The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nuruladlinas, 2019-05-07 06:50:23

3

3

Olehitu,program PengajianPenyiaranyangmendedahkanpelajardalam bidangpenyiaran,
kewartawanandanperiklanankhususnyamelaluiteoridanpraktikalbanyakmembantudalam
menhadapikeperluandanpermintaantugasketikamenjalanilatihanindustrimenjadikanpelajar

lebihbersiapsediauntukmelaksanakantugasan.Cabaranyangdihadapiamatberbeza
sekaliketikaberadadalam situasialam pekerjaansebenardantugasanyangdiberikan
perludilaksanakandengansebaiknya.Selainitu,latihanindustrijugamendedahkanpara
pelajartentangcarakerjasebuahorganisasidalam menguruskansegalaurusansecara

sistematikbagimemenuhikeperluandanpermintaanpelanggan.

SayamemilihUnifilm Studio,UniversitiUtaraMalaysiasebagaitempatuntukmenjalanilatihan
praktikum selamaempatbulan.Unifilm Studiomerupakansebuahorganisasipenyiaran

universitiyangsetandingdenganproduksiluarkeranamemilikitenaga-tenagakerjayangmahir
dalam pelbagaibidang.Disampingitu,bagimelengkapkankursuspraktikalsesiDis2018,

satulaporanpraktikalberkaitanorganisasitelahdihasilkan.Laporaniniakanmembincangkan
beberapaskopkajianberkaitanlatarbelakangorganisasi,analisispenggunaanmedia,

analisisSWOT,tanggungjawabpelatih,masalahdancabaranyangdihadapiolehorganisasi.

OBJEKTIFLATIHANINDUSTRI

Mengaplikasikanpengetahuandankemahiranyangberkaitanditempatkerja.
Berkomunikasisecaraberkesandenganpelbagaiperingkat.
Mengamalkankerjaberpasukan.
Profesionaldanberetikadalam mematuhidasar-dasar,prosedurdankaedah-kaedah
didalam organinasi.
Menerangkantugas-tugasyangdiberikan(semasaLI)mengikutformatyangditetapkan.

OBJEKTIFLAPORAN

Membuatcatatanringkastentangkerja/aktivitisetiaphariuntukmemudahkanpelajar
membuatLaporanAkhirLatihanIndustriyanglengkap(RUJUKBUKUGARISPANDUAN
LATIHANINDUSTRI)
MembantupegawaiOrganisasimenilaipretasipelajar.


Click to View FlipBook Version
Previous Book
3
Next Book
3