The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงาน การสอนชดเชย เทอม 2 ปี 2563 ครูโย ลงเวป

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Thaninrat Kritchanthat Sirivisalsuwan, 2021-04-29 04:09:56

รายงาน การสอนชดเชย เทอม 2 ปี 2563 ครูโย ลงเวป

รายงาน การสอนชดเชย เทอม 2 ปี 2563 ครูโย ลงเวป

รำยงำนผลกำรจดั กำรเรยี นกำรสอนชดเชย

ชัน้ ประถมศกึ ษำปีท่ี 6/3

คณุ ครปู ระจำชั้น
นำงสปุ ระวณี ์ เรืองผิว
นำยธนนิ ท์รัฐ กฤษฎฉ์ิ นั ทัชท์ ศิริวิศำลสวุ รรณ

ปีกำรศึกษำ 2563
โรงเรยี นอนบุ ำลพระสมุทรเจดีย์

สังกัดสำนักงำนเขตพ้นื ทก่ี ำรศกึ ษำประถมศกึ ษำสมุทรปรำกำร เขต 1
สำนกั งำนคณะกรรมกำรกำรศกึ ษำข้นั พนื้ ฐำน กระทรวงศึกษำธกิ ำร

บันทึกขอ้ ความ

ส่วนราชการ โรงเรียนอนุบาลพระสมทุ รเจดีย์
ท่ี วนั ท่ี 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564
เรื่อง รายงานผลการจัดการเรียนการสอนชดเชยทบ่ี า้ นในวนั เสาร์ ภาคเรียนท่ี 2 ปกี ารศกึ ษา 2563

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรยี น ผอู้ านวยการโรงเรยี นอนุบาลพระสมุทรเจดยี ์

ตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 040 10/ว1529
ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2563 เรื่องการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย และการอนุมัติการจบการศึกษาปีการศึกษา
2563 ความละเอียดแจง้ แล้วนั้น

ในการนีโ้ รงเรยี นอนุบาลพระสมทุ รเจดยี ์ไดต้ อบสนองนโยบายดังกล่าว และได้ดาเนินการจัดการเรียนการสอน
ชดเชยท่บี า้ นในวนั เสาร์ โดยใชร้ ูปแบบการจดั การเรียนการสอนเป็นรูปแบบผสมผสาน คือ การเรียนการสอนผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต (ON-LINE) กับการเรียนท่ีบ้านโดยใช้หนังสือแบบฝึกหัด (ON-HAND) ด้วยเหตุน้ีจึงขอรายงานผลการ
จดั การเรยี นการสอนชดเชยท่ีบ้านในวนั เสาร์ รายละเอียดดังแนบ

จึงเรยี นมาเพ่ือโปรดทราบและพจิ ารณา

ลงชื่อ ผู้รายงาน
(นายธนินทร์ ัฐ กฤษฎิ์ฉนั ทัชท์ ศริ วิ ิศาลสุวรรณ)
ครูประจาชัน้ ประถมศกึ ษาปีท่ี 6/3

ความเห็นของหวั หนา้ สายชั้น
 รบั ทราบผลดาเนนิ การจัดการเรียนการสอนชดเชยท่ีบ้านในวันเสาร์ ภาคเรยี นท่ี 2 ปกี ารศึกษา 2563
 ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………

ลงช่ือ
(นางแสงเดือน ฐิตพิ ันธร์ ังสฤต)

หวั หนา้ สายชัน้ ประถมศกึ ษาปที ี่ 6

ความเหน็ ของหัวหน้างานบรหิ ารงานวิชาการ
 รับทราบผลดาเนนิ การจดั การเรยี นการสอนชดเชยท่ีบ้านในวนั เสาร์ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563
 ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชือ่
(นายธนนิ ทร์ ัฐ กฤษฎฉิ์ นั ทชั ท์ ศริ ิวศิ าลสุวรรณ)
หวั หนา้ งานบริหารวชิ าการ

ความเห็นของรองผู้อานวยการโรงเรยี นฝา่ ยงานบริหารวชิ าการ
 รบั ทราบผลดาเนินการจดั การเรยี นการสอนชดเชยที่บา้ นในวันเสาร์ ภาคเรยี นท่ี 2 ปกี ารศึกษา 2563
 ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชอ่ื
(นายเสรมิ ชัย เลิศศกั ด์ิพณิชย)์

รองผู้อานวยการโรงเรียนฝา่ ยงานบรหิ ารวิชาการ

ความเหน็ ของผู้อานวยการโรงเรยี นอนบุ าลพระสมุทรเจดยี ์
 รบั ทราบผลดาเนินการจดั การเรียนการสอนชดเชยที่บา้ นในวันเสาร์ ภาคเรยี นท่ี 2 ปกี ารศึกษา 2563
 ขอ้ เสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………

ลงช่ือ
(นายเอกพงษ์ ตรเี นตร)

ผู้อานวยการโรงเรยี นอนบุ าลพระสมทุ รเจดีย์

1

คำสง่ั โรงเรียนอนบุ ำลพระสมทุ รเจดีย์
ท่ี 225 / 2563

เร่ือง แตง่ ตง้ั คณะกรรมกำรจดั ทำเอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอนชดเชย
ดว้ ยรูปแบบกำรจดั กำรเรยี นกำรสอนแบบผสม ภำคเรยี นท่ี 2 ปกี ำรศึกษำ 2563

********************************

โรงเรยี นอนบุ าลพระสมทุ รเจดีย์ ได้มีการสอนชดเชย ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสม
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึ ษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยการมอบหมายงานให้นักเรียนฝึกปฏิบัติที่บ้านใน วันและเวลา
ที่โรงเรียนกาหนด ซึ่งสามารถนับเวลาเรียนได้ตามนโยบายของสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
กระทรวงศึกษาธกิ าร เพ่ือให้การดาเนนิ งานเปน็ ไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์
โรงเรียนอนบุ าลพระสมทุ รเจดยี ์จงึ ขอแตง่ ตัง้ คณะกรรมการดาเนนิ กจิ กรรม ดงั น้ี

๑. นายเอกพงษ์ ตรเี นตร คณะกรรมกำรอำนวยกำร ประธานกรรมการ
2. นายเสรมิ ชยั เลิศศกั ด์ิพณิชย์ ผอู้ านวยการโรงเรยี น รองประธานกรรมการ
3. นางรพกี ร กฤชาพาสงค์ รองผอู้ านวยการโรงเรยี น กรรมการ
4. นายวรรณวฒุ ิ วรรณารุณ รองผ้อู านวยการโรงเรียน กรรมการ
รองผูอ้ านวยการโรงเรียน

มีหนำ้ ที่ ประสาน อานวยความสะดวก ให้คาปรึกษา เพ่ือให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
บรรลตุ ามเปา้ หมาย

คณะกรรมกำรจัดทำเอกสำรประกอบกำรเรยี นกำรสอนชดเชย
ด้วยรูปแบบกำรจดั กำรเรียนกำรสอนแบบผสม ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศกึ ษำ 2563

ระดบั ชั้นอนุบาลปีท่ี 1 หวั หนา้
1. นางสาวลัดดาพร ใสนอก ผู้ชว่ ย
2. นางสาวอังสุมาลิน แสนสขุ

ระดับชัน้ อนบุ าลปีท่ี 2 หวั หนา้
1. นางสาวจนิ ตนา ส่มุ มาตย์ ผชู้ ่วย
2. นางวาสนา มว่ งเสน ผู้ช่วย
3. นางอไุ รลักษณ์ สมร่าง
ผู้ช่วย
4. นายวรี พงศ์ บุญประจักษ์

2

ระดบั ชน้ั อนุบาลปีท่ี 3 หวั หนา้
1. นางสาวสายสุนีย์ ชาญนทกี ลุ ผชู้ ่วย
2. นางร่งุ นภา จนั ทน์หอม ผชู้ ว่ ย
3. นางปวีณส์ ุดา หลิวเจริญ ผู้ชว่ ย
4. นางสาวเกศวสา การชะวี
หัวหนา้
ระดบั ช้นั ประถมศึกษาที่ 1 ผู้ช่วย
1. นางวิภาดา ทองรตั น์ ผชู้ ว่ ย
2. นายธนชัย ช้ีแจง ผชู้ ่วย
3. นางสาวสุมาลี ชูบญุ ผชู้ ่วย
4. นางสาวพรรณนภิ า กตั โร ผชู้ ่วย
5. นางปราณี ดว้ งทอง ผชู้ ่วย
6. นางสาวป่ินยรตั น์ พรรณรังษี
7. นายประพล ลาคา หวั หนา้
ผชู้ ่วย
ระดับชั้นประถมศึกษาที่ 2 ผู้ชว่ ย
1. นางอัชลยี ์ บวั ทรง ผู้ชว่ ย
2. นางสุภาพร นาคแท้ ผ้ชู ่วย
3. นางสาววาสนา มดั ทองหลาง ผู้ช่วย
4. นางสาวสิราวรรณ เจริญรูป ผชู้ ว่ ย
5. นางสาวเจนจริ า เพียรงาน
6. นายนนั ทวัฒน์ เลก็ สุวฒั น์ หวั หน้า
7. นายภานุวฒั น์ โพธงิ์ าม ผชู้ ่วย
ผชู้ ่วย
ระดับช้นั ประถมศกึ ษาที่ 3 ผู้ช่วย
1. นางสาวศริ กิ าญจนา สรชาติ ผู้ช่วย
2. นางศิรลิ ักษณ์ พญิ ญะชติ ผชู้ ่วย
3. นายวงศ์อมร พูลเกษม ผชู้ ่วย
4. นางสาวสุนสิ า สินสถาน ผู้ชว่ ย
5. วา่ ที่ร้อยตรมี งคล นง่ิ กลาง
6. นางสาวโสภติ า พลวจิ ิตร์ หัวหนา้
7. นางสาวอัยยณ์ ฎิ ศราค์ ศรสี ัตยานนท์ ผชู้ ว่ ย
8. นางสาวชบา แชม่ สวัสด์ิ ผ้ชู ่วย
ผู้ชว่ ย
ระดับชน้ั ประถมศกึ ษาท่ี 4 ผู้ชว่ ย
1. นางสาวพัชนี แว่วสอน
2. นางสาวฐติ ิมา พรหมโพธ์ิ
3. นางรัชดาภรณ์ บญุ คาภา
4. นายเอกชัย ย้ิมเอย่ี ม
5. นางสาวศิริ ปิตอิ นุ่ จาเรญิ

6. ดร.กัญจนภคั คาปรชี า 3
7. นางสาวเฉลิมพร แจง้ ไพร
ผ้ชู ว่ ย
ผู้ชว่ ย

ระดบั ชน้ั ประถมศกึ ษาที่ 5 หัวหน้า
1. นางสาวพรรณธร บุญโกต์ิ
ผู้ช่วย
2. นางพรพรรณ ปิน่ เงนิ ผชู้ ว่ ย
3. นายอุดมพร อ่อนน้อม ผู้ชว่ ย
ผู้ชว่ ย
4. นางสาวฒาลินณี ศรเี จริญ ผู้ชว่ ย
5. นางสาวปยิ ะนุช นาถมทอง ผชู้ ว่ ย
6. นางสาวสพุ รรษา เลศิ เสม

7. นายเอกพงศ์ ป่ินเงิน

ระดับช้ันประถมศกึ ษาที่ 6 หวั หนา้
1. นางแสงเดือน ฐิติพันธ์รงั สฤต ผู้ช่วย
2. นางสาวจฑุ ามาศ ประภากรเจริญ
ผู้ช่วย
3. นายธนนิ ทร์ ฐั กฤษฎฉิ์ นั ทชั ท์ ศริ วิ ิศาลสุวรรณ ผชู้ ว่ ย
4. นางสปุ ระวีณ์ เรอื งผวิ
ผู้ชว่ ย
5. นางสาวดารนิ ทร์ มาดี ผู้ชว่ ย
6. นางสาวนภัสสร เทือกขนั ตี ผู้ช่วย
7. นางสาวกันทิมา ผกู ศรี
ผู้ช่วย
8. นายปราโมท สอนจันทร์

มีหน้ำท่ี จัดทาเอกสารประกอบการเรียนการสอนในการสอนชดเชย ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนแบบผสม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัด
ของกลมุ่ สาระการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบที่กาหนดให้ของงานบริหารวิชาการ จัดส่งต้นฉบับเป็น File PDF ให้กับ
หัวหนา้ งานบริหารวิชาการเป็นผรู้ วบรวม

คณะกรรมกำรจัดทำแฟ้มรำยงำน หวั หนา้
1. นายธนินทร์ ัฐ กฤษฎ์ิฉนั ทชั ท์ ศิรวิ ศิ าลสวุ รรณ ผู้ชว่ ย
2. นางสาวจุฑามาศ ประภากรเจรญิ ผู้ช่วย

3. นางสุประวีณ์ เรืองผิว

มีหน้ำท่ี ออกแบบ และจัดทาแฟ้มรายงาน ให้มีความสมบูรณ์ เสร็จแล้วพร้อมส่งเล่มรายงานเสนอต่อ
ทา่ นผูอ้ านวยการโรงเรียนรับทราบใหเ้ รียบร้อย

ท้งั นี้ ขอใหผ้ ู้ท่ไี ด้รับการแต่งตง้ั ปฏิบตั ิหน้าที่ ท่ีได้รับมอบหมายให้เต็มความสามารถ ให้เกิดประโยชน์
แกท่ างราชการมากทสี่ ดุ

ทั้งนต้ี ้ังแต่ วันที่ 21 ธนั วาคม พ.ศ. ๒๕63
สั่ง ณ วันท่ี 21 ธนั วาคม พ.ศ. ๒๕63

ลงช่ือ
(นายเอกพงษ์ ตรีเนตร)

ผอู้ านวยการโรงเรยี นอนุบาลพระสมทุ รเจดยี ์

ประกาศโรงเรยี นอนบุ าลพระสมุทรเจดีย์
เร่ือง รปู แบบการจัดการเรียนการสอนชดเชยที่บา้ นในวันเสาร์

ระดับชน้ั อนุบาลปีท่ี 1 ถึง ชัน้ ประถมศึกษาปที ี่ 6
ภาคเรยี นท่ี 2 ปกี ารศกึ ษา 2563 (ประจาเดอื นกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564)

********************************

ต า ม ห นั ง สื อ ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พ้ื น ฐ า น ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร
ที่ ศธ 04010/ว1529 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เร่ือง การนับเวลาเรียน การสอนชดเชย และการอนุมัติ
การจบการศกึ ษาปกี ารศึกษา 2563 นั้น

ในการนโ้ี รงเรยี นอนบุ าลพระสมุทรเจดีย์ จึงได้จัดให้มีการจัดการเรียนการสอนชดเชยที่บ้าน
ในวันเสาร์ ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยทางโรงเรียนได้วางรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนเปน็ รูปแบบผสมผสาน คือ การเรียนการสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (ON-LINE) กับการเรียนท่ีบ้าน
โดยหนงั สือเรียนแบบฝึกหัด (ON-HAND) ประจาเดือนกมุ ภาพนั ธ์ พ.ศ. 2564 โดยเริ่มเรียนดงั ตารางตอ่ ไปนี้

วนั /เดอื น/ปี เวลา การนบั เวลาเรียน
วนั เสาร์ที่ 6 กมุ ภาพนั ธ์ 2564 08.30 - 15.30 น. 1 วนั
วันเสาร์ที่ 13 กมุ ภาพันธ์ 2564 08.30 - 15.30 น. 1 วนั
วันเสาร์ท่ี 20 กมุ ภาพนั ธ์ 2564 08.30 - 15.30 น. 1 วนั
วันเสาร์ที่ 27 กมุ ภาพนั ธ์ 2564 08.30 - 15.30 น. 1 วัน

โดยการจดั การเรียนการสอนในรูปแบบดงั กลา่ ว จัดเป็นการนบั เวลาเรียนของนักเรียน ดังนั้น
เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน การวัดผล และการประเมินผลการเรียนการสอน ของภาคเรียนที่ 2
ปกี ารศึกษา 2563 มคี วามเรยี บรอ้ ยสมบูรณ์ จงึ ประกาศแจ้งไปยงั ผู้ปกครองนักเรียน ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกท่าน
ทราบถึงแนวทางปฏิบัติของโรงเรียน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

(นายเอกพงษ์ ตรีเนตร)
ผู้อานวยการโรงเรียนอนบุ าลพระสมทุ รเจดีย์

ประกาศโรงเรยี นอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
เรอ่ื ง รูปแบบการจัดการเรยี นการสอนชดเชยที่บ้านในวันเสาร์

ระดบั ช้นั อนุบาลปีท่ี 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรยี นที่ 2 ปีการศกึ ษา 2563 (ประจาเดอื นมีนาคม พ.ศ. 2564)

********************************

ต า ม ห นั ง สื อ ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร
ที่ ศธ 04010/ว1529 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การนับเวลาเรียน การสอนชดเชย และการอนุมัติ
การจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 นน้ั

ในการน้โี รงเรียนอนบุ าลพระสมุทรเจดีย์ จึงได้จัดให้มีการจัดการเรียนการสอนชดเชยท่ีบ้าน
ในวันเสาร์ ระดับช้ันอนุบาลปีที่ 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยทางโรงเรียนได้วางรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนเปน็ รูปแบบผสมผสาน คือ การเรียนการสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (ON-LINE) กับการเรียนท่ีบ้าน
โดยหนงั สอื เรียนแบบฝึกหดั (ON-HAND) ประจาเดอื นมีนาคม พ.ศ. 2564 โดยเรมิ่ เรยี นดงั ตารางต่อไปน้ี

วนั /เดอื น/ปี เวลา การนับเวลาเรียน
วันเสาร์ที่ 6 มนี าคม 2564 08.30 - 15.30 น. 1 วนั
วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม2564 08.30 - 15.30 น. 1 วนั
วนั เสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 08.30 - 15.30 น. 1 วนั
วนั เสาร์ท่ี 27 มีนาคม 2564 08.30 - 15.30 น. 1 วัน

โดยการจัดการเรียนการสอนในรปู แบบดงั กลา่ ว จดั เป็นการนบั เวลาเรียนของนักเรียน ดังน้ัน
เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน การวัดผล และการประเมินผลการเรียนการสอน ของภาคเรียนที่ 2
ปีการศกึ ษา 2563 มคี วามเรยี บร้อยสมบูรณ์ จงึ ประกาศแจง้ ไปยงั ผู้ปกครองนักเรียน ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกท่าน
ทราบถึงแนวทางปฏบิ ัติของโรงเรียน

*หมายเหตุ วันเสารท์ ี่ 13 มีนาคม 2564 นักเรียนช้นั ป.6 ทำกำรสอบระดับชำตขิ ้ันพืน้ ฐำน O-NET
สปั ดาห์นีจ้ ึงขอให้นักเรยี น ชัน้ ป.6 เรียนชดเชยเปน็ วนั อาทติ ยท์ ่ี 14 มนี าคม 2564 แทน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกนั
ประกาศ ณ วนั ท่ี 1 มนี าคม พ.ศ. 2564

(นำยเอกพงษ์ ตรเี นตร)
ผู้อำนวยกำรโรงเรยี นอนุบำลพระสมทุ รเจดยี ์

ประกาศโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
เรอ่ื ง รปู แบบการจัดการเรียนการสอนชดเชยทบี่ า้ นในวนั เสาร์

ระดบั ชัน้ อนบุ าลปีท่ี 1 ถงึ ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6
ภาคเรียนที่ 2 ปกี ารศึกษา 2563 (ประจาเดือนเมษายน พ.ศ. 2564)

********************************

ต า ม ห นั ง สื อ ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร
ที่ ศธ 04010/ว1529 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เร่ือง การนับเวลาเรียน การสอนชดเชย และการอนุมัติ
การจบการศกึ ษา ปีการศกึ ษา 2563 นัน้

ในการนโ้ี รงเรียนอนุบาลพระสมทุ รเจดีย์ จึงได้จัดให้มีการจัดการเรียนการสอนชดเชยที่บ้าน
ในวันเสาร์ ระดับชั้นอนุบาลปีท่ี 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยทางโรงเรียนได้วางรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนเป็นรูปแบบผสมผสาน คือ การเรียนการสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (ON-LINE) กับการเรียนท่ีบ้าน
โดยหนังสือเรียนแบบฝึกหดั (ON-HAND) ประจาเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 โดยเรม่ิ เรยี นดังตารางต่อไปน้ี

วัน/เดือน/ปี เวลา การนบั เวลาเรียน
วันเสาร์ท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2564 08.30 - 15.30 น. 1 วนั

โดยการจดั การเรียนการสอนในรปู แบบดงั กลา่ ว จัดเป็นการนับเวลาเรียนของนักเรียน ดังน้ัน
เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน การวัดผล และการประเมินผลการเรียนการสอน ของภาคเรียนท่ี 2
ปกี ารศกึ ษา 2563 มคี วามเรียบร้อยสมบูรณ์ จึงประกาศแจง้ ไปยังผู้ปกครองนักเรียน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน
ทราบถึงแนวทางปฏิบัตขิ องโรงเรียน

จึงประกาศใหท้ ราบโดยทั่วกนั
ประกาศ ณ วันที่ 31 มนี าคม พ.ศ. 2564

(นายเอกพงษ์ ตรเี นตร)
ผอู้ านวยการโรงเรียนอนบุ าลพระสมทุ รเจดยี ์

ตารางมอบหมายงานนกั เรยี นชั้นประถมศ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ข

วนั /เดือน/ปี รายวิชา เรอ่ื ง มาตรฐานและ ส่ือ/กิจก
ตวั ชีว้ ัด ศึกษาสอื่
เสาร์ วชิ าศลิ ปะ การลงสแี บบ ออนไลน
6 กมุ ภาพนั ธ์ ธรรมชาติ ศ1.1 ป.6/1 https://
วชิ า ZttbT6
2564 วทิ ยาศาสต การโคด้ ด้งิ และ ว 4.2 ป.6/1,ป.6/2
การออกแบบ ใบงาน
เสาร์ ร์และ วิธีการแก้ปัญหา ว 4.2 ป.6/3 แบบทด
13 กมุ ภาพนั ธ์ เทคโนโลยี
(วทิ ยาการ การสารอง ศ1.1 ป.6/1 ใบงาน
2564 คานวณ) ข้อมลู และการ แบบทด
นาเสนอข้อมูล
เสาร์ วชิ า ศกึ ษาสอ่ื
20 กมุ ภาพันธ์ วทิ ยาศาสต การลงสีแบบ ออนไลน
ธรรมชาติ https://
2564 ร์และ (ผลไม้) ZttbT6
เทคโนโลยี
เสาร์ (วิทยาการ
27 กมุ ภาพันธ์ คานวณ)

2564 วชิ าศิลปะ

ศกึ ษาปีที่ 6 (วนั เสาร์ เดอื นกุมภาพนั ธ์ 2564)
ของโรคตดิ เช้อื ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กรรมการเรยี นรู้ มอบหมายงาน การวดั และประเมินผล

อการสอน ศกึ ษาสอ่ื การสอนออนไลน์ ชัน้ ป.6 ประเมินจาก
น์ เร่อื ง การลงสแี บบธรรมชาติ ช้ินงาน

/youtu.be/U จัดทาโดย ครูกญั จนภัค คาปรีชา ประเมนิ จาก
6poZc แล้ว ทาชนิ้ งานการลงสแี บบธรรมชาติ -แบบทดสอบที่
ทามาจากบา้ น
เอกสารแบบทดสอบวชิ าวิทยาการคานวณ -การสงั เกตขณะ
ครเู ฉลยในคาบ
ชั้น ป.6 เรียน
ประเมินจาก
ดสอบ เรอ่ื ง โค้ดดง้ิ (Coding) -แบบทดสอบที่
เรื่อง โลกของหนุ่ ยนต(์ Robot) ทามาจากบ้าน
-การสงั เกตขณะ
จัดทาโดย ครูแสงเดอื น ฐิติพันธ์รงั สฤต ครเู ฉลยในคาบ
เรยี น
เอกสารแบบทดสอบวิชาวิทยาการคานวณ ประเมนิ จาก
ชน้ิ งาน
ชั้น ป.6

ดสอบ เรือ่ ง เที่ยวไปใกล้และไกล
เรอ่ื ง เสิรช์ แล้วแจ๋วจริง

จัดทาโดย ครูแสงเดือน ฐติ ิพันธ์รงั สฤต

อการสอน ศกึ ษาส่ือการสอนออนไลน์ ชน้ั ป.6
น์ เร่ือง การลงสแี บบธรรมชาติ (ผลไม้)
/youtu.be/U
6poZc จาก https://............................
จัดทาโดย ครูกัญจนภัค คาปรีชา

แลว้ ทาชน้ิ งานการลงสีแบบ
ธรรมชาติ

ตารางมอบหมายงานนกั เรยี นชนั้ ประถมศ
เน่อื งจากสถานการณ์การแพรร่ ะบาดใหมข่

วัน/เดือน/ปี รายวิชา เรื่อง มาตรฐานและตวั ชีว้ ัด
ว 4.2 ป.6/1, ป.6/2
เสาร์ วิทยาศาสตร์และ เทยี่ วไปใกล้
6 มนี าคม 2564 เทคโนโลยี (วิทยการ และไกล ว 4.2 ป.6/4

คานวณ) เสิรช์ แล้วแจ๋ว
จริง
อาทิตย์ วทิ ยาศาสตร์และ
14 มนี าคม 2564 เทคโนโลยี (วทิ ยการ
(เสาร์ที่ 13 สอบ
คานวณ)
โอเน็ต)

เสาร์ คณติ ศาสตร์ รวมสตู รการหา ค 2.1 ป.6/1, ป.6/2,
20 มนี าคม 2564 พืน้ ท่ี ป.6/3

เสาร์ รวมทุกรายวิชา ประมวลความรู้ -
27 มนี าคม 2564 เพ่ือจดั ทา

โครงงานทส่ี นใจ

เสาร์ รวมทุกรายวชิ า ประมวลความรู้ -
3 เมษายน 2564 เพ่อื จัดทา

โครงงานทส่ี นใจ

ศึกษาปีท่ี 6 (วนั เสาร์ เดอื น ม.ี ค – เม.ย 2564)
ของโรคตดิ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สอื่ /กจิ กรรมการเรยี นรู้ มอบหมายงาน การวดั และประเมนิ ผล
สังเกตพฤติกรรมการตอบ
.ใบความรู้ แบบฝกึ หดั ท้ายบทที่ 8 ขณะเฉลยพร้อมกัน
แบบฝกึ หัด
.ใบความรู้ แบบฝึกหัดทา้ ยบทที่ 9
สังเกตพฤตกิ รรมการตอบ
ขณะเฉลยพรอ้ มกัน
แบบฝึกหดั

หนังสือเรียนรายวิชา สรปุ สูตรการหาพนื้ ที่ ช้ินงาน
พนื้ ฐานคณิตศาสตร์ รปู ทรงตา่ งๆ

ตวั อย่างรปู แบบการจัดทา โครงงานทส่ี นใจ การนาเสนอโครงงาน
โครงงาน เล่มโครงงาน

ตวั อย่างรูปแบบการจดั ทา โครงงานท่ีสนใจ การนาเสนอโครงงาน
โครงงาน เลม่ โครงงาน

ตารางสอนชดเชยทีบ่ ้านในเสา
โรงเรยี นอนบุ าลพระสมุทรเจดยี ์ สานักงานเขตพ

วนั ชว่ งเชา้ คาบเชา้
เวลา 07.00 - 08.30 น. 08.30 - 11.3

เสาร์ เช็คชือ่ นักเรียน เรยี นร้ผู า่ นบท

หมายเหตุ ช่วงเวลาอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม

ลงชอ่ื ..................................................................
(นายเสริมชัย เลิศศกั ด์ิพณิชย)์

รองผอู้ านวยการฝ่ายบริหารงานวชิ าการ

าร์ ชนั้ ประถมศกึ ษาปที ี่ 6/3
พนื้ ท่ีการศึกษาประถมศกึ ษาสมทุ รปราการเขต 1

า ช่วงกลางวนั คาบบ่าย
.30 น. 11.30 - 13.00 น. 13.00 - 15.00 น.

ทเรียน ัพก ัรบประทานอาหาร ทบทวนบทเรยี น
กลางวัน และทาแบบฝกึ หัด

ลงชอื่ ..................................................................

(นายเอกพงษ์ ตรเี นตร)
ผู้อานวยการโรงเรียนอนบุ าลพระสมุทรเจดีย์

ภาพการจัดการเรยี นการสอนชดเชยท่บี า้ นในวนั เสาร์
ภาคเรยี นท่ี 2 ปีการศกึ ษา 2563

ช่อื - นามสกลุ เดก็ ชายภาณุพงศ์ กมิ เจรญิ ชยั ชั้น ป.6/3 เลขท่ี 1

ภาพการจัดการเรียนการสอนชดเชยท่บี า้ นในวันเสาร์
ภาคเรียนท่ี 2 ปกี ารศกึ ษา 2563

ช่อื -นามสกลุ เดก็ ชายกชกานต์ จนั ทรท์ อง ช้นั ป.6/3 เลขท่ี 2

ภาพการจดั การเรียนการสอนชดเชยทีบ่ า้ นในวนั เสาร์
ภาคเรียนท่ี 2 ปกี ารศึกษา 2563

ช่อื -นามสกลุ เดก็ ชายแทนคณุ สงพรมทิพย์ ช้นั ป.6/3 เลขท่ี 3

ภาพการจัดการเรยี นการสอนชดเชยทบ่ี ้านในวันเสาร์
ภาคเรียนท่ี 2 ปกี ารศกึ ษา 2563

ช่ือ-นามสกลุ เดก็ ชายวรชาติ โชติ ช้นั ป.6/3 เลขท่ี 4

ภาพการจดั การเรยี นการสอนชดเชยทบี่ า้ นในวันเสาร์
ภาคเรยี นท่ี 2 ปกี ารศกึ ษา 2563

ชื่อ-นามสกลุ เด็กหญงิ สริ ิกานต์ ไชยรมั ย์ ชนั้ ป.6/3 เลขที่ 5

ภาพการจดั การเรียนการสอนชดเชยทบ่ี า้ นในวนั เสาร์
ภาคเรยี นที่ 2 ปกี ารศกึ ษา 2563

ช่ือ-นามสกลุ เด็กหญงิ วนดิ า ศรีหะมงคล ช้ัน ป.6/3 เลขที่ 7

ภาพการจัดการเรียนการสอนชดเชยทีบ่ า้ นในวนั เสาร์
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563

ช่อื -นามสกุล เดก็ ชายดลฤทธิ์ แสงกุล ชั้น ป.6/3 เลขที่ 8

ภาพการจดั การเรียนการสอนชดเชยทบ่ี ้านในวนั เสาร์
ภาคเรียนที่ 2 ปกี ารศึกษา 2563

ช่ือ-นามสกลุ เด็กชายศภุ กร ชญาศุภรตั น์ ช้นั ป.6/3 เลขท่ี 9

ภาพการจดั การเรียนการสอนชดเชยทบี่ า้ นในวันเสาร์
ภาคเรียนท่ี 2 ปกี ารศึกษา 2563

ชอื่ -นามสกุล เด็กชายภูมินทร์ สมใจ ชน้ั ป.6/3 เลขท่ี 10

ภาพการจดั การเรียนการสอนชดเชยที่บ้านในวนั เสาร์
ภาคเรียนที่ 2 ปกี ารศึกษา 2563

ชือ่ -นามสกลุ เดก็ ชายอชิราวิทย์ วงษจ์ ันทร์ ช้ัน ป.6/3 เลขท่ี 11

ภาพการจัดการเรยี นการสอนชดเชยทบี่ ้านในวันเสาร์
ภาคเรยี นท่ี 2 ปกี ารศึกษา 2563

ชอื่ -นามสกลุ เด็กชายรัชพล จิระวฒั โธ ช้ัน ป.6/3 เลขท่ี 12

ภาพการจัดการเรยี นการสอนชดเชยท่บี า้ นในวนั เสาร์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ชื่อ-นามสกุล เดก็ หญิงชณารัศม์ จุลแสง ช้นั ป.6/3 เลขที่ 13

ภาพการจัดการเรยี นการสอนชดเชยที่บา้ นในวนั เสาร์
ภาคเรียนที่ 2 ปกี ารศกึ ษา 2563

ชื่อ-นามสกุล เดก็ หญิงธนิดา เบ็ญจรงค์ ช้นั ป.6/3 เลขที่ 14

ภาพการจัดการเรียนการสอนชดเชยที่บ้านในวันเสาร์
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563

ช่อื -นามสกุล เดก็ ชายชลากร ศรีสขุ ชัน้ ป.6/3 เลขท่ี 15

ภาพการจัดการเรียนการสอนชดเชยทบี่ า้ นในวันเสาร์
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563

ชื่อ-นามสกุล เดก็ ชายสวุ ิจกั ขณ์ ชวู รรณ ชน้ั ป.6/3 เลขที่ 16

ภาพการจัดการเรียนการสอนชดเชยทบี่ า้ นในวันเสาร์
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึ ษา 2563

ช่อื -นามสกลุ เดก็ ชายธเนศ รตั นสวนจิตร ชัน้ ป.6/3 เลขที่ 17

ภาพการจัดการเรยี นการสอนชดเชยทบี่ ้านในวันเสาร์
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563

ช่อื -นามสกุล เดก็ ชายพุฒพิ งศ์ แย้มเสนาะ ชัน้ ป.6/3 เลขที่ 18

ภาพการจดั การเรยี นการสอนชดเชยท่บี า้ นในวันเสาร์
ภาคเรียนที่ 2 ปกี ารศึกษา 2563

ชื่อ-นามสกุล เดก็ หญงิ รฐั นนั ท์ บวั หอม ช้นั ป.6/3 เลขที่ 19

ภาพการจดั การเรยี นการสอนชดเชยทีบ่ ้านในวนั เสาร์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ช่อื -นามสกุล เดก็ หญงิ วริ ลั พัชร สายแสงทอง ชั้น ป.6/3 เลขท่ี 20

ภาพการจัดการเรยี นการสอนชดเชยทีบ่ ้านในวนั เสาร์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ชือ่ -นามสกุล เดก็ หญงิ วริ ลั ยพุ า สายแสงทอง ชั้น ป.6/3 เลขท่ี 21

ภาพการจัดการเรยี นการสอนชดเชยทีบ่ า้ นในวันเสาร์
ภาคเรยี นท่ี 2 ปีการศกึ ษา 2563

ช่อื -นามสกุล เดก็ เมทะยา บวั ทอง ชนั้ ป.6/3 เลขที่ 22

ภาพการจดั การเรียนการสอนชดเชยทบ่ี า้ นในวนั เสาร์
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563

ชอ่ื -นามสกลุ เดก็ ชายวัชระ แสนวงษ์ ช้ัน ป.6/3 เลขที่ 23

ภาพการจัดการเรียนการสอนชดเชยที่บ้านในวันเสาร์
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึ ษา 2563

ช่อื -นามสกุล เดก็ หญิงธดิ า สปนั นา ชัน้ ป.6/3 เลขท่ี 24

ภาพการจดั การเรียนการสอนชดเชยที่บา้ นในวนั เสาร์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึ ษา 2563

ชือ่ -นามสกุล เด็กหญงิ อษุ า มณีแสง ชน้ั ป.6/3 เลขที่ 25

ภาพการจัดการเรียนการสอนชดเชยทีบ่ ้านในวนั เสาร์
ภาคเรยี นท่ี 2 ปกี ารศึกษา 2563

ช่อื -นามสกลุ เดก็ หญิงพมิ ณตา อ่ิมสาราญ ช้ัน ป.6/3 เลขท่ี 26

ภาพการจัดการเรียนการสอนชดเชยที่บ้านในวันเสาร์
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึ ษา 2563

ช่อื -นามสกุล เดก็ ชายสเุ มธ ใจหาญ ชัน้ ป.6/3 เลขท่ี 27

ภาพการจัดการเรยี นการสอนชดเชยที่บา้ นในวนั เสาร์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึ ษา 2563

ชื่อ-นามสกุล เดก็ หญิงรชต เจินเทินบุญ ช้นั ป.6/3 เลขท่ี 28

ภาพการจัดการเรยี นการสอนชดเชยทีบ่ ้านในวันเสาร์
ภาคเรียนที่ 2 ปกี ารศึกษา 2563

ช่ือ-นามสกุล เดก็ ชายศวสั กร กลนั่ สมทุ ร ช้ัน ป.6/3 เลขท่ี 29

ภาพการจัดการเรียนการสอนชดเชยที่บา้ นในวนั เสาร์
ภาคเรยี นท่ี 2 ปีการศกึ ษา 2563

ชื่อ-นามสกลุ เด็กหญิงแกว้ ตา นามภักดีกลุ ชนั้ ป.6/3 เลขท่ี 30

ภาพการจัดการเรียนการสอนชดเชยทีบ่ ้านในวันเสาร์
ภาคเรยี นท่ี 2 ปีการศึกษา 2563

ชื่อ-นามสกุล เด็กหญงิ อรวรรณ ชูเพชร ชั้น ป.6/3 เลขที่ 31

ภาพการจัดการเรยี นการสอนชดเชยทบี่ ้านในวนั เสาร์
ภาคเรียนที่ 2 ปกี ารศึกษา 2563

ชื่อ-นามสกลุ เดก็ ชายโบรี เลือน ชน้ั ป.6/3 เลขท่ี 32

ภาพการจัดการเรยี นการสอนชดเชยทบี่ า้ นในวันเสาร์
ภาคเรยี นท่ี 2 ปีการศกึ ษา 2563

ชื่อ-นามสกลุ เด็กชายสทิ ธินนท์ เพชรแก้ว ช้ัน ป.6/3 เลขท่ี 33

ภาพการจดั การเรียนการสอนชดเชยท่บี ้านในวนั เสาร์
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563

ช่ือ-นามสกลุ เด็กหญิงดวงนภา ปยุ๋ วงศ์ ชน้ั ป.6/3 เลขที่ 34

ภาพการจัดการเรียนการสอนชดเชยทบี่ ้านในวันเสาร์
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563

ช่อื -นามสกุล เดก็ พัชรพร รุง่ สมยั ชั้น ป.6/3 เลขที่ 35

ภาพการจดั การเรยี นการสอนชดเชยทบี่ า้ นในวนั เสาร์
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563

ชื่อ-นามสกุล เดก็ หญิงวชริ ญา เดือนขาว ช้นั ป.6/3 เลขที่ 36


Click to View FlipBook Version