The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Thaninrat Kritchanthat Sirivisalsuwan, 2020-02-05 01:02:09

เล่มที่ 9 รายงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

9 วันเด็ก เทอม 2 ปี 2562-ผสาน ครูโย

รายงานผลการจัดกิจกรรมวันเดก็ แหง่ ชาติ

“เดก็ ไทยยุคใหม่ ร้รู ักสามัคคี รหู้ นา้ ที่พลเมืองไทย”

นายธนนิ ทร์ ฐั กฤษฎิฉ์ ันทัชท์ ศิรวิ ิศาลสวุ รรณ
โรงเรียนอนบุ าลพระสมทุ รเจดีย์
สานักงานเขตพื้นท่กี ารศึกษาประถมศึกษาสมทุ รปราการ เขต 1

บนั ทกึ ขอ้ ความ

ส่วนราชการ โรงเรยี นอนบุ าลพระสมทุ รเจดยี ์
ที่ วันท่ี 13 มกราคม ๒๕๖3

เรือ่ ง รายงานผลการจัดกจิ กรรมวนั เดก็ แห่งชาติ ประจาปี 2563

(การปฏิบตั ิงานในชว่ั โมงงานสนับสนุนการจดั การเรียนรู้)

เรยี น ผอู้ านวยการโรงเรียนอนุบาลพระสมทุ รเจดีย์
สิง่ ท่สี ง่ มาด้วย รายงานผลการจัดกิจกรรมฯ จานวน 1 เลม่

ด้วยข้าพเจ้านายธนินท์รัฐ กฤษฎ์ิฉันทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณ ตาแหน่งครู สายชั้น ป.6
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ ได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามคาสั่งโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ที่ 1/2563
เร่ือง แตง่ ต้ังคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2563 ทั้งน้ีกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นในวัน
ศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าท่ีในส่วนของคณะกรรมการฝ่ายตกแต่งและ
คณะกรรมการจัดกิกรรม ป.3 – ป.6 ในกิจกรรม “ช่ังมัน...ฉันไม่แคร์” ซึ่งนับเป็นการปฏิบัติงานในช่ัวโมง
งานสนับสนนุ การจดั การเรยี นรู้

บัดน้ีการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยความร่วมมือของทุกฝ่าย คือ
คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าพเจ้าจึงขอส่งรายงานผลการจัด
กิจกรรมฯ จานวน 1 เล่ม เพ่ือเป็นร่องรอยหลักฐานในการพัฒนาตนเองและพัฒนากิจกรรมภายในโรงเรียน
ต่อไป

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

ขอแสดงความนบั ถอื

ลงช่อื
(นายธนนิ ทร์ ัฐ กฤษฎิฉ์ ันทชั ท์ ศิริวิศาลสวุ รรณ)
ตาแหน่ง ครู

ความเหน็ ของหวั หน้างานบรหิ ารงานบคุ คล
________________________________________________________________________________

ลงชื่อ
(นางรชั ดาภรณ์ บุญคาภา)
หัวหนา้ งานบรหิ ารงานบคุ คล

ความเหน็ ของผ้อู านวยการโรงเรยี นอนบุ าลพระสมทุ รเจดีย์
________________________________________________________________________________

ลงชือ่
(นายเอกพงษ์ ตรีเนตร)

ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลพระสมทุ รเจดยี ์

รำยงำนผลกำรจดั กิจกรรมวันเดก็ แหง่ ชำติ
ประจำปี 2563

คำสง่ั โรงเรยี นอนบุ าลพระสมุทรเจดยี ์ ท่ี 1/2563
เร่ือง แตง่ ตง้ั คณะกรรมการจดั กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2563

ส่งั ณ วันท่ี 3 มกราคม พ.ศ. 2563

ปฏิบตั ิหนา้ ที่ (การปฏิบัติงานในชว่ั โมงงานสนบั สนุนการจดั การเรียนร้)ู
1. คณะกรรมการฝา่ ยตกแตง่
2. คณะกรรมการจดั กกิ รรม ป.3 – ป.6 ในกจิ กรรม “ช่ังมัน...ฉนั ไมแ่ คร์”

หลกั การและเหตุผล
เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่สาคัญยิ่งของประเทศชาติ เป็นพลังสาคัญในการพัฒนา ชาติบ้านเมืองให้

เจริญก้าวหน้าและมัน่ คง เพื่อเตรียมพร้อมให้เด็กเป็นกาลังของชาติจึงควรมีการ ส่งเสริมให้เด็กมีความขยัน หมั่น
ศกึ ษาหาความรู้ รูจ้ ักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ มีระเบียบวินัย ขยันขันแข็ง ช่วยเหลือกันและกันเสียสละ รู้จักสิทธิ
หนา้ ท่คี วามรับผดิ ชอบตอ่ สังคมรวมทง้ั รักษาความสะอาด รักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสาธารณสมบัติ
หากเด็กตระหนกั ถึง อนาคตของตนเอง และของชาตโิ ดยการปฏิบัติตนตามที่กล่าวมาน้ันก็จะได้ชื่อว่าเป็น "เด็กดี"
และประเทศชาติก็จะเจริญ รงุ่ เรอื ง เพ่ือกระตุน้ ใหเ้ ด็กตระหนักถึงบทบาทอันสาคัญของตนในประเทศ จึงได้มีการ
จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นทุกปี เพื่อรณรงค์ให้ทุกองค์กรของสังคมไทยได้ตระหนักถึงบทบาทและเล็งเห็น
ความสาคญั ของเด็กและเยาวชนทีม่ ีอายุไมเ่ กิน 18 ปบี รบิ รู ณ์ ทัง้ ท่ีอย่ใู นระบบและนอก ระบบทวั่ ประเทศ ซ่ึง เป็น
บุคคลท่มี ีคุณค่าและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข สาหรับในปีน้ี “วันเด็กแห่งชาติ” ตรงกับวันเสาร์ท่ี 11 มกราคม
2563 ซึ่งโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2563 ในวันศุกร์ท่ี 10 มกราคม
2563 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เด็กได้ตระหนักถึงความสาคัญของ ตนเอง มีระเบียบวินัย ตระหนักถึงสิทธิและ
หนา้ ทีม่ ีความรับผิดชอบต่อสังคม มคี วามภมู ิในใจชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีองค์พระมหากษัตริย์ เป็นประมุข รวมทั้งให้เด็กและผู้ปกครองได้มีเวลาทากิจกรรมต่าง ๆ
ร่วมกัน โดยคาขวัญวันเด็กแห่งชาติปีน้ีของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา คือ “เด็กไทยยุคใหม่
รู้รักสามัคคี รหู้ น้าทีพ่ ลเมือง”

นายธนินทร์ ัฐ กฤษฎ์ิฉันทชั ท์ ศิริวศิ าลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพระสมทุ รเจดยี ์ ๑

วตั ถปุ ระสงค์
1. เพื่อใหป้ ระชาชนและผรู้ บั ผิดชอบต่ออนาคตของเดก็ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของ เด็กและ เยาวชน
2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักในระเบียบ วินัย สิทธิ หน้าท่ี มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและ

ชมุ ชน
3. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสแสดงความสามารถในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้เกิด ความภูมิใจ เชื่อมั่นใน

ตนเองและได้รับความรู้ ความบันเทิงตามสมควร
4. เพ่อื ให้เดก็ และผูป้ กครองได้ทากจิ กรรมรว่ มกัน

กระบวนการทางาน
วันพฤหัสบดที ี่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563 ไดป้ ฏบิ ัตหิ นา้ ท่ีคณะกรรมการฝ่ายตกแต่งโดยเกิดจากการร่วม

แรง ร่วมใจ ความร่วมมอื ของคณะทางานทุกคน โดยมกี ารบรหิ ารจัดการของหวั หนา้ งานบริหารทั่วไปก่อนท่ีจะเร่ิม
วันเดก็ แห่งชาติจริง 1 วนั มีการจัดเตรียม ตกแต่งสถานทใี่ ห้เกดิ ความสวยงาม และมคี วามเหมาะสมอย่างดเี ยย่ี ม

วนั ศุกรท์ ี่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563 ได้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการจัดกิกรรม ป.3 – ป.6 ในกิจกรรม
“ช่งั มนั ...ฉันไมแ่ คร์” โดยมีการดาเนนิ กจิ กรรม ให้นกั เรียนชั้น ป.6 จานวน 3 คน มาช่วยในการจัดกิจกรรมด้วย
คอื ใหน้ กั เรียนผเู้ ล่นเกมต่อแถวจากน้นั ให้เลือกของที่กาหนดให้เพื่อชั่งเคร่ืองชั่งกิโล แล้วประมาณค่าน้าหนักให้ได้
ใกล้เคยี งกับการชัง่ จรงิ เพื่อบรู ณาการรายวชิ าคณิตศาสตร์ ทั้งน้ีกจิ กรรมดงั กลา่ วเปน็ ไปดว้ ยความเรียบร้อยเสร็จส้ิน
ดว้ ยดอี ย่างสนกุ สนาน

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ผอ. เอกพงษ์ ตรีเนตร ท่ีมอบนโยบายในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้

สาเร็จเรียบร้อยด้วยดี
ขอขอบคณุ กลมุ่ งานบริหารวชิ าการ งานบริหารท่ัวไป งานบริหารกิจการนักเรียน งานบริหารงานบุคคล

และงานบรหิ ารการเงินและงบประมาณ ทสี่ นับสนุนการจัดกจิ กรรมใหส้ าเร็จเรียบร้อยด้วยดี
ขอขอบคุณ ครูสุประวณี ์ เทศนา และครปู ่ินยรตั น์ พรรณรังษี ท่ีช่วยจัดกิจกรรม ช่วยตกแต่งสถานที่ และ

เป็นคณะทางาน “ชงั่ มนั ...ฉันไมแ่ คร์”
ขอขอบคณุ ครูผชู้ ายทุกคน ท่ีชว่ ยจดั เตรยี มสถานทใ่ี นการจัดกิจกรรมไวเ้ ป็นอยา่ งดี
ขอขอบคณุ คณะครูสายช้นั ป. 6 ทุกคน ทเี่ ข้าร่วมกิจกรรมและชว่ ยกนั ดูแลนกั เรยี นอยา่ งดเี ยี่ยม
ขอขอบใจนักเรียนทุกคน ท่เี ข้ารว่ มกจิ กรรม ปฏบิ ัติตนเปน็ แบบอยา่ งท่ีดี สมศักด์ศิ รี “เด็กดศี รีพระสมุทรเจดยี ์”

การประเมินผลการจัดกจิ กรรมโดยภาพรวม (ระดบั คุณภาพ)

มำกท่สี ุด มำก ปำนกลำง นอ้ ย น้อยทส่ี ดุ

นายธนินทร์ ัฐ กฤษฎ์ิฉันทชั ท์ ศริ ิวศิ าลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดยี ์ ๒

ปญั หาและขอ้ เสนอแนะ
สาหรบั ปญั หาในการจดั กจิ กรรมครั้งนน้ี ั้นไม่พบปญั หาแต่อย่างใด

ลงชือ่ ผ้จู ัดทารายงาน
(นายธนนิ ทร์ ัฐ กฤษฎิฉ์ นั ทัชท์ ศริ ิวิศาลสุวรรณ)
ตาแหน่ง ครู

ควำมเหน็ ของหวั หนำ้ งำนบริหำรงำนบคุ คล
 รับทราบการรายงานผลการดาเนินกจิ กรรม
 ขอ้ เสนอแนะ ________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

ลงชอ่ื
(นางรชั ดาภรณ์ บญุ คาภา)
หวั หนา้ งานบรหิ ารงานบคุ คล

ควำมเห็นของผู้อำนวยกำรโรงเรยี นอนุบำลพระสมทุ รเจดีย์
 รับทราบและเห็นสมควรให้เก็บรายงานไว้เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุง

ในปีการศึกษาถัดไป เป็นร่องรอยหลักฐานการพัฒนาตนเอง และการปฏิบัติในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน
อนบุ าลพระสมุทรเจดีย์

 ข้อเสนอแนะ ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

ลงชื่อ
(นายเอกพงษ์ ตรีเนตร)

ผอู้ านวยการโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดยี ์

นายธนินทร์ ฐั กฤษฎิ์ฉนั ทัชท์ ศริ วิ ิศาลสวุ รรณ โรงเรยี นอนบุ าลพระสมทุ รเจดีย์ ๓

นายธนินท์รฐั กฤษฎิ์ฉนั ทชั ท์ ศิรวิ ศิ าลสวุ รรณ โรงเรยี นอนบุ าลพระสมทุ รเจดยี ์ ๔

ประมวลภาพกจิ กรรม

การจัดกจิ กรรมวนั เดก็ แหง่ ชาติ ประจาปี 2563

คุณครูธนินท์รัฐ กฤษฎ์ิฉันทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
หกหานนร้า้ศาทหึกี่เ้อปษน็ าคปณระะถกมรศรมึกกษาารสฝม่าุทยรตปกรแาตกง่ าแรลเะขคตณ1ะกไรดร้เขม้ากรา่วรมจใัดนกกิจิจกกรรรรมมป“.3วัน–เดป็ก.แ6หใ่งนชกาิจตกิ ปรรรมะจ“าชป่ังี ม2ัน5.6..ฉ3ัน”ไมโด่แยคปร์”ฏิบในัติ
วนั ศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ โรงเรยี นอนบุ าลพระสมทุ รเจดยี ์

นายธนนิ ท์รัฐ กฤษฎฉ์ิ นั ทชั ท์ ศิริวศิ าลสวุ รรณ โรงเรยี นอนุบาลพระสมุทรเจดยี ์

ประมวลภาพกจิ กรรม

การจัดกจิ กรรมวนั เดก็ แหง่ ชาติ ประจาปี 2563

คุณครูธนินท์รัฐ กฤษฎ์ิฉันทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
หกหานนร้า้ศาทหึกี่เ้อปษน็ าคปณระะถกมรศรมึกกษาารสฝม่าุทยรตปกรแาตกง่ าแรลเะขคตณ1ะกไรดร้เขม้ากรา่วรมจใัดนกกิจิจกกรรรรมมป“.3วัน–เดป็ก.แ6หใ่งนชกาิจตกิ ปรรรมะจ“าชป่ังี ม2ัน5.6..ฉ3ัน”ไมโด่แยคปร์”ฏิบในัติ
วนั ศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ โรงเรยี นอนบุ าลพระสมทุ รเจดยี ์

นายธนนิ ท์รัฐ กฤษฎฉ์ิ นั ทชั ท์ ศิริวศิ าลสวุ รรณ โรงเรยี นอนบุ าลพระสมุทรเจดยี ์

ประมวลภาพกจิ กรรม

การจัดกจิ กรรมวนั เดก็ แหง่ ชาติ ประจาปี 2563

คุณครูธนินท์รัฐ กฤษฎ์ิฉันทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
หกหานนร้า้ศาทหึกี่เ้อปษน็ าคปณระะถกมรศรมึกกษาารสฝม่าุทยรตปกรแาตกง่ าแรลเะขคตณ1ะกไรดร้เขม้ากรา่วรมจใัดนกกิจิจกกรรรรมมป“.3วัน–เดป็ก.แ6หใ่งนชกาิจตกิ ปรรรมะจ“าชป่ังี ม2ัน5.6..ฉ3ัน”ไมโด่แยคปร์”ฏิบในัติ
วนั ศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ โรงเรยี นอนบุ าลพระสมทุ รเจดยี ์

นายธนนิ ท์รัฐ กฤษฎฉ์ิ นั ทชั ท์ ศิริวศิ าลสวุ รรณ โรงเรยี นอนุบาลพระสมุทรเจดยี ์

ประมวลภาพกจิ กรรม

การจัดกจิ กรรมวนั เดก็ แหง่ ชาติ ประจาปี 2563

คุณครูธนินท์รัฐ กฤษฎ์ิฉันทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
หกหานนร้า้ศาทหึกี่เ้อปษน็ าคปณระะถกมรศรมึกกษาารสฝม่าุทยรตปกรแาตกง่ าแรลเะขคตณ1ะกไรดร้เขม้ากรา่วรมจใัดนกกิจิจกกรรรรมมป“.3วัน–เดป็ก.แ6หใ่งนชกาิจตกิ ปรรรมะจ“าชป่ังี ม2ัน5.6..ฉ3ัน”ไมโด่แยคปร์”ฏิบในัติ
วนั ศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ โรงเรยี นอนุบาลพระสมทุ รเจดยี ์

นายธนนิ ท์รัฐ กฤษฎฉ์ิ นั ทชั ท์ ศิริวิศาลสวุ รรณ โรงเรยี นอนุบาลพระสมุทรเจดยี ์

ประมวลภาพกจิ กรรม

การจัดกจิ กรรมวนั เดก็ แหง่ ชาติ ประจาปี 2563

คุณครูธนินท์รัฐ กฤษฎ์ิฉันทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
หกหานนร้า้ศาทหึกี่เ้อปษน็ าคปณระะถกมรศรมึกกษาารสฝม่าุทยรตปกรแาตกง่ าแรลเะขคตณ1ะกไรดร้เขม้ากรา่วรมจใัดนกกิจิจกกรรรรมมป“.3วัน–เดป็ก.แ6หใ่งนชกาิจตกิ ปรรรมะจ“าชป่ังี ม2ัน5.6..ฉ3ัน”ไมโด่แยคปร์”ฏิบในัติ
วนั ศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ โรงเรยี นอนบุ าลพระสมทุ รเจดยี ์

นายธนนิ ท์รัฐ กฤษฎฉ์ิ นั ทชั ท์ ศิริวศิ าลสวุ รรณ โรงเรยี นอนบุ าลพระสมุทรเจดยี ์

คำสัง่ โรงเรยี นอนุบำลพระสมุทรเจดีย์
ท่ี 1/2563

เรื่อง แต่งตงั้ คณะกรรมกำรจดั กจิ กรรมวนั เด็ก ประจำปี 2563
********************************

เนอ่ื งด้วยในวันเสำร์ที่ 11 มกรำคม 2563 ซ่ึงเป็นวนั เด็กแห่งชำติ โรงเรียนอนุบำลพระสมุทรเจดีย์

ได้ตระหนักและเห็นควำมสำคัญจึงได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ ในวันศุกร์ที่ 10 มกรำคม 2563
เพ่ือให้กำรจัดกิจกรรมดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมกำร

ดำเนินงำน ดงั น้ี

คณะกรรมการอานวยการ

1. นำยเอกพงษ์ ตรีเนตร ประธำนกรรมกำร

2. นำงสำวศริ ิกำญจนำ สรชำติ กรรมกำร

3. นำงรชั ดำภรณ์ บญุ คำภำ กรรมกำร

4. นำงรสั รินทร์ ชนิ ณภัสเศรษฐ์ กรรมกำร

5. นำงอชั ลยี ์ บวั ทรง กรรมกำร

6. นำงแสงเดอื น ฐติ ิพนั ธร์ งั สฤต กรรมกำร

7. นำยวรี พงศ์ บญุ ประจกั ษ์ กรรมกำรและเลขำนกุ ำร

8. นำงสำวพรรณนภิ ำ กตั โร ผ้ชู ว่ ยกรรมกำรและเลขำนกุ ำร

9. นำยเอกชัย ยม้ิ เอย่ี ม ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนกุ ำร

มีหน้าที่ ประสำน อำนวยควำมสะดวกใหก้ ำรดำเนนิ กำรบรรลตุ ำมวตั ถุประสงค์

คณะกรรมการฝ่ายสถานท่ี

1. นำยวีรพงศ์ บญุ ประจักษ์ หัวหนำ้

2. นำยปรำโมท สอนจันทร์ ผชู้ ว่ ย

3. นำยอดุ มพร ออ่ นนอ้ ม ผชู้ ว่ ย

4. นำยเรืองยศ เรอื งจันทร์ ผชู้ ่วย

5. นำยภำนวุ ฒั น์ โพธง์ิ ำม ผชู้ ว่ ย

6. นำยวงศ์อมร พูลเกษม ผูช้ ่วย

7. นำยกฤตพล ฉิมจนั ทร์ ผ้ชู ว่ ย

8. นำยนันทวฒั น์ เลก็ สุวัฒน์ ผู้ชว่ ย

9. ว่ำท่ีรอ้ ยตรมี งคล นิ่งกลำง ผชู้ ว่ ย

10. นำยธนชยั ชี้แจง ผู้ช่วย

11. นำยประพล ลำคำ ผชู้ ว่ ย

12. นำยเอกชัย ยม้ิ เอย่ี ม ผชู้ ่วย

13. นำยสคุ นธ์ เกลีย้ งเกลำ ผู้ช่วย

14. แม่บ้ำน พีเ่ ลย้ี งทกุ คน ผู้ชว่ ย

มหี นา้ ท่ี จัดสถำนท่ี เครื่องเสียง โตะ๊ เก้ำอ้ี สำหรบั ทำกจิ กรรม วำงซุ้มอำหำรสำหรบั บริกำรนักเรยี น

วนั พฤหสั บดีที่ 9 มกรำคม 2563 เวลำ 09.30 น. เปน็ ตน้ ไป บรเิ วณลำนสนำมหนำ้ หอ้ ง ป.1

คณะกรรมการฝ่ายตกแตง่ สถานที่

1. นำงสำวศิริ ปติ ิอุน่ จำเริญ หัวหน้ำ

2. นำงสำวกมลนัทธ์ ริมปริ ังษี ผู้ช่วย

3. นำงสำวลัดดำพร ใสนอก ผชู้ ว่ ย

4. นำงสำวจฑุ ำมำศ ประภำกรเจรญิ ผชู้ ่วย

5. นำยธนินท์รัฐ กฤษฎ์ฉิ ันทชั ท์ ศริ วิ ศิ ำลสุวรรณ ผู้ชว่ ย

6. นำงสำวสิรำวรรณ เจริญรปู ผูช้ ว่ ย

7. นำงสำวอบนวล แกว้ พวง ผู้ชว่ ย

8. นำงสำวสปุ ระวณี ์ เทศนำ ผชู้ ่วย

9. นำยวงศ์อมร พลู เกษม ผชู้ ่วย

10. นำยเอกชยั ยมิ้ เอี่ยม ผชู้ ่วย

11. นำงสำวเกศวสำ กำรชะวี ผชู้ ่วย

มีหน้าท่ี ตกแตง่ ประดบั สถำนท่ที ่ีใชใ้ นกำรทำกิจกรรมให้สวยงำม จดั ทำป้ำยเวที

คณะกรรมการฝา่ ยพิธกี รและประสานงาน

1. นำยเรอื งยศ เรืองจันทร์ หวั หนำ้

2. นำงสำวจินตนำ ส่มุ มำตย์ ผู้ชว่ ย

3. นำงสำวจุฑำมำศ ประภำกรเจริญ ผู้ช่วย

4. นำงรัชดำภรณ์ บญุ คำภำ ผชู้ ่วย

5. นำยวรี พงศ์ บญุ ประจกั ษ์ ผู้ชว่ ย

มีหน้าท่ี เปน็ พิธกี รในกำรจดั กจิ กรรมท้งั ชว่ งเช้ำและชว่ งบำ่ ยประชำสัมพนั ธใ์ นงำนให้เรยี บรอ้ ย

คณะกรรมการฝา่ ยต้อนรบั

1. นำงสำวพชั นี แวว่ สอน หวั หน้ำ
2. นำงสำวฐิตมิ ำ
3. นำงสำวพรรณนภิ ำ พรหมโพธ์ิ ผู้ชว่ ย

มหี น้าที่ ต้อนรับแขกท่มี ำร่วมในงำน กตั โร ผชู้ ว่ ย

คณะกรรมการจัดกิจกรรม เกมการละเล่น
ระดบั ชัน้ อนบุ าล 2 – ป. 2

1. ตีกอลฟ์ (มะเขอื ยาว)

1. นำงอุไรลกั ษณ์ สมร่ำง
2. นำงวภิ ำดำ ทองรตั น์

3. นำงสำวชบำ แช่มสวสั ดิ์

2. ปดิ ตาตีปบ๊ี มว่ งเสน
ดว้ งทอง
1. นำงวำสนำ
2. นำงปรำณี จนั ทนห์ อม
3. นำงรุ่งนภำ

3. บิงโก ส่มุ มำตย์
ปิตอิ นุ่ จำเรญิ
1. นำงสำวจินตนำ
2. นำงสำวศิริ เลก็ สวุ ัฒน์
3. นำยนนั ทวฒั น์

4. XO-OX

1. นำงสำวอบนวล แก้วพวง

2. นำยประพล ลำคำ

3. นำงสำวพรรณนิภำ กัตโร

5. อนั ยองฮาเซโย โพธิ์งำม
นำคแท้
1. นำยภำนวุ ัฒน์ มดั ทองหลำง
2. นำงสภุ ำพร
3. นำงสำววำสนำ

6. ไข่ล่องหน ใสนอก
ยมิ้ เอยี่ ม
1. นำงสำวลดั ดำพร กำรชะวี
2. นำยเอกชยั
3. นำงสำวเกศวสำ

7. เกมใบค้ า บุญประจกั ษ์
ชแ้ี จง
1. นำยวรี พงศ์ ศรเี จรญิ
2. นำยธนชยั
3. นำงสำวฒำลนิ ณี

8. กินวิบาก

1. นำยวงศอ์ มร พลู เกษม

2. นำงสำวสำยสนุ ยี ์ ชำญนทกี ลุ

3. นำงสำวอังสุมำลิน แสนสขุ

มหี นา้ ที่ จัดหำเตรยี มอุปกรณ์สำหรบั ทำกจิ กรรม

คณะกรรมการจัดกจิ กรรม เกมการละเลน่
ระดับชัน้ ป. 3 – ป. 6

9. โบวล์ ่งิ หรรษา

1. นำงสำวพรรณธร บญุ โกติ์
2. นำงสำวพัชนี แว่วสอน
3. นำงสำวอัยยณ์ ฎิ ศรำค์ ศรีสตั ยำนนท์

10. เกบ็ เหรยี ญในถังนา้ แข็ง

1. นำงสำวสนุ ิสำ สนิ สถำน
2. นำงสำวจุฑำมำศ ประภำกรเจรญิ

3. นำยเรอื งยศ เรืองจนั ทร์

11. โยนหว่ งยาง พิญญะชติ
ผกู ศรี
1. นำงศริ ิลักษณ์ เทอื กขนั ตี
2. นำงสำวกนั ทิมำ
3. นำงสำวนภัสสร

12. ชง่ั มัน...ฉันไมแ่ คร์

1. นำยธนนิ ท์รฐั ก. ศิริวิศำลสวุ รรณ
2. นำงสำวป่นิ ยรตั น์ พรรณรงั ษี
3. นำงสำวสปุ ระวณี ์ เทศนำ

13. โยนบอล ออ่ นน้อม
พรหมโพธ์ิ
1. นำยอุดมพร
2. นำงสำวฐิติมำ

14. แต่งตัวซปุ เปอร์แมน

1. นำงรชั ดำภรณ์ บุญคำภำ

2. นำงแสงเดือน ฐติ ิพันธ์รงั สฤต
3. นำงสำวกญั จนภคั คำปรีชำ
4. นำงปวีณส์ ุดำ หลิวเจรญิ

15. มวยทะเล

1. วำ่ ทรี่ ้อยตรมี งคล น่งิ กลำง

2. นำงสำวปิยะนชุ นำถมทอง

3. นำยปรำโมท สอนจนั ทร์

4. นำยกฤตพล ฉิมจนั ทร์

มีหน้าที่ จดั หำเตรยี มอุปกรณส์ ำหรบั ทำกิจกรรม

บา้ นลมพาเพลิน

1. นำยสุคนธ์ เกลย้ี งเกลำ

2. นำยสำเริง สงั ข์ทอง

3. นำงเกษร สังข์ทอง

4. นำงบังอร ห่วงแกว้

5. นำงวำสนำ เอย่ี มสุวรรณ

มีหน้าท่ี ดูแลนักเรียนในกำรเล่นให้ปลอดภยั

คณะกรรมการจัดนกั เรียนเขา้ รบั ทุน

1. นำงสำวพชั นี แว่วสอน หัวหน้ำ

2. นำงวภิ ำดำ ทองรัตน์ ผชู้ ว่ ย

3. นำงสำวจุฑำมำศ ประภำกรเจริญ ผู้ช่วย

4. นำงแสงเดือน ฐติ พิ ันธ์รงั สฤต ผู้ช่วย

มหี นา้ ท่ี จดั หำนักเรียนเข้ำรบั ทุนกำรศึกษำในวันเดก็ ปี 2563

คณะกรรมการจัดเตรยี มอาหารสาหรบั นักเรียน

1. นำงสำวศิริกำญจนำ สรชำติ หัวหนำ้

2. นำงสำวจนิ ตนำ สมุ่ มำตย์ ผชู้ ่วย

3. นำงสำวฒำลนิ ณี ศรีเจรญิ ผ้ชู ่วย

4. พี่เลี้ยง ป. 1 ทุกคน ผชู้ ว่ ย

มหี น้าท่ี ประสำนงำนกับผปู้ กครองในกำรจัดเตรียมสถำนท่ีเล้ียงอำหำรนักเรยี น

คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารว่างสาหรบั ประธานและแขกทีม่ ารว่ มงาน

1. นำงสำวสำยสุนยี ์ ชำญนทีกลุ หัวหน้ำ

2. นำงรุ่งนภำ จนั ทน์หอม ผชู้ ่วย

3. พี่เล้ยี งอนุบำล 3 ทกุ คน ผู้ชว่ ย

มีหน้าที่ จัดเตรียมอำหำรว่ำงให้ประธำนท่มี ำร่วมงำนและดูแลแขกทม่ี ำร่วมงำน

คณะกรรมการถ่ายภาพ

1. นำงสำวสุพรรษำ เลิศเสม หัวหน้ำ

2. นำงสำวเจนจริ ำ เพยี รงำน ผูช้ ว่ ย

มหี น้าที่ ถำ่ ยภำพกิจกรรมตลอดกจิ กรรม พร้อมทั้งประชำสัมพนั ธ์ผ่ำนเว็บไซด์ของโรงเรยี นตอ่ ไป

คณะกรรมการฝึกซ้อมวงโยธวาทิต

1. นำยภำนุวฒั น์ โพธงิ์ ำม หัวหนำ้

2. นำยนันทวฒั น์ เล็กสุวัฒน์ ผชู้ ่วย

มีหนา้ ท่ี ควบคมุ กำรฝกึ ซอ้ มวงโยธวำทิตและควบคุมวงบรรเลงเพลงในงำน

คณะกรรมการรับ – จ่ายเงิน

1. นำงสำวอังสุมำลิน แสนสขุ หัวหน้ำ

2. นำงสำวพรรณนิภำ กัตโร ผชู้ ว่ ย

มหี นา้ ที่ รบั – จำ่ ยเงนิ ในกำรจัดกิจกรรม

คณะกรรมการจัดของขวัญ

1. นำงสำวปิยะนุช นำถมทอง หวั หน้ำ
2. นำงวำสนำ
3. นำงสำวศิริ มว่ งเสน ผชู้ ่วย
4. นำงสำวลัดดำพร
5. นำงสำวสำยสนุ ยี ์ ปิติอุ่นจำเรญิ ผู้ช่วย
6. นำงรงุ่ นภำ
7. นำงสำวเกศวสำ ใสนอก ผูช้ ่วย

ชำญนทกี ุล ผู้ชว่ ย

จันทนห์ อม ผชู้ ่วย

กำรชะวี ผชู้ ่วย

8. นำงสำวสุประวีณ์ เทศนำ ผชู้ ว่ ย

9. นำงสำวสุนิสำ สนิ สถำน ผู้ช่วย
ผ้ชู ว่ ย
10. นำงสำวฐติ มิ ำ พรหมโพธ์ิ ผู้ชว่ ย

11. นำงสำวโสรยำ บญุ ฤทธิ์ ผชู้ ่วย
ผู้ช่วย
12. นำงสำวชบำ แช่มสวัสด์ิ
ผู้ชว่ ย
13. นำงสำวอัยย์ณฎิ ศรำค์ ศรีสตั ยำนนท์ ผู้ช่วย

14. นำงสำวนภัสสร เทือกขันตี

15. นำยเอกชัย ยมิ้ เอย่ี ม

มีหน้าที่ จดั เตรียมของขวญั แล้วนำไปใหแ้ ต่ละสำยชั้น

ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้ำท่ีได้รับมอบหมำยให้เต็มควำมสำมำรถ และเกิดประโยชน์แก่ทำง
รำชกำรมำกทส่ี ดุ

ทงั้ น้ี ตง้ั แต่ วนั ที่ 3 มกรำคม พ.ศ. 2563
ส่งั ณ วันท่ี 3 มกรำคม พ.ศ. 2563

ลงชื่อ
(นำยเอกพงษ์ ตรีเนตร)

ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลพระสมทุ รเจดีย์

กาหนดการกิจกรรมวนั เดก็ ประจาปี 2563

วันศุกรท์ ี่ 10 มกราคม 2563
ณ หอประชุมโรงเรียนอนบุ าลพระสมุทรเจดีย์

08.00 น. กิจกรรมหนำ้ เสำธง
08.30 น. ประธำนในพธิ ีเดนิ ทำงมำถึง
วงดุริยำงคบ์ รรเลงเพลงมหำฤกษ์
08.40 น. ประธำนเปิดงำนกจิ กรรมวนั เด็กแหง่ ชำติ ประจำปี 2563
พรอ้ มกบั ใหโ้ อวำท
08.50 น. กำรแสดงของนักเรยี นระดับอนุบำล 2 ชดุ กำรแสดง
ชมรมนำฏศิลป์ 3 ชดุ กำรแสดง
09.30 น. นักเรยี นเขำ้ ร่วมกิจกรรมตำมฐำนต่ำงๆ
11.20 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน
12.30 น. ร่วมกิจกรรมบนหอประชมุ

15.40 น. - กำรเลน่ เกม/สันทนำกำร
- จับฉลำกของขวัญ
ปดิ งำน

*** เวลำอำจมีเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม ***


Click to View FlipBook Version