The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Thaninrat Kritchanthat Sirivisalsuwan, 2020-02-04 04:59:46

เล่มที่ 6 รายงานกิจกรรมคริสต์มาส ปีการศึกษา 2562

6 คริสต์มาส ปี 2562-ผสาน ครูโย

รายงานผลการจดั งานวันครสิ ตม์ าส และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรภู้ าษาองั กฤษ

Merry Christmas English is all around 2020

จัดทาโดย
นายธนินทร์ ฐั กฤษฎิฉ์ ันทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณ

โรงเรยี นอนุบาลพระสมทุ รเจดีย์
สานกั งานเขตพ้นื ที่การศึกษาประถมศกึ ษาสมทุ รปราการ เขต 1

บันทึกขอ้ ความ

ส่วนราชการ โรงเรียนอนบุ าลพระสมุทรเจดยี ์
ท่ี วนั ท่ี 27 ธนั วาคม ๒๕๖2
เร่อื ง รายงานผลการจัดงานวันคริสตม์ าส และกจิ กรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาองั กฤษ

Merry Christmas English is all around 2020

(การปฏิบัติงานในชว่ั โมงสนบั สนุนการจัดการเรยี นรู้)

เรยี น ผู้อานวยการโรงเรยี นอนุบาลพระสมทุ รเจดีย์
สงิ่ ทส่ี ง่ มาด้วย รายงานผลการจดั กจิ กรรมฯ จานวน 1 เล่ม

ด้วยข้าพเจ้านายธนินท์รัฐ กฤษฎ์ิฉันทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณ ตาแหน่ง ครู สายชั้น ป.6 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมทุ รปราการ เขต ๑ ไดป้ ฏิบตั หิ น้าที่ตามคาสั่งโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ท่ี 239/2562 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินกิจกรรมการจัดงานวันคริสต์มาส และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ Merry
Christmas English is all around 2020 โดยข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าท่ีในส่วนของคณะกรรมการ
อานวยการคคณะกรรมการจัดกิจกรรมคEnglish is all around ซง่ึ นับเปน็ การปฏบิ ัติงานในชั่วโมงสนับสนุน
การจดั การเรยี นรู้

บัดน้ีการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยความร่วมมือของทุกฝ่าย คือ
คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าพเจ้าจึงขอส่งรายงานผลการจัด
กิจกรรมฯ จานวน 1 เล่ม เพ่ือเป็นร่องรอยหลักฐานในการพัฒนาตนเองและพัฒนากิจกรรมภายในโรงเรียน
ตอ่ ไป

จึงเรยี นมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนบั ถือ

ลงช่อื
(นายธนนิ ทร์ ัฐ กฤษฎิ์ฉนั ทชั ท์ ศริ ิวศิ าลสุวรรณ)
ตาแหน่ง ครู

ความเหน็ ของหัวหนา้ งานบริหารงานบคุ คล
________________________________________________________________________________

ลงชอ่ื
(นางรชั ดาภรณ์ บุญคาภา)
หัวหนา้ งานบริหารงานบคุ คล

ความเห็นของผู้อานวยการโรงเรยี นอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
________________________________________________________________________________

ลงชือ่
(นายเอกพงษ์ ตรีเนตร)

ผอู้ านวยการโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดยี ์

รำยงำนผลกำรจดั งำนวนั ครสิ ตม์ ำส และกิจกรรมส่งเสรมิ กำรเรียนรภู้ ำษำองั กฤษ
Merry Christmas English is all around 2020

คำสง่ั โรงเรียนอนุบาลพระสมทุ รเจดีย์ ท่ี 239/2562
เรื่อง แต่งตง้ั คณะกรรมการดาเนินกิจกรรมการจัดงานวันครสิ ต์มาส และกจิ กรรมสง่ เสรมิ การเรยี นรภู้ าษาองั กฤษ

Merry Christmas English is all around 2020
ส่ัง ณ วันที่ 20 ธนั วาคม พ.ศ. 2562

ปฏบิ ัติหนา้ ท่ี (การปฏบิ ัตงิ านในชัว่ โมงสนับสนุนการจัดการเรยี นรู้)
1. คณะกรรมการอานวยการ
2. คณะกรรมการจดั กิจกรรม English is all around

หลักการและเหตุผล
ส่งเสริมใหน้ กั เรยี นตระหนกั ถึงความสาคัญของการใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารและใช้ในชีวิตประจาวัน

ในโลกการศึกษายุค 4.0 เพ่ือสร้างเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสาคัญใน
การสื่อสารกับสังคมโลก และเพ่ิมพูนทักษะต่างๆท่ีจาเป็นในชีวิตประจาวัน โดยการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายท้ัง
การแสดงละคร การแสดงประกอบดนตรี ร่วมท้ังการเข้ารว่ มกจิ กรรมฐานการเรียนรูต้ า่ ง ๆ ทฝี่ กึ ทักษะและความรู้
ทางภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานและได้ความรู้ผ่านกิจกรรมสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการเรียนและชวี ติ ประจาวันได้

คาว่า "คริสต์มาส" เป็นคาทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Christmas มาจากคาภาษาอังกฤษโบราณว่า
Christes Maesse ทแี่ ปลวา่ "บูชามิสซาของพระคริสตเ์ จ้า" ซ่งึ พบคร้ังแรกในเอกสารโบราณท่ีเป็นภาษาอังกฤษใน
ปี ค.ศ. 1038 และในปัจจุบันคานี้ก็ได้เปลี่ยนมาเป็นคาว่า Christmas เทศกาล Christmas หรือ X’Mas ตรงกับ
วันที่ 25 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งวันท่ี 25 ธันวาคมน้ันเป็นวันประสูติของพระเยซู ศาสดาแห่งศาสนา
คริสต์ เทศกาลคริสต์มาสจึงเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซู และเป็นการฉลองความรักที่พระ
เจ้ามีต่อมนุษย์โลก โดยส่งบุตรชาย คือ "พระเยซู" ลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพ่ือช่วยไถ่บาป และช่วยให้มนุษย์รอดพ้น
จากการทาช่ัวนั่นเอง ดังนั้นในวันน้ีถือเป็นวันท่ีมีความหมายสาคัญต่อชาวคริสต์ท่ัวโลก และมีการส่งบัตรอวยพร
ให้ของขวญั แกก่ ันและกนั รวมท้งั ประดบั ประดาตกแตง่ บา้ นเรือนดว้ ยแสงไฟ และต้นครสิ ตม์ าสอยา่ งสวยงาม

นายธนินทร์ ฐั กฤษฎฉิ์ ันทัชท์ ศิริวิศาลสวุ รรณ โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ๑

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือสง่ เสริมกจิ กรรมการเรียนรู้ภาษาองั กฤษ “English is all around”
2. เพอ่ื ส่งเสริมการใชภ้ าษาอังกฤษในการสอ่ื สารในชวี ติ ประจาวนั
3. เพ่ือให้นกั เรียนไดฝ้ กึ ทักษะภาษาอังกฤษตา่ ง ๆ
4. เพ่อื ให้นกั เรยี นได้ร่วมกจิ กรรมวันสาคญั สากล

กระบวนการทางาน
วันอังคารท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ได้ปฏิบัติหน้าที่ “คณะกรรมการจัดกิจกรรม English is all

around” โดยมีหน้าที่เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ “Christmas lucky wheel” ร่วมกับ
คณุ ครูจฑุ ามาศ ประภากรเจรญิ

วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ได้ปฏิบัติหน้าที่ “คณะกรรมการจัดกิจกรรม English is all
around” โดยมีหนา้ ที่จดั กจิ กรรมฐานการเรียนรู้ “Christmas lucky wheel” ร่วมกับคุณครูจุฑามาศ ประภากร
เจริญ และนกั เรยี นผชู้ ว่ ย จานวน 4 คน โดยกจิ กรรมในฐานจะให้นักเรียนหมุนวงล้อ เม่ือวงล้อช้ีไปท่ีรูปอะไร ก็จะ
ใหน้ กั เรยี นบอกคาศัพท์ภาษาองั กฤษ

กติ ตกิ รรมประกาศ
ขอขอบคุณ ผอ. เอกพงษ์ ตรีเนตร ที่มอบนโยบายในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้

สาเรจ็ เรียบรอ้ ยดว้ ยดี
ขอขอบคุณ คุณครูปิยะนุช นาถมทอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ที่จัดกิจกรรมได้

ออกมาอย่างนา่ สนใจและนา่ ตืน่ เตน้
ขอขอบคุณ คุณครูจุฑามาศ ประภากรเจริญ ท่ีร่วมกันจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ “Christmas lucky

wheel” อยา่ งสนกุ สนาน
ขอขอบคณุ คณะครูทกุ ท่าน ท่ีให้ความใส่ใจและดาเนินการจัดกิจกรรมให้สาเรจ็ เรียบร้อยดว้ ยดี
ขอขอบใจ นกั เรียนผู้ช่วยฐาน จานวน 4 คน ทีช่ ว่ ยเหลอื คณุ ครตู ลอดการดาเนนิ กิจกรรม

การประเมนิ ผลการจดั กิจกรรมโดยภาพรวม (ระดับคณุ ภาพ)

มำกที่สดุ มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สดุ

ปญั หาและขอ้ เสนอแนะ
ในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป ขอให้มีการประชุมคุณครูประจาฐานเพ่ือให้ทราบถึงข้อมูลเบ้ืองต้นอย่าง

ละเอยี ด

นายธนินท์รัฐ กฤษฎ์ิฉนั ทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณ โรงเรียนอนบุ าลพระสมทุ รเจดีย์ ๒

ลงชอ่ื ผจู้ ดั ทารายงาน
(นายธนนิ ทร์ ัฐ กฤษฎิ์ฉนั ทัชท์ ศิรวิ ิศาลสุวรรณ)
ตาแหนง่ ครู

ความเหน็ ของหัวหน้างานบริหารงานบุคคล
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ลงชอื่
(นางรชั ดาภรณ์ บญุ คาภา)
หวั หนา้ งานบริหารงานบุคคล

ความเหน็ ของผูอ้ านวยการโรงเรยี นอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ลงชื่อ
(นายเอกพงษ์ ตรเี นตร)

ผอู้ านวยการโรงเรยี นอนุบาลพระสมุทรเจดีย์

นายธนนิ ทร์ ัฐ กฤษฎ์ิฉนั ทัชท์ ศริ ิวศิ าลสวุ รรณ โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ๓

นายธนนิ ท์รฐั กฤษฎิ์ฉนั ทชั ท์ ศิรวิ ศิ าลสวุ รรณ โรงเรยี นอนบุ าลพระสมทุ รเจดยี ์ ๔

ประมวลภาพกจิ กรรม ปกี ารศกึ ษา 2562

การจดั งานวันคริสตม์ าส และกิจกรรม English is all around

คณุ ครธู นนิ ทร์ ฐั กฤษฎ์ฉิ ันทชั ท์ ศริ ิวศิ าลสุวรรณ โรงเรยี นอนุบาลพระสมทุ รเจดีย์ สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ได้ปฏิบัติหน้าท่ี “คณะกรรมการอานวยการและคณะกรรมการจัดกิจกรรม Christmas
luหcนk้าyห้อwheel” ในกิจกรรมวันคริสต์มาส และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ Merry Christmas English is all
around 2020 ในวนั พธุ ท่ี 25 ธนั วาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรยี นอนบุ าลพระสมุทรเจดยี ์

นายธนินทร์ ฐั กฤษฎิ์ฉันทชั ท์ ศริ ิวศิ าลสวุ รรณ โรงเรยี นอนุบาลพระสมุทรเจดยี ์

ประมวลภาพกจิ กรรม ปกี ารศกึ ษา 2562

การจดั งานวันคริสตม์ าส และกิจกรรม English is all around

คณุ ครธู นนิ ทร์ ฐั กฤษฎ์ฉิ ันทชั ท์ ศริ ิวศิ าลสุวรรณ โรงเรยี นอนุบาลพระสมทุ รเจดีย์ สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ได้ปฏิบัติหน้าท่ี “คณะกรรมการอานวยการและคณะกรรมการจัดกิจกรรม Christmas
luหcนk้าyห้อwheel” ในกิจกรรมวันคริสต์มาส และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ Merry Christmas English is all
around 2020 ในวนั พธุ ท่ี 25 ธนั วาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรยี นอนบุ าลพระสมุทรเจดยี ์

นายธนินทร์ ฐั กฤษฎิ์ฉันทชั ท์ ศริ ิวศิ าลสวุ รรณ โรงเรยี นอนุบาลพระสมุทรเจดยี ์

ประมวลภาพกจิ กรรม ปกี ารศกึ ษา 2562

การจดั งานวันคริสตม์ าส และกิจกรรม English is all around

คณุ ครธู นนิ ทร์ ฐั กฤษฎ์ฉิ ันทชั ท์ ศริ ิวศิ าลสุวรรณ โรงเรยี นอนุบาลพระสมทุ รเจดีย์ สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ได้ปฏิบัติหน้าท่ี “คณะกรรมการอานวยการและคณะกรรมการจัดกิจกรรม Christmas
luหcนk้าyห้อwheel” ในกิจกรรมวันคริสต์มาส และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ Merry Christmas English is all
around 2020 ในวนั พธุ ท่ี 25 ธนั วาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรยี นอนบุ าลพระสมุทรเจดยี ์

นายธนินทร์ ฐั กฤษฎิ์ฉันทชั ท์ ศริ ิวศิ าลสวุ รรณ โรงเรยี นอนุบาลพระสมุทรเจดยี ์

ประมวลภาพกจิ กรรม ปกี ารศกึ ษา 2562

การจดั งานวันคริสตม์ าส และกิจกรรม English is all around

คณุ ครธู นนิ ทร์ ฐั กฤษฎ์ฉิ ันทชั ท์ ศริ ิวศิ าลสุวรรณ โรงเรยี นอนุบาลพระสมทุ รเจดีย์ สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ได้ปฏิบัติหน้าท่ี “คณะกรรมการอานวยการและคณะกรรมการจัดกิจกรรม Christmas
luหcนk้าyห้อwheel” ในกิจกรรมวันคริสต์มาส และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ Merry Christmas English is all
around 2020 ในวนั พธุ ท่ี 25 ธนั วาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรยี นอนบุ าลพระสมุทรเจดยี ์

นายธนินทร์ ฐั กฤษฎิ์ฉันทชั ท์ ศริ ิวศิ าลสวุ รรณ โรงเรยี นอนุบาลพระสมุทรเจดยี ์คำสงั่ โรงเรยี นอนบุ ำลพระสมทุ รเจดยี ์
ที่ 239 / 2562

เรอ่ื ง แตง่ ตั้งคณะกรรมกำรจดั งำนวันครสิ ตม์ ำสและกจิ กรรมสง่ เสริมกำรเรียนรู้ภำษำองั กฤษ
Merry Christmas English is all around 2020

*************************************************************************************************

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำตำ่ งประเทศ พร้อมดว้ ยคณะครูได้รว่ มกนั จัดกิจกรรมวันครสิ ต์มำส และ

กจิ กรรมสง่ เสริมกำรเรียนรภู้ ำษำอังกฤษ English is all around ประจำปีกำรศึกษำ 2562 เพ่ือสง่ เสรมิ ให้

นกั เรียนตระหนกั ถึงควำมสำคญั ของกำรใช้ภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำรในโลกกำรศึกษำยุค 4.0 เพื่อสร้ำง

เจตคตทิ ่ีดีตอ่ กำรเรียนรู้ภำษำองั กฤษ ใช้ภำษำอังกฤษเป็นเครอ่ื งมอื สำคัญในกำรสื่อสำรกบั สงั คมโลก และ

เพม่ิ พูนทกั ษะตำ่ งๆทจ่ี ำเปน็ ในชวี ิตประจำวัน ในวนั พุธท่ี 25 ธันวำคม พ.ศ. 2562 ใหน้ ักเรยี นตัง้ แต่ระดับช้ัน

อนุบำล ถงึ ช้นั ประถมศึกษำปีท่ี 6 ได้มโี อกำสร่วมกจิ กรรมทำงภำษำที่หลำกหลำย จงึ ขอแตง่ ตั้งคณะกรรมกำร

ดำเนินงำนดังนี้

คณะกรรมการอานวยการ

1. นำยเอกพงษ์ ตรเี นตร ประธำน

2. นำงสำวศิริกำญจนำ สรชำติ กรรมกำร

3. นำงรชั ดำภรณ์ บุญคำพำ กรรมกำร

4. นำยวีรพงศ์ บญุ ประจักษ์ กรรมกำร

5. นำงวภิ ำดำ ทองรตั น์ กรรมกำร

6. นำยธนินทร์ ัฐ กฤษฏฉ์ิ นั ทัชท์ ศริ วิ ิศำลสวุ รรณ กรรมกำร

7. นำงสำวปิยะนชุ นำถมทอง กรรมกำรและเลขำนกุ ำร

8. นำงสำวอบนวล แกว้ พวง กรรมกำรและผู้ชว่ ยเลขำนกุ ำร

มีหนา้ ท่ี ใหค้ ำปรึกษำ แนะนำ ประสำนงำน อำนวยควำมสะดวกในกำรจดั กจิ กรรมใหด้ ำเนินไปดว้ ย

ควำมเรียบรอ้ ย

คณะกรรมการจัดกิจกรรมวนั คริสต์มาส

1. นำงสำวปิยะนุช นำถมทอง หัวหนำ้

2. นำงรัชดำภรณ์ บุญคำภำ ผู้ช่วย

3. นำงสภุ ำพร นำคแท้ ผชู้ ว่ ย

4. นำงสำวอบนวล แก้วพวง ผู้ชว่ ย

5. นำงสำวป่ินยรตั น์ พรรณรังษี ผู้ชว่ ย

6. Miss Loudes A. Velasques ผูช้ ว่ ย

7. Mr. Jason Khant ผู้ช่วย

8. Miss. Mylene Mindanao ผู้ช่วย

9. Mr. Bohn ผชู้ ว่ ย

มีหน้าท่ี ดำเนินกำรจดั กิจกรรมในหอประชุม

คณะกรรมการจัดการแสดง

1. นำงสำวศิริ ปิติอุ่นจำเริญ หวั หน้ำ

2. นำยปรำโมท สอนจนั ทร์ ผชู้ ่วย

3. นำงสำวสำยสุนีย์ ชำญนทกี ลุ ผชู้ ่วย

4. นำงสำวจินตนำ สมุ่ มำตย์ ผูช้ ว่ ย

5. นำยนันทวฒั น์ เลก็ สุวฒั น์ ผู้ช่วย

6. นำงสำวฐติ ิมำ พรหมโพธิ์ ผู้ช่วย

มีหน้าท่ี ฝกึ ซ้อมกำรแสดง จัดอุปกรณ์ประกอบกำรแสดง เคร่อื งเสยี ง สำหรบั กำรแสดง และ

จดั เตรยี มเคร่ืองแตง่ กำยนกั แสดง

คณะกรรมการฝ่ายดนตรี
1. นำยภำนุวฒั น์ โพธิ์งำม หวั หนำ้

2. นำยนนั ทวฒั น์ เลก็ สุวัฒน์ ผชู้ ่วย
มหี นา้ ท่ี ฝกึ ซ้อมกำรแสดงดนตรีประกอบในกจิ กรรม

คณะกรรมการฝา่ ยพธิ ีกร

1. นำยเรอื งยศ เรืองจันทร์ หัวหนำ้
ผชู้ ว่ ย
2. นำงสำวจินตนำ สมุ่ มำตย์

มหี น้าที่ ดำเนินกจิ กรรมในช่วงพธิ กี ำร

คณะกรรมการจัดนทิ รรศการและสถานที่

1. นำยวรี พงศ์ บญุ ประจักษ์ หัวหนำ้

2. นำงศิรลิ ักษณ์ พญิ ญะชิต ผู้ช่วย

3. นำยปรำโมท สอนจันทร์ ผู้ชว่ ย

4. นำยกฤตพล ฉมิ จันทร์ ผู้ชว่ ย

5. ว่ำทร่ี อ้ ยตรีมงคล นิง่ กลำง ผู้ช่วย

6. นำยภำนุวฒั น์ โพธิง์ ำม ผู้ชว่ ย

7. นำยวงศอ์ มร พูลเกษม ผู้ชว่ ย

8. นำยนนั ทวัฒน์ เล็กสวุ ฒั น์ ผชู้ ว่ ย

9. นำยเรอื งยศ เรืองจันทร์ ผู้ชว่ ย

10.นำงสำวเกศวสำ กำรชะวี ผชู้ ่วย

11.นำงสำวลัดดำพร ใสนอก ผชู้ ่วย

12.นำงสำวศิริ ปติ อิ นุ่ จำเริญ ผชู้ ่วย

13.นำงสำวสุประวีณ์ เทศนำ ผู้ช่วย

14.นำงสำวกมลนัทธ์ รมิ ปริ ังษี ผู้ชว่ ย

15.นำงสำวนภสั สร เทือกขันตี ผชู้ ่วย

16.นำยสคุ นธ์ เกลีย้ งเกลำ ผชู้ ่วย

17.นำยสำเรงิ สังข์ทอง ผชู้ ว่ ย

18.แมบ่ ้ำนทกุ คน ผู้ช่วย

มหี น้าท่ี จัดแตกแตง่ สถำนที่ นิทรรศกำร ป้ำยเวที และเคร่อื งเสียงท่ีใช้สำหรบั ในกำรจัดกจิ กรรม

คณะกรรมการจัดกจิ กรรม English is all around

1. Christmas Story
1. นำงศิรลิ กั ษณ์ พิญญะชิต
2. นำงสำวปยิ ะนชุ นำถมทอง
3. นำงสำวสพุ รรษำ เลิศเสม

4 . นำยนันทวฒั น์ เล็กสวุ ฒั น์

2. Jig saw puzzle
1. นำงสำววำสนำ มัดทองหลำง
2. นำงสำวเจนจิรำ เพยี รงำน
3. นำงสำวนภัสสร เทือกขันตี

3. Paper Dance
1. นำงสำวองั ศุมำลิน แสนสขุ

2. นำงสำวเกศวสำ กำรชะวี

4. Secret Message
1. นำงสำวอบนวล แก้วพวง

2. นำงสำวชบำ แชม่ สวสั ด์ิ

5. Maze Game
1. นำงสำวศิริ ปิตอิ ่นุ จำเริญ
2. นำงสำวสปุ ระวีณ์ เทศนำ
3. นำงสำวฐติ ิมำ พรหมโพธิ์

6. Christmas Maze
1. นำงปรำณี ด้วงทอง

2. นำงวภิ ำดำ ทองรัตน์
3. นำงสำวโสรยำ สุกคุ้ย

7. Ostrich game
1. นำยวงศอ์ มร พูลเกษม
2. นำยภำนุวัฒน์ โพธงิ์ ำม

8. Christmas Book mark
1. นำงอชั ลีย์ บวั ทรง
2. นำงสำวสิรำวรรณ เจรญิ รูป

9. Christmas craft
1. นำงสำวกญั จนภัค คำปรีชำ

2. นำงแสงเดือน ฐติ พิ ันธ์รังสฤต

10.Bingo Game
1. นำยเรืองยศ เรืองจนั ทร์

2. นำงสำวจนิ ตนำ สมุ่ มำตย์
3. นำยวีรพงศ์ บุญประจกั ษ์

11.Christmas Lucky Wheel
1. นำงสำวจฑุ ำมำศ ประภำกรเจริญ
2. นำยธนนิ ทร์ ฐั กฤษฎฉิ์ นั ทชั ท์ ศิรวิ ศิ ำลสวุ รรณ

12.Banana Dance Competition

1. นำยธนชัย ชแ้ี จง

2. Mr. Jason Khant

13. Fishing Word

1. นำงสำวศิริกำญจนำ สรชำติ

2. นำงอุไรลกั ษณ์ สมร่ำง

3. นำงสำวสนุ ิสำ สินสถำน

14. OX Game

1. นำงสำวป่นิ ยรตั น์ พรรณรังษี

2. นำงสำวฒำลินณี ศรีเจริญ

3. นำยเอกชยั ยิม้ เอย่ี ม

15.Amazing Number

1. นำงสำวพรรณนิภำ กตั โร

2. นำงสำวพรรณธร บุญโกต์ิ

16. Hot Seat

1. นำงสำวสำยสนุ ยี ์ ชำญนทีกุล

2. นำงสำวลดั ดำพร ใสนอก

17. Finding the treasure

1. นำงสำวพัชนี แว่วสอน

2. นำงรัชดำภรณ์ บุญคำภำ

18. Jump to the words

1. ว่ำท่ีรอ้ ยตรีมงคล นิ่งกลำง

2. นำยกฤตพล ฉมิ จันทร์

3. นำยปรำโมท สอนจนั ทร์

19. Break the Egg

1. นำยอดุ มพร อ่อนนอ้ ม

2. นำงสำวอัยย์ณฎิ ศรำค์ ศรีสตั ยำนนท์

3. Mr. bhon

20. Stick on the board

1. นำงวำสนำ ม่วงเสน

2. นำงปวณี ์สุดำ หลวิ เจริญ

21. Christmas movie

1. นำงสุภำพร นำคแท้

2. นำงสำวกันทมิ ำ ผกู ศรี

3. นำงรงุ่ นภำ จันทนห์ อม

คณะกรรมการฝา่ ยมอบเกียรตบิ ตั ร และของรางวัล

1. นำงรสั รินทร์ ชินณภสั เศรษฐ์ หัวหนำ้

2. นำยวันชยั ธรี ะวรรณสำร ผู้ช่วย

3. นำงสำวหนึง่ ฤทัย แก้วเอ่ียม ผ้ชู ่วย

4. นำงสำวดวงเดือน เนตรเมือง ผชู้ ว่ ย

มหี นา้ ที่ ออกแบบประเมิน และสรปุ ผลกำรประเมิน

คณะกรรมการถา่ ยภาพ

1. นำงสำวสพุ รรษำ เลิศเสม หวั หน้ำ

2. นำงสำวเจนจริ ำ เพียรงำน ผชู้ ่วย

มหี นา้ ท่ี ถ่ำยภำพกิจกรรมตำ่ งๆ ตลอดงำน และประชำสัมพนั ธบ์ นเวบ็ ไซต์ของโรงเรียน

คณะกรรมการฝา่ ยจัดเตรียมเกียรติบตั ร

1. นำงสำวปยิ ะนุช นำถมทอง หวั หนำ้

2. นำงสำวสพุ รรษำ เลศิ เสม ผชู้ ่วย

3. นำงสำวกมลนัทธ์ รมิ ปิรงั ษี ผู้ชว่ ย

มหี น้าที่ จดั เตรียมเกยี รติบัตรสำหรบั นักเรยี นท่เี ข้ำร่วมฐำนกำรเรียนรู้

คณะกรรมการฝา่ ยประเมินกิจกรรม
5. นำงสุภำพร นำคแท้ หวั หน้ำ
6. นำงสำวอบนวล แก้วพวง ผชู้ ว่ ย
7. นำงสำวกมลนัทธ์ รมิ ปริ งั ษี ผชู้ ่วย

มหี น้าที่ ออกแบบประเมิน และสรปุ ผลกำรประเมิน

คณะกรรมการฝา่ ยการเงิน

1. นำงวิภำดำ ทองรตั น์ หัวหน้ำ

2. นำงสำวอังศุมำลิน แสนสขุ ผู้ช่วย

3. นำยเรืองยศ เรอื งจนั ทร์ ผชู้ ว่ ย

มหี น้าท่ี จัดสรรงบประมำณ เบกิ จำ่ ย และกำกบั ดูแลกำรใชง้ บประมำณให้เกดิ ประโยชน์มำกท่สี ุด

ใหค้ ณะกรรมกำรท่ีได้รับกำรแตง่ ต้ังในครั้งน้ี ปฏบิ ตั ิหน้ำท่ีทไ่ี ดร้ ับมอบหมำยใหเ้ ตม็ ควำมสำมำรถและ
เกดิ ผลดีกับรำชกำรมำกทสี่ ุด

ท้งั น้ีตงั้ แต่วนั ที่ 20 ธันวำคม พ.ศ. 2562

ลงช่อื
(นำยเอกพงศ์ ตรเี นตร)

ผู้อำนวยกำรโรงเรียนอนบุ ำลพระสมทุ รเจดีย์

กาหนดการจดั กจิ กรรมวันคริสตม์ าส 2562

9.00 น. นกั เรยี นพร้อมกนั บรเิ วณหอประชุม
9.10 น. พิธีเปดิ กล่ำวรำยงำนโดยรองผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนอนบุ ำลพระสมุทรเจดยี ์
พิธเี ปิดโดยประธำน ผอู้ ำนวยกำรเอกพงศ์ ตรเี นตร
9.30 น.
10.30 น. บรรเลงเพลง Christmas Parade โดยวงโยทวำทิตโรงเรียนอนุบำลพระสมุทรเจดยี ์
11.00 น. ชมกำรแสดงละครเพลงเรอื่ ง We love Christmas with English is all around.
11.30 น.
12.30 น. ประธำนเปิดนทิ รรศกำรวนั ครสิ ตม์ ำส และเยี่ยมชม ฐำนกำรเรยี นรู้
12.45 น. นกั เรยี นระดบั ช้ันอนบุ ำลชมนทิ รรศกำรและฐำนกำรเรียนรู้
14.00 น. พักรบั ประทำนอำหำรกลำงวัน
14.15 น.
15.00 น. แบ่งนกั เรยี นตำมกลุ่มเพือ่ เข้ำฐำนกำรเรียนรู้ตำ่ งๆ
นกั เรยี นเร่ิมเขำ้ เรียนรู้ตำมกิจกรรมท่กี ำหนดไว้

นกั เรียนรบั ประทำนอำหำรว่ำง
นกั เรยี นสง่ passport stamp เพ่ือล้นุ รบั ของรำงวลั
นักเรียนพรอ้ มกนั บรเิ วณหอประชมุ เพ่อื รับของรำงวลั

ปดิ กจิ กรรม นกั เรยี นรบั เกียรติบัตรกำรเขำ้ ร่วมกจิ กรรม

กำรแต่งกำย แต่งกำยสวยงำมตำมอธั ยำศัย ชุดแฟนซี หรือชดุ สีเขียว-แดง ครสิ ตม์ ำส


Click to View FlipBook Version