The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2565

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by skumpoo.teacher, 2022-04-10 02:35:27

รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2565

Keywords: ผลงานครู

1

2

บันทึกขอ้ ความ
ส่วนราชการ โรงเรียนบา้ นหนองดินดำ อำเภอเนินสงา่ จงั หวัดชยั ภูมิ
ท่ี ......./2564 วันท่ี 15 มีนาคม 2565
เรอื่ ง สง่ แบบรายงานผลการปฏิบตั ิงานของขา้ ราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศกึ ษา สายงานการสอน

เพือ่ ประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธผิ ลการปฏบิ ัติงาน และประกอบการพิจารณา
เลอื่ นเงินเดอื น ครงั้ ท่ี 1 (1 ต.ค. 2564 – 31 มี.ค. 2565)

เรียน ผอู้ ำนวยการโรงเรยี นบ้านหนองดนิ ดำ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการปฏิบตั งิ าน ฯ ครง้ั ที่ 1 (1 ต.ค. 2564 – 31 ม.ี ค. 2565) จำนวน 1 เลม่

ตามทีโ่ รงเรยี นบา้ นหนองดินดำ ไดม้ อบหมายใหบ้ ุคลากรโรงเรยี น รายงานผลการปฏบิ ตั ิงานของ
ขา้ ราชการครแู ละบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน เพอ่ื ประกอบการประเมนิ ประสทิ ธภิ าพและ
ประสทิ ธิผลการปฏิบัตงิ าน และประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดอื น ครงั้ ที่ 1 (1 ต.ค. 2564 – 31 มี.ค. 2565)
แล้วนั้น

ข้าพเจา้ นายสงกรานต์ คำภู ตำแหนง่ ครู วทิ ยฐานะครชู ำนาญการพิเศษ จงึ ขอนำส่งเอกสาร
รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

จงึ เรยี นมาเพอ่ื โปรดพิจารณา

ลงชื่อ สงกรานต์ คำภู
(นายสงกรานต์ คำภ)ู

ตำแหน่ง ครู วทิ ยานะครูชำนาญการพเิ ศษ

ความเหน็ ผอู้ ำนวยการโรงเรียน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชอื่ ชโรพร ผาดไธสง
(นางชโรพร ผาดไธสง)

ผอู้ ำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดินดำ

15/ มี.ค. /65

ก3

คำนำ

รายงานผลการปฏบิ ัติงานของข้าราชการครแู ละบุคลากรทางการศกึ ษา สายงานการสอน ฉบับนี้
จัดทำข้ึนเพ่ือประกอบการพิจารณาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน เพ่ือการเล่ือนเงินเดือน
ข้าราชการครแู ละบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตามหลกั เกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึ ษา ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด (ว23/2564) ซ่งึ ผู้ขอรบั การประเมินได้เรียบเรียง
และรวบรวมข้อมลู นำเสนอผลการปฏิบัติงานตามหนา้ ทีแ่ ละความรับผดิ ชอบและผลงานตามลกั ษณะงานที่ปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ รวมท้ังงานหน้าท่ีอื่นที่ได้รับมอบหมายในด้านปริมาณงานและ
คณุ ภาพของงาน รวมท้ังผลงานท่ีปรากฏต่อการจัดการศึกษา

ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดินดำ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนบ้านหนองดินดำ คณะครูและนักเรียน ที่ได้ร่วมกันรับผิดชอบในงานหน้าที่ของตนและได้ร่วมคิด ร่วม
ปรึกษาหารือ ร่วมตัดสินใจ ร่วมดำเนินการและร่วมประเมินผล เพื่อพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง ทำให้การ
ดำเนินงานในโรงเรียนประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและขอขอบคุณผู้เก่ียวข้องทุกคนท่ีทำให้เอกสารฉบับน้ี
สำเรจ็ เรยี บรอ้ ยดว้ ยดี

นายสงกรานต์ คำภู
ตำแหน่ง ครู วทิ ยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

15 / มี.ค. / 65

สารบญั ข4

เรื่อง หนา้
คำนำ ก
สารบญั ข
ส่วนท่ี 1 ขอ้ มูลของผรู้ บั การประเมิน 1
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการปฏบิ ัติหน้าที่ 1
1
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 3
2. ด้านการส่งเสริมและการสนับสนนุ การจดั การเรียนรู้ 4
3. ดา้ นการพฒั นาตนเองและวิชาชีพ 8
ส่วนท่ี 3 การปฏบิ ัติตนในการรกั ษาวินัย คุณธรรม จรยิ ธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ภาคผนวก
- ภาพกจิ กรรม
- เกียรติบัตร
- คำสั่ง

1

แบบรายงานผลการปฏิบัตงิ านของขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานการสอน)

โรงเรียนบา้ นหนองดนิ ดำ สังกัดสำนกั งานเขตพ้ืนท่กี ารศกึ ษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 3
ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงนิ เดือน
 ครัง้ ท่ี 1 (1 ต.ค. 2564 – 31 มี.ค. 2565)

------------------------------------------------------------------------
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทว่ั ไป

ชอ่ื – สกลุ นายสงกรานต์ คำภู เกดิ วนั ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2524 อายุ 41 ปี

วฒุ ิการศกึ ษา ระดบั ปริญญาตรี วชิ าเอก คอมพิวเตอรธ์ ุรกิจ จาก มหาวทิ ยาลยั มหาสารคาม
ตำแหนง่ ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพเิ ศษ ปฏบิ ัติราชการ 15 ปี
เลขทตี่ ำแหน่ง 4726 เงินเดือน 36,810 บาท เงินวิทยฐานะ 11,200 บาท
บรรจเุ ข้ารบั ราชการ เมอื่ วนั ท่ี 14 กุมภาพนั ธ์ พ.ศ. 2550
จำนวนวนั ลาในรอบการประเมนิ 1 วนั ประกอบด้วย

(1) ลาป่วย - คร้งั - วัน (2) ลากิจ 1 ครง้ั 1 วัน รวมทงั้ สน้ิ 1 คร้งั 1 วัน

ส่วนท่ี 2 ข้อมลู การปฏิบัติหน้าท่ี
1. ด้านการจัดการเรยี นการสอน
1.1 ข้อมูลการสอน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึ ษา 2564

ท่ี รหสั วชิ า ชอื่ วิชา ชน้ั จำนวน จำนวน
ห้อง ชัว่ โมง /
สัปดาห์

1 ค 11101 คณติ ศาสตร์ ป. 1 15

2 ท 11101 ภาษาไทย ป. 1 15

3 ส 11101 สงั คมศึกษา ศาสนา และวฒั นธรรม ป. 1 12

4 ส 11102 ประวัติศาสตร์ ป. 1 11

5 พ 11101 สขุ ศึกษาและพลศึกษา ป. 1 11

6 ง 11101 การงานอาชพี ป. 1 11

กจิ กรรมพฒั นาผเู้ รียน และชุมนุม

7 ลกู เสือสำรอง ป. 1-3 11
11
8 แนะแนว ป. 1 11
12
9 ชุมนุมรกั การอา่ น ป. 1
2
10 กจิ กรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ป. 1 22

11 กจิ กรรม PLC

รวม

2

1.2 การจัดการเรยี นร้แู ละพัฒนาคณุ ภาพผ้เู รียน
ตวั ชว้ี ัดท่ี 1.1 การสร้างและหรอื พัฒนาหลักสตู ร ตัวชี้วัดที่ 1.2 ออกแบบและการจดั การเรียนรู้

ตวั ชว้ี ดั ที่ 1.3 จดั กิจกรรมการเรยี นรู้
1) จัดทำแผนการจัดการเรยี นรู้ ดงั น้ี

ท่ี รหสั วิชา สาระการเรียนรู้/รายวชิ า ระดบั ชัน้ จำนวน/แผน

1. ท 11101 ภาษาไทย ป.1 1

ตวั ชว้ี ัดที่ 1.4 สร้างและหรอื พฒั นาส่ือ นวตั กรรม เทคโนโลยีและแหลง่ เรยี นรู้ จำนวน(ชน้ิ )
2) ผลติ สอื่ / นวตั กรรม 120 ชิ้น ได้แก่
10
ที่ ชือ่ สอ่ื /นวัตกรรม 10
100
1. ส่อื การเรียนการสอน วชิ าภาษาไทย

2. สือ่ การเรยี นการสอน วชิ าคณิตศาสตร์

3. ใบงาน

ตัวชี้วดั ที่ 1.5 วัดและประเมินผลการเรยี นรู้
3) เครื่องมือวดั และประเมนิ ผล ดงั นี้
1. แบบฝึก/แบบทดสอบ

ตวั ชวี้ ัดที่ 1.6 ศกึ ษา วิเคราะหแ์ ละสังเคราะห์ เพื่อแกไ้ ขปัญหาหรอื พฒั นาการเรยี นรู้ ระดบั ชนั้
4) จดั ทำวจิ ยั ในช้ันเรียน จำนวน 1 เรอื่ ง ไดแ้ ก่ ป. 1

ที่ เรื่อง

1. การพฒั นาการอ่านของนักเรียน โดยใชแ้ บบฝึก

ตัวชวี้ ัดท่ี 1.7 จดั บรรยากาศทีส่ ่งเสรมิ และพัฒนาผูเ้ รยี น / ตัวช้ีวัดที่ 1.8 อบรมและพัฒนาคุณลกั ษณะทีด่ ีของ
ผเู้ รียน

5) การใชแ้ หล่งเรยี นรู้
พัฒนาบรรยากาศหอ้ งเรียนในรูปแบบผสมผสาน ONSITE / ON HAND สง่ เสริมและพัฒนาผู้เรยี น

ใชก้ ารเรียนร้รู ูปแบบผสมผสานทัง้ ใบงาน และผ่านเว็บไซต์หอ้ งเรยี นออนไลนเ์ พ่ือการศึกษา นกั เรียนสามารถ
เรียนรู้ทบทวนไดต้ ลอดเวลา โดยคำนงึ ถึงความแตกตา่ งระหว่างบุคคล ดงั น้ี

- https://proj14.ipst.ac.th/

6) เชิญวิทยากรภายนอก/ภูมิปัญญาท้องถิน่ มาใหค้ วามรู้แก่นกั เรยี น จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่

ท่ี วนั /เดอื น / ปี ช่ือวิทยากร เรอ่ื ง / หัวข้อ
การเกย่ี วข้าว ในแปลงนาโรงเรียน
1. ภาคเรยี นที่ 2 นายแสง รตั นสงคราม

3

7) รปู แบบ / วิธกี ารจดั กจิ กรรมการเรียนการสอนทคี่ รใู ช้ คอื ขอ้ ใดบ้าง (ตอบไดม้ ากกวา่ 1 ขอ้ )

 การอธบิ าย  การสืบสวนสอบสวน

 การสาธติ / ทดลอง  กลมุ่ สบื คน้ ความรู้

 การใชเ้ กมประกอบ  กลุม่ สัมพันธ์

 สถานการณ์จำลอง  การเรียนรแู้ บบรว่ มมือ

 กรณีตัวอยา่ ง  ความคดิ รวบยอด

 บทบาทสมมุติ  อรยิ สัจ 4

 การแกไ้ ขสถานการณ์  การศกึ ษาคน้ คว้าด้วยตนเอง

 โปรแกรมสำเรจ็ รูป  การทศั นะศกึ ษานอกสถานที่

 ศนู ยก์ ารเรยี น  การเรยี นรจู้ ากหอ้ งสมุด

 ชดุ การสอน  การพัฒนากระบวนการคิด

 คอมพวิ เตอรช์ ว่ ยสอน  การใชภ้ ูมปิ ญั ญาท้องถ่นิ

 โครงงาน  การอภิปรายกลมุ่ ย่อย

 การถามตอบ  การแกป้ ัญหา

 อนื่ ๆ ระบ.ุ ...........  อืน่ ๆ ระบุ……………………...…

สรุป จำนวนรูปแบบ / วธิ ีการจดั กจิ กรรมการเรียนการสอนท่คี รใู ช้ 9 วิธี

2. ดา้ นการสง่ เสริมและการสนับสนุนการจัดการเรยี นรู้
2.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผูเ้ รียน และดำเนนิ การตามระบบดูแลช่วยเหลือนกั เรียน
ข้าพเจ้าได้บริหารจัดการช้ันเรียนและจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ช้ันเรียน จัดทำระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน โดยได้คัดกรองนักเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ให้คำปรึกษา และดูแลนักเรียน
อย่างใกล้ชิด ในรายวิชาท่ีสอนได้บริหารจัดการชั้นเรียนโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนรู้ บริหาร
จดั การช้นั เรยี นด้วยการใช้ Line กลุ่ม กระตุ้นการจัดการเรยี นรดู้ ้วยสอื่ นวัตกรรมท่ีหลากหลาย บูรณาการเรยี นรู้
โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน เชิญวิทยากรท้องถ่ินภายนอก ภูมิปัญญาท้องถ่ินให้ความรู้กับนักเรียน พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน แก้ปัญหานักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน
จดั กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการคิด การส่ือสาร และการเรียนรใู้ นศตวรรษที่ 21 ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น
เกม , สอื่ ,ใบงานพฒั นาทกั ษะการคดิ เปน็ ต้น

2.2 ปฏิบัติงานวชิ าการและงานอนื่ ๆ ของสถานศกึ ษา
1) ครทู ี่ปรกึ ษา ระดบั ชนั้ ประถมศึกษาปีท่ี 1
2) ครเู วรประจำวันพฤหัสบดี
3) งานระบบสารสนเทศโรงเรียน
4) งานชมุ ชนแห่งการเรยี นรู้ทางวิชาชพี (PLC)

- การดำเนนิ งาน PLC ในสถานศกึ ษา
5) งานอน่ื ๆ ตามทไี่ ด้รบั มอบหมาย

4

โครงการ / กจิ กรรม ท่ีรับผดิ ชอบ
1) กจิ กรรมกฬี านักเรยี น
2) กจิ กรรมทัศนศกึ ษา
3) โครงการสถานศกึ ษาสขี าว ปลอดยาเสพตดิ และอบายมุข

ปฏิบตั ิหน้าทอ่ี ่นื / ร่วมกิจกรรมอนื่ ๆ
1) ปฏบิ ัตหิ น้าทค่ี ณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดการเรยี นการสอนทางไกลในสถานการณก์ ารแพร่

ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา Covid-19
2) คณะกรรมการรบั ผดิ ชอบ ในกจิ กรรมการแขง่ ขนั กฬี าภายใน
3) คณะกรรมการวิทยากรประจำฐานลูกเสอื เน่ืองในกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่คา่ ยพักแรม
ลกู เสือ-เนตรนารี

3. ด้านการพัฒนาตนเอง
3.1 การพัฒนาตนเอง (การเขา้ รว่ มกิจกรรมทางวิชาการ /การเข้ารว่ มอบรม/ประชุมสัมมนา /ศกึ ษาดงู าน ฯลฯ)

ท่ี วัน /เดอื น/ ปี เร่ือง สถานที่ หน่วยงานทจ่ี ดั หลกั ฐาน
ครุ สุ ภา เกยี รตบิ ัตร
1. 31 ต.ค. 64 อบรมหลกั สูตร รปู แบบอบรมออนไลน์
2. 31 ต.ค. 64 Homeroom On site ผา่ นระบบ TRINFLIX คุรุสภา เกยี รตบิ ัตร
Online เพอ่ื เสริมสร้าง คุรุสภา เกยี รติบตั ร
ฐานกาย อารมณ์ สงั คม รูปแบบอบรมออนไลน์
ผ่านระบบ TRINFLIX
สติปญั ญา
รูปแบบอบรมออนไลน์
อบรมหลกั สตู ร ผ่านระบบ TRINFLIX
เสียงทม่ี คี วามหมายของ
เยาวชนไทย พัฒนาได้
จากการคิดอยา่ งยงั่ ยืน

อบรมหลกั สตู ร
3. 31 ต.ค. 64 ออนไลน์อย่างไร ให้ไปถึง

สมรรถนะ

อบรมหลกั สตู ร

4. 31 ต.ค. 64 รปู แบบการจดั การเรียนรู้ รปู แบบอบรมออนไลน์ ครุ ุสภา เกียรติบัตร
ในอนาคต (Design ผ่านระบบ TRINFLIX ครุ สุ ภา เกียรตบิ ตั ร

Thinking) รูปแบบอบรมออนไลน์
ผ่านระบบ TRINFLIX
อบรมหลกั สูตร
การผลติ สอ่ื วีดีโอออนไลน์

5. 31 ต.ค. 64 ให้ปัง ด้วย Line
Application (AR,

Avatra)

ที่ วัน /เดอื น/ ปี เรื่อง สถานที่ หน่วยงานที่จดั 5
หลกั ฐาน
อบรมหลักสตู ร รปู แบบอบรมออนไลน์ ครุ สุ ภา เกยี รตบิ ตั ร
รูปแบบการจดั การเรียนรู้ ผ่านระบบ TRINFLIX
6. 31 ต.ค. 64 ในอนาคต (Education ครุ สุ ภา เกยี รติบัตร
รูปแบบอบรมออนไลน์
Reimagined The ผ่านระบบ TRINFLIX สพฐ. และ เกียรตบิ ตั ร
Future of Learning) บริษัท
รูปแบบอบรมออนไลน์ เกยี รติบตั ร
อบรมหลักสูตร ผา่ นระบบ Microsoft ไมโครซอฟท์
(ประเทศไทย)
การเรียนรเู้ ชิงรกุ สู่ Teams
จำกดั
7. 31 ต.ค. 64 สมรรถนะบน Platform รูปแบบอบรมออนไลน์ สพฐ. และ
Online เพอ่ื สร้าง ผา่ นระบบ Microsoft
บริษัท
ห้องเรียนออนไลน์ใหม้ ี Teams ไมโครซอฟท์
(ประเทศไทย)
ประสทิ ธิภาพสูผ่ ู้เรยี น
จำกัด
หลักสตู รที่ 6 การสร้าง

ส่อื ความรแู้ บบ

8. 2 ต.ค. 64 ปฏิสัมพนั ธ์บน
แพลตฟอร์มการจัดการ

ประสบการณ์การเรยี นรู้

Microsoft 365

หลกั สูตรที่ 7 การจดั การ

9. 9 ต.ค. 64 สอบดจิ ทิ ัลรองรับการ
เรียนการสอนรปู แบบ

ผสมผสานอยา่ งปลอดภยั

10. 7 ต.ค. 64 อบรมหลกั สตู รการใช้งาน ห้องประชมุ โรงเรียนบ้าน เกียรติบตั ร
Google Form ในการ โรงเรยี นบ้านหนองดนิ ดำ หนองดนิ ดำ
ออกแบบข้อสอบออนไลน์

11. 16 ต.ค. 64 อบรมหลักสตู รลูกเสือ รูปแบบอบรมออนไลน์ โรงเรียนบัวปาก เกียรติบตั ร
ต้านภยั ยาเสพติด ท่าวิทยา

ท่ี วนั /เดือน/ ปี เรอ่ื ง สถานที่ หนว่ ยงานทีจ่ ัด 6
หลกั ฐาน
12. 29 - 30 อบรมเชิงปฏบิ ตั ิการ สะ ห้องประชุม สพป. ชัยภมู ิ เกยี รตบิ ตั ร
พ.ย. 64 เตม็ ศกึ ษาด้วยการ สพป. ชยั ภูมิ เขต 3 เขต 3
เกยี รตบิ ัตร
ประดษิ ฐ์หุน่ ยนตบ์ งั คบั
มือ

13. 16 ม.ค. 65 เข้ารว่ มกจิ กรรมทาง รูปแบบอบรมออนไลน์ ครุ สุ ภา
วิชาการ เนอื่ งในงาน
วันครู ครง้ั ท่ี 66 พ.ศ.

2565

14. 30 ม.ค. 65 อบรมเชงิ ปฏบิ ัติการ การ รูปแบบอบรมออนไลน์ สถาบันพัฒนา เกียรตบิ ัตร
จดั การเรยี นการสอนโดย คุณภาพวิชาการ
ใช้เทคโนโลยีในห้องเรียน
(พว.)
ภาษาองั กฤษ และ
ยกระดับการจัดการ
เรียนร้แู บบ Active
Learning สู่การสร้าง

นวตั กรรม ดว้ ย
กระบวนการคดิ ขั้นสูงเชงิ
ระบบ GPAS 5 Steps

อบรมและผา่ นการ

ทดสอบ

15. 15 ก.พ. 65 การใชง้ านระบบ รปู แบบอบรมออนไลน์ กระทรวง เกียรตบิ ัตร
มาตรฐานดา้ นความ ศกึ ษาธิการ

ปลอดภยั (MOE Safety

Platform)

อบรมเปิดโลกการศึกษา รูปแบบอบรมออนไลน์ กระทรวง เกยี รติบตั ร
16. 17 ม.ี ค. 65 ไร้ขดี จำกดั ในยคุ จักรวาล ผ่านระบบ Microsoft ศกึ ษาธิการ

นฤมติ Teams

3.2 การสร้างชุมชนแห่งการเรยี นร้วู ชิ าชพี (PLC) 7
หลกั ฐาน
ที่ วนั /เดอื น/ ปี เรอ่ื ง สถานท่ี หน่วยงานท่ีจัด แบบบนั ทึก

1. 12 ม.ค. 65 อ่านออกเสียงคำศัพท์ไม่ถูกต้อง โรงเรียน โรงเรียน
รายวชิ าภาษาอังกฤษ ช่วงชน้ั ที่ 1 บ้านหนองดนิ ดำ บา้ นหนองดนิ ดำ

3.3 การได้รบั รางวลั / ประกาศเกียรติคุณ / ผลงานดีเดน่ / เกียรตปิ ระวตั ิ

ท่ี วัน/เดอื น/ปี รางวลั /เกียรตคิ ุณ หนว่ ยงานท่ีมอบ หลกั ฐาน
เกียรติบตั ร
ครู ผ้รู บั ผดิ ชอบนักเรียนทผี่ ่านการคดั เลือกเยาวชน เกียรติบตั ร

1. 6 ต.ค. 64 แบบอยา่ งการปฏิบตั ติ ามพระบรมราโชบาย สำนักงานปลัด
ดา้ นการศึกษา ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า กระทรวงศกึ ษาธิการ
เจา้ อยหู่ วั ประจำปี 2564 หรือ เยาวชนแบบอยา่ ง

การปฏบิ ัติดเี ด่น ระดบั ภาค ในระดับคุณภาพ ดีมาก

ไดร้ บั คดั เลือกเพ่ือรับรางวลั ”ครูผู้สอนดเี ดน่ กลุ่ม อำเภอเนนิ สงา่
2. 16 ม.ค. 65 สาระวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี” เนือ่ งในงานวันครู

ครั้งท่ี 66 พ.ศ. 2565

3.4 การได้รับเชิญเป็นวิทยากร/กรรมการตดั สนิ ภายในและภายนอกสถานศกึ ษา

ที่ วนั / เดือน / ปี รายการ / เรือ่ ง หนว่ ยงานทเี่ ชญิ

1. 7 ต.ค. 64 วิทยากรอบรมหลักสูตรการใช้งาน Google Form ในการ โรงเรยี นบา้ นหนองดินดำ
ออกแบบข้อสอบออนไลน์

8

ส่วนที่ 3 การปฏบิ ัติตนในการรกั ษาวนิ ัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิ าชีพ

1. ยึดมั่นในสถาบนั หลักของประเทศ อันไดแ้ ก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ ์ และการปกครอง
ระบอบประชาธปิ ไตยอนั

ขา้ พเจ้าส่งเสริม สนับสนนุ และพิทักษร์ ักษาสถาบันหลกั ของประเทศ อนั ได้แก่การรักษา ผลประโยชน์
และช่ือเสยี งของประเทศชาติ การปฏบิ ัติตนตามหลักของศาสนา การเทดิ ทนู สถาบัน พระมหากษัตริย์ รวมทั้ง ไม่
ต่อตา้ นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมพี ระมหากษัตรยิ ์ ทรงเปน็ ประมุข

2. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและต่อผู้เกี่ยวข้องในฐานะ
ขา้ ราชการครูและบคุ ลากรทางการศึกษา

ข้าพเจา้ ปฏบิ ตั หิ น้าท่ีด้วยความซือ่ สัตยส์ ุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชนโ์ ดยมชิ อบ ยดึ ความถูกต้องตาม
กฎหมายและตามทำนองคลองธรรม มีจิตสำนึกทดี่ ี ปฏบิ ัติหน้าท่ีด้วยความรอบคอบ ถูกตอ้ ง รวดเรว็ เต็มกำลงั
ความสามารถ และกลา้ รับผิดชอบในความผดิ พลาดท่ีเกดิ ข้ึนจากการปฏิบัตหิ นา้ ท่ี รวมท้ังพรอ้ มรับการตรวจสอบ
มีความรับผดิ ชอบต่อหนา้ ท่ีและต่อผรู้ บั บริการ คำนึงถึงหลักสากล ในการปฏิบตั ิตามหลักสทิ ธิมนษุ ยชน การ
เปิดเผยขอ้ มลู ขา่ วสารทถี่ ูกต้อง และการใชเ้ ทคโนโลยสี ่ือ สงั คมอยา่ งเหมาะสม

9

3. มีความกล้าคิด กลา้ ตัดสินใจ กลา้ แสดงออก และกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม
ข้าพเจา้ มีความกล้าคดิ กลา้ ตัดสินใจปฏบิ ตั หิ น้าทดี่ ว้ ยความถูกต้องชอบธรรม และกล้าแสดง ความ
คดิ เหน็ หรอื คัดคา้ นในสิ่งท่ไี มถ่ ูกต้อง รวมท้ัง ไมย่ อมทำในสิ่งทไี่ ม่เหมาะสมเพื่อรกั ษาประโยชน์ส่วนรวม

4. มจี ติ อาสา จิตสาธารณะ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม โดยคำนงึ ถึงประโยชนส์ ว่ นตนหรือพวกพอ้ ง
ข้าพเจา้ ปฏิบตั หิ นา้ ท่โี ดยคำนึงถึงประโยชน์สว่ นรวมเป็นหลกั มจี ติ อาสา จติ สาธารณะ มีความเสยี สละ
ปฏบิ ัติหน้าที่เตม็ กำลัง เต็มความสามารถ อทุ ศิ ตนเพื่อประโยชนส์ ว่ นรวม เช่น รว่ มระดมทุนผ้าปา่ เพื่อการศกึ ษา ,
บริจาคสนับสนุนทนุ การศึกษาให้กับนกั เรยี น , การเข้ารว่ มกจิ กรรมชุมชน เปน็ ตน้

10
5. มุ่งผลสัมฤทธขิ์ องงาน มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยคำนึงถึงคุณภาพ
การศึกษาเปน็ สำคัญ
ขา้ พเจ้าปฏบิ ตั ิหนา้ ท่ีดว้ ยความมงุ่ มนั่ มีความรบั ผดิ ชอบ ปฏิบตั หิ นา้ ท่อี ย่างเต็มกำลังและความสามารถ
โดยคำนึงถึงเปา้ หมาย ผลสมั ฤทธข์ิ องงาน มงุ่ ประโยชนส์ ว่ นรวม เพ่ือใหง้ านบรรลุผลสำเรจ็ ตามเป้าหมาย ให้เกิด
ประสทิ ธภิ าพและประสทิ ธผิ ลในการปฏบิ ัติงานในทุก ๆ ดา้ น ส่งผลใหค้ รู นักเรยี น โรงเรยี นไดร้ บั รางวัล

6. ปฏิบตั หิ นา้ ที่อยา่ งเป็นธรรมและไมเ่ ลอื กปฏิบัติ
ขา้ พเจา้ ปฏิบัตหิ นา้ ท่ดี ว้ ยความเทย่ี งธรรม ปราศจากอคติและใหบ้ รกิ ารผูเ้ รยี นและผรู้ บั บริการโดยไม่
เลอื กปฏิบตั ิ

11
7. ดำรงตนเป็นแบบอยา่ งทีด่ ีและรกั ษาภาพลกั ษณข์ องขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศกึ ษา
ข้าพเจา้ ดำรงเปน็ แบบอยา่ งท่ีดใี นการปฏบิ ตั หิ น้าท่ี ดำรงตนเป็นข้าราชการและเจา้ หนา้ ที่ของรฐั ท่ดี ีโดย
นอ้ มนำพระบรมราโชวาท หลกั ปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพยี ง หลกั คำสอนทางศาสนา จรรยาวชิ าชพี มาใชใ้ นการ
ดำเนนิ ชวี ติ และการปฏิบตั ิหน้าที่ ปฏิบตั ติ นเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย ด้วยการเคารพต่อกฎหมาย
และมวี ินัย ไม่กระทำการใด ๆ อันอาจนำความเสอื่ มเสียมาสู่ทางราชการ

8. เคารพศักดิ์ศรคี วามเปน็ มนษุ ย์ คำนึงสิทธเิ ด็ก และยอมรบั ความแตกตา่ งของบคุ คล
ข้าพเจา้ ปฏบิ ตั ติ นดูแลเอาใจใส่ชว่ ยเหลือผู้เรียนและผรู้ บั บรกิ ารเตม็ ความสามารถตามหลักวิชาชพี โดย

คำนงึ ถึงสิทธแิ ละโอกาสของผ้เู รยี นพึงไดร้ ับ ให้ความเท่าเทียมและสรา้ งโอกาสทางการศึกษาให้กบั ผู้เรยี นและ
ผรู้ ับบริการ คำนงึ ถึงความแตกตา่ งระหว่างบุคคล เชน่ การใหค้ ำแนะนำ ให้คำปรึกษาแก่นกั เรยี น , การสง่ เสรมิ ให้
นักเรยี นไดร้ ับทุนการศึกษา , การประสานความร่วมมือกับผ้ปู กครองแจ้งขา่ วประชาสมั พันธโ์ รงเรยี นด้านตา่ ง ๆ ,
การให้บริการอำนวยความสะดวกตอ่ ผู้มาติดตอ่ ราชการ เป็นต้น

12
9. ยดึ ถือและปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณวิชาชพี
ขา้ พเจา้ ยดึ ถือประพฤติปฏบิ ตั ิตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ดว้ ยความศรทั ธาในวิชาชพี เป็น
แบบอย่างทีด่ ีให้กบั ผู้เรียนและผู้รบั บริการ เชน่ การแต่งกายด้วยชุดทีส่ ุภาพเรียบร้อย , การดแู ลเอาใจใส่และ
ชว่ ยเหลอื นกั เรียน อยา่ งเปน็ กัลยาณมิตรเตม็ กำลงั ความรู้ ความสามารถอยา่ งเท่าเทียมกัน , พัฒนาตนเอง
ส่งเสริมและใหบ้ ริการความรู้ตอ่ เพ่ือนรว่ มวิชาชีพ เป็นต้น

10. มีวินยั และการรักษาวินัย
ข้าพเจา้ ปฏิบตั ิตนมีวนิ ยั ในตนเอง ยอมรบั และถือปฏบิ ตั ิตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนยี มและ
แบบแผนอันดงี ามของสังคม อย่างเคร่งครดั เช่น มคี วามตรงต่อเวลาในการเข้าและเลิกปฏบิ ัตงิ าน , เข้ารว่ ม
กิจกรรมที่ทางโรงเรยี นจัดขึน้ สม่ำเสมอ , แต่งกายถูกตอ้ งตามข้อกำหนดของสถานศึกษา เปน็ ต้น

13

ขอรบั รองวา่ รายงานดังกลา่ วขา้ งตน้ เป็นความจรงิ ทกุ ประการ

(ลงช่อื ) สงกรานต์ คำภู
(นายสงกรานต์ คำภู)

ตำแหนง่ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
วนั ท่ี 15 เดอื น มีนาคม พ.ศ. 2565

การตรวจสอบและรับรองของผบู้ ังคับบญั ชาช้นั ต้น
ไดต้ รวจสอบแลว้ รบั รองว่าการายงานผลงานที่เกดิ จากการปฏบิ ัตหิ น้าทีถ่ ูกต้องและเปน็ ความจรงิ

(ลงชือ่ ) ชโรพร ผาดไธสง
(นางชโรพร ผาดไธสง)

ตำแหนง่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดินดำ
วันท่ี 15 เดือน มนี าคม พ.ศ. 2565

14

ภาคผนวก

15

ภาพกิจกรรมการจัดการเรยี น
การสอนแบบ ON HAND

16

ภาพการอบรมพฒั นาตนเอง

17

เกียรติบตั รการพัฒนาตนเอง

18

19

20

21

22

23

24

25

26

คำสงั่

27

28


Click to View FlipBook Version