The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by psiffah, 2018-02-20 04:24:02

ASK-3 ALGORITMA

PENGAJARAN 18
3.0 ALGORITMA
3.1 Pembangunan Algoritma
3.1.1 Menulis pseudokod dan melukis carta alir pelbagai pilihan dalam penyelesaian masalah.
Kandungan
Muka Surat
Rancangan Pengajaran 263
Lampiran 18-1
Lembaran Kerja 18-1 270
269
Lembaran Kerja 18-2 Lembaran Kerja 18-3 Skema Jawapan
271 273 275


PENGAJARAN 18
BIDANG PEMBELAJARAN
3.0 Algoritma
Standard Kandungan
3.1 Pembangunan Algoritma
Standard Pembelajaran
Murid boleh:
3.1.1. Menulis pseudokod dan melukis carta alir pelbagai pilihan dalam penyelesaian masalah.
Bahan Bantu Mengajar (BBM) Bahan untuk kelas
• Lampiran 18-1
Bahan untuk setiap murid
• Lembaran Kerja 18-1 • Lembaran Kerja 18-2 • Lembaran Kerja 18-3
Persediaan
18
Masa: 120 minit
Penerapan Pemikiran Komputasional:
• Leraian (Decomposition) • Pengecaman Corak
(Pattern Recognition)
• Peniskalaan (Abstraction) • Pengitlakan
(Generalisation)
• Guru mencetak dan memotong kad arahan dalam Lampiran 18-1. Pastikan guru mempunyai satu kad arahan untuk setiap kumpulan.
• Guru mencetak Lembaran Kerja 18-1, 18--2 dan 1.2 untuk setiap murid dalam kelas masing-masing.
Sumber Tambahan
• Video untuk pembelajaran algoritma dalam bentuk pseudokod dan carta alir:
http://www.cambridgegcsecomputing.org/modules_lms/more?id_ module=132620&id_course=134795&id_course_inquiry=&id_section=4137
262
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 18


RANCANGAN PENGAJARAN
Cadangan Aktiviti
BBM/ Catatan
18
Masa 5 Minit
Set Induksi
1. Gurumemberikansyaratberikutuntukdiikutiolehmurid:
Jika semua murid senyap selama 30 saat, guru akan menyanyikan sebuah lagu. (guru boleh menukar syarat mengikut kesesuaian kelas)
2. Gurumulamengiraselama30saat.
3. Selepas30saat,gurumemberitahumuridsamaadamereka
berjaya atau tidak.
4. Jikamuridberjayamemenuhisyaratyangdiberi,guruakan
menyanyikan sebuah lagu.
30 Minit
Aktiviti 1: Menulis pseudokod dan Carta Alir Pelbagai Pilihan (if statement)
1. Guru bersoaljawab dengan murid apakah syarat untuk
mendapatkan ganjaran semasa aktiviti set induksi. (jawapan:
senyap selama 30 saat)
2. Guru menerangkan bahawa syarat yang diberi semasa aktiviti
set induksi dinamakan sebagai pilihan (conditionals)
yang banyak digunakan dalam komputer.
3. Guru menerangkan bahawa pilihan digunakan semasa
menulis pseudokod dan carta alir.
4. Guruimbaskembalipseudokoddancartaalir.
5. Dua cara yang paling umum untuk menulis algoritma ialah
pseudokod dan carta alir.
6. Pseudokod merupakan satu set arahan untuk programkan sesuatu
mesin atau komputer. Set arahan ini ditulis dalam bahasa yang senang difahami oleh penulis dan pengguna seperti Bahasa Inggeris atau Bahasa Melayu.
7. Carta alir merupakan cara menulis algoritma dalam bentuk carta.
8. Guruimbaskembalibeberapaperaturanyangperludiatuhi
apabila menggunakan carta alir.
a. Bujur seperti berikut merupakan simbol untuk bermula dan
berakhir.
Mula Tamat
b. Segi empat tepat merupakan simbol untuk proses. Proses
BBM
• Lampiran 18-1 (ms 269)
Penerapan Pemikiran Komputasional: • Leraian
• Pengecaman Corak
263
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 18


18
Masa
Cadangan Aktiviti
c. Bentuk berlian merupakan simbol untuk pilihan. Pilihan hanya
boleh dalam bentuk ya atau tidak.
Pilihan
d. Anak panah menghubungkan setiap simbol yang digunakan.
e. Bentuk parallelogram merupakan simbol untuk input dan output.
9. Guru memperkenalkan jenis pertama pelbagai pilihan iaitu “jika - maka” atau if statement dalam bentuk pseudokod dan carta
alir.
10. Gurumenunjukkancontohpseudokodpelbagaipilihanjenis
pertama iaitu “jika - maka” (if statement). Contoh pseudokod:
BBM/ Catatan
11. Gurumenerangkanbahawapilihanjenis“jika–maka”(if statement) mempunyai satu peristiwa dan satu hasil contohnya (jika saya lapar, maka saya makan).
12. PeristiwahanyabolehdalambentukBooleanmaksudnya benar atau palsu.
264
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 18


18
Masa
Cadangan Aktiviti
13. Guru menunjukkan contoh carta alir pelbagai pilihan jenis “jika – maka” (if statement).
BBM/Catatan
ya
Mula
Saya lapar?
tidak
Tamat
Saya makan
14. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.
15. Guru memberikan tugasan kepada setiap kumpulan.
16. Setiap kumpulan dikehendaki untuk menuliskan pseudokod
dan melukiskan carta alir untuk pernyataan yang terdapat dalam
Lembaran Kerja 18-1.
17. Setiap kumpulan diberi 10 minit untuk melaksanakan aktiviti.
18. Selepas 10 minit, setiap kumpulan membentangkan jawapan
masing-masing.
19. Guru memberikan ulasan dan membetulkan sebarang kesilapan.
265
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 18


18
Masa 20 Minit
Cadangan Aktiviti
Aktiviti 2: Menulis pseudokod dan Carta Alir Pelbagai Pilihan
(if-else statement)
1. Gurumenerangkancontohpelbagaipilihanjenis“jika-jikatidak” (if-else statement).
Contoh pseudokod:
Contoh Carta Alir:
BBM/ Catatan BBM
• Lampiran 18-1 (m/s 269)
• Lembaran Kerja 18-1
(m/s 270) • Lembaran
Kerja 18-2 (m/s 271-272)
Penerapan Pemikiran Komputasional:
• Leraian
• Pengecaman Corak
Tamat
2. Gurumemberikantugasanberkumpulan.
3. Gurumengedarkan2kadarahankepadasetiapkumpulan.
(Lampiran 18-1)
4. Setiap kumpulan dikehendaki untuk menuliskan pseudokod dan
melukiskan carta alir untuk setiap kad arahan yang diberi.
(Lembaran Kerja 18-2)
5. Setiapkumpulandiberi10minituntukmelaksanakanaktiviti.
6. Selepas10minit,setiapkumpulanmembentangkanjawapan
masing-masing.
7. Gurumemberikanulasandanmembetulkansebarangkesilapan.
Tamat
266
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 18


18
Masa 30 Minit
Cadangan Aktiviti
Aktiviti 3: Menulis pseudokod dan Carta Alir Pelbagai Pilihan (Multiple
Selection)
1. GurumenerangkancontohpelbagaipilihanjenisMultiple Selection.
2. Gurumenerangkanbahawacartaalirdanpseudokodpelbagai pilihan sering digunakan oleh komputer untuk mencetak pelbagai keputusan.
Contohnya, mengenal pasti sama ada nombor ialah nombor positif, negatif atau kosong.
Pseudokod:
Mula
Input (nilai) Jika (nilai < 0),
Cetak (“Nilai negatif”) Jika tidak, Jika (nilai == 0),
Cetak (“Nilai ialah sifar”) Jika tidak, Jika (nilai > 0), Cetak (“Nilai positif”)
Jika tidak, cetak (“Error”) Tamat
Carta Alir:
BBM/ Catatan BBM
• Lembaran Kerja 18-3
(m/s 273-274)
Penerapan Pemikiran Komputasional: • Leraian
• Pengecaman Corak
• Peniskalaan • Pengitlakan
Mula
Masukkan nilai
Jika (nilai < 0)
tidak
Jika (nilai == 0)
tidak
Jika (nilai > 0)
tidak
Cetak (”Error”)
ya
ya
ya
Cetak (”Nilai Negatif”)
Cetak (”Nilai ialah sifar”)
Cetak (”Nilai positif”)
TaAmkhaitr
267
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 18


18
Masa
Cadangan Aktiviti
BBM/ Catatan
3. Guru mengedarkan Lembaran Kerja 18-3.
4. Murid dikehendaki untuk menuliskan pseudokod dan lukiskan
carta alir untuk membantu membuat keputusan tentang
pernyataan yang diberi.
5. Muriddiberi10minituntukmelaksanakanaktiviti.
6. Selepas10minit,beberapamuriddipilihuntukmembentangkan
jawapan masing-masing.
7. Gurumemberikanulasandanmembetulkansebarangkesilapan.
10 Minit
Penutup
1. Gurumendapatkansemulaperhatianmuriddanmenanyakan soalan berikut:
a. Namakan tiga jenis struktur kawalan pelbagai pilihan.
b. Bagaimanakah struktur kawalan pelbagai pilihan boleh
membantu anda menyelesaikan masalah harian?
268
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 18


LAMPIRAN 18-1
Kad Arahan
Potong setiap kad di bawah mengikut garisan yang disediakan. Guru boleh laminat setiap keping kad supaya boleh digunakan semula.
18
Anda akan pergi bercuti selama satu minggu ke Pulau Langkawi. Anda tidak mahu kucing kesayangan anda kelaparan semasa anda sedang bercuti. Programkan satu sistem untuk memberikan makanan kepada haiwan peliharaan anda secara automatik ketika anda tiada di rumah.
Adik anda bakal menduduki peperiksaan PT3 tetapi dia kurang bermotivasi untuk belajar. Programkan satu sistem untuk meningkatkan motivasi adik anda.
269
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 18


LEMBARAN KERJA 18-1
Pelbagai Pilihan if statement
Tuliskan pseudokod dan lukiskan carta alir untuk menyelesaikan
masalah yang diberi.
Masalah:
Pseudokod:
Carta Alir:
18
Anda baru berpindah ke rumah baru. Anda ingin memastikan rumah anda selamat dari dicerebohi. Programkan satu sistem sekuriti untuk menyelesaikan masalah ini.
270
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 18


LEMBARAN KERJA 18-2
Pseudokod
Isikan masalah yang diberi oleh guru anda dalam kad arahan. Lukiskan carta alir untuk menyelesaikan masalah yang diberi.
Masalah:
Pseudokod:
18
271
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 18


LEMBARAN KERJA 18-2
Carta Alir
Isikan masalah yang diberi oleh guru anda dalam kad arahan. Lukiskan carta alir untuk menyelesaikan masalah yang diberi.
Mula/Tamat Input/Output Pilihan
Carta Alir:
Penghubung
18
Proses
272
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 18


LEMBARAN KERJA 18-3
Pseudokod
Isikan masalah yang diberi oleh guru anda dalam kad arahan. Lukiskan carta alir untuk menyelesaikan masalah yang diberi.
Masalah:
18
Anda ingin membantu guru anda untuk memaparkan gred subjek secara automatik selepas markah subjek dimasukkan. Tuliskan pseudokod dan lukiskan carta alir sistem tersebut.
Pseudokod:
273
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 18


LEMBARAN KERJA 18-3
Carta Alir
Isikan masalah yang diberi oleh guru anda dalam kad arahan. Lukiskan carta alir untuk menyelesaikan masalah yang diberi.
Mula/Tamat Input/Output Pilihan
Carta Alir:
Penghubung
18
Proses
274
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 18


SKEMA JAWAPAN LEMBARAN KERJA 18-1
18
Pelbagai Pilihan if statement
Tuliskan pseudokod dan lukiskan carta alir untuk menyelesaikan
masalah yang diberi.
Masalah:
Pseudokod:
Carta Alir:
Anda baru berpindah ke rumah baru. Anda ingin memastikan rumah anda selamat dari dicerebohi. Programkan satu sistem sekuriti untuk menyelesaikan masalah ini.
Mula
Buka suis penggera
Jika orang melepasi pintu depan,
Loceng penggera berbunyi Tamat
Buka suiz loceng
ya
Mula
Terdapatkah orang melepasi pintu rumah?
tidak
Tamat
Bunyikan loceng
275
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 18


SKEMA JAWAPAN LEMBARAN KERJA 18-2
Pseudokod
Isikan masalah yang diberi oleh guru anda dalam kad arahan. Lukiskan carta alir untuk menyelesaikan masalah yang diberi.
Masalah:
18
Adik anda bakal menduduki peperiksaan PT3 tetapi dia kurang bermotivasi untuk belajar. Programkan satu sistem untuk meningkatkan motivasi adik anda. / Anda akan pergi bercuti selama satu minggu ke Pulau Langkawi. Anda tidak mahu kucing kesayangan anda kelaparan semasa anda sedang bercuti. Programkan satu sistem untuk memberikan makanan kepada haiwan perliharaaan anda secara automatik ketika anda tiada di rumah.
Pseudokod:
Mula
Jika adik anda belajar selama dua jam hari ini,
Dia boleh melayari internet selama 30 minit. Jika tidak,
Dia perlu membasuh pinggan sebagai denda. Tamat
Mula
Jika mangkuk kucing kosong,
tuangkan makanan. Jika tidak,
jangan tuangkan makanan. Tamat
276
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 18


SKEMA JAWAPAN LEMBARAN KERJA 18-3
Carta Alir
18
Isikan masalah yang diberi oleh guru anda dalam kad arahan. Lukiskan carta alir untuk menyelesaikan masalah yang diberi.
Mula/Tamat Input/Output Pilihan
Carta Alir:
Penghubung
Proses
Mula
ya Adakah adik belajar selama
2 jam hari ini?
Tamat
tidak
ya
Mula
Mangkuk tidak kucing
kosong?
Tamat
Adik melayari internet selama 30 minit.
Adik lari padang satu pusingan.
Tuangkan makanan
Jangan tuang makanan
277
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 18


SKEMA JAWAPAN LEMBARAN KERJA 18-3
Pseudokod
Isikan masalah yang diberi oleh guru anda dalam kad arahan. Lukiskan carta alir untuk menyelesaikan masalah yang diberi.
Masalah:
18
Anda ingin membantu guru anda untuk memaparkan gred subjek secara automatik selepas markah subjek dimasukkan. Tuliskan pseudokod dan lukiskan carta alir sistem tersebut.
Pseudokod:
Mula
Input (markah), Jika (markah < 40),
Cetak (“F”)
Jika tidak, Jika (markah ≥ 40 dan markah < 50),
Cetak (“E”)
Jika tidak, Jika (markah ≥ 50 dan markah < 60),
Cetak (“D”)
Jika tidak, Jika (markah ≥ 60 dan markah < 70),
Cetak (“C”)
Jika tidak, Jika (markah ≥ 70 dan markah < 80),
Cetak (“B”)
Jika tidak, Jika (markah ≥ 80),
Cetak (“A”)
Jika tidak, cetak (“Error”) Tamat
278
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 18


SKEMA JAWAPAN LEMBARAN KERJA 1.2
Carta Alir
18
Isikan masalah yang diberi oleh guru anda dalam kad arahan. Lukiskan carta alir untuk menyelesaikan masalah yang diberi.
Mula/Tamat Input/Output Pilihan
Carta Alir:
Penghubung
Proses
Mula
Masukkan markah
Jika (markah < 40)
tidak
ya
Cetak (”F”)
Cetak (”E”)
Cetak (”D”)
Cetak (”C”)
Cetak (”B”)
Cetak (”A”)
Jika (markah > ya 40 dan markah
< 50)
tidak
Jika (markah ya > 50 dan
markah < 60)
tidak
Jika (markah > 60 ya dan markah <
70)
tidak
Jika (markah ya > 70 dan
markah < 80)
tidak
Jika (markah > 80 )
tidak
Cetak (”Error”)
Tamat
ya
279
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 18


PENGAJARAN 19
3.0 ALGORITMA
3.1 Pembangunan Algoritma
3.1.2 Menulis pseudokod dan melukis carta alir yang melibatkan ulangan
Kandungan
Muka Surat
Rancangan Pengajaran 282 Lembaran Kerja 19-1 288
Lembaran Kerja 19-2 Lembaran Kerja 19-3 Skema Jawapan
289 290 292


PENGAJARAN 19
BIDANG PEMBELAJARAN
3.0 Algoritma
Standard Kandungan
3.1 Pembangunan Algoritma
Standard Pembelajaran
Murid boleh:
3.1.1. Menulis pseudokod dan melukis carta alir pelbagai pilihan dalam penyelesaian masalah.
Bahan Bantu Mengajar (BBM) Bahan untuk kelas
• Lampiran 19-1
Bahan untuk setiap murid
• Lembaran Kerja 19-1
• Lembaran Kerja 19-2
• Lembaran Kerja 19-3
Persediaan
19
Masa: 90 minit
Penerapan Pemikiran Komputasional:
• Leraian (Decomposition) • Pengecaman Corak
(Pattern Recognition)
• Peniskalaan (Abstraction) • Pengitlakan
(Generalisation)
• Guru mencetak dan memotong kad arahan dalam Lampiran 19-1. Pastikan guru mempunyai satu kad arahan untuk setiap kumpulan.
• Guru mencetak Lembaran Kerja 19-1, 19-2 dan 19-3 untuk setiap murid dalam kelas masing-masing.
Sumber Tambahan
• Video untuk pembelajaran algoritma dalam bentuk pseudokod dan carta alir:
http://www.cambridgegcsecomputing.org/modules_lms/more?id_ module=132620&id_course=134795&id_course_inquiry=&id_section=4137
281
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 19


RANCANGAN PENGAJARAN
Cadangan Aktiviti
BBM/ Catatan
Set Induksi
1. Gurumemberikanarahanberikutkepadamurid:Berdiriselama dua saat. Selepas itu, duduk semula.
2. Gurumengulangarahanyangsamasebanyaklimakali.
3. Gurubersoaljawabdenganmuridtentangarahanyangbaru
diberi.
19
Masa 5 Minit
Contoh Soalan Guru
Contoh Jawapan Murid
1. Adakah arahan guru yang
diberi oleh guru selama enam kali merupakan arahan yang sama?
Ya
2. Bagaimanakah arahan guru boleh disingkatkan?
Ulang arahan berikut selama 6 kali: Berdiri selama dua saat. Selepas itu, duduk semula.
4. Gurumenerangkanbahawaarahanyangsamaboleh dipermudahkan jika menggunakan perkataan ulang.
30 Minit
Aktiviti 1: Menulis pseudokod dan Carta Alir yang Melibatkan Ulangan (Do-while)
1. Gurumenerangkanbahawafungsiulangjugabolehdigunakan
semasa menulis pseudokod dan melukis carta alir.
2. Gurumengimbaskembalicontohpelbagaipilihanjenisjika-maka(if).
BBM
• Lembaran Kerja19-1
(m/s 288)
Penerapan Pemikiran Komputasional: • Leraian
• Pengecaman Corak
3. Gurumenerangkanbahawapseudokoddancartaalirinihanya boleh melakukan sekali proses sahaja.
4. Gurumenerangkanbahawapseudokoddancartaaliriniboleh ditambah baik dengan fungsi ulangan.
Saya makan
ya
Mula
Saya lapar?
tidak
Tamat
282
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 19


Masa
Cadangan Aktiviti
5. Iniadalahkeranakitamungkinakanberasalaparlagi.Olehitu, kita perlu mengulang ujian rasa laparv.
Contoh:
Pseudokod
Mula
Jika saya lapar,
Maka saya makan
Adakah saya masih lapar? Jika ya,
Ulang saya makan Jika tidak,
Henti.
BBM/ Catatan
19
Carta Alir:
ya
Mula
Saya lapar?
tidak
Tamat
Saya makan
ya
Adakah saya masih lapar?
tidak
6. Gurumenerangkahbahawaulanganjenisdo-whilemelakukan proses dahulu sebelum menyemak syarat untuk berulang atau tidak. (Rujuk contoh di bawah)
283
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 19


19
Masa Cadangan Aktiviti
7. Gurumenunjukkansatuaplikasifungsiulanganjenisdo-while untuk menyelesaikan masalah soalan Matematik.
Contoh: Kami ingin tulis satu program untuk mengira perimeter segi empat tepat.
Pseudokod TANPA fungsi ulangan:
BBM/ Catatan
Mula
Tekan butang “mula/padam”.
Masukkan panjang segi empat tepat.
Masukkan lebar segi empat tepat.
Lakukan operasi berikut: (lebar x 2) + (panjang x 2) Paparkan jawapan.
Ada soalan perimeter segi empat tepat lagi? Jika ya,
Masukkan panjang segi empat tepat.
Masukkan lebar segi empat tepat.
Lakukan operasi berikut: (lebar x 2) + (panjang x 2) Paparkan jawapan.
Ada soalan perimeter segi empat tepat lagi?
Jika ya,
Masukkan panjang segi empat tepat.
Masukkan lebar segi empat tepat.
Lakukan operasi berikut: (lebar x 2) + (panjang x 2) Paparkan jawapan.
Pseudokod menggunakan fungsi ulangan:
Asyik ulang tugasan yang sama tanpa henti. Pseudokod yang amat panjang.
1. Mula
2. Tekan butang “mula/padam”.
3. Masukkan panjang segi empat tepat.
4. Masukkan lebar segi empat tepat.
5. Lakukan operasi berikut: (lebar x 2) + (panjang x 2)
6. Paparkan jawapan.
7. Ada soalan perimeter segi empat tepat lagi?
7.1 Jikaya,
Ulang dari langkah 1
7.2 Jikatidak,
8. Akhir.
284
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 19


19
Masa
Cadangan Aktiviti
BBM/ Catatan
Carta Alir:
YA
Mula
Masukkan panjang segi empat tepat
Masukkan lebar segi empat tepat
Paparkan jawapan
Ada soalan perimeter segiempat tepat lagi?
TIDAK
Tamat
Tekan “mula/padam”
8. Guru mengedarkan Lembaran Kerja 19-1.
9. Murid dikehendaki untuk menuliskan pseudokod dan melukiskan
carta alir untuk mengira luas segi empat tepat.
10. Murid diberi 15 minit untuk menyiapkan tugasan.
11. Selepas 15 minit, guru memilih beberapa orang murid untuk
membentangkan pseudokod dan carta alir masing-masing.
12. Guru membincangkan jawapan bersama dengan murid.
Lakukan operasi matematik: (panjang x 2) + (lebar x 2)
20 Minit
Aktiviti 2: Memahami Pseudokod dan Carta Alir yang Melibatkan Ulangan (while-do)
BBM
• Lembaran Kerja 19-2 (m/s 289 )
Penerapan Pemikiran Komputasional: • Leraian
• Pengecaman Corak
1. Guru menerangkan bahawa terdapat situasi dimana ulangan jenis do-while kurang sesuai untuk digunakan.
Contohnya situasi, saya makan dahulu sebelum menyemak sama ada saya lapar.
285
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 19


19
Masa
Cadangan Aktiviti
Pseudokod:
Mula
Saya makan,
Adakah saya lapar? Jika ya,
Ulang saya makan Jika tidak,
Henti Tamat
Carta Alir:
BBM/ Catatan
Mula
Saya makan
Adakah saya masih lapar?
tidak
Tamat
ya
Sepatutnya, kita perlu pastikan sama ada kita lapar, baru kita makan.
2. Menyemaksyaratsebelummembuatprosesdinamakansebagai ulangan while-do.
3. Ulangan jenis while-loop amat berguna untuk membantu kita membuat keputusan harian.
Contoh:
Anda diberi RM 5 untuk membeli buah epal. Sebiji epal berharga RM 1. Berapakah bilangan epal yang boleh anda beli dengan duit anda?
286
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 19


19
Masa
Cadangan Aktiviti
BBM/ Catatan
Mula
Adakah anda mempunyai duit > 1?
ya
Beli epal
Tamat
tidak
Mengikut owchart yang dihasilkan, anda boleh membeli 5 biji
epal.
4. Gurumemberikantugasanberkumpulankepadamurid.
(Lembaran Kerja 19-2)
5. Setiapkumpulandikehendakiuntukmenggunakancartaaliryang
diberi untuk menjawabkan soalan yang diberi. (Lembaran Kerja 19-2)
6. Setiap kumpulan diberi hanya 10 minit untuk menyiapkan tugasan.
Aktiviti 3: Menulis Pseudokod dan Carta Alir yang Melibatkan Ulangan (while- do - loop)
1. Gurumemberitugasanberkumpulankepadamurid.(Lembaran
Kerja 19-3)
2. Setiapkumpulandikehendakiuntukmenghasilkanpseudokoddan
carta alir untuk membantu menyelesaikan masalah yang diberi.
3. Setiap kumpulan diberi masa 15 minit untuk menyiapkan tugasan.
4. Selepas15minit,setiapkumpulanmembentangkanpseudokod
dan carta alir masing-masing.
5. Gurumenyemakpseudokoddancartaaliryangdibentangkan.
30 Minit
BBM
• Lembaran Kerja 19-3 (m/s 290 - 291)
Penerapan Pemikiran Komputasional:
• Leraian
• Pengecaman Corak
• Peniskalaan
• Pengitlakan
5 Minit
Penutup
1. Guru menanyakan soalan berikut untuk membuat rumusan:
a. Namakan dua jenis ulangan yang dipelajari hari ini.
b. Bagaimanakah ulangan dalam pseudokod dan carta alir
boleh membantu anda menyelesaikan masalah harian?
287
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 19


LEMBARAN KERJA 19-1
Ulangan do-while
Tuliskan pseudokod dan lukiskan carta alir untuk menyelesaikan
masalah yang diberi.
Masalah:
Pseudokod:
19
Anda ingin mencipta kalkulator untuk mengira luas segi empat tepat. Tuliskan pseudokod dan lukiskan carta alir untuk program kalkulator tersebut.
Carta Alir:
288
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 19


LEMBARAN KERJA 19-2
Ulangan while-loop
Gunakan carta alir di bawah untuk menjawabkan soalan yang diberi.
19
Mula
Adakah anda masih mempunyai duit?
tidak
Tamat
ya
Beli pen biru RM1.50
Anda mempunyai RM 12.50.
1. Berapakah jumlah maksimum bilangan pen biru dan pen merah yang anda boleh beli?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. Bolehkah anda membeli sebatang pen biru dan 5 batang pen merah? Berikan justi kasi.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. Bolehkah anda membeli 3 batang pen biru dan 2 batang pen merah? Berikan justi kasi.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Beli pen merah RM1.50
289
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 19


LEMBARAN KERJA 19-3
Pseudokod
Lukiskan carta alir untuk menyelesaikan masalah yang diberi.
Masalah:
19
Emak anda memberikan duit sebanyak RM20.40. Beliau ingin anda menghabiskan duit yang diberi untuk membeli buku rujukan. Setiap satu buku rujukan berharga RM5.20. Tuliskan pseudokod dan carta alir untuk membantu anda mengira berapakah jumlah buku rujukan yang anda perlu beli untuk menghabiskan duit yang diberi.
Pseudokod:
290
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 19


LEMBARAN KERJA 19-3
Carta Alir
Isikan masalah yang diberi oleh guru anda dalam kad arahan. Lukiskan carta alir untuk menyelesaikan masalah yang diberi.
Mula/Tamat Input/Output Pilihan
Carta Alir:
Penghubung
19
Proses
Berapakah jumlah buku rujukan yang anda boleh beli? ____________________________________________________________________________________________
291
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 19


SKEMA JAWAPAN
LEMBARAN KERJA 19-1
Ulangan do-while
Tuliskan pseudokod dan lukiskan carta alir untuk menyelesaikan
masalah yang diberi.
Masalah: Pseudokod:
19
Anda ingin mencipta kalkulator untuk mengira luas segi empat tepat. Tuliskan pseudokod dan lukiskan carta alir untuk program kalkulator tersebut.
Mula
1. Tekan butang “mula/padam”.
2. Masukkan panjang segi empat tepat.
3. Masukkan lebar segi empat tepat.
4. Melakukan operasi berikut: (panjang x 2) + (lebar x 2) 5. Paparkan jawapan.
6. Ada soalan perimeter segi empat tepat lagi?
7. Ya, ulang semula dari langkah 1.
8. Tidak, tamat.
Tamat
Carta Alir:
YA
Mula
Masukkan panjang segi empat tepat
Masukkan lebar segi empat tepat
Paparkan jawapan
Ada soalan perimeter segiempat tepat lagi?
TIDAK
Tekan “mula/padam”
Lakukan operasi matematik: (panjang x 2) + (lebar x 2)
Tamat
292
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 19


SKEMA JAWAPAN LEMBARAN KERJA 19-2
19
Ulangan while-do-loop
Gunakan carta alir di bawah untuk menjawabkan soalan yang diberi.
Mula
Adakah anda masih mempunyai duit > RM12.50?
tidak
Tamat
ya
Beli pen biru RM1.50
Beli pen merah RM1.50
Anda mempunyai RM 12.50.
1. Berapakah jumlah maksimum bilangan pen biru dan pen merah yang anda boleh beli?
Satu batang pen biru dan tujuh batang pen merah.
2. Bolehkah anda membeli sebatang pen biru dan 5 batang pen merah? Berikan justi kasi.
Boleh. Anda mempunyai wang yang cukup untuk berbuat demikian.
3. Bolehkah anda membeli 3 batang pen biru dan 2 batang pen merah? Berikan justi kasi.
Tidak boleh. Ini adalah kerana proses membeli pen biru tidak diulang. Oleh itu, walaupun kita mempunyai wang yang cukup untuk membeli kombinasi pen yang diberikan, kita hanya boleh membeli sebatang pen biru.
293
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 19


SKEMA JAWAPAN LEMBARAN KERJA 19-3
19
Pseudokod while-do-loop
Lukiskan carta alir untuk menyelesaikan masalah yang diberi.
Masalah:
Emak anda memberikan duit sebanyak RM20.40. Beliau ingin anda menghabiskan duit yang diberi untuk membeli buku rujukan. Setiap satu buku rujukan berharga RM5.20. Tuliskan pseudokod dan carta alir untuk membantu anda mengira berapakah jumlah buku rujukan yang anda perlu beli untuk menghabiskan duit yang diberi.
Pseudokod:
Mula
Beli buku rujukan RM5.20
Ada duit lebih daripada RM20.40? Jika ya,
Beli buku rujukan RM5.20
Ulang daripada “Ada duit lebih daripada RM20.40?” Jika tidak,
Tamat.
294
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 19


KUNCI JAWAPAN LEMBARAN KERJA 19-3
Carta Alir
19
Isikan masalah yang diberi oleh guru anda dalam kad arahan. Lukiskan carta alir untuk menyelesaikan masalah yang diberi.
Mula/Tamat Input/Output Pilihan
Carta Alir:
Penghubung
Proses
Mula
Beli buku rujukan RM5.20
Adakah anda mempunyai duit > RM20.40?
tidak
Tamat
ya
Berapakah jumlah buku rujukan yang anda boleh beli?
3 buah buku rujukan
Beli buku rujukan RM5.20
295
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 19


PENGAJARAN 20
3.0 ALGORITMA
3.1 Pembangunan Algoritma
3.1.3 Mengesan ralat daripada pseudokod dan carta alir dalam penyelesaian masalah.
Kandungan
Muka Surat
Rancangan Pengajaran 298 Lampiran 20-1 302 Lembaran Kerja 20-1 303 Lembaran Kerja 20-2 304
Skema Jawapan
306


PENGAJARAN 20
BIDANG PEMBELAJARAN
3.0 Algoritma
Standard Kandungan
3.1 Pembangunan Algoritma
Standard Pembelajaran
Murid boleh:
3.1.3. Mengesan ralat daripada pseudokod dan carta alir dalam penyelesaian masalah.
Bahan Bantu Mengajar (BBM) Bahan untuk kelas
• Lampiran 20-1
Bahan untuk setiap murid
• Lembaran Kerja 20-1
• Lembaran Kerja 20-2
Persediaan
20
Masa: 60 minit
Penerapan Pemikiran Komputasional:
• Leraian (Decomposition) • Pengecaman Corak
(Pattern Recognition)
• Peniskalaan (Abstraction)
• Guru mencetak dan memotong kad arahan dalam Lampiran 19-1. Pastikan guru mempunyai satu kad arahan untuk setiap kumpulan.
• Guru mencetak Lembaran Kerja 19-1 dan 19-2 untuk setiap murid dalam kelas masing-masing.
Sumber Tambahan
• Video untuk pembelajaran algoritma dalam bentuk pseudokod dan carta alir:
http://www.cambridgegcsecomputing.org/modules_lms/more?id_ module=132620&id_course=134795&id_course_inquiry=&id_section=4137
297
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 20


RANCANGAN PENGAJARAN
Cadangan Aktiviti Set Induksi
1. Gurumenunjukkanpetadibawah.
2. Gurumenerangkanbahawapetatersebutmerupakanpeta kedai runcit berdekatan dan Amirul perlu membeli sebotol air di kedai runcit tersebut. Amirul telah melukiskan carta alir di bawah untuk membantunya menyiapkan tugasannya.
BBM/ Catatan
Masa 10 Minit
20
298
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 20


20
Masa
Cadangan Aktiviti Carta Alir:
BBM/ Catatan
Ralat
Tamat
3. MuridmengujicartaalirAmiruldanmenentukansamaadacarta alir tersebut boleh menyelesaikan tugasannya.
4. Muridmendapatbahawaterdapatralatsemasaprosesbelokkiri jika tiada jalan di hadapan. Amirul sepatutnya belok kanan.
299
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 20


20
Masa 20 Minit
Cadangan Aktiviti
Aktiviti 1: Mengesan Ralat Logik
1. Guru menerangkan bahawa ralat yang dijumpai semasa aktiviti set induksi merupakan ralat logik.
2. Ralat logik pseudokod dan carta alir merupakan kesalahan logik pada pseudokod atau carta alir.
3. Gurumenunjukkancontohralatlogik.
Pseudokod:
Ambil cawan dan uncang teh Ambil air dari cerek
Adakah air panas?
Jika ya,
Panaskan air Jika tidak,
Tuang air ke dalam cawan bersama uncang teh
Tamat
Carta Alir:
Jawapan: Guru menunjukkan bahawa kesilapan logik berlaku selepas syarat “adakah air panas”. Sepatutnya, jika air panas, kita tuang air ke dalam cawan bersama uncang teh. Jika air tidak panas, kita panaskan air dan selepas itu tuang air ke dalam cawan bersama uncang teh.
BBM/ Catatan BBM
• Lampiran 20-1 (m/s 302)
• Lembaran Kerja 20-1 (m/s 303)
Penerapan Pemikiran Komputasional: • Leraian
• Pengecaman Corak
4. Gurumemberikantugasanberkumpulan.
300
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 20


20
Masa
Cadangan Aktiviti
BBM/ Catatan
5. Guru mengedarkan Lampiran 20-1 kepada setiap kumpulan.
6. Setiap kumpulan dikehendaki untuk mengesan ralat pada
pseudokod dan carta alir yang terdapat dalam Lampiran 20-1
dan seterusnya menulis semula pseudokod dan carta alir yang diberi tanpa ralat di Lembaran Kerja 20-1.
7. Setiap kumpulan diberi masa 15 minit untuk menyiapkan tugasan.
8. Selepas15minit,duakumpulandipilihuntukmembentangkan
tugasan masing-masing.
9. Gurumemberiulasandanmembetulkansebarangkesilapan.
Aktiviti 2:
1. Gurumemberikantugasanindividukepadamurid.
2. Guru mengedarkan Lembaran Kerja 20-2 kepada setiap murid.
3. Murid diberi 20 minit untuk melengkapkan Lembaran Kerja 20-2.
4. Selepas20minit,gurumembincangkanjawapan.
20 Minit
BBM
• Lampiran 20-1 (m/s 302)
• Lembaran Kerja 20-1 (m/s 303)
Penerapan Pemikiran Komputasional: • Leraian
• Pengecaman Corak
5 Minit
Penutup
1. Gurumendapatkansemulaperhatianmuriddanmerumuskan pengajaran.
301
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 20


LAMPIRAN 20-1
Kesan dan bulatkan ralat yang terdapat dalam pseudokod dan carta alir di bawah.
20
Pseudokod:
Mula
Beli air minuman RM2.00
Beli biskut RM1.50
Jika anda mempunyai duit kurang daripada RM2.00,
Beli sabun RM5.00 Jika tidak,
Jika anda masih mempunyai duit lebih daripada RM1.00 Beli sayur RM1.00
Jika tidak, Tamat
Carta Alir:
Tamat
302
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 20


LEMBARAN KERJA 20-1
Pseudokod dan Carta Alir
Tulis semula pseudokod dan carta alir Lampiran 1.0 tanpa ralat.
20
Pseudokod:
Carta Alir:
303
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 20


LEMBARAN KERJA 20-2
Pseudokod dan Carta Alir
Jawab semua soalan di bawah.
Ali ingin membantu gurunya mencipta sistem yang boleh memaparkan gred purata murid selepas markah BM dan BI dimasukkan dalam sesuatu sistem. Dia telah menulis pseudokod dan carta alir di bawah untuk membantunya melaksanakan tugas tersebut. Malang sekali, sistem tersebut tidak memaparkan gred murid yang tepat. Kenal pasti di mana ralatnya dengan membulatkan kesalahan tersebut dan menulis semula pseudokod dan carta alir yang diberi.
20
Pseudokod:
Mula
Masukkan markah murid BI, GEO Gred purata = (BI + BM) / 2
Jika gred > 50,
Cetak “gagal” Jika tidak,
Cetak “lulus” Tamat
Carta Alir:
Tamat
304
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 20


20
Pseudokod Tanpa Ralat:
Carta Alir Tanpa Ralat:
305
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 20


SKEMA JAWAPAN
LAMPIRAN 20-1
Kesan dan bulatkan ralat yang terdapat dalam pseudokod dan carta alir di bawah.
20
Pseudokod:
Mula
Beli air minuman RM2.00
Beli biskut RM1.50
Jika anda mempunyai duit kurang daripada RM2.00,
Beli sabun RM5.00 Jika tidak,
Jika anda masih mempunyai duit lebih daripada RM1.00 Beli sayur RM1.00
Jika tidak, Tamat
Carta Alir:
Tamat
306
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 20


SKEMA JAWAPAN
LEMBARAN KERJA 20-1
Pseudokod dan Carta Alir
Tulis semula pseudokod dan carta alir Lampiran 1.0 tanpa ralat.
20
Pseudokod:
Beli air minuman RM2.00
Beli biskut RM1.50
Jika anda mempunyai duit lebih daripada RM5.00,
Beli sabun RM5.00 Jika tidak,
Jika anda masih mempunyai duit lebih daripada RM1.00 Beli sayur RM1.00
Jika tidak, Tamat
Carta Alir:
Tamat
307
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 20


SKEMA JAWAPAN
LEMBARAN KERJA 20-2
Pseudokod dan Carta Alir
Jawab semua soalan di bawah.
Ali ingin membantu gurunya mencipta sistem yang boleh memaparkan gred purata murid selepas markah BM dan BI dimasukkan dalam sesuatu sistem. Dia telah menulis pseudokod dan carta alir di bawah untuk membantunya melakasanakan tugas tersebut. Malang sekali, sistem tersebut tidak memaparkan gred murid yang tepat. Kenal pasti di mana ralatnya dengan membulatkan kesalahan tersebut dan menulis semula pseudokod dan carta alir yang diberi.
20
Pseudokod:
Masukkan markah murid BI, GEO Gred purata = (BI + BM) / 2
Jika gred > 50,
Cetak “gagal” Jika tidak,
Cetak “lulus” Tamat
Carta Alir:
Tamat
308
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 20


SKEMA JAWAPAN
20
Pseudokod Tanpa Ralat:
Masukkan markah murid BI, BM Gred purata = (BI + BM) / 2 Jika gred > 50,
Cetak “lulus” Jika tidak,
Cetak “gagal” Tamat
Carta Alir Tanpa Ralat:
Tamat
309
ASAS SAINS KOMPUTER (TINGKATAN 1) PENGAJARAN 20


PENGAJARAN 21
3.0 ALGORITMA
3.1 Pembangunan Algoritma
3.1.4 Menghasilkan pseudokod dan carta alir yang melibatkan gabungan pelbagai pilihan dan ulangan.
Kandungan
Muka Surat
Rancangan Pengajaran 312
Lampiran 21-1
Lembaran Kerja 21-1
Lembaran Kerja 21-2 318
314 316
Skema Jawapan
320


Click to View FlipBook Version
Previous Book
MikMaki^^^_Flat.
Next Book
Best_Quality_Wedding_Sarees