The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

3 ธรรมศึกษาตรี โย เทอม 2 ปี 2562-ผสาน ครูโย

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Thaninrat Kritchanthat Sirivisalsuwan, 2020-02-04 04:47:52

เล่มที่ 3 รายงานธรรมศึกษา ชั้นตรี ปีการศึกษา 2562

3 ธรรมศึกษาตรี โย เทอม 2 ปี 2562-ผสาน ครูโย

รายงานผลการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการคมุ สอบในการจัดสอบ
ธรรมสนามหลวงธรรมศกึ ษาชั้นตรี

จดั ทาโดย
นายธนินท์รฐั กฤษฎิฉ์ นั ทัชท์ ศริ ิวศิ าลสุวรรณ

โรงเรยี นอนุบาลพระสมทุ รเจดยี ์
สานกั งานเขตพื้นทก่ี ารศึกษาประถมศกึ ษาสมุทรปราการ เขต 1

บันทกึ ข้อความ

ส่วนราชการ โรงเรียนอนบุ าลพระสมุทรเจดยี ์
ท่ี วนั ท่ี 2 ธันวาคม ๒๕๖2

เรอ่ื ง รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่กรรมการคุมสอบในการจดั สอบธรรมสนามหลวงธรรมศึกษาชน้ั ตรี-โท-เอก

ประจาปีการศกึ ษา 2562
(การปฏบิ ตั งิ านในช่วั โมงตอบสนองนโยบายและจุดเนน้ )

เรียน ผอู้ านวยการโรงเรยี นอนบุ าลพระสมุทรเจดีย์
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย รายงานผลการจดั กจิ กรรมฯ จานวน 1 เลม่

ด้วยข้าพเจ้านายธนินท์รัฐ กฤษฎ์ิฉันทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณ ตาแหน่ง ครู สายชั้น ป.6
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ ได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามคาส่ังประธานอานวยการสนามสอบวัดคู่สร้าง ท่ี
1/2562 เร่อื ง แตง่ ต้งั คณะกรรมการอานวยการ เลขานุการ ประธานกากับห้องสอบและกรรมการกากับห้อง
สอบในการจัดสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก ประจาปีการศึกษา 2562 โดยข้าพเจ้าได้
ปฏิบตั ิหนา้ ทใี่ นส่วนของกรรมการคมุ สอบในการจัดสอบธรรมสนามหลวงธรรมศึกษาชั้นตรี ซึ่งนับเป็นการ
ปฏิบัตงิ านในชั่วโมงตอบสนองนโยบายและจดุ เน้น

บัดน้ีการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยความร่วมมือของทุกฝ่าย คือ
คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าพเจ้าจึงขอส่งรายงานผลการจัด
กิจกรรมฯ จานวน 1 เล่ม เพ่ือเป็นร่องรอยหลักฐานในการพัฒนาตนเองและพัฒนากิจกรรมภายในโรงเรียน
ตอ่ ไป

จึงเรยี นมาเพ่ือโปรดทราบ

ขอแสดงความนบั ถือ

ลงชอ่ื
(นายธนินท์รัฐ กฤษฎิ์ฉันทชั ท์ ศิรวิ ิศาลสุวรรณ)
ตาแหน่ง ครู

ความเหน็ ของหัวหนา้ งานบริหารงานบุคคล
________________________________________________________________________________

ลงชอื่
(นางรัชดาภรณ์ บญุ คาภา)
หวั หนา้ งานบริหารงานบคุ คล

ความเหน็ ของผูอ้ านวยการโรงเรียนอนบุ าลพระสมทุ รเจดีย์
________________________________________________________________________________

ลงช่ือ

(นายเอกพงษ์ ตรีเนตร)
ผอู้ านวยการโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดยี ์

รำยงำนผลกำรปฏิบัติหนำ้ ท่ีกรรมกำรคมุ สอบในกำรจดั สอบธรรม
สนำมหลวงธรรมศกึ ษำช้นั ตร-ี โท-เอก ปกี ำรศกึ ษำ 2562

ประจำปีกำรศกึ ษำ 2562

คำสัง่ ประธานอานวยการสนามสอบวดั คูส่ รา้ ง ที่ 1/2562
เรอื่ ง แตง่ ตั้งคณะกรรมการอานวยการ เลขานกุ าร ประธานกากับหอ้ งสอบและกรรมการกากับหอ้ งสอบ

ในการจดั สอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชนั้ ตรี-โท-เอก ประจาปกี ารศึกษา 2562
สง่ั ณ วันท่ี 19 พฤศจกิ ายน พ.ศ. 2562

ปฏิบตั ิหน้าท่ี (การปฏิบตั ิงานในชัว่ โมงตอบสนองนโยบายและจดุ เนน้ )
1. กรรมการคมุ สอบในการจดั สอบธรรมสนามหลวงธรรมศึกษาชนั้ ตรี

หลกั การและเหตุผล
การศึกษาพระปริยัติธรรม หรือท่ีเรียกกันว่า “นักธรรม” เกิดข้ึนตามพระดาริของสมเด็จพระมหา

สมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นการศึกษาพระธรรมวินัยในภาษาไทย (การศึกษาพระปริยัติธรรมของ
พระสงฆ์ไทยแต่โบราณนิยมศึกษาเป็นภาษาบาลี) เพื่อให้ภิกษุสามเณรผู้เป็นกาลังสาคัญของพระพุทธศาสนา
สามารถศึกษาพระธรรมวินัยได้สะดวกและทั่วถึง อันจะเป็นพื้นฐานนาไปสู่สัมมาปฏิบัติ ตลอดจนเผยแผ่
พระพทุ ธศาสนาใหก้ วา้ งออกไป

ต่อมาพระเจา้ วรวงศเ์ ธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ทรงพิจารณาเห็นว่า การศึกษา
นกั ธรรมมิไดเ้ ป็นประโยชนต์ อ่ ภิกษุสามเณรเท่านั้น แม้ผู้ท่ียังครองฆราวาสวิสัยก็จะได้รับประโยชน์จากการศึกษา
นกั ธรรมดว้ ย โดยเฉพาะสาหรบั เหล่าขา้ ราชการครู จงึ ทรงต้งั หลักสตู รนักธรรมสาหรับฆราวาสขึ้น เรียกว่า “ธรรม
ศึกษา” มคี รบทงั้ ๓ ช้ัน คอื ชนั้ ตรี ชั้นโท ช้ันเอก ซึ่งมีเน้ือหาเช่นเดียวกันกับหลักสูตรนักธรรมของภิกษุสามเณร
เว้นแต่วินัยบัญญัติท่ีทรงกาหนดใช้เบญจศีลเบญจธรรมและอุโบสถศีลแทน หลักสูตรธรรมศึกษาได้เปิดสอนและ
สอนคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. ๒๔๗๒ และเปิดสอนครบทุกชั้นในเวลาต่อมา มีฆราวาสท้ังหญิงและชายเข้าสอบเป็น
จานวนมาก นับเปน็ การส่งเสริมการศกึ ษาพระพทุ ธศาสนาใหก้ วา้ งขวางยิ่งขน้ึ

ปี พ .ศ. ๒๕๔๖ สนามหลวงแผนกธรรมได้ปรับเน้ือหาหลักสูตรธรรมศึกษาให้น้อยลง ทั้งนี้เพื่อให้
เหมาะสมกับสภาพเหตุการณใ์ นปจั จบุ ัน เพราะผ้เู รียนสว่ นใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษาซึ่งมีหลักสูตรท่ีต้องเรียนต้อง
ศึกษาในสถาบันการศึกษาอยู่แล้วเป็นปกติ การเรียนธรรมศึกษาท่ีมีเน้ือหาวิชามากเกินไปอาจเป็นภาระที่หนัก
สาหรบั ผ้เู รียน สาหรบั ธรรมศึกษาช้นั ตรีนี้ เนือ้ หาวชิ าที่ปรากฏในหนังสือเล่มน้ีเป็นเนื้อหาวิชาที่ได้ปรับลดแล้วจาก
หลกั สูตรเดิม

นายธนินท์รัฐ กฤษฎิฉ์ นั ทชั ท์ ศิริวิศาลสวุ รรณ โรงเรยี นอนุบาลพระสมุทรเจดยี ์ ๑

วตั ถุประสงค์
1. เพ่อื ให้นกั เรียนมีมารยาทท่ีดงี ามและมีความรคู้ วามเขา้ ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีถูกต้อง
2. เพอ่ื นกั เรียนมคี วามร้คู วามเขา้ ในหลักธรรมมคี ณุ ธรรมจริยธรรมและคา่ นยิ มอันพึงประสงค์และนา

หลักธรรมไปปฏบิ ัติในชวี ิตประจาวัน
3. เพื่อนาความรไู้ ปสอบธรรมศกึ ษา
4. นักเรยี นมีวนิ ยั มคี วามรบั ผดิ ชอบและปฏบิ ัตติ ามหลักธรรมเบอื้ งตน้ ของศาสนาทีต่ นนบั ถอื

กระบวนการทางาน
วันพฤหัสบดีท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดยขา้ พเจา้ พร้อมด้วยคุณครูวีรพงศ์ บุญประจักษ์ พี่เล้ียง

อนุบาล และแมบ่ ้าน ชว่ ยกันทาความสะอาดห้อง ป.5/5 และจัดห้องสอบอย่างเปน็ ระเบียบเรียบร้อย
วันศุกรท์ ่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ได้ปฏิบัติหน้าที่ “กรรมการกากับห้องสอบที่ 9 ในการจัดสอบ

ธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก ประจาปกี ารศึกษา 2562” ซึง่ นกั เรยี นให้ความรว่ มมอื เป็นอย่างดี

กติ ตกิ รรมประกาศ
ขอขอบคุณ ผอ. เอกพงษ์ ตรีเนตร ท่ีมอบนโยบายในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้

สาเร็จเรียบรอ้ ยดว้ ยดี
ขอขอบคณุ คณะครูสายชนั้ ป.5 และ ป.6 ทค่ี อยดแู ลนักเรยี นในเรอื่ งการสอบไดเ้ ปน็ อย่างดีเยยี่ ม
ขอกราบขอบพระคุณ พระอาจารย์ แห่งวดั พระสมุทรเจดีย์ทกุ รูป ที่พระคุณท่านกรุณามาสอนนักเรียนใน

เรอ่ื งธรรมศกึ ษา
ขอขอบคุณ คุณครู ดร. กัญจนภัค คาปรีชา ที่เป็นกรรมการคุมห้องสอบท่ี 9 ร่วมกับข้าพเจ้า ผ่านไปได้

ดว้ ยดีไมม่ ปี ญั หาใดใด
ขอขอบคุณ คุณครรู ัชดาภรณ์ บญุ คาภา และคุณครูวีรพงศ์ บญุ ประจักษ์ ที่ชว่ ยประสานงานเร่ืองการสอบ

ธรรมศึกษา ชัน้ ตรี ของนักเรียนได้สาเรจ็ เรยี บร้อยไปได้ด้วยดี

การประเมนิ ผลการจัดกจิ กรรมโดยภาพรวม (ระดับคุณภาพ)

มำกที่สดุ มำก ปำนกลำง นอ้ ย น้อยทส่ี ดุ

ปญั หาและข้อเสนอแนะ
1. ขอความกรุณาพระอาจารย์ที่สอนธรรมศึกษาชั้นตรี ช่วยประสานงานกับคุณครูสายช้ัน ป.5-6 ในการ

สอนเสริมเพม่ิ ความรู้ในเรือ่ งการสอบทเี่ ข้มขน้ มากยิง่ ขนึ้
2. ขอใหค้ รปู ระจาชั้น และครูผ้สู อนรายวิชาภาษาไทย ช้นั ป.5-6 ในปีการศึกษา 2563 โปรดกรุณาช่วย

พระอาจารยส์ อนในวิชาเรยี งความกระท้ธู รรม เพ่ือให้นักเรียนได้เขียนเรียงความกระทู้ธรรมให้มีความชัดเจนมาก
ย่งิ ขน้ึ

นายธนินทร์ ฐั กฤษฎ์ิฉันทชั ท์ ศิรวิ ศิ าลสุวรรณ โรงเรยี นอนุบาลพระสมุทรเจดยี ์ ๒

ลงชอ่ื ผู้จัดทารายงาน
(นายธนินท์รฐั กฤษฎิ์ฉนั ทัชท์ ศิริวศิ าลสุวรรณ)
ตาแหน่ง ครู

ความเหน็ ของหัวหนา้ งานบริหารงานบคุ คล
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ลงช่อื
(นางรัชดาภรณ์ บุญคาภา)
หัวหนา้ งานบรหิ ารงานบคุ คล

ความเหน็ ของผู้อานวยการโรงเรยี นอนบุ าลพระสมุทรเจดีย์
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ลงชื่อ
(นายเอกพงษ์ ตรีเนตร)

ผอู้ านวยการโรงเรยี นอนบุ าลพระสมทุ รเจดีย์

นายธนนิ ทร์ ฐั กฤษฎ์ิฉันทชั ท์ ศิริวิศาลสุวรรณ โรงเรยี นอนบุ าลพระสมทุ รเจดยี ์ ๓

นายธนนิ ท์รฐั กฤษฎิ์ฉนั ทชั ท์ ศิรวิ ศิ าลสวุ รรณ โรงเรยี นอนบุ าลพระสมทุ รเจดยี ์ ๔

ประมวลภาพกิจกรรม

กรรมการคุมสอบในการจดั สอบธรรมสนามหลวงธรรมศกึ ษาชั้นตรี

ปหรนะ้าถหม้อศคึกุณษาคสรมูธนุทนิ รทปร์รฐัากการฤษเขฎติ์ฉัน1ทชัไดท้ป์ ฏศิบิริวัติศิหานล้าสทุวี่ร“รกณรรโรมงกเราียรนคอุมนสบุอาบลในพกระาสรมจัดทุ สรเอจบดธยี ร์ รสมังกสดันสาามนหักลงวางนธเรขรตมพศืน้ ึกทษี่กาาชร้ันศกึตษรี”า
ประจาปีการศกึ ษา 2562 ในวันศกุ ร์ท่ี 29 พฤศจกิ ายน พ.ศ. 2562 ณ โรงเรยี นอนบุ าลพระสมทุ รเจดยี ์

นายธนนิ ท์รฐั กฤษฎฉ์ิ ันทชั ท์ ศริ ิวิศาลสวุ รรณ โรงเรยี นอนบุ าลพระสมุทรเจดยี ์


Click to View FlipBook Version