The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คู่มือการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์02

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by wave zaza, 2019-11-19 23:43:41

คู่มือการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์02

คู่มือการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์02

ค่มู ือการประกอบเครอ่ื งคอมพิวเตอร์
จัดทาโดย

นายธนพนธ์ กาญจนรงุ่ ปวช 1/2 เลขท8ี่
วทิ ยาลัยการอาชีพหลังสวน

สารบัญ หนา้
1
เครอื่ งมือประกอบคอมพวิ เตอร์ 2
อุปกรณก์ รในการประกอบคอมพิวเตอร์ 3-18
ขัน้ ตอนการประกอบคอมพิวเตอร์

เคร่อื งมอื ประกอบคอมพิวเตอร์

1ไขควงหวั แฉก คอื อนั ดา้ มแดงครับ (ตอ้ งม!ี )
2ไขควงแบน คอื อนั ด้ามเขยี ว (มกี ็ได้!)
3ชุดไขควงเลก็ 5 ตัว (ไม/่ ไม่มกี ็ได้)
4คมี ปากจิ้งจก อันสีสม้ ๆ (ตอ้ งมี)
5คมี ตัด อนั สีน้าเงินครบั (ไม่จาเปน็ แตถ่ ้ามกี ารใชเ้ ขม็ ขัดรดั สายจะดกี วา่ กรรไกร-
คตั เตอรต์ ดั )
6เขม็ ขดั รัดสาย ห่อขาวๆ ไม่จาเป็นตอ้ งซอื้ มาเยอะขนาดน้ีครับ หาซอื้ จากร้านอิเลก็
ได้ทัว่ ไป เค้ามแี บ่งขาย
7ซลิ โิ คน อนั นแ้ี บบธรรมดา หรือจะใช้แบบดๆี กจ็ ะแพงขน้ึ เชน่ MX-1 Arctic silver
ครบั ใช้แบบธรรมดากo็ k แล้วครับ
8บตั รเตมิ เงนิ (พลาสตกิ )นะครบั บตั รพลาสตกิ ทีเ่ ติมเงนิ เกมส์ออนไลน์ หรอื
โทรศัพทก์ ไ็ ด้ หรอื พวกบตั รเครดติ ทีใ่ ช้ไม่ไดแ้ ล้ว เอามาปาดซลิ โิ คนใหบ้ างเปน็ หน้า
เดยี วกนั !
9คัตเตอร์(ไม่ไดม้ ีความจาเป็น เหมาะกับใชเ้ วลาตดั กรดี หอ่ อุปกรณ์คอมท่เี ราแกะ
กลอ่ งมา)

อุปกรณ์กรในการประกอบคอมพวิ เตอร์

1เมนบอรด์ (แผงวงจรใหญๆ่ มีสลอ็ ตสม้ ๆเหลืองๆ)พรอ้ มฝาหลังเคส ฝาหลงั วางอยุ่
ตรงหลังพดั ลมCPU
2CPU(ชพิ สีเงนิ ๆ ใกล้พดั ลม)
3พดั ลมระบายความร้อนCPU(จะมาพรอ้ มCPU)
4แรม แผงเขยี วๆวางติดกนั 2 อัน ในทน่ี ้ีเปน็ 512*2 บสั 533
5ซดี ีรอมไดร์ฟ หรอื ดวี ดี ีไรทเ์ ตอรไ์ ดรฟ์ (ขวามอื หนา้ กากสดี า ตวั เทาๆ)
6ฮาร์ดดกิ ส์ไดรฟ์ (วางอย่บุ นดวี ีดไี รทเ์ ตอร์ไดรฟ์ )
7สายสญั ญาณ SATA ตามจานวนฮารด์ ดกิ ส์ ในทนี่ ้ี ม2ี เสน้ เพราะHDDและ DVD-
RW drive ใช้สายSATAครับแต่ถ้าHDDหรอื ไดร์ฟDVDเปน็ สายแบบ IDE ก็ตอ้ งสาย
แบบIDEนะครบั (ยกเวน้ ใชต้ วั แปลงSATA>>IDE)
8น็อตสกรู น็อตทองท่ีใช้ยึดรองเมนบอรด์ แผ่นแหวนรองนอ็ ตสแี ดงๆ น็อตน้ี จะ
ได้มาเยอะพอสมควร โดยจะได้มาจากเคส
-อกี อย่าง นอกภาพ คอื เคส-เพาเวอร์ซพั พลาย เคสบางตวั จะแถมเพาเวอร์ซพั
พลายเราสามารถใช้ได้เลย แตถ่ า้ ใครตอ้ งการใสอ่ ุปกรณต์ อ่ พวกเขา้ ไปอกี เช่น HDD
การด์ จอ อ่นื ๆ แนะนาใหเ้ ปล่ียนเพาเวอร์ซพั พลายเป็นของแทร้ าคาจะอยุ่ประมาณ
1500-2000 บาทจะมคี ณุ ภาพดกี วา่ ครับ

ขัน้ ตอนการประกอบคอมพิวเตอร์
1. ข้ันแรกใหเ้ ตรียมอปุ กรณท์ จ่ี าเปน็ สาหรบั การประกอบเครอื่ งคอมพิวเตอร์
เช่น ไขควงส่แี ฉก กลอ่ งสาหรับใสน่ อ็ ต คมู่ ือเมนบอรด์ คมี ปากจ้งิ จก

2. เร่ิมจากการตดิ ตัง้ ซีพยี ูก่อน โดยงา้ งขาล็อคของซอ็ กเก็ตข้นึ มาจากน้ัน
นาซีพียมู าใสล่ งไปในซอ็ กเก็ตโดยใหว้ างตาแหน่งขาที่ 1 ของซพี ยี ูและซ็อกเก็ตให้
ตรง
กนั โดยสังเกตว่าทีข่ าท่ี 1 ของซพี ยี ูจะทาเครื่องหมายเปน็ จุดเลก็ ไวท้ ม่ี มุ ดา้ นบนของ
ซพี ยี ู

3. เมอื่ วางซพี ียตู รงล็อคกบั ซอ็ กเก็ตแลว้ จากนน้ั ใหก้ ดขาล็อกลงไปเหมอื น
เดมิ แล้วนาซิลโิ คนมาทาตรงบรเิ วณคอร์ (แกน) ของซีพียู และไม่ควรทาซลิ โิ คนให้
หนา หากเหน็ วา่ หนาเกินไปให้ใช้กระดาษหรอื แผน่ พลาสตกิ มาปาดออกเสียบ้าง

4. ตดิ ตั้งฮที ซิงค์และพัดลมลงไปบนคอรข์ องซพี ียู ตดิ ลอ็ กใหเ้ รยี บร้อย
ในข้นั ตอนนมี้ จี ุดทตี่ อ้ งระวังอยู่ 2 จุดคือ การติดตงั้ ฮที ซงิ ค์ของพดั ลมจะตอ้ งแนบ
สนทิ กบั คอรข์ องซพี ยี ู อยา่ พยายามกดแรงไป บางทีคอรข์ องซีพยี ูอาจบ่ินได้ สว่ นขา
สปรงิ ทีย่ ึดพดั ลมบางทมี นั แขง็ เกนิ ไป บางคนใชไ้ ขควงพยามยามกดขาสปริง
ให้เขา้ ลอ็ ก ซึง่ อาจทาให้พลาดไปขดู เอาลายปรนิ้ บนเมนบอร์ดขาดทาใหเ้ มนบอร์ด
อาจเสยี หายได้

5. เสียบสายไฟของพดั ลมเขา้ กับขว้ั CPU FAN โดยดจู ากคมู่ อื เมนบอรด์

6. นาแรมมาเสยี บเข้ากบั ซ็อกเก็ตแรมโดยใหต้ รงกับรอ่ งของซอ็ กเก็ต จากนน้ั
จึงกดลงไปจนด้านลอ็ กทง้ั 2 ด้านดดี ขึน้ มา (บางเมนบอรด์ ตัวลอ็ กทั้งสองดา้ น
อาจไมจ่ าเปน็ ตอ้ งดดี ขน้ึ มากไ็ ดใ้ ห้ดูว่าเขา้ ลอ็ กกนั กพ็ อ)

7. ขนั แทน่ รองน็อตเข้ากับเคส

8. นาเมนบอรด์ ทไี่ ดต้ ิดตง้ั ซพี ยี ูและแรมวางลงไปบนเคส จากนน้ั ขนั นอ็ ตยดึ
เมนบอรด์ เขา้ กบั ตัวเคสให้ครบทุกตวั

9. เสียบการด์ แสดงผลลงไปในสล็อต AGP เสร็จแล้วขนั นอ็ ตยดึ ตดิ กับเคส

10. เสยี บการด์ เสียงลงไปในสลอ็ ต PCI เสร็จแลว้ ขนั นอ็ ตยดึ ติดกบั เคส

11. เสียบสายเพาเวอร์ซพั พลายเขา้ กับขว้ั ต่อบนเมนบอร์ด โดยควรเสยี บใหป้ ล๊กั
ของสายเพาเวอร์ซัพพลายตรงลอ็ กกับข้วั ต่อบนเมนบอร์ด

12. สอดไดรฟ์ซีดรี อมเขา้ กับชอ่ งวา่ งหน้าเคส แล้วขนั นอ็ ตยดึ กบั ตวั เคส
ให้แนน่

13. เสยี บสาย IDE เข้ากับไดรฟ์ซีดรี อมโดยให้แถบสแี ดงตรงกบั ขาที่ 1หรือ
ด้านท่ตี ดิ กบั ขว้ั สายไฟ จากนัน้ จงึ เสียบสายไฟและสายสญั ญาณเสียงเข้าไปด้วย

14. เสียบสาย IDE อีกดา้ นเขา้ กับขั้วต่อ Secondary IDE บนเมนบอรด์ โดย
แถบสแี ดงตรงกบั ขาที่ 1 ของข้วั ตอ่ ดว้ ย

15. สอดฮาร์ดดิสก์เข้ากับชอ่ งตดิ ต้งั แลว้ ขนั นอ็ ตยึดกบั ตวั เคสใหแ้ น่น

16. เสียบสาย IDE เข้ากับฮารด์ ดสิ ก์โดยให้แถบสีแดงตรงกบั ขาท่ี 1 หรอื ดา้ น
ท่ตี ิดกบั ขวั้ สายไฟ จากนนั้ จึงเสียบสายไฟเขา้ ไปดว้ ย

17. เสียบสาย IDE อีกด้านเขา้ กับขัว้ ตอ่ Primary IDE บนเมนบอรด์ โดยแถบ
สีแดงตรงกบั ขาที่ 1 ของขวั้ ตอ่ ด้วย

18. สอดไดรฟ์ฟล็อบปีด้ ิสกเ์ ขา้ ไปในช่องตดิ ตง้ั แลว้ ขนั นอ็ ตยดึ กับตวั เคส
ใหแ้ น่น

19. เสยี บสายไฟเข้ากับขั้วตอ่ สายไฟของฟลอ็ บป้ดี ิสก์ ใหส้ ังเกตสายไฟของ
ฟล็อบปดี้ ิสก์จะมีหัวขนาดเลก็ กว่าสายไฟของซดี ีรอมและฮารด์ ดิสก์

20. เสยี บสายแพขนาด 34 เสน้ (เสน้ เลก็ กว่าสายแพของฮารด์ ดสิ ก์
และซดี ีรอม) ใหด้ า้ นทมี่ กี ารไขวส้ ายเขา้ กับขวั้ ตอ่ ไดรฟฟ์ ล็อบปด้ี สิ ก์ โดยแถบสีแดง
ของสายแพตอ้ งตรงกบั ขาที่ 1 ของขัว้ ตอ่ ดว้ ย หากใส่ผดิ ด้านไฟของไดรฟ์
ฟล็อบปด้ี สิ ก์จะตดิ ตลอด วธิ ีแกไ้ ขคือใหห้ นั สายแพกลบั ดา้ นเพราะไดรฟ์ฟลอ็ บปี้
ดิสก์
บางยหี่ อ้ อาจตอ้ งใสส่ ลับดา้ นกัน

21. เสยี บสายแพอีกด้านเขา้ กบั ขว้ั ตอ่ ฟล็อบปด้ี ิสก์บนเมนบอรด์ โดยใหส้ าย
สแี ดงตรงกบั ขาที่ 1 หรอื pin1 ของขัว้ ตอ่ ดว้ ย

22. เสียบสายสญั ญาณต่างๆ จากเคส เชน่ สวติ ชเ์ ปิดปิดเครอ่ื ง ไฟบอก
สถานะเปิดเครอ่ื ง ไฟบอกสถานะฮาร์ดดสิ ก ปุ่ม Reset ลาโพง ลงบนเมนบอร์ด
ควรดคู ู่มอื เมนบอรด์ ประกอบดว้ ย โดยตอ้ งเสยี บขั้วให้ถกู หากผดิ ขัว้ คอมพวิ เตอร์
จะไมต่ ิดหรอื มไี ฟคา้ งตลอดเวลา วธิ แี กไ้ ขคอื ให้เราลองสลบั ขว้ั และเปิดเครอ่ื งขนึ้
มาใหม่

23. เม่ือเสรจ็ เรยี บรอ้ ยแลว้ ใหเ้ ราลองสารวจดวู า่ มนี ็อตหรอื อปุ กรณ์อนื่ ๆ
ตกค้างอยู่บนเมนบอรด์ หรือไม่ เพราะอาจทาใหเ้ กิดกระแสไฟลดั วงจรจนเกดิ ความ
เสยี หายตอ่ เมนบอรด์ และอปุ กรณ์ตา่ งๆ บนเมนบอรด์ ได้ นอกจากนี้ควรตรวจสอบ
การติดต้ังทงั้ หมดวา่ เรียบร้อยดแี ลว้ เช่น การด์ ตา่ งๆ หรอื สายสัญญาณเสียบ
แน่นหนาดหี รอื ยัง โดยเฉพาะฮที ซงิ คแ์ ละพดั ลมตอ้ งแนบสนทิ กับซพี ียู พร้อมทัง้
ลอ็ ก
ตดิ กนั อยา่ งแนน่ หนา

24. เมื่อเรยี บร้อยดแี ล้วปดิ ฝาเคสและขนั นอ็ ตใหเ้ รียบร้อย ก็เปน็ อนั เสรจ็ ส้นิ
ข้นั ตอนการประกอบเคร่อื งอยา่ งถูกต้องและสมบรู ณแ์ บบแลว้

ข้อมลู สว่ นตวั
นายธนพนธ์ กาญจนรงุ่

เลขที่ 8 ปวช1/2
สาขาคอมพวิ เตอรธ์ ุรกิจ
วทิ ยาลัยการอาชีพหลังสวน


Click to View FlipBook Version