The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by วรรภา กฤติยาวรรณ, 2022-09-04 06:03:22

lD plan 65

lD plan 65

1

แผนพฒั นาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
(Individual Development Plan-ID Plan)

ประจำปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔

นางวรรภา กฤตยิ าวรรณ
ตำแหนง่ ครู วทิ ยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรยี นทา่ ตมู ประชาเสรมิ วิทย์ จงั หวัดสุรินทร์
สำนักงานเขตพื้นทก่ี ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้นั พ้ืนฐาน
กระทรวงศกึ ษาธิการ

2

บนั ทึกขอ้ ความ

สว่ นราชการ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวทิ ย์ อำเภอท่าตมู จงั หวดั สรุ ินทร์ ๓๒๑๒๐

ที่ /2565 วนั ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เร่อื ง รายงานการจัดทำแผนการพฒั นาตนเอง ( ID Plan ) ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๕

.......................................................................................................................................................

เรยี น ผู้อำนวยการโรงเรยี นทา่ ตมู ประชาเสริมวิทย์

ด้วยข้าพเจ้า นางวรรภา กฤติยวรรณ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ปฏิบัติหน้าการสอน ได้จัดทำแผนการพัฒนาตนเอง ( ID Plan ) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ขึ้น
เพื่อกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิบัตงิ านให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่
ตนเอง ผ้เู รยี น และประเทศชาติ

จึงเรียนมาเพ่อื โปรดทราบ

(นางวรรภา กฤติยวรรณ)
ครูชำนาญการพเิ ศษ

รายการนเิ ทศ / กำกบั ติดตาม รายการนิเทศ / กำกบั ติดตาม

................................................................................... ...................................................................................
................................................................................... ...................................................................................

ลงชื่อ................................................... ลงช่ือ...................................................

(นางรตั นา เนือ่ งขนั ตรี) (นางสาวจนิ ตนา บุญมี)

หวั หน้ากล่มุ สาระการเรยี นร้วู ิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี หวั หน้างานกลุ่มบรหิ ารงานบุคคล

รายการนิเทศ / กำกบั ติดตาม

........................................................................................................................... ...........................................

ลงชือ่ ...................................................
(นายวนิ ยั ศิรเิ วช)

รองผูอ้ ำนวยการฯกล่มุ บรหิ ารงานบุคคล

...................................................................................................................................................................... ก

ลงช่ือ...................................................
(นายวิชยั สาลงี าม)

ผู้อำนวยการโรงเรยี นทา่ ตมู ประชาเสรมิ วทิ ย์

คำนำ

ตามที่ ก.ค.ศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครู (ว๒๒/๒๕๖๐) เม่ือวันท่ี ๕
กรกฎาคม ๒๕๖๐ ข้อ ๑. ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยให้
ประเมินตนเองตามแบบ ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด พร้อมทั้งจัด ทำแผนการพัฒนาตนเองเป็นรายปี ตามแบบที่ส่วนราชการ
กำหนด และเข้ารับการพัฒนาตามแผนอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ฉะน้ัน ก่อนจะเลือกหลักสตู รคูปอง ครูจะต้อง
ประเมนิ ตนเอง จัดทำแผนพฒั นาตนเอง เพือ่ ให้ผู้บริหารอนุมัตหิ ลกั สตู ร ตาม ID Plan

เอกสาร “แผนพัฒนาตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เล่มนี้ จัดทำข้ึนโดยการประเมินสมรรถนะของ
ตนเอง และจัดทำแผนพัฒนาตนเองขึ้น เป็นการสร้างนิสัยการทำงานโดยใช้ข้อมูลเป็นฐานการพัฒนาตนเอง และ
การพัฒนางานด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ จึงได้ประเมินตนเองเพ่ือสรุปข้อมูลจัดทำเอกสารเสร็จสมบูรณ์ หวังว่า
เอกสารเล่มน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการพัฒนาตนเอง ให้บรรลุเป้าหมาย
การจัดการศกึ ษาตอ่ ไป

นางวรรภา กฤตยิ าวรรณ
2 พฤษภาคม ๒๕๖5สารบัญ
เรือ่ ง หน้า

คำนำ ก

สารบญั ข

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 1

๑. ขอ้ มลู ส่วนตวั ๑

๒. งานในหน้าทท่ี ่ีรบั ผดิ ชอบ ๑

๓. งานการพฒั นาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ๒

๔. ประวัติการเข้ารบั การพฒั นา (ในรอบ ๓ ปี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓) ๒

๕. ผลงานที่เกดิ จากการปฏบิ ัติหนา้ ท่ีในตำแหน่งปจั จุบนั ๕

สว่ นท่ี 2 ผลการประเมนิ ตนเอง ๑๓
๑. อนั ดบั ความสำคัญ / สมรรถนะท่จี ะพฒั นา ๑๓
๒. การพฒั นาตนเอง ๑๔
๓. รายละเอยี ดการพัฒนาตนเอง ๑๕

ส่วนท่ี 3 แผนการพัฒนาตนเอง ๒๖
๑. หลักสตู รใดทท่ี า่ นต้องการพัฒนา ๒๖
๒. เพราะเหตุใดท่านจึงต้องการเขา้ รับการพฒั นาในหลักสตู รนี้ ๒๖
๓. ท่านคาดหวงั สิง่ ใดจากการเข้ารับการพฒั นาในหลักสูตรน้ี ๒๗
๔. ท่านจะนำความรู้จากหลักสูตรไปพฒั นาการสอนของทา่ นอยา่ งไร ๒๗

ส่วนท่ี ๔ คำรับรองแผนพฒั นาตนเองของผู้บงั คับบัญชา ๒๘แผนการพัฒนาตนเองสำหรับครู
( Individual Development Plan : ID Plan )

......................................................................................................................

ส่วนที่ ๑ ขอ้ มลู ผจู้ ดั ทำแผนพฒั นาตนเอง

๑. ขอ้ มูลส่วนตัว

ชื่อ นางวรรภา ช่ือสกลุ กฤตยิ าวรรณ

ตำแหนง่ ครู วทิ ยฐานะ ชำนาญการพิเศษ อายุการทำงาน ๑3 ปี 1 เดอื น

ระยะเวลาดำรงตำแหนง่ ปจั จุบนั 3 ปี ๗ เดอื น ๒๒ วนั

วฒุ ิการศึกษา ศึกษาศาสตร์ศกึ ษามหาบัณฑติ (ศษ.ม.) วิชา บรหิ ารการศึกษา วิชาโท -

เงนิ เดอื น อันดบั คศ.๓ ขน้ั - อตั ราเงินเดอื น ๔๔,๕๖๐ บาท

สถานที่ทำงาน โรงเรยี น ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สงั กดั สำนกั งานเขตพื้นทกี่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้นื ฐาน กระทรวงศึกษาธกิ าร

ทอ่ี ยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขท่ี ๓๙๐ หมู่ ๗ ถนน ......-....... ตำบล ท่าตมู อำเภอ ทา่ ตูม

จังหวัด สุรนิ ทร์ โทรศพั ท์มือถอื ๐๖๒ ๕๓๕๔๒๖๖

๒. งานในหนา้ ทท่ี ่รี บั ผดิ ชอบ

๑. งานชว่ั โมงสอนตามตารางสอน
๑.๑ กลมุ่ สาระการเรียนรู้ท่ีสอน กลมุ่ สาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑.๑.1 รายวิชาของเลน่ วิทยาศาสตร์ ช้ันมธั ยมศกึ ษาปที ี่ ๑ จำนวน ๑ ชวั่ โมง/สปั ดาห์
จำนวน ๙ หอ้ งเรยี น รวม ๑๘๐ ชวั่ โมง/ปกี ารศกึ ษา
๑.๑.2 รายวิชาฟสิ ิกส์ 2 ช้นั มัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 4 ชัว่ โมง/สปั ดาห์
จำนวน 2 หอ้ งเรยี น รวม 16๐ ชั่วโมง/ปีการศกึ ษา
๑.๒ กิจกรรมพฒั นาผู้เรียน
๑.๒.๑ กิจกรรมสมาชิกผบู้ ำเพ็ญประโยชน์ ชนั้ มัธยมศกึ ษาปที ่ี ๓ จำนวน ๑ ชว่ั โมง/สปั ดาห์
รวม ๔๐ ชวั่ โมง/ปีการศึกษา
1.2.2 กิจกรรมแนะแนว ช้นั มัธยมศกึ ษาปที ี่ 1/6 จำนวน ๑ ชว่ั โมง/สัปดาห์
รวม ๔๐ ชวั่ โมง/ปีการศกึ ษา

๒. งานทเ่ี กยี่ วเนอื่ งกบั การจัดการเรยี นการสอน
๒.๑ กจิ กรรมโฮมรมู /ครูท่ีปรึกษา ชัน้ มัธยมศึกษาปที ่ี ๑/๖ จำนวน ๑ ชว่ั โมง/สปั ดาห์
๒.๒ กจิ กรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ชั้นมัธยมศกึ ษาปีท่ี ๑/๖ จำนวน ๑ ชว่ั โมง/สัปดาห์
๒.๓ กิจกรรมสวดมนต์ ช้ันมธั ยมศึกษาปีท่ี ๑/๖ จำนวน ๑ ชั่วโมง/สปั ดาห์
รวม ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์๓. งานการพฒั นาคณุ ภาพการศกึ ษาของสถานศึกษา
๓.๑ ชมุ ชนแห่งการเรยี นร้ทู างวิชาชพี (PLC) จำนวน ๒ ชัว่ โมง/สัปดาห์
๓.๒ งานกลุ่มสาระการเรยี นรู้วทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี
๓.๓ หวั หน้างานส่งเสริมประชาธปิ ไตย กลมุ่ บรหิ ารงานทั่วไป
๓.๔ หวั หน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนกั เรียน กลุ่มบรหิ ารงานทวั่ ไป
๓.๕ ผชู้ ว่ ยงานแนะแนว กลมุ่ บรหิ ารงานวิชาการ
๓.๖ ผชู้ ว่ ยงานกจิ การนกั เรียน กลุ่มบรหิ ารงานทวั่ ไป
๓.๗ ผชู้ ว่ ยงานอาคารสถานที่ กลุ่มบริหารงานทัว่ ไป
3.8 ผชู้ ว่ ยงานวางแผนและบริหารดา้ นบริหารท่วั ไป
๓.9 ผชู้ ่วยงานประชาสมั พันธ์ กลุม่ บริหารงานบคุ คล

๔. ประวัติการเขา้ รบั การพฒั นา (ในรอบ ๓ ปี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕62 – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖4)

ลำดับ เรอ่ื งทเี่ ขา้ รบั การอบรมพัฒนา หน่วยงาน/สถานที่ วนั เดอื นปี จำนวน
/สมั มนา/ประชุม ชวั่ โมง

ภาคเรียนท่ี 1 ปกี ารศึกษา 2564

เพ่มิ ศักยภาพครใู ห้มสี มรรถนะสำคญั ของครูยุค สสวท.รว่ มกับ ๑๕-๑๖ ๒๐
พฤษภาคม ๑๕
1 ใหม่ สำหรับการเรยี นรู้ศตวรรษที่ ๒๑ สาระการ มหาวิทยาลัยราชภฎั ๒๕๖๔ ๖
สรุ นิ ทร์ ๑๔-๑๕
เรยี นรู้วิทยาศาสตร์ สิงหาคม 24
๒๕๖๔ ๒
เข้าร่วมการอบรมเชงิ ปฏบิ ตั ิการพฒั นาทักษะ สำนักงาน
การจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์สำหรับครู คณะกรรมการ ๑ สงิ หาคม
2 สังกัดสำนกั งานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั การศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๖๔

พ้ืนฐาน 17,20, 22
,29สิงหาคม
เขา้ รว่ มการพฒั นาข้าราชการครูและบคุ ลากร สำนักงาน

ทางการศึกษาตามหลกั เกณฑ์และวธิ ีการ คณะกรรมการ

ประเมนิ ตำแหนง่ การเลื่อนวทิ ยฐานะขา้ ราชการ การศกึ ษาข้นั พน้ื ฐาน
3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงใน

การพฒั นางาน (Performance Agreement:

PA)

เข้ารว่ มโครงการราชภัฎสรุ นิ ทร์ส่งเสรมิ การ สสวท.ร่วมกับ
๔ เรียนรู้ดา้ นสง่ิ แวดล้อมโดยใช้หลกั การGLOBE มหาวิทยาลยั ราชภฎั

สุรินทร์

ลำดบั เรอ่ื งทีเ่ ข้ารับการอบรมพัฒนา หนว่ ยงาน/สถานที่ วันเดือนปี จำนวน
/สมั มนา/ประชุม ชั่วโมง
2564 ๑๒
ผา่ นระบบออนไลน์ ZOOM ๔-๕
สิงหาคม ๖
การประชมุ เชิงปฏบิ ัติการการพฒั นาการจดั การ สำนกั งานเขตพ้นื ที่ ๒๕๖๔ 6
เรียนการสอนบรู ณาการขับเคลอ่ื นหลักสูตรตา้ น การศึกษามัธยมศกึ ษา
๕ ทจุ ริตศกึ ษา กจิ กรรมบริษทั สรา้ งการดี ๔.๐ สู่ สุรินทร์ ๒๓ 6
กันยายน 6
วถิ ีพอเพียง ดว้ ยระบบออนไลน์ ๒๕๖๔
31 ตุลาคม 18
การอบรมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาครูแนะแนว สำนักงานเขตพื้นท่ี 2565
๖ ประจำจังหวดั สุรนิ ทร์ การศกึ ษามัธยมศึกษา 129
สรุ ินทร์ 24
กมุ ภาพันธ์
ผ่านการอบรมเชิงปฏบิ ตั ิการตามหลกั เกณฑแ์ ละ สำนักงานเขตพื้นที่ 2565
17 มีนาคม
วธิ กี ารประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ การศึกษามัธยมศกึ ษา 2565

7 ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สรุ นิ ทร์ ร่วมกับ 18-20
มนี าคม
(สายครูผสู้ อน) โรงเรยี นทา่ ตมู ประชา 2565
เสริมวทิ ย์

ผา่ นการอบรมเชิงปฏิบตั ิการครูแนะแนว เพ่ือ สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

8 การศึกษาต่อและมีงานทำของนักเรยี น การศึกษามธั ยมศกึ ษา
สุรนิ ทร์

ได้เขา้ รว่ มแลกเปลีย่ นเรยี นรู้ ศูนย์พฒั นา สพม.สรุ ินทร์

วิชาการกล่มุ สาระการเรยี นรูว้ ทิ ยาศาสตร์และ
9 เทคโนโลยี เน่อื งในมหกรรมวชิ าการมัธยมศึกษา

สพม.สุรินทร์ ปีการศึกษา 2564

ไดเ้ ข้ารว่ มโครงการอบรมเชงิ ปฏบิ ตั ิการด้าน คณะวทิ ยาศาสตร์และ
ฟสิ ิกส์ (แมเ่ หล็กไฟฟ้า) สำหรับครูฟิสิกส์ เทคโนโลยี
เครือข่ายความรว่ มมือของพ้ืนท่นี วตั กรรม มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั
การศึกษาสุรินทร์ (รุ่นที่ 2) สุรินทร์

รวม๔. ผลงานทเี่ กดิ จากการปฏบิ ัตหิ น้าทีใ่ นตำแหนง่ ปัจจุบัน

๔.๑ ผลท่เี กดิ จากการจดั การเรียนรู้

๔.1.1 มีแผนการจัดการเรียนรู้

- รายวิชาฟสิ กิ ส์ 2 ระดับช้ันมธั ยมศึกษาปีที่ 5

- รายวชิ าของเลน่ เชงิ วทิ ยาศาสตร์ ระดบั ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1

- รายวิชาฟิสิกส์ 3 ระดบั ชนั้ มธั ยมศึกษาปีท่ี 5

- รายวชิ าพลงั งานทดแทนและการใช้ประโยชน์ ระดบั ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1

ทม่ี ีการวิเคราะห์หลกั สูตรสถานศกึ ษา มาตรฐานการเรยี นรู้ ผลการเรยี นรู้ ไดอ้ ยา่ งถกู ต้อง

๔.1.2 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรโู้ ดยการปฏบิ ตั ิ (Active Learning) โดยเนน้ ผู้เรียนเป็นสำคัญ ดว้ ย

กจิ กรรมที่หลากหลายและสอดคลอ้ งกับธรรมชาติวชิ าวทิ ยาศาสตร์

๔.1.3 มแี นวทางในการบรหิ ารจัดการชนั้ เรยี นและจัดบรรยากาศการในช้นั เรียนทีเ่ หมาะสมและชว่ ย

ส่งเสรมิ การเรียนรู้ของนักเรยี น

๔.1.4 มเี ครือ่ งมือการวดั และประเมินผลที่มีคณุ ภาพ ผา่ นการหาคุณภาพเคร่อื งมือวัดผลเบื้องตน้ และมี

ความหลากหลายในการประเมนิ อย่างรอบด้าน ทั้งด้านความรู้ ดา้ นทกั ษะและกระบวนการ และด้านคุณลกั ษณะอนั

พึงประสงค์ รวมไปถึงสมรรถนะทีส่ ำคญั ของผู้เรียน

๔.1.5 มกี ารแกป้ ญั หาในชนั้ เรยี นดว้ ยกระบวนการวจิ ัยในช้ันเรียนจำนวน 1 เรือ่ ง ประกอบดว้ ย

เร่อื ง การพฒั นาแบบฝกึ ทักษะความสามารถในการแกโ้ จทย์ปัญหาของโพลยา รายวิชาฟิสิกส์ 3 หน่วยการเรียนรู้

เรอ่ื ง เสียง สำหรับนักเรียนชั้นมธั ยมศกึ ษาปที ่ี 5

๔.1.6 มสี ื่อการเรยี นรู้ และแหล่งการเรยี นสำหรบั ใชป้ ระกอบการจัดการเรยี นรู้ และใหน้ กั เรียนไว้สบื ค้น

เพ่มิ เติม เชน่ บทเรยี นออนไลน์ Google classroom เอกสารประกอบการเรียน สื่อ Power point และคลปิ วิดโี อ

๔.๑.๗ สอนโดยให้นักเรียนได้ทำโครงงานประวัติศาสตร์ไทย และฝึกปฏิบัติทำให้นักเรียนเกิดทักษะ

กระบวนการคิดและทักษะกระบวนการขั้นตอนวิธีทางประวัติศาสตร์ ทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์

ได้ผลงานโครงงานประวัติศาสตร์ไทยท่ีหลากหลาย และยังสามารถต่อยอดส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันในงานแข่งขัน

ทักษะความสามารถทางวิชาการจนได้รับรางวลั ในระดบั จงั หวดั ระดบั ภาค และระดบั ประเทศ ผลงาน/รางวลั ยกย่องเชิดชเู กยี รติของครู ประจำปกี ารศกึ ษา 2564

ที่ ผลงานรางวัล หน่วยงานทจ่ี ัด/มอบ

ภาคเรยี นที่ 1 ปกี ารศกึ ษา 2564 สำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศกึ ษา เขต ๑ บรุ รี มั ย์
1 รางวลั ครูตน้ แบบการจดั การเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวติ ระดบั ช้นั
มัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี ๒๕๖๔ เหรยี ญทอง ระดบั เขตตรวจ สำนักงานเขตพน้ื ที่การศึกษา
ราชการท่ี ๑๓ มธั ยมศึกษาสุรินทร์

2 รางวัลชนะเลิศครูต้นแบบการจัดการเรยี นรบู้ ูรณาการทกั ษะชวี ิต มลู นิธคิ รูดีของแผน่ ดนิ
ระดับชั้นมธั ยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี ๒๕๖๔ เหรยี ญทอง ระดบั เขต
พืน้ ท่ี สพม.สุรินทร์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มธั ยมศึกษา
3 รางวลั ครดู ขี องแผน่ ดนิ ขั้นพื้นฐาน โครงการเครอื ข่ายครูดีของแผน่ ดิน
ตามรอยเบ้ืองพระยุคคลบาท

4 คณะทำงานการบริหารจดั การข้อมลู สารสนเทศ ระบบดแู ลช่วยเหลือ
นกั เรียน ประจำปี ๒๕๖๔

สรุ ินทร์

5 เปน็ คณะกรรมการในการดำเนินการจัดกิจกรรมสง่ เสรมิ การเรยี นร้ดู า้ น สสวท.ร่วมกับมหาวิทยาลยั

ส่ิงแวดล้อมโดยใช้หลกั การGLOBE ผา่ นระบบออนไลน์ ZOOM ราชภัฎสรุ นิ ทร์

6 เปน็ คณะกรรมการดำเนินการโครงการวิจัย การสรา้ งนวตั กรรม คณะวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทโนโล

ห้องปฏบิ ัติการเสมือนจรงิ แบบ ๓ มิติ เพอื่ เพ่มิ ผลสัมฤทธิแ์ ละทักษะ ยี มหาวทิ ยาลัยราชภฎั สุรินทร์

วทิ ยาศาสตรข์ องนกั เรียนในยุคการระบาดของเชื้อโรคโคโรนาไวรัส

๒๐๑๙

7 เป็นผ้นู ำชั้นเรียนในการดำเนินการภาคสนามและโปรโตคอล THE GLOBE PROGRAM

ห้องปฏิบตั ิการและได้รบั การรับรองเปน็ อาจารย์ของโครงการ GLOBE

ในฐานะที่เป็นครู GLOBE ทผ่ี ่านการรบั รอง THE GLOBE PROGRAM

ภาคเรยี นที่ 2 ปีการศกึ ษา 2564

9 รางวลั ชมเชย การประกวดภาพยนตร์ส้ัน (คลปิ Tik Tok) หวั ขอ้ “ลกู เสือ สพม.สุรนิ ทร์

ตา้ นภยั ยาเสพตดิ และทกั ษะชีวติ ”ประเภททมี ระดบั มัธยมศึกษาตอน

ปลาย ระดบั กลมุ่ โรงเรียนสหวทิ ยาเขต 5

10 รางวลั รองชนะเลิศ อันดบั 1 คณุ ภาพดเี ยีย่ ม การประกวดคัดเลอื ก สพม.สรุ นิ ทร์

นวตั กรรม/วิธีการปฏิบัตทิ เ่ี ป็นเลิศ (Best practice) ประจปีการศึกษา

2564 ประเภทการส่งเสรมิ พัฒนาระบบดแู ลช่วยเหลอื นักเรยี น และ

กจิ กรรมแนะแนว

11 ครูทีร่ ับผดิ ชอบดูแลและให้การส่งเสริมพฒั นาเยาวชนแบบอย่างการ สำนักงานปลัดกระทรวง

ปฏิบตั ติ ามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในพระบาทสมเดจ็ พระ ศึกษาธิการ

เจา้ อยหู่ วั ประเภทมธั ยมศึกษาตอนปลาย ผลงานคณุ ภาพ ระดับดีเยีย่ มท่ี ผลงานรางวัล หน่วยงานทีจ่ ดั /มอบ

12 รางวัลระดับเหรยี ญทอง การนำเสนอผลงาน PRE-OBEC AWARD สพม.สรุ นิ ทร์

(รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.) ดา้ นบรหิ ารจดั การยอดเย่ียม กจิ กรรมเพอ่ื

สังคมและสาธารณประโยชน์ ระดบั ช้นั มัธยมศึกษาตอนปลาย

13 ไดร้ ับคัดเลือกเปน็ ครูสอนดี (SMART TEACHER) ภาคเรยี นท่ี ๒ ปี สพม.สรุ ินทร์

การศกึ ษา ๒๕๖๔ ผ่านกระบวนการนเิ ทศภายในโดยใชก้ ระบวนการเปิด

ชน้ั เรียน (LESSON STUDY)

14 รางวลั ครดู ีของแผน่ ดนิ ขนั้ พ้นื ฐาน ในโครงการเครือขา่ ยครูดขี องแผ่นดิน มลู นธิ ิครูดีของแผน่ ดนิ

เจรญิ รอยตามเบ้ืองพระยุคคลบาท

15 รางวลั รองชนะเลศิ เหรียญทอง ครูผสู้ อนยอดเย่ยี ม ระดบั ช้ันมัธยมศกึ ษา สำนกั งานคณะกรรมการ

ตอนปลาย กิจกรรมเพ่ือสงั คมและสาธารณะประโยชน์ ดา้ นการบรหิ าร การศึกษาข้นั พน้ื ฐาน

จัดการ รางวลั ทรงคณุ คา่ สพฐ. OBEC AWARDS ครง้ั ท่ี ๑๐ ระดบั ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

๔.๒ ผลทีเ่ กดิ จากการพฒั นาวิชาการ
ผลท่ีเกิดจากการพฒั นาตนเองทางด้านวิชาการโดย จดั หา พัฒนา ประยุกต์ใช้ส่อื นวัตกรรมในการจัดการ

เรียนรู้ สามารถนำไปใช้ได้ผลดี ใช้ความคิดเชิงระบบในการพัฒนางานอย่างครบวงจร และมีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่อง และนำความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบการเรียนรู้ได้ นำวิธีการวิจัยและพัฒนามา
แก้ปัญหา พร้อมท้ังพัฒนางานอย่างครบวงจร ส่งผลให้ตนเองมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ตลอดจนได้ร่วมพัฒนา
บุคลากรในโรงเรียน โรงเรียนมีการเปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน โดยบุคลากรในโรงเรียน และโรงเรียนเป็นที่
ยอมรับของบุคคลท่ัวไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการ ทำให้ข้าพเจ้าได้รับ
รางวัลยกย่องเชิดชูเกยี รติ ดังนี้

๔.2.1 มกี จิ กรรมที่สง่ เสริมให้นักเรยี นได้ใชค้ วามคิด และการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เชน่ กิจกรรม
STEM (สะเตม็ ศกึ ษา)

๔.2.2 มีกจิ กรรมบรู ณาการเนื้อหาในหอ้ งเรยี นกับกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นการบูรณาการเน้ือหา
ในหอ้ งเรยี นผา่ นกจิ กรรมการพัฒนาทกั ษะกระบวนการทางวทิ ยาศาสตร์

๔.2.3 มกี ิจกรรมการใช้แบบฝึกหดั ออนไลน์ โดยใหน้ กั เรียนทำแบบฝึกหัดผ่านการใช้โทรศัพท์มือถอื ใน
การสบื คน้ ข้อมูล และการทำแบบฝึกหัดของบทเรยี นต่างๆ รวมทั้งการให้นักเรียนฝกึ การเข้าสสู่ อื่ การสอนต่างๆ ด้วย
QR CODE เช่น เอกสารประกอบการเรียน และส่ือ powerpoint เป็นตน้

๔.2.4 มกี ิจกรรมให้ความรเู้ ก่ียวกับกระบวนการ PLC ให้แกเ่ พื่อนครู ทง้ั ในและนอกโรงเรียน
๔.๓ ผลทเี่ กดิ กับผ้เู รยี น
๔.3.1 นักเรียนมผี ลสมั ฤทธิ์ทางการเรยี นตามเกณฑ์ท่ีกำหนด และไม่มีนักเรยี นท่มี ีผลการเรียนเป็น 0, ร
๔.3.2 นกั เรยี นมรี ะดับอ่าน คิด วเิ คราะห์ เขียนส่อื ความ ผ่านเกณฑท์ ค่ี รูผสู้ อนกำหนดไว้
๔.3.3 นกั เรียนมีระดับคณุ ลกั ษณะอันพงึ ประสงค์ ผ่านที่เกณฑ์ท่ีครผู ูส้ อนกำหนดไว้
๔.3.4 นกั เรียนมีช้นิ งาน/ผลงาน ทีส่ ะท้อนความคดิ ขนั้ สูง เชน่ การคิดวเิ คราะห์ การสงั เคราะห์
การประเมินคา่ และความคดิ สรา้ งสรรค์ช้นั งาน โดยใช้ความรู้และเนือ้ หาทางวิทยาศาสตร์๔.3.5 นกั เรียนสามารถค้นคว้าหาความร้จู ากแหล่งเรียนรู้ที่ครไู ด้รวบรวมและแนะนำให้ได้อยา่ งถูกต้อง
การจัดกจิ กรรมการการเรียนการสอนโดยเนน้ ผเู้ รียนเปน็ สำคัญ นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจรงิ เพ่ือให้

นกั เรียนได้มีทักษะต่างๆ ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรมจรยิ ธรรมที่ดีงาม ความมวี ินัยในตนเอง สง่ ผลให้ผเู้ รียนมี
คุณธรรมจริยธรรม มวี ินยั ในตนเอง มสี ัมมาคารวะมมี ารยาทตามวัฒนธรรมไทย มีความสามารถในการใช้ภาษาใน
การส่ือสาร และการมีจนิ ตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเปน็ สิ่งทผ่ี ูเ้ รยี นสามารถนำความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะไปบรู ณาการและประยุกต์ใชใ้ นชีวิตประจำวันเปน็ การเพิม่ พูนสมรรถนะตนเองใหม้ ากขึ้นและสง่ ผลใหก้ ารใช้
ชวี ิตภายหน้า บนพื้นฐานคุณธรรม นำความรู้ และเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการอยู่รว่ มกนั ในสงั คมได้อยา่ งมี
ความสุข
 ผลงาน/รางวลั ยกยอ่ งเชิดชเู กียรตขิ องนักเรยี น ประจำปกี ารศกึ ษา 2564

ลำดับ รายละเอียดผลงาน หนว่ ยงาน

๑ เดก็ ชายศรณั ยภ์ ัทร ทา่ ดี นักเรียนชัน้ มะยมศึกษาปีท่ี ๑/๖ ไดร้ ับทุนตาม สพม.สรุ นิ ทร์

โครงการ มอบทนุ เฉลมิ พระเกียรติ ๖๙ พรรษา รัชกาลท่ี ๑๐

๒ เดก็ ชายมนตรี นกึ มี นักเรียนชั้นมะยมศึกษาปีท่ี ๑/๖ ได้รบั ทนุ เงินอุดหนุน สำนักงานคณะกรรมการ

นกั เรียนยากจนพเิ ศษ การศกึ ษาขน้ั พนื้ ฐาน

๓ เดก็ หญิงพลอยนารา มะเดื่อ นกั เรยี นชัน้ มะยมศกึ ษาปที ี่ ๑/๖ ได้รบั ทนุ เงนิ สำนกั งานคณะกรรมการ

อุดหนนุ นกั เรยี นยากจนพิเศษ การศึกษาขัน้ พ้ืนฐาน

๔ เยีย่ มบา้ นนักเรียน รูปแบบออนไลนพ์ รอ้ มสรุปและรายงานผลการเยี่ยมบา้ น โรงเรียนท่าตูมประชา

ออนไลน์ ครบ ๑๐๐% เสริมวทิ ย์

๕ นักเรยี นชนั้ มัธยมศึกษาปที ี่ ๖ เขา้ รบั การฝกึ ปฏบิ ัติวชิ าชีพประสบการณ์งาน รพ.สต.โพนครก

พยาบาล จำนวน ๑๒ คน รพ.สต.พรมเทพ

รพ.สต.บ้านโพนม่วง

๖ นักเรยี นชนั้ มธั ยมศึกษาปที ี่ ๖ ไดร้ ับการคัดเลือกเขา้ ร่วมค่ายมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลยั อบุ ลราชธานี

ตา่ งๆเชน่ คา่ ยพยาบาล ค่ายเภสชั ค่ายนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่

มหาวทิ ยามหาสารคาม

๗ เยาวชนคนต้นแบบ สาชาวิชาภาษาไทย ประจำปี ๒๕๖๔ สโมสรโรตารี จตจุ กั ร

๑. นางสาวชนานนั ท์ เทพบุตรดี นักเรียนชน้ั มัธยมศกึ ษาปที ี่ ๖/๘ กรงุ เทพ

๒. นางสาวกนกพร มีพนั ธ์ นักเรียนชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ่ี ๖/๘

๓. นางสาวกัญญาพชั ร ทีงาม นักเรียนชนั้ มัธยมศกึ ษาปีที่ ๖/๘

๔. นางสาวชนานนั ท์ เทพบุตรดี นกั เรยี นชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ี่ ๖/๘

๘ เยาวชนคนตน้ แบบ สาขาวชิ าการ ประจำปี ๒๕๖๔ สโมสรโรตารี จตุจกั ร

นางสาวกฤษมาภรณ์ บญุ ท้วม นักเรยี นชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๖/๘ กรงุ เทพ

๙ เยาวชนแบบอยา่ งดา้ นการปฏิบตั ิ ระดบั ดีเยี่ยม ประจำปีการศกึ ษา ๒๕๖๔ ศึกษาธิการภาคที่ ๑๓

นางสาวกฤษมาภรณ์ บญุ ทว้ ม นกั เรียนชั้นมธั ยมศกึ ษาปีที่ ๖/๘ นครราชสีมาลำดับ รายละเอยี ดผลงาน หนว่ ยงาน
สพม.สรุ ินทร์
10 รางวลั ชมเชย การประกวดภาพยนตร์สัน้ (คลิป Tik Tok) หวั ขอ้ “ลูกเสอื
สภาเดก็ และเยาวชน
ตา้ นภัยยาเสพติดและทักษะชีวติ ”ประเภททมี ระดบั มัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำจงั หวัดสุรนิ ทร์

ระดบั กลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขต 5

1. นายภราดร พมิ พลิ า
2. นายอนันยศ สาแกว้
3. นายภบู ดนิ ทร์ บญุ มี
4. นางสาวกฤษมาภรณ์ บญุ ท้วม
นางสาวสริ ีธร เกษแก้ว

11 เข้ารว่ มโครงการขบั เคล่ือนสภาเด็กและเยาวชนในศตวรรษท่ี 21

1. นายชิตพล คำทา
2. นายณฐั ดัย สขุ ตาม
3. นางสาววริ ิยา บวั ซ้อน
4. นางสาวสิรภิ า ไวฉลาด
5. นางสาวพิชชาภา ศรโี สม
6. นางสาวปน่ิ หยก มาดี
7. นายภานวุ ัฒน์ สาแกว้

๔.๔ ผลทีเ่ กิดกบั สถานศึกษา
จากการที่สถานศึกษามีแผนกลยุทธ์ในการพัฒนา มีเป้าหมาย มีทิศทางในการดำเนินงานเพ่ือพัฒนา

สถานศึกษาและนักเรียน โดยมีการจัดกจิ กรรม โครงการต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งนักเรียนและครมู ีส่วนร่วมใน
การปฏบิ ัติกิจกรรม ทำใหผ้ ลการดำเนนิ งานเป็นทย่ี อมรับของผปู้ กครอง ชุมชน ท้องถ่ิน

๔.๔.๑ รางวลั รองชนะเลศิ อันดับ 1 คุณภาพดเี ย่ยี ม การประกวดคัดเลือกนวตั กรรม/วิธกี ารปฏบิ ัติที่

เปน็ เลศิ (Best practice) ประจปกี ารศกึ ษา 2564 ประเภทการส่งเสรมิ พฒั นาระบบดแู ลชว่ ยเหลอื นกั เรียน และ
กจิ กรรมแนะแนว๔.๕ ผลที่เกดิ กบั ชมุ ชน
สถานศกึ ษามสี ว่ นร่วมกบั ชุมชนในกิจกรรมต่างๆ ตลอดปีการศกึ ษา ไดแ้ ก่
4.5.1 กิจกรรมที่เก่ยี วกบั วฒั นธรรม ประเพณี และพธิ ีกรรมทางศาสนา
- กิจกรรมประเพณลี อยกระทง
- กจิ กรรมทอดกฐนิ พระราชทาน
4.5.2 กจิ กรรมที่เปน็ ประโยชน์ กิจกรรมวันสำคญั
- กิจกรรมวนั มาฆบูชา
4.5.3 กจิ กรรมที่ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ
- กิจกรรมฉีดวคั ซีนไฟเซอร์ เข็ม 1 เขม็ 2 และกระตุ้นเข็มที่ 3
- กิจกรรมวนั โรคเอดส์และเปิดชมรมทบู ีนมั เบอร์วนั
จนทำให้เกิดความร่วมมือ ความเข้าใจที่ดีต่อกัน เกิดความรักและความภาคภูมิใจในโรงเรียนและ

ท้องถิ่น นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
แต่ละภาคเรียน เพื่อชี้แจงนโยบายของโรงเรียน และเพื่อหาแนวทางในการร่วมพัฒนาโรงเรียนท้ังพัฒนาอาคาร
สถานที่และพัฒนาทางวิชาการให้เป็นไปในทางทิศทางเดียวกัน ประชุมผู้ปกครองและเครือข่ายทุกภาคเรียน
ครูและผู้บริหารร่วมกิจกรรมสำคัญในชุมชนอย่างสม่ำเสมอ โรงเรียนให้บริการแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนในด้านต่างๆ
รวมทง้ั ส่งเสริม สนบั สนนุ ให้ ชมุ ชนมีความเขม้ แข็ง ชมุ ชนใหค้ วามร่วมมือและสนับสนุนกจิ กรรมต่างๆ ของโรงเรยี น
ด้วยดีส่วนที่ ๒ แผนการพัฒนาตนเอง

๑. อันดับความสำคญั / สมรรถนะที่จะพัฒนา

(ใหใ้ สห่ มายเลขเรียงตามลำดับความสำคัญของสมรรถนะทจ่ี ะพัฒนา)

สมรรถนะหลกั
(...๑...) ๑. การมุง่ ผลสัมฤทธ์ิ
๑.๑ ความสามารถในการวางแผนการปฏบิ ัติงาน
๑.๒ ความสามารถในการปฏิบัตงิ าน
๑.๓ ผลการปฏบิ ัตงิ าน
(...๘...) ๒. การบรกิ ารที่ดี
๒.๑ ความสามารถในการสร้างระบบการให้บรกิ าร
๒.๒ ความสามารถในการให้บรกิ าร
(...๔...) ๓. การพฒั นาตนเอง
๓.๑ ความสามารถในการวิเคราะหต์ นเอง
๓.๒ ความสามารถในการใชภ้ าษาไทยเพื่อการส่ือสาร
๓.๓ ความสามารถในการใช้ภาษาองั กฤษเพื่อการแสวงหาความรู้
๓.๔ ความสามารถในการติดตามความเคลอื่ นไหวทางวิชาการและวชิ าชพี
๓.๕ ความสามารถในการประมวลความรู้และการนำความรู้ไปใช้
(...๕...) ๔. การทำงานเปน็ ทีม
๔.๑ ความสามารถในการวางแผนเพอ่ื การปฏบิ ตั ิงานเป็นทีม
๔.๒ ความสามารถในการปฏิบตั ิงานรว่ มกัน

สมรรถนะประจำสายงาน
(...๒...) ๑. การจัดการเรียนรู้
๑.๑ ความสามารถในการสร้างและพฒั นาหลักสูตร
๑.๒ ความสามารถในเนือ้ หาสาระที่สอน
๑.๓ ความสามารถในการจดั กระบวนการเรียนรู้ที่เนน้ ผเู้ รียนเป็นสำคญั
๑.๔ ความสามารถในการใช้และพฒั นานวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการจัดการเรยี นรู้
๑.๕ ความสามารถในการวดั และประเมนิ ผลการเรยี นรู้
(...๖...) ๒. การพัฒนาผเู้ รยี น
๒.๑ ความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรม จรยิ ธรรม
๒.๒ ความสามารถในการพัฒนาทักษะชวี ิต สุขภาพกายและสุขภาพจิต
๒.๓ ความสามารถในการปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย
๒.๔ ความสามารถในการปลูกฝงั ความเปน็ ไทย
๒.๕ ความสามารถในการจดั ระบบดูแลและชว่ ยเหลือผ้เู รยี น
(...๗...) ๓. การบรหิ ารจัดการชนั้ เรยี น

๑๐

๓.๑ ความสามารถในการจัดบรรยากาศการเรียนรู้
๓.๒ ความสามารถในการจัดทำข้อมลู สารสนเทศและเอกสาร
๓.๓ ความสามารถในการกำกับดูแลช้นั เรยี น
(...๓...) ๔. การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจยั
๔.๑ ความสามารถในการวเิ คราะห์
๔.๒ ความสามารถในการสงั เคราะห์
๔.๓ ความสามารถในการเขยี นเอกสารทางวิชาการ
๔.๔ ความสามารถในการวจิ ยั
(...๑๐...) ๕. การสรา้ งความร่วมมือกับชุมชน
๕.๑ ความสามารถในการนำชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสถานศึกษา
๕.๒ ความสามารถในการเข้ารว่ มกิจกรรมของชุมชน
(...๙...) ๖. วนิ ัย คุณธรรม จรยิ ธรรมและจรรยาบรรณวชิ าชีพ
๖.๑ การมวี ินยั
๖.๒ การประพฤติ ปฏิบัตติ นเป็นแบบอยา่ งทีด่ ี
๖.๓ การดำรงชวี ิตอยา่ งเหมาะสม
๖.๔ ความรกั และความศรัทธาในวิชาชพี
๖.๕ ความรับผิดชอบในวชิ าชพี

๒. การพฒั นาตนเอง
๒.๑ สมรรถนะ/ความสามารถ
๒.๒ ลำดับความสำคัญ
๒.๓ วธิ ีการและรูปแบบการพัฒนา
๒.๔ ระยะเวลาการพัฒนา
๒.๕ ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รับ

๑๑

๓. รายละเอยี ดการพัฒนาตนเอง (ตั้งเปา้ มายไว้ดงั นี้)

ท่ี สมรรถนะท่จี ะพัฒนา อนั ดับ วิธกี าร / รูปแบบการพฒั นา
ความ
สมรรถนะหลกั สำคัญ
๑ การมุง่ ผลสัมฤทธ์ิ

๑.๑ ความสามารถในการวาง - จดั กจิ กรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยี น
แผนการปฏบิ ตั ิงาน เป็นสำคัญ
๑.๒ ความสามารถในการ - จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นใหผ้ ู้เร
ปฏบิ ัตงิ าน ได้ปฏบิ ตั ิจรงิ
๑.๓ ผลการปฏิบัตงิ าน - จดั กจิ กรรมการเรยี นร้โู ดยใช้ส่ือ
นวตั กรรมที่นา่ สนใจทั้งทางเทคโนโล
และแหลง่ เรยี นรู้

๒ การบรกิ ารทด่ี ี ๘
๒.๑ ความสามารถในการสรา้ ง - ได้ใหบ้ รกิ ารทางวชิ าการแก่ครูและ
ระบบการให้บริการ บคุ ลากรทางการศึกษาทงั้ ในโรงเรยี น
๒.๒ ความสามารถในการ และนอกโรงเรยี นเพื่อเปน็ การเผยแพ
ให้บรกิ าร ผลงานวชิ าการ

ข้อมูลการไดร้ ับการพฒั นา หน่วยงาน ประโยชน์ท่คี าดว่าจะไดร้ ับ
ทเี่ ปน็
จำนวนคร้ัง ระยะเวลา
ทีพ่ ัฒนาตอ่ ในการ ผูด้ ำเนินการ
พฒั นา
ปี พัฒนา

น ๔ ตลอดปี -โรงเรียน - จดั การเรียนรไู้ ด้ตาม
การศึกษา -สำนกั งานเขต เป้าหมายของหลักสูตร

รยี น พนื้ ทีก่ ารศกึ ษา - ผู้เรียนใหส้ นใจ ตั้งใจ
มคี วามกระตือรอื ร้นทจ่ี ะ
เรยี นรู้ มีผลสัมฤทธทิ์ างการ

ลยี เรยี นท่ีดขี ้ึน
- มีทกั ษะในการปฏบิ ตั ิ
กจิ กรรมตามศักยภาพของแต่
ละบุคคล

ะ ๑๐ ตลอดปี โรงเรียน - มีระบบการใหบ้ ริการทดี่ ี
น การศึกษา - เกิดผลดตี อ่ เพื่อนรว่ มงานใน
พร่ โรงเรยี นและตา่ งโรงเรียน
เพ่อื นำมาพัฒนาการเรยี นการ
สอน

12

๓. รายละเอยี ดการพัฒนาตนเอง (ตั้งเปา้ มายไว้ดังน)ี้ (ตอ่ )

ท่ี สมรรถนะทจ่ี ะพฒั นา อันดับ วิธกี าร / รูปแบบการพฒั นา
ความ
สมรรถนะหลัก (ต่อ) สำคญั
๓ การพัฒนาตนเอง
๔ - เขา้ รับการอบรม สัมมนาท่หี นว่ ยงา
๓.๑ ความสามารถในการ ตน้ สงั กดั หนว่ ยงานอน่ื ๆจัดข้ึน
วิเคราะหต์ นเอง - ศกึ ษาดูงานโรงเรียนตน้ แบบ
๓.๒ ความสามารถในการใช้ บุคลากรต้นแบบเพื่อนำมาพัฒนาตน
ภาษาไทยเพือ่ การส่อื สาร - แลกเปลี่ยนเรียนรกู้ ับบคุ ลากร
๓.๓ ความสามารถในการใช้
ภาษาองั กฤษเพื่อการแสวงหา
ความรู้
๓.๔ ความสามารถในการ
ติดตามความเคล่อื นไหวทาง
วชิ าการและวิชาชีพ
๓.๕ ความสามารถในการ
ประมวลความรแู้ ละการนำ
ความร้ไู ปใช้

ขอ้ มูลการได้รบั การพฒั นา หน่วยงาน ประโยชน์ทีค่ าดวา่ จะไดร้ บั
ทเี่ ปน็
จำนวนคร้ัง ระยะเวลา
ทพ่ี ฒั นาตอ่ ในการ ผดู้ ำเนนิ การ
พัฒนา
ปี พฒั นา

าน ๕ ตลอดปี โรงเรยี น - ปฏบิ ัติหน้าทไี่ ดอ้ ย่างมี
การศกึ ษา ประสิทธภิ าพ
- สามารถสอ่ื สารได้อย่าง
นเอง ถกู ต้อง
- ใชภ้ าษาอังกฤษเพือ่ การ
แสวงหาความรไู้ ด้
- มคี วามรู้ทางวชิ าการและ
วิชาชีพ
- ประมวลความร้แู ละการนำ
ความรูไ้ ปใช้ไดอ้ ย่างเหมาะสม
- ตนเองเปน็ ผู้มีคุณภาพ
ไดร้ บั การพฒั นาไปในทิศทาง
ทดี่ ขี ้ึนสง่ ผลและเกิด
ประโยชนต์ ่อผ้เู รียน โรงเรยี น

13

๓. รายละเอียดการพัฒนาตนเอง (ต้ังเป้ามายไวด้ ังน)ี้ (ตอ่ )

อนั ดบั วธิ ีการ / รูปแบบการพฒั นา
ที่ สมรรถนะที่จะพัฒนา ความ

สำคญั

สมรรถนะหลัก (ต่อ) ๕
๔ การทำงานเป็นทมี - ร่วมกจิ กรรมที่เน้นการทำงานเปน็ ท
ยอมรบั ฟงั ความคดิ เหน็ ของเพื่อน
๔.๑ ความสามารถในการ รว่ มงาน โดยรจู้ กั การเปน็ ผใู้ ห้และผรู้
วางแผนเพือ่ การปฏบิ ตั ิงาน ดี
เป็นทีม - มีความสามัคคีในหมู่คณะ
๔.๒ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน

สมรรถนะประจำสายงาน ๒
๕ การจดั การเรยี นรู้ - เข้ารบั การอบรม สมั มนา ศึกษาด
5.1 ๕.๑ ความสามารถในการ - ศึกษาเอกสารเกย่ี วกับหลกั สูตร

สร้างและพัฒนาหลักสตู ร
๕.๒ ๕.๒ ความสามารถในเนื้อหา

สาระทส่ี อน
๕.๓

ขอ้ มูลการได้รบั การพฒั นา หนว่ ยงานที่ ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะไดร้ บั
เปน็
จำนวนคร้ัง ระยะเวลา
ท่ีพฒั นาตอ่ ในการ ผูด้ ำเนินการ
พฒั นา
ปี พฒั นา

ทีม ๒๐ ตลอดปี -โรงเรียน - วางแผนเพ่ือการปฏิบัตงิ าน
การศกึ ษา -สำนกั งานเขต เปน็ ทมี ได้

รบั ที่ พนื้ ทีก่ ารศึกษา - ปฏิบตั ิงานร่วมกันได้อย่างมี
ประสทิ ธิภาพ
- เกิดความสามัคคใี นหมู่คณะ
ส่งผลใหก้ ารดำเนนิ งานต่างๆ
บรรลผุ ลสำเร็จตลอดจนการมี
ความสุขในการปฏบิ ัตงิ าน

ดูงาน ๕ ตลอดปี -โรงเรยี น - สร้างและพัฒนาหลักสตู ร
การศกึ ษา -สำนกั งานเขต ได้เหมาะสมกับผู้เรยี น
พืน้ ทก่ี ารศกึ ษา - สามารถสอนเนื้อหาสาระ
ได้ถูกตอ้ ง แม่นยำ

14

๓. รายละเอียดการพัฒนาตนเอง (ต้ังเปา้ มายไวด้ ังน)ี้ (ต่อ)

อนั ดบั วิธกี าร / รปู แบบการพัฒนา
ที่ สมรรถนะทจี่ ะพัฒนา ความ

สำคัญ

สมรรถนะประจำสายงาน

๕ (ตอ่ ) ๒

การจัดการเรียนรู้ - การออกแบบการเรียนรู้ การเขียน

๕.๓ ความสามารถในการ แผนการจัดประสบการณ์ การวดั ผล

จดั กระบวนการเรียนรู้ที่เน้น ประเมนิ ผลเพ่ือพฒั นาตนเอง

ผ้เู รียนเปน็ สำคญั - เข้ารับการอบรมเกีย่ วกับการผลิตส

๕.๔ ความสามารถในการใช้ การใชส้ อ่ื ประเภท ICT ท่หี นว่ ยงานจ

และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี ขน้ึ ทุกๆครั้ง

สารสนเทศ เพ่ือจดั การเรียนรู้

๕.๕ ความสามารถในการวัด

และประเมนิ ผลการเรียนรู้

๖ การพฒั นาผเู้ รยี น ๖

๖.๑ ความสามารถในการ - จัดกจิ กรรมสง่ เสรมิ ปลกู ฝงั คุณธรร

ปลูกฝงั คุณธรรม จริยธรรม จรยิ ธรรมทด่ี ีงามให้กับผูเ้ รยี นอยู่เสม

๖.๒ ความสามารถในการ โดยการอบรมหน้าเสาธง กิจกรรมโฮ

พัฒนาทกั ษะชวี ติ สุขภาพกาย รมู กิจกรรมสวดมนต์ไหวพ้ ระสุด

และสขุ ภาพจิต สปั ดาห์ และกจิ กรรมอบรมคุณธรรม

วนั พธุ

ขอ้ มูลการได้รบั การพฒั นา หน่วยงานที่
จำนวนครั้ง ระยะเวลา เป็น ประโยชน์ทีค่ าดวา่ จะได้รบั
ทพ่ี ัฒนาตอ่ ในการ ผู้ดำเนนิ การ

ปี พัฒนา พัฒนา
- ความสามารถในการจัด
กระบวนการเรยี นรู้ท่ีเน้น

น ๕ ตลอดปี -โรงเรยี น ผู้เรียนเป็นสำคญั ได้
ล การศึกษา -สำนักงานเขต - ความสามารถในการใช้และ

พืน้ ทกี่ ารศึกษา พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี
สอ่ื สารสนเทศเพื่อการจดั การ
จัด เรยี นรู้

- ความสามารถในการวัดและ
ประเมินผลการเรยี นรู้

รม - สามารถปลูกฝังคุณธรรม
มอ จรยิ ธรรม
ฮม - สามารถพฒั นาทักษะชวี ติ

สขุ ภาพกายและสขุ ภาพจิต
มทกุ - สามารถปลูกฝังความเปน็

ประชาธปิ ไตยได้

15

๓. รายละเอียดการพัฒนาตนเอง (ตั้งเป้ามายไวด้ ังนี้) (ตอ่ )

อนั ดับ
ที่ สมรรถนะท่จี ะพัฒนา ความ วิธกี าร / รปู แบบการพัฒนา

สำคญั

สมรรถนะประจำสายงาน

๖ (ต่อ) ๖

การพฒั นาผู้เรยี น - ส่งเสริมผ้เู รียนตามความถนัด

๖.๓ ความสามารถในการ ความสามารถแต่ละบุคคล

ปลกู ฝงั ความเป็นประชาธปิ ไตย

๖.๔ ความสามารถในการ

ปลูกฝังความเปน็ ไทย

๖.๕ ความสามารถในการจัด

ระบบดแู ลและชว่ ยเหลอื ผูเ้ รยี น

๗ การบรหิ ารจดั การช้ันเรียน ๗ - จัดบรรยากาศในช้ันเรยี นให้เอ้ือต่อ

๗.๑ ความสามารถในการจดั การเรียนรู้ จัดมุมประสบการณ์ เพือ่

บรรยากาศการเรียนรู้ เป็นแหล่งเรยี นรู้

๗.๒ ความสามารถในการจดั ทำ -จัดป้ายนิเทศเพื่อเปน็ ขอ้ มูล ขา่ วสา

ข้อมลู สารสนเทศและเอกสาร สำหรับการเรยี นรู้

๗.๓ ความสามารถในการกำกับ - จดั ทำเอกสารงานธรุ การในชน้ั เรียน

ดแู ลช้นั เรยี น เปน็ ปัจจุบัน

- จดั ระบบการดูแลชว่ ยเหลอื ผเู้ รียนแ

นำข้อมลู ไปใชใ้ นการพฒั นาผเู้ รียน

ข้อมูลการได้รับการพัฒนา หน่วยงานท่ี ประโยชน์ทค่ี าดวา่ จะไดร้ ับ
เปน็
จำนวนครั้ง ระยะเวลา
ทพ่ี ัฒนาต่อ ในการ ผู้ดำเนินการ
พฒั นา
ปี พฒั นา

- สามารถปลูกฝังความเป็นไทย
๒๐ ตลอดปี -โรงเรยี น - สามารถจัดระบบดูแล และ

การศึกษา -สำนกั งาน ชว่ ยเหลือผูเ้ รียนได้
เขตพืน้ ที่ - ผู้เรยี นมคี ณุ ธรรม จรยิ ธรรม
การศกึ ษา และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
มีทกั ษะชีวิต เปน็ ทย่ี อมรับของ
สงั คม

อ ๒๐ ตลอดปี โรงเรยี น - สามารถจดั บรรยากาศการ
อให้ การศึกษา เรียนรทู้ ่ีดี
- สามารถจดั ทำข้อมลู
าร สารสนเทศและเอกสารได้
- สามารถการกำกบั ดแู ลชัน้
นให้ เรยี นห้องเรียนมบี รรยากาศท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้
และ - ผู้เรยี นมีความสุขในการเรยี นรู้
ครมู ีข้อมูลต่างๆอย่างเป็นระบบ

16

๓. รายละเอียดการพัฒนาตนเอง (ต้ังเป้ามายไว้ดังน)้ี (ตอ่ )

อนั ดับ วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา
ท่ี สมรรถนะที่จะพัฒนา ความ

สำคญั

สมรรถนะประจำสายงาน

๘ (ตอ่ ) ๓

การวเิ คราะห์ สงั เคราะหแ์ ละ - เขา้ รับการอบรม พฒั นาการจดั

การวจิ ยั ในช้ันเรยี น กิจกรรมการเรยี นรู้ จัดทำสื่อการเรยี

๘.๑ ๘.๑ ความสามารถในการ เพื่อพฒั นาคุณภาพของครแู ละผู้เรยี น

วเิ คราะห์ - ศึกษาเอกสาร ตำราในการจัดทำ

๘.๒ ๘.๒ ความสามารถในการ เอกสารทางวชิ าการ

สงั เคราะห์ - ศกึ ษาผลงานตวั อย่างในการทำผลง

๘.๓ ๘.๓ ความสามารถในการเขียน ทางวิชาการ

เอกสารทางวิชาการ - ดำเนินการวจิ ยั ในช้ันเรยี นเพอ่ื

๘.๔ ความสามารถในการวจิ ยั แกป้ ัญหาตลอดจนพฒั นาผู้เรียน

ข้อมูลการได้รับการพัฒนา หนว่ ยงานที่ ประโยชนท์ ค่ี าดว่าจะไดร้ บั
เปน็
จำนวนครง้ั ระยะเวลา
ที่พฒั นาต่อ ในการ ผ้ดู ำเนินการ
พัฒนา
ปี พฒั นา

๒ ตลอดปี -โรงเรียน - มีความสามารถในการ
ยนรู้ การศกึ ษา -สำนักงาน วเิ คราะห์ได้
น เขตพนื้ ท่ี - มีความสามารถในการ

การศึกษา สงั เคราะห์ได้
- ครูมีความรู้ความสามารถใน

งาน การเขยี นผลงานทางวชิ าการ
และวิจัยในชนั้ เรียนแบบงา่ ยได้
- ผเู้ รียนได้รับการแก้ปัญหาท่ี
ถูกวธิ โี ดยครทู ำการวจิ ยั ในชน้ั
เรียน
- ครมู ีการทำวิจัยในชั้นเรยี น
อยา่ งต่อเนือ่ ง

17

๓. รายละเอียดการพัฒนาตนเอง (ตั้งเป้ามายไว้ดงั นี้) (ต่อ)

อนั ดับ วิธกี าร / รูปแบบการพฒั นา
ที่ สมรรถนะที่จะพัฒนา ความ

สำคัญ

สมรรถนะประจำสายงาน ๑๐
๙ (ต่อ)
- ดำเนินการประชมุ ผู้ปกครอง /
การสรา้ งความร่วมมือกบั กรรมการสถานศกึ ษาเพ่อื ชแี้ จงนโยบ
ชมุ ชน แนวทางการจดั กจิ กรรมของสถานศึก
๙.๑ ความสามารถในการนำ - ขอความรว่ มมือจากชุมชนบางโอก
ชมุ ชนมามีสว่ นร่วมในกจิ กรรม - เขา้ รว่ มกจิ กรรมของชมุ ชนทุกๆ
ของสถานศกึ ษา ครั้งทง้ั งานประเพณแี ละกิจกรรมทเี่ ป
๙.๒ ๙.๒ ความสามารถในการเข้า ประโยชน์
รว่ มกจิ กรรมของชมุ ชน

ข้อมูลการได้รบั การพัฒนา หนว่ ยงานท่ี ประโยชน์ที่คาดวา่ จะได้รับ
เปน็
จำนวนครง้ั ระยะเวลา
ท่ีพฒั นาต่อ ในการ ผู้ดำเนินการ
พฒั นา
ปี พัฒนา

๕ ตลอดปี โรงเรยี น - สามารถนำชมุ ชนเขา้ มามสี ว่ น

บาย การศกึ ษา ร่วมในกิจกรรมสถานศึกษาได้

กษา - สามารถเข้ารว่ มกจิ กรรมของ

กาส ชุมชนได้

- ชุมชนให้ความร่วมมอื ใน

ป็น กจิ กรรมตา่ งๆที่สถานศกึ ษาจัด

ขึ้นอยา่ งเตม็ ใจ

- ชมุ ชนมีความพึงพอใจใน

กจิ กรรมทผี่ ้เู รยี น และ

สถานศกึ ษาจัดข้นึ

18

๓. รายละเอยี ดการพัฒนาตนเอง (ตั้งเปา้ มายไว้ดังน)ี้ (ตอ่ )

อนั ดับ
ที่ สมรรถนะทจี่ ะพฒั นา ความ วธิ กี าร / รูปแบบการพัฒนา

สำคญั

สมรรถนะประจำสายงาน (ต่อ)

๑๐ วินยั คุณธรรม จรยิ ธรรมและ ๙

จรรยาบรรณวชิ าชีพ

๑๐.๑ การมวี นิ ยั - เข้ารับการอบรมพัฒนาด้านคุณธร

๑๐.๒ การประพฤตปิ ฏบิ ตั ิตน จรยิ ธรรมอยา่ งนอ้ ยปีละ ๑ คร้งั

เปน็ แบบอยา่ งท่ดี ี - ประพฤตปิ ฏิบัติตนในการดำรงชีว

๑๐.๓ การดำรงชวี ิตอย่าง ยึดหลกั ปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพียง

เหมาะสม - ประพฤติปฏบิ ตั ิตนในวิชาชีพโดยร

๑๐.๔ ความรกั และศรัทธาใน และศรัทธาในวิชาชพี ของตนเอง โด

วิชาชีพความรับผดิ ชอบใน วนิ ยั ในตนเอง

วชิ าชพี

ข้อมูลการไดร้ ับการพฒั นา หน่วยงานท่ี

า จำนวนครัง้ ระยะเวลา เปน็ ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะไดร้ ับ

ท่พี ฒั นาตอ่ ในการ ผู้ดำเนนิ การ

ปี พฒั นา พฒั นา

รรม ๒ ตลอดปี โรงเรียน - มวี ินัยในตนเอง

การศึกษา - ประพฤติ ปฏบิ ตั ิตนเปน็

วิตโดย แบบอยา่ ง ท่ีดีได้

- ดำรงชวี ติ ได้อยา่ งเหมาะสม

รกั - รกั และความศรัทธาในวิชาชพี

ดยมี - รบั ผิดชอบในวิชาชีพ

ตนเองเปน็ ผ้ทู ่ีมคี ุณธรรม

จรยิ ธรรม มวี ินัย มคี วาม

รบั ผิดชอบ มคี วามก้าวหน้าใน

วชิ าชีพทสี่ ูงยงิ่ ๆข้ึน

19

๔. สรุปแผนพัฒนาตนเอง

ที่ สมรรถนะที่ วธิ กี าร / รปู แบบการพัฒนา ข

จะพัฒนา จำ


๑ การจัดการ - เข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดงู าน ศึกษาเอกสาร

เรียนรู้ เกี่ยวกบั หลักสตู ร การออกแบบการเรยี นรู้ การเขียน

แผนการจดั ประสบการณ์ การวดั ผลประเมนิ ผลเพอ่ื พัฒนา

ตนเอง

- เขา้ รบั การอบรมเกยี่ วกับการผลติ สอ่ื การใชส้ ่อื ประเภท

ICT ท่ีหน่วยงานจัดขนึ้ ทุกๆคร้ัง

๒ การพฒั นา - จัดกิจกรรมสง่ เสรมิ ปลูกฝงั คณุ ธรรม จริยธรรมที่ดงี าม
ผู้เรยี น ให้กบั ผูเ้ รียนอยู่เสมอโดยการอบรมหนา้ เสาธง กจิ กรรม
โฮมรมู กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระสดุ สัปดาห์ และกจิ กรรม
๓ การบริหาร อบรมคุณธรรมทุกวนั พธุ
จัดการชน้ั - ส่งเสรมิ ผู้เรียนตามความถนัด ความสามารถ
เรยี น
-จัดบรรยากาศในชัน้ เรยี นให้เอ้อื ต่อการเรียนรู้
-จดั มุมประสบการณต์ ่างๆเพ่ือให้เปน็ แหล่งเรยี นรู้
-จดั ปา้ ยนเิ ทศเพื่อเป็นข้อมูล ขา่ วสารสำหรบั การเรยี นรู้
-จดั ทำเอกสารงานธรุ การในช้ันเรียนให้เปน็ ปัจจุบนั
-จดั ระบบการดูแลช่วยเหลอื ผู้เรียนและนำข้อมลู ไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน

ข้อมูลการไดร้ ับการพัฒนา หน่วยงานท่ี ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะไดร้ ับ
ำนวนคร้งั ที่ ระยะเวลาใน เป็นผูด้ ำเนิน
พัฒนาตอ่ ปี การพัฒนา การพัฒนา ตนเองมีความสามารถในการจดั
กจิ กรรมการเรยี นรู้ โดยมคี วามรเู้ รือ่ ง
๒๐ ตลอดปี -โรงเรยี น การเขยี นแผนการจัดประสบการณ์
การศกึ ษา -สำนกั งานเขต การวัดผลประเมนิ ผล ตลอดจนการ
พ้นื ท่กี ารศึกษา ผลิตสอื่ การใชส้ ื่อ ประเภท ICT
ส่งผลตอ่ การจัดกิจกรรมให้กบั ผเู้ รียน
๒๐ ตลอดปี โรงเรียน อย่างสงู สุด
การศกึ ษา ผเู้ รียนมคี ณุ ธรรม จรยิ ธรรมและ
คณุ ลักษณะทพ่ี ึงประสงค์ มที ักษะ
ชีวิต เป็นทย่ี อมรบั ของสังคม

๒๐ ตลอดปี โรงเรยี น ห้องเรยี นมบี รรยากาศท่เี อ้ือต่อการ
การศกึ ษา เรยี นรู้ ผู้เรียนมคี วามสขุ ในการ
เรยี นรู้ ครมู ีขอ้ มูลต่างๆอยา่ งเปน็
ปจั จบุ นั ทสี่ ามารถเป็นแบบอย่างได้

20

๔. สรุปแผนพฒั นาตนเอง (ตอ่ )

ท่ี สมรรถนะท่ี วิธกี าร / รูปแบบการพฒั นา จ

จะพฒั นา

๔ การม่งุ -จดั กิจกรรมการเรียนรทู้ เี่ นน้ ผู้เรียนเปน็ สำคญั

ผลสมั ฤทธิ์ - จดั กจิ กรรมการเรียนรู้ที่เนน้ ใหผ้ ูเ้ รยี นไดป้ ฏบิ ตั จิ รงิ

- จัดกจิ กรรมการเรียนร้โู ดยใช้สื่อ นวตั กรรมท่นี า่ สนใจทั้ง

ทางเทคโนโลยแี ละแหลง่ เรียนรู้

๕ การพัฒนา - เข้ารบั การอบรม สัมมนาที่หนว่ ยงานตน้ สงั กัด หนว่ ยงาน
ตนเอง อนื่ ๆจดั ข้นึ - ศึกษาดงู านโรงเรียนต้นแบบ บคุ ลากร
ต้นแบบเพื่อนำมาพฒั นาตนเอง –แลกเปลีย่ นเรียนรกู้ ับ
บุคลากรในโรงเรียน -ศึกษาเอกสาร ผลงานทางวิชาการจาก
ตำรา วารสาร- สบื ค้นความรู้ทางอนิ เตอรเ์ นต็

๖ การวิเคราะห์ - เขา้ รับการอบรม พัฒนาการจดั กิจกรรมการเรยี นรู้ จดั ทำ
สังเคราะห์ ส่อื การเรียนรู้ เพ่ือพฒั นาคุณภาพของครแู ละผู้เรียน
และการวิจัย - ศึกษาเอกสาร ตำราในการจัดทำเอกสารทางวิชาการ
ในชัน้ เรียน - ศกึ ษาผลงานตวั อย่างในการทำผลงานทางวชิ าการ
- ดำเนินการวิจยั ในชัน้ เรยี นเพือ่ แกป้ ัญหาตลอดจนพัฒนา
ผเู้ รียน

ขอ้ มูลการไดร้ บั การพฒั นา หน่วยงานที่ ประโยชน์ท่คี าดว่าจะไดร้ บั
จำนวนครง้ั ท่ี ระยะเวลาใน เปน็ ผ้ดู ำเนิน
พฒั นาตอ่ ปี การพฒั นา การพฒั นา ผเู้ รียนให้สนใจ ตง้ั ใจ มีความ
-โรงเรียน กระตือรอื ร้นทจ่ี ะเรียนรู้ มผี ล
๒๐ ตลอดปี -สำนกั งานเขต สัมฤทธิ์ทางการเรียนทดี่ ีขึ้นมี
การศกึ ษา พื้นท่ีการศึกษา ทกั ษะในการปฏบิ ัติกจิ กรรมตาม
ศักยภาพของแตล่ ะบุคคล
๕ ตลอดปี -โรงเรยี น ตนเองเปน็ ผู้มีคณุ ภาพ ได้รับการ
การศึกษา -สำนกั งานเขต พฒั นาไปในทศิ ทางท่ีดีข้ึนสง่ ผล
พืน้ ท่ีการศกึ ษา และเกดิ ประโยชนต์ ่อผู้เรยี น
โรงเรียน

๕ ตลอดปี -โรงเรียน - ครูมีความรู้ความสามารถในการ
การศึกษา -สำนกั งานเขต เขียนผลงานทางวิชาการและวิจยั
พน้ื ทกี่ ารศึกษา ในชั้นเรยี นแบบงา่ ยได้ ผู้เรียน
ไดร้ บั การแก้ปัญหาทถ่ี ูกวธิ โี ดยครู
ทำการวจิ ยั ในชัน้ เรียน
- ครูมีการทำวิจัยในช้นั เรียนอยา่ ง
ตอ่ เนือ่ ง

21

๔. สรุปแผนพฒั นาตนเอง (ตอ่ )

ที่ สมรรถนะที่ วธิ ีการ / รปู แบบการพัฒนา จ

จะพฒั นา

๗ การทำงาน - รว่ มกิจกรรมทเ่ี นน้ การทำงานเป็นทมี

เป็นทมี - ยอมรับฟงั ความคิดเหน็ ของเพ่อื นรว่ มงาน โดยรจู้ ักการ

เป็นผ้ใู ห้และผู้รับท่ดี ี

- มีความสามัคคีในหมู่คณะ

๘ วินัย - เข้ารบั การอบรมพฒั นาด้านคณุ ธรรม จริยธรรมอยา่ งน้อย

คุณธรรม ปีละ ๑ ครงั้

จรยิ ธรรม - ประพฤตปิ ฏบิ ัตติ นในการดำรงชีวิตโดยยึดหลกั ปรัชญา

และ เศรษฐกจิ พอเพียง

จรรยาบรรณ - ประพฤตปิ ฏบิ ัติตนในวชิ าชพี โดยรกั และศรทั ธาในวิชาชีพ

วชิ าชีพ ของตนเอง โดยมีวนิ ยั ในตนเอง

๙ การบรกิ ารท่ี ไดใ้ หบ้ รกิ ารทางวิชาการแกค่ รูและบคุ ลากรทางการศึกษา

ดี ทงั้ ในโรงเรยี นและนอกโรงเรยี นเพือ่ เปน็ การเผยแพร่ผลงาน

วชิ าการ

๑๐ การสร้าง - ดำเนินการประชุมผู้ปกครอง /กรรมการสถานศึกษาเพื่อ

ความรว่ มมือ ช้ีแจงนโยบาย แนวทางการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา

กบั ชมุ ชน - ขอความร่วมมือจากชมุ ชนบางโอกาส

- เข้ารว่ มกจิ กรรมของชุมชนทุกๆคร้ังทั้งงานประเพณี

และกิจกรรมท่ีเปน็ ประโยชน์

ข้อมูลการไดร้ ับการพฒั นา หนว่ ยงานที่ ประโยชน์ที่คาดวา่ จะได้รบั
จำนวนคร้งั ที่ ระยะเวลาใน เป็นผู้ดำเนิน
พฒั นาต่อปี การพฒั นา การพฒั นา เกดิ ความสามัคคีในหมู่คณะ
สง่ ผลให้การดำเนนิ งานต่างๆ
๒๐ ตลอดปี โรงเรยี น บรรลุผลสำเรจ็ ตลอดจนการมี
การศึกษา ความสขุ ในการปฏบิ ตั งิ าน
ตนเองเป็นผทู้ ่ีมีคณุ ธรรม
๒ ตลอดปี -โรงเรียน จริยธรรม มวี ินัย มคี วาม
การศกึ ษา -สำนักงานเขต รับผดิ ชอบ มคี วามก้าวหนา้ ใน
พ้ืนท่กี ารศกึ ษา วิชาชีพที่สูงยงิ่ ๆขึ้น

๒๐ ตลอดปี โรงเรียน เกดิ ผลดตี อ่ เพอ่ื นร่วมงานใน
การศึกษา โรงเรียนและตา่ งโรงเรียน เพื่อ
นำมาพัฒนาการเรียนการสอน
๒ ตลอดปี โรงเรยี น
การศึกษา - ชมุ ชนให้ความร่วมมอื ในกจิ กรรม
ตา่ งๆทส่ี ถานศกึ ษาจดั ข้นึ อยา่ ง
เตม็ ใจ
- ชุมชนมีความพงึ พอใจในกิจกรรม
ท่ีผ้เู รียน และสถานศกึ ษาจดั ข้นึ

22

ส่วนท่ี ๓ ความต้องการในการพัฒนา

๑. หลักสูตรใดท่ีท่านตอ้ งการพฒั นา

ลำดบั ที่ รหัสหลกั สตู ร ชอ่ื หลักสตู ร สำนกั /หนว่ ยงานท่ีรับผิดชอบ

1 ๖๓๐๗๐ การอบรมเชิงปฏิบตั ิการนวตั กรรมและ สำนกั วิชาการและมาตรฐานการศึกษา
การจัดการเรียนการสอน หลักสตู รบูรณา สำนักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขน้ั
การ STEEMS และวิศวกรรมคอื พ้นื ฐาน พื้นฐาน ร่วมกับศนู ย์พฒั นาทุนมนุษย์
มหาวทิ ยาลยั สวนดสุ ิต
๒ ๖๔๐๑๑ การจดั การเรยี นรวู้ ิทยาศาสตร์ ฝา่ ยบริหารเครือข่ายและพัมนาครู
คณติ ศาสตร์และเทคโนโลยที สี่ ่งเสรมิ สสวท
ทกั ษะการคิดและแกป้ ัญหารูปแบบ
ออนไลน์ ระดบั ชั้นมัธยมศกึ ษา

๒. เพราะเหตุใดท่านจึงตอ้ งการเขา้ รับการพฒั นาในหลกั สตู รน้ี
๒.๑ เพราะต้องการนำความรู้ท่ีได้จากการอบรมไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และมีการ

แบง่ ปันความรูร้ ว่ มกนั เพอ่ื สร้างสงั คมการเรยี นรทู้ างวิชาชีพ โดยนำไปบรู ณาการในรายวิชาวิทยาศาสตร์
๒.๒ ต้องการเรียนรู้และทำไปบูรณาการให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น การทำงานเป็น

ทีม ความสามคั คี

๓. ทา่ นคาดหวงั ส่งิ ใดจากการเขา้ รับการพฒั นาในหลกั สูตรนี้
* การสอนท่ีเน้นผูเ้ รียนเปน็ สำคัญ เป็นการจดั การเรียนการสอนซึง่ มุ่งให้เด็กแสวงหาคำตอบจากการเรยี น

เรื่องใดเร่ืองหน่ึงอย่างลุม่ ลึกเพอ่ื สรา้ งองค์ความรู้ดว้ ยตนเอง
* ผูเ้ ข้ารับการพัฒนาจะไดป้ ระยุกต์ใช้การจดั ทำผงั กราฟพกิ เข้ากับสาระ ทกุ สาระในกลุม่ สังคมศึกษา

ศาสนาและวฒั นธรรม
* อัตลักษณร์ ่วมทางสงั คม เป็นคุณลักษณะทีใ่ ช้แสดงความเป็นตวั ตนของผเู้ รยี น โดยเฉพาะอย่างย่ิงระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้นจะเป็นวัยท่แี สวงหาความเปน็ ตัวตน หรอื อัตลักษณ์เฉพาะตน ส่วนอัตลกั ษณ์รว่ มทางสงั คม เป็น
คุณลักษณะท่ีแสดงความเป็นตัวตนในฐานะที่ตนเป็นส่วนหน่ึงของสังคม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในรายวิชา
เพิ่มเติมหรือหลักสูตรแบบยึดเป้าหมายเป็นฐาน ด้วยกระบวนวิชาทางด้านภูมิศาสตร์ไทย, ประวัติศาสตร์ไทย,
ประเพณวี ฒั นธรรมไทย และภูมิปญั ญาไทย

* ผู้เข้ารับการพัฒนาจะได้จัดทำแผนพัฒนาตนเอง, สร้างกรอบแนวคิดการพัฒนาผู้เรียน, ฝึกเขียนผัง
กราฟพิก, โดยการสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการฯ (ว๒๐/๒๑/๒๒/วPA) การถอดบทเรียนความสำเร็จ
จากตัวอย่างผลงานท่ีผ่านการประเมินครูเชี่ยวชาญ ภายใต้การแนะนำ (Coaching) จากวิทยากร ครูเชี่ยวชาญ

23

และเขา้ ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ แลกเปลี่ยน แบง่ ปัน (ออนไลน)์ ตลอดปี เพ่ือยกระดับมาตรฐานวทิ ยฐานะ
ในกลมุ่ สาระการเรยี นรู้วิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี
๔. ทา่ นจะนำความรู้จากหลักสูตรไปพฒั นาการสอนของทา่ นอย่างไร

นำความรู้และทักษะที่ได้รับการพัฒนาระหว่างการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงใน
ห้องเรียนของตนเอง โดยเสนอผลปฏิบัติตามแผนการจัดกิจกรรม แบบคู่ Buddy ผ่านระบบออนไลน์ (Line/
facebook) เพื่อรว่ มแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนร่วมวิชาชีพในอันท่ีจะปรบั ปรุงการเรียนรู้ และการปฏิบัติงานอย่าง
ตอ่ เนือ่ งตอ่ ไป

24

สว่ นที่ ๔ คำรบั รองแผนพฒั นาตนเองของผบู้ งั คับบัญชา

...................................................................................... .................................................................................
........................................................................................ ....................................................................................... ......
....................................................................................................................................... ..............................................
.....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ .....................................
........................................................................................................ .............................................................................

ลงชอื่ ....................................................
(นางวรรภา กฤติยาวรรณ)
ผ้จู ัดทำแผนพฒั นาตนเอง

ความคดิ เหน็ ของผบู้ งั คบั บัญชา
.......................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................... ...........................................................................

ลงชื่อ..........................................................
(นายวิชัย สาลงี าม)

ผูอ้ ำนวยการโรงเรยี นท่าตมู ประชาเสริมวทิ ย์

25

ผลการประเมนิ สมรรถนะครู สำนักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขน้ั พนื้ ฐาน

ช่อื นางวรรภา กฤติยวรรณ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครชู ำนาญการพเิ ศษ -
โรงเรียน ท่าตมู ประชาเสรมิ วทิ ย์ สำนกั งานเขตพืน้ ท่ีการศกึ ษา มธั ยมศึกษาสรุ นิ ทร์-

สมรรถนะ คะแนนเฉล่ยี ระดบั คุณภาพ

สมรรถนะหลัก (Core Competency)

๐๐๑. การมงุ่ ผลสัมฤทธ์ิในการปฏบิ ตั ิงาน
๐๐๒. การบรกิ ารทดี่ ี
๐๐๓. การพฒั นาตนเอง
๐๐๔. การทำงานเป็นทมี
๐๐๕. จรยิ ธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี

สมรรถนะประจำสายงาน (Functional Competency)

๐๐๑. การบรหิ ารจดั การหลักสูตรและการจดั การเรยี นรู้
๐๐๒. การพฒั นาผเู้ รียน
๐๐๓. การบริหารจดั การชน้ั เรียน
๐๐๔. การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวจิ ัยเพื่อพัฒนา
ผูเ้ รยี น
๐๐๕. ภาวะผนู้ ำครู
๐๐๖. การสรา้ งความสมั พนั ธ์และความร่วมมือกบั ชุมชน

สรปุ ผล

สมรรถนะระดับคุณภาพสูง จำนวน ๑๐ สมรรถนะ

สมรรถนะระดบั คุณภาพปานกลาง จำนวน ๑ สมรรถนะ

สมรรถนะระดับคุณภาพควรปรับปรงุ จำนวน - สมรรถนะ

26

27


Click to View FlipBook Version