The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by mohdfirdaus.abhalim, 2021-03-23 02:51:42

DSKP KSSM SEJARAH TINGKATAN 3

DSKP KSSM SEJARAH TINGKATAN 3

KSSM SEJARAH TINGKATAN 3

PANDUAN PELAKSANAAN
KAJIAN KES

37

PENDAHULUAN KSSM SEJARAH TINGKATAN 3

Kajian kes adalah kaedah menyelesaikan masalah dalam bentuk mengembangkan potensi murid ke arah warganegara minda kelas
deskriptif atau penerangan tentang sesuatu isu atau persoalan pertama yang mampu bersaing di peringkat global.
sama ada berkaitan tokoh, institusi, tempat, peristiwa dan
dokumen. Kajian kes bertujuan memberi pengalaman dan OBJEKTIF
kemahiran kepada murid tentang pengetahuan sejarah diri, negara Kajian kes membolehkan murid:
dan bangsa. Kajian kes turut melibatkan aktiviti penyelidikan 1. Mendapat pengalaman bermanfaat semasa menjalankan
secara langsung apabila murid didedahkan dengan pelbagai
kaedah dan kemahiran seperti pencarian, pengumpulan dan kajian.
menganalisis maklumat. Murid menghasilkan dapatan kajian yang 2. Mengaplikasi disiplin ilmu sejarah dalam kehidupan seharian.
dijalankan dalam pelbagai bentuk seperti kerja projek, pelaporan, 3. Membentuk sikap dan tingkah laku murid dalam ruang
pembentangan dan sebagainya. Melalui kajian kes, murid dapat
mengaplikasikan disiplin ilmu Sejarah, Elemen Kewarganegaraan lingkup peristiwa dan pengalaman lepas.
dan Nilai Sivik serta membangunkan kreativiti. 4. Menunjukkan sikap bertanggungjawab terhadap agama,

MATLAMAT bangsa dan negara.
Kajian kes merupakan proses pengajaran dan pembelajaran yang 5. Memberi kesedaran tentang kepentingan pemeliharaan dan
mengkaji sesuatu isu atau persoalan berkaitan dengan tokoh,
institusi, tempat dan peristiwa. Kajian ini merupakan aplikasi pemuliharaan warisan sejarah negara kita.
pengetahuan, kemahiran pemikiran sejarah, kreativiti, Elemen 6. Membina kemahiran insaniah agar menjadi warganegara
Kewarganegaraan dan Nilai Sivik. Kajian kes juga dapat
yang berilmu.
7. Membina semangat patriotisme dalam kalangan murid.
8. Menghasilkan pelbagai bentuk persembahan dan dapatan

daripada interpretasi kajian kes.

38

KAEDAH MELAKSANAKAN KAJIAN KES KSSM SEJARAH TINGKATAN 3

Kajian kes boleh menggunakan kaedah inkuiri dan penerokaan Kajian kes ini membolehkan guru membuat pentaksiran secara
yang melibatkan aktiviti pembelajaran seperti membuat berterusan semasa proses PdP. Pentaksiran ini juga memerlukan
pemerhatian, penyelidikan dan eksplorasi sama ada dalam latihan guru membuat perancangan, membina, mentadbir, menilai dan
kerja lapangan, kajian bahan dan dokumen. Guru perlu merekod serta melaporkan pencapaian murid. Pentadbir sekolah
membimbing murid dalam menggunakan kaedah ini supaya boleh mengambil kira peratusan markah daripada kajian kes
pembelajaran yang berkesan dapat dilaksanakan. sebagai sebahagian daripada jumlah keseluruhan markah murid
dalam peperiksaan. Usaha ini dapat menanam minat murid
PENTAKSIRAN KAJIAN KES terhadap mata pelajaran Sejarah dan dalam masa yang sama
Pentaksiran adalah proses mendapatkan maklumat tentangsejauh dapat meningkatkan pencapaian dalam peperiksaan.
mana murid tahu, faham dan boleh buat atau telah menguasai apa
yang dipelajari berdasarkan pernyataan SPi yang ditetapkan
mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan dalam
dokumen kurikulum.

39

KSSM SEJARAH TINGKATAN 3

LANGKAH PELAKSANAAN KAJIAN KES
Pelaksanaan kajian kes ini melibatkan beberapa langkah yang membabitkan kajian dan penilaian data yang berkaitan isu atau peristiwa
sejarah yang timbul seperti Rajah 3:

Pernyataan Masalah
Kajian Literatur
Objektif Kajian
Kaedah Kajian
Sumber Rujukan
Analisis Data
Laporan Kajian

Rajah 3: Langkah Pelaksanaan Kajian Kes

40

KSSM SEJARAH TINGKATAN 3

Pernyataan masalah Objektif Kajian

Proses pernyataan masalah dapat membentuk persoalan Objektif kajian merujuk kepada tujuan sesuatu kajian dijalankan.

mengenai tajuk atau tema atau peristiwa yang akan dikaji secara Objektif kajian juga hendaklah jelas dan konsisten serta boleh

kontekstual serta lengkap. Pernyataan masalah kajian boleh dikenal pasti.

berbentuk soalan terbuka seperti pernyataan idea, masalah atau

hipotesis untuk diuji sebagai tujuan penyelidikan. Seharusnya, Kaedah Kajian

pernyataan masalah merupakan peringkat permulaan rancangan Kaedah kajian ialah cara yang digunakan untuk mendapatkan

penyelidikan dan digunakan sebagai penjelasan tujuan fakta, sumber, bukti, mewujudkan idea, dan mengadakan analisa

penyelidikan yang akan dilaksanakan. sesuatu kajian. Antara kaedah yang boleh digunakan seperti

berikut:

Kajian Literatur 1) Kaedah temu bual

Kajian literatur atau kajian lepas merupakan ulasan maklumat yang 2) Kaedah pemerhatian

diperolehi daripada jurnal, buku, dan penyelidikan-penyelidikan 3) Kaedah perpustakaan

lepas (tesis) untuk sesuatu penyelidikan terkini. Kajian literatur 4) Kaedah media

melibatkan proses sistematik yang memerlukan penelitian dan

kemahiran mencari, mengumpul, membaca serta merumus Sumber Rujukan

maklumat dengan terperinci. Kajian ini juga bertujuan untuk Sumber merupakan unsur yang penting dalam membuat

pengumpulan maklumat tentang permasalahan yang sedang dikaji penyelidikan sejarah kerana sumber memberikan maklumat dan

di samping mendidik murid mengumpul maklumat mengenai tajuk bukti yang benar tentang sesuatu peristiwa. Sumber dibahagikan

kajian. Tinjauan literatur penting untuk memberikan idea dan hala kepada dua iaitu sumber pertama atau primer dan sumber kedua

tuju mengenai penyelidikan yang akan dilakukan. atau sekunder. Sumber primer ialah sumber yang bersifat asli dan

belum ditafsirkan. Sumber ini terdiri daripada pelbagai bentuk

seperti kertas, fosil, artifak dan keterangan lisan. Sumber sekunder

adalah bahan yang telah dikaji atau diolah melalui sumber

41

pertama. Sumber sekunder merupakan hasil penulisan seperti KSSM SEJARAH TINGKATAN 3
buku, majalah, artikel, rencana, surat khabar dan latihan ilmiah.
Laporan Kajian
Analisis Data Laporan kajian merupakan hasil kerja murid secara individu atau
Data atau bahan yang diperoleh hendaklah dianalisis untuk berkumpulan. Laporan ini juga boleh berbentuk penulisan atau
menentukan kebenaran hipotesis dalam pengkajian. Murid perlu pembentangan yang boleh dibuat dalam persembahan grafik sama
membuat perbandingan daripada pelbagai sumber untuk ada garis masa, jadual, slaid powerpoint, peta i-Think dan lain-lain
menentukan kesahihan fakta daripada sumber yang diperoleh. yang bersesuaian.

42

PERSEDIAAN GURU KSSM SEJARAH TINGKATAN 3

 Guru mengenal pasti tema atau tajuk kajian yang akan  Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan (dua
dilaksanakan; atau tiga orang satu kumpulan) dan memastikan setiap ahli
dalam kumpulan mengambil bahagian dalam kajian kes bagi
 Guru perlu membimbing murid untuk menentukan skop memastikan murid mengetahui tugasan masing-masing;
kajian dan membina soalan yang dapat mencungkil
maklumat tentang tajuk yang dikaji;  Guru perlu membuat tindakan susulan bagi memantau hasil
kerja murid; dan
 Guru membantu murid dalam membuat perancangan dan
menyusun atur proses kerja berdasarkan senarai semak  Guru perlu memastikan murid menyiapkan laporan mengikut
yang disediakan; masa yang ditetapkan.

 Guru berperanan sebagai pemudah cara dalam
melaksanakan kajian;

.

43

KSSM SEJARAH TINGKATAN 3

CONTOH PELAKSANAAN KAJIAN KES

TEMA : Kedatangan Kuasa Asing

Tajuk : 7.0 Campur Tangan dan Penjajahan Kuasa Barat

Standard Kandungan

Pernyataan Masalah

Sebelum kedatangan kuasa Barat, negara kita telah mempunyai sistem pentadbiran yang sistematik.

Adakah anda bersetuju dengan pernyataan ini.

Gambar menunjukkan sistem pentadbiran dahulu dan sekarang di negara kita

44

Jadual Kerja Pelaksanaan Kajian Kes KSSM SEJARAH TINGKATAN 3

STRATEGI GURU AKTIVITI MURID PROSES BERFIKIR

Merangka Pelaksanaan Kajian Kes Murid diberi pendedahan tentang tajuk (i) i-Think
kajian kes dan rangka kerja kajian kes.  Peta buih
Guru membimbing murid: (Kaedah sumbangsaran)

a. Membina pernyataan masalah (ii) Kemahiran Pemikiran
b. Membina objektif kajian Sejarah (KPS)
c. Mengenal pasti kaedah kajian yang sesuai
d. Mengenal pasti bentuk laporan kajian  Meneroka Bukti
e. Menentukan tempoh kajian dijalankan dan (iii) Kemahiran Inkuiri

proses kerja pelaksanaan kajian kes

Langkah 1: Membina Pernyataan Masalah

Guru membimbing murid: Mengadakan perbincangan dalam
kumpulan atau individu berdasarkan
(i) Memberi pemahaman tentang skop pernyataan masalah yang diberi.
pernyataan masalah yang dibina.
Contoh pernyataan masalah:

Sebelum kedatangan kuasa Barat, negara kita telah
mempunyai sistem pentadbiran yang sistematik.
Adakah anda bersetuju dengan pernyataan ini.

45

KSSM SEJARAH TINGKATAN 3

STRATEGI GURU AKTIVITI MURID PROSES BERFIKIR

Membina persoalan Persoalan yang dibina ini boleh membantu (i) KPS:
murid menulis, menganalisis data dan  Meneroka bukti
(i) Guru atau murid juga boleh membina merangka laporan kajian.
persoalan untuk memahami pernyataan (ii) Kemahiran Inkuiri
masalah. Membentuk beberapa persoalan Contoh persoalan kajian:
untuk memberi pemahaman tentang
pernyataan masalah yang diberi agar murid (i) Adakah negara kita mempunyai
lebih berfokus. sistem pentadbiran yang sistematik
sebelum kedatangan Barat?
(ii) Memudahkan murid mengenal pasti sumber
dan mencari maklumat. (ii) Bagaimanakah bentuk sistem
pentadbiran tersebut?
(ii) Memberi panduan kepada murid untuk
menjalankan kajian. (iii) Sejauh manakah perubahan
pentadbiran yang dibawa oleh kuasa
Barat memberi kesan kepada
penduduk tempatan?

(vi) Berikan cadangan untuk
memantapkan sistem pentadbiran
negara hari ini?

Langkah 2: Kajian Literatur

Guru membimbing murid: Mencari bahan atau sumber berkaitan untuk (i) KPS:
menentukan objektif kajian. Jumlah rujukan  Meneroka bukti
Mengenal pasti bahan rujukan dan kajian lepas sekurang-kurangnya 3 rujukan.
berdasarkan buku ilmiah, jurnal, majalah dan
sebagainya.

46

STRATEGI GURU AKTIVITI MURID KSSM SEJARAH TINGKATAN 3

Langkah 3: Menentukan Objektif Kajian Mengetahui objektif kajian dan menulis PROSES BERFIKIR
laporan kajian berdasarkan objektif yang
Guru membimbing murid: telah dibina. (i) KPS:
 Meneroka bukti
(i) Menerangkan kepentingan objektif kajian Contoh Objektif:
kepada murid.
(i) Membincangkan sistem pentadbiran
(ii) Membina objektif yang jelas agar mudah tempatan sebelum kedatangan Barat.
dicapai.
(ii) Menjelaskan perubahan pentadbiran
(iii) Membina objektif merangkumi pengetahuan, yang diperkenalkan oleh pentadbiran
kemahiran dan nilai. Barat.

(iii) Membincangkan kepentingan
mengekalkan sistem pentadbiran yang
sistematik.

Langkah 4: Menentukan Kaedah Kajian Contoh kaedah kajian: (i) KPS:
 Meneroka bukti
Guru perlu membimbing murid untuk menggunakan Mengenal pasti kaedah yang sesuai
kaedah kajian yang bersesuaian. dengan kajian.

(i) Kaedah bertulis
(ii) Kaedah lisan
(iii) Pemerhatian

47

STRATEGI GURU AKTIVITI MURID KSSM SEJARAH TINGKATAN 3

PROSES BERFIKIR

Langkah 5: Mengenal pasti Sumber Rujukan (i) Mengumpul dan mencari data (i) KPS:
daripada sumber yang berkaitan.  Meneroka bukti
Guru membimbing murid:  Membuat interpretasi
(ii) Membuat banding beza hasil dapatan
(i) Menentukan sumber rujukan yang sesuai dan rujukan yang diperoleh (ii) KBAT
digunakan. berdasarkan objektif kajian yang telah (iii) Kemahiran Inkuiri
ditetapkan.
(ii) Memilih sumber yang sesuai untuk memastikan
data yang diperoleh sahih dan benar. (iii) Menyenarai bahan-bahan yang yang
dirujuk.
(iii) Memastikan murid bertanggungjawab dengan
sumber yang diperoleh sebagai bukti. Contoh sumber rujukan:
(i) Orang sumber
(ii) Dokumen/ jurnal
(iii) Laman sesawang
(iv) Majalah
(v) Agensi berkaitan

Langkah 6: Analisis Data Menganalisis data dan membuat (i) KPS:
perbandingan daripada pelbagai bahan dan
Guru membimbing murid: sumber untuk menjawab pernyataan yang  memahami kronologi
dikaji.  meneroka bukti
(i) Membanding beza dapatan yang diperoleh.  membuat interpretasi
(ii) Memastikan data yang diperoleh dapat  membuat imaginasi
 membuat rasionalisasi
mencapai objektif kajian dan menjawab
pernyataan masalah. (ii) KBAT
(iii) Kemahiran Inkuiri
.

48

STRATEGI GURU AKTIVITI MURID KSSM SEJARAH TINGKATAN 3

Langkah 7: Laporan Kajian PROSES BERFIKIR

Guru membimbing murid: Menghasilkan laporan kajian seperti bentuk (i) KPS:

Menyediakan laporan kajian seperti berikut: berikut:  memahami kronologi
 meneroka bukti
 Tajuk (Pernyataan masalah)  Penulisan Kerja projek  membuat interpretasi
 Objektif  Buku Skrap  membuat imaginasi
 Kaedah kajian  Lukisan  membuat rasionalisasi
 Dapatan kajian  Pembentangan
 Kesimpulan dan cadangan  Video
 Rujukan  Folio
 Lampiran  Esei
 Power point

49

KSSM SEJARAH TINGKATAN 3

Tugasan
Contoh Tugasan
Guru boleh memberikan tugasan kepada murid pada akhir PdP sebagai pengayaan atau pengukuhan. Murid menyiapkan tugasan dan boleh
dibentangkan melalui pelbagai kaedah.

Teliti gambar di bawah:

Perlombongan bijih timah Bandar Taiping tahun 1870 Jalan Besar Taiping tahun
1880-1882

Berdasarkan gambar di atas, buat kajian dan hasilkan pembentangan tentang perkembangan Bandar Taiping kesan daripada perkembangan
ekonomi bijih timah.

50

KSSM SEJARAH TINGKATAN 3

Tugasan murid hendaklah mengandungi aspek berikut:
1. Tajuk : Berdasarkan gambar tersebut, sediakan satu pembentangan tentang perkembangan bandar Taiping kesan daripada
perkembangan ekonomi bijih timah.
2. Nama penulis:
3. Isi kandungan:
a. Pengenalan
b. Perkembangan bandar Taiping kesan daripada kekayaan sumber bijih timah.
c. Sistem pengangkutan di bandar Taiping.
d. Membuat kesimpulan dari hasil dapatan.
e. Menyenaraikan sumber rujukan.
f. Lampiran.

51

GLOSARI KSSM SEJARAH TINGKATAN 3

BIL. ISTILAH MAKSUD / MAKNA
1. Akibat Kesan buruk daripada sesuatu peristiwa
Suatu mekanisme yang diperlukan atau digunakan untuk menghasilkan perpaduan antara
2. Alat Perpaduan kaum
Sesuatu yang dilakukan, dilaksanakan dan dikerjakan sebagai suatu kebiasaan
3. Amalan Bahagian daripada sesuatu keseluruhan, anggota dan lain-lain daripada sesuatu golongan
4. Anasir Pasukan tentera (dengan alat kelengkapan), bala tentera
5. Angkatan Ketrampilan sesuatu bangsa digambarkan melalui bahasa yang dituturkan oleh
masyarakatnya
6. Bahasa Jiwa Bangsa Bahasa yang digunakan oleh majoriti penduduk dalam sesebuah negara seperti Bahasa
Melayu yang termaktub dalam perlembagaan.
7. Bahasa Kebangsaan Bahasa yang dipertuturkan di rantau Asia Tenggara (lingua franca)
8. Bahasa Melayu Megah, berbesar hati
9. Bangga Pandangan fizikal rupa bumi
10. Bentuk Muka Bumi Kecekapan, kemampuan yang tinggi
11. Berketrampilan Mempunyai pandangan jauh
12. Berwawasan Mengambil bahagian dalam atau memasuki hal orang, terkait atau terlibat dalam hal orang
13. Campurtangan lain.
14. Dipaparkan Dipamerkan, didedahkan, dibentangkan
15. Gambaran Mengisahkan (keterangan, bayangan, dan sebagainya) tentang sesuatu keadaan
16. Generasi Kumpulan individu yang lahir pada waktu yang lebih kurang sama atau seangkatan
17. Keberanian Gagah, perkasa
18. Kebudayaan Keseluruhan cara hidup

52

BIL. ISTILAH KSSM SEJARAH TINGKATAN 3
19. Kedaulatan
20. Kedudukan MAKSUD / MAKNA
21. Kemanusiaan Kekuasaan yang tertinggi, negara yang mempunyai pengesahan antarabangsa
22. Kepahlawanan Lokasi, tempat
23. Kepercayaan Sifat-sifat dan nilai-nilai universal manusia
24. Kepimpinan Sifat keberanian dan keperwiraan
25. Kesetiaan Keyakinan atau akuan akan benarnya sesuatu, iman
26. Kesinambungan Keupayaan dan kebolehan memimpin
27. Kewibawaan Kepatuhan, ketaatan
28. Kompetitif Lanjutan daripada sesuatu yang sebelumnya
29. Kronologi Kekuasaan atau keupayaan seseorang pemimpin dalam menguasai atau mempengaruhi
30. Lambang orang lain
31. Latar Belakang Bersifat persaingan, cenderung atau suka bersaing
32. Lirik Susunan peristiwa (kejadian) menurut masa berlakunya peristiwa berkenaan
33. Lokasi Tanda mengenal sesuatu
34. Maklumat Cerita asas kepada sesuatu peristiwa
35. Melancarkan Seni kata lagu
36. Memartabatkan Tempat letak atau kedudukan
Keterangan atau butir-butir
37. Membahaskan Memulakan atau menggerakkan sesuatu
Mengangkat kedudukan sesuatu pada mata masyarakat
Membincangkan sesuatu dengan mengemukakan hujah masing-masing.
Mengupas, mengkritik, membantah

53

BIL. ISTILAH KSSM SEJARAH TINGKATAN 3

38. Mencerakinkan MAKSUD / MAKNA
Menyelidik atau menyiasat sesuatu keadaan (perbuatan, gejala, ciptaan dll)
39. Mengasaskan Menghuraikan sesuatu bahan kepada (bahagian-bahagiannya spt unsur dll)
40. Menjustifikasi Menghuraikan (memisahkan, menceraikan dll) sesuatu kepada bahagian-bahagiannya
41. Mengkategorikan Memulakan penubuhan sesebuah kerajaan
42. Mengklasifikasikan Memberikan sesuatu alasan yang kuat menjadikan sesuatu wajar dilakukan atau diberikan
43. Menzahirkan hujah (pendapat) yang dikemukakan sebagai alasan bagi sesuatu
44. Memperincikan Memasukkan ke dalam atau menentukan sebagai tergolong dalam sesuatu kategori tertentu
45. Mewajarkan Menyusun mengikut kelas
46. Misi Menyatakan atau menampakkan
47. Negara Menghuraikan ( membentangkan, menimbangkan) dengan teliti
48. Nilai murni Menjadikan dapat diterima atau dianggap sepatutnya atau seharusnya demikian,
49. Pedagang menjadikan wajar
50. Pelantikan Tugas khusus yang dipertanggungjawabkan oleh seorang atau sesuatu kumpulan
51. Pemerintah Kawasan di bawah kekuasaan kerajaan tertentu
52. Penerimaan Perkara yang mengandungi unsur-unsur yang baik
53. Pengaruh Orang yang menjalankan perniagaan
54. Pengertian Pengesahan seseorang untuk memegang sesuatu jawatan
55. Pelibatan Kekuasaan yang memerintah (menguasai) sesebuah negeri atau bahagian negara
56. Pengunjung Proses mendapatkan sesuatu daripada pihak lain
Kuasa seseorang ke atas orang lain
Fahaman, idea, gagasan, penjelasan
Pembabitan atau penyertaan dalam sesuatu perkara
Orang yang melawat sesuatu tempat

54

BIL. ISTILAH KSSM SEJARAH TINGKATAN 3
57. Penjajahan
58. Pentadbiran MAKSUD / MAKNA
59. Peranan Perihal atau perbuatan menjajah (sesebuah negeri atau kawasan lain)
60. Perihal Pengelolaan dan pengurusan dalam pemerintahan
61. Peristiwa Pekerjaan atau tugas yang dipegang
62. Persahabatan Keadaan, hal, kejadian, peristiwa, tentang hal
63. Peta Sesuatu yang berlaku yang menarik perhatian (menimbulkan kesan)
64. Prinsip Perihal berkawan, hubungan sebagai rakan
65. Rejim Lukisan yang menunjukkan kedudukan negeri, sungai, gunung dan lain-lain
66. Rentetan Asas atau dasar yang menjadi pokok sesuatu pemikiran
67. Riwayat Sistem kerajaan, pemerintahan, atau pentadbiran
68. Sambutan Urutan peristiwa
69. Sebab Cerita turun temurun
70. Struktur Suatu acara atau majlis bagi merayakan sesuatu
71. Tempoh Perkara yang mengakibatkan sesuatu berlaku
72. Tingkah Laku Pola sesuatu organisasi masyarakat yang terbentuk daripada pelbagai unsur
73. Ketokohan Waktu, masa
74. Visi Tabiat yang lazim dilakukan, perangai, perbuatan
Rupa atau keadaan yang tampak pada zahirnya, bentuk dan sifatnya, macam atau jenis
Wawasan atau berpandangan jauh

55

KSSM SEJARAH TINGKATAN 3

PANEL PAKAR RUJUK KURIKULUM SEJARAH DAN BUKU TEKS SEJARAH

Setinggi Penghargaan kepada:

Pengerusi
YBhg. Prof. Dr. Kamaruzaman bin Yusoff

Fakulti Tamadun Islam
Universiti Teknologi Malaysia

Ahli- ahli:

YBhg. Prof. Dr. Sivamurugan Pandian
Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan

Universiti Sains Malaysia

YBhg. Prof. Dr. Ishak Bin Saat
Jabatan Sejarah, Fakulti Sains Kemanusian

Universiti Pendidikan Sultan Idris

Prof. Madya Dr. Bilcher Bala
Program Sejarah, Fakulti Kemanusiaan, Seni Dan Warisan

Universiti Malaysia Sabah

Prof. Madya Dr. Neilson Ilan Mersat
Fakulti Sains Sosial

Universiti Malaysia Sarawak

Dr. Ho Hui Ling
Jabatan Sejarah Fakulti Sastera Dan Sains Sosial

Universiti Malaya

56

KSSM SEJARAH TINGKATAN 3

PANEL PENYUMBANG

1. Umi Salmah bt A. Manaf Bahagian Pembangunan Kurikulum
2. Hajah Rofiah bt Abdul Talib Bahagian Pembangunan Kurikulum
3. Roslan bin Yaakub Bahagian Pembangunan Kurikulum
4. Faizah bt Alias Bahagian Pembangunan Kurikulum
5. Muhammad Danial bin Ramli Bahagian Pembangunan Kurikulum
6. Dr. Mohd Ashraf bin Ibrahim IPG Kampus Raja Melewar, Seremban
7. Dr. Fatimah bt Mohd Dahalan IPG Kampus Teknik, Niial
8. Hajah Aridah bt Dul Mukhti SM Sains Kuala Selangor
9. Hasmahan bt A. Rahman SMK Dato’ Abdul Razak (SDAR), Seremban
10. Julita bt Liwan SMK Seri Tanjung, Tanjung Karang
11. Hj. Muslimin bin Fadzil SMK Tiram Jaya, Tanjung Karang
12. Ridzuan bin Hassan SM Seri Puteri, Cyberjaya Sepang
13. Prof. Madya Dr. Mohd bin Shamsudin Universiti Kebangsaan Malaysia

57

KSSM SEJARAH TINGKATAN 3

TURUT MENYUMBANG

1. Mohd Faris bin Mohamad Saei SMK Undang Syed Al-Jufri
2. Noor Izatul Hanim bt Md Rashidi Sekolah Alam Shah, Putrajaya
3. Siti Noof Faezah binti Zubir SMK Seri Selayang, Kuala Lumpur
4. Zurina binti Suyud SMK Kuaters KLIA, Nilai

58

KSSM SEJARAH TINGKATAN 3

PENGHARGAAN

Dr. Sariah binti Abd. Jalil Penasihat
Rusnani binti Mohd Sirin - Pengarah
Datin Dr. Ng Soo Boon - Timbalan Pengarah (Kemanusiaan)
- Timbalan Pengarah (STEM)

Penasihat Editorial

Mohamed Zaki bin Abd. Ghani - Ketua Sektor

Haji Naza Idris bin Saadon - Ketua Sektor

Dr. Rusilawati binti Othman - Ketua Sektor

Mahyudin bin Ahmad - Ketua Sektor

Mohd Faudzan bin Hamzah - Ketua Sektor

Mohamed Salim bin Taufix Rashidi - Ketua Sektor

Paizah binti Zakaria - Ketua Sektor

Hajah Norashikin binti Hashim - Ketua Sektor

59

.
Click to View FlipBook Version
Previous Book
a
Next Book
MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KOPERASI SMKTS KALI KE 30