The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Thaninrat Kritchanthat Sirivisalsuwan, 2020-02-06 00:01:53

เล่มที่ 12 รายงาน Pre O-net ปีการศึกษา 2562

12 Pre Onet ปี 2562-ผสาน ครูโย

รายงานผลการจดั กิจกรรมการดาเนนิ
การสอบ Pre O-NET ปกี ารศึกษา 2562

นายธนนิ ทร์ ฐั กฤษฎิ์ฉนั ทชั ท์ ศิรวิ ิศาลสวุ รรณ
โรงเรียนอนบุ าลพระสมุทรเจดีย์
สานกั งานเขตพื้นท่กี ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

บนั ทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนอนบุ าลพระสมทุ รเจดีย์
ท่ี วนั ที่ 31 มกราคม ๒๕๖3
เรอื่ ง รายงานผลการดาเนนิ การสอบ Pre O-Net ปกี ารศกึ ษา 2562

(การปฏิบัติงานในชว่ั โมงตอบสนองนโยบายและจุดเนน้ )

เรยี น ผู้อานวยการโรงเรยี นอนบุ าลพระสมทุ รเจดยี ์
สง่ิ ท่ีสง่ มาดว้ ย รายงานผลการจัดกจิ กรรมฯ จานวน 1 เล่ม

ด้วยข้าพเจ้านายธนินท์รัฐ กฤษฎ์ิฉันทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณ ตาแหน่งครู สายชั้น ป.6
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ ได้ปฏิบตั หิ นา้ ท่ีตามคาส่ังโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ที่ 244/2562
เร่ือง แตง่ ตั้งคณะกรรมการดาเนนิ การสอบ Pre O-Net ปีการศึกษา 2562 ทัง้ น้ีกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นครั้ง
ท่ี 1 ในวันอังคารที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563 และครั้งท่ี 2 ในวันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 โดย
ข้าพเจ้าได้ปฏบิ ัติหนา้ ที่ในส่วนของคณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการจัดทาเคร่ืองมือ คณะกรรมการ
ควบคุมการสอบ คณะกรรมการตรวจข้อสอบ และคณะกรรมการวิเคราะห์ผลและประเมินผลการสอบ”
ซ่งึ นับเป็นการปฏิบัติงานในชว่ั โมงตอบสนองนโยบายและจดุ เน้น

บัดน้ีการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยความร่วมมือของทุกฝ่าย คือ
คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าพเจ้าจึงขอส่งรายงานผลการจัด
กิจกรรมฯ จานวน 1 เล่ม เพื่อเป็นร่องรอยหลักฐานในการพัฒนาตนเองและพัฒนากิจกรรมภายในโรงเรียน
ต่อไป

จึงเรยี นมาเพือ่ โปรดทราบ

ขอแสดงความนบั ถือ

ลงชื่อ
(นายธนินท์รฐั กฤษฎฉิ์ ันทชั ท์ ศิรวิ ศิ าลสวุ รรณ)
ตาแหน่ง ครู

ความเห็นของหวั หนา้ งานบริหารงานบคุ คล
________________________________________________________________________________

ลงช่อื
(นางรชั ดาภรณ์ บุญคาภา)
หวั หนา้ งานบรหิ ารงานบุคคล

ความเหน็ ของผ้อู านวยการโรงเรียนอนบุ าลพระสมทุ รเจดยี ์
________________________________________________________________________________

ลงชื่อ
(นายเอกพงษ์ ตรเี นตร)

ผอู้ านวยการโรงเรยี นอนบุ าลพระสมุทรเจดีย์

รำยงำนผลกำรดำเนนนกำรสอ Pre O-Net
ปีกำรศึกษำ 2562

คำสง่ั โรงเรยี นอนบุ าลพระสมุทรเจดยี ์ ที่ 244/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนนน การสอบ Pre O-Net ปีการศึกษา 2562

สงั่ ณ วนั ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ปฏบิ ัติหน้าท่ี (การปฏบิ ัตงิ านในชว่ั โมงตอบสนองนโยบายและจดุ เนน้ )
1. คณะกรรมการอานวยการ
2. คณะกรรมการจดั ทาเคร่อื งมือ
3. คณะกรรมการควบคมุ การสอบ
4. คณะกรรมการตรวจขอ้ สอบ
5. คณะกรรมการวนเคราะหผ์ ลและประเมนน ผลการสอบ

หลกั การและเหตุผล

สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เป็นหน่วยงานต้นสังกัดใน ระดับเขต
พ้ืนที่ ไดด้ าเนนน การสง่ เสรนม สนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดมีข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนรายบุคคล รายโรงเรียน
เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธ์นทางการเรียน และยกระดับผลการประเมนนในระดับชาตน
(O-NET) โดยได้นาข้อสอบจากสานักทดสอบทางการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สร้าง
และพัฒนาข้อสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธน์ทางการเรียนเพื่อใช้ประเมนนความพร้อมของนักเรียนในการทดสอบ
ระดับชาตน (O-NET) ด้วยข้อสอบ Pre O-NET ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย
คณนตศาสตร์ วทน ยาศาสตร์ และ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ซึ่งแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จะวัดในตัวช้ีวัดที่
สาคัญและเป็นตัวช้ีวัดเดียวกันท่ีใช้ในการวัดโดยข้อสอบ O-NET ข้อสอบ Pre O-NET จะเน้นการคนดขั้นสูง
(คนดวนเคราะห์ คนดสังเคราะห์ คนดแก้ปัญหาและคนดสร้างสรรค์) และรูปแบบของข้อสอบจะเป็นไปตามแนวทาง
ข้อสอบ O-NET และรูปแบบข้อสอบของ PISA เพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษาได้มีข้อมูลสาหรับนาไปกากับตนดตาม
โรงเรียนในสังกัด เร่งแก้ไขปรับปรุงผลการสอบ โรงเรียนท่ีผลสัมฤทธน์ต่าก่อนจะดาเนนนการสอบ O-NET จรนง
เพื่อให้โรงเรียนเกนดความตระหนักและเห็นความสาคัญของการสอบมากข้ึน โรงเรียนมีข้อมูล จุดด้อยและ
ข้อบกพร่องนาไปใช้วางแผนพัฒนาต่อไป ครูผู้สอนได้เห็นข้อสอบที่เน้นวัดสมรรถนะการคนดข้ันข้ันสูงที่คล้ายกับ
ข้อสอบ O-NET มากย่นงขึ้น สามารถวัดผลได้ตรงหลักสูตรมากขึ้น ครูได้ทราบจุดด้อยข้อบกพร่องนักเรียน
รายบุคคล สามารถนาไปใชป้ รับปรงุ และกระตุ้นใหน้ ักเรียนเหน็ ความสาคัญของการสอบมากข้ึน นักเรียนคุ้นเคย
กับรูปแบบข้อสอบที่ถามให้นักเรียนคนดวนเคราะห์ และได้รับประสบการณ์ในการทาข้อสอบและระบายคาตอบท่ี
หลากหลาย จงึ ไดด้ าเนนนการจดั ทาโครงการการทดสอบ Pre O-NET ปีการศกึ ษา 2562 ขึน้

นายธนินทร์ ฐั กฤษฎิฉ์ ันทัชท์ ศิรวิ ิศาลสวุ รรณ โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดยี ์ ๑

วตั ถปุ ระสงค์
1. เพ่ือเตรียมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ให้เกนดความตระหนักและเห็นความสาคัญของการสอบ

มากขึ้น และให้คนุ้ เคยกบั รปู แบบขอ้ สอบทีห่ ลากหลายของการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562
2. เพือ่ ประเมนน ความพรอ้ มของนักเรยี นช้ันประถมศกึ ษาปที ี่ 6 ในการสอบ O-NET ปกี ารศกึ ษา 2562
3. เพื่อให้สานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา ครูผู้สอนและนักเรียน มีข้อมูลสารสนเทศจากการ

สอบ Pre O-NET สาหรบั นาไปปรับปรุงแก้ไขจดุ อ่อนด้อยทพ่ี บ ระดับโรงเรียน ห้องเรียน และรายบุคคล ก่อนการ
สอบ O-NET ปกี ารศกึ ษา 2562 จรงน

กระบวนการทางาน
วันที่ 26-30 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ได้ปฏนบัตนหน้าที่คณะกรรมการจัดทาเครื่องมือโดยได้จัดทาและ

จัดเตรียมข้อสอบและกระดาษคาตอบของข้อสอบ Pre O-NET ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คือ ภาษาไทย คณนตศาสตร์ วนทยาศาสตร์ และ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ร่วมกับคณะกรรมการจัดทา
เครื่องมอื และนกั เรยี นชน้ั ป.5-6

วันอังคารที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563 ได้ปฏนบัตนหน้าที่คณะกรรมการควบคุมการสอบโดยได้ปฏนบัตน
หน้าท่ีร่วมกับครูแสงเดือน ฐนตนพันธ์รังสฤต ควบคุมการสอบของนักเรียนชั้น ป.6/4 เป็นไปอย่างเรียบร้อยดีไม่มี
ปัญหาใดใด

วันที่ 15-17 มกราคม พ.ศ. 2563 ได้ปฏนบัตนหน้าท่ีคณะกรรมการตรวจข้อสอบโดยได้ปฏนบัตนหน้าที่
ตรวจข้อสอบรายวนชาภาษาไทย ของนักเรียนช้ัน ป.6/2 และ ป.6/3 จากน้ันกรอกข้อมูลคะแนนสอบเข้าระบบ
สารสนเทศส่งตอ่ ใหก้ ับครสู พุ รรษา เลนศเสม

วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 ได้ปฏนบัตนหน้าที่คณะกรรมการควบคุมการสอบโดยได้ปฏนบัตน
หน้าที่ร่วมกับครูแสงเดือน ฐนตนพันธ์รังสฤต ควบคุมการสอบของนักเรียนชั้น ป.6/4 เป็นไปอย่างเรียบร้อยดีไม่มี
ปัญหาใดใด

วันที่ 29-30 มกราคม พ.ศ. 2563 ได้ปฏนบัตนหน้าที่คณะกรรมการตรวจข้อสอบโดยได้ปฏนบัตนหน้าที่
ตรวจข้อสอบรายวนชาภาษาไทย ของนักเรียนช้ัน ป.6/2 และ ป.6/3 จากนั้นกรอกข้อมูลคะแนนสอบเข้าระบบ
สารสนเทศส่งต่อใหก้ ับครสู ุพรรษา เลนศเสม
กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ ผอ. เอกพงษ์ ตรีเนตร ท่ีมอบนโยบายในการจัดกนจกรรม และสนับสนุนการจัดกนจกรรมให้
สาเรจ็ เรยี บรอ้ ยด้วยดี

ขอขอบคณุ คณะครูสายชัน้ ป. 6 ทุกคน ท่ีชว่ ยกันจัดเตรยี มขอ้ สอบ คมุ สอบ และตรวจข้อสอบ ได้อย่างดี
เย่ยี ม

ขอขอบคุณ ครูสุพรรษา เลนศเสม ท่ีช่วยประสานในเรื่องการกรอกข้อมูลคะแนนของนักเรียนและการ
วเน คราะห์ผลขอ้ สอบดา้ นสารสนเทศ

ขอขอบใจนักเรยี นชัน้ ป.5 – 6 ทกุ คน ที่ช่วยครูในการจดั ทาขอ้ สอบ

นายธนินทร์ ฐั กฤษฎฉิ์ นั ทัชท์ ศิรวิ ิศาลสวุ รรณ โรงเรยี นอนุบาลพระสมทุ รเจดยี ์ ๒

การประเมนิ ผลการจัดกจิ กรรมโดยภาพรวม (ระดับคุณภาพ) น้อย นอ้ ยท่ีสดุ
มำกทส่ี ุด มำก ปำนกลำง

ปญั หาและขอ้ เสนอแนะ
สาหรับปญั หาในการจัดกจน กรรมครัง้ น้ีนัน้ ไมพ่ บปัญหาแต่อย่างใด

ลงช่อื ผู้จดั ทารายงาน
(นายธนนน ท์รัฐ กฤษฎ์ฉน ันทัชท์ ศนรนวนศาลสุวรรณ)
ตาแหน่ง ครู

ควำมเหน็ ของหัวหนำ้ งำน รหน ำรงำน ุคคล
 รับทราบการรายงานผลการดาเนนนกจน กรรม
 ข้อเสนอแนะ ________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

ลงช่อื
(นางรัชดาภรณ์ บญุ คาภา)
หัวหนา้ งานบรหน ารงานบุคคล

ควำมเหน็ ของผู้อำนวยกำรโรงเรยี นอนุ ำลพระสมทุ รเจดยี ์
 รับทราบและเห็นสมควรให้เก็บรายงานไว้เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง

ในปีการศึกษาถัดไป เป็นร่องรอยหลักฐานการพัฒนาตนเอง และการปฏนบัตนในการจัดกนจกรรมของโรงเรียน
อนุบาลพระสมุทรเจดีย์

 ขอ้ เสนอแนะ ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

ลงชือ่
(นายเอกพงษ์ ตรเี นตร)

ผอู้ านวยการโรงเรียนอนบุ าลพระสมุทรเจดีย์

นายธนินท์รัฐ กฤษฎ์ฉิ นั ทัชท์ ศิริวิศาลสวุ รรณ โรงเรยี นอนบุ าลพระสมทุ รเจดยี ์ ๓

นายธนินท์รฐั กฤษฎิ์ฉนั ทชั ท์ ศิรวิ ศิ าลสวุ รรณ โรงเรยี นอนบุ าลพระสมทุ รเจดยี ์ ๔

ประมวลภาพกิจกรรม

การดาเนนิ การสอบ Pre O-Net ปกี ารศึกษา 2562

คุณครูธนินท์รัฐ กฤษฎ์ิฉันทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สังกัดสานักงานเขตพื้นท่ี

กทหาั้งนรน้ศา้ี กหึกิ จ้ อษการปรรมะดถั งมกศลึก่ าษวาไสดม้ จุทั ดรขปึ้นรคารก้ั งาทร ่ี เขต 1 ได้เป็นคณะกรรมการดาเนินการสอบ Pre O-Net ปีการศึกษา 2562
1 ในวันอังคารที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563 และครั้งที่ 2 ในวันอังคารท่ี

28 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลพระสมทุ รเจดีย์

นายธนนิ ทร์ ัฐ กฤษฎฉ์ิ นั ทัชท์ ศิริวิศาลสวุ รรณ โรงเรยี นอนบุ าลพระสมุทรเจดีย์

ประมวลภาพกิจกรรม

การดาเนนิ การสอบ Pre O-Net ปกี ารศึกษา 2562

คุณครูธนินท์รัฐ กฤษฎ์ิฉันทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่

กทหาั้งนรน้ศา้ี กหึกิ จ้ อษการปรรมะดถั งมกศลึก่ าษวาไสดม้ จุทั ดรขปึ้นรคารก้ั งาทร ่ี เขต 1 ได้เป็นคณะกรรมการดาเนินการสอบ Pre O-Net ปีการศึกษา 2562
1 ในวันอังคารที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563 และครั้งท่ี 2 ในวันอังคารท่ี

28 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลพระสมทุ รเจดีย์

นายธนนิ ทร์ ัฐ กฤษฎฉ์ิ นั ทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณ โรงเรยี นอนบุ าลพระสมุทรเจดีย์

1

คำส่งั โรงเรียนอนบุ ำลพระสมทุ รเจดีย์
ที่ 244 / ๒๕๖2

เรือ่ ง แตง่ ต้งั คณะกรรมกำรดำเนินกำรสอบ Pre O – Net ปกี ำรศกึ ษำ 2562

***********************************

.

ด้วยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ได้กำหนดให้มีกำรสอบ Pre O – Net

ปีกำรศึกษำ 2562 ช้ันประถมศึกษำปีที่ 6 ใน 4 วิชำหลัก (ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และ

ภำษำอังกฤษ) น้นั งำนบรหิ ำรวิชำกำร โรงเรียนอนุบำลพระสมทุ รเจดยี ์ไดก้ ำหนดกำรสอบ ดงั นี้

การสอบคร้งั ท่ี วนั / เดอื น / ปี ที่ทาการสอบ
1 วันองั คำรท่ี 14 มกรำคม 2563
2 วันอังคำรท่ี 28 มกรำคม 2563

ท้งั นี้เพอื่ ใหก้ ำรดำเนนิ งำนเป็นไปดว้ ยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ และบรรลุวัตถุประสงค์
จึงขอแต่งตัง้ คณะกรรมกำรดำเนินงำน ดังนี้

คณะกรรมการอานวยการ

๑. นำยเอกพงษ์ ตรเี นตร ผอู้ ำนวยกำรโรงเรยี น ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
2. นำยธนนิ ทร์ ัฐ กฤษฎ์ฉิ นั ทัชท์ ศริ วิ ศิ ำลสุวรรณ หัวหน้ำงำนบรหิ ำรวิชำกำร กรรมกำร
กรรมกำร
3. นำงสำวจฑุ ำมำศ ประภำกรเจริญ รองหัวหน้ำงำนบริหำรวิชำกำร กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนกุ ำร
4. นำงสำวปิยะนุช นำถมทอง รองหวั หน้ำงำนบริหำรวิชำกำร กรรมกำรและผชู้ ่วยเลขำนกุ ำร
กรรมกำรและผชู้ ่วยเลขำนกุ ำร
5. นำงสำวสุพรรษำ เลิศเสม รองหวั หนำ้ งำนบรหิ ำรวชิ ำกำร

6. นำงสำววำสนำ มัดทองหลำง หัวหน้ำโครงกำรวดั และประเมนิ ผล

7. นำงสำวสนุ สิ ำ สนิ สถำน ผู้ช่วยเลขำนกุ ำรงำนบริหำรวิชำกำร

8. นำงสำวสปุ ระวณี ์ เทศนำ ผ้ชู ่วยเลขำนกุ ำรงำนบริหำรวชิ ำกำร

มหี นา้ ที่ ประสำน อำนวยควำมสะดวก เพ่ือให้กำรดำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุ
ตำมเปำ้ หมำย

คณะกรรมการจัดทาเครอ่ื งมอื

1. นำงสำววำสนำ มดั ทองหลำง หวั หนำ้
2. นำงสำวสุนิสำ สินสถำน ผู้ชว่ ย

3. นำงสำวสปุ ระวีณ์ เทศนำ ผ้ชู ่วย

2

4. นำยธนนิ ท์รฐั กฤษฎ์ฉิ นั ทัชท์ ศิรวิ ิศำลสุวรรณ ผชู้ ่วย
5. นำงสำวจฑุ ำมำศ ประภำกรเจรญิ ผชู้ ว่ ย
6. นำงแสงเดือน ฐติ ิพันธร์ งั สฤต ผู้ช่วย
7. นำงสำวกมลนทั ธ์ รมิ ปิรงั สี ผู้ชว่ ย

มีหน้าท่ี จัดทำเครื่องมือท่ีใช้ในกำรสอบ Pre O – Net ปีกำรศึกษำ 2560 ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6
ใน 4 วิชำหลกั (ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วทิ ยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษ) พร้อมกระดำษคำตอบ ตำมเอกสำร
คู่มือกำรใช้ข้อสอบ และแบบบันทึกข้อมูล ผลกำรตรวจกระดำษคำตอบ ป้ำยชื่อครูผู้ควบคุมกำรสอบ และ
ตำรำงสอบให้เรยี บรอ้ ย

คณะกรรมการจัดหอ้ งสอบ

1. นำงสำวจุฑำมำศ ประภำกรเจริญ ชน้ั ประถมศกึ ษำปที ี่ 6 ห้องสอบที่ 1

2. นำงแสงเดือน ฐติ พิ นั ธร์ ังสฤต ชน้ั ประถมศึกษำปีที่ 6 ห้องสอบที่ 2

3. นำงสำวสุประวณี ์ เทศนำ ชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 6 หอ้ งสอบท่ี 3

4. นำงสำวนภัสสร เทือกขันตี ชนั้ ประถมศกึ ษำปีที่ 6 หอ้ งสอบท่ี 4

มีหนา้ ที่ จัดหอ้ งสอบให้เปน็ ไปตำมระเบียบกำรสอบ เรยี งลำดับเลขที่นัง่ สอบ และขอ้ มลู กำรสอบ

หน้ำหอ้ งสอบให้เรียบรอ้ ย

วันที่ 14 มกราคม 2563 / วันท่ี 28 มกราคม 2563
สอบวชิ ำ_________________ เวลำ______________นำที

ตั้งแต่เวลำ_______________น. ถงึ เวลำ_______________น.
นกั เรยี นเขำ้ สอบ________คน นกั เรยี นทข่ี ำดสอบ_______คน

คณะกรรมการควบคมุ การสอบ

1. นำงสำวสปุ ระวีณ์ เทศนำ ชน้ั ประถมศกึ ษำปที ี่ 6 ห้องสอบที่ 1
หอ้ งสอบท่ี 1
2. นำยปรำโมท สอนจันทร์ ชน้ั ประถมศึกษำปีท่ี 6 ห้องสอบที่ 2
ห้องสอบท่ี 2
3. นำงสำวกนั ทิมำ ผกู ศรี ช้นั ประถมศกึ ษำปที ี่ 6 หอ้ งสอบที่ 3
หอ้ งสอบที่ 3
4. นำงสำวนภัสสร เทอื กขันตี ชั้นประถมศกึ ษำปที ี่ 6 หอ้ งสอบท่ี 4
หอ้ งสอบท่ี 4
5. นำงสำวจุฑำมำศ ประภำกรเจริญ ชั้นประถมศกึ ษำปีที่ 6

6. นำยเอกชัย ย้มิ เอย่ี ม ชน้ั ประถมศกึ ษำปที ่ี 6

7. นำงแสงเดอื น ฐติ ิพนั ธ์รงั สฤต ชนั้ ประถมศกึ ษำปที ี่ 6

8. นำยธนนิ ทร์ ัฐ กฤษฎ์ฉิ นั ทัชท์ ศิรวิ ิศำลสวุ รรณ ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6

มีหน้าที่ ควบคุมกำรสอบใหเ้ ปน็ ไปตำมกำหนดเวลำ และระเบียบว่ำด้วยกำรควบคมุ หอ้ งสอบอยำ่ ง
เครง่ ครดั ให้เสร็จส้นิ เรยี บรอ้ ย

3

คณะกรรมการตรวจขอ้ สอบ
ครปู ระจำวิชำท่รี ับผิดชอบในกำรสอบวิชำน้ัน ๆ เป็นผู้ตรวจข้อสอบ และบันทึกข้อมูลผลกำรตรวจ
กระดำษคำตอบตำมแบบบันทึก และรำยละเอียดกำรกรอกท่ีให้มำ เพื่อส่งให้คณะกรรมกำรวิเครำะห์และ
ประเมินผล โดยกำรสอบครั้งที่ 1 ภำยในวันอังคำรที่ 21 มกรำคม พ.ศ. 2563 และกำรสอบครั้งที่ 2
ภำยในวนั อังคำรท่ี 4 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563

คณะกรรมการวิเคราะหผ์ ลและประเมินผลการสอบ Pre O – Net

1. นำงสำวสพุ รรษำ เลิศเสม หัวหน้ำ

2. นำยธนินท์รฐั กฤษฎ์ิฉันทชั ท์ ศริ ิวิศำลสุวรรณ ผู้ชว่ ย

3. นำงสำวจฑุ ำมำศ ประภำกรเจริญ ผ้ชู ว่ ย

4. นำงสำวปิยะนชุ นำถมทอง ผู้ช่วย

5. นำงแสงเดอื น ฐติ ิพันธร์ ังสฤต ผู้ช่วย

6. นำงสำวสุประวณี ์ เทศนำ ผชู้ ว่ ย

7. นำงสำวกันทิมำ ผกู ศรี ผู้ชว่ ย

8. นำงสำวนภสั สร เทือกขนั ตี ผชู้ ว่ ย

9. นำงสำวพรรณธร บญุ โกติ์ ผูช้ ว่ ย

10. นำยอุดมพร ออ่ นนอ้ ม ผูช้ ่วย

มหี นา้ ที่ วิเครำะห์ผลและประเมินผลกำรสอบ หำจุดแข็ง จุดอ่อน ด้วยกำรจัดสอนซ่อมเสริม/ร่วม
หำแนวทำงพัฒนำ/ปรับปรุงกำรสอน จัดทำแฟ้มรำยงำนผล และรำยงำนผลกำรสอบ Pre O – Net ให้
สพป. สมุทรปรำกำร เขต 1 โดยกำรสอบครั้งที่ 1 รำยงำนผลภำยในวันศุกร์ท่ี 24 มกรำคม พ.ศ. 2563
และกำรสอบคร้ังท่ี 2 รำยงำนผลภำยในวันศุกร์ที่ 7 กุมภำพนั ธ์ พ.ศ. 2563

ท้งั นี้ ใหค้ ณะกรรมกำรผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำท่ี ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ
ให้เปน็ ไปดว้ ยควำมเรยี บรอ้ ยและได้ผลดีทกุ ประกำร

ทง้ั นต้ี ้ังแต่ วนั ท่ี 25 ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖2
สง่ั ณ วนั ที่ 25 ธนั วำคม พ.ศ. ๒๕๖2

ลงช่ือ
(นำยเอกพงษ์ ตรีเนตร)

ผ้อู ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลพระสมุทรเจดยี ์

4

ตารางสอบวดั ผล Pre O-NET ครง้ั ท่ี 1 ปกี ารศึกษา 2562

ชนั้ ประถมศกึ ษาปที ี่ 6

โรงเรียนอนบุ าลพระสมุทรเจดยี ์

สอบวนั อังคารท่ี 14 มกราคม พ.ศ. 2563

เวลา วิชา หมายเหตุ
08.45 น. – 10.15 น. คณิตศาสตร์ 90 นาที
10.15 น. – 11.30 น. วทิ ยาศาสตร์ 75 นาที
11.30 น. – 12.30 น. พกั รับประทานอาหารกลางวัน 60 นาที
12.45 น. – 14.15 น. ภาษาไทย 90 นาที
14.15 น. – 15.15 น. ภาษาต่างประเทศ 60 นาที
(ภาษาอังกฤษ)

คณะกรรมการควบคมุ การสอบ

1. นางสาวสุประวณี ์ เทศนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หอ้ งสอบท่ี 1
ห้องสอบท่ี 1
2. นายปราโมท สอนจนั ทร์ ช้ันประถมศึกษาปที ่ี 6 ห้องสอบที่ 2
หอ้ งสอบท่ี 2
3. นางสาวกันทิมา ผูกศรี ชั้นประถมศกึ ษาปที ี่ 6 หอ้ งสอบที่ 3
ห้องสอบที่ 3
4. นางสาวนภัสสร เทอื กขนั ตี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ห้องสอบที่ 4
ห้องสอบท่ี 4
5. นางสาวจฑุ ามาศ ประภากรเจริญ ชน้ั ประถมศกึ ษาปีที่ 6

6. นายเอกชยั ยม้ิ เอย่ี ม ชนั้ ประถมศกึ ษาปที ่ี 6

7. นางแสงเดอื น ฐิตพิ นั ธ์รงั สฤต ชั้นประถมศกึ ษาปีที่ 6

8. นายธนนิ ท์รัฐ กฤษฎ์ฉิ นั ทชั ท์ ศิริวศิ าลสวุ รรณ ชน้ั ประถมศึกษาปที ี่ 6

งานบริหารวชิ าการ
โรงเรยี นอนบุ าลพระสมุทรเจดีย์

5

ตารางสอบวดั ผล Pre O-NET ครง้ั ท่ี 2 ปกี ารศึกษา 2562

ชนั้ ประถมศกึ ษาปที ี่ 6

โรงเรียนอนบุ าลพระสมุทรเจดยี ์

สอบวนั อังคารท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2563

เวลา วิชา หมายเหตุ
08.45 น. – 10.15 น. คณิตศาสตร์ 90 นาที
10.15 น. – 11.30 น. 75 นาที
11.30 น. – 12.30 น. วทิ ยาศาสตร์ 60 นาที
12.45 น. – 14.15 น. พกั รับประทานอาหารกลางวัน 90 นาที
14.15 น. – 15.15 น. ภาษาไทย 60 นาที
ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)

คณะกรรมการควบคมุ การสอบ

1. นางสาวสุประวณี ์ เทศนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หอ้ งสอบท่ี 1
ห้องสอบท่ี 1
2. นายปราโมท สอนจนั ทร์ ช้ันประถมศึกษาปที ่ี 6 ห้องสอบที่ 2
หอ้ งสอบท่ี 2
3. นางสาวกันทิมา ผูกศรี ชั้นประถมศกึ ษาปที ี่ 6 หอ้ งสอบที่ 3
ห้องสอบที่ 3
4. นางสาวนภัสสร เทอื กขนั ตี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ห้องสอบที่ 4
ห้องสอบท่ี 4
5. นางสาวจฑุ ามาศ ประภากรเจริญ ชน้ั ประถมศกึ ษาปีที่ 6

6. นายเอกชยั ยม้ิ เอย่ี ม ชนั้ ประถมศกึ ษาปที ่ี 6

7. นางแสงเดอื น ฐิตพิ นั ธ์รงั สฤต ชั้นประถมศกึ ษาปีที่ 6

8. นายธนนิ ท์รัฐ กฤษฎ์ฉิ นั ทชั ท์ ศิริวศิ าลสวุ รรณ ชน้ั ประถมศึกษาปที ี่ 6

งานบริหารวชิ าการ
โรงเรยี นอนบุ าลพระสมุทรเจดีย์


Click to View FlipBook Version