The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by cheeso499, 2021-10-18 04:22:51

portfolio

portfolio

PORTFOLIO
แฟ้มสะสมผลงาน

นางสาวนูรฮาซานะห์ เจะอซี อ

คณะศกึ ษาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี

มหาวิทยาลยั สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีAbstคrาaนcาt

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นหัวใจสาคัญในการผลิต นักศึกษา
คณะศกึ ษาศาสตรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สร้างเสริมความสามารถ และความ
พร้อมในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูต่อไปในอนาคต ทั้งนี้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครจู ะทาให้นักศึกษาได้เรยี นรูก้ ารทางาน ท้ังด้านการสอน และการทางานกับบุคลากร
ส่งผลให้นักศึกษาพัฒนาบุคลิกภาพ และประสิทธิภาพทางด้านวิชาการ ได้สร้าง
ทศั นคตทิ ด่ี แี ละตระหนักถงึ วิชาชีพครูอันเป็นวชิ าชพี ชน้ั สงู

แฟ้มสะสมผลงานเล่มนี้เป็นส่วนหน่ึงของรายวิชาปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาได้จัดทาขึ้นเพื่อรวบรวมผลงานต่าง ๆ ท่ีได้ปฏิบัติการสอนตลอดภาค
การปฏิบัติการสอนปีการศึกษา 2564 ภายในแฟ้มสะสมผลงานเล่มน้ีประกอบด้วย
ตัวอย่างบางส่วนที่เป็นหลักฐานในการทางานการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลา 2
ภาคการเรียนท่ีปฏิบัติการสอนนับว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างย่ิงท่ีมีผลงานเป็นช้ิน
เป็นอนั เล่มนี้ข้นึ มา

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างย่ิงว่าแฟ้มสะสมผลงานเล่มน้ีจะมีข้อมูลอันเป็น
ประโยชน์ สามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงการปฏิบัติการสอนและ
อาจเป็นแนวทางให้แก่นักศึกษารุ่นถัดไปในการสร้างสรรค์กิจกรรม และผลงานให้มี
คุณค่าและมีประสิทธิภาพมากข้นึ รวมทงั้ ขอ้ ควรแก้ไขปรบั ปรงุ อนั เป็นแนวทางให้แก่ผู้ท่ี
สนใจได้ผลิตผลงานท่ีมีความสมบูรณ์ และถกู ต้องสืบไป หากแฟ้มสะสมผลงานเล่มนี้
เกดิ ข้อผิดพลาดประการใดขออภยั ไว้ ณ โอกาสนด้ี ว้ ย

นางสาวนูรฮาซานะห์ เจะอีซอ
นกั ศกึ ษาฝึกปฏิบตั ิการสอนวิชาชพี ครูโรงเรยี นเบญจมราชูทิศ จังหวัดปตั ตานี

CONTสEารNบญั

01 PROFILE
02
03 ประวตั ิส่วนตวั
04
05 EDUCATION
06
การศึกษา

WORKIG EXPERIENCE

ประสบการณก์ ารทางาน

SKILLS

ทักษะการทางาน

SOHOOL HISTORY

ประวัตสิ ถานศกึ ษา

PROCESS TEACHING

ประมวลการสอน

CONTสEารNบัญ

0017 ตัวอย่าง 07
0028
0093 การจดั การเรียนรู้
0104
บนั ทกึ หลัง 08
0115
0126 การจัดการเรยี นรู้

บนั ทึกประสบการณ์ 09

ปฏบิ ตั กิ ารสอนรายเดอื น

10

บนั ทึกผลกจิ กรรมการปฐมนิเทศ
และการเข้ารว่ มสมั มนา

ACTIVITIES 11

ประมวลภาพกิจกรรม

CERTIFICATE 12

เกยี รติบตั ร

PROFILE
ประวตั สิ ว่ นตัว

นางสาวนรู ฮาซานะห์ เจะอซี อ

ช่อื นางสาวนูรฮาซานะห์ เจะอซี อ
ชอ่ื เลน่ : นะห์
เกิดวนั ท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2542
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : อสิ ลาม
คติประจาใจ : ตัวอยา่ งทด่ี ี มีค่ากวา่ คาสอน
ความสามารถพเิ ศษ : การวาดภาพ

EDUCATION

การศึกษา

ระดับประถมศกึ ษาชัน้ ปที ี่ 1-6
โรงเรียนบา้ นบอื เจาะ อาเภอยะหรงิ่

จงั หวดั ปตั ตานี
ระดับมัธยมศึกษาช้นั ปที ่ี 1-3
โรงเรียนศาสนปู ถมั ภ์ อาเภอเมอื ง
จังหวดั ปตั ตานี

ระดบั มธั ยมศึกษาชนั้ ปีท่ี 4-6
โรงเรียนศาสนปู ถมั ภ์ อาเภอเมอื ง

จงั หวดั ปตั ตานี

ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลยั สงขลานครินทร์

วิทยาเขตปัตตานี

WORKIG ประสบการณก์ ารทางาน
EXPERIENCE

สงั เกตการสอน

โรงเรยี นราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี

ฝึกปะสบการณว์ ชิ าชพี ครู ภาคเรยี นที่ 1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวดั ปัตตานี

ฝึกประสบการณว์ ชิ าชพี ครู ภาคเรียนท่ี 2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

SKILLS ทักษะการทางาน

LANGUAGE TALENT

THAI Software
MELAYU
ARAB
ENGLISH

Software

HSISCSKHTOOILORLLYS ประวัติสถานศกึ ษา

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

ต้ัง อยู่เลขท่ี 2 ถ นนส ะ บ า รัง ตา บ ลสะ บ า รั ง
อาเภอเมอื งปัตตานี จงั หวดั ปัตตานี 94000

โรงเรยี นเบญจมราชูทิศ จงั หวดั ปัตตานี (อักษรยอ่ : บ.ม., B.M.) ปัจจุบัน
เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษา อยู่ในความดูแลของสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อต้ังเมื่อปี พ.ศ. 2455
ซึ่งโรงเรียนเบญจมราชทู ศิ จงั หวดั ปัตตานนี ี้มีประวตั ิความเป็นมาอันยาวนานมากกว่า
100 ปี และไดส้ ร้างบุคลากรอนั มชี ่อื เสียงให้แกป่ ระเทศชาติไวเ้ ป็นจานวนมาก

ปัจจุบนั (ปีการศกึ ษา 2559) โรงเรยี นเปิดสอนต้งั แต่ชน้ั มัธยมศึกษาปที ี่ 1
ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งส้ิน 2,397 คน จัดเป็น 66 ห้องเรียน
(12 – 13 – 13 – 8 – 8 – 8) ข้าราชการครู 117 คน ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ 3 คน
พนักงานบริการ 10 คน พนักงานขับรถยนต์ 2 คน ลกู จา้ งชว่ั คราว 46 คน

HSISCSKHTOOILORLLYS ขอ้ มลู สถานศกึ ษา

1 สัญลักษณ์โรงเรยี น
2 สีประจาโรงเรยี น
3 คาขวญั ประจาโรงเรียน

SKILLSคณะผบู้ รหิ าร โรงเรยี นเบญจมราชูทศิ
จังหวดปตั ตานี

นายประสพ ชนามุยา

ผ้อู านวยการ

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวดปตั ตานี

นางกานดา นลิ ประเสริฐ

รองผู้อานวยการ

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จงั หวดปัตตานี

นางสาววรสิ า สาครินทร์

รองผู้อานวยการ

โรงเรียนเบญจมราชูทศิ จงั หวดปัตตานี

FTAECSAUCLKHTIEYLRLOSSF คณาจารย์

อาจารยฮ์ ามดี ๊ะ มสู อ

อาจารยท์ ป่ี รึกษา

อาจารย์วรี ยา คุม้ เมอื ง

อาจารยน์ ิเทศก์

อาจารย์สารีปะห์ มซี า

อาจารย์พ่เี ล้ียง

ประมวลการสอนรายวชิ าเคมี
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จงั หวัดปตั ตานี
ภาคเรยี นที่ 1 ปีการศกึ ษา 2564

ครู … คอื ปัจจยั สาคัญในการยกระดับคณุ ภาพชีวิตของประชาชน

ประมวลการสอนรายวิชาเคมี

โรงเรยี นเบญจมราชทู ิศ จังหวัดปัตตานี
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึ ษา 2564

ตวั อยา่ งการจดั การเรยี นรู้
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จงั หวัดปตั ตานี
ภาคเรียนที่ 1 ปกี ารศกึ ษา 2564

ครู …

คอื มนุษยท์ ส่ี ามารถสรา้ งแรงบนั ดาลใจใหน้ ักเรยี นทจ่ี ะพฒั นาคณุ ลกั ษณะ
ของตนเองและสร้างคา่ นยิ มต่าง ๆ ใหเ้ กดิ ข้นึ

แผนการจดั การเรียนรู้ หนว่ ยการเรยี นรู้ท่ี 1
เรอ่ื ง ความปลอดภยั และทกั ษะในปฏบิ ัตกิ ารเคมี

แผนการจัดการเรยี นรู้ หนว่ ยการเรยี นรูท้ ่ี 2
เร่ือง อะตอมและสมบตั ขิ องธาตุ

แผนการจัดการเรยี นรู้ หน่วยการเรยี นรู้ท่ี 3
เรือ่ ง พันธะเคมี

บนั ทกึ หลังการจัดการเรยี นรู้
โรงเรียนเบญจมราชูทศิ จังหวัดปตั ตานี
ภาคเรยี นท่ี 1 ปกี ารศกึ ษา 2564
ไมม่ ีเทคโนโลยีใด ๆ สามารถแทนทีค่ รูได้

บนั ทึกหลังการจดั การเรยี นรู้

หนว่ ยการเรยี นรู้ท่ี 1 เรือ่ ง ความปลอดภัยและทกั ษะในปฏิบตั ิการเคมี
หนว่ ยการเรียนรทู้ ี่ 2 เรอ่ื ง อะตอมและสมบัติของธาตุ
หนว่ ยการเรยี นรทู้ ่ี 3 เรอื่ งพนั ธะเคมี

บนั ทึกประสบการณ์
การปฏบิ ัตกิ ารสอนรายเดอื น

โรงเรียนเบญจมราชูทศิ จงั หวัดปัตตานี
ภาคเรยี นท่ี 1 ปกี ารศกึ ษา 2564

ดว้ ยเหตผุ ลดงั กลา่ ว นั่นคอื ว่า ทาไม ครูท่ีดี … จงึ สามารถ

เปลย่ี นแปลงลูกศิษย์ได้ด้วยการพฒั นาพวกเขาใหเ้ ปน็ พลเมืองที่ดี

บันทกึ ประสบการณ์การปฏบิ ัติการสอน
ประจาเดอื นมิถนุ ายน – กันยายน พ.ศ. 2564

บนั ทกึ ผลกิจกรรมการปฐมนเิ ทศ
และการเขา้ รว่ มสัมมนา

โรงเรียนเบญจมราชทู ิศ จังหวัดปตั ตานี
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564

และมคี วามสามารถท้งั ในระดบั ชาติ
และระดับพลเมืองของโลกดว้ ย

พบปะครง้ั ที่ 1
วนั ท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

อ า จ า ร ย์ นิ เ ท ศ ก์ ชี้ แ จ ง เ ก่ี ย ว กั บ
รายละเอียดต่าง ๆ ท่ีต้องปฏิบัติในการฝึก
ประสบการณ์วชิ าชพี ครใู นสถานศกึ ษา

พบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
นัก ศึ ก ษ า เพื่ อ เ ป็ น ก า รติ ด ต า ม ก า ร
ปฏิบัติการหน้าท่ีของนักศึกษาในระหว่าง
ฝึกวา่ เป็นอย่างไร

พบปะครัง้ ที่ 2
วันท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

พบปะ พูดคุย เกี่ยวกับการเข้ามา
นิเทศการสอนครั้งท่ี 1 ซ่ึงได้รับคา
คอมเม้นต์ คาแนะนา และความเห็น
จากอาจารย์นิเทศก์ สาหรับก้าวเดิน
ต่อไปในการพัฒนา “ความเป็นครู
วทิ ยาศาสตร์”

พบปะคร้ังที่ 3
วันที่ 5 กนั ยายน พ.ศ. 2564

สภาพการเรยี นการสอนในโรงเรยี น
ณ เวลาปัจจุบันในชว่ งเวลาสถานการณ์
การแพรร่ ะบาดของไวรสั โคโรนา 2019

ปัญหาทีพ่ บเจอในการจดั การเรียน
การสอน

นาเสนอหัวขอ้ งานวิจยั

ประมวลภาพกจิ กรรม

โรงเรียนเบญจมราชทู ศิ จงั หวดั ปตั ตานี
ภาคเรยี นท่ี 1 ปีการศึกษา 2564

APPLICATIONS ท่ีใช้สาหรบั

จัดการเรยี นการสอนออนไลน์

APPLICATIONS ท่ใี ช้สาหรับ

จดั การเรยี นการสอนออนไลน์

สสวท

APPLICATIONS ที่ใชส้ าหรับ

จัดการเรยี นการสอนออนไลน์

APPLICATIONS

การจัดการเรียนการสอน
ผ่าน Google Meet
โดยใช้ Youtube เพือ่ สื่อ
สรปุ เน้ือหาทา้ ยบทเรียน

APPLICATIONS ทีใ่ ชส้ าหรับ

จัดการเรียนการสอนออนไลน์

APPLICATIONS

สสวท

การจัดการเรียนการสอนผ่าน
Google Meet โดยใช้ E-book
สส วท . ใน ก า ร ส อน เ น้ื อหา
เพราะเป็น แอพพลิเค ชันที่
นา่ สนใจมาก ๆ

APPLICATIONS ท่ใี ชส้ าหรบั

จัดการเรียนการสอนออนไลน์

APPLICATIONS

การจัดการเรียนการสอนผ่าน
Google Meet โดยใช้
Liveworksheets ในการสร้าง
ใ บ ง า น แ บ บ ฝึ ก หั ด อ อ น ไ ล น์
อีกทั้งนักเรียนสามารถตรวจ
คะแนนได้ทนั ที

APPLICATIONS ทีใ่ ช้สาหรับ

จดั การเรยี นการสอนออนไลน์

APPLICATIONS

การจัดการเรียนการสอนผ่าน
Google Meet โดยใช้เกม
Baamboozle ในการประเมิน
ความรู้นักเรียน และยังทาให้
ห้องเรียนสนุกสนาน และไม่
นา่ เบ่อื อกี ด้วย

APPLICATIONS ทีใ่ ชส้ าหรบั

จดั การเรียนการสอนออนไลน์

APPLICATIONS

ห้องเรียน Google Classroom
ไว้สามารถสร้างงานและส่งงาน
ของนักเรียน และชี้แจงหรือ
ประกาศกาหนดการสอบล่วงหน้า
ได้

APPLICATIONS ที่ใช้สาหรบั

จดั การเรยี นการสอนออนไลน์

APPLICATIONS

เกม
กลอ่ งปรศิ นา

การจัดการเรียนการสอนผ่าน
Google Meet โดยใช้เกมกล่อง
ปริศนา ในการประเมินความรู้
นักเรียน ซ่ึงการเล่นกิจกรรมนี้
ทาให้ห้องเรียนแตกได้ เพราะ
เป็นกิจกรรมท่ีนักเรียนช่วยกัน
โต้ตอบและพาทีมตวั เองใหร้ อด

APPLICATIONS ทใี่ ชส้ าหรบั

จดั การเรยี นการสอนออนไลน์

APPLICATIONS

การจัดการเรียนการสอนผ่าน
Google Meet โดยใช้เกม
Quizwhizzer ในการทดสอบ
ความรู้หลงั เรยี น

APPLICATIONS ท่ีใช้สาหรับ

จดั การเรียนการสอนออนไลน์

APPLICATIONS

การจัดการเรียนการสอนผ่าน
Google Meet โดยใช้
กระดาน Pedlet ในการแสดง
ความคิดเห็น แลกเปลี่ยน
ค ว า ม รู้ แ ล ะ ถ า ม ต อ บ ใ น
ชน้ั เรยี น

APPLICATIONS ที่ใชส้ าหรับ

จัดการเรยี นการสอนออนไลน์

APPLICATIONS

การจัดการเรียนการสอนผ่าน
Google Meet โดยใช้ edpuzzle
ในการสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์
ในรูปแบบวิดีโอ และสามารถ
แทรกคาถามได้ค่ันระหว่างการดู
วิดโี อเนอ้ื หา

APPLICATIONS ท่ใี ชส้ าหรับ

จัดการเรยี นการสอนออนไลน์

APPLICATIONS

การจัดการเรียนการสอนผ่าน
Google Meet โดยใช้
กระดาน slido ในการแสดง
ความคิดเห็นในช้ันเรยี น

การจัดการเรียนการสอนผ่าน
Google Meet โดยใช้วงล้อ
ในการสุ่มนักเรียน ถามตอบ
ในชัน้ เรยี น

APPLICATIONS ที่ใช้สาหรบั

จัดการเรยี นการสอนออนไลน์

APPLICATIONS

ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น
ผ่าน Google Meet โดยใช้
เกม Blooket ในการประเมิน
ความรนู้ ักเรยี น

APPLICATIONS ที่ใชส้ าหรบั

จัดการเรยี นการสอนออนไลน์

APPLICATIONS

การจัดการเรียนการสอน
ผ่าน Google Meet โดยใช้
Classdojo ในการบันทึก
ก า ร เ ข้ า เ รี ย น แ ล ะ เ ก็ บ
คะแนนถามตอบในชนั้ เรียน

APPLICATIONS ทใ่ี ช้สาหรบั

จดั การเรยี นการสอนออนไลน์

APPLICATIONS

การจัดการเรียนการสอน
ผ่าน Google Meet โดย
ใช้เกม Wordwall ในการ
ทดสอบหลงั เรยี น

APPLICATIONS ท่ใี ชส้ าหรบั

จัดการเรยี นการสอนออนไลน์

APPLICATIONS

การจัดการเรียนการสอนผ่าน
Google Meet โดยใช้เกม
Wordwall ในการประเมิน
ความรูน้ ักเรยี นระหว่างเรยี น

ผลงานชิ้นเดน่
ของนกั เรยี นชน้ั มัธยมศึกษาปที ่ี 4

- กจิ กรรมห้องเรียนออนไลน์ -

ผลงานช้ินเดน่
ของนกั เรียนชน้ั มัธยมศึกษาปที ่ี 4

- กจิ กรรมห้องเรียนออนไลน์ -

ประมวลภาพกจิ กรรม
“ กิจกรรมก่อนเปิดภาคเรยี น ”

จดั หนังสือเรยี นพรอ้ มแจกให้กบั นกั เรียน
ในภาคเรยี นที่ 1 ปกี ารศกึ ษา 2564

ประมวลภาพกิจกรรม

“ กิจกรรมระหว่างเปดิ ภาคเรียน ”

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การพัฒนาสมรรถนะครผู ู้สอนในการจดั การเรียนรอู้ อนไลน์

CERTIFICATE เกียรตบิ ตั ร

เขา้ ร่วมการทดสอบออนไลน์

ในหวั ข้อ ระบบสุรยิ ะ

CERTIFICATE เกียรตบิ ตั ร

ผ่านการอบรมออนไลน์

FEEDBACK ของนกั เรยี น

FEEDBACK ของนกั เรยี น


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Mesyuarat Agung PIBG ke-47
Next Book
PK