The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานผล กศน.อำเภอท่ายาง เดือนพฤศจิกายน 2564

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by เกษร กสินันทสกุล, 2021-12-10 09:23:50

รายงานผล กศน.อำเภอท่ายาง เดือนพฤศจิกายน 2564

รายงานผล กศน.อำเภอท่ายาง เดือนพฤศจิกายน 2564

[ก]

คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.อำเภอท่ายาง เดือน
พฤศจิกายน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ฉบับนี้ได้สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของการดำเนินงานตามนโยบายและ
จุดเน้นการดำเนินงานการศึกษานอกระบบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประกอบไปด้วย ผลการดำเนินงานกลุ่มงาน
อำนวยการ กลุ่มจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และกลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ โดยมี
รูปแบบในการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายสอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการ
ของประชาชน

กศน.อำเภอท่ายาง หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการดำเนินงานจะเป็นประโยชน์แก่ผูบ้ ริหาร ผู้ปฏบิ ัติงาน
และเครือข่าย เพื่อนำไปเป็นหลักฐานในการพัฒนางานให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธภิ าพต่อไป

( นางสาวสรุ ยี ์ จนั ทรป์ รุง )
ผอู้ ำนวยการ กศน.อำเภอท่ายาง

๓๐ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๔

[ข] หน้า

สารบัญ ข

เรอ่ื ง ๑

คำนำ ๓

สารบัญ ๓

ผลการดำเนินงาน ๔

กลมุ่ งานอำนวยการ ๔
• งานการเงิน ๖
• งานบคุ ลากร ๙
• งานข้อมูลสารสนเทศและการรายงาน ๙
• งานแผนงานและโครงการ ๑๐
• งานประกนั คณุ ภาพภายในสถานศึกษา
• งานนิเทศตดิ ตามและประเมินผล ๑๑
• งานสวสั ดกิ าร ๑๓

กลมุ่ จดั การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
• งานการศึกษาขั้นพนื้ ฐาน
o งานทะเบียนและวัดผล
o กจิ กรรมจดั การเรียนการสอน
o การศกึ ษาสำหรับผูพ้ ิการ
• งานการศึกษาต่อเน่ือง
• งานการศึกษาตามอธั ยาศัย

กลมุ่ ภาคเี ครอื ขา่ ยและกิจการพิเศษ
• งานภาคเี ครือขา่ ยและกจิ การพิเศษ
• งานจิตอาสาเราทำดดี ้วยหัวใจ

รายงานผลการจัดกจิ กรรม กศน.ปงี บประมาณ ๒๕๖๕
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศัยอำเภอท่ายาง

ประจำเดอื น พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๑. กลมุ่ งานอำนวยการ

๑.๑ งานการเงิน
(๑) รายงานการเบิกจา่ ยเงนิ งบประมาณประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๔

ชอ่ื งาน / โครงการ จดั สรร เบกิ จา่ ย จ่าย% คงเหลอื
คา่ จัดการเรียนการสอน 216
ค่าจา้ งครูสอนคนพิการ (216) 215,325.00 20,839.00 9.68 194,486.00
1 อำเภอ 1 อาชพี
พัฒนาอาชีพระยะสั้น 90,000.00 0.00 0.00 90,000.00
ช้นั เรียนวชิ าชพี
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่อื สารด้านอาชพี 7,200.00 0.00 0.00 7,200.00
ค่าจ้างพนักงานบริการ (ผลผลิตที่ 4)
งบบริหาร (ผลผลิตท่ี 4) 42,000.00 0.00 0.00 42,000.00
คา่ สาธารณูปโภค (ผลผลติ ที่ 4)
ทักษะชีวติ 86,400.00 0.00 0.00 86,400.00
พัฒนาสงั คมและชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียง 17,700.00 0.00 0.00 17,700.00
ค่าจา้ งบรรณารักษ์ (ผลผลิตที่ 5)
งบบรกิ าร หสม. (ผลผลิตท่ี 5) 99 54,000.00 18,000.00 33.33 36,000.00
หนังสอื พิมพ์ หสม. (ผลผลิตท่ี 5) 99
วารสาร หสม. (ผลผลิตที่ 5) 99 13,200.00 1,000.00 7.58 12,200.00
ค่าสาธารณูปโภค หสม.(ผลผลติ ที่ 5) 99
ค่าหนังสือพิมพ์ กศน.ตำบล (97) 12,000.00 10,731.74 89.43 1,268.26
คา่ สาธารณูปโภค กศน.ตำบล (97)
ค่าเชา่ บรกิ ารอินเทอรเ์ น็ต กศน.อำเภอ (98) 7,015.00 0.00 0.00 7,015.00

11,600.00 0.00 0.00 11,600.00

8,000.00 0.00 0.00 8,000.00

90,000.00 30,000.00 33.33 60,000.00

8,290.00 0.00 0.00 8,290.00

1,820.00 310.00 17.03 1,510.00

2,765.00 465.00 16.82 2,300.00

1,950.00 239.68 12.29 1,710.32

14,640.00 2,520.00 17.21 12,120.00

1,950.00 0.00 0.00 1,950.00

7,704.00 2,568.00 33.33 5,136.00

[๒]

ชื่องาน / โครงการ จดั สรร เบิกจา่ ย จ่าย% คงเหลอื
ค่าเช่าบรกิ ารอนิ เทอรเ์ น็ต ห้องสมดุ (98) 7,704.00 2,568.00 33.33 5,136.00
701,263.00 89,241.42 12.73 612,021.58
รวม

๑.๒ งานบุคลากร
กศน.อำเภอดำเนินการเอง
(๑) วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางสาวสุรีย์ จันทร์ปรุง ผู้อำนวยการ

กศน.อำเภอท่ายาง และบุคลากร กศน.อำเภอท่ายาง จัดโครงการประชุมเพื่อรายงาน
ผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการปฏิบัติงานของบุคลากร กศน.อำเภอท่ายาง
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ครง้ั ท่ี ๒ / ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ดิจทิ ลั ชุมชน ห้องสมุด
ประชาชนอำเภอทา่ ยาง จังหวัดเพชรบรุ ี

ส่งเข้ารบั การพฒั นา
(๑) วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางสาวสุรีย์ จันทร์ปรุง ผู้อำนวยการ
กศน.อำเภอท่ายาง พร้อมด้วยนางสาวสมฤดี สุขสมงาม ครู,นายชูสิทธิ์ ห้วงไธสง ครู
ผู้ช่วย , นางศุภมาศ แม้นเมฆ ครูอาสาสมัคร,นางสาวขวัญตา วัดสว่าง
ครกู ศน.ตำบลทา่ คอย และนางโสภี จิตตม์ ่ันคง บรรณารกั ษอ์ ตั ราจ้าง เข้าร่วม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำฐานข้อมูล “โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์” เพื่อนำมาเป็น
ฐานข้อมูลในการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของ
สถานศกึ ษาในสังกดั สำนกั งาน กศน. จงั หวดั เพชรบุรี โดยมี
ดร.ปาน กิมปี เป็นวทิ ยากรใหค้ วามรู้ โดยรับเกยี รติจาก
ดร.ปรเมศวร์ ศิริรตั น์ รองเลขาธิการ กศน. เป็นผู้เปิดโครงการ
ณ หอ้ งประชมุ ยงค์ นพคุณ สำนกั งาน กศน.จงั หวดั เพชรบุรี
(๒) วันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2564 นางสาวสุรีย์
จันทร์ปรุง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่ายาง พร้อมด้วย นางสาวสมฤดี สุขสมงาม
ตำแหน่ง ครู เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) เพื่อการประเมิน
ตำแหนง่ และวทิ ยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงแรม ณ เวลา
ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จงั หวดั ราชบรุ ี โดยมี ดร.ณชั ชารีย์ โรจนบ์ ุญฤทธ์ิ
เป็นวทิ ยากร

[๓]
(๓) วันที่ ๒๙ พ.ย. ๖๔ นางสาวสุรีย์ จันทร์ปรุง ผู้อำนวยการ นางสาว
สมฤดี สุขสมงาม ครู นายชูสิทธิ์ ห่วงไธสง ครูผู้ช่วย นางสาวอรรถยา หลำบุตร ครู
กศน.ตำบลยางหย่อง และนายสุกิจ ทวกี าญจน์ ครู กศน.ตำบล เขากระปกุ เข้าร่วม
ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัด โครงการ"กศน.เรียนรู้ สืบสานงานพ่อเพื่อบูรณา
การส่หู ลกั สตู รการศกึ ษาขน้ั พ้นื ฐาน" ณ หอ้ งประชมุ กศน.จงั หวัดเพชรบรุ ี
๑.๓ งานข้อมลู สารสนเทศและการรายงาน
(๑) รวบรวมข้อมูลพร้อมจัดทำรายงานผลการดำเนนิ งาน กศน.อำเภอท่ายาง ประจำเดือน พฤศจิกายน
๒๕๖๔ เพอ่ื สง่ ผลการดำเนินงานให้กบั สำนกั งาน กศน.จงั หวดั เพชรบุรี
๑.๔ งานแผนงานและโครงการ
(๑) วนั ที่ ๒๓ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๔ ดำเนนิ งานตามโครงการประชุมเชิงปฏบิ ตั ิการเพอื่ นำเสนอการจัดทำ
แผนปฏบิ ตั กิ าร ประจำปงี บประมาณ ๒๕๖๕ ณ ศูนยด์ จิ ทิ ัลชมุ ชนหอ้ งสมุดประชาชอำเภอทา่ ยาง

๑.๕ งานประกนั คุณภาพภายในสถานศกึ ษา
(๑) ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดำเนินการตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการ

นำเสนอผลการดำเนินงานรายประเด็นการพิจารณาตามมาตรฐาน กศน.พ.ศ.2562 เพื่อจัดทำรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ปีงบประมาณ 256๔

๑.๖ งานนเิ ทศ ติดตามและประเมนิ ผล
(๑) วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รบั การนเิ ทศตดิ ตามงานการเงิน บัญชี

และพัสดุ จากสำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายสหรัฐ พูลนาค รอง
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการนิเทศติดตาม ณ
ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี ทั้งนี้ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการในการป้องกัน
และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙(COVID-๑๙)
ตามทีก่ ระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครดั

[๔]

๑.๗ งานสวัสดิการ
(๑) วันที่ ๓ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๔ ร่วมแสดงความยนิ ดเี นื่องในวันคล้าย

วันเกิดของบุคลากร กศน.อำเภอท่ายาง วันที่ ๒ พฤศจิกายน วันคล้ายวันเกิดของ
ผู้อำนวยการ และ ๓๐ ตุลาคม วันคล้ายวันเกิดของนางสาวอรรถยา หลำบุตร ครู
กศน.ตำบลยางหยอ่ ง

๒. กลมุ่ จดั การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั

๒.๑ ทะเบียนและวดั ผล

(๑) รายงานการลงทะเบียนเรียน หลักสูตร กศน. ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับ

ประถมศึกษา ๑๔ คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๑๙๖ คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๓๙๘ คน รวมทั้งส้ิน

๖๐๘ คน แยกเป็นราย กศน.ตำบล ได้ดงั นี้

ที่ กลมุ่ ประถม ม.ต้น ม.ปลาย รวม หมายเหตุ

1 ทา่ ยาง 1 27 61 89

2 ยางหย่อง 4 10 28 42

3 กลดั หลวง 0 15 33 48

4 ทา่ แลง 0 12 29 41

5 ท่าคอย 1 17 30 48

6 วังไคร้ 0 19 23 42

7 มาบปลาเคา้ 0 20 38 58

8 เขาประปุก 0 13 33 46

9 หนองจอก 4 16 20 40

10 ทา่ ไม้รวก 0 10 33 43

11 บ้านในดง 0 15 25 40

12 ปึกเตียน 2 17 37 56

รวมนักศกึ ษาปกติ 12 191 390 593

13 คนพิการ 2 5 8 15

รวม 14 196 398 608

(๒) รายงานจำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ หลักสตู ร กศน. ๒๕๕๑ ภาคเรยี นท่ี ๒ ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔

ระดับประถมศึกษา ๓ คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๔๗ คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๗๖ คน รวมทั้งส้ิน

๑๒๖ คน แยกเปน็ ราย กศน.ตำบล ไดด้ งั นี้

ท่ี กศน.ตำบล ประถม ม.ต้น ม.ปลาย รวม หมายเหตุ

1 ทา่ ยาง 0 4 04

2 ยางหย่อง 1 5 10 16

[๕]

ที่ กศน.ตำบล ประถม ม.ต้น ม.ปลาย รวม หมายเหตุ

3 กลัดหลวง 0 2 5 7

4 ทา่ แลง 0 3 9 12

5 ท่าคอย 1 3 8 12

6 วงั ไคร้ 0 2 57

7 มาบปลาเคา้ 0 2 35

8 เขาประปุก 0 0 5 5

9 หนองจอก 1 7 6 14

10 ท่าไม้รวก 0 4 26

11 บา้ นในดง 0 7 15 22

12 ปกึ เตียน 0 5 8 13

รวมนกั ศกึ ษาปกติ 3 44 76 123

13 คนพกิ าร 0 3 03

รวม 3 47 76 126

รวมทั้งสิ้น 3 47 76 126

(๓) รายงานนกั ศึกษาท่ีมีสทิ ธเ์ิ ขา้ รับการสอบ N-NET ครั้งท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ หลกั สูตร กศน. ๒๕๕๑
ครง้ั ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดบั ประถมศึกษา ๓ คน ระดับมธั ยมศึกษาตอนตน้ ๔๗ คน ระดบั มธั ยมศึกษาตอนปลาย
๗๖ คน รวมทง้ั สนิ้ ๑๒๖ คน

ที่ กศน.ตำบล ประถม ม.ตน้ ม.ปลาย รวม หมายเหตุ

1 ทา่ ยาง 04 04

2 ยางหยอ่ ง 1 5 10 16

3 กลัดหลวง 02 57

4 ทา่ แลง 0 3 9 12

5 ท่าคอย 1 3 8 12

6 วังไคร้ 02 57

7 มาบปลาเค้า 0 2 3 5

8 เขาประปุก 0 0 5 5

9 หนองจอก 1 7 6 14

10 ท่าไม้รวก 04 26

11 บา้ นในดง 0 7 14 21

12 ปกึ เตยี น 0 5 8 13

รวมนักศึกษาปกติ 3 44 76 123

[๖]

ที่ กศน.ตำบล ประถม ม.ต้น ม.ปลาย รวม หมายเหตุ

13 คนพิการ 03 03

รวม 3 47 76 126

รวมท้ังส้นิ 3 47 75 125

๒.๒ การจดั การศกึ ษาขน้ั พืน้ ฐาน
กิจกรรมจดั การเรียนการสอนโซนเมือง

กศน.ตำบลยางหย่อง โดยนางสาวอรรถยา หลำบุตร ครู กศน.ตำบลยางหย่อง ดำเนินการจัดการเรียน

การสอน ดงั นี้

(๑) วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2564 จัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๒

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ แผนการลงทะเบียนเรียน แบบเรียน ปฐมนิเทศ ออนไลน์ คลิป

สื่อการสอนรายวิชา มอบหมายงาน ในกลุ่ม Line ,Facebook ให้กับน.ศ ระดับ

ประถมศึกษา ม.ต้น และม.ปลาย ภายใต้มาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคติด

เช้อื ไวรัสโคโรนา่ 2019(covid-19)

กศน.ตำบลท่ายาง โดยนางสาวนุชรี ใหญ่ท้วม ครู กศน.ตำบลท่ายาง

ดำเนนิ การจดั การเรียนการสอน ดังนี้

(๑) วันท่ี ๑๙ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๔ นำนักศกึ ษา กศน.ตำบลทา่ ยาง เข้า

ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย "ลอยกระทงคงคุณค่าวัฒนธรรมไทยในแบบ

New normal" กับห้องสมุดประชาชนอำเภอท่ายาง ร่วมกิจกรรมการทำกระทง

จากใบตอง การทำกระทงจากอาหารปลา ศึกษาเรยี นร้ปู ระวัตจิ ากQR code การทำดอกไม้ธปู เทียน ทำ

แบบทดสอบรบั เกยี รตบิ ตั รออนไลน์ ณ หอ้ งสมดุ ประชาชนอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบรุ ี ภายใต้มาตรการการป้องกัน

โรคอยา่ งเครง่ ครัด

กศน.ตำบลมาบปลาเค้า โดยนายพล ศาลาแก้ว ครู กศน.ตำบลมาบปลาเค้า ดำเนินการจัดการเรียน

การสอน ดังน้ี

(๑) -

กจิ กรรมจดั การเรียนการสอน โซนชานเมอื ง

กศน.ตำบลท่าคอย โดยนางสาวขวัญตา วัดสว่าง ครู กศน.ตำบลท่าคอย ดำเนินการจัดการเรียน
การสอน ดงั น้ี

(๑) วนั ท่ี 25 พฤศจกิ ายน 2564 จัดการเรยี นรู้ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา
๒๕๖๔ ชี้แจงแผนการลงทะเบียนเรียน มอบหมายงาน ในกลุ่ม Line ,Facebook ให้
กับน.ศ ระดับ ประถมศึกษา ม.ต้น และม.ปลาย ภายใต้มาตรการในการป้องกันและ
ควบคุมโรคตดิ เช้อื ไวรสั โคโรนา่ 2019(covid-19)

[๗]

กศน.ตำบลวังไคร้ โดยนางสาวพรรณปพร ผลเต็ม ครู กศน.ตำบลวังไคร้ ดำเนินการจัดการเรียนการสอน

ดงั นี้

(๑) วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดำเนินการเปิดภาคเรียนท่ี ๒ ปี

การศึกษา ๒๕๖๔ จัดกิจกรรพัฒนากศน.ตำบล จัดทำตารางการพบกลุ่มของ

นักศึกษา ระดับ ม.ต้นและ ระดับม.ปลาย ชี้แจงรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนของ

นกั ศกึ ษา ทงั้ นไี้ ดด้ ำเนินการป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา่ 2019 ตามที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนดอย่างเคร่งครดั

กศน.ตำบลทา่ แลง โดยนางสาวนัทธมน แซอ่ ิ้ว ครู กศน.ตำบลท่าแลง ดำเนนิ การจัดการเรยี นการสอน

(๑) วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ภาค

เรยี นที่ 2/2564 ในรายวชิ าเศรษฐกจิ พอเพียง ณ.กศน.ตำบลทา่ แลง อำเภอท่ายาง

จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ได้ดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติด

เชอ้ื ไวรัสโคโรนา่ 2019 ตามท่กี ระทรวงสาธารณสขุ กำหนดอย่างเครง่ ครัด

(๒) วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2564 ให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลท่าแลง ระดับ ม.ต้นและระดับ

ม.ปลาย ดำเนนิ การปฐมนิเทศ จัดการสอนการสอนในรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ใน

เรื่อง ความหมายและ หลักคิดตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแจ้ง

กิจกรรมต่างๆ ให้นักศึกษากศน.ตำบลท่าแลงทราบ ทั้งนี้ได้ดำเนินการป้องกันและ

ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามที่กระทรวง

สาธารณสขุ กำหนดอย่างเครง่ ครัด

(๓) วันท่ี 28 พฤศจกิ ายน 2564 ดำเนินการจดั การเรยี นการสอน ภาค

เรยี นท่ี 2/2564 รายวชิ าเศรษฐกจิ พอเพยี ง เร่ืองความสำคัญของการจัดการบริหาร

ชุมชน ณ.กศน.ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และสอนทาง google

classroom สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถมาเรียนได้ ทั้งนี้ได้ดำเนินการป้องกันและ

ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคตดิ เช้ือไวรสั โคโรนา่ 2019 ตามที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนดอย่างเครง่ ครัด

กจิ กรรมจดั การเรยี นการสอน โซนภเู ขา

กศน.ตำบลกลัดหลวง โดยนางรพีพรรณ เดชประเสริฐ ครู กศน.ตำบลกลัดหลวง ดำเนินการจัดการเรียน

การสอน ดังนี้

(๑) -

กศน.ตำบลเขากระปุก โดยนายสุกิจ ทวีกาญจน์ ครู กศน.ตำบลเขากระปุก ดำเนินการจัดการเรียน

การสอน ดังน้ี

(๑) วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดำเนินการเปิดภาคเรียนท่ี

๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีการปฐมนิเทศ(ย่อย) ชี้แจงแผนการลงทะเบียน

เรียน วันและเวลาการพบกลุ่ม ข้อตกลงระหว่าง เรียน การทำกิจกรรมกพช.

ภายใต้มาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคติด เ ช ื ้ อ ไ ว ร ั ส โ ค โ ร น่ า

2019(covid-19)

[๘]

กศน.ตำบลทา่ ไม้รวก โดยนางสาวรัญชิดา แตงออ่ น ครู กศน.ตำบลท่าไม้รวก ดำเนนิ การจัดการเรียนการ
สอน ดังน้ี

(๑) วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดำเนินการเปิดภาคเรียนท่ี ๒
ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ จดั กิจกรรพฒั นากศน.ตำบล กจิ กรรมสบื สานประเพณีไทย "ลอย
กระทงคงคุณค่าวัฒนธรรมไทยในแบบ New normal" กับห้องสมุด
ประชาชนอำเภอท่ายาง ร่วมกิจกรรมการทำกระทงจากใบตอง การทำ
กระทงจากอาหารปลา ศึกษาเรียนรู้ประวัติจาก QR code การทำดอกไม้
ธูปเทียน ทำแบบทดสอบรับเกียรติบัตรออนไลน์ทั้งนี้ได้ดำเนินการป้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามที่
กระทรวงสาธารณสุข กำหนดอย่างเครง่ ครัด

กิจกรรมจดั การเรียนการสอน โซนทะเล

กศน.ตำบลหนองจอก โดยนางปวริศา สขุ สวสั ด์ิ ครู กศน.ตำบลหนองจอก ดำเนินการจัดการเรยี นการสอน
ดงั นี้

(๑) วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2564 ให้กับนักศึกษา ผ่านรูปแบบออนไลน์ ระบบ zoomให้กับ
นักศึกษากศน. ระดับ ประถมศึกษา ม.ต้นและระดับม.ปลาย ปฐมนิเทศ และให้
นักศกึ ษาทำกจิ กรรม กพช. ในภาคเรียนน้ี

กศน.ตำบลบ้านในดง โดยนางสาวสุจิตรา สังข์ประเสริฐ ครู กศน.
ตำบลบ้านในดง ดำเนนิ การจัดการเรยี นการสอน ดงั นี้

(๑) วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2564 ให้กับนักศึกษา ผ่านรูปแบบออนไลน์ ระบบ zoomให้กับ
นักศึกษากศน. ระดับ ม.ต้นและระดับม.ปลาย ปฐมนิเทศดำเนินการสอนในรายวิชา
เศรษฐกิจพอเพียง ในเรื่อง ความหมาย ความเป็นมา หลักคิดตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกจิ พอเพียง และแจง้ กิจกรรมตา่ งๆ ให้นกั ศกึ ษากศน.ตำบลบา้ นในดง

กศน.ตำบลปึกเตียน โดยนางสาววนันท์ธนิตย์ จิตกระจ่าง ครู กศน.
ตำบลปึกเตยี น ดำเนินการจัดการเรยี นการสอน ดงั นี้

(๑) วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ ให้กับนักศึกษา ผ่านรูปแบบออนไลน์ ระบบ zoomให้กับ
นักศึกษากศน.ระดับประถม ระดับ ม.ต้นและระดับม.ปลาย ปฐมนิเทศแจ้งกิจกรรม
ต่างๆ ใหน้ ักศกึ ษากศน.ตำบลปึกเตียน

[๙]

(๒) วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดำเนินการกิจกรรมสืบสานประเพณี

ไทย "ลอยกระทงคงคุณค่าวัฒนธรรมไทยในแบบ New normal" กับห้องสมุด

ประชาชนอำเภอท่ายาง ร่วมกิจกรรมการทำกระทงจากใบตอง การทำกระทงจาก

อาหารปลา ศึกษาเรียนรู้ประวัติจาก QR code การทำดอกไม้ธูปเทียน

ทำแบบทดสอบรับเกียรติบัตรออนไลน์ ณ บ้านไร่สะท้อน อำเภอบ้านลาด จังหวัด

เพชรบุรีทั้งนี้ได้ดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรน่า 2019 ตามท่ีกระทรวงสาธารณสขุ กำหนดอย่างเคร่งครัด

กจิ กรรมการศึกษาสำหรับผู้พิการ โดยนางสาวบษพร อากรแก้ว ครผู สู้ อนคนพกิ าร ดำเนนิ การจัดกจิ กรรม

การเรียนการสอน ดงั นี้

(๑) วนั ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ดำเนนิ การกิจกรรมสืบสานประเพณไี ทย "ลอยกระทงคงคุณคา่ วัฒนธรรม

ไทยในแบบ New normal" กับห้องสมุดประชาชน อำเภอท่ายาง ร่วม

กิจกรรมการทำกระทงจากใบตอง การทำกระทงจาก อาหารปลา ศกึ ษาเรียนรู้

ประวัติจากQR code การทำดอกไม้ธูปเทียน ท ำ แ บ บ ท ด ส อ บ รั บ

เกียรติบัตรออนไลน์ ณ บ้านไร่สะท้อน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรีทั้งนี้ได้

ดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ต ิ ด เ ช ื ้ อ ไ ว ร ั ส โ ค โ ร น่ า

2019 ตามที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนดอย่าง เครง่ ครัด

๒.๓ งานการศึกษาต่อเน่อื ง

(๑) งบดำเนนิ งานปกติ

๑. งานการศึกษาเพ่อื พัฒนาทกั ษะชวี ติ จำนวน - กจิ กรรม - กลุ่ม
๑) -

๒. การศึกษาเพอื่ พัฒนาสังคมและชุมชน จำนวน - กลมุ่
๑) -

๓. จัดดกระบวนการเรยี นรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง จำนวน - กลมุ่
๑) -

(๒) งบรายจา่ ยอื่น

๑. โครงการศนู ย์ฝกึ อาชพี ชมุ ชน ชัน้ เรียนวชิ าชีพ จำนวน - กลมุ่

๒. โครงการศูนย์ฝกึ อาชีพชุมชน อาชพี ระยะส้ัน (ไม่เกนิ ๓๐ ชว่ั โมง) จำนวน - กลุม่
๑) -

๓. โครงการสรา้ งเครือขา่ ยดจิ ิทัลชมุ ชนระดับตำบล จำนวน - กลุม่
๑) -

[ ๑๐ ]

๒.๔ งานการศึกษาตามอัธยาศัย
(๑) โครงการจัดการศกึ ษาตามอธั ยาศัยเพ่ือสรา้ งสงั คมแห่งการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชวี ิต
๑. กจิ กรรมด้านการสง่ เสริมการอ่านและการเรยี นรู้ ผ่านส่ือออนไลน์
๑) ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่ายาง จัดทำคลิปวีดิโอเพ่ือ

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชน มาใช้บริการห้องสมุดผ่านระบบ
Facebook ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่ายาง Facebook กศน.อำเภอทา่
ยาง และ Facebook เทศบาลตำบลท่ายาง เรามีบริการความรู้ที่
หลากหลาย มีอินเตอร์เน็ตฟรี มีศูนย์ดิจิทัลชุมชนไว้ ให้บริการแก่ผู้มาใช้
บรกิ าร และนักเรยี น นักศกึ ษา ที่จะเรยี นออนไลน์

๔) ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี จัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์แบบทดสอบ
ความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และรับเกียรติบัตรออนไลน์เรื่อง สืบสาน
ประเพณีไทย "ลอยกระทง คงคุณค่าวัฒนธรรมไทยในแบบNew
normal" ลิ้งค์:https://forms.gle/ WQCaFcsFMQJ2QprW9 สืบค้น
ข ้ อ ม ู ล เ ร ื ่ อ ง ว ั น ล อ ย ก ร ะ ท ง จ า ก ค ล ิ ก ท ี ่ ล ิ ง ค์
https://online.pubhtml5.com/jkox/ktds/ ห รื อ

https://www.sanook.com/campus/910912/ #อยู่บ้านทำแบบทดสอบออนไลน์ # รับเกียรติบัตร
ออนไลน์

๒. กิจกรรมหอ้ งสมุดโลกแหง่ การอา่ นและการเรียนรตู้ ลอดชวี ิต
๑) กิจกรรมสืบสานประเพณไี ทยวนั ลอยกระทง "ลอยกระทงคงคุณค่าวฒั นธรรมไทยในแบบ

New normal"สำหรบั ผู้ใชบ้ รกิ ารห้องสมุดประชาชนอำเภอท่ายาง การทำกระทงอาหารปลา เพอ่ื รักษา
ธรรมชาตขิ องชาวทา่ ยาง ณ ห้องสมดุ ประชาชนอำเภอทา่ ยาง

๓. กิจกรรมห้องสมุดสำหรบั ชาวตลาด
๑) วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ห้องสมุดประชาชนอำเภอ
ท่ายาง พร้อมด้วยคณะครู กศน. จัด
กิจกรรมห้องสมุดเคล่ือนท่ีสำหรบั ชาว
ตลาด โดยการนำหนังสือหมุนเวียน
เปลี่ยนสื่อใหม่ ๆ ที่ร้านป๋าโรจน์ และ
นำหนังสืออาชีพ หนังสือสมุนไพร
และหนังสือธรรมะ ให้บริการแก่ พ่อค้า แม่ขาย และประชาชนทั่วไป

[ ๑๑ ]

เพือ่ ใช้เวลาว่างของการขายของได้อ่านหนังสือเพิม่ ความรู้ "อา่ นวนั ละนดิ จติ แจม่ ใส" และมอบฟรีแก่ผู้ท่ีสนใจ
นำไปอา่ นท่บี า้ น ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลทา่ ยาง อำเภอท่ายา ง จงั หวดั เพชรบรุ ี

๓. กลุ่มภาคีเครอื ข่ายและกิจการพเิ ศษ

๓.๑ วันที่ 3 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางสาวสุรีย์ จันทร์ปรุง ผู้อำนวยการ เข้า
ร่วมประชุมติดตามหารือข้อราชการสำคัญต่าง ๆ ของรัฐบาลและจังหวัดเพชรบุรี
โดยมีนายประทีป นทีทวีวัฒน์ นายอำเภอท่ายาง เป็นประธานการประชุม ณ
หอประชมุ อำเภอทา่ ยาง

๓.๒ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นางสาวนัทธมน แซ่อิ้ว ครู กศน.ตำบล
ทา่ แลง รว่ มเปน็ คณะตรวจเย่ียม จดุ สูบน้ำและติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ณ บ้านน้ำ
ลัด หมู่ที่ 4 ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายประทีป นที
ทวีวัฒน์ นายอำเภอท่ายาง ประธานคณะตรวจเยี่ยม พรอ้ มดว้ ยนายกเทศมนตรีตำบล
ท่าแลง และฝา่ ยปกครองตำบลทา่ แลง

๓.๓ วันที่ 5 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางสาวสุรีย์ จันทร์ปรุง ผู้อำนวยการ เข้า
รว่ มประชุมคณะกรรมการบริหารจัดเกบ็ ข้อมูล จปฐ. ตามโครงการนำเสนอผลการจัด
และรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ โดยมีนายเจริญฤทธิ์ จันทร์ทิมา ปลัด
อาวโุ สอำเภอทา่ ยาง ประธานการประชุม ณ ห้องประชมุ อำเภอทว่ี ่าการอำเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี

๓.๔ วันที่ 15 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คุณนฤมล ศรีอุทารวงศ์ (เจ๊เกียว) ร้านท่ายางโทรทศั น์ สาขาอำเภอท่ายาง
จังหวดั เพชรบรุ ี มอบตเู้ ย็น ใหก้ บั กศน. อำเภอทา่ ยาง นำไปใชป้ ระโยชน์ในงาน กศน.อำเภอทา่ ยาง

๓.๕ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผู้บริหาร
และบุคลากร กศน.อำเภอท่ายาง ร่วมแสดงความ
ยินดีกับท่าน ผอ.อภิชาติ ใจกล้า ที่ย้ายมาบริหาร

โรงเรียน ท่ายาง
วิทยา และร่วมกัน
พัฒนา ท่ายางบ้าน
เรา พร้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การทำงานร่วมกันระหว่างโรงเรียนท่า
ยางวทิ ยากบั กศน.อำเภอท่ายาง

[ ๑๒ ]

๓.๖ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พระครูสาธิต เจ้าอาวาส วดั บางประจันต์ (วดั วงั ไคร้) ตำบลวงั ไคร้ อำเภอท่า

ยาง จังหวัดเพชรบุรี มอบหน้ากากอนามัยและน้ำดื่มให้ กศน. อำเภอท่ายาง เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือ

ไวรัสโคโรนา่ ๒๐๑๙ ระหวา่ งการปฏิบตั ิงานรว่ มกับชมุ ชน

๓.๗ วนั ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตอ้ นรบั คณะ ดูงานจาก กศน.อำเภอ

ศรีเทพ กศน.อำเภอบึงสามพันและกศน.อำเภอวิเชียร บุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
เพื่อมาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานและศึกษาดู
งาน กศน.ตำบล ๕ ดีพรีเมี่ยม กศน.ตำบลท่าคอย

อำเภอทา่ ยาง จังหวัดเพชรบุรี
๓.๘ วันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายสกุ จิ ทวี

กาญจน์ ครู กศน.ตำบลเขากระปุก เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ณ ห้องประชุม
อบต.เขากระปกุ

๓.๙ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อมา

ศึกษาแลกเปลยี่ นความรู้การดำเนนิ งาน กศน. ณ กศน.อำเภอท่ายาง ด้านเศรษฐกิจพอเพยี ง ณ สวนครูเลก็ และศึกษา
ดูงาน กศน.ตำบล ๕ ดพี รเี่ มียม ณ กศน.ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จงั หวดั เพชรบุรี

๓.๑๐ วันที่ ๒๕ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๔ นางสมฤดี สขุ สมงาม ครู พร้อมด้วยนาย ครู กศน.ตำบลเขา
สุกิจ ทวีกาญจน์ ครูกศน.ตำบลเขากระปุก และนางสาวรัญชิดา แตงอ่อน ครูกศน. องค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าไม้รวก ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ อบต.เขากระปุก
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ หมู่ที่ ๕
บ้านหนองคอไก่ ตำบลเขากระปุกอำเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบรุ ี

๓.๑๑ วันที่ ๒๗ พ.ย. ๖๔ นายสุกิจ ทวีกาญจน์
กระปุก เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำ
ตำบลเขากระปุก จา่ ยอุปกรณท์ ี่เลือกต้ัง ณ ห้องประชุม

๓.๑๒ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางสาว
ปวรศิ า สขุ สวัสด์ิ ครู กศน.ตำบลหนองจอก เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก ณ ห้องประชุม
อบต.หนองจอก อำเภอทา่ ยาง จังหวัดเพชรบรุ ี

[ ๑๓ ]

๓.๑๓ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายสุกิจ ทวีกาญจน์ ครู กศน.

ตำบลเขากระปุก เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเลือกต้ัง ประจำองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขากระปุก ณ ห้องประชุม อบต.เขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบรุ ี

๓.๑๔ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางสาว
ปวริศา สุขสวสั ดิ์ ครู กศน.ตำบลหนองจอกเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วน

ตำบลหนองจอก(การจับฉลากเพื่อให้ได้ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.อบต.หนองจอก
เขตเลือกตั้งที่ 5 ณ อบต.หนองจอก อำเภอท่ายาง
จังหวดั เพชรบรุ ี

๓.๑๕ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายสุกิจ ทวีกาญจน์ ครู กศน.
ตำบลเขากระปุก เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเลือกต้ัง ประจำองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขากระปุก (การจับฉลากเพื่อให้ได้ผู้ได้รับ การเลือกตั้งเป็นส.อบต.
เขากระปุก เขตเลือกตั้งท่ี ๑๔ ณ หอ้ งประชุม อบต.เขา กระปุก อำเภอท่ายาง
จังหวดั เพชรบรุ ี

๓.๑๖ ผู้บรหิ าร และบุคลากร กศน.อำเภอท่ายาง ร่วมกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

ประจำเดือน พฤศจิกายน 25๖๔ ดงั นี้

(๑) วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นางสาวปวริศา สุขสวัสดิ์ ครูกศน.ตำบลหนองจอก และ นางสาวสุจิตา

สังข์ประเสริฐ ครูกศน.ตำบลบ้านในดง เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” พัฒนาทำความสะอาด

และปรบั ปรงุ ภมู ทิ ศั น์วัดหนองจอก ณ วัดหนองจอก หม่ทู ่ี 6 ตำบลหนองจอก อำเภอทา่ ยาง จังหวดั เพชรบุรี

(๒) วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางสมฤดี สุขสมงาม ครูนายชู
สิทธิ์ ห่วงไธสง ครู นายเถลิงเกียรติ จิต์มั่นคง ครูอาสาฯ นส.รัญชิดา แตงอ่อน
ครกู ศน.ตำบลทา่ ไม้รวก และนายสุกิจ ทวกี าญจน์ ครกู ศน.ตำบลเขากระปุก นำ
นักศึกษา เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดดี ้วยหวั ใจ” พัฒนาทำความ
สะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ตั้งแต่ถนนหน้าโครงการชั่งหัวมัน ถึงซุ้มทางเข้า
โครงการชั่งหัวมัน ณ โครงการชั่งหัวมันตาม
พระราชดำริ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองคอไก่
ตำบลเขากระปุกอำเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี

[ ๑๔ ]

(๒) วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางสาวเกษร กสินันทสกุล ครูอาสาสมัคร กศน. นางสาวพรรณปพร
ผลเต็ม ครูกศน.ตำบลวังไคร้ นางสาวขวัญตา วัดสว่าง ครูกศน.ตำบลท่าคอย และนางสาวนัทธมน แซ่อิ้ว ครูกศน.
ตำบลท่าแลง นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียนบ้านท่าหัวลบ เนื่องในวันระลึก
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนบ้านท่าหัวลบ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี

ลงชื่อ................................................ผ้จู ัดทำรายงาน ลงชอื่ .............................................ผ้รู บั รองรายงาน
(นางสาวเกษร กสนิ นั ทสกุล) (นางสาวสรุ ีย์ จันทร์ปรงุ )
ครอู าสาสมคั ร กศน.
ผอู้ ำนวยการ กศน.อำเภอท่ายาง
เจา้ หน้าท่งี านสารสนเทศและการรายงาน


Click to View FlipBook Version