The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by matthagen67, 2019-12-02 03:32:49

Polski krok po kroku [poziom A2]

Polski krok po kroku [poziom A2]

wtasny, przeprowadzic wywiad, agent ubezpieczeniowy, zaniesc, zaznaczyc, ptec,
znaki szczeg6lne, owsianka, smycz, sterta

СНАRAКТЕR ~ PROSZE SIE PRZEDSTAWIC
,
zalety: wady:
sроиtоиiCzИУ 1CuJiN~ 'О'А

Prosz~dopasowac podaпe {razy do scheтa!u, а паS!~РПlе
dop/sac jak пajwi~cej sl6w izwro!6w do poszczeg6/пyc/J

kategorii.

'" ТУ
-•~•
<n WYGLAD ZAINТERESOWANIA
't:1

'~N"

Q.,..

.,.<n wzrost: sylwetka:
wiosy:
N

<nо..

oczy:

- MARZENIA

• r

Lubi~ cRod.zil'. ,.
ро gОюсR.

r

,.

I spontaniczny 11 1 Czym si'1 zajmujesz? I chuda 1 zam'1zna 1 owalna twarz 1 Z zawodu jeslem ... 1
dlugie i proste 1 niepunkluaina 1 Twoja najwi'1ksza pasja? 1 zgrabna 1 sredniego wzroslu 1
ц syslemalyczny 1 о podr6zy dookola swiata 1 nadwaga 1 jedynak 1 zeglarstwem 1 szatyn 1
Nosz'1 okulary. 1 jako Нитас> 1 kompletnie tysy 1 nerwowy 1 broda 1 о wtasnym domu I
6 Czy masz rodze"stwo? 1 piwne 1 bezdzielny 1 ciemne z grzywk,\ 1 cierpliwa 1 zielone 1
Jeslem emerylem. 1 Czytam kryminaly. 1 Lubi'1 chodzic ро g6rach. 111

szesc thls book from e-роlish.8U

doV'/nload

СwiNeиie, 2 'J1д: . 201A:~

ProsZf przeprowadzic wywiad z wуЬraп, О5ОЬ, z grupy, Proszf sif zaprezeпlowac wed!ug scheтalu
zebrac о пiej jak пajwit;cej iпforтacjl~ z cwiczeпia 1.

а пнstf;рпiе prze(istawic: jq па {orит A/asowyт.

с· . 4 ~wt.CZe.ИJ.e,I I :'20.1.'А.4~.:

ProsZf pos!uchac leksl6w, апаslfрrtiе uzupe!пic labe/f.

ANGELA MAMI JAVIER том UWE

КlM JEST?

пarodowosc

zaw6d

JAКI/JAКA ~"tI
JEST?
()
wyg/qd

charakter
N

<D


<D

"~

N
Ф

-С.•:•;

••••

CZYM 511;
INTERESUJE?

СО LUBI?

KOGOLUB

CZEGO NIE bigosu

LUBI?

OCZYM
MARZY?

siedem 7

?О'iд:; ( па . (J9.hf;.~ )

Gdш Моjes! ijak
wyg/qda?

па srodku

~
;:

- [ро )••'" ... , .." , .N

.с,.. "
.'",.

N

'О"

Q.
~/J~~r------,

W prawym

dolnym rogu

CwiN~6

Proszf; uzuре!пiс tekst.

Мат; mieszka ••••••••••... polskiej rodziny. Jest bardzo zadowolona, ....•..........••... panstwo Maj
Sq bardzo sympatyczni, а ..••..........••....•• jest duze, wygodne i ladnie umebIowane. Рап; Joanna
z ..••..........•....•. jest ekonomistkq, ale teraz gl6wnie prowadzi dom, а pracuje tylko па zlecenia.

Рап Grzegorz, jej ..I!!qi., pracuje ••....••........... informatyk - programista. Majq dwoje ••..........••..

- Karoia i Karolin~, kt6re ..........•..... bIiiniakami i majq ро 18 •..........••. Jest jeszcze pies, ale
Мат; troch~ si~ ......•••..•• boi.

ProsZf podkres//(': {JQprawпe (о(ту w!eksCle.

Jestem Angela Brown, jestem Апgiе/kа / Апgiе/kq, ale тат tei polskie korzenie. M6j dziadek
Ьуl Po/akieт / po/ski, moja matka swletnie m6wi ро / w polsku. Мат 28/а! / /ata. Jestem wysoka

I i szczup/a / szczuplq, тат dtugie jasne wtosy i niebieskie oczy. Kiedy bylam mala, mialam piegi
апi / i rude loki. Jestem rozwiedziona, а/е / /иЬ nie lubi~ tego stowa, "wolna" brzmi о wiele
/epszy / /epiej. Interesuj~ si~ /iteratur~ / /itегаtШq i wsp6lczesnym kinem. Со jeszcze? Lubi~ kot / koty, nie
przepadam za bigos / bigoseт. Marz~ па / о dalekich podr6iach. M6j charakter? Jestem zdecydowana
i pewna siebie / si~. Czasem zbyt pewna, to chyba wada.

8 osiem

dоwпlоаd this book frorn e-роlish.6U

Q) DANE PERSONALNE

Jestes ageпteт ubezpieczeпiowyт,
wypetпiasz aпkietf; регsопа/Пq пowej
k/ieпtki. Proszf; иzupefпic dia/og.

Cw~l ~ Аgепt Katarzyпa Lisiecka.
Klientka:
W grupie jest пowa ko/eiaпka. Prosz~ uzupefпic dia/og. Agent: ......................................• "u
Kllentka:
Student: .... jае.iI!(]S':' ..Иа, {iI!{f'? . Agcnt: Мат 27 lat. N
Studenlka: Kllentka W Krakowie, рпу ulicy Norwida
Sludепl: Eleпa. Agent: <t>
Sludenlka Klientka:
Student: Q.
Studenlka: Agent:
Klientka: ~u>
StucJent: Agent: 7. ~
Studentka: Klientka
.JesLem z IIis2paпii. Agent: Koт6rka 601 34 25 18, 3
Student: Klientka: а stacjoпarпy 12 424 71 52 .
Studentka: w Graпad2ie, Lо пajpirkпiejsze Agent: '<
Studenl Kllentka: u>
Stlldentka: miasto w Aпdaluzji. Agent:
Kllenlka: ""
Student:
Sludепtkа: Agent: Jestem паасzусiеllщ. ••1:1
Stщlепt: Kllenlka
Studentka: W szkole po(lSLawowej. :>
Student: Agent:
Studentka: Исц sir pnlskiego, Ьо Lега: рпе: Klientka: Jestem mriatkq.. ....... 0.0........ ф
Student: p6t roku brd~ sLudiowac Agenl: Nie, nie тат.
Studentka: w Ктаlшwiе, w raтach ртовтати Klientka: 'с
Erasтus. <~t>

u>
О

~:>

:>
<t>

SLudil1j~ Stоsалki Mi~dzyпarodowe. Tak, jei.di~ па пartach i у"ат
w koszyk6wkr.

Filmeт, тUZ1j/Щ Латепсо Nie, пie тат p"oblem6w
i oczywi.'cie politykq. ze ZdTowit:т.

Uwielbiam czytac i taпcz1jc.

'J'ak, okolo p6t paczki dzieппie.

Polskie pierogi i раеЩ.

Zap. А, i пie cierpi~ Ltustego mi~sa. Tak, тат prawo jazdy, ale "zad/ш
p1'Owa(lzr saт.oc/t6d.

Tak, starszego braLa i тtоdszч
siosLr~.

СwWzеи$ 3 .. ' 4. bIiiniak: Proszr; uzupefпic.

Со pasuje? D osoba bIiska
D osoba identyczna
1. wdowiec: О та гоdzепstwо urodzone

О jest ро rozwodzie w tym samym dniu
D jest w separacji

[iZ] jego ,опа

juz nie zyje

2. rodzeris!wo: 5. jedynak: STAN CYWILNY

D urodziny О nie та brata апi siostгy ._ ~q.f}(§!p._~ _
D brat lub siostra D та rodzeristwo
D ojciec i matka О пiе та zопу раппа .••••• "'"

."-«.~"..~. ,'е",", • _~ ••"_,,-_.,

,. kawaler: 6. раппа:

D jest arystokrat1j D 'опа рапа wolny

D Dmieszka w kawalerce mtoda рап;

О nie та zony О nie та m~za

dziewiQc 9

Mami: KaTol, сгу т6glbys тi рот6с wypelnic ten fOTтulaTz? ,а в·
Karol:
Mami: А со to jest?
Karol:
Mami: То dokuтeпl, kl6ry тuszf zaпie.'ic па uпiWe1"syLel.
Karol:
Mami: Aha, i со taтjest tтudnego?
Karol:
Mami: Nie wieт па pтzy1<lad, со to гпасгу plec. Со tu powiппarп гагпасгус?
Karol:
Mami: К - jak kobicta, Ьо М [о 1цiсzуznа. Rozuтiesz?
Karol:
ок. А to? Nazwisko panieilskie ..
Мат;:
Ти nic пie pisze&z, Ьо nic jes[es тriаl.lщ i Takada to twojc piel'wsze nazwisko.

Л тiejsce stalego zaтieszkaпia?

То [w6j adTes, ale nie tu w KTakowie, [ylko w ]aponii. ]eszcze cos?

Chwileczkr, naтodowosc Tozumieт, а obywatelstwo?

Piszesz ,Japoп .•kie". je§li kiedys wyjdziesz га тqi га Polaka, to brdziesz тogla

тiec polsl,ie obywatelstwo i poL.ki paszpoTt.

KaTol, пie ia·rlu.i ze тпie!

Рат Ма! тusi wуре/пiс
L wпiоsек paszportowy,

prosz~ uzuре/пiс {orтu/arz.

,

,

Joanna Urszu/a ClI/iN~ 6
polskie
nie та Prosz~ przyg%wa(: апа/ogiсzпу {orтu/aгг d/a siebie.
12.05.1968 Gdalisk
Piotr, Halina Byrska ,
164
piwne 1ClI/iN~ .1(1
Maj tI
68051201323 Со pasuje?
ulica Spokojna 12/3
31-315 Krak6w
Sokolowska

с:э StOwO ZA StOWO

przyczyna nie cierpiec
kierowac
biezqcy
Iпtегеsоwас si~
nie znoslc / pow6d
bardzo lublc
przepadac za aklualny

prowadzic

pasjonowac si~

2ClI/iN~ .,01(:

.......................................... / ..и.i~..c.ie/l:p'i~ . ; ProS/f; иРШLq.JkUWi:lt: czasowпiki.

Nieпawidzt( owsiaпki! Kochaт тuzyk~! N/e c/erpiQ 5zko/'v ~

Ме zпosz~ arogaпckich/udzi! Ptzepadaт ~apo/skq kucrr •

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Н •••••••••••••••••••••••••• ~. LиЩ sport. Nie fиЩ biqosu! Uwiefbiam pierogil

t

) dz esi~c Bardzo (uЫ~п/ту Wajdyl Nie pl7epadam za /Мат/.

d "" oad this book trom e·polish.eu ............................... , .

doтeт

~ ZAJMOWAC 511;
{iпапsатi~
. NАR.j'~-[)Л!ii(

КlEROWAC ~
saтochodeт
!'iA.4i~Df'~'i/<;
rucheт u/iсzпут
dziecтi / / \ projekleт I \

расjепlатi pseт {iгт,! projekleт

--firт~ "'----1 PROWADZIC dziecтi .....-- .
OPIEKOWAC 511;
+ R/FRN/K
doт , NAf"-\ZF,.DN/.К

/ / \dziecko za r~k~ doтeт / I \~
ogrodeт
saтoch6d

psa па sтyczy расjепlатi pseт rл
о
, :;
о
Сwiczeиie 4
Proszr; uzupe!пic. N

-01

о'"

:;
о

, 1. Od roku Piotr i?iеjщjе tij firmij, choc

СwiNeиie 3 оfiсjаlпiе szefem jest jego ojciec.

Proszr; przyjrzec 5i? powyiszyт sclieтatoт, 2. Kiedy bylam па urlopie, sijsiad , .
moim kotem,
d пastr;pпie Zд7пасzу(:, СО nie pasuje.

1. kierowac 3 W naszej firmie рап Nowacki .
marketingiem.
О sklepem 3 opiekowac si~
l:iiI pacjenlami 4 Moja тата swietnie potrafi .
О ргzусhоdпiij О wakacjami
О zwieгz~tami dom, aJe nie umie , ,', " ,, .
О Ьеzdоmпуmi samochodu.

2. zajmowac si~ 4. prowadzic 5, Kto wczoraj autem
w momencie kolizji?
О ogrodem О dyskusj~
О podr6zij О aulobus б. Czym рап па со dzieri?
О reklamij О reklam~ 7 Ewa chorij babciij.

8. Юо b~dzie jutro , zebranie?

СwiNeиie 5
Prosz~ uzupetпic.

;;:~ZYC, rad~~;sObie,z~jmOWaC"si; nie ci~piec, ~ie~wac, prowa<lzic ~, bj~~esme~,przepad~~

дKolej па mnie? А zatem: Uwe Stein, '.'.z Niemiec, а konkretnie z Berlina.

Od roku pracuj~ i mieszkam w Polsce QР!.Q..Ф.:g. wlasnij firm~, kt6ra .

dystrybucjij produkt6w farmaceutycznych, Тега> intensywnie ucz~ si~ polskiego. То dosc

trudne firmij ijednoczesniesp~dzac kilka godzin w szkole, ale .

niezle, Pewnie dlatego, <'еjestem bardzo zdyscyplinowany i systematyczny. Jesli chodzi

о wyglijd, to jestem raczej wysoki, dobrze zbudowany, тат jasne wlosy i niebieskie

oczy. Zainteresowania? Typowe - sport, kino. Lubi~ jezdzic па nartach .

polskim jedzelliem, gadatliwych kobiet о tym,

<'еЬуwi~cej czasu sp~dzac z mojij rodzinij, czyli "ОП,! i dw6jkij dzieci.

jedenascie 11

Q) NARZEDNIK ()

]avi€1'wracal do domu. p6f.nym wiecz01'em, Szed/ wqs/щ i dosc
ciemnq иНщ, Nie czиl sir tu. гЬу! pewnie, wirc maszerowal
szybkiт kru/,iem, Nagle uslyszal zu plecтni dziwлу Iшlаs, Obejrzal
sir, ale nie bylo п.ikogo. Pod dl'2ewem со" malego poraszy/o sir

mirdzy s[еl'[атijеsiеп.лусh blci. "ИП: [о Ly/ko ko[, nie та Ш czym

streBowa(," - pomyslal]avier z ul9'i, CI,cial is( dalej, ale zwierzukjuz sta/ pтzed nim i miauczal
zalosпie, "Аlш, nie 1rШSZdumu, I nikt sir tob'i пie interesuje, со? Ohu, ktus cif ska/eczy/ nad
prawym ukiem, лiеduЬтzе," Brudny i strasZТlie chudy kutek patrzy/ па ]aviera z ufпosci'i.
"Rozu.miem, chcialhy" i"c ге тп.ч, а/е nie mogr cir wziqc. ]esLem aTLysLq,п.ie шпiет zajmowac
sir IIO[ami." - powiedzial zdееуdоwалiе ]avier i poszedl dalej. Kociak лiе przejql sir weale [ч
udmow'i, tylko роЫеу/ za niт, Pтzeddomem Javier stwierdzi/ z Tezygnacj'i - "Chyba тат kota."
Росzчtkuwо Ьа! sif dotkn'i( zwieTzaka, zeby лiе zarazi( sif jak'is ChOTUb'ia, le potem maChl"1l
Tfk'i па wszystk.o i wzi'il уо ze 80ЬЧ,W domu. иту! kotka ciepl'i wod'i, wysuszyl rrcznikieт
i nakaTmi/ m/ekiem. "Kto hrdzie opiekowac sir tym kociakieт? ]а nie umieтradzic ,0Ые 2е
zwierzrLami. W dodaLku. ciqgle je.sLem рога domem. Jednym .slowem - тат ртоЫет."

?OiO',

ProSZfi PгzYPoГZq(Jkowac zazпaCloпe sfowa do scheтatu. KT6R~DY?

korylarzem

KIM? CZYM? KIEDY? schodami
rowerem wiОSПq drogq
Polakiem laks6wkq lalem auloslradq
malkq dlugopisem jesieniq uliCq Dlugq
dzieckiem nozem
sqsiadem szamponem zimq przejsciem podziemnym
przyjaci61kq
chlopcem пос,!

calymi dniami JAK?
wczesnym popoludniem piecholq

CZASOWNIKI jednym ruchem

cieszyt si~ byslrym okiem
mar!wit si~

гт~cгyC si~ PRZYIMKI

§1!!,§.9.li!o.4. §!f,

ProSZt; uzupefпiG' pytaпia,

.." ,," / ,,;;~ ...1o.R, ...." wr6cilas z dworca? Piecholq.

2 ..г,\':;;;Y~.. cheesz kaw~? Z mlekiem i cukrem,

3 , .. ,,'" . опа si~ inleresuje? Pawlem,

4. Czy wiesz, " "" " stoisz?

Przed pomnikiem Chopina,

5. .• .•...•.•.•.. ,," lu wszedles? Normalnie, drzwiami.

, 6. .• .• , .....•.•...• , rozmawiales przez lelefon? Z Alicj~

2CWfNeiМ 7 " bylas nad Baltykiem? Latem,

.201 О? 8 .. , , si~ mar!wisz?

Proszf; uzupetпic па podstawie tekstu, а пasf~pпie Wczorajszym egzaminem,

wyjasпi6 zпaczeпie tych wyraier'! przyiтkowych. 9. .• .• , .•...•.....• , powinnam ist па dworzec? Т'! ulicq.
10. .• .•.• , , .. " jeidzisz do ргасу? Aulobusem,
z 7 ""~"и,egQ",","""".,,"" "" ,.

ze...:; " , , о ••••••••••••••••••• 11. , .....•.•.•.•.• , .• szedl Javier? Szybkim krokiem,

za -7 "" ••••••••• "" ••• , ...•............... 12 .•.....•.•.•.•.•.• kroisz ehleb? Oslrym nozem,

poza 7 , , 13 "" .. ,,""""" dzieci wr6c~ ге szkoly?

Wczesnym popoludniem,

12 dwanascie

dOll'/rlload this book from e-polish,eu

Со pasuje?

Аnge Iа " zO!LQzi1"!.o" 51~;"'.. kа t arem. IIma rt W/.;а SI.~ / zaraZ!B.;. SI~ / przejт. owa iа' Sff;/.\

Uwe duzq firmq. (radzi 5оЬ/е/ kieruje / prowadzi)

Мат; malarstwem. (opiekujc 5i~ / pa5jOпUje si~ / przejтuje 5/(!)

Тот zawodowo historiq. (5lrc5LIje Щ / cieszy si~ / Zд)тuje si~)

Javier napisa! zadanie przyk!adem. (w por6wпaтu z / w zw/~zku z / zgodпie z)

................................. tym pisaniem, musz~ odpoczqc. (bawileт Щ / тartwileт 5i~/ zт~czyleт щ)

СшiNeJМ 5 CwiNeJМ 6

~';SZ~ uzupelпic. Prosz~ uzupelпic.

dzieci, r~ka, noga, ta wiadomosc, piechota, J• " <е, pod, nad 11, przed, <а, mi~dzy, poza
~--"'~"'- ---------~ ----.......-
wsp6!czesny teatr, cudze probIemy, ~ ----..,,, z
moja szczotka V, maslo, m6j dlugopis
J Go!~bie lata!y f!.9.r!. naszymi g!owami. '"

- --- ...-..- ~..-..."Jf

Dlaczego czeszesz si~ !':!9Jq§,r/',?;р#щ 7 2 Nie mozesz са!ут; dniami siedziec
. .................. telewizorem.

Nie zdqzy! па tramwaj i musia! isc . 3. Uwielbiam pizz~ szpinakiem.
7 <. Uwe cz~sto jest domem,
Wszystko mnie boli, nie mog~ ruszyc ап; 7
7
...... , , ani " 7 w zwiqzku z wyjazdami firmowymi .
.
Czy Angela ucieszy si~ ! 5 Angela siedzia!a Karolinq а Тотет.
6 Pies "р; sto!em.
Kto zajmuje si~

Czemu piszesz 7 Poprosz~ col~ lodem.

Czy m6g!bys posmarowac chleb 8. Przepraszam, ale ja Ьу!ат pierwsza,

Andrzej pasjonuje si~ а рап sta! mnq!

Nie stresuj si~

POWТORZENIE

••

z ulgq, zm~czyc si~, przejmowac si~, z rezygnacjq, radzic
sobie, cieszyc si~, piechotq, jednym slowem, poza miastem

Irzynascie 13

'ас (Ieje), pow6dz, strata, panika, ogien, ,аЫс, zgin'lC, umrzec, zniszczyc, zniszczony,

uciekae / uciec, zawalic si~, nagroda, kopalnia, zgodzic si~

Q) NIE LUBIE

Q)

N PONIEDZIAtкu!

-а , i ty"h paTa801i, halo",y .. 1

"N" Prosz~pos!uchac i uzupe!пic.

-<1)

~
<1) Javier: Le;e i lе;е! Nie lиbir [al,iej
Q) Na i пie 1иbir .

'"N Mami: Nik[ пie lиЫ tygodпia. 1 пikt пie lиЫ .. . Na, maie Aпgli"y.

"<:: Javier: Со ? Nie oglqdalem ".... ...", пie

Q) 8lиchalem , пie miatem . па пic.

о- Uczytem sir .
"еО Marni: Nie doо

, ty?! Wirc пie styszates, па patиdпiи

Polsl,i je8t wielka pow6di!

-::1 Javier: А со [о [akiego? Nie ,пат tego .

"'с"о Mami: Niemasz. .. ?

"t•>•• Javieг: Szkoda czasи па szukaпie, ty mi powiedz!
Mami: Pow6di to jest katai<lizm, kiedy ,а dtиgo i zbyt iпteпsywпie
'с" pada deszcz. Таlш "wielka woda", Tozиmiesz? "Pow6di tysiqclecia" byta w lipcu

О
.,.о-
1997 Toku, а teTaz wszyscy bojq sir 1<owej , пowych .

.J:I Javier: Wircej ! То tylko deszcz!

::1

ф

z Сw~З еоwiио Г'"/"Г.' дuюgои

Prosz~odpowiedziec па pytaпia. Copasuje? poz()J[ с::f/lцsiеи.iе zi/!Jl!i
SUSzO
Czego nie lubi Javier? pow6di С
2 Dlaczego Javier nie oglqdal
wljьuсд wuеkоиu С
ani nie sluchal wiadomosci? tSUИОмi
3. Со 10 jesl pow6di?

4. Gdzie jesl pow6di? 1. bardzo silny wiatr
5. Dlaczego Javier nie chce 2. bada si~ je sejsmografem
3. eksplozja g6ry z kraterem па szczycie
uiyc slownika? 4. masy sniegu lub kamieni spadajqce
6. Kiedy byla tak zwana
ze sloku g6rskiego rI
"pow6di Iysiqclecia"?

7. Czy Javier z natury jest pesymistq? dlugi czas bez opad6w deszczu

В Jakiego rodzaju gramalycznego б. wielka fala
jest pow6di? 7. palenie si~ budynk6w, las6w

niekontrolowany ogieli

8. wielka woda

14 czternascie

downtoad Ihis book !rom e-polish.eu

Cw~4 --Czego /udZle пie majij, kiedy jes/ jakis ka/ak/izm?
"\
Wjakich regioпach !;wia/a wymieтoпe ka/aklizmy
woda. рщd. jedzenie. ogrzewanie.
wYS/fpujij cZfS/O, а w k/6rych bardzo rzadko? daeh nad glow't. ротое medyezna.
lekarstwa. wiadomosci itp.
Q) U(Z SIE
POLSKIEGO Ludzie IIfe Mojq...

Il!ARCEL о

I'ROUS'I' -о
W

РОSZUК!WЛNlU Ф
8ТRACONEGO ::>

CZЛSи о>

;:'ре n

f' N

Nicugo nie zatиj~ 6 -ф

PrOSZf; uzupetпic. РС?~/l2:Ф.ujс~iel?iе././lt9.ф/.рЛ!:':1iа.~i6.(fгi: (/у / та/ка / przyjaci6lka) сп
Kogo potrzebujesz?
ф
, Czego potrzebujesz? (s/owтk / ратае / s/oпce)
с:
3 Kogo szukasz? (к/о!; котре/еп/пу / ,опа / ko/ega)
4 Czego szukasz? (оки/агу / k/ucz / wyj!;cie) n

Kogo sluchasz? (rodzice / пauczycie/ / dziecko) N

б Czego sluchasz? (radio / wyklad / jazz) сп

Kogo si~ boisz? (zlodziej / /еп mfzczyzпa /ojCiec) оф

8 Czego si~ boisz? (duie psy I pajijki I ciemпo!;c) ."

9 Czego опа uczy? (Nzyk/ grama/yka / his/oria) О

,0 Czego u'ywasz? (brzydkie slowa / iycie / kosme/yki) сп
;tC

ф

'"о

,1 Czego pilnuje pies? (dom / mieszkanie /ogr6d)

,2. Czego ,alujesz? (s/raсопу czas / mlodosc / /а decyzja)

,3 Czego zapominasz? (k/ucze / кот6та / partfe!)

14. Czego ,yczymy? ,.

(т"у weckeпd I Szczfsliwy Nowy Rok / wszys/ko пajlepszc)

,. ,

ProSZf wypisac czasowпiki (bezokoliczтkJ), Сw~З
Маге zawsze /Cl.CZ([SI~Z dopetпiaczeт. Сгу wiesz, со to zпaczy?

@czasownik + DOPEt.NIACZ 1. szukac dziury w ealym:

О widziec braki lат, gdzie ich nie та
О szukac czegos bezmyslnie
О chciec znale;c со. mafego

2. pilnowac swojego nosa: 3 Ьас si~ jak ognia:

О nie wychodzic z domu О Ьас si~ wszyslkiego
О Ьас si~panicznie
О miee iпtuiсj~ О Ьас si~ poiaru

О zajmowac si~ swoimi pi~tnascie

sprawami

15

Jakie CLаsоwпikiz сwiсzепiа 2 pasuj~ do diaJogu?

Karo/ina jedzie па weekend z przyjaci6!тi. А/е ..

Pani Joanna: TeTaz ,е, si~ zgodzilaт. Caly czas b~d~ si~ ,

ze со& ci si~staиie.

Karolina' Мато' Nie moiesz mnie traktowac jakbyw. miala 1 О lаtl

................................ trпch~ wolпп.<ci! Pтzeciei dпlпzе si~

пie . о ротzqdlисh w doтu, пie .

brzydkich sl6w, пawet muzyki пie . jui tak glosno - jestem.

ф

dorosla i odpowiedzialпa!

Рап i Joan па: ,еTak, wicw., kochaпic. Moic rzcczywiscic dziury w calym?
Kaгol:
Лjа т.:ч.<l~, пnа та nпwego сhlпраlи i dla/.egп /дl, сhсе.jесlшС.

Karolina: А ty тasz . swojego nosa!

Karol: Aja i tal, ci udaпej irпpTezy. Baw si~ dobтze, siostru!

N

U
сэ~с'"
Q. ILE! ILU!
Ф
О

О

•..
::1

•.. + miaп. 1. mп.
ф dwa / dwic, trzy, dw6ch, trzech,
czte1'cch
сztеr:ч korпputcry,

studcntki, piwa

+ dop./.тп. pifCiu, sze&ciu, + dop./.тп .
hoтputer6w ... dwuпastu J • studeпt6w
studentek, piw

dwic kawy, trzy lиtу, czteTY piwa f-- SA, / BYt.Y / BI;DA, (czasowпik w 1.тп.)

dwoje, t1'Пjе,czwпro, pi~ciuru dzicci ~ J EST / BYt.O / BI;DZI Е (czasowпik w /. poj.)

dw6ch, {Tzecl" cz{erech, pi~ciu studen{6w

duio, тalo studeпtek, s{udent6w

......................................... , .

СwiNеи$l РEОUрRШOАPаYА

Со пie pasuje? ;:е londyn 7421209
3250 000
Wif;Ie./ w/e/u fJава~еГrJ' / pasazer6w-ereltaf/ czeka/o па dworcu. -••••• Madryt 2153600
, "е / //и porcje / poreji zam6wic? Pi~c / pi~ciu czy szesc / szesciu?
з. Duzy / duzo /udzie / /udzi lubi/ lubiiJ ogl'ldac telewizj~. 11 paryi 756583
4. Czy wiesz ile / '/и sludeпci / sludeпl6w jesl / siJ w Krakowie? 742 011
5. W klasie sla/y / sla!o kilka / ki!ku kompuler6w / kompulery. Krak6w 729137
6. W Polsce mieszka / mieszkajiJ 12 Iys/ijce / Iysi~ey Romowie / Rom6w. 559330
7 Wie!e / wie!u пauczycie/6w / пauczycie/i та / majiJ wlasne firmy. -- Amsterdam 503699
8 Kilka / ki/ku nauczyeie/ek / пaиczycie/ki juz wyjeeha!a / wyjecha!o.
9 Ма!и / та!а kobiely / kob/el ргаСUjе/ pracUjij w tym zawodzie. .-~ Ateny 505739
10 Wie/e / wie/и po/icjaпl / po/icjaпl6w zgiп~!o / zgiп~/i w tej akcji.
16 11. Duzo / duze zwierz~la / zwierzql zab/jq / zab/ja inne zwierz~ta. +- Helsinki
Kopenhaga
szesnascie
11 DubIin
down!oad this book frolll e-polish.eu

,

СwiNeи,ie; 2, <3

PгOS19 uzuреlпiс (czas teгaiпiejszy).

1. W grupie ...lJ.G?fj ..S.lf:. (uczyc si~) r:4.Ii!!.«A (4) s.t.~.rji!f!/9.I!!. (studeпt).

~ Na tej uJicy (budowac si~) (16) (doт).

з W BibIii (Ьус) (12) (apasto!).

4 W klasie (wisiec) (7) (zdj~le).

W garazu (stac) (6) (saтoch6d).

6. Тат (pгacowac) (10) (ke!пer).

Tu (Ьус) (5) (plyta СО).

В. W lod6wce (!ezec) (8) (Piwo).

9 .. (9) (dziewczyпka) (bawicsif) razem.

10. W Polsce (тieszkac) (38) (тi/ioп) ludzi.

Zпajdi 10 r6iпic. Por6wпaj оЬа rysuпki.

m -•~D•I
о
----;:,..., •n•

n

N

I. ., .' '<
о

n

ф

, n

.. -В c~••r
•.•"
А

Зiuго роdгбzу ~ BRATOJCA

[ZY OJ[IE[ BRATA!

Cw~l

CopasUje?

nagroda Morse'a pora Guliwera -
mistrzostwa tygodnia rata lasu
literatura Polski plan roku 17
morza matka soli
dzie" p!atnosci pozar wulkanu
koniec j~zyk6w obcych wybuch kredytu
alfabet faktu trz~sienie waznosci
owoce NobIa data ojca
prezydent swiata kopalnia lekcji
termin Europy podr6ze ziemi
szkola

siedemnascie

, ULICA

C()/~2 !§,IGNACEGO JArtAs~

Jak; jest тiапоwпik?

.....:!6.~f:!J.P. ie..t( .

N соQ) PRZYIMKI Г-СН.I.СД"-

"••• ~DABR6WКl\
N
1-- _

<л ,

;:
<л C()/~l
Q)

Gdzie jest dopelтacz?

N

U

'".- witamy w Krakowie, z Pol;ki, ze SI'Iska, bez sensu, Kino pod Baranami, dla obcokrajowc6w,

с

Q) krok ро kroku, od czasu do czasu, ode mnie, pytanie о drog~, z mlekiem, ko!o kiosku, poza

а.

О domem, obok sklepu, przy tabiicy, naprzeciwko poczty, wsr6d ludzi, па dworcu, podczas
Q

meczu, u dentysty, ро lekcji, do Wroc!awia, о kt6rej godzinie, z powodu choroby, w Tatrach,

~---- - -------czekam па niego, z Niemiec, opr6cz niej, tam i z powrotem, ze smietan'l

, -----
2C()/iN~
C()/iN~ 3
Proszc wyplsa(; przyiтki, М6ге /.cz. si~ z dope/тaczeт.

Prosze uzupe/пi(; Ldaтa przy,тkaтi z labeli.

DOPEtNIACZ Jak .и Рапа Boga za piecem.

z/ze ? Masz nich wiadomosc?

3 poniedziatku!

4. Torba lezy radia.

5 nas 10 bez znaczenia.

б Wiem 10 gazely.

Q) KIEDY то BYtO! 7 Pij~ kaw~ mleka.

в. Umiesz grac " Elizy"?

9 Fгylki s'l ziemniak6w.

C()/~l() 10 Lubi~ wszyslkie owoce banan6w.

Prosze pos/ucha(; i wpisa(; da/y.

29.n.2010 AndrzBJkl. Studencl rozmawlalll о datach, ktiirB pamlotajll.
• • - >-
>•

Poczll-tBk .stanu. >w..Oj,nn,go~. .w<. P.OISCB, 1

Pi,rwsZB wolnB wvborv w POISCB, -~

.),. ,. > • • ',

Zmar'.. c,sarl laponll Hlroh.ito.

SmlBrt kSloinBj Dianv.

Slub Dlanv IlIarola.

-1 8 .".Slub kslocla Wllllama.
-,

. .. UpadBk Muru B.B..r.li"i,iskl,,go.

ZjBdnocl'nie NI,ml,c.

Atak па WTC.

UrodzlI slO lavlBr.

osiemnascie

download thl$ book frOlll e-polit>h,eu

ProsZF; пapisac daty i /iczby s/owaтi. Czy uтiesz wyjasт'c: ZaZпaCLOпe stowa?

Moja babeia Stanislawa urodzila si~ (21.08,1923 г,) .

" ,""" ,"'" ," ," ".., ,"'" ," ,""" ," we Lwowie.

Imieniny obehodzila (08,05,) , ale nie lubila swojego imienia,

(01,09,1939 г.) ,'" ,',',' ,', ,'" ,'" ,'" ,' """" ", .., " ..,', .

...................... wybuehla (11) wojna swiatowa i wszystko si~ zmienilo. Rodzina

ЬаЬе; па zawsze opuseila Lw6w.

Najpierw mieszkali w Gdyni, potem przeprowadzili si~ do Krakowa. Тат babeia poznala mojego dziadka

Tadeusza. Pobcali si~ przed korieem wojny, (02,04.1945 г.) " .." . о

..,', .., ," '" ".," ," ," ,', ,'" '" ,' , w Koseiele Mariaeki т. о

Mieli (5) ,,' dzieei, Najstarszy syn urodzit si~ (22.01.1946 г.) . "о

а najmlodszy (17.08,1958 г.) ,', ,"', ,", ,', ,', ," ,', ,', ", .., " .." ,', . Ф
,', ,',
::J

'"()

N

....,""" ," ,"" """ ,', , ,',' ,", ,'" ,',.. То m6j ojeiee eh rzestny.

Moja тата, ieh jedyna e6cka, przyszla па swiat (20,05.1948 г.) .

Dziadek prowadzil wlasnq Лгт~, а babeia zajmowata si~ domem. Cate zyeie ei~zko

praeowali. Mieli (9) wnuk6w - trzy dziewezynki

i (6) " ehlope6w. Babeia zmacla ро dlugiej ehorobie

(26,01,2007 г.) " .

............................................................. . Jest poehowana па matym
wiejskim ementarzu pod Cz~stoehowq,

POWТORZENIE ~

. f 'А' Orgaпizacja powstala
Ц~IJ 11 grиdпia 1946 rokи

U N Iсе ~ z iтcjalyv,y Po/aka
doktora Lиdwika

Ra chmaпa w wyпikи иcl/wa/y Zgromadzeпia

Oao/пego Narod6w Zjedпoczoпych. GI6vтyт

ет UN/CEF jesl рот ос dziecioт ,у zakresie

zywieпia, ochroпy zdrowia, edиkacji, а takze

рroпу przed рпетоcq i wykorzystywaпieт.

Z1/(res dzialaпia orgaпizacji Jest g/oba/пy.

Za swojq dziala/пosc UNICEF dosta! ,у 1965 rokи

"axoJowq Nagrod~ NobIa.

О aпizacja miala tez dиzy иdzial w иch\va/eпiu

гег ONZ w 1989 roku Koпweпcji о Prawach

Dг ecka,

О 2006 ich reklama jest па koszu/kacl) siatkarek

'karzy k/иbи {С Вагсе/опа.

Се roku па sWI~ta Bozego Narodzeпia UN/CEF

"д/е specjalпe kartki poczlowe, z kl6rych rJoch6d

гегпасга па swojq dzialalпosc. Ор/6сг lego przez

rok prowadzoпa jest sprzedaz г6zпоrodпусh

odukt6w па cele charytatywпe.

z'odfo: Wikipedia)

msza, poscig, obsada, wrazenie, sciezka, wytw6rnia, bohater, przygoda, slynny,
spojrzenie, szalenstwo, napi~cie, groza, strach, plemi~

~ 00 KINA [ZY NA FILM!

w kawiarni иQ IгQwie do kawiarni~QIгP:Ii!~
do

Со· .................................................................................................................................n..n...'.a..'.l.'I.y..~..I.,.,.~..........................................................

-Е u kol eg i ........................................................................................n"ur()dziny
па
со 1'I;>:"~()p,,.п..е.I11.

<,.:, па do kosciola

N ",r~staura~ji ..

с"о w firmie

<: Proszr; uzupe/пic tekst wpisujqc w kaidq /uk~ * "'J.eatrzywych Fotogra.fii" пazwa
odpowiedпi wyraz.
OL pierwszego stalego kiпa w Lodzi przy
О Jest (1) ..p.iqii!:~..... ро poludniu. (2) .... и/. Pio!rkowskiej (1899 r., s!osowaпo

1:1 apara! projekcyjпy sys!eтu braci Luтiere).

.•-_. skonczyli lekcje i wyklady, majq dosc nauki, Myslq, со 1, W p/ijtek piijtek (/ p/ijtku
20 2. studeпtki stиdeпt6w
mogliby robic w wolnym (3) , , Pogoda cZuseт sfudeпci
3. CzaSU brzydko
jest (4) i nikt nie та (5) , па czasie
4. brzydka
brzydk/

spacer, Angela proponuje kino, Nie wie jeszcze, (6) 5. осlюt~ ochoty ochola
czyт
.............. mogq p6jsc, ale sprawdza program w (7) 6. па сzугп па со !пteтecie

.............. i wybiera film, kt6ry та dobre (8) 7. /пterпetu /пterпel гесеП7ji
receпzje
.............. Nast"pnie (9) , , 8. receпzjr; гezerWUje rezerwU;f;
9 rezerwowa

bilety i umawia si" z kolegami przed (10) . 10 szck;tq sL6slej sz6sta

pod (11) . 11 kтie А/по А/пет .

.......................... .

dwadziescia

download this book from e·polish.eu

Prosz~ uzupefпic dia/og. moze Ьус
"Ьус moze

..a..vler: ... ./Y!o.i!':. p'6jc4ilCittl;}... и.о..~P.o.l':.~!t.? .
длgеlа:
..Javler: Е, Taezej пie, рада deszez ijest zimпo. о~
\ngela: Ртропий, iebysmy p08Zli do kiпa. о
Ja'J,er: Nie wieтJ со cickaweyu g'l'ajq,
':'ngela: ale тozeтy spTawdzic. -'"

Jav"er: Za dziesi~{; sz6sta pod kiпem. !lJ
':ngela:
Javler: tI
"'ngela: о
Ja'ller:
"'ngela: •"""•

:J.-osz~ dopasowac. n

kasa bialy prostokqt, па kt6rym emitowany jest film N
opinia krytyka, пр. w gazecie
"1т z napisami z lokalnq wersjq j~zykowq '<
"1т dubbingowany tam ludzie kupujq bilety
regulacja temperatury •"•
miejsce .3"
limatyzacja numerfotela
wersja oryginalna, tekst па ekranie 1<ASA
гzqd ~ ге znizkq
seans fotele jeden рггу drugim w kinie, w teatrze
sala projekcja, pokaz filmowy
recenzja duzy pok6j w kinie, w szkole itp.
oilet ulgowy
ekran

Cwi('д~5,п

"""OSZ~uporzqdkowac dia/ogi.

41111111i1t----------------------------------------------------------

UJ - lJzien dobTY. Мат rczcrwacj~ па пazwiskи Бтоwп.
О - Hzqd piqty, micjsce si6dme, moie Ьу{;?
0- Na "Лиtоrа widmo", па osiemпastq.
0- Niestety пie, to prcmicra. Sala jcst ре/па.
О - Tтcll~ za blisko. Nie та пicze,qo dalej od ekraпu?
0- Na jal,i seaп,,?

UJ - P"zepraszaт, тат pytaпie. Czy teп film jest dubbiп,qowaпy?

0- Dla studeпt6w i emeTyt6w.
О - Tak, ale dzisiaj пicstety jest zepsl1ta.
0- Nie. jesL ро aпgielsku, z polskimi пapisami.
0- Лkа. Л dla kogo sq bileLy ulgowc?
0- 1jl1i ostatпie pytaпie: сгу w sali jest klimatyzacja?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

dwadziescia jeden 21

~ JAKIE KINO! JAKI FILM!

-- - -

• • tanie poniedzialki
• czamo-blate Уody
• seanse dopotudniowe
• ofertд dla ШЫ
• przedpremiery z udziatem tw6rc6w
• jX>tskie fitmy z angieLskimi napisami
• maratony

С'.

-Е 4 tysщсе w!dz6w jcdnoaesnic!
25 s1l1па dw6ch pozJomach!
cyfroWIJ'lak~ diw~u!
kino tmJwymlarowcl
ogrOmny ekran!

Tylko u nas stn!!f8 dl8 VIP-ow
ваЬу seans w I<azdy poпledZialek
Konfcrencje,Imprezynrm~
Zapowledz! naJnowszVCn n!m6w МAILEM!

-"

raIшu •• ltaWI<ImI OSКAR и ~njtm

-.''"."", ЫIo!tu cIoltJn.1 (G.H PМ>m ш)

Jak/e za/e/y. а jakie wady тajq /е kiпa? Cw~2

Jakie юпо оп; wybiOfij i d/aczego?

п. О

Lumen Zaczarowany Mlyn

)/ie 1Itа рюЬPbtu,i-e1Jlj
zQpatIгOIlJQc. SQ1ItосЙ6d.

Lumen Zaczarowany Mlyn

- dwadziescia dwa

22 down oad this book from

e-polish.eu

, ProSZ? dopasowac /y/uly do {i/т6w.

3iN~ f.') 2(;3В1 "Pozdrowienia z Moskwy" fI
"Gwiezdne wojny"
- '" ch /ypach (ga/uпkach) {i/т6w от т6wl~? "Czas apokalipsy" --,',@, "\ ',--
"Psychoza"
;:'"'е Sq jeszcze iппe gatuпki? "Cztery wesela i pogrzeb"
"Ojciec chrzestny"
D film science fiction "Upi6r w operze"
::::J film animowany "Kr61 Lew"
IITanczt\cy z wilkami"
:::J film sensacyjny

D film gangsterski
::::J dramat wojenny
D komedia romantyczna
D musical
D western
D d reszczowiec

1.. IIРо.z.Ф..Q.f!!.iе.~I:(.).;;.,.Мо.$i:!lI!У~' Drugi film о misji brytyjskiego suреrаgепtа 007,

zrealizo\vany па podstawie powiesci о Jamesie Волdziе autorst,va ТапаFlemil1ga. W rol~
agcnta Jej Кr61ewskiej Mosci ро raz drugi wcielit 5ift Sean СОll11етуS. cenarzysci postawili
па gadzety, takie jak "morderczy zegarek'; szybk~ akcj" poScigi i walki, ze slyпп~ sсещ

b6jki w Orient Expressie па czele.

2 Dlа mnie to film wszechczas6w! Fabula jest oparta па
ksi~zce ашеrуkаnskiеgо pisarza wloskiego pochodzenia о tyт saтym tytu]e. FiIm, П1istrzоwskо

!,'vyrezyserowany przez Coppol" opowiada о historii rodzil1Y l11afijnej Corleol1e. Glow, rodzil1Y -

Vita Corleol1e - zagral Marlol1 Bral1do i za ro1, dostal Oskara. Dalsze losy rodziny mozna ogl~dac
\V dw6cll паstе;рпусh cze;Sciach, r6wniez w gwiazdorskiej obsadzie.

Widzialam ten spektakl w teatrze, ale ekranowa wersja

~.,···~~bi··~;~±~·~i~;··T~··h~·~~~·;i~··~b·~~~j·i··I~ilosgпеепjiuszа шuzусzпеgо о zdeformowanej twarz{'

ze~ се 10 w podzie~niacll paryskiej opery. Niekt6rzy m6wi~, ze filш jes~ ~i~zowaty, i cukierkowy, а е

di~qШ~iеша fапtаstУСZll~scenografi~ i przede wszystkim doskonal~ sClczkeymuzyczn~ . .
.......... " ,,"""';

4 Moze jesteт dziecinny, ale bardzo lubi, fill11Yz wytw6rni :

\\Talta Disllcya. "Hakuna matata!" Gl6wnym Ьоhаtегеш jest Simba, kt6ry rаzеш z przyjaci6tmi, j

mnymi zwierz~tami, musi przeiyc wiele przyg6d zanim zasiqdzie па trollie. Scenariusz nawi"!zuje~

do draтalu Williama SI1a~c.s.r.c.are:~r.0d~~t.~~::~a'."le(: ... .... ........Н ...•. _.._ .• .•/-Х

5. Akcja rozgrywa si, па Dzikiт Zachodzie.
Opowiada histori(( amerykanskiego oficera, kt6ry stасjопuj<j.Сw оdlеglyш forcie, poznaje plemi~
rпdiаll. Wkr6tce przekolluje si(( jak falszywe Sq znane ти stereotypy па ich temat, а z czasem
znajdujc wsr6d nich przyjaci6t i тНоЭС. Film оsil.}gп<}wJielki sukccs kasowy, а Kevin Costner jako
рrоduсепt, re:iyser, aktor zyskal' uZllanie i popularnosc.

6 Popularnosc szcSciu cz<;sci galaktyczllej sagi uraz iПllусh

produkt6w zwiqzanych ze swiatem wykrеоwаПУ111w filшiе to fепоmеп kultury masowej.

Wszysey ehyba slyszeli О Jedi, СiеШllсj Stronic Мосу, Lordzie Vaderze i slyппут pocz<ltku: "Dawno,

, dawno lemu, w odleglej galaklyce .. :: )est to fi1ш,kt6ry pod wzgl,dеш efekt6w wizua1nych, zmiel1il

_ ".~. ~~.~.~~. ~~.P~...~?~.~.~~~~~.~j,.~~l.~~~~~.~g.~. ~.~.~: ".
..................................... Najbardziej kasowy brytyjski lilm w historii i zdobywca wielu

nagr6d filmowych - ро prostu przeb6j. Wcalc sit; пiе dziwi~! То pclnc komizmu spojrzcnie па

milosc, роkаzап<}irolliczllie, z humorem. Roztrzepany angielski aтallt, "stary" kawaler, zakochujc

i't \\1 Ашегуkаllсе i... oczywiscie wszystko k01lcZYsit; Ь.а..р..р..у.....с..п..d. еш. . .

............( ..~: :.: :: LlIzпа adaptacja ksi~zki )oseplla Сопrаdа, kt6rej

akcja zostala przenicsiolla w czasy wоjпу w Wiеtпатiе. Film jest swietnym obrazem wоjеПl1еgо

szaleIlstwa. W Polsce film Ьуl emitowany w kiпасh w czasie stапu wоjеппеgо w 1981 roku, przez

со od razu slal si, filтem kultowyт dla opozycji politycznej.

9. .: · ·::· :::· ~:::: i~~~Ill~j·~~;···~..·~·~~l~~~..~·id~·syk шistrzа st1sрепs~ Alt~ed~ .~ .

Hitchcocka. At1llosfera grozy, strachu, пiероkоju rоsлiе z kaid<} minut<l, а;;; d~ sceny ~ulmшаСУJпеJ. ~
Niekt6rzy m6wi<},ze to arcydzielo swiatowej kincmatografi.i, а ja, kiedy рrzуроmшаm soble slyЛIl<}sсепеу~

шоrdеrstwа pod pryszl1ice.~:.~~~~.~e таш ~~~~~~~~:................... ..
............... dwadziescia trzy

СwiNeиif, 5 рN

Prawda czy тeprawda? rI

1. James Bond jesl Brytyjczykiem.
2. lan Fleming zagra\ Bonda.
з. "Ojciec chrzeslny" nie та konlynuacji.
4. Akcja "Upiora w operze" dzieje si~ w Paryzu.
5 "Кгбl Lew" 10 ekranizacja "Hamlela".
б. "Тапсщсу z wilkami" zarobi\ duzo pieni~dzy.
7. "Gwiezdne wojny" 10 гбwniеz komiksy, gry kompulerowe ilp.
8. "Czlery wesela i pogrzeb" 10 powazny film.
9 "Czas apokalipsy" Ьу\ zakazany w Polsce.
,О. Oglqdajqc "Psychoz~", widz powinien si~ ЬаС.

.::: Cw~6 .80

..•-х.•, Copasuje? Oll<toSiJeIO с:)d.Dsюс Г..·..·.. iJ,eнt оращ иа .....
'"о
иа роdsюwiе ....... Iгоиezусsi~ :
-24
Q/l.cydzielo (1) ". gwiОzdоllSКЮ SCe.IIO .......

g[6wиу ••.....

sulгces 1. kinemalografii rI 4. kultowy 7.0skara 10. powiesci
2. happy endem 8. masowa 11. ksi'lzce
, 3. kulminacyjna 5. bohater 9. kasowy 12. grozy
6.obsada
СwiNeиif, 7 "с.'

Со pasuje?

1. Bardzo PCJ.d.cJ.f?a. т; si~ len film. с) podoba rI
Ь) lubi
а) lubi~

2. Chfodzi i wenlyluje wn~lrze: .
с) klimalyzacja
а) kondycja Ь) klimal

3. Nie zadnego polskiego rezysera.
а) wiem
Ь) znam с) umiem

4. W Polsce prawie wszyslkie filmy kinowe Sq .

а) z podlytulami Ь) z napisami с) z napisem

5. Klo oglqda film? .
а) Widmo
Ь) Widz с) Widzenie Cw~8
зоб. Film 10 film .
Ь) Irzechwymiarowy Prosz~ пapisac hjstori~,
а) Irzywymiarowy с) Iгбjwymiагоwу wykorzystUjijC slowa z /y/u/6w
{i/т6w:
7. Muzyka do filmu 10 inaczej .
а) droga muzyczna Ь) sciezka muzyczna с) Irasa muzyczna "Pozdrowienia z Moskwy",
"Gwiezdne wojny", "Czas
8. "Zapowiedzi" - to, со , . apokalipsy", "Psychoza",
"Cztery wesela i pogrzeb",
а) bylo Ь) jesl с) b~dzie "Ojciec chrzestny", "Upi6r
w operze'\ "Kr61 Lew",
9. Filmy 100 lal lemu byfy . ,;ТаПСZi\СУ z wilkami"
с) czarne i biale
а) czarno-biafe Ь) czarne-biale cw)/р. }v1oslгwie. ыjlj

10. PubIiczna prezenlacja dzia\ari artyslycznych 10 . слелlj ореДIj. C-zGsе.I<t ...

а) poglqd Ь) przeglqd с) oglqd

11. Roman Polariski 10 znany .

а) dyreklor Ь) rezyseria с) rezyser

dwadziescia czlery

,",О n oad tllis book from e-polish.eu

Q) PROSBA, PROPOZYCJA

..3" ег powiedzial, ,еЬу p6j'c do kina. ieby + bezokolicznik -.. komunikal ROZКAZ!

••3':. ег powiedziat Mami, zeby (Mami) ,еЬу + czas przeszly -.. рго.Ьа ,С'

-с.::wэ.••d••z!fа repertuar. ze ....• tqczy dwa zdania

,еат, my'li, \0 jest dobry pomys!.

оеЬут

о. powiedzia!, iebys zrobi! / zrobi!a
~--ieby
со •.

ftbysтy СwiNея$]

zebyscie zrobili / zrobily Prosz~przekszta/cic zdaпia.

:i.eby

р6НеЛngеlа, l1l.OZCSZ ze mпq i роm6с Тот, poczckaj па 1n1lie, ~о
{о tylko 5 mi1шt! о
тi w szиkaniиfajпego filтu?
Angela kazala Tomowi, ,еЬу (Q

.Iavier; Ly тasz auzo czasu, kup lJajcie mi п.иmет "~D
wczesпiej bilcly dla. wszyslkich. do tego kiпa .
•"оc•'r,
Тот przekona! Javiera, ,еЬу Uwe powiedzia! kolegom, ,еЬу
"~о
Uwe, а moie zadzwonisz do kiпa Maтi, sp,"awdijeszcz.e т! питег
i zroтsz rezerwacjr? teiefoпu <10lego kiпa! "о

Javier poprosil Uwe'go, ,еЬу Kolega krzyknql do Mami, ,еЬу N

'<n

••N

N•'"•

, Сw~З (

CwiNея$ 2 гс? ieby?

"'osz~ uzupe/пic.

Tyle razy ci~ prosi!am, .iфgЙ ... sprzqtal sw6j pok6j. Wiem, ...~l!.:....nic nie wiem.

Jan powiedzial mi, teraz ja kupila mleko. 2. Ania powiedzia!a, jedzie jutro w g6ry.

Magda poprosila go, zrobi! herbat~. з. Patrycja poprosila Ani~, do niej

Ania kazala studentom, powt6rzyli przyszta.

gramatyk~. 4. Ania odpowiedziala, do niej przyjdzie.

Czy Iwona juz m6wila wam, przyszli 5. Zaproponowal im, poszli razem

wczesniej? do kina.

Tomek zgodzif si~, (ту) mieli dzien 6. Tata pisze, milo sp~dza urlop.

wolny. 7. Krzyczalem do niego, si~ pospieszyl.

Мата kazala dziecku, byto grzeczne. 8 Nie wiedzielismy, masz dzis urodziny.

Powiedzial ci, to zrobil па jutro?

POWТORZENIE ( D

OSZ~oP/sac SWO) и/uыоуy п/т. РЮSZ~sрюЬоwас иzу" пast~pU)qcych sl6w:

па poczqtku, potem, nast~pnie, па koricu, gl6wny bohater, rezyser, scenariusz, akcja,
fabula, rola, oparty па, sciezka dzwi~kowa, nagroda, atmosfera, sukces itp.

'". 25

wygrywac / wygrac '" przegrywac / przegrac, zarabiac / zarobic. mistrz,
mistrzostwa, kibic, gospodarz / gospodyni

, Q) MIANOWNIK LICZBA
Сюieг~ 1 ',)р
MNOGA
Prosz~ wp/sac slowa we wlasciwe тiejsca w tabeli.

sроdи.iе рееСIj kieJ10iJJca rМiои.а If it1.r'~и.iе usta

dJtz.iJJi о/гиеОЛIj
dzieci
st6l Ilh.odz iи.1j рljtaи.iе 16i.ko tata р6lи.ос
szkola okuetsta рожос с/Sи.iеи.iе gоsроdljи.i
рю/г
(M(~ If з6е реас

eiCeu/tf. SeJ1Ce жеЫе

zdj~ia peotki РЛzyjежи.оSС

u••

LICZBA POJEDYNCZA LICZBA MNOGA

;: ОН
о

, ........r.ower - ш.I!!.~Ij . 16i:ko - .
.
CwiN~ 2 2·.", !.~!1.':рага - . okno - (.
"".: .
Jaka jest I/Czbaтпоаа? .
.
.......,.ptak - . pytan.ie -

'... ' plotka - . zdJ~cle -

- С) ~~::~.~:...:y::.:~::.:i:::::lr:iac:em:uim:~:-:-::::::

26 dwadziescia szesc
do... oad this book from [email protected]

d{IJ{e cz~sci rz~d_
imiona kawiaгni
dwa? dwie? dwoje? plotki poziom
zdj~cia kin
dzieci bilet
рагу spodni sal
serca miejsc_
gospodynie recenzj_
рагу okular6w ekran
place kas_

dwa ...• оЬуdша = оЬа /etli (ег' пр.: "Аап, паа, kolki dwa, sшгоЬаге оЬуdша ..• '
fa j f.;, пр.: "Косlшт je оте!"
dшiе ...• o/'ydwie = отс "Oboje rodzicc rzyszli do szlшlу"
teп J [il пр.:
dwoje ...• obydwojc = oboje

4СwiNeиi,e; .'ИД : А/е: dwaj /uЬ obydwaj (оЬаЛ hierowcy, :

Klo 10jesl? : studeпci ... OLACZEGO..?...................

9 Q Й ~ - wizyta / dom / urodziny

k - ргаса / znajomy / razem

3. а - teatr / fi Im / 9 гас

m - warsztat / samoch6d / naprawiac

5. s - uniwersytet / studiowac / ksiqzki

6I - szpital / pacjent / badac

d - z~by / gabinet / borowac

8s - firma / pracodawca / dyrektor

9 s __ - rodzina / dziecko / rodzaj m~ski

10. m - czlowiek / przystojny / dorosly

11. ch - czlowiek / mlody / nastolatek

12. s - obok / mieszkac / dom

13. w - warzywa / jesc / zero mi~sa

L r; g -,. т!! klasztor / modlic si~ / Benedyktyni

15 р __ - оп / oficjalnie / grzecznie

16 В - osoba / pochodzic / Belgia

пСwiNeиi,e; 5
Prosz~ posluchac i uzupelтc, а пa51~pпie wpi5ac рпуklаdу w odpowiedтe т/е/5са w labeli Miaпowпika (51, 28).

Рап Grzegorz: Mami, 10 Iу?! 01 Sq i .
Mami:
Рап Grzegorz: Chcialaw рапа kOg08рrzеdslашiс: 10 то; С; dwaj 10 ..!
Mami:
Рап Grzegoгz: Nаргашd~? Wyglqdajqjak. . .

Maтi: Огgапizошаli leatr aliczпy, шi~с mozc sq trocll~ bтиdпi. А ci trzej (о medycyпy.
Рап Grzegorz:
Нт, w przyszlosci , trLk?А moie ..? Albo
Mami:
Рап Grzegorz: ....................................... szpilala?
Mami
Рап caly сш' iartuje! То sq hardzo zпaпcgo chiTu:rgal

l'lastyczпego? PTzepraszam Mami, .. tacyjrLkja lатц

iагtошаС. . . 1 Со zjecie па kolacj~? M~skiego hфztуkа?

............... . пie przyt;zli, топ? was zapTosic.

То .. Nie jedzq mi~sa.

Mami, oпi ш dodalka ш og61eпic пic т6шiq. Tojacy.{ . ?!

Chyba пie т.ат пastroja do рпnа iагt6ш. ...., шусhоdziту!

А poza Iут 10 slj i пie т6шiqjсszсzе dobrze ро polsku.

dwadziescia siedem

'. о
ftosz~ odpowiedziee па pytaпia.

Kim Sq koledzy Mami?
2 Dlaczego dwaj z nich Sq brudni?
3 Dlaczego nie jedzq mi~sa?
4 Dlaczego Мат; wychodzi z domu?

rodzaj т,#skoosobowy- ONI

Ь, d, f, ch,', m k ~ су ,
", р, 5, ., W, Z 9 ~ dzy
r ~ rzy sz,cz,dz,dz, z, rz
t ~ ci
d ~ dzi ес ~ су 5, с, dz, i, п, 1,j
ch ~ si
са ~ су anin ~ anie
sta~ sci

studеиt > studеисi

DWAJ / TRZEJ / CZТEREJ

, Uwaga: brat /lJracia
cz/owiek //udzie
СиJ~7 ·.ti. k:;iqdz / 11sirza

PrOSZ?zaтieпic па liczb? тпogq.

1. Lekarz pracuje w szpitalu .J!':~Q:!I;;,i!:.Р.!!.Q/;ti.Cj.J<!..ощ?/t.С?:fq(;К .

2 Policjant skontrolowa! samoch6d .

3. Pracownik b~dzie podpisywal umow~ .
.
4. Prezenter musi dobrze wyglqdac .
.
5 Dziadek 'у' 90 lat .
.
6 Przewodnik pokaze muzeum .

'. l!odziej ukradl portfel "©

8. Styl ista je salatk~

9. Profeso r zrob iI egzam iп

10. Marsjanin atakuje. "

Сwwеи$ 8 ,О'А', Okuli,$~I: dziennika . kucha . ekonomi .... "
ojc . prezes . . inzynier . rolni .
Prosz~ wpisac koпc6wki. emery . sprzedawc chiruг .
Uwaga па a/terпacje/ mo;z .

28 dwadziescia osiem

download th.s book Irom e·polish.eu

СwiNeи$ 9 r.1 .' .'
оjak/ch 7awodac/1 т6w/ /ekto(?
Proszr; posfиchac jeszcze raz i zaпotowac" пajwaiпiejsze iпforтacje.

® иоuсzусiе.fе i:

. j/Оjwоzиiеjszо jest. __

,-

CfiJ

....................... :

CwWzeиl О···"
Proszr; zaтieпic па liczbf; pojedyпczq,
pO\SCYbiO\OllIY ollkrl" noWY ga\unek тосllУ

...........................................................................

dwadziescia dziewi~c 29

ею MISTRZOWIE SWIATA
,

Cwicг~l

Klo10 jesl?

~ .................+.. ~. @8

&~IгC! +l?o.eC!k ~т+~o.CE· .... + ~ .

ф~ .

~I~ф ......+ ~ FI .--
~ \ ._.
......
N

()

- .................+.. ..~ ......+ ~.
ф

" .................+. . ...... ~

;:®l1.,-

Q ..................•.................. ~..... AR .. + ~
+
~" ~~ •~ .
. ••,-+ ~.
'" GB
50%
;: ~~ grupa sportowa

. J>

ф

r ~.

Cw~2 boisko
Со pasuje? zwyci~stwo

bramka пр. iiniowy, gt6wny ...

remis '" poczqtek, start

s~dzia profesjonalnie uprawia sport

koniec rywal

potowa rezultat

druzyna miejsce, gdzie gra si~ mecz

wynik gol

zawodnik sukces w rywalizacji

przeciwnik пр. 0:0, 1:1 ...

Сwicг~з,п

Со pasuje?Prosz~uzupe/пi(;leksl

wугаiепiатi z cw;czeпia 2,

д пasl~pпiepos/ucha(;iskorygowa(.;

.. .МШопу pl'zed telewiz01'aтi, а tu caly "zas 0:0. Dwie тiпuly pтzea

dm.q;ej те"lИ па wchodzi пowy .

То ostatпia пadzieja gospodaтzy. Czy b~dzie w Iшitcu ?

Czy zm;eпi s,~ ? Kto brdzie g6Tq? .. пikogo пie

iпleтesuje, lаЫ А оп biegпie, biegпie, je,t bl~kowaпy,faul, tak!

faul, со za пieczyste zagl'aпie. O"zywi§cie i6tta IШl'tkа. Рitlш ро ,tToпie .

- Ostatпia miпuta i, pTOSzrpaitsLwa, yol! .. koitczy mecz, 1:0 dla 9o.'ici.

3О Siesaтowite emocje! ...

trzydziesci

downJoad this book frOIll e-polish.l!u

4 .__._.,iNeи,ie; {'С"; (1

. _ :0 spart? grac - gra .
rnegaC - bleg
stwo-ko-Iar ",iД~9.,и.9.i~,q,,:, skakaC - skok
ry·ko-Iek·atle-ka rzucac - rzut
ciar-stwo-nar wa\czyC - wa\ka о

0·ka-k6w-szy Z.jez.dz'ас - zjazd :;:
ka·siat-k6w
CuJiN~ 6 р>
fapki папо;; Со 10jesl?
~
omus у ;:;
folg
,stne ,\ (1)
bbolejs
; -
-iN~ 5 () ,';, t
"~N
- ':'" ('+ sportach оп! т6wiq?
~(1)
Mami:
( Angela: (1)

Тот: -:s:

$asza: ~'"

~--.~ N
О
.",;.L Karol:
:<

ф

-:"<'.

••
••

Proszr; kr6tko opisac jakis рорu/аrпу
spart (пр. lюkеi ieпis, bejsbo/. ,,),

POWТORZENIE (_С _Prosz~ .,.ё, .•.••.•.... kawy i ..•,..•,.•. ,.,..• ciaslka. '2,2) .,
~'_.-."';"'.'-""."':-
Na Slowacji mieszkaj'l
Moja prabapcia mtala tylko ,...,.dzieci,(2) W Rosji ieszkaj'l

Na ekran~.~.<:~~m~'1.,'"'''''''''''''' nowe filту,(~} •• ••

$'1 а;; ..,: : kandydaci па 10 slanowisko:(4) W Niemczech mieszkaj'l
W Korei mieszkaj'l
PtYtyWP.romocj~?:,.;!':: ..:.:... cenie jednej! (2) .
-, -
.............................. uszkielerowie" 10 dobra powiesc. (3)
.W Finlandl mieszkaj'l
Рос.\<\\)sp611)\\ sil) \'j\ko ..•....•..•......mi\\u\y, (2) ,-

dll'aj st"d"пci. Щ = dw6c/, st"deпt6w jesl W Austril mieszkai

Irzydziescl jedE!n

oszczQdny, sprytny, solidny, zarozumiafy, skromny, polegac па, odgadnC\c nowe sfowa
.-.../

Q) КYOS, К060 LUBIE

,

CuJiez~l

ProSZf?dopasowac sfowa do de(iпicji.

odpowiedzialny tI, punktualny, systematyczny, nerwowy,

tolerancyjny, bezczelny, cierpliwy, niesmiafy

Osoba, ktбrq tatwo Ktos, kto zawsze Ь' t со
zdenerwowac.
ro .1 о
..................................
pOW.ln' len. Osoba psoO\\eIdgnaac.,.
kt6rej mozna

Nif, _ Jif JP'tlxtIo!<owof,! ~.~ ..{),(jp.9.w.i !?,ф,i Q.~.~Y·········

МЩZll656 орaиowщ! ......... ....................

Q мщzll zo.dwwof, 4pok§! Ktos, dla kogo duzyт Ktos, z kim тozesz о wszystkim
streseт jest spotkanie
c:n z оЬсут; /udiтi. Ktos, porozmawiac. Jest otwarty
kto boi si~ nowych sytuacji. i pr6buje zrozumiec innych.
~Q ,
......................................................
CuJiez~ 2

Jak тys/isz, jacy оп; Sq?

................................................ Osoba bardzo arogancka,
Cztowiek, ktбrу jest dobrze
dla ktбгеj stowo "kultura"
nie istnieje.

zorganizowany. Robi ~szys~ko ...........................................
w odpowiednim czaSle, а nle .
zostawia nic па ostatniq chwll~.

............................................ С towiek ktбгеgо podstawoWQ

ceZchq jest' spOKO.' j. Trudno -
., go z гбwпоwаgl .
wуtщсlс
wany

Jest zawsze ?рапо umie czekac.
па}'wazn1e}sze -
••••• . ...! . со
•. I

...........................................................

Jak bшlоwас definieje

Architekt to ktos, kto projektuje domy.

czfowiek, ktбrу
osoba, kt6ra

32 trzydziesci dwa

download this book from e-polish.eu

'wt:!s а[щsоz аl>jЛМZ't:!щzрOJ?!u 'a!qos ЛZJd ё!s
, Щ ~юdzst:!d
t:!zs[а!щt:!м ~sa[ t:!Ja!Jt:!>j t:!IP '?Щ>-I9l ;>!sou OUU!MOd '8
'L
'walqoJd ШЕШ Z 1 •••••••••••••• Щ t:!>jЛZ!.:::IVl i,zst:!uz a!u '9
.............. '!МО>jа!МЩZJ!MZJp ?щлzюм~о 05апЕIO '9
'аuмлsайit:! ё!s а[щs щsёZJ '17

'pa!Zp аuщ t?[n~daJ>jt:!a!u 'o>jJa!zo '€l i,!>jslod wщuарлzаJd ~sa[ 'ZSa!M ЛZ'J 'l

'05auw!z . 'ё[пz!ut:!5юz Щ а!щёЧJ t:!IP 'a!zpnl t?s 01

ё!s wлq~!dt:!N i,t:!!J!d ор zsаJЧJ ЛZ'JGl i,;>!qоп a!qap t:!IPМош '?О:::> ~sa[ ЛZ'J

'!>jЛЧV ор !1t:!ЧJа[лм'щsёZJ 'пшор ор ?п[ ~pazsod

>jЩ р wщt:!Рt:!!моdо о 'аlа!Jt:![ЛZJd !ОlЛlll ';>t:!!мt:!wzоюd ?а~t:!РЧJ z '~uapn~s ua1

·t:!lazs ор ·t?[t:!uzлJsлzsм 't?UЛZJма!zр ~sa[ t:!uл~sпr
.............. t:!qЛЧJЩ 'ша!м a!N a!UOMZp ..............ы
·;>t:!5aIOdё50Ш

i,t:!>j~лsаzJdЩ ~sa[ t:!IP 'ёqоsо zst:!uz ЛZ'J6 'W)z{aZSMt:!z t:!u 1 •••••••••••••• Щ ЧО!d

')Iujadnzn ЭZSOJd

о ~

'f!fпsаJЩЩ f!!S 'Wt:!!Mt:!WZOJ cпmm.ma

'wt?~azJ 'wt:!ЧJО~ >tINH3IS

'wщп "wHzi9Ri 'wщп "wй7iрtjj >tINMO'3~

'wt:!~nzs 'wt:!uz a!U Ш'JШmmI

'[щп~ t?SаА9РI '!~Slod t?[t:!uz~ZJ9t}j ........~..............

'!38!ZP ! ~qO)l '8'ZРП1

........... . ." .

'zsa[nJaJt:!ds ·t:!ut:!ЧJО>jt:!?zщsа[ 'Wt:!!Mt:!WZOJ
'ё[пsаJЩЩ ё!s
-'/1) >tINH3IS
'wt:!>jnzs >tINMO'3~
о '>jаРt:!dлмщt:!!zр!м t?J9t}j
'WЩЛd .......................

~ .
'wщп ...,

с ·t:!poJ5t:!u~sa[ 'wt:!uz a!u >lINbl~IS
>lINMO'3~
N
.
(J)

(\! ';>!М9Ш а!шп aJ9t}j '!>jslod t:!uz ~J9t}j
.•".-...
(J) .........
'O)f38!Za 'ij8'MO'Z:»

........................ . ,

r 'ёZJt:!w 'ёl?ЛW О

'walqOJd ШЕШ 'Wt:!!Mt:!WZOJ

'ё!qПI 'wt?ЧJО~ т4l0-q
'wt:!рt?15ЛZJdё!s 'wt:!ln

'ё!qПI a!u 'wt:!uz a!u
'ащt:!м ~sa[ О:>
'!>jSlod t:!uz Щ}j
.................. '90')1

с-'обдl>fSЭШ nit?zpOJ обдUfомJ.Zд/U t?'>f/UMOz:JaZJ обдUUJ

,,)S'>fa}" t?'>f'UMOZJaZJ щр Э/дqt?} IЮz:Jlбо/t?ut? ;Jt?MOnJ}SU0'>fS ЭZSOJd д/udЭ}St?u t? 'a/aqt?} ,)fUjadnzn ЭZSСJC

& 1lfИЭN}

СwiNeиie 5 ~."
\
ProsZIi skorlgo~faC de(iпicje

~ Rozrzиtпy - to kt05, kt6ry wydaje

Czfowiek goscinпy - to cztowiek,~dom , za duzo pieni~dzy.

jest otwarty dla iппусh .

..~~~~:~~;jC;;;:~i~JJt9.~.·.·~··%"::;:g~(·

SkilPY- to kog05, kto bardzo nie lubi Czfowiek saтo/ubпy - to osoba, kt6ry mysli
wydawac pieni~dzy. tylko о sobie.

~с Szczery - to kt05, kt6ry zawsze m6wi prawd~

о Czfowiek rodziппy - to cztowiek

dla kogo najwazniejsi Sёl jego bIi~cy.

u

"

bm~~ ·Т"? .
1 •..•••••••
Со Aпge/a rn6wi о s'Noich zпajoтych?

~ .. ТОМ Osoba, ..

т(Jzna dyskutowaC .. пk:nс

teтaty , od kogc

JAVIER Кtos, тozna sir duzo пauczyc.
zарrаszщq

Ktиs,
.............................. polegac

МАМ'

PrOSZf} wybrac dowo/пe SloviO izdefiпicv/i1C tak, Ьу iппi тog/i je odgаdПi1с.

I v,uprzejmy oszczQdny, spontaniczny, zdyscyplinowany, I

towarzyski, ambitny, gadatliwy, spokojny, sprytny

Ktos, !гto zo",sze ",6wi, рАОsц, dzir-kиJf. р)zерЮSzО".
Osobo, !гt6ю jest ",ifo i iшitllюi.о.

tгzydziesci cztery

downlo~d this book from ._polish.8U

CwiNeJUR,l~ Q) SYMPATYCZNI
со;;. ~~ posfuchac. pasUje?
[ZY OKROPNI!
Апое1аjest: з Studenci Angeli 5С}:

О zadowolona О niezorganizowani
:EJ przygnt:biona О niezdyscyplinowani
:=Jlm~zona О nieprzygotowani

Angela та: " Angeta uwaza,

О idealnq gru~ ze studenci:
D optymalnCj, grup\!
О falalnq grup~ О nie znoszq jej
О cierpiq
Kurs jest: О lubiqjq
:]wczesnie

:J ро poludniu

Owieclorem

Studenci Angeli zawsze dotitd byli:

=:J sympatyczni .::
::J antypatyczni
3
::Jniemili
"
Cz.eтujestes taka РГZУУЩ:ЫОllа? со siC dzic}c?
То lL'szystkQ przez тoich studeпtQu. Sq olmJpni! '<
Со [у т6wisz? Рпейа zawsze lubilas uczyt! n

Tak, а/е teraz тат takqfatalпq иru~. Са ludzie sq ро pmstu bezпadziejni! "
Nie uczq siC! Рrzусhоdщ nieprzygotowani, па lekcjach sq leniwi i bezтyslni,
а dQ tego wieczпie niepиnktиalni. NiesLety bywajq /ez Шсита.
Тураше Ilastolatki. Jesteт pewпa, ie тпie пie cierpiq!
Nie powillпas la/1.тyslec. Оп! sq ро prostи bardzo тladzi. ТО пormalпe, ie пic
'111 si~ I/теcl/ce. W dodatku шац kurs jesl p6i.пo wieczorem i товц Ьус Z1Щ?czeni.
Jesteт przeJlOuany, ].е пie chcq Ьус aтoganccy - iт si{:'решпте wydaje, ie Щ dowcipni.
Moie тasz racj~. Chyba troch{:' przesadz.aт. То dlatego, ie тoi sll1denci zwykle byli
bardzo dobтzy - ртacowici, zdol11.i, zтotywowa11.i, а przede wszystkiт тili.
Апуеш! Glowa ай g6ry.' Jestes §шiеtпq пauczycielkq. Zobaczysz, ze с! п.owijcszcze
bfdq zadowoleni ijeszcze bfdzieclc si{:'dobrze ЬашiС.

\"itajcie moi dтodzy! ]ui.jesteт. . lti1lNЩ;~
о, Mami! ]estes Ьагаzo podekscylou'aпa. Со Sl{:' stalo?

\VYQbraicie sobie, i.e па wernisai.u JЮZllаlаm pnesyтpatycznq stиdentkf P\VSJ:

u'laSciwie }ui aktorkf, ьо od пiedawпa ита w tсаtпе. 1 wiccic со - u'YClqgnr1a тnic

па рrБЬ" spektaklи.

Moina tak ро prostи ist do leatrn i obejrzet рюЬс?

Chyba те, ale шеszlат z 1iiq i IIie bylo ргоbiет6ш

Pozllalaт mll6stwo sympatyczпych lиdzi.

ZIIOWU aktorzy? Jak ci dwaj Belgawie?

Tak, ale tym razeт to пie jacys pocz.qtkиjqcy stиdrnci, tylko

pтawdziwi artysci.

Нт, arty,<ci. То chyba dosc sпоЫstусше srodowisko.

Wprost przeciwnie! Ja te]. zawsz.e иwaia/am, i.e oni wszyscy Slj zaтozитiali, -35

Ьо т.yslq, и sq !epsi od z"UJykiych Iи.dzi. Ale ci Slj zupelnie '11.11-.' оtшатci,

seтdecz11.i,s.ltтoт11.iN. aprawd{:' taey inteтesиjqcy i иroczy.

No, по/ Yy/ko si{! "ie шkochаj.'

trzydziesci piec

, ч:..• 1.pojedyncza 1.mnoga alternacje
okropny
СW;j'ДW 2 оlгл.ориl
niepunktualny
Prosz~ uzupelпic. leniwy beznadziejni

pracowity zm~cz!!.ni
mlodzi
mify

с: lepszy

-'"N arogancki

u) ~ drogi

u)

"с"п dobry

с: росщtkuj'lСУ
о interesuj'lcy

>- uroczy
u

..'.".,

С'о. MIANOWNIK КТО? СО? '•• ;;.

с: rodzaj тt;skoosobowy

с.
о••
'"о i -у

-u•••>- t Ii с; sz С si k Ii су
•u••
>-
Iс:

•с••. d Ii dzi ch Ii s; 9 С dzy
Е I Ii 1; st Ii 5С; r Ii rzy

=r>п.
опу Ii еп; су су

oly Ii eli =czy czy

=dzy dzy

'у = 'у

То sq p"nhtиa/n fachowcy. То 5Ц lep иczпiowie. Го sq атоуаnс chlopcy.
То 5Ц leniw p'racowlliCtJ. То 5ц, glll ptLcjenci. То sq dro przyjaciele.
То sq gru.b (aceci. "10sq baтczy ~;portowcy. То SlI dob /"dzie.
То sq pracowi stlldenci. 'IЬ sq. 'ZadowolfJl kи:rsaпc-i. То sq оЬс lшlziе.
То sq. тlo ltldzie. То sq wes!,/ Wlosi. То sq.urocz тriczyiпi.
Тоsq тi profe~orowie. То .'Щ cudz pracownicy.
JACY? То sq Ihviez adepci.

Prosz~dopisac liczbe тпogij.

Jaki? . Kt6ry? ..•......................•.•.•. Czyj? .............•..•.•..•.••..

cierpliwy ~,. (еп ••...........C..I....... . m6j ••...........................
niesmia!y tamten . !w6j ••
stary •• pierwszy .. .,', ,", nasz ••.................
taki drugi .... ..,"" ,', . wasz ••
~ ".
••.........................

36 (rzydziesci szesc

download tllis book from e-polish.eu

4

-а czbf тпogq

nauczyciel jest dobry?

.'!.С;Ш~9~!~k.!1IJ."r!9.t!.'?.9..(l

ennikarz jest kompetentny i niezalei:ny.

_ Francuz jest wysoki i elegancki. Dlaczego nasz syn jest taki szczupty?

ES wasz nowy kolega? в ТО jest mtody i utalentowany pisarz.

ek па fotografii Ьу' chudy, stary i siwy. 9 Оп jest troch~ chory i zm~czony.
wyZSzy, grubszy, ale stabszy.
1" Taki duZy, а taki gtupi!

czbe POjedyпCZq. • сп
'<
-- -Е-:апе SCIbardzo dobrzy.
- _ 7у byli pierwsi па mecie. .3..
~,
='aJomi S(j, towarzyscy.
: .:JC.lе S'I bardzo ubodzy.

_, panowie sCI tli i niezadowoleni?

= artysci SCI interesujClcy?

_ 54 drudzy czy trzeci w kolejce?
сtщuгdzy SCIdoskonali.

LZty;тпogq.

:::Ф;/iГ:brat- oko imie
ucho zwierz~
dziecko ksiCldz ksiёlze

r~ka

п:гv.iEl .с Q) JA(YSA
(1 WDZIE!
-'-~--- - -- --.: е /асу оп! 54? Prosze posfuchac I uzupe/пic (аЬе/е·
llod~stu~ le~zy~ty~ ,0 _

®~---

ш__ •

trzydziesci siedem -

37

, ,C~

2C()}iN~

Pгoszr; uzupelпic /itery, а пastr;pпie odpowiedziec па pytaпia .

=.~ :.=:"::::.:"-::.=...= '::.:_.о-=_=2=~.-§=-?-~~-' wzocsztoarlai ).adrwesazjbtoewzdaonmi n-

=f~;:=·Ь=;d~-.w~iеУpi lacic ~!~~~-:\l ОWINNl
za szpitalne ]еdzеше ora~ s::::=:-- CZY BEZDZl~TN_:ODATKl?

5pl'''n ltO\\l\ei_ SftClit'_-- PLACIC WYZSZ~ __c=~~'§i~
,. t'ftlOкОМD, Ou~Bp'Uti~W"'"о-ОА~ S'til\iC \ ="=";:: =~§~ ~.:=-"'" ~§.~..i~~ ~--
-:.::..=;

obfaboia~.\t~~~~:;J.~~tОц 'I\iCt. 'O",(Wit _ ~~~~~~~=ii-!..
~:::г::;--"""~~;=:"=~-::-· pracowi_-

CmZа'}j. ~\u."d.~~\'_tpk-sze szans-e.,.-.:~ie-_'-b;.:~;'"j;"=~"",'. . '
~~~.=.= ~:==t .с

~'~~тN~О
---==-:§ ~§§~~ \ ~~ :=;:;-::--"= ===.:E~::

1. Kto nie musi si~ juz martwic? .......!j$,t........ - :,.="". :::if.:.~ B-Ifr}~-~ОGLl

>- NBAEZJLPELAT-NIE STUDlOWRAACNNICA1).
u 2. Kto zostat aresztowany?

..(.I.j, З. Kto b~dzie musiaf pfacic UN.IWERSyТ~CH ZA G ,

С'. za szpitalne jedzenie? JESLl ,...

Ф

4. Kto powinien pfacic wyzsze

podatki? , , ,, .

Uwaga!
Niekt6re przyтiotпiki pelпiq w zdaпiu fuпkcj~
podтiotu. Odpowiadajq wtedy па pytaпie: Kto?

Pгoszr; pogrupowac zdaпia. Кto tojest? .

1. Czy to naprawd~ taki zfy czfowiek? (/ . ?дН..t~ ..~;q$.~.~ .4.!:PQ.!: ..GP.$. cj:9.f?~.f!:gp:
2. Zfy tez czasem zrobi cos dobrego. (/
з. Chory byf bardzo sfaby. Jaki опjest?
4. Piotr jest chory.
5. Bezdomni ludzie potrzebujq ротосу innych.
6. Bezdomni cz~sto przychodzq tu па misk~ zupy.
7. Znajomy lekarz poradzif mi, zeby

brac to lekarstwo.
8. M6j znajomy jest bardzo goscinny.
9 Bogaci zwykle potrafiq oszcz~dzac.
10. Ci ludzie Sq bardzo bogaci.
11. Zdrowy nie zrozumie chorego.
12. Czy wasz syn jest juz zdrowy?
13 То jest оЬсу czfowiek, nie mozesz m6wic

mu wszystkiego.
14. ОЬсу zn6w atakujq!

38 trzydziesci osiem

download this book from e-polish.eu

6Е z

~O ) 3IN3ZH(lWOd

",/пluazaJdaJ аl,(ZJ9И '/Zpпl пJаl~е)еЧ:JЧЛЧ:Ж) Ч:J' _-
:)d./zpa./Modo J!udajsF!u F! 'fJ~OMOpOJeU д./Мр .' a/sajOJd д!МР ;ye;q!' .-

:): 5-

С'-

'"••• 'IB-еМОUМС;)JZ Ч~! ?рlЩЛм ОUрПJ1

•"• lUeMouedo /лuемоuеdо ES Л::Jlfбu'v'/ Л:JS/д15
'l/aSBM / /.iOSaM ! Л:JSЛZЛ?МО// д/~SЛZJемо_ ES

a!uedzS!H Л:JSЛZSМ/ дтsлzsм д~ 'iчs !Ш д!-ерЛм

'a!JOISiЧ ЕUЩ!lqz 1I1-еIWIIрошu дЩО / eqo oq 'М9~-еIОd ор

Euqopod аJПI-еu Е!-еш д!МОЩ~ д~ '-еu-еuо~аzJd ШдlМ / Шдi50

'auzJlue/uods / IUZJlUe/uods i?s

ЛЧ:JОiМ/ /SOiM lI~slIzsM д~ '-ермшdдIU 01 WaIU-ерZ WIOW

с '/UZJл/еШд/SЛS / лuпЛlеШд/S ;

N

'"~ OZpJ-еq ! lJiMO:JeJd / Л/iМO:JеJdЕS 1I~lIz:J~оd-ег a!UW ВПjрдМ

-''"" 'P9J1?UЛUРIfОS/ дир"о>
lUемоz!uебюz / лuеМО7luебюz 0\ Л:JШдIN / Л:J:JдIШд!N д~ '?-еuzllzJd ~qаZJl
'".""- 'д!~д!M~ ~U М9~J-еВаz Ч:JЛzsdдl!-еu ф~ПРОJd Z лuеuz / lUеиz ES oBaj-еIР д~ОШ

с
,..о д!ZРПI BUfeпl~uпd / IUleп/~uпd оZршq 01 дZJю/емzs / I.ZJю/емzs д~ 'wщемn
u

..'".,

'''эz 'Jvuzliud 1JqЭЧL

"'Д 'hU1JUQ'IЭZld ШЭJSЭ[

,..аг 'uэtillэd ШЭJSЭГ

'''аг ';JIS IШ э{vрliм

'''ШЭlU.vрz ШIОW

·"ЭIl1.IU бщрам
"'П ';JzpbS

О",?? 'шv?vП2П

'оiфdj isэГijiiij Э? ';j/§IiW

пе·ЧS!lоd-а WQJJ 1{ООЦ ':>141 pP.OfUMOP

!:>~alZpJajz:> 017

jJ 'щ!?~пzs 05az:> '01 щz!?l!?uz !Ш!?~
Nd 'Ч:>ЛМOjашщU! ~aJepel5azJd z ЩЩSЛZJO~a!U лр51U ,ше~

'jаШ8jUl лморомаZJdzаq ISal пшор М
'aZJ8jndwo~ [а[ eu ?eM0501ez e!s ~e[ '!ше~ лz:>п!?U!IOJe}l
'!,uoder м wлufл:>!?~пра а!W8jSлs о е[:>щuаzаJd ?!?S!deu !snw ,ше~

'al!ew azsld eU!IOJe}l

iеРМeJdаш AZ;) epM2Jd ~I.ZJ(ЮZPZ.' пБО/Р.JР ~еЦ::JПJSod ~LSOJd

,'. U ~~?J?{1/J
,

wnfzeuwj6 9 •................................ м a!J8jeq ЛW!?luа!wz '9
· eu лwаlп~пJO .;
tMopoмn ШП)f!UЦ~~ --~=,' ..... qnl
~ ZS ltZ:I U ~Sn: с
(au8МOI!JOJd I ...................... !?u al:>eWJOIU!ЛWlsоuаZJd' 'G
3:Je!e!Uj6dnzn a:I~~~SJtOUI950) · eu лw!?реl50
••.П• ljluц:Jа~ I wna::J!1 · eu лwаZS!d
wna:J11
(JeIU~' 111R'=>ua:JlI) · ..· ;iziiiщidiiiё~··.. eu лwаfп:>еJd' N
"
.мором" е!рп~эezsiМ о""
" 3
(JitISlбеw) "
6:)в'еlщаdпzп аРISJ81s!6еш 81РПIS -"с

'шu"рz ?1U/adпZп II~Zl'-'Q0 ?"Sfdpod aZS01d с

.lVHB NVd vl '~"
W~II~lndWO)Zl CiJ 3'"

I!MOIS 8MOU •N•:•:•1

-~••

m
а-
с

л

n'"
'"

-"о па: Со "obisz? Piszesz maile? ,N..
Nie, szulшт ezegos w lnteтпeeie.
::.ro Iпа: Ja tei musZf poszukac iпfuппаеji па lekej" czy moglabys mi ротае? о
- ~O na~ Oczywiseie. Czego potтzebujesz? 3
1~/h/"macjiо systemie edukacyjпy/"п w Polsce.
Zawsze, kiedy chcesz, moiesz koтzysta{ z mojego /штриtет. Pokair ei -"с
wszуstlш od poczqtku. Zeby sir zo.logrтшaf,musisz wpi.,ac иiytkowпika:
"Kт'oliпa" i haslo: "Karolka". Zapa1пiftasz? с:
MYI!lr,,е tak.
W domujest шpтzewodawy inteтпet, wire nie musisz niczego podlqezac. ~ф
Na pиlpicie, w lе"Шутgamym rogu jest iktтka lnteтпet Expluп'l" i obol,
Mozilla Fi/"ejux. Кt6гц przegЩdaтц wolisz? ф
Wszystku jednu, uiywam Leji tej, tylko ш polskiej шcrsji tujest tтoehrskomplikowane.
Dob/"ze,systeт edukacji ш Potsce, тату 847000 wynik6w, moiesz kliknqc 3
па pie/"wszy link. О tutaj je,t fajny schemaL.
Swietny! Takiego poLтzehujr.
Czy eheesz zo.pisaf go па dyskи, ezy wydтиkrтшас?
Mozc zapisac.
W ta/,im razie zo.znacz tekst z ubrazkieт, skopiиj, а nastwnie wklej do nowego
dokитeпtи tekstrтшеgо.
Mumeпt. Dubгze, ,е ehoeiai тепи w edytoтze tekstи та takie ,ате ilшпl,i
jak w wcr'ji japUliskiej. Gоtrтше!

-- ~s.:~f)Ofqczycaпtoпiтy. СиJ~4 '1 /.
Prosz~ uzupelпic.

:~ 6rz wylqcZ pulpit, haslo, wydrukowac V. uiytkownik, link,
bezprzewodowy, wkleic, zaznaczyc, dysk
5 .j"'- wyloguj si"
Prosz" poczekac, zaraz panu IAJ!1.Ф.u.~IfiI(, ten dokument.
З:> sz,; o;a~ wklej
з oguj si" odbierz 2. Czy mozesz т; wyslac do lej slrony inlernetowej?
zamknij
qCZ usun 3 Gdzie zapisac ten lekst - па czy па ?

nij

4 Niestely, lutaj nie та internetu.

, Czy pami~tasz do tego komputera?

". Prosz~ ten teksl, а nast~pnie go skopiowac.

7 Na tym komputerze Sq zalogowani trzej .
8. Мат; skopiowala schemal, а polem .

go do swojego dokumenlu.

~su!e?

Kiedy Angela chce sprawdzic poczt~ elektronicznq, musi otworzyc / odebrac program pocztowy.

Kiedy Iwona pisze cwiczenie, musi USUПqС! zapisac dokument.

Kiedy Javier potrzebuje labeli z Internetu w wersji papierowej, musi jq skорюwас / wydrиkowac.

Kiedy Мат; chce uzywac kompulera, musi go wlqczyc / wylqczyc.

Kiedy Sylwia polrzebuje со!; skopiowac, musi 10 najpierw wyslac / zazпaC7Yc.

Kiedy Ania jest zm~czona i konczy prac~, musi zатkПijС! zapisac laptop.

Kiedy Anela planuje uzywac tego samego fragmenlu lekslu wi~cej niz raz, musi

go skopiowac / СО{ПqС,а potem WYC/qC! wkleic.

~6
~:: -е pofqczyc. с{Сtг+z<vс-,-

I;:JCtr + Х
Ctr + V '";)
C!J+S -.-
Г

ICtr + А

Ctr + Р Ctr + С

czlerdziesci jeden 41

П"'ЧS!lоd-а ШОJJ }fooq SIЧl P~O!UMOP

I1МР 1:]~a!lpJall:]

)sa) "

s~арщ WJOj!UП'Лщо~zs [9ЧS 01
пщwеz5а ;!epZ a!U '11
01
~аJПРUПW I2Jп)еw pazJd !UP щs leq
/1 .. 'eu alZp! О) 'ЛIО~ZSoz е~арп ~Щ~Лра!~ '6

аl:]ЩЛSJам!uп eu е~Лzа[ e[:]~al .,'В

!!JПj!!W l2!upaJ~ alO~zSЛZ:]VО~ЛJ9)~ '!:J~OIeZJrOpUlwez5a '9
M9U!Wez5a 1~!UЛМI2s a!zp5 'ejuарПjS )uаwп~ор лщеr:]!fО '9

lаРЛZ:Jпеu 'du 'еluе5!!wЛм 'e!U!!M!~aZ:JOа!~оsЛм еш Щ~ '~Щ~ •

Пjsа) a!Sez:] м !5aI0~ ро oqle l~ll2!S~ Z а!ще5аlаru ;!!!мЛSldOZJd "

l2[еЧ:]ПjS рuарПjS е '!М9Ш JOsajoJd Лраl~ 'араjЛSJам!uп 1Юepa[ez G
'1
лz",dWI аU[Л:J~!!Ч!! "UZ9' I2rпz!uе6JO рuарПjS лра!~ 'ПjаjЛs,ам!uп щаlМ~ аu[Л:]Лреч

аrпsа'ЩUI alu a!s wЛuщ WЛZ:]IU I Лz:]п а!5 sez:J Лlе:] Л'9)~ ')uарПjS oqle vаz:]п

6 Л,!!5!!м

Р"l~Лм

!!!Iеuамп[

uо[п~ i)шеl:JlU{jдР z aI9f.ZJ~lod Z5дZOШ Аг]
I.M9JS Ч:JАJ rJ!uаz:люz zseuz AZJ

&су' ~(YJ]

I

.I

~~.\ , "~tJ
..j1""'. .••••••,. ~ .
N
.l ,.,~. ~,".'
. Ф

i,l2rП5аJЩЩa!s wЛz:] 'ZS!I~ЛW~eг .~ с-
i,12!qш О:) .,
., 'N"
i,аuеJqп I2s O:JМ
о "О'"
i,l2rер12I5ЛМ~eг '1
i,ч:]ера[рz eu Лq050 125п~а!м wl~e[ М ф

·elUeil.d еи :Jд1Z{ЮIМodро I aUf!JOOloj 9еs!фod дZSЩj N'"

"IOnI5 'V10)lZ5 '~10)lZ50~ZHdcu -О"'"

i,Ч:JЛМОР~ОUZ:JаlоdsIlejJOd )еwщ !!u ZS!Zpl2sО:) ••

-'"

1:
с-
о>

m

Q.
С

"о'>"

•"•

i,арашщщ м Z5!!~ПZSаl~ЛМZ 05az:) i,M9:JM!!POJ!!Jd ! М9J1ZРШ zazJd UOJ)SП!U!!МО~ОlqО z51Zp12SО:)
i,auz:Ja!dzaq 125pa!s м Лdп~!!z Лz:)

i,05a!~510d е~Лzа[ !~пеu ор )uарПjS аfпqаZJjоd 05az:)

i,ZSejSЛZJO~[a!:]~az:Jreu Ч:JЛМОJщпdwо~ М9wеJ5шd Ч:J!~еrZ

)ашщщ I2qos az a!sa!u !!luazoJ5!!z al~er

L'rJ!dmб м ?e,JМЕ?ШZOJod ~ZSЩ:J
'l'fИ'JZ'J?{YJ]

I

=-:s:~ odpowic(izie{ па pylaпia, ,. Czy 10 dobrze, kiedy nauczyciel
jesl wymagajqcy?
Czy dzieci powinny chodzic do przedszkola?
Czy masz dobre wspomnienia ze szkoly? 6. Со sqdzisz о mundurkach w szkole?
Jakie byly Iwoje ulubione przedmioly? J Czy jesl w Iwoim kraju laka Iradycja
Czy chodziles па wagary?
jak sludni6wka?

4 r.)cNeиJR; С''',;.,, tj{ КAROL

.:. $Z{' posfuchac dia/ogи i иzиpefпi(; /alJef{!. КAROLINA

PROFIL KLASY m

Q.

<::

'"n"

..U...L..U...B...I.O...N...E.......P...R...Z..E...D...M...I.0..1..Y......... • •••Р• .9.й/?~j;ii!J~i.:.·:.········· '"
..U...L..U...B...I.O...N...A.......N...A...U...C...Z..Y...CIELКA
~
ZAINTERESOWANIA
N
СЕСНУ CHARAKTERU
'С" .
N'"

"Q"

...",,~.- '"
N'"
.;:...~SZp~ostuchac( dia/ogu jeszcze raz i uzиpefпic LeAsl.
"Q"
aml: Karoliпa, czy ty chodzisz do ....eic~u./I( og61пoksztalcцcego czy profi·lowaпego?
t\arolina: liccum w Krakowie. -'"
Do og6lпiaka, do Piqtki - to -с'":

с.

aтi: Napтawd~? '"
Karolina: No, jcst jcszczc jedпo пiezlc, ale tam chodzq ,ате Iшjuпу, wiesz tacy, со tylko

si{: uczq i uczq i swiata poza пic widzц.

aтi: Aha, а w jakiej klasie jesteS?

fo<гro!ina: W - lтiwersyteckicj.

ami: Uпiwersytcckiej? Со to zпaczy?

"<arolina: Мату lekcje matematyki ifizyki z пauczycielami z Uпiwersytetu.Jagielloпskiega,

а сц.<с тату пie w szkole, tylko па u.пiwersytecie, Jak studeпci.

'ami: То musi IщсIаjпе, а КатаlLezjesL w Lejklasie?

КаroНпа: Karal, пigdy w zyciu! OпjesL za , а w u.пiwersyLeckiej пap1'aw(l~ t.rzeha si~ 11С2уС.

OпjesL w humaпistyczпej - tam wystaTczy, zejest iпtеl-i,qепLпу i .

Karol: M6wicie о mпie? Mami, пie sl11chajmajej . siosLry! Wyhralem .

humaпisLyczпy, Ьо kacham histOTi~sLaтozyLпqi literatuT~.

Karolina: Cha, chal 1 I mozejes2cze lасiщ lисhаsz, со?

!<вгоl: No, пie ,а haTdza, ale za Lоhardzo luhi~ paпiq ud laciпy, Ьо пigdy пie daje zadaii damawych.

Кarolina: .тапajhaTdziej lиЫ~ paпiq odjizyki,jest haTdzo , ale ,wietпie u.czy.

Poza tym fizyka tu maje dтugie hohhy, шта, ро jotograjii.

.~ami: Ajakie luhicie пajhaTdziej?

-<'arolina: .таoczywiscie[izyk~ i his2paпski.

N>rol: .таLе: hiszpaпski i histOTi~.

:opasujc? Klasa Karoliny ze Karol jesl leniwy.
Karolina m6wi, hislori~ slarozylnq i lileralur~.
Karol jesl oczylany, 10 znaczy, jesl wymagajqca, ale swieln;e uczy.
Piijlka Ьо nie daje zadari domowych.
Karol uwielbia------~.- 10 bardzo dobre liceum og6lnokszlatcqce.
fizyk~ i hiszpariski.
Karollubi paniq od laciny, та cz~sc zaj~c па uniwersylecie.
Рап; od fizyki ze przeczylal duzo ksiqzek.
Karolina lubi
czlerdziesci Irzy
43

па·ЧS!lоd·е ШDJj ~ooq Slчt Pr?O!UMOP
ЛJ<JIZ:J !:J~<JIZРJЩZ:J
17 17

I Jluv)fiZJ
:;Ja-
alo~zoodzo,l

9li, 9Ьzоudzш 9vmоrlпц

?!~ ;>~MO-

3MO>tlNMOSl1z:>ao 1>tINMOZ:>3Z!:l

.-----------------------------------------------_.----------~-----------------,,---------------------------------------------
, ·ашш V1P ти О) Э'UЭZJУЦL

ULJ2V.L 'JVJSЭ!Ш "i"ри Jlzрэq JШ ,,,
VZVZ '1jЭJ,z]J VZ 'ЦО.J.

iЭ'!UUJf1ods :л~sлzsлл ,,~-----------------------------------------------
,,
JZSVU IJZ 1 SVU Р; )SVO) ИпuоdОld
:IOJQ),i ,, :jJaqotj

,
_о:, lfi"vuz О) О;) lашvшliZ1JП

,

:J10!d

'1lJO)Sор шvzsш.dI1Z 'тmОЦV.I)/ m ЦJfiUЦЭ1d '1111ZS"шаРVJIV Ри
1izа,ldш! ЭР~ZJоdzш J111n[OYOШО)VZ 11 оm)S1V1VШ 9vmUlp111S ЭJЦJ

'1i"Ii"m <а{ IiШ5Э)SJ{ 'IiZpOlp !ow r~-------------------------------------------_·-:еUЛjSПГ ,,
-~:zse~n1 ,
'ij.j.ijij iii,.i,.oiis' 62" Wij2'S6iidiijjd··;У'i.-s;iiVn· .. 'ЦОТ1Jl1рбlШ ЦJzцsощаш о Э'!Шf/.§liш 'Э'!U
,,
':ОП, ор Э1SЬГпmu/uбli2.ld шпlzvuш!б m , -vт.оsашэsэ 'э,uvт.о1VZJ 'эщvт.оj.J.ns 'Э'!uv.ш
,, 'ша.щпduIOЦ paZ1d Э'!иazpЭJS 'фlmэр)

loalZp )эmvu zшаL 'обащsр,бШJ z Э'!UирЬ]бо :9a1zpalmod 5аlV!Ч.1 11цпц;) :IOJe)!

/l1цуli)ыо ;тр> <О1 ИпU111d :wepv

i'.'501zsliz,ld О) m9цfizИ ~'S Э'!UЭZJЛ :eu!lOJP).! 19V1fJlilS 'ща," n О;) "11/0Ш)/ п 501пц "ше~ rл
jJaqotj эш иитра ·ШV·/Эlш.vd а; 'Jl'o,,,mfiz'oO
-"с
:wepv
,О.-
'эр1d 1 Э'!иazpэ(vu sVZJ •:>•
ф,.-
tЭ'!uvшliщn 11и ZSЩО,lrJZша'UVтtJ)VШ ·vpli, ор шqJZ1jоd )SЭ{ 00 'обо) эщvт.odrnt vu 'т9циnцош •о'"•
fiz.? .?/Р ',Jbl'flSЭJЯIЮ оzр.шq 0L Э'!UЭJfJ1d'JIUVJ/zsаlШ vu fizovuz О) 'JlUvшIiZ1jn 11и fiша{nЭV1d
:;
jоliJlц.щvdzsщ zslizofl ;},. zOI.?oud '1'ISOlm 1.100 оа
ф
luбаЩSl0d vцfizИ э!s zslizoп обаZOIJ/(/
rn
с>-
е

'""

()

'"

lЗlUlll ZSV]Эlш"d 'lШVW 9pzJ ·(lrJPVZ ЭЩV1'lVlРО ~Ш)J/аl Э'!UV1Iiz:J '1fv.пuoV1dlim Э'!UVS1d
zso"m 'щоцzs IШ а{nш{т пRJJZOOZl1p OlU)V)SO ·обаmоu JlN

).'ZPMI?Jds.l ;>rJЧJПlsоd a.lUdtJ}seu f! '.'бо/1J.IР?.'U/adпzп aZSOJd

·aMosP;~olUP~lods еи Р.ШjOJР}/j Шд;ОJР}/ Z e;zsod /ШРW

U, [~N!(11J
,

~MOS"1)~1INn!OdS C2J

iNeяie, 3 1. Samo (Ьуе) па kursie

- ~S:~uzupefпi(: zdan;a. nie wystarczy, zeby m6wic ро polsku!

•••••С•••zf;;J1 •t.a....и....i•е••..• (czy/ae) 'о mO.Ja u Iu Ью· па В. . ..••••••......•••••••••••••••..•.. (odrabiae) zadar\

rozrywka. i (pow/arzae) nowych

................................. (Pa/ie) jest niezdrowe. sl6wek jest tez wazne .

Angela uwielbia (p/sae) 9 (sprz~/ac) zajmuje т;

SMS·6w. w kazdq sobot~ duzo czasu.

............................ (ma/owac) 'о pasja Mami. 10 (pJC) alkoholu w miejscach

................................. (m6wie) ро polsku jest pubIicznych jest zakazane .

bardzo trudne. 11 •...•••••••••••••••••••••••••••••••••••• (komeпlowac) ludzi а'"-

................................... (uprawiae) sportu jest to brzydki zwyczaj. с

wazne dla zdrowia. .~ "Cz~ste (туе) skraca zycie." А

пiNeяit 4 '"()
'"
=- SZ~ posfuchac i zazпaczyc dobГr1odpowiedi.

Justyna та zamiar о administracj~ ~ turystyk~ о korespondencj~
sшdiоwас: -"о
Justyna chce robic со" о zainteresowaniami о praCq w biurze о przysz!osciq
zwiqzanego z jej: о_:":'>>".
О ekonomi~ О prawo О administracj~
'<obert chce studiowac: О licencjat О magisterium О studia doktoranckie ф

'iobert planuje: о"'>"
::> otr chce studiowac
a'chitektur~, Ьо zaw6d 'о"
a'chitekta to:
~rchitekt zarabia: :Е
ш asz planuje studia:
::> otr m6wi, ze: ф

о tradycja rodzinna О praktyczny zaw6d О рrеsШоwу zaw6d

О dobrze О zle О slabo

О techniczne О ekonomiczne О informatyczne

О О Оuniwersytet jest lepszy politechnika jest lepsza 'о i to та dobre strony

·iNeяie, 5 ( )( ) ( dziennikarstwo )

::.; апо studiowac 1 d/aczcgo? (j~zyki оЬсе )

: archeolog ia ) ( )( ) (matematYka)
------
(~--)

: ) ( stosunki mi~dzynarodowe ) ( zarzqdzanie ) ZENIE

45czterdziesci pi~c

d05wiadczenie, zakres obowi"zk6w, wY5cig szczur6w, rozw6j zawodowy

nowe stowa

, Q) SZUКANIE
PRA(Y
со СllIiNeиi.e 1 (....7.....t.o...,...с..о....m....u..s..i....u..m....ie...c.....p...r.a..c..o...w...n..i.k....

u CopasUje?

с~о

(..!.~..:Q.
~~~~.ujwe firmie :

••» i..З......п..р.....:...m....а..г..k..е..t.i.п..g...u..,......f.i.n..a..n...s..6..w...... у) ., ,~"b,~~~~,s.'~,~~,'"k~~,t~,~t"z,,~I,i,~~,te•m: ,~",~~~i~,r~,s","

u ..

~ ! б, znajomosc program6w komputerowych ! ( 9. opis kwalifikacji i motywacji do ргасу
а.

ф

с•• sze! wymagania znajomo5o j~zyk6w obcych obsluga klien\a iis\ mo\ywacyjny
pracownik
""::> dzia\ 3 s\anowisko
N
су wyksztatcenie obsluga kompu\era
(/J

Teresa: WiLam Paпiq, PI'OSZfsir kl'6Lko zаРl'еzепtоwщ',
Kandydatka:
Nazywam sir ]оаппа Szуrплfzslш, uiedawno ukofzczylam ZVКA POLSКlEGO
Tomasz: sl,иdia па UniwcTsytccic Ekonoтicznyт, rta '?ieTun/{u
Kandydalka: MaTketing i Zaтzqdzanie, SZKOtA 1~ LOSSA"
Czy та pani ja!<ie" do§Wiaticzenie zawoduwe? "С
Tomasz: Tak, juz w czasie studi6ш podj~lam PI'U"~па p6t etatи
Kandydatka: poszlJ kll"Jeрrасоwпik3 .,а
• ko sеk,"сt;Jгki
Tomasz: ,,-,п \:wst(aJnzio;-Wa\1cSobslLlgl k l' [.
К"ПlJУltаtkа: W maiani.}: wyksZt.tken1e

Teresa: у Sred.,ie lub wyzsze. h
Kandydatka:
Teresa: . mo5t j~zyk6w оЬсус. •
Kandydatka:
w polsko - hiszpafzskiej jiппiе, 7n.tl~bslugp. kO""pllter;:l.
ТегеБа:
Kandydatka: Czyт zajmowala sir ta fil'1na i со пaleiato do pani obotuiqzlWw? ev or'-IZ list тоk.,л·.•••••.-.•,-v·'пkуoptr·osz,,:
przeslac пз adrCS sz у.
ТотаS7: То byla fiппa haпdlowa, па LтпiasLja bytam odpowiedzilLlna za рта-
pr c.lС[email protected]З·I")1
Kandydalk":
wadzenie korespиndencji, wystawianie faktиT i oтganizacj~ Ыита,
Tomasz:
]aki"h арlikаф Iштрu.terоwусl! pani uzywata?

Pa!<ieluОреп Office, рпеdе wszystkim edytoTa tekstu i агlшsza kаUшlасуjпеgо,

"ОNa dzieп 11O/'zysLatamz pTOgтmU pocztowego Outlook i рпеgl'ldатсk

inLeTnetowycl! Fil'eFox i lлtетлеt Ехр/.отеl',

Czy potrafi ралi pisaf Ьеzwzтоkишо?

u,k,

Dlaczego LeTazszuka paпi nowej ртасу?

Poniewaz popl'zednia jil'1na uie moze mi zapewпic р1'асу па caty etat, а ja тиsц si{1

usaтodzielпi6 i zaгamac ла swoje utгzутапiе, kt6l'e, ja!<pafzsLwo wiecie, uie jest teтz Laпie,

Rozumiem, Proszr пат powiedzie(;,ja!<iejrzy!<i оЬсе paJzi ша?

M6wir biegle 1'0 Iziszpaпsku., znат baJ'dzo dоЬпе angielsl,i i роdsLашу uieтieckiego,
]est pani jednq z wielu kaudydatek па to sl.anпwisko, ]lLk лаs pani р/'zеlшпа, ,е jesL paпi

пajlepsza?

]eslem odpowiedzialna i dпhпе ZОl'gалizowапа, szyhko si~исц, jesterп. о"пЬц оtшт'Щ

i umiem pтacowaf w zespole,

Dzirkujeтy paпi za sроt./шпiе, skontaktujemy sir z paпiq Lekfoni"znie w najblizszyrп. czasie,

46 czterdzie5ci sze50

download this book from e-pollsh.eu

L v шараlS 1~$alzpJajZ~

'sщd {ЭГ01 V1ИЭ1]Ц .. 'sпU!ш h'zпp - "Iб2М э/v

z обэтОJЭ1пdиlОЦ тиvтошшБОldо"

i,vцsq;)а пта V '0'lSlтоиvjS О) vи ".с.опЦУ1]птц Э"lоsh'т П2 vш ЭZ ';j,s ШL ".Гvрliм :ZS8W"_

'тlшт2liт отои U/Щ z ?Jomoqo.SO V)J.VJl10 '''Iliz;J[' :еSЭJ"_

'эшэzортт50Р 'Jщпdшоц :... Э1'f1,IiZ.sт тИ1Jds lOZ1)Old о ZSlzpbs OJ V

ТШVШЭfqOJд 2 тqos 1Zрш Э'U)ЭlтJ ШР'/Ц , )sэГvиqЭZ110d

п.цs~т()u,щ ., шп1 VN vш ,1~и ! прOlШ

v2 1."Г vио 02 ';)IS Моц Э/V '1п1и lizпp 01 ?501штJО

ГаГ92 ';)18 шvzрvбz йV'/ 'V'IпzS VU11V:Vd :zseu-:_

аl~ЛZ EU ''1jерлм arsuad ?емщsор ...................... 'ZШV1ИЭlJ'1 z
Эlеuo'1SОР ?!UРПJj"Z
?elq""'z т эиzпт О) v 'VИZJh'1vdшh's
~емлzп / OMjsJOlqalspaZJd
a~eJd ?ер lupazJdod 02р.шq )SOi' Z пШZVГZn1иа 02пр РШ 'vuzо!бl0ИЗ
"ШJl) ?l!"Jjod
IЩЩSО .~ lJшпи V1f1VРh'риvц .
?аIШП аIU"ШЛZJjП
al5alq ГЭlzр"vqГvи iJ,s ашw . РИР'Г/.!) 0L :eso,,,_

z ?ЩSЛZJO'1 u,ирп!1VZ h'UJ)'ш/uтпd 'эщто бп/рат 'обо)[ :ZS8w __

!,a/пspd OJ (~$ОШО!I!U; ;1!!UI!6I!Ш"М 'Ч:>I!I'1I!1U..О'1.'I!rz"~ap
'I!qopod '1!6Пlsqо 'l!!uaz:>pl!!M$OP
5~(YI} ----',I!qoso
... _.-

'БО(D/р :;J/U/adпzп ;пSГ'",::

ПJЭНВJВtp
ЛЧ'"

ч,л,qо М9~Лz_

,10WO(!ItJZ

J{t70ёjOJ[Z{t7'Zi1q
,lтOSld

!"ощ1>(э!

'"

1:

са M9~I1!мoqo

-"::1 'Э.l'fez

N эморомez

IJ) !,1[t70/}РИОУ

JT",~}1i {t7 о,:юvа э!и8Z'ре!~

'"u JJ»J'J'iJ/}Z r1!UЭ!UРГU,j-ВZ
'"~
И'Jиd (ezpo.-
ииtl.

этрэу'9 Э!UЭ'IВjZ+

!1qnz:; !1~sqэа !~SМЭ!UfЭ7 "~Щ"WJ,zs
!1u!/п!1d JfOld
ВМ3 "ии"ог

i/J!UaZJPrJ!M90P дМОSРLJЧJI,+ОР
zею aIJP~!j!/UM~ ЧJ/ I!" дIV"Г

И & 'U!"iJN!(YI)

СwiNeяie 6 Edyta Szo!drzynska
Akademia Ekonomlczna.'
Prosz~ przedysku/owac w grupie, kto b~dzie пaj/epszyт Finanse i Rachu~kOwo~C
5 lat I gt6wna kSI~9owa I

kaпdydateт па sfaпowisko sekrefarki. firma ustugowo-hand\owa

komputer: obstuga
program6w k·s,~gowych . I k" + + +
.", ang1e S I
Jolanta tapiriska niemiecki+ +
J~zykl.

matura I technikum wtoski +

odzie.zowe odpowiedzialna,

2 lata / sklep Jerzy Кис . solidna
1 rok / firma
ini.ynier I РоlitесhПlkа

u••• produkcyjna / 3 lata I
kontroler jakosci
~'" przedsi~biorstwo
komputer: podstawy
7Il. budowlane
СwiNeяie j~zyki: angielski + /- komputer: systemy
operacyjne: MS Windows,
punktualna, pracowita,
Linux
uczciwa

Ргоsц ulozyc preLeпtacje. i~zyki:niemiec~i+++

••• angielskl +

u operatywny, ambitny, pomystowy

с~'"о Q) МАМ JUZ DOS(!t:

Ф СНСЕ ZMIENIC PRACE! ,

Е СwiNeяiel

N

•••u PrOSI~ przedyskutowac zale/y I wady ргасу Ryska.
.s:

U • Nowa wiadomosc » Wys"j Zap!sz Anuluj Usufl

D Odebrane (25) Od: [email protected]

~ Kopie robocze Do: [email protected]

./ Wys'ane Кор! •• do:

Х Spam(56) ukryta kopia do;

ОЕ Temat: Re: со s'ychac?

со Kosz Czesc Stary!
Pytasz, со s'ychac? Lepiej пiе pytaj! Мат juz dosc tej ргасу! Rzucam to wszystko
::Е w diably! ОК., wiem, со powiesz: dobrze zarabiam, со kwarta' dostaj~ premi~,
.-, Ыиго (107) тат s'uzbowego laptopa, karnet па sitowni~ i dobгe ubezpieczenie, ale tak nie
VJ do za'atwienia mozna zyc! Niby wzi~ta prestizowa firma, а traktujq cz'owieka jak niewolnika!
V"""J kHencl Ciqgle musz~ zostawac ро godzinach - а raczej ро nocach. Atmosfera w biurze
D konkuгsy fatalna, szef tylko si~ wscieka. Zero kolezenskich stosunk6w, kazdy tylko patгzy,
h projekty jak wyciqc jakis пumег. Dla wszystkich паjwаzпiеjszа kasa i karieгa - prawdziwy
Ь wazne wyscig szczur6w! Chciatbym z Tobq pogadac. Moze skoczymy gdzies па piwo?
~ znajomi

Pozdгawiam
Rysiek

§о •••а "'{' Przeg!Q.daJ

,

СwiNeяie 2 , (";L

PrOSZf; U{XJГ7ijdkоwас odpowiedi Aпdrzeja, а пasfcpтe posfuchac i skoпfr%wac . ..

.,....-....-.....-.....-....-....._..........._.......-.....-....-.....-....-.....-....-.....-.....-....-.....-....-.....-.....-....-.....-....-.....-....-.....-.....-....-.....-....-.....-....-.....-.....-....-.....-....-.....-.....-....-.....-....-.....-...._...... .

Ф..Czesc Rysiek' !
.. . ,
парisаiеs 'е Dobrze, mnie do P..9.i?/!-?;~i .. ;;"1'.;. Жf!(~ . .иr!-(J{:~{]Jе,;;; '
?
w zyc Nie takim mozesz stresie ...........................................................•..........•..•....................
7i
z procentach si~ w Zgadzam stu Tob1l ...........................................................•...•......................

I si~ W liczy niz со'; kariera wi~cej zyciu pieni1ldze i

I spotkac, Musimy si~ sobot~ Ьус w moze

,еjuz Czy Апi1l rozmawiale'; z, pгac~ chcesz zmienic

[x~~~~::OwO"'"' 'mO~:'I)

48 czlerdziesci osiem

dOWllload thi5 book from g.polish.eu

6Р fl '/т! fipzv{ oтlJld э!;)V)пl!lvтJf ЭUЩ

Jl0(tSJZ т l?OU/J(JpUl1 '?10uuo.llSlpazsт

'9$OUfU.1ZfblJтodpo 1. ••••••••••••••••••• • ••• '?fоuтf4тПU/1UlО)[ liuо.цs i1UJOW

............... т9)jfizJ{ Р>(п1JИ 'аир!

'.llVJJ 'vттпh:;f1 Ю[ЩZS I .••..•••..••.••.•••• 'ОП21S.ШР.ШU 'a?9.lpod v}uvтОS<J.l-<ЧU}UZ

l\аЮОZVlsроd UIO!zod :ЧSIl:JUlJ4 т9~lizJ!
9~OutO!VиZ
/i.uVтOSUV02VVZ OJUP'J.I-? uto!zod ·Plsyvdzs}Jf
..............!.J.!.т.U..U.I сп J18ащ :ЧS]iJ}SUV V.l;Чlldшо)[
VS1JlsqO
'тиlа Р.IO:) 'u8!sJQUJ 'dОЦ:ЮI0Чеl эqорv

'PU:J0l11V пшшХшd ?'jOUlo!иuz VlштosuтШJlJZ

'j.pптUТJU.lJpl! >(3.lUpbJSaz.ld ~ щ;чпdшо)( .18щsqо ?fo/uo(vиz .

"P§OlZsfiZ.ld :JJ.иno.т.lg" /'1S.lт(UO){ !!:Jl1pJ 111 т Э!IЫ!Н~9АIiМ

jiШОQ JlшptZ5" U/fiUZJЩОР(JJ!ЦJШ J~s.иl)fu0J[ 02 Jzsm.0!d vpJ!,tEb!sQ

!!риирт т оSэчsр.t2uv vJ[lizJ! SДIJ[ пt'no!uро8/ЧОРfЭZS

029>fVA)['H:JlТVWO:J Jlu.цjZJud l\uozpv02o.ld (dIJd! аюип UOAJS 1}!'bl/0J[ZS

J!UJZ.ЮП21'рАО;) 'US!SЭОUJ 'dOlfS010lJd) !ЭOlО.lJJudШОJf 5.l1l)l ЭJliqJZ.ld

........ 'V020HJ!o.ld 'vиVJa20рlЩ :029!pпJs J!SVZJ 02 ;чliqро Э020РОО2и! чliНV.ld •

рпвщм !JП2опJ(О.ld Э!Ul.IУ 02 щuuР(а{о.иt 5i661 - f;"6bl •

ZJ!тJPi1vuvS'S {ЭUZJ!UОНЭРЦJ.J.V.штоJtJ.ld т JuvJJ[J!oAd 86Ы - S6bl •
woa - aпg ЭZJпIq т 1иv1~э!OJd/iит9/S ,00с - 8бб! •

Мv}ПТf-l:JгТV (Э0201J[э!шtl - ОUZJ!UО1J[ЭJ!ЧJ.lV aтopoOlVZ
d.ШU.if 02 т91uщ>(а{O.ld щоdsаz .J.Щ1JUпр.J.ОIОiU>p(ZJVU 5!ZP ар - [пп'С • a!.uiJz:JpV!т~Oa

a~тO>(V.I){т 08эpts.ютротОN 'lЩ ЭJЬJ.JЩZS>(0U[980UlпЭJ!1 1 9861 - 'С86[ •

ptfils!uvq.lП !Ii.tЩJfЭJЩJ.lV lV!ZpIiM

PfZSпpfO)[ VZSпdP"~ 'ИЦ vJ[sтoJ[V.l)[ 'С661 - 9861 •

/d·V!.lЭ[email protected]>f·.l :1!ти-з этО(IОSО

0,gI8ZL090 :V!UVJ[ZSJ!UIVZSJ.lPV аира
т9J[V.l)l ''Си9 VtrШрО!W VJпп :V!llЭZJIO.lп ЭJS{Э!UI! ЩVQ

99БI ЛI 10 :O>fs!тzvu! J.1U1l
.l>fsyli.t)[ РШZ5п~

3УLlЛ WЛ1ЛЛNNЛ:)

с OMISJt!r6a~ '&;'Eld 'Е't!uч~аl!rОd 'а!ш~!d '!6n/sqo 'ч~Л:~qо 'а~srа!ш '?~ОUМЛ:IЕаl't
'uOlaral 'M9'tE1}I 'E'tSIOlEMlaSUO't '!'t!lEI6 'E/6a!q 'IuаlSЛ:SЕ 'ШЛ:UZ~!UOj'tаI!Ч~JЕ
"еРЛ!Z':li1ы л] )lUjadпzп JzsDt-
SАИОI)АZ Ю
• ):(;< [/Q!ИON!fYI]

,

'pua'taaM м 81' ?E't!OdS azow [aZJpu\t
'azpelua!d о'tIЛ! 81' eZ~11E!aZJpu\t 5n!paM

'ЛJПZ~ZSе. wawalqoJd wлzпр аZJПlq М
'шаlSОW!Е E'ts~a~al0't !sa! Л~ЕJd

'ElqEJEZ !Ю8!М oq 'лu!Zро5рЕU ЕШ az '815 ЛZ5аlJ 'tаI5Л~
'Ir~E't!l!IEM't ч~!омs !az!uod О'tSIМОUЩSЕШ 'tа!sл~
'Е't~Л~ EIP azSra!U~EM[EUе. !'tqOJEZаl'tоsлf'i
'8~EJd ещщd aZJqop ЕШ 'tа!sл~

~r!рМr!Jdд/U i1ZJ rзРМr!Jd 'z-еJ аZJZ':lд( 6.' f I.'ew :;el-лпаZJd azsc...-

17.'Ш,]' /Q!ИON!rп;

~ЛJeJd :;e'>lпzs '>I-er(>Ia/Stltf :;J/GoJZUalU.'M()(j O:J '<J.'ciтб м :;b'MOl-П'>l':li1РдZJdJZSC,,:

& /Q!ИON!rr::;

Сwi.ezeиie, 2 "О с,

Pr05Z~ upoГZqdkowac /i5/ mo/ywacyjпy RY5zarda.

Ryszard Kryl1Ski Krak6u' 02-07-20'12
,,1. М;оdаша 6/12
]]-031 Krak6w

lel. 060728 1830 3D-arc1litekci sp. z 0.0.

,,1. Kalwaryjska ] 7

'" 3]-038 Krak6w

u
'" о~
w koпtaktacl1 z klielltaтi sprawdzaт si? jakи osoba ohvarta i шпiеjqса radziC sobie
CL
z trиdпyтi do гоzшiqzапiа proЫeтaтi. Мат doswiadczeпie w kiегошапill zespoleт.
,<.л,
~ Мат Ilпdziеjr, ze brdr тogl pelпiej zаргеzспtОШQС swojq osobr podczas Dsobistego
spotkan;a.
Оо

,.,u

О'N Moja lOiedzapoparta jest lOieloletlliqpraktykq. W czasie mojej kar;ery zawodolOej
ргасошаletп zагошrю przy projektowтliи budy"k6w, jak j araпzacji wllrtrz тieszkтl,
doтow jedпorodziт1ycI/ ога! ЫuгоwсОш. Мат r6wпiei bogate dО5шiасlсzепiе
1:0projektozvaпiи ogrod6w i tZIQ. та/е) arcJlitekfиry.

о W zloiqzkи z ogloszel1ieт, kt6re иkazalo sir lU d11iu 01.07.201111-а stroпie il1tertletowej
lJЛlЛv.агсJlitеkсi.рJ, cJlcialbyт zaprop011owai 5WOjq kтldydatllr~ на stal1owisko g16wпego

projektaпta ш Paпshva jirтie. SqdZf, ie spelпiaт wszystkie stащiапе przez Рт1stша

ftпll~ шутаgапiа.

[2] Wiеrц. ze w Pтlshva jjrтie b~d~т6g1 zrealizowac 10 реl1l; S1Ооjе hv6rcze таi/i1ОоSсi.

о Szaпowпi Pтlshvo! z ращаzа1iiет

Ryszard Kry/lsk;

, ,

СwiNeиie 3 Сwi.ezeиie, 5 ,,С',

Prosz~ ulozyc d/a/og pomi~dzy RY5zardeт, Pr05Zfj pogrupowa( slowa.

а sze{em Лгту ЗD-агсhi/еkсi.

СWi.ezeиie, 4 (";\ bUdowlane, doswiadczenie, handlowa,
honorarium "', kompulerowa, kwalifikacje,
Proszr;posluchae ; uzupefпic.
pens.ja,. produkcyjne, ,zarobki, zalrudnic
Rysiek: Witaj Aniu! Moiesz т; .... 1
Ania: Dostaleт lf pl'aCfl przYJilC nowego pracownika, reklamowa,
Ryslek:
,еТо wspaпiale! Wiedzialaт, umie.j~lnosci, uslugowa, wynagrodzenie ,
Ania: jestCli пajlepszy 1
znaJomosc czegos, przyjilC па slanowisko
Chyba Jaktyczпie dоЬпе wypadleт
PIENIADZE: /{оиолалiuм
па l'ozтowie, Ьо .
niezle waгunki za/l'udnienia i со FIRMA: '.

najwai.пiej!ize: w .

о pracf тат za.gwaranLowaпe i. PRZEDSI~BIORSТWO:
..... , ,..,
wifcej .. nii dolqdl .
DAC PRAC~: .
Faпtastyczпa .!

Wirc dоlщ<1 pojedzieтy па wаlшсjе?
Zawsze тaгzylaт о Madel'zc!

: PRACOWNIK МА:':

50 pi~tdziesiqt

download this book trom c·polish.8U

GJ ~IN~ZHOJ.МOd

korzenie, ulrzymywac / ulrzymac konlakly, pochodzic, przodek, facel, przyzwyczajac siQ /
przyzwyczaic siQ, siec, schylac siQ / schylic siQ, siQgac / siQgn<\c, zamieszanie

пЕ СwiNeиif, 1 , :". Q) PROSZE О KILКA StOW

Q) Со pasuje?

;:

Q) • А rodzina ze slrony Iwojej тату?
о
;: • А propos uniwersyletu: со chcialabys studiowac?

<n • Odtwarzacz?

'"..., • Bardzo jeslem ciekawa: czy mialas ргоЫету z powodu swojego nazwiska?
• Porozmawiajmy о 'ут, со robisz w Krakowie. Czy mozesz si~ przedstawic':? fI

;: • Czy mozesz powiedziec, jakie masz plany па najbIizszy czas?
-о • Czy mog~ zapy!ac, jak с; idzie nauka polskiego?

-'" <е• А со sprawilo, zainleresowalas si~ Polskq i j~zykiem polskim? Szukalas

•• swojego т iejsca па ziem i?

""

.,.""о

..роJtо.ZJ'tа.W(QJ~!10ЩIt!! ..ер. ~ofJ.{.'sz.v.!. f<:.Jr.a.~o.U!.{9e..z.~ntoi~z.. ?{~
N

О~'" .р!,?//ЩtQ.li!i~ .

D. Nazywam sif Аппа Siedlaeze'" UTo<1zilamsir w Niemezeeh, ale тат

poL,kie kOTzenie. То znaezy m6j tata ijego Todzina pocho<1zq,е Slqs/щ

ale ецйс z nieh wyemigTowa/a ,а zaehodni'l gTanicr w latach

oSieт<1ziesiqtyc/,. Nie ut1'zyrnywablmy kontakt6w, nie odwie<1zalismy

1'olski w wakaeje, anija, ап" moja siostTa nie m6wilySтy ро polskujako

dzieci. Nie wieт dok/adnie <1laczego,Ьо tata nie ehee ze тп'l о tym
тzтawiac.

Pochodzi z Niemiec, z Вашат;;. 1\1'1тiеszlшту па р6/nосу, шirс nie spotykalilimy sif ,а czrsto, zшуЫе
11а11.1·odzinae/b, abci. Niestety, 0<1 kilku {а! ehoTuje па Alzheimerи. Moiп" рошiсt1ziсс, zcпicwiele wiem
о sшоiсh przodkach. 1'roszr о п"strpne pytanie.

"1\1ia/a.oi"}?а je caly czas тат! Kai<1yje wуташiа inaezej, zашszе тиsц spraw<1zac,ezy dobrze
zapisali ... 1\1uszrwyjSc za l1щi za Jaeeta о mniej skотрlikошапут nazwiskи, absolutr<ie! Na szczrscie
imir тат /atwe <10 zapamirtaпia, choeiai w 1'olseewymawia sirje przez dша "п". Na росzqtlш nie
moylam sir ргzуzшусzаiС.

.- Nikt пie wieTzy ш moj'l·lnotywac.if, ale to z рошоdu ... m11zyki. Zа/UJсlш/аm sir ро 1'rost11!Sluсlшlат
tylko polsl,iej muzyki, el!odzilam па k011.ee,·ty,а potem chcialam zTozumiec, о czym Sрiешаjq.
1'r6bowa/aт ,ата, pyta/am о T6ine s/оша ojca, szuka/am ш sieei, ale [о па nic. l'оstuпuшilат wirc
zapisac sir па killтtуgudпiоwу kUTSjrzуkошу. Rodzice sir zgodzili па m6j pohyttutaj, па szczrscie

52 pi~cdziesjql dwa

download this book trom e·polish.eu

Сwiczeяit 2
о со Ата Sied/aczek pyta dzieппikarkr? Proszr paтirtac о {огтю o{icjafпe/.

Witam paniq ?

Jesleт dziennikaTkq, ртасuй jako wolny stпеlес dla T6inych gazet.

....................... . ?

"Wolny strzelec" to osoha, kt6ra nie та nigdzie elatu, pTacujc па ш/авпу -rackunek,

сцslо dla T6iпych fi:rm czy inSlуtuф .

................. .. ?

Mqja pieTwsza ртаса to lоlшlпа -radiostacja, kt6ra jui пie isfлiеjе. Robilam tam chyba wsz!f.sJ.lш

i wiclc si~ гшuсzу/ат. Potem kolcjпc Tadio, kг61.kа przygoda z tclewizjq -regionalnq, по i па k01!cU

gazeta og6lпopolska. Dzi5 TOЫ~тМnс TZCCZYп,р. w!fwiady z obcokTajowcami о nasz!fm mie5cic .

................................. ?

Tak, urodzi/am si~ w KTakowic, wla5ciwie wszyscy moi ргzodlшwiе tu mieszkali, а wirc mogr

powiedziee: jesteт KTakowiaпkq z </ziada pradziada .

.......................... ? 3'"

lnteresujr si~ роlitуlщ, Jologl·afiq, leatrcт, j~zykami. Uwielbiam golowa';, taпczye, spotykac sir о~"D

z ciekaw!fmi ludimi. Pracuj~ tеijаlш wolontariuszka w kospicjum, wirc nie тат ,а duio czasu. (f)
N
Zw/aszcza ргzу tг6jсс dzicci i dwиch psach!
•••
......................................................................................................................... ?
О
M6j najtTudniejszy wywiad ... niech p011!y5l~.Chyba kilka lat tcmu z Robertcт dc NiTO.Ву/ат tak
"'"
иleneTwowana, ie zapomnialam angielskicgo, ро ргоstи Ыа/а sciaпa. Na >zcZFscicdc NiTOЬу/
-•"'"•
cicrpliwy i wyrozumialy, aja ро рiеГWSZ!fтszolm dosz/am do siebie, choc teп stTes pami~lam do dzis .
(f)
.................................................................................. ?
о·
M!f.'lr, ге тоglаlщт ртасоwаеjаlш psycholog dziccircy, zawszc bardzo mпie 10iпlercsuwalu. :Е

Albo wеlегупагz.

.................... ?

~lie8tety, 8lиwи "wеtсгупаrlш" nie istnieje ...

.................................................................................................... .

WYWIAD ./'" prasowy przeprowadzic wywiad
_ radiowy
udzielic wywiadu
--- telewizyjny
~ rzeka odm6wic udzielenia
wywiadu

tata za wszystko p/aci, Ьоja jcstcm ty/ko bicdпq studепtlщ ...

Powoli, /{ТО" ро "то/т, poznawa/am pTzypadl<i, I<oniugacjc, struktury, тiаlат тотentу fruslracji
l zlo,~ci"ро со mi {о?". ale teтaz widzr. ze to щiаiо scпs. PrzepTasza.m za m"jq п.iе(;iетрiiwоЙО ()czywiscie

robir wiele h/~d6w, nie pamirtarn пickt6rych s/6w, па przyk/ad 10 с05, со gTa, CD albo мрз ...

.\"0 w/a5пie, dzirl<ujr za ротос, ok1"Opпes/owo.

D:i5 gram w tenisa, potcm тавц zdqiye па haseп, k16TYjcst па dгиgim. Iшfzси miasta, wirc решпiе
:adzwoпir ро taks6w/,~ ... А powaiпic: сzсlшт па o<lpowicdi z uпiwe·rsylelu z Kolonii, czy przyjr/i
тnic па studia. 0,[ legп wszySlko zalciy. Wi~c па тazie сiеsц sir, гс тат czas па swoje pTzyjcmnusci.
Pubyt.ш K,·akтoic (о dla тпic "'11:I1.1щ ale i I"claks!No i ргашiс codziennie jcst jakis Jajпy "опсет!!

Dziепnikатslшо. Moieja teraz zrobir wywiad z paпiq?

53pi~cdziesiqt trzy

, tw6j przyk/ad tw6j przyk/ad
3CwiNf?Jfie 1,poj, 1. тп.
[email protected]',А przyk/ad
z tekstu glUjp~,sел.се р[исо, иелlгi
Proszf; па podslawie chorowac па
lekslи uzupefпic JI ezReiMeltQ

tabelk~ oraz doplsa{ czekac па
swoje przyklady chodzic па
w /iczbie pojedyпczej. miee czas па
Uwaga па przypadekl zdqzyc па

zgadzac si~ па

grac w

wierzyc w

dzi~kowac za

Е p/acic za
ею ..J.AK wyjsc za mqZ za
'":: przepraszac za

'"о:: prosic о
pytac о
BIERNIK'" dzwonic ро

'"-,

-"

с BIERNIK KOGO? СО'?


.<>

._'.'" (J-"
rodzaj m'/ski rodzaj m'/ski rodzaj ieпski rodzaj пijaki
osobowy пieosobowy

-ych -е

-ich

5Z, CZ, dz, dz k, 9 'Z~aт te wloski ....1
z,rz+c $Z,CZ, dZ,dz, Z, rz
Wlna.
5, с, " di 5, с, i, dz, п, с, 1,J
n + I,J J l:______
7.1шm te pifkn( оЬгаzу.
11.. Zпaт tYCll 7.пшп te mil stиdentki.

11'" starsz -1' раnбw.

~ JAKICH? JAKIE?

, Mia/ysmy rasowego psa,

Сwi.eгeиit 1 ?Ocf;2 ••

Pгosz~ zaтieпic /iczbr: pojedyпczq па /iczbf; rппO[JfJ..

~.~,t~~,.~.J~~~Z,~1()~ee~i.j9~.~,~i,. Lubi~ tego studenta,

••

Zwiedzi/em to w/oskie miasto. Widz~ twoje dziecko .
••........ ,',
,"", ,', .,", ••

Kocham mojego dziadka, Czytasz szwedzki kryminal?
•..•.......... "
~ ,"', , ," ,',. ,", ,',. ".""",,.,,"""" ",,?

Kupilam swiezego pomidora. Otw6rz t~ ksiqzk~!
~ ,',
~" ,", , , ,", .,', ,',.,', ,' .. " ,', !

~ .._. Pijecie sok owocowy? Dosta/es urz~dowy Iist?
54 ~ ,",." ,', ,',.,
~, .., ,", ,"", ,', .." ," ,',." ,? ,', " ,',.?

Spotkalismy znanego aktora. Sprzedalismy egzotycznego ptaka .

••. ,', ,' .., ,' , .,', ~" ,', , .., ,", ".

pi~cdziesiqt cztery

doV',nload thls book fron1 e-polish.8ll

Prosz~ dоkопсzус zdaпia (Iiczba тпoga).

1. Kiedys pisalam ..Ql.u.giе ..~~~t.lj.а.~Р.?..t?л..6.~k.(.~.!~~e1Jk.(.).,,~

2. Pij'i' !уl ko .

з Dzieci lubi& ogl&dac .

Sро! kales j u, 7

5. Z оkпа widz'i' .
.
w6. szkole тату

Lu bisz czytac .

" Dzien dobry. Prosz'i' . ,

9 Ku pilem . СиJ~З
о. Опа swiеtпiе go!uje .
'1 О гgап izuj ecie Prosz~ wг6cic do labelki z cz~sci А cw. 3
'2 Kocham 7 i uzupelпic pгzyklady w Iiczbie rппogiej.
'3. Dz iecko rysu j е 3'"
.
,. Musisz Ьгас
. , , (): "',
." M6j tata zbiera .
CиJieг~ 4

. Prosz~ wslawic odpow/edпie przy/mki .

Moja pierwsza przygoda w Po/sce? Zacz~/o si~tak: /ecia/eт do Krakowa
.............. Loпdyп, to Ьу/ bardza d/ugi iт~czqcy /ot. Czyta/eт pras~ тoze
....... kwadraпs, а/е Ьу/ет zestresowaпy i szybko zasпq/eт. Obudzila тпie
pasazerka obok, pyta/a СО5 ро po/sku. "Przepraszaт, т6j d/ugopis
spad/ рапа fote/" - powt6rzy/a ро aпgie/sku - "Czy т6g/by рап
schylic si~ пiego?". ггоЫ/ет to, ..... со тпie prosila, а/е пiczego пie
zпa/az/eт. "Trudпo" - пawet si~ пie zтartwila - " р6/ godziпy /qdu-
jeтy, wtedy b~dzie /atwiej szukac. А рап pierwszy raz w Po/sce?".Jak"
- odpowiedzia/eт - " przysz/y poпiedzia/ek zaczyпaт kurs po/skie-
go". "Ach tak, i b~dzie рап chodzic /еЩе uпiwersytet?". "Nie,

,еto prywatпa szko/a. Chcia/eт jechac kurs тorze, а/е w koпcu

zdecydowa/eт si~ Krak6w. Czuj~, С05 тпie tu fajпego spotka "

cdn. ~ЬШ'!f.Шф'

CиJ~5 '()

Prosz~ wslawic przyiтk.i: przez, па, паd, о, ро, pod, w/we, za .

-от: ...А panijesl z Ю'аll0wа?

DZlewczyna: 1 tak, i пie, 10 dlиga hisloria. Chrtnie рапи opowieт, то,е p6jdzieтy

kiedys ..1'9. lиwr albo spaceт,па przy1</ad Wislr?

Тот: Faпtastyczпie! Ми,е wloгel,? Szczeg610wo um6wimy sir teleJoп,

dobrze? Мо,е zapiszr sobie paпi пuше'г, lylka sch1jl, si, jeszcze т, 1еп

dlugupis.

~zlewczyna: А 10та'е ja pOPI'OSzfрапа. . пита?

:Jm: Swielпie, ale сIIWЩ, тl1SZf poszukae telefuпu, Ьо пie pamirlam питеrn.

...? Sir.qщ l1jlko tuгb~. О, 10 lеп питет.

)zlewczyna: PI'USzrwirc czel,ac m6j telefoп, powiedzmy puпiedzialek wiecZQTeт.

... ! Мат пadziejr, ,е "rdzie рап miee tToc11rczaSU Telaks?

..о..т. : Oczywiscie! Dzi,lшjr zapTaszeпie, пikogo пie <пат w Kral,uwie .

..7 JLlewczyna: А wirc do zоЬасzепiа! Zal'az ро iq,lowaпiu muszr Ыес, iell1j zdqiyc па pociqg, а рап? -

-I.,)m: Ja сhуЬа zadzwoпir tи/,,6wkr·
J;:lеWСZУПа:
PI'OszrpopTosic rachlтek иlЬи pитa,qoп.1jeszcze та: przepги.zaт 10

zaтieszaпie z dlu,qopi,.em! 5Еpi'i'cdziesi&t pi'i'c


Click to View FlipBook Version