
ลีห่ ง :
เหมย่ หลนั : คณุ เรียนภาษาจนี ตอนก่ีโมง
ลีห่ ง : ฉนั มีเรียนภาษาจนี เวลา 8 โมง 45 นาที
เหมย่ หลนั :
ลห่ี ง : คณุ กลบั บ้านตอนกี่โมงละ่
เหมย่ หลนั : ฉันกลบั บ้านตอน 5 โมงกวา่
แล้วเข้านอนตอนก่ีโมง

บางครัง้ เที่ยงคนื ครึ่งถงึ จะเข้านอน

หลักภำษำและไวยำกรณ์

1. คาศพั ท์ทใ่ี ช้ในการบอกเวลา มดี งั นี ้点 diăn โมง 刻 kè 15นาที

分 fēn นาที และ 半 bàn ครึ่ง โดยในการบอกเวลาคาศพั ท์เหลา่ นจี ้ ะ
ตามหลงั จานวนเลขของเวลา โดยมีคาศพั ท์ 钟 zhōng นาฬิกา,เวลา ตาม
ด้านหลงั อีกชนั ้ แต่ในกรณีทบี่ ทข้างเคียงมคี วามชดั เจนอยแู่ ล้ว คาศพั ท์ 钟
zhōng นาฬิกา ,เวลา อาจละไว้ในฐานที่เข้าใจกไ็ ด้ ตวั อยา่ งเชน่

十点钟。 Shí diănzhōng。 10.00 น.

十点二十分。 Shí diăn èrshí fēn。 8.20 น.

十点三十六分。Shí diăn sānshíliù fēn。 8.36 น.

十点五十八分。Shí diăn wŭshíbā fēn。 8.58 น.

ข้อควรจำ หลกั ในการบอกเวลา คอื ต้องเรียงจากหน่วยเวลำใหญ่ไปหำ
หน่วยเวลำเลก็ คือ เรียงจาก ช่วั โมง นำที วนิ ำที

หลักภำษำและไวยำกรณ์

2. 两liăng และ 二 èr ทงั ้ สองคามีความหมายเหมือนกนั คอื สอง ทาหน้าทเ่ี ป็นคาบอกจานวน แตท่ งั ้
两liăng และ 二èr มีวธิ ีการใช้ที่แตกตา่ งกนั คอื 两liăng จะใช้ในการบอกจานวนคนหรือจานวน
สง่ิ ของตา่ ง ๆ และคาท่ตี ามหลงั นนั ้ มกั จะเป็นคาลกั ษณนาม ตวั อยา่ งเช่น
两把椅子。Liăng bă yĭzi。เกา้ อ้ี 2 ตวั
两枝钢笔。Liăng zhī gāngbĭ。ปากกา 2 ด้าม
สว่ น 二 èr นนั ้ ใช้ในการนบั ตวั เลข 1,2,3……. การบอกลาดบั ท่ี การคานวณทว่ั ไป การบอกบ้านเลขท่ี
หรือ การบอกหมายเลขโทรศพั ท์ เป็นต้น ตวั อยา่ งเชน่

02-5634322

零二五六三四三二二。
líng èr wŭ liù sān sì sān èr èr。
089-4320652

零八九四三二零六五二。
líng bā jiŭ sì sān èr ling liù wŭ èr。

แบบฝึ กหดั เพ่มิ เตมิ

จงนาคาศพั ท์ท่ีกาหนดให้ตอ่ ไปนีไ้ ปแตง่ ประโยคให้มใี จความสมบรู ณ์

1. 每
………………………………………………………..

2. 回
………………………………………………………..

3. 中文
………………………………………………………..

4. 下午
………………………………………………………..

5. 半
………………………………………………………..


Click to View FlipBook Version